Breinwijzer vzw Je brein vormt je zijn, maar je zijn vormt ook je brein. Het kneedbare en maakbare brein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Breinwijzer vzw 2014. Je brein vormt je zijn, maar je zijn vormt ook je brein. Het kneedbare en maakbare brein"

Transcriptie

1 Breinwijzer vzw 2014 Je brein vormt je zijn, maar je zijn vormt ook je brein. Het kneedbare en maakbare brein In 2014 wordt het jaarthema I- Brain & Wonders - over de plasticiteit en de maakbaarheid van het brein. De onveranderlijkheid van het menselijke brein althans, dat van de volwassen hersenen was tot voor kort een centraal dogma in de hersenwetenschappen. De laatste jaren is dat dogma echter helemaal omgevallen. Wetenschappers hebben concrete aanwijzingen gevonden dat tal van factoren van buitenaf denk aan lichaamsbeweging, medicatie, voeding, intensieve studie de werking van ons brein beïnvloeden. Blijvend. Aanvullend heeft men in de gezondheidszorg lange tijd aangenomen dat de hersenen niet in staat waren schade te compenseren, omdat men er van uitging dat de structuur en de functionele organisatie van de hersenen vanaf de geboorte vastlag en niet meer kon wijzigen. De ontdekking in het begin van de jaren 90 van neurale stamcellen in de hersenschors, bewees dat het volwassen brein wel degelijk nieuwe hersencellen (de grijze massa ) produceert. Die cellen kunnen bijvoorbeeld een specifiek hersengebied versterken of uitbreiden. Zo werd bij geroutineerde Londense taxichauffeurs (die alleen een vergunning krijgen als ze de plattegrond van de Britse hoofdstad helemaal uit hun hoofd kennen) een grotere hippocampus vastgesteld een gebied in onze hersenen dat een belangrijke rol speelt in ons leervermogen en ons geheugen. Behalve cognitieve taken kunnen ook herhaalde bewegingen een hersengebied stimuleren en versterken. Bij ervaren violisten is het gebied in de hersenen dat instaat voor de coördinatie van de linkerhand, veel meer uitgesproken dan het gebied dat met de strijkhand is verbonden. De uitbreiding van hersengebieden door een al dan niet cognitieve ervaring, is maar één vorm van de zogenaamde plasticiteit van onze hersenen neuroplasticiteit, oftewel de kneedbaarheid van ons brein. Het kneden van onze hersenen kan ook plaatsvinden onder de vorm van een heuse reorganisatie hersengebieden krijgen nieuwe bevoegdheden toegewezen of door de creatie en consolidatie van nieuwe verbindingen tussen gebieden in de vorm van zenuwbanen. Sinds de ontdekking van neuroplasticiteit bezien we onze (volwassen) grijze massa dus niet langer als een rigied, statisch geheel, maar als een dynamisch netwerk dat beïnvloedbaar is van buitenaf. Onze hersenen kunnen daadwerkelijk slinken of dikker worden ook zonder neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer dementie of de ziekte van Parkinson en 1

2 nieuwe zenuwbanen kunnen worden gesmeed (synaptogenese), verfijnd, of omgekeerd, verzwakt en verbroken (pruning). En belangrijk: dit gebeurt ons hele leven lang. Niet of weinig gebruikte verbindingen verdwijnen en moeten plaats ruimen voor andere populaire verbindingen allemaal volgens het principe use it, or lose it. Het aantal keer dat we een bepaalde handeling doen of ervaring hebben, bepaalt wat relevant is voor ons brein en hoe onze grijze massa op structureel en functioneel vlak wordt ingedeeld. Deze reorganisaties zijn zichtbaar op het niveau van het gedrag, de anatomie, de fysiologie, op cellulair en moleculair niveau. De omgeving speelt hierbij een centrale rol omdat de hersenen gevormd worden door eigenschappen van de omgeving waarin iemand leeft en door het gedrag dat iemand vertoont. Als we leren zouden definiëren als het ons eigen maken van nieuwe, cognitieve vaardigheden dit kan gaan van een simpel ezelsbruggetje om iets beter te kunnen onthouden tot het volledig onder de knie krijgen van een tweede taal dan heeft het bestaan van neuroplasticiteit het aangename gevolg dat niets ons ervan weerhoudt om ons hele leven lang te leren. Bovendien biedt neuroplasticiteit goede hoop op een betere behandeling van tal van hersenaandoeningen of letsels die gepaard gaan met een (versneld) verlies van hersencellen, of met het wegvallen van verbindingen tussen verschillende hersengebieden. Neuroplasticiteit impliceert dus dat onze hersenen beïnvloedbaar zijn door prikkels van buitenaf. Die prikkels kunnen afkomstig zijn van de zintuigen, van lichaamsbeweging, van cognitieve taken (lezen bijvoorbeeld) en zelfs van emoties. Door een juiste, gerichte combinatie van deze prikkels kunnen mensen hun motorische, zintuiglijke, emotionele of cognitieve vaardigheden verbeteren. Of om het met een slogan te zeggen: Ons brein vormt ons zijn, maar ons zijn vormt ook ons brein. Een goed begrip van neuroplasticiteit kan grote gevolgen hebben voor tal van maatschappelijke domeinen, zoals bijvoorbeeld het onderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat onze hersenen niet alleen plastisch ( kneedbaar ) zijn, maar dat voor bepaalde vaardigheden de leeftijd van de hersenen een belangrijke rol speelt. Van (ten minste) één deel van onze hersenen, namelijk de hersenschors, is bekend dat het zich niet gelijkmatig ontwikkelt. Het maakt snelle en trage periodes door alsof ons brein aan één lange uitgesponnen intervaltraining bezig is. Afhankelijk van de levensfase waarin we ons bevinden, is de hersenactiviteit sensitief en specifiek voor het leren van bepaalde vaardigheden. Voor een optimaal leerproces komt het er dus op aan het aanleren van de juiste vaardigheid te koppelen aan de overeenkomstige levensfase. De zogenaamde sensitieve periode is een voorbeeld hiervan. Ervaringen kunnen op verschillende manieren de hersenen beïnvloeden en het effect van sommige ervaringen is beperkt tot een sensitieve periode in de ontwikkeling. Dit zijn tijdsvensters waarbinnen de invloed van omgevingsfactoren, in negatieve en in positieve zin, is verstrekt. Onderzoek heeft uitgeklaard dat deze tijdsvensters verklaren waarom bijvoorbeeld een kind op jonge 2

3 leeftijd accentloos een tweede taal kan aanleren. Anderzijds verhogen deze tijdsvensters ook de kansen op leren doorheen de hele levensloop. Daardoor kunnen bijvoorbeeld, naast fysieke fitheid, ook de cognitieve reserves bij oudere mensen verstevigd worden, door hen bijvoorbeeld complexe cognitieve spelletjes om hun brein weer scherp te krijgen zogenaamde mind games te laten beoefenen. Maar er zijn andere manieren om onze hersenen te kneden. De laatste jaren hebben we een breed scala aan innovatieve therapieën zien ontstaan die, vertrekkende van het feit dat ook volwassen hersenen plastisch zijn, patiënten met een hersenaandoening kunnen helpen. Eén behandelingswijze misschien wel de mooiste, want de opzet is doodeenvoudig is de spiegeltherapie (mirror visual feedback). Deze (nog experimentele) therapie ontstond in de jaren 90 als een manier om fantoompijn of fantoomsensaties (het gevoel dat een geamputeerd lidmaat er nog is) te bestrijden. Bij een amputatie verdwijnt het mentale lichaamsbeeld niet uit de hersenen. Dit mentale lichaamsbeeld wordt door abnormale reorganisatie (negatieve plasticiteit)geactiveerd zodat de patiënt het geamputeerde lidmaat nog als bestaand ervaart. Via een spiegel nemen de hersenen de reflectie van hun nog aanwezige lidmaat (bijvoorbeeld de rechterhand) als waar aan. De patiënt ziet zichzelf met andere woorden als was er geen amputatie. Dit blijkt de abnormale reorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de fantoomsensaties tegen te werken. Dit leidt tot een aanpassing in de hersenen aan de situatie waarin de hand geen pijn meer voelt of waarin ze volledige bewegingsvrijheid geniet. Een andere innovatieve therapie is neuromodulatie. Hierbij wordt bij bepaalde vormen van neurostimulatie de activiteit in de hersenen beïnvloed door toediening van elektrische stroompulsen. De werking van neuromodulatie rust op het feit dat de veranderingen die worden bewerkstelligd door de stroompulsen, vaak blijvend zijn of toch op z n minst een tijd persisteren. Klinisch onderzoek bij patiënten met chronische pijn, oorsuizingen, de ziekte van Parkinson, depressie en zelfs alcoholisme heeft aangetoond dat neuromodulatie voor tal van hersenaandoeningen werkt. Bij de ziekte van Parkinson wordt doorgaans een welbepaalde variant van neuromodulatie gebruikt: diepe hersenstimulatie, of DBS. Via een ingeplante stimulator worden al dan niet automatisch pulsen verstuurd naar hersengebieden die bijvoorbeeld tremor (het beven) of verkramping veroorzaken. In wezen wordt de ziekte van Parkinson dus niet bij de wortel aangepakt, maar via de symptomen. Bij neuromodulatie wordt er doorgaans ook niet gefocust op één plek in de hersenen. De aandoeningen die ermee worden behandeld, worden immers meestal veroorzaakt door fouten in een heel hersennetwerk. Door in te pluggen op dat netwerk kunnen de symptomen van de aandoeningen wordt verlicht. Het elektrische netwerk van onze hersenen kan ook worden beïnvloed zónder dat er stroompulsen moeten worden toegediend. Bij transcraniële magnetische stimulatie (TMS) worden er geen elektrische pulsen toegediend, maar opgewekt. Dit gebeurt door een spoel 3

4 die korte magnetische pulsen uitstuurt. Het elektriciteitsnetwerk van de hersenen wordt hierdoor gewijzigd en/of versterkt. Doorgaans wordt TMS gebruikt om hersengebieden te beïnvloeden die vlak onder de schedel liggen. Bij patiënten met een laesie kan een herhaaldelijke behandeling met TMS (rtms) ervoor zorgen dat twee gebieden weer met elkaar gaan communiceren. Met magnetische stimulatie kan de elektrische activiteit in onze hersenen ook worden verminderd. Dat is het geval bij transcraniële gelijkstroom stimulatie (tdcs). Deze techniek wordt gebruikt om overactiviteit in specifieke hersengebieden te verminderen bijvoorbeeld in de hoorgebieden bij oorsuizingen of tinnitus. De laatste jaren is er nogal wat te doen over een volstrekt andere innovatie die sterk met neuroplasticiteit is verbonden: de brain- computer interface (BCI). In hoofdzaak is het een niet- invasieve technologie die het mogelijk maakt om hersenprocessen automatisch uit te lezen wat een directe communicatie kan bewerkstelligen bij (bijvoorbeeld) locked- in- patiënten. Het feit dat de uitgelezen informatie kan worden teruggekoppeld naar de patiënt en vervolgens geïnterpreteerd, maakt dat de hersenen ook in omgekeerde richting ontvankelijk zijn voor de berichten van de computer. Daardoor kunnen ze gestimuleerd worden om zich te gaan reorganiseren en specifieke vaardigheden te versterken. BCI s zouden zelf instaat kunnen zijn emoties uit te lezen hoewel een mind reader natuurlijk een ferme inbreuk zou betekenen op de privacy. Een onderzoeksgroep van de KULeuven kon al draagbare BCI, in de vorm van een EEG- hersenscan, ontwikkelen die hersensignalen uitleest en omzet in taal. De drager van de BCI kiest in gedachten letters en tekens die hij ziet op een display. De techniek is vooral interessant voor mensen die door een hersenletsel moeilijkheden ondervinden met communiceren. De BCI verplicht hun hersenen om de gebieden voor communicatie toch weer te gaan gebruiken. Nog een voorbeeld van een niet invasieve BCI state of the art technologie eveneens van Belgische bodem (KULeuven en VUB) is de exoskeleton, een assistieve roboticatechnologie. Het MIRAD (MIRAD staat voor 'an integrated Methodology to bring Intelligent Robotic Assitive Devices to the user') brengt experten uit verschillende domeinen samen om een geïntegreerde methodologie te ontwikkelen die intelligente, assistieve robotsystemen dichter bij de gebruikers kan brengen. Deze technologie is van directe toepassing in de gezondheidssector: het gaat om een intelligent, actief exoskeleton dat personen met mobiliteitsproblemen ondersteunt bij het stappen. Een gelijkaardige toepassing van deze technologie is het project Mind Walker, het combineert de exoskeleton met de EEG hersenschan, BCI en virtuele realiteit. 4

5 Bron: Mind Walker: https://mindwalker- project.eu/ Het is belangrijk dat we ons realiseren dat neuroplasticiteit een tweesnijdend zwaard is. Enerzijds geeft het ons de mogelijkheid om onze hersenen te blijven stimuleren en optimaliseren, anderzijds betekent dit ook dat ons brein danig beïnvloed zeg maar: getraumatiseerd kan worden door negatieve invloeden van buitenaf. Dat is zeker het geval bij jonge kinderen. Tijdens de vroege kinderjaren kennen de hersenen een explosieve groei. Onnoemelijk veel neurale verbindingen worden dan gecreëerd, en tal van hersengebieden krijgen nieuwe functies toegewezen. Uit onderzoek is gebleken dat negatieve invloeden een hyperactieve stressreactie kunnen veroorzaken die blijvende schade aan de hersenen toebrengt. Hersenen dienen dus niet alleen gestimuleerd te worden met goede invloeden maar in zekere mate ook beschermd. Neuroplasticiteit brengt met zich mee dat we niet per definitie machteloos staan tegenover de natuurlijke veroudering van onze hersenen. Integendeel, het komt erop aan ons brein scherp te houden, want volgens verschillende grootschalige onderzoeken is net dát de beste manier om het verouderingsproces te vertragen. Uit een grootschalig Amerikaans onderzoek waarbij zevenhonderd kloosterzusters gedurende twintig jaar werden gevolgd, bleek dat stimulatie van de intellectuele activiteit een goede bescherming biedt tegen verschillende types van neurodegeneratie al dan niet veroorzaakt door ziekten als Alzheimer dementie of de ziekte van Parkinson. Dat scherp houden van ons brein tijdens onze oude dag kan overigens op velerlei manieren. Zo hoeven het niet altijd complexe, uitdagende interactieve spelletjes te zijn. Een iets traditionelere methode werkt waarschijnlijk evengoed: door na het pensioen bijvoorbeeld 5

6 actief te blijven in het verenigingsleven, waarbij de complexiteit van organisatorische taken er vanzelf voor zorgt dat onze hersenen voortdurend worden gekneed. Wetenschappelijke bronnen en literatuur: Exoskeleton sbo.be/, https://mindwalker- project.eu/ Suzanne L. Tyas, David A. Snowdon, Mark F. Desrosiers, Kathryn P. Riley and William R. Markesbery (2007). Healthy ageing in the Nun Study: Definition and neuropathologic correlates.age and Ageing, 36(6), Protecting brains, not simply stimulating minds; Jack P. Shonkoff, Science (19 augustus 2011) The use of visual feedback, in particular mirror visual feedback, in restoring brain function; V. S. Ramachandran1 and Eric L. Altschuler; Brain 2009: 132; Neural interface technology for rehabilitation, exploiting and promoting neuroplasticity; Wei Wang et al. The ageing brain: neuroplasticity and lifelong learning; Eleonora Guglielman, University Roma Tre https://www.academia.edu/ /the_ageing_brain_neuroplasticity_and_lifelong_lear ning Using non- invasive brain stimulation to augment motor training- induced plasticity, Nadia Bolognini, Alvaro Pascual- Leone and Felipe Fregni; Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation (17 maart 2009) 6

d/2013/45/120 isbn 978 94 014 0827 1 nur 840, 846 Vormgeving omslag en binnenwerk: Jurgen Leemans

d/2013/45/120 isbn 978 94 014 0827 1 nur 840, 846 Vormgeving omslag en binnenwerk: Jurgen Leemans LEREN. HOE? ZO! Leren. Hoe? Zo! d/2013/45/120 isbn 978 94 014 0827 1 nur 840, 846 Vormgeving omslag en binnenwerk: Jurgen Leemans Tommy Opgenhaffen & Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2013 Uitgeverij LannooCampus

Nadere informatie

Gerard Boer is voorzitter van de Neurofederatie en onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek.

Gerard Boer is voorzitter van de Neurofederatie en onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. Gerard J. Boer Gerard Boer is voorzitter van de Neurofederatie en onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. Wat mogen we de komende jaren aan resultaten uit het hersenonderzoek verwachten

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

Beelden van het Brein

Beelden van het Brein Beelden van het Brein Samenvatting STT 73 vergezichten en toepassingen van de hersenwetenschappen binnen voeding, mens-machine interfaces, onderwijs en justitie Ira van Keulen Beelden van het Brein Vergezichten

Nadere informatie

Psychische en psychiatrische aandoeningen uit de taboesfeer. Slaapstoornissen kun je oplossen

Psychische en psychiatrische aandoeningen uit de taboesfeer. Slaapstoornissen kun je oplossen Commerciële Bijlage HET BREIN maart 2015 Eén op de vijf Nederlanders lijdt aan chronische pijn De impact van epilepsie op iemands leven Aandacht voor vitamine D en cognitie bij MS De GGZ in ontwikkeling:

Nadere informatie

basisinformatie dementie

basisinformatie dementie expertisecentrum d mentie basisinformatie dementie Vlaanderen INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Deel 1: Wat is dementie? 6 1. Symptomen van dementie 7 1.1. Kernsymptomen 7 1.2. Secundaire symptomen 8 2. Oorzaken

Nadere informatie

adhd onder controle Stanley I. Greenspan Leer je kind kalm, betrokken en aandachtig te worden zonder medicijnen met Jacob Greenspan

adhd onder controle Stanley I. Greenspan Leer je kind kalm, betrokken en aandachtig te worden zonder medicijnen met Jacob Greenspan adhd onder controle Leer je kind kalm, betrokken en aandachtig te worden zonder medicijnen Stanley I. Greenspan met Jacob Greenspan Oorspronkelijke titel: Overcoming adhd Helping Your Child Become Calm,

Nadere informatie

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat HET BREIN juli 2014 MS wordt gelukkig steeds beter behandelbaar Wat te doen bij migraine? Slaapapneu gevaarlijker dan gedacht! Dementie en het belang van voeding ADHD bij volwassenen. Een ondergeschoven

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

MEMORANDUM JAAR VAN HET BREIN

MEMORANDUM JAAR VAN HET BREIN MEMORANDUM JAAR VAN HET BREIN Woord vooraf 2014 is uitgeroepen tot Jaar van het Brein door de European Brain Council. Ook in Vlaanderen vestigen we dit jaar de aandacht op onderzoek over en naar het brein

Nadere informatie

De mythe dat het brein niet belangrijk is voor het leren

De mythe dat het brein niet belangrijk is voor het leren De mythe dat het brein niet belangrijk is voor het leren Jelle Jolles Pim was als zesjarige al een leuk en goedlachs jongetje. Hij was alert, en daarbij ook ondernemend en actief. De meester meldde op

Nadere informatie

Doet alcohol je brein écht krimpen? (deel I)

Doet alcohol je brein écht krimpen? (deel I) Doet alcohol je brein écht krimpen? (deel I) Bart Schepers Klinisch neuropsycholoog, UPC Sint-Kamillus Bierbeek Problematisch alcoholgebruik is één van de belangrijkste oorzaken van verworven hersenbeschadiging.

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Kunnen rekenen op je brein

Kunnen rekenen op je brein 1 Kunnen rekenen op je brein Marieke van der Linden Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour Radboud Universiteit Nijmegen Iedereen heeft een aangeboren systeem voor grove schatting van aantallen.

Nadere informatie

MS en cognitie. Verslag Belgian Brain Congress Progressive MS Alliance. Verslag MS-week. In deze editie: Jaargang 6 nr. 4 nov., dec. 2014, jan.

MS en cognitie. Verslag Belgian Brain Congress Progressive MS Alliance. Verslag MS-week. In deze editie: Jaargang 6 nr. 4 nov., dec. 2014, jan. Jaargang 6 nr. 4 nov., dec. 2014, jan. 2015 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Verslag Belgian Brain Congress Progressive MS Alliance Verslag MS-week Samen aan het werk voor een sterk

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

Brain-Computer Interfaces, Visitatie, AI news, Prijzen in de AI, Probo

Brain-Computer Interfaces, Visitatie, AI news, Prijzen in de AI, Probo Nummer 4 Nummer 3 3 Jaargang Jaargang 3 2008 November Maart 2008 Brain-Computer Interfaces, Visitatie, AI news, Prijzen in de AI, Probo Colofon Hoofdredactie: Joris de Ruiter Eindredactie: Bram de Beer,

Nadere informatie

AUTISMEHULPVERLENING OPBOUWEN IN ECUADOR

AUTISMEHULPVERLENING OPBOUWEN IN ECUADOR AUTISMEHULPVERLENING OPBOUWEN IN ECUADOR Prof. Dr. Martine F. Delfos Ir. Norbert A. Groot Juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 1.Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief 4 1.1 Autisme: De kern van de

Nadere informatie

Studeren met Multiple Sclerose (MS) Een handleiding voor leerkrachten

Studeren met Multiple Sclerose (MS) Een handleiding voor leerkrachten Studeren met Multiple Sclerose (MS) Een handleiding voor leerkrachten 1 Inhoudsopgave Voorwoord..1 Verantwoording..2 Waarom deze handleiding?... 3 DEEL EEN: Problemen voor kinderen en jongeren met MS.....4

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

A s s i st i e v e viwta Dossier technologie

A s s i st i e v e viwta Dossier technologie A s s i st i e v e viwta7 technologie Dossier viwta Dossier n 7, 2007 door het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viwta), Vlaams Parlement, 1011 Brussel Dit dossier,

Nadere informatie

Psychiatrie sterk verweven met somatische geneeskunde

Psychiatrie sterk verweven met somatische geneeskunde Psychiatrie sterk verweven met somatische geneeskunde Waar de psychiatrie voorheen nog wel eens in een apart hoekje van de geneeskunde werd geplaatst, is het vandaag de dag steeds duidelijker dat dit een

Nadere informatie

De effecten van meditatie,

De effecten van meditatie, De effecten van meditatie, wetenschappelijk onderzocht. Peter Baert Maart 2004 1 Inleiding. In deze scriptie is er naar gestreefd om globaal de stand van zaken m.b.t.het wetenschappelijk onderzoek wat

Nadere informatie

Chronisch Vermoeidheids Syndroom & kinderfysiotherapie

Chronisch Vermoeidheids Syndroom & kinderfysiotherapie Ouderinformatiebrief Chronisch Vermoeidheids Syndroom & kinderfysiotherapie Wat is CVS? CVS is de afkorting voor Chronisch Vermoeidheids Syndroom. CVS is een aandoening die gekenmerkt wordt door ernstige

Nadere informatie

Sonnevelt Opleidingen Mental Coach

Sonnevelt Opleidingen Mental Coach Beste lezer, Als student bij Sonnevelt heb je altijd een streepje voor. Naast het lesmateriaal willen we onze studenten altijd de gelegenheid geven zich verder te verdiepen in hun vakgebied. In dit e-book

Nadere informatie

FOCUS OP DE EERSTE KINDERJAREN 7

FOCUS OP DE EERSTE KINDERJAREN 7 FOCUS OP DE EERSTE KINDERJAREN 7 Hersenontwikkeling FOCUS OP DE EERSTE KINDERJAREN Een serie onder redactie van Martin Woodhead en John Oates Focus op de eerste kinderjaren is een serie publicaties uitgegeven

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Gerry Jager Functional MRI studies in human Ecstasy and cannabis users In dit proefschrift worden vier studies beschreven naar de lange termijn effecten van de psychoactieve drugs ecstasy en cannabis op

Nadere informatie