Advies. Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies. Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten (2008-2010)"

Transcriptie

1 Brussel, 18 maart _Actieplan_Arbeidsgehandicapten Advies Over de insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten ( ) De commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in het sociaal-economische leven. De SERV-partners formuleren er samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum beleidsadviezen op het vlak van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit.

2 Inhoud Inhoud Situering Samenvatting Het advies Doelgroepafbakening en monitoring Afstemming definities en streefcijfers De positie van personen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt Monitoring van de doelgroep Afstemming VDAB en VAPH Inactiviteitsvallen Het principeakkoord Stimulerend beleid ten aanzien van bedrijven en organisaties (actiedomein 1) Ontwikkeling Disability Management Aansluiting aanbodzijde en vraagzijde Informatie en sensibilisering Werkplekondersteuning en redelijke aanpassingen (actiedomein 2) Werkplekondersteuning Uitbouw redelijke aanpassingen Loopbaandienstverlening (actiedomein 3)

3 1. Situering Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke vroeg op 13 februari 2009 advies aan de commissie Diversiteit over de Insteek Geactualiseerd Actieplan Arbeidsgehandicapten ( ). Op 5 december 2008 lichtte een adviseur van de minister van Werk een eerdere versie van dit ontwerp van actieplan toe en vond een eerste bespreking plaats. In de tekst die voorwerp is van deze adviesvraag werden reeds een aantal bemerkingen meegenomen die tijdens de bespreking op 5/12/08 door de leden van de werkgroep van de commissie Diversiteit werden gemaakt. 2. Samenvatting De commissie Diversiteit is over het algemeen genomen positief over het ontwerp van actieplan. Het ontwerp bevat heel wat sterke punten: de uitbouw van disability (case) management en van werkplekondersteuning (niet alleen gericht op voorkomen van jobverlies maar ook op de nood tout court inzake ondersteuning op de werkplek), vermijden van inactiviteitsvallen, aandacht voor monitoring, werk maken van afstemming tussen de verschillende diensten en actoren. Wel wenst de commissie Diversiteit op te merken dat vele zaken nog onvoldoende concreet in het ontwerp van actieplan worden ingevuld. Wat de doelgroepafbakening betreft, vraagt de commissie Diversiteit dat er zowel binnen het beleidsdomein werk als daarbuiten (personeelsbeleid Vlaamse overheid en lokale overheden) aan onderlinge afstemming wordt gewerkt (zowel qua definitie, monitoring als streefcijfers). Bij de monitoring van de personen met een arbeidshandicap die een beroep doen op de VDAB is het belangrijk dat de oorspronkelijke Vlaams fonds doelgroep apart wordt opgevolgd zodat mogelijke verdringingseffecten tijdig kunnen worden opgespoord. Wat de algemene monitoring van de positie van personen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt in Vlaanderen betreft, dienen de vragen naar handicap in de Europese Arbeidskrachten-enquête (EAK) ook in de toekomst steeds te worden opgenomen maar is evenzeer de uitbouw van monitoring via administratieve data cruciaal. Verder vraagt de commissie dat in Vlaanderen een volwaardig systeem van Supported Employment wordt opgezet en dat disability (case) management structureel wordt verankerd. Ook is het van belang dat er bij de maatregelen gericht op personen met een arbeidshandicap, naast kwantitatieve doelstellingen, ook voldoende ruimte voor kwalitatieve begeleiding en ondersteuning wordt voorzien. Eveneens dient er voor personen met een arbeidshandicap 3

4 werk te worden gemaakt van een goede afstemming tussen het reguliere en gespecialiseerde aanbod. Tot slot moet worden ingezet op het creëren van een aanbod inzake loopbaandienstverlening en loopbaanbegeleiding op maat van personen met een arbeidshandicap en op de verdere uitbouw van werkplekondersteuning en redelijke aanpassingen, met oog voor vragen van werknemers én werkgevers. 3. Het advies De commissie Diversiteit steunt het initiatief van minister Vandenbroucke om een geactualiseerd actieplan arbeidsgehandicapten uit te werken. Het vorige actieplan, opgemaakt in 2004 samen met de leden van de Commissie Diversiteit, was immers aan herziening toe. De commissie Diversiteit vindt het een goede zaak dat minister Van Brempt het actieplan mee onderschrijft en uitwerkt. Wel wenst de commissie op te merken dat het ontwerp van actieplan weinig uitgewerkte acties op het domein van minister Van Brempt bevat. Wat de stand van zaken betreft met betrekking tot de uitvoering van het actieplan van 2004 (gebaseerd op de evaluatie van de commissie Diversiteit van dat plan opgesteld op 15 juli 2005), wenst de commissie Diversiteit op te merken dat in de aangeleverde overzichtstabel een kwalitatieve beoordeling van de gerealiseerde acties in grote mate ontbreekt. De effecten op het terrein van de genomen initiatieven dienen niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief te worden bekeken. Ook is het van belang verder te kijken dan de acties die in de tabel worden opgelijst. Zo dienen de resultaten van de diversiteitsplannen en projecten en van de structurele projecten (zoals Jobkanaal) te worden meegenomen om de beleidseffecten te kunnen inschatten. De commissie Diversiteit is over het algemeen genomen positief over het ontwerp van actieplan. Het bevat heel wat sterke punten: de uitbouw van disability (case) management en van werkplekondersteuning (niet alleen gericht op voorkomen van jobverlies maar op de nood tout court inzake ondersteuning op de werkplek), vermijden van inactiviteitsvallen, aandacht voor monitoring, werk maken van afstemming tussen de verschillende diensten en actoren. De commissie Diversiteit waardeert ook dat een deel van de bemerkingen die door de leden van de werkgroep van de commissie Diversiteit bij de toelichting op 5/12/08 werden gemaakt, door de ministers reeds zijn meegenomen. Wel wenst de commissie Diversiteit op te merken dat vele zaken nog onvoldoende concreet in het ontwerp van actieplan worden ingevuld. Wat het ruimere beleidsverhaal betreft, wil de commissie ook benadrukken dat de streefdoelen inzake een hogere instroom van personen met een arbeidshandicap in het bedrijfsleven en een globale hogere werkzaamheid van deze groep niet uit de aandacht mogen verdwijnen. 4

5 De commissie Diversiteit wenst op volgende punten meer in detail in te gaan: de doelgroepeafbakening en monitoring (3.1), de inactiviteitsvallen (3.2), het principeakkoord tot het realiseren van een decreet inzake tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met nood aan ondersteuning op de werkvloer (3.3), het stimulerend beleid ten aanzien van bedrijven en organisaties (3.4), de werkplekondersteuning en redelijke aanpassingen (3.5) en de loopbaandienstverlening (3.6) Doelgroepafbakening en monitoring Afstemming definities en streefcijfers De commissie Diversiteit wenst de nadruk te leggen op het belang van een goede afstemming inzake de afbakening van de kansengroep arbeidsgehandicapten binnen het domein werk (de VDAB, het beleid inzake evenredige arbeidsdeelname (EAD) en het ESF) en met de andere beleidsdomeinen (zoals het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid en van de lokale en provinciale overheden). De commissie Diversiteit vraagt dan ook dat hier op korte termijn de nodige initiatieven kunnen worden genomen om tot een duidelijk kader, met éénduidige definities en registratiewijzen, te komen. Ook de in Vlaanderen geformuleerde streefcijfers voor personen met een arbeidshandicap dienen te worden afgestemd op de gehanteerde definities en een bij voorkeur accurate monitoring de doelgroep. De commissie Diversiteit vraagt daarbij dat ze geraadpleegd zou worden bij de beslissingen in verband met definities en de daaraan gekoppelde acties. Ook wil ze verwijzen naar haar adviezen over de operationalisering van het concept personen met een arbeidshandicap van 18/07/2005 en over de beleidsacties ten aanzien van de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap van 23/04/2008 waarin ook het monitoringaspect en de doelgroepafbakening aan bod komen De positie van personen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt De commissie Diversiteit vraagt dat de opname van de vragen naar handicap in de Europese Arbeidskrachtenenquête (EAK) ook in de toekomst gegarandeerd blijft. De opname van deze vragen levert essentiële informatie op over de positie van personen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt (via zelfdefinitie). 5

6 Verder vraagt de commissie dat de overheid een tandje bij zou steken m.b.t. het monitoren van personen met een arbeidshandicap via administratieve data. Er zijn op dit punt via de datawarehouse van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid al heel wat stappen vooruit gezet, maar de resultaten blijven tot nu uit. Niettemin is het, net als voor personen van allochtone afkomst, erg belangrijk dat de monitoring op basis van administratieve data snel geoperationaliseerd wordt. Zo krijgen we zicht op de volledige groep van personen met een administratief erkende handicap, zowel de actieven als de niet-actieven Monitoring van de doelgroep In de huidige benadering van de VDAB worden drie gradaties in de doelgroep onderscheiden: personen met een vermoeden van een arbeidshandicap, personen met een indicatie van een arbeidshandicap en personen met een arbeidshandicap. Voor de commissie Diversiteit is het belangrijk dat voor de verschillende maatregelen en diensten die de VDAB aanbiedt voldoende duidelijkheid gecreëerd wordt over wie er gebruik van kan maken (denk onder meer aan jobcoaching en de gespecialiseerde dienstverlening). Verder hecht de commissie Diversiteit veel belang aan een goede monitoring van de doelgroep: meten hoe de doelgroep evolueert, welke personen op welke maatregelen effectief een beroep (kunnen) doen 1, of verdringingseffecten zich aftekenen. Hierbij moet voor elke stap (van vermoeden over indicatie tot rechthebbende ) voldoende kennis over de doelgroep verzameld worden en de doorstroom van de ene categorie naar de andere in kaart worden gebracht. Meer specifiek moet van naderbij worden bekeken of in het nieuwe beleidskader de oorspronkelijke Vlaams Fonds doelgroep van personen met een arbeidshandicap 2 nog voldoende aan bod komt, welke doelgroepuitbreiding eventueel plaatsvindt en hoe dit zich verhoudt ten aanzien van de bestede middelen. Er dient op regelmatige basis een duidelijke cijferrapportering m.b.t. deze doelgroepen te worden voorzien. De commissie Diversiteit vraagt dat het opmaken van een dergelijke rapportering expliciet als actiepunt in het actieplan arbeidsgehandicapten zou worden opgenomen. Ook in de toekomst blijft het immers belangrijk dat de mensen met de grootste ondersteuningsnoden goed geholpen worden. Ondersteuning bieden aan een ruimere groep mag niet ten koste gaan van de traditionele groep van personen met een arbeidshandicap. Dit moet van meet af aan van nabij opgevolgd worden. 1 De commissie Diversiteit vraagt om in de paragraaf over monitoring de term inschakelingspremies te vervangen door ondersteuningspremies omdat het over meer dan inschakeling gaat. 2 Cf. De bijstandsvelden W2 en W3 van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap. 6

7 3.1.4 Afstemming VDAB en VAPH De VDAB en het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH) moeten voor voldoende onderlinge afstemming zorgen inzake de dossiers van personen met een handicap. Op termijn wordt best gestreefd naar één (online) dossier waarin alle informatie die een overheid of dienst nodig heeft voor het toekennen van tegemoetkomingen, voordelen, terugbetalingen verzameld is. Dit past binnen het streven naar een efficiënte omgang met informatie en naar administratieve vereenvoudiging. Hierbij dienen de verschillende diensten en organisaties dan wel enkel die informatie te kunnen inkijken waar zij effectief toegang toe moeten hebben. Voor de gebruiker is zicht op en inspraak in de vermelde informatie belangrijk. Uiteraard dient dit alles te gebeuren met de nodige aandacht voor privacy. Informatie met betrekking tot de handicap/chronische ziekte wordt vaak verkregen via het verrichten van een of meerdere onderzoeken. Het gebeurt dat bepaalde onderzoeken, door een gebrek aan samenwerking tussen overheden en diensten, dubbel gebeuren. Ook zijn er onderzoeken die jaarlijks herhaald worden terwijl de handicap/chronische ziekte blijvend is. De commissie Diversiteit vraagt daarom dat diensten en overheden maximaal zouden samenwerken zodat overbodig werk en frustraties bij de gebruikers zo veel mogelijk worden vermeden. De afstemming is niet alleen nodig op het niveau van een individuele dossiers maar is ook nodig om blinde vlekken te detecteren en een congruent beleid uit te kunnen bouwen. Ondersteunende instrumenten die worden ontwikkeld in onder meer zorg, arbeid, onderwijs en mobiliteit, dienen onderling afgestemd te zijn. Het mag niet zo zijn dat problemen niet opgelost geraken omwille van een gebrek aan afstemming tussen de Vlaamse beleidsdomeinen, net zomin als omwille van een gebrek aan afstemming tussen het federale en het Vlaamse niveau Inactiviteitsvallen De commissie Diversiteit vindt het een goede zaak dat er een informatiepunt wordt opgezet met betrekking tot inactiviteitsvallen en de effecten op de inkomenspositie wanneer een personen met een arbeidshandicap aan het werk gaat (zie actiedomein 1). Wel vraagt de commissie Diversiteit dat dit informatiepunt effectief wordt gerealiseerd binnen de termijn van dit actieplan en dat de totstandkoming ervan niet alleen wordt onderzocht. De commissie vraagt de doelstelling op dit punt in het ontwerp van actieplan aan te passen. 7

8 3.3. Het principeakkoord tot het realiseren van een decreet inzake tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met nood aan ondersteuning op de werkvloer De commissie Diversiteit vindt het belangrijk dat de acties inzake de tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met nood aan ondersteuning op de werkvloer, waartoe de aanzet te vinden is in het principeakkoord inzake de sociale en beschutte werkplaatsen, verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Duidelijke doelstellingen inzake de toekomstige ontwikkeling van de sector van sociale en beschutte werkplaatsen ontbreken in het ontwerp van actieplan. Ook zonder de totstandkoming van een eenheidsdecreet maatwerkbedrijven kunnen evenwel al heel wat zaken verder worden uitgewerkt. Zo kan onder meer Supported Employment (SUEM) voor personen met een arbeidshandicap ook nu reeds worden uitgebouwd tot een volwaardig systeem van loon- én begeleidingssubsidies in het reguliere arbeidscircuit. De commissie Diversiteit vraagt dan ook om hier op korte termijn verder werk van te maken. Ook vraagt de commissie voldoende aandacht voor bijkomende tewerkstellingsmogelijkheden voor personen met een arbeidshandicap in de sociale werkplaatsen. Samen met de sector moet worden bekeken welke knelpunten er zijn en hoe er verder werk kan worden gemaakt van voldoende instroom en van een aangepaste tewerkstelling voor die personen binnen de doelgroep die een arbeidshandicap hebben Stimulerend beleid ten aanzien van bedrijven en organisaties (actiedomein 1) De commissie Diversiteit erkent het belang van een stimulerend beleid ten aanzien van bedrijven en organisaties. De mogelijkheden vandaag met betrekking tot de integratie van personen met een arbeidshandicap op de reguliere arbeidsmarkt blijven onderbenut. Vraag en aanbod dienen zeker beter op elkaar te worden afgestemd, Disability Management moet verder worden uitgebouwd en de betrokkenen dienen goed te worden geïnformeerd over de bestaande instrumenten en ondersteuning. 8

9 3.4.1 Ontwikkeling Disability Management De commissie Diversiteit pleitte reeds in het verleden voor de uitbouw van disability (case) management in Vlaanderen. Op het vlak van aan het werk houden en re-integreren van personen met een (al dan niet verworven) handicap of beperking op de werkvloer is nog heel wat winst te boeken. Uitbouw van expertise is essentieel. In tijden van economische recessie verdient het voorkomen van uitstoot van personeelsleden met een arbeidshandicap nog meer aandacht dan anders. De commissie Diversiteit vraagt daarom dat er versneld werk zou worden gemaakt van een duurzame verankering van Disability Management en er dus niet wordt gewacht opde afloop van de verschillende projecten waarvan sprake in het ontwerp van actieplan. Volgens de commissie is de methodiek in voldoende mate ontwikkeld om in de huidige verslechterde economische context versterkt ingezet te worden teneinde mensen met langdurige gezondheidsproblemen hun job te kunnen laten behouden. Verder vraagt de commissie dat er gezorgd wordt voor de verdere uitbouw en verspreiding van expertise met betrekking tot Disability Management binnen het ruime netwerk van diversiteitsmakelaars: de EADprojectontwikkelaars, de consulenten van Jobkanaal en de diversiteitsconsulenten van de vakbonden. Tot slot vraagt de commissie Diversiteit dat er, zonder de focus op instroom van personen met een arbeidshandicap in het bedrijfsleven te verliezen, voldoende ruimte gecreëerd wordt voor inspanningen met betrekking tot de retentie en duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. In tijden van economische recessie geldt het des te meer dat ook deze inspanningen (van bedrijven, consulenten en dienstverleners) gevaloriseerd dienen te worden Aansluiting aanbodzijde en vraagzijde De commissie Diversiteit vraagt dat de VDAB ook in haar reguliere werking voldoende oog zou hebben voor een goede dienstverlening aan werkzoekenden met een arbeidshandicap. Ook buiten het gespecialiseerde circuit dienen mensen met een arbeidshandicap accuraat te worden verdergeholpen. Hiervoor is enige basiskennis inzake arbeidshandicap bij alle VDABconsulenten vereist. Verder wenst de commissie Diversiteit het belang van een goede afstemming tussen het reguliere en gespecialiseerde aanbod te benadrukken (denk aan SUEM in combinatie met andere maatregelen, afstemming van het instrumentarium gericht op ouderen met dat gericht op personen met een arbeidshandicap enz.). Ook vraagt commissie Diversiteit dat voor de gespecialiseerde diensten, de VDAB en de diversiteitsmakelaars niet zozeer bijkomende kwantitatieve doelstellingen worden gecreëerd dan wel dat er voldoende ruimte wordt voorzien om mensen met een arbeidshandicap intensief te kunnen begeleiden. Bij GTB (gespecialiseerde trajectbepaling- en trajectbegeleidingsdiensten) 9

10 dienen de wachtlijsten op korte termijn te worden weggewerkt maar ook hier dient een goede kwaliteit van de trajectwerking te worden gegarandeerd. Wat het actiepunt met betrekking tot de intensivering van de samenwerking van de gespecialiseerde dienstverlening, VDAB en de intermediaire netwerken van diversiteitsconsulenten betreft, wenst de commissie Diversiteit op te merken dat er vandaag al op vele plaatsen intensief wordt samengewerkt maar dat de kwaliteit van deze samenwerking vaak nog beter kan. Vooral inzetten op effectiviteit en efficiëntie van overleg en samenwerking is met andere woorden nuttig. Bij het actiepunt inzake een top tien van direct inzetbare werkzoekenden, vindt de commissie het Diversiteit het een goed idee om met profielen van personen met een arbeidshandicap te werken maar kunnen er aldus de commissie geen CV s van echte mensen worden gebruikt. Om deze actie verder in te vullen is overleg tussen onder meer GTB en Jobkanaal wenselijk Informatie en sensibilisering Voor de commissie Diversiteit is het erg belangrijk dat zowel (potentiële) werknemers met een arbeidshandicap als (potentiële) werkgevers grondig geïnformeerd zijn over de toekenning van ondersteunende maatregelen. Hierbij zijn gerichte communicatiecampagnes van belang. Wat de personen met een arbeidshandicap betreft, is het van belang dat de communicatie toegankelijk is voor de verschillende deelgroepen die hierin kunnen onderscheiden worden. Dit betekent dat de informatie in verschillende vormen en via verschillende kanalen wordt aangeboden. Ook moeten zowel personeelsleden met een arbeidshandicap als werkgevers weten bij wie ze terecht kunnen voor informatie en advies op maat. De commissie Diversiteit waardeert de inspanningen die op dit vlak intussen zijn gebeurd maar vindt de resultaten tot op heden onvoldoende. Zeker de doelgroep van personen met een arbeidshandicap zelf (werknemers en werkzoekenden) is nog onvoldoende bereikt. Een intensievere samenwerking tussen de verschillende kanalen kan zeker helpen Werkplekondersteuning en redelijke aanpassingen (actiedomein 2) 10

11 3.5.1 Werkplekondersteuning Voor de commissie Diversiteit is het belangrijk dat het nieuwe VDAB-instrumentarium inzake bijzondere ondersteunende maatregelen nauwgezet wordt opgevolgd en dat aanpassingen en bijsturingen gebeuren waar nodig. Overleg met de betrokken actoren en feedback vanuit het werkveld is op dit punt cruciaal. De commissie Diversiteit zelf is vragende partij om op tussentijdse basis, aan de hand van een gedegen rapportering, feedback te krijgen over de globale stand van zaken. Verder wenst de commissie Diversiteit te benadrukken dat personen met een arbeidshandicap niet alleen bij de aanvang van een nieuwe baan nood aan ondersteuning op de werkvloer hebben, maar ook in het traject daarna. Jobcoaching in de eerste zes maanden alleen volstaat niet. Deze blijvende nood aan ondersteuning en opvolging blijkt onder meer uit de hoge uitval die tot nu toe bij de ondersteuningspremies werd opgetekend (zie Handicap en Arbeid deel II ). Personen met rendementsverlies kunnen nu niet steeds duurzaam in het normaal economisch circuit terecht en hebben wellicht vaak blijvende nood aan begeleiding of ondersteuning. Het is daarom van belang dat er verder werk wordt gemaakt van de uitbouw van werkplekondersteuning zowel gericht op het voorkomen van jobverlies als op het garanderen van een kwaliteitsvolle en aangepaste tewerkstelling tout court. In het algemeen is het belangrijk dat er meer zicht komt op de situatie van personen met een arbeidshandicap op de werkvloer vandaag. Zo moet de situatie van personeelsleden met een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) nader worden opgevolgd en gemonitord en moet bekeken worden onder welke omstandigheden de VOP tot een succesvolle tewerkstelling leidt of om welke redenen het misloopt. De commissie Diversiteit is vragende partij om dit mee van dichtbij te bekijken. Verder vraagt de commissie Diversiteit dat ook op korte termijn zou worden gezocht naar een verbetering van de mogelijkheden voor werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap tewerkstellen om externe ondersteuning of begeleiding aan te vragen (onder meer bij een gespecialiseerde trajectbepaling- en trajectbegeleidingsdiensten (GTB) of een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings en bemiddelingsdienst (GOB)). Vandaag kan bij loopbaanbegeleiding alleen de persoon met een arbeidshandicap zelf een dergelijke begeleiding aanvragen. Een werkgever kan enkel bij de GOB s terecht wanneer uitstroom dreigt. Bij de uitbouw van werkplekondersteuning is er nood aan snel inzetbare specialisten die afhankelijk van het type arbeidshandicap deskundig advies of ondersteuning op de werkvloer kunnen leveren. Vandaag is er een onvoldoende aanbod ter zake en ontbreekt er tevens een coördinatiepunt dat de expertise enerzijds en de vragen naar ondersteuning anderzijds samenbrengt. Hier is wellicht onder meer voor het expertisecentrum van de VDAB een rol weg- 11

12 gelegd. Ook een gerichte doorverwijzing van de ene dienst naar de andere moet in de toekomst worden verzekerd Uitbouw redelijke aanpassingen De commissie Diversiteit vraagt in het actieplan voldoende oog te hebben voor de ontwikkeling van een juiste methodiek inzake werken rond redelijke aanpassingen. Redelijke aanpassingen worden nog te vaak benaderd als een statisch gegeven waarbij de persoon met een arbeidshandicap een aanpassing vraagt en deze al dan niet wordt toegestaan. Bij redelijke aanpassingen is het van belang dat vanuit een procesmatige benadering voor bepaalde problemen naar oplossingen wordt gezocht en de situatie blijvend wordt opgevolgd. Er worden hierbij best afspraken tussen de werknemer en de werkgever gemaakt en waar nodig moet men ondersteuning van een derde partij kunnen inroepen. De commissie Diversiteit vraagt dat er dringend verder werk maakt van de verdere uitbouw en bekendmaking van redelijke aanpassingen Loopbaandienstverlening (actiedomein 3) De commissie Diversiteit vraagt om via concrete maatregelen de loopbaanontwikkeling en begeleiding van personen met een arbeidshandicap te versterken. Zowel bij de basisdienstverlening als bij de tweedelijnsondersteuning lukt men er vandaag onvoldoende in personen met een arbeidshandicap te bereiken en een aanbod op maat aan te bieden. Hierbij moet ook voldoende oog zijn voor levenslang leren en een vlotte aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook werkgevers moeten op de expertise van gespecialiseerde loopbaanbegeleiding voor personen met een arbeidshandicap kunnen beroep doen; uiteraard mits akkoord van de werknemer zelf. De gespecialiseerde loopbaanbegeleiders moeten ook op de werkvloer kunnen komen. 12

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code Advies deontologische code voor loopbaandienstverlening Inhoud Op 2 december 2003 vroeg de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme R.

Nadere informatie

Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende het realiseren van een decreet Maatwerken, over te zenden.

Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende het realiseren van een decreet Maatwerken, over te zenden. 1757 Brussel, 10 juli 2008 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende het realiseren van een decreet Maatwerken, over te

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Advies. van de commissie Diversiteit betreffende de beleidsacties ten aanzien van de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap

Advies. van de commissie Diversiteit betreffende de beleidsacties ten aanzien van de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap Brussel, 23 april 2008 230408 Advies beleidsacties personen met een arbeidshandicap Advies van de commissie Diversiteit betreffende de beleidsacties ten aanzien van de professionele integratie van personen

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_Integratiedecreet. Advies

Brussel, 18 februari _Advies_Integratiedecreet. Advies Brussel, 18 februari 2009 021809_Advies_Integratiedecreet Advies Over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 DE TOOLBOX EAD: EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN 1. Wat willen we bereiken met de toolbox? De uitdaging Het Vlaamse impulsbeleid

Nadere informatie

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK Een weg van hoogopgeleide studenten naar werk Lies Tijtgat Ellen Meerschaert Studiedag, 23 februari 2015 Op het Programma Onderzoek - sollicitatie Getuigenissen Beroepsportretten

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Het Vlaamse loopbaan- en diversiteitsbeleid Michiel Van de Voorde

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Het Vlaamse loopbaan- en diversiteitsbeleid Michiel Van de Voorde DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Het Vlaamse loopbaan- en diversiteitsbeleid Michiel Van de Voorde 0. Inhoud 1 1. Het Vlaamse loopbaan- en diversiteitsbeleid: de klemtonen. 2. Het loopbaan- en diversiteitsbeleid:

Nadere informatie

Advies. betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

Advies. betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Brussel, 13 maart 2006 130306 Advies inwerkingsbeleid Advies betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Inhoud Inhoud... 2 1.

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap Afgeschermde selecties voor personen met een provincie Vlaams-Brabant Diversiteitsplan 2005-2007 Oprichting werkgroep diversiteit: kabinet gedeputeerde personeelsbeleid kabinet gedeputeerde sociale zaken

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 Sector beschutte werkplaatsen Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 VLAB, de werkgeversorganisatie die alle 54 Vlaamse beschutte werkplaatsen vertegenwoordigt, benadrukt het belang van de sector

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 315 van ROB BEENDERS datum: 20 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Brussel, 19 mei _Advies_besluit_evenredige_participatie_bij_het_overheidspersoneel. Advies

Brussel, 19 mei _Advies_besluit_evenredige_participatie_bij_het_overheidspersoneel. Advies Brussel, 19 mei 2004 19052004_Advies_besluit_evenredige_participatie_bij_het_overheidspersoneel Advies Over het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige

Nadere informatie

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps.

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps. Onze vraag: Meer dan 10 jaar na het EAD-decreet, komt er een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs, zodat onderwijsinstellingen een personeelsbeleid met streefcijfers gaan voeren gericht op evenredige

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Evaluatie EAD-projecten

Evaluatie EAD-projecten Evaluatie EAD-projecten Samenvatting In opdracht van: Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie Uitgevoerd door: Inge Neyens Ingrid Vanhoren Brussel, Juni 2011 IDEA Consult nv Kunstlaan 1-2,

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding en je werknemers met een (vermoeden) van arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma's

Loopbaanbegeleiding en je werknemers met een (vermoeden) van arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma's Loopbaanbegeleiding en je werknemers met een (vermoeden) van arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma's Inhoud Werking GA Interne loopbaanbegeleiding? Externe loopbaanbegeleiding? Inzicht Psychomotorisch

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken?

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 308 van EMMILY TALPE datum: 2 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Campagne Ervaring werkt - Jobkanaal De VDAB heeft

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties VDAB publiceert

Nadere informatie

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB.

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 462 van EMMILY TALPE datum: 15 april 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Oudere werkzoekenden - Activering door VDAB en vakbonden In

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015

EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015 EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015 1 Huidig EAD-beleid Vesoc (1998) - positieve actieplannen: categoriaal Vesoc (2002) - diversiteitsplannen: geïntegreerd en inclusief + Pact van Vilvoorde:

Nadere informatie

Advies. Van de commissie Diversiteit betreffende het statistisch etniciteitscriterium van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Advies. Van de commissie Diversiteit betreffende het statistisch etniciteitscriterium van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling Brussel, 14 mei 2008 140508 Advies statistisch etniciteitscriterium VDAB Advies Van de commissie Diversiteit betreffende het statistisch etniciteitscriterium van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Samen werken aan werk Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Deze nota bevat de operationele visie en concrete afspraken

Nadere informatie

www.vdab.be 0800.30.700

www.vdab.be 0800.30.700 HERVORMING BELEID PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP 0800 30 700 1 OKTOBER 2008 OP WEG NAAR WERK MET BIJZONDERE ONDERSTEUNING. Situering Aanleiding: hervorming Vlaamse overheid (BBB) Overheveling van bevoegdheden

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Onze vraag: In het partijprogramma en congresteksten van CD&V staat op p. 60, in het luik over Werking van de overheid : Waarom deze vraag?

Onze vraag: In het partijprogramma en congresteksten van CD&V staat op p. 60, in het luik over Werking van de overheid : Waarom deze vraag? Onze vraag: De Vlaamse overheid maakt zijn voorbeeldfunctie betreffende tewerkstelling van kansengroepen waar, met een geactualiseerd streefcijfer van 10% personeelsleden uit etnisch-culturele minderheden

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Medewerker certificering

Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van

Nadere informatie

Advies. van de commissie Diversiteit betreffende de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij de lokale en provinciale besturen

Advies. van de commissie Diversiteit betreffende de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij de lokale en provinciale besturen Brussel, 9 juli 2008 090708 Advies tewerkstelling personen met een arbeidshandicap bij lokale besturen Advies van de commissie Diversiteit betreffende de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap

Nadere informatie

Werving van personen met een handicap. klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013

Werving van personen met een handicap. klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013 Werving van personen met een handicap klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013 AGENDA 1 I. Context: KB 2 3 II. Focus op instroom III. Focus op selectie 4 IV. Focus op doorstroom AGENDA 1 I. Context: KB 2

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T

Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T Even voorstellen Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding Verbonden aan Universiteit Gent Eén van

Nadere informatie

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent 1. Onderzoeksopzet 2. Resultaten 3. Conclusie 4. Aanbevelingen www.prevent.be Investing

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk. Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten

Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk. Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten 1 2 Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten 3 Beleidsevoluties PMaH December 2003: rondetafelconferentie

Nadere informatie

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Brussel, 18 november 2009 181109 Advies federaal banenplan Advies betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Het

Nadere informatie

Onze vraag: Waarom deze vraag?

Onze vraag: Waarom deze vraag? Onze vraag: Elke overheidsaanbesteding bevat een non-discriminatieclausule. Diversiteits- en opleidingsclausules worden verplicht bij overheidsopdrachten vanaf een zekere omvang. Tegen 2020 moet 100% van

Nadere informatie

nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt

nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt

Nadere informatie

Diversiteitscan. DiV. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitscan. DiV. Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitscan DiV Rapportage diversiteitsbeleid 2014 DIENST DIVERSITEITSBELEID Diversiteitsscan DiV Rapportage diversiteitsbeleid 2014 Deze diversiteitsscan geeft een indicatie van de stand van zaken

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32 DM-beleid in de praktijk 25 oktober 2012 CODE 32 Vakbondsvisie 1/3 tot voor enkele jaren werk = vakbond, ziekte en/of beperking = mutualiteit individuele benadering gericht op uitkering juridische ondersteuning.

Nadere informatie