PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen"

Transcriptie

1 PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For additional information about this publication click this link. Please be advised that this information was generated on and may be subject to change.

2 Bibliografie van Katholieke Deel 1 N ederlandse Periodieken Dag- en w eekbladpers

3 Bibliography Volume 1 of Catholic Dutch Periodicals Daily and weekly press C om p iled in a ssig n m e n t o f th e Catholic Docum entation Centre by Otto S. Lankhorst and C.Th.H. Reul E dited by Otto S. Lankhorst

4 Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken S a m e n g esteld in opdrach t v a n h et K a th o liek D ocum en tatie C en tru m door Otto S. Lankhorst en C.Th.H. Reul Deel 1 Dag- en weekbladpers O nder eindredactie v a n Otto S. L a n k h o rst Valkhof Pers Nijmegen

5 KDC JU S leutels Bibliografieën, inventarissen en andere docum entaire uitgaven van h et Katholiek Docum entatie Centrum 1. Bibliografie van K a tholiek e N ederlandse Periodieken Deel 1: Dag- en weekbladpers. N ijm egen J.P.A. van V ugt, B.M.L.M. van Son, N og eens: godsdienst en kerk in Nederland, Een geannoteerde bibliografie van socia a lw etenschappelijke en historische literatuur. H ilversum R. K. Staatspartij en K a tholiek e Volkspartij. Archiefim entarissen en bibliografie. N ijm egen 1991 D eze publicatie kwam to t stand m et ondersteuning van: K ath oliek e U n iversiteit N ijm egen N ederlan dse O rg an isatie v o o r Z uiver-w etensch ap - p e lijk O nderzoek (ZWO/NWO) Stich tin g S orm an ifonds U niversiteitsbibliotheek Nijm egen

6 Inhoud Contents 6 Ten geleide 7 Foreword and A cknow ledgem ents 12 Het sam enstellen van de Bibliografie van 13 The com pilation o f the Bibliography o f Catholic Katholieke N ederlandse Periodieken Dutch Periodicals 36 A an w ijzin gen voor het gebruik van de 37 Guide to the bibliography bibliografie 43 List o f libraries, archives and other institutions 43 Lijst van bezochte bibliotheken, archieven en visited in view o f the descriptions in volum e 1 instellingen voor de beschrijvingen in deel 1 44 Abbreviations 44 Gebruikte afkortingen 45 B ib lio g r a p h ic a l d e s c rip tio n s 45 B ibliografi sche b esch rijvin g en 325 System atic survey 325 System atisch overzicht 332 Chronological survey 332 Chronologisch overzicht 336 Index o f nam es, titles and subjects 336 Register van nam en, titels en zaken

7 6 Ten geleide Een van de eerste taken w aarvoor het Katholiek Docum en ta tie C en tru m (KDC) b ij z ijn o p rich tin g op 1 m ei 1969 stond, w a s h et v e rza m e le n en b e w a re n v a n de periodieke p ublicaties die v o o r en d oor N ederlan dse kath olieken z ijn u itg egeven. Om d eze ta a k te ku n n en u itvo eren w a s h et n o d ig een o verz ich t te v e rk rijg e n van de betreffende periodieken. W eldra bleek de ijzeren w et van de docum entatie, dat nam elijk de docum en ten die h et m e e st z ijn v e rsp re id h et m in st z ijn b ew a a rd en dat de d ocu m en ten die h e t m in s t z ijn v e r spreid h et m eest z ijn b ew aard, a fo rtio ri op te gaan voor de periodieken. In het bijzonder dag- en w eekbladen b leken slech ts sch a ars v e rte g e n w o o rd ig d te zijn, n iet alleen in de N ijm eegse U n iversiteitsb ib lioth eek m aar ook in de m eeste andere w etenschappelijke bibliotheken. Z elfs v a n geren o m m eerd e b lad en w a re n geen com plete le g g e rs a a n w e z ig, en al even m in w a re n de b ib lio th eken geabon n eerd op alle lopende u itg aven. R egionale o f locale blad en k w a m e n v a a k in h et geh eel n iet in de collectie voor; ten h o ogste en kele versp reid e afleverin gen. B eh alve u it de ze e r o n vo lledige collecties k w a m e n de tekortkom ingen op het gebied van de periodieke publicaties v o o ra l ook n aar v o re n in de ca ta lo g iserin g v a n d eze docum en ten. In v e rg e lijk in g m et de w e te n sch a p p elijke tijd sch riften, die re d e lijk n a u w g e z e t w a re n gecatalogiseerd, w a re n de n iet-w eten schappelijk e p eriodieken m eesta l u ite rst s u m m ie r on tsloten, m et dien v e rsta n d e dat g e w o o n lijk w a s v o lsta a n m et de v e r m eld in g v a n de h oofd titel en de a a n w e z ig e ja a r g a n gen. N och op o n derw erp, n och op u itg ever, noch op ondertitel kon een p erio diek w o rd e n opgespoord. Om een u itg ave te ku n n en raadplegen, diende de onderzoeker al over de nodige vóórkennis te beschikken. Relev a n te in fo rm a tie o m n a te gaan of, en zo j a w e lk e p eriodieke p ublicaties op h e t te b estu d eren gebied w a re n v ersch en en, en w a a r d eze z ic h even tu eel bevonden, w as slechts aan specialisten bekend. H et K D C h e e ft z ic h v a n m eet a f aan to egelegd zo w e l op het opsporen, verzam elen en bew aren van periodieke p ublicaties als op de system atisch e o n tslu itin g v a n d eze b u iten g ew o o n w a a rd e v o lle docu m en tsoort. M eer dan de m eeste andere docum enten kunnen periodieken de o n derzoeker o ver kortere o f la n g e re afstan d la n g s w e g e n en p aden v a n h isto risc h e o n tw ik k elin g en leiden. Juist d oor h u n periodieke v e rs c h ijn in g bieden zij bij u itste k seriële in fo rm a tie o ver een v e elh eid v a n th em ag eb ied en en de daarbij b eh o ren d e sociaal-culturele netw erken. H et g a a t h ie r o m een v a ria tie die alle terrein en v a n h e t k a th o liek leven in N ederlan d om vat: n iet en k el de specifiek go d sd ien stig e p eriodieken, m aar ook dag- en w eekbladen, naast bladen van vak-, stands-, v ro u w e n - en je u g d o rg a n isa tie s, a lsm ed e alm an ak ken, jaarboeken en jaarlijks verschijnende naam lijsten. M ediojaren zeventig vatte de toenm alige Begeleid in g sco m m issie v a n h et KDC, on der voorzittersch a p v a n p rof. dr. A.F. M a n n in g (t), h et p lan op v o o r een onderzoeksproject Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken (BKNP). V o o r opzet, w e r k w ijz e en p rob lem en v a n d it p roject kan w o rd e n v e rw e z e n n aar de n a v o lg en d e in leid in g o ver H et sam en stellen v a n de B ibliografie v a n K ath oliek e N ed erlan d se P eriodieken. D aarin w o rd t o ok een u iteen zettin g g egeven v a n de fa c toren die ertoe geleid hebben dat dit project qua plann in g sch ro m e lijk u it de h a n d gelopen is. M et n am e d e b e s liss in g o m de b ib lio grafisch e b e sch rijvin g e n te b a seren op autopsie, h eeft g ezo rg d v o o r een sch ier on b eh eersb are sp a n n in g tu sse n de eisen v a n en e rzijd s een w e te n sch a p p e lijk vera n tw o o rd product en anderzijds een uitvoering die in overeens te m m in g w a s m e t de fin anciële en lo g istieke m og e lijkheden, in het bijzonder m et de beschikbare m enskracht en expertise. Na explorerend onderzoek in tientallen b ro n n en z ijn m eer d an 5800 titels in b eh a n d e lin g gen o m en en v e rvo lg e n s is een veelv o u d aan ja a r g a n g e n o o k letterlijk ter h a n d gen o m en o m te beoordelen o f z e v o o r o p n em in g in de bib lio grafie in a a n m erk in g k w am en, en zo j a om d eze g ro n d ig te b e sch o u w e n, te on derzoeken en te b esch rijven. U itein d elijk z u l len ru im 3900 titels w o rd e n opgen o m en in de v i j f delen v a n de bib liografie. De u itvo e rig e b esch rijvin g en, sam engesteld op basis van autopsie en m ede gebaseerd op bestudering van de relevante literatuur, zu l len in v i j f d elen w o rd e n gepubliceerd: 1. Dag- en w e e k b lad p ers, 2. C u ltu u r en o n tsp a n n in g, 3. G odsdienstig en kerkelijk leven, 4. Opvoeding en onderw ijs, 5. Politie k en sociale actie. W e z ijn v e rh e u g d dat h e t K D C n a ja re n v a n gro n d ige voo rb ereid in g in de geleg en h eid is h et eerste deel v a n de BKNP te presenteren. H ierin zijn 314 titels van dagen w eek b la d en b esch reven en an d ere p eriodieken die m et d e pers in en gere z in te m a k en hebben. H et b etreft derhalve een deel dat een bijzondere collectie vertegenw oordigt binnen het geheel van de katholieke Nederlandse periodieken. De opkom st, groei, bloei en onderg a n g v a n de ka th olieke dag-, n ie u w s- en w eek b la d en is een afspiegelingvan de ontw ikkeling die het Nederla n d s ka th o licism e in de n egen tien d e en de tw in tig ste e eu w h e e ft doorgem aakt, zo m en w il v a n de p rocessen v a n v e r z u ilin g en o n tzu ilin g. De dag- en w eek b la d p ers is in m eer d an één o p zich t te b e sc h o u w e n als de e x p ressie van h et katholieke zelfverstaan en van de veranderin g e n die d eze id en titeit in de loop v a n de la atste tw ee eeuw en heeft ondergaan. V o oral de d agb laden b re n g e n z o w e l door h u n b esta an als door h u n in h o u d de p laats v a n de katholie-

8 7 Foreword and Acknowledgements W h e n on M ay 1st, 1969, th e C ath olic D ocum entation C entre (KDC) w a s founded, one o f th e first ta sk s it u n d e rto o k w a s to collect an d p reserve th e p eriodicals issu e d b y an d p u b lish ed fo r D utch C atholics. In order to be able to carry out that task, it w as essential to acq u ire a su rvey o f th e p eriodicals in q u estion. V ery soon it turned out that the iron rule o f docum entation - docum en ts circu lated on a w id e scale are h ard ly p reserved a t all, w h e re a s th o se circu lated on a m oderate scale are p reserved b e s t - ap plied a fo rtio ri to p eriodicals. Only a lim ited n u m b er w a s fo u n d, esp ecia lly o f th e daily and w e e k ly p apers, n ot only in th e U n iversity Library o f N ijm egen b u t in m o st oth er sch o la rly lib raries. T h ere w e r e no com plete files, n o t even o f w ell-esta b lish ed n ew sp a p ers, n o r did lib raries h a v e su b scrip tio n s to all current issues. V ery often the collections did not inclu d e an y re g io n a l or local p ap ers at all; a fe w stray is s u e s at th e m ost. A p a rt fro m in com p lete collections, th e in adeq u ate p reservatio n o f th e p eriodicals also m a n ifested it s e lf in th e w a y in w h ic h th ese docu m en ts h ad b een catalogu ed. C om pared to sch o la rly p eriodicals, w h ic h h ad b een catalogu ed rea so n a b ly accurately, access to the non-scholarly periodicals w as m ostly lim ited, generally it w a s confined to records o f th e m a in title a n d th e v o lu m e s p resent. It w a s im p o ssib le to locate a periodica l b y subject, ed itor or subtitle. T h e resea rch er h ad to h a v e q u ite a g rea t d eal o f k n o w led g e o f th e subject alread y in ord er to b e ab le to re fe r to a p ublication. Relev a n t in fo rm ation ab ou t w h ic h p eriodicals, i f any, h ad appeared on th e subject, an d w h e r e they w e r e to be fo u n d, w a s only k n o w n to specialists. F rom th e v e ry b e g in n in g th e K D C a p p lied it s e lf to locating, co llectin g an d p re se rvin g p eriodicals, as w e ll as to im p ro v in g th e system atic access to th is extrem ely v a lu a b le type o f docum ent. To a grea ter exten t than m ost other docum ents, periodicals can lead the researcher, fo r a sh o rt or lo n g p eriod o f tim e, a lo n g th e p ath s o f h isto ric a l d evelopm en ts. It is p recisely b ecau se they w ere published periodically that they offer serial inform ation on a la rg e n u m b er o f su b ject areas an d the accom panying socio-cultural system s. W e are concern ed h ere w ith a ra n g e em b ra cin g a ll areas o f C atholic life in the Netherlands: not only the specifically religio u s p eriodicals, b u t also daily an d w e e k ly p ap ers, p asto ra l p u blications, trade jo u rn a ls, jo u rn a ls o f w o m e n s o rg a n isa tio n s an d y o u th org a n isa tio n s, as w e ll as alm an acs, yearb ooks an d a n n u a l lists o f n am es. By th e m id d le o f th e 1970s th e G o vern in g Board o f th e K D C a t th e tim e, u n d er th e ch a irm a n sh ip o f th e late Prof. D r A. F. M a n n in g, conceived th e p lan to sta rt the research project Bibliografie van Katholieke Nederland- se Periodieken (Bibliography o f Catholic Dutch Periodicals) (BKNP). T h e a im an d m eth od o f th is p roject and th e p rob lem s th a t h ad to b e solved, w i ll b e d iscu sse d in th e fo llo w in g in trod u ction on T h e com pilation o f the Bibliography o f Catholic Dutch Periodicals. The introduction also touches u p o n th e facto rs th a t led to the p roject n o t d evelo p in g accord in g to p lan at all. It w a s esp ecially th e decision to u s e autopsy as th e b a sis fo r th e descrip tion s th a t ca u sed b a rely controllab le ten sion b etw een th e requirem en ts o f a sch o la rly so u n d product on th e one h a n d an d a fin al p rod u ct co n sisten t w ith the fin ancial an d lo g istic p ossib ilities, in p articu lar w ith th e m a n p o w er an d expertise availab le, on th e other. A fte r th e exploration an d exam in atio n o f d o zen s o f sources, m ore th a n 5,800 titles w e r e con sid ered and su b seq u en tly a la rg e n u m b er o f v o lu m e s w a s - litera l ly - taken in h a n d in order to a ssess w h e th e r they q u alified fo r in clu sio n in th e b ib lio grap h y, an d i f they w ere, to e x am in e an d describe them. F in ally m ore than 3,900 titles w i ll b e in clu d ed in th e 5 v o lu m e s o f the b ib lio grap h y. T h e detailed descrip tion s, b a sed on autopsy an d on th e stu d y o f relevant literature, w ill be p u b lish ed in th e fo llo w in g v o lu m es: 1. D aily an d w e e k ly p ress; 2. C u ltu re an d entertainm ent; 3. R eligious and ecclesiastical life; 4. In stru ction an d education; 5. Politics an d social action. T h e K D C is p leased to b e ab le to present, a fter yea rs o f th o ro u g h p reparation, th e first v o lu m e o f th e BKNP. T h is v o lu m e co m prises th e decriptions o f 314 titles o f daily and w eekly papers and other periodicals connected to th e p ress in a m ore restricted sense. It is th erefore a volum e that represents a special collection w ith in th e w h o le o f th e C ath olic D utch p eriodicals. T h e origin, rise, flo u rish in g an d decline o f th e C ath olic daily an d w e e k ly p apers reflect th e d evelopm en t o f D utch C a th olicism in th e 19 th an d 20 th centu ries, even th e process o f co n fessio n a l segregatio n an d its g ra d u al d isap pearan ce. In m ore th a n one resp ect th e daily and w e e k ly p ress can b e consid ered to ex p ress th e Catholic identity an d th e ch a n g es th is iden tity u n d e rw e n t in the co u rse o f th e p a st tw o centuries. Both th ro u gh their existence and th ro u gh th eir contents th e daily p apers in p articu lar give expressio n to th e place o f th e C atholics in D utch society. T h e earliest in itiatives go b a ck to th e first h a lf o f th e 19 th century, an d w e r e m a in ly taken b y Le Sage ten B roek and, later, by A lb e rd in g k T h ijm. In a fo llo w in g p h a se th e pion e e rin g w o r k o f th ese tw o la ym en w a s contin u ed and g ra d u ally taken o ver by th e clergy. In th e la s t decades o f th e 19th century tw o factors w e r e o fv ita l im portan ce to th e d evelopm en t o f th e C ath olic p ress; th e first, a fa c tor o f great external im portance, w as the discontinuation o f th e special sta m p fo r n ew sp a p ers in 1869; the second w as an internal factor: Catholics, too, started to

9 Ten geleide 8 ken in de Nederlandse sam enleving tot uitdrukking. De v ro e g ste in itiatieven dateren u it de eerste h e lft v a n de n egen tien d e eeu w, v o o ra l d oor toedoen v a n eerst Le Sage ten B roek en la ter A lb e rd in g k T h ijm. In een v o l gen d e fa s e is h e t p io n ie rsw e rk v a n d eze tw ee leken v o o rtg e ze t en g a a n d e w e g o verg en o m en door de cleru s. T w ee facto ren hebben in de la atste decen n ia v a n de negentiende eeuw w ezen lijk bijgedragen aan de ontw ik k e lin g v a n de ka th olieke pers: v a n grote externe beteken is w a s de a fsch a ffin g v a n h et d agb la d zegel in 1869, en d a a rn a a st w a s er h et in tern e fe it d at o ok de kath olieken steeds m eer g in g e n lezen o m op de hoogte te b lijv e n v a n h e t n ie u w s en an dere geb eu rten issen in de m oderniserende sam enleving. De d yn a m isch e expan sie v a n de ka th olieke p ers aan het einde van de negentiende eeuw en de eerste decenn ia v a n de tw in tig ste e eu w is gep aard gegaan m et en kele k en m erk en w a a r v a n h et v o o r de geb ru ik ers v a n de bibliografie nuttig is op de hoogte te zijn. Otto Lankh o rst h e e ft in z ijn b ijd ra g e T u ssen com m ercie en ap ostolaat. De ka th olieke dag- en n ieu w sb la d en in N ederlan d tot 1940 v o o r de b u n d e l D e gezegende pers: aspecten van de katholieke persgeschiedenis in Nederland tijdens de 19e en 20e eeuw (Z eist 1989) g e w e ze n op de p arad oxale ten d en zen v a n co n fe ssio n a lise rin g en co m m ercia liserin g die z ic h g elijk tijd ig voordeden. O m dat k a th o liek e o n dern em ers b rood z a g e n in h et bed ien en v a n h e t eigen v o lk sd e e l m et een eigen pers, g in g e n steeds m eer u itg e v e rs o ver tot h et publiceren v a n ka th olieke n ie u w s- en dagbladen; deels vo o rza g e n zij in deze behoefte door het oprichten van nieuw e bladen, deels door de o m v o rm in g v a n b esta an d e blad en in katholieke geest. Dit laatste beantwoordde aan de eisen en verw ach tin g en v a n de kerk elijk e h iëra rch ie in N ederland, die la n g e tijd a rg w a n e n d en a fw ijze n d h a d gerea geerd op de groeien de leesw o ed e v a n d e gelovigen. Om d eze b eh o efte in goede b a n en te leiden g in g de cleru s zich steeds n ad ru k k elijk er m et de p ers b em oeien, z o w e l in controlerende als stim ulerende zin. Dat de hoofdredactie v a n d e grote ka th olieke kra n ten ged u ren d e v e le decen n ia in h an d en v a n p riesters w a s, kan a ls een d u i d elijk e in dicatie v a n de c o n fe ssio n a lise rin g v a n de katholieke pers w orden gezien. De expan siem o g elijk h ed en w a re n echter beperkt; b in n en de v e rzu ild e kaders reik ten z e n a m e lijk n iet verder dan de katholieke doelgroep. In de periode tu s sen de beide w ereld o o rlo g en k w a m e n de g re n ze n v a n de groei steeds d u id elijk er aa n h et licht, h etgeen leidde tot een nieuw probleem : de katholieke uitgevers w erden elk aars concurren ten. De b e la n g e n strijd liep u it op d iverse conflicten die slech ts m et p ijn en m oeite door de kerk elijk e overh ed en kon den w o rd e n beslech t. In d iezelfd e tijd w e r d de p rofessio n ele en id eo lo gisch e vorm in g van de katholiekejournalisten en uitgevers bevord erd d oor de o p rich tin g v a n b ero ep so rgan isaties. De o o rlo gstijd beteken d e een n ie u w e v u u rp ro e f. De ka th olieken leverd en h u n eigen b ijd ra g e n aan h et genre van ondergrondse bladen. N a de T w eed e W ereld o o rlo g keerden de kath olieke periodieken in volle om vang terug op de levensbesch o u w e lijk e m ed iam arkt. H oew el de dag- en w e e k blad pers z ic h n a d e b e v rijd in g w e e r als de verd ed ig ster v a n de k a th o liek e z u il profileerde, veran d erd e z ij toch v a n karak ter. In de loop v a n d e ja r e n v ijftig v erk regen de ka th olieke b lad en een grotere ze lfsta n d ig h e id ten o p zich te v a n h et k e rk e lijk g e za g, al w a s h et m aar om d a t d e cleru s n ie t la n g er de d ie n st u itm a a k te in de redactie en de p ra k tijk v a n de censo ren a lle n g s in o n b ru ik geraakte. De en e k ra n t v ro e g e r dan de andere, m a a r a ls geh eel kan m en v a n de ka th olieke p ers z e g gen d a t zij z ic h in d e ja re n z e s tig o n tw ik k eld e tot de overtuigde spreekbuis van de kerkelijke en m aatschapp elijke v e rn ie u w in g e n en als zo d a n ig grote in vlo ed h e e ft u itg eoefen d op h e t proces v a n de o m gekeerd e z u ilw e r k in g. A ls p leitb ezo rger v a n de v e rn ie u w in g w e r d z ij ech ter w e ld r a o o k m eegesle u rd door de go lven v a n de on t z u ilin g. De lo tg eva llen v a n de tw ee grote lan d elijke dagb la den - de V olkskrant en D e Tijd - d em on streren de ingrijpende veranderingen die zich sinds het m idden v a n d e ja re n z e s tig hebben v oltro kken, een zo d a n ig grote o m m ek eer d at in 1980 a l n iet m eer v a n een k a th o lieke p e rs in N ederlan d gesp roken kan w o rd en. Ook de regio n ale p ers, die een e eu w geleden w a s gecon fession aliseerd, b e w o o g z ic h in d e ja re n z e v e n tig in o m g e keerde rich tin g, m e t u itzo n d e rin g v a n en kele bladen, z o a ls de Tw entsche Courant en H et B in n en h ofd ie n og ru im tien ja a r h e t ka th olieke v a a n d e l h o og h ield en. In h e t alg em een kan echter op goede gron d en g e ze g d w o r den dat h e tja a r 1980, d at als term inus ad quem v o o r de BKNP is gekozen, ze k e r v o o r d e dag- en w eek b la d en ook als de h isto risch e ein d term v a n de katholieke p ers kan w orden beschouw d. V a n versch ille n d e zijd e n h e e ft h et KDC fin anciële o n d e rsteu n in g v e rk re g e n v o o r de re a liserin g v a n h et project. B eh alve v a n de N ederlan dse O rg an isatie voor Z u iver-w etensch ap p elijk O n derzoek (ZWO/NWO) w erd subsidie ontvangen van de Katholieke U niversiteit N ijm egen in h e t kad er v a n de O n derzoekpool. V o o ra l o o k h et S o rm an ifo n d s h eeft een su b sta n tiële b ijd ra g e geleverd o m d it sp ecim en v a n m od ern m o n n i k e n w e rk tot sta n d te b ren gen. U iteraard p a st h et d eze geldschieters op deze plaats te danken voor h un genere u ze m ed ew erk in g. T even s w i l ik bij h et v e rsch ijn e n van het eerste deel de collega-leden van de begeleid in g sco m m issie v a n h et BK N P-project d an k en voor h u n b ijd ra g e aa n de o p zet en v oortgan g: m r. G.G.A.M. Pijnenborg, de toenm alige bibliothecaris van de Katho-

10 9 F orew ord read m ore an d m ore in ord er to keep th em selv es in fo r m ed ab out th e n e w s an d o th er d evelopm en ts in an increasingly m odern society. T h e d yn am ic expan sion o f th e C ath olic p ress at the en d o f th e 19 th centu ry an d in th e first decade o f the 20 th centu ry h a d a n u m b er o f ch aracteristics w h ic h the u s e r o f th e b ib lio g ra p h y m ig h t find it u s e fu l to be a w a re of. Otto L an khorst, in h is B etw een com m erce an d ap ostolate. T h e C ath olic d ailies an d n ew sp a p ers in th e N eth erlan ds u n til 1940, p u b lish ed in The blessed press: aspects o f the history o f the C ath olic press in the N etherlands during th e 19th and 20th centuries (Zeist 1989), pointed out the paradoxical, sim ultaneous tend en cies to w a rd s co n fessio n a lisa tio n an d com m erialisation. Since an increasing num ber o f Catholic entrep ren eu rs saw m on ey in p ro v id in g th e ir o w n p a rt o f the n ation w ith a p ress o f th eir o w n, an in c re a sin g n u m b er o f p u b lish e rs started to b rin g o u t C ath olic (news)- papers; they m et the existing need partly by establishin g n e w p ap ers an d p artly by co n vertin g e x istin g periodicals in the spirit o f Catholicism. This conversion satisfied the dem ands and expectation s o f th e C h u rch H ierarchy in th e N eth erlan ds, w h o had, fo r a lo n g tim e, d istru sted an d rejected th e g ro w in g p a ssio n fo r re a d in g o f th e fa ith fu l. To steer th is need in th e r ig h t direction, th e clergy in creasin g ly in terfered in m atters o f th e p ress, b o th in a su p erviso ry an d in a stim u la tive sen se. T h e fa c t th a t fo r m an y decades th e c h ie f editors w e r e p riests m ay b e seen as a clear indication o f the confessionalisation o f the Catholic press. H ow ever, expan sion w a s only p ossib le to a certain extent; w ith in th e segregated faction s it did n ot exten d b eyon d th e C ath olic ta rg et group. In th e period b etw een th e W a rs th e lim its to expan sion b ecam e in creasin g ly clear; th is led to a n e w problem : th e C ath olic p u b lish ers b ecam e com petitors. T h e clash o f in terests ended in v a rio u s conflicts, w h ic h th e C h u rch au th orities could only reso lve w ith g rea t effort. A t th e sam e tim e th e p rofe ssio n a l an d id eological train in g o f th e C a th olicjou r- n a lists w a s p rom oted th ro u g h th e fo rm ation o f p ro fessio n a l o rg an isa tio n s. T h e w a rtim e b ro u g h t w ith it a new crucial test. The Catholics m ade their ow n contributions to the genre ofun dergroun d periodicals. A fte r th e Second W o rld W a r th e w h o le Catholic p ress w a s b a ck on th e id eological m ed ia m arket. In sp ite o f th e fa c t th a t after th e lib eration th e daily and w e e k ly p re ss once m ore took u p th e p osition o f d efen d er o f th e C ath olic faction, it n eve rth eless gra d u ally ch an ged. In th e co u rse o f th e 1950s th e C ath olic p eriodicals b ecam e m ore in d ep enden t o f th e ch u rch au th o rities, i f only b ecau se th e clergy no lo n g er la id d o w n th e la w in ed itorial m atters, an d b ecau se th e practice o f ce n so rs w a s p a s s in g into d isu se. A s a w h o le th e C atholic p ress - so m e p ap ers soon er th a n oth ers - can be said to h ave developed in th e 1960s into th e co n vin cin g m ou th p iece o f refo rm s, b o th w ith in th e ch u rch an d in society, and as such to have exerted considerable in fluence on th e p rocess o f seg regatio n in re v e rse o rd er. A s th e advocate o f th is refo rm, h o w ever, th e C ath olic p ress w a s soon carried a w a y by th e w a v e s o f desegregation. T h e u p s an d d o w n s o f th e tw o im p o rtan t n atio n al n ew sp a p ers - de V olkskrant an d D e Tijd - d em on strate th e rad ical ch a n g es th a t h ave taken place sin ce th e m id d le o f th e 1960s, ch a n ges so d ra stic th a t by 1980 one can no lo n g e r sp eak o f a C ath olic p re s s in the N eth erlan ds. T h e regio n a l p ress, too, w h ic h w a s confe ssio n a lised a centu ry ago, m oved in th e opposite direction in th e 1970s, w ith th e exception o f a fe w papers su ch as the Twentsche Courant an d H et Binnenhof, w h ic h contin u ed to u p h o ld th e C ath olic b a n n e r fo r a n o th er ten years. In general, h o w ever, th ere are so u n d reasons for saying that the year 1980, chosen as term i nus ad quem fo r th e BKNP, also m a rk s th e h isto rical final term o f th e C atholic p ress, certain ly fo r th e daily and w eekly papers. F rom v a rio u s sid es th e K D C h a s received fin ancial assistan ce to realise th is project. Both th e Dutch O rgan isatio n fo r P u re R esearch (ZWO) a n d th e U n iversity o f N ijm egen offered fin ancial aid w ith in th e fra m e w o rk o f th e O n d erzoek sp ool (research pool). T h e Sorm anifonds in particular also m ade a substantial contribution to th e com pletion o f th is specim en o f m odern m o n k s w o r k, as th e D utch say. W e w is h to th a n k th ese fin anciers fo r th e ir g en ero u s cooperation. I a m v e ry g ra te fu l to m y fe llo w m em b ers o f th e g o vern in g b oard o f th e BKNP project, th e ch a irm a n o f th e co m m ittee M r G.G.A.M. Pijn en borg, fo rm e r lib rarian o f the C ath olic U n iversity o f N ijm egen, an d th e late Prof. Dr J.C.P.A. v a n L aarhoven, fo r th e ir contribution s. W e are esp ecially g ra te fu l to Dr A.H. Laeven, director o f the D epartm en t o f th e U n iversity Library/KDC, fo r the a ssista n ce h e o ffered in th e p u blication o f th is v o lu m e as w e ll as in th e com pletion an d p ublication o f the v o lu m e s th a t are to fo llo w. W e are m o st indebted, o f course, to th e s ta ff o f the BKNP w h o h a v e w o rk e d w ith su ch in v e n tiv e n e ss and p erseveran ce on th e rea lisatio n o f th is project. W e are p articu larly g ra te fu l to Dr Otto S. L a n k h o rst and C.Th.H. Reul, M.A. w h o, in d iffe re n t p h a ses, controlled an d edited th e project. For th is rea so n th e ir n am es are on th e title p ages o f all th e v o lu m e s o f th e BKNP. Each v o lu m e w ill m en tio n th e p erson resp on sib le fo r the final ed itin g o f th e v o lu m e in question. D r Otto Lankh o rst is th e fin al ed itor o f v o lu m e 1. Special th a n k s are, o f course, due to th e la rg e n u m b er o f peop le w h o, each in h is or h er o w n w a y, contributed to the description and incorporation o f the thousan d s o f titles; som e fo r a sh o rt p eriod o f tim e, others

11 Ten geleide 10 lieke U niversiteit N ijm egen die voorzitter van de com m issie w as, en prof.dr. J.C.P.A. van Laarhoven (t). Bijzo n d ere erk en telijk h eid z ijn w e in d it v e rb a n d ook versch u ld ig d aan dr. A.H. Laeven, d irecteu r v a n d e D ienst U niversiteisbib liotheek/k D C, v o o r de o n d e rsteu n in g die h ij h e e ft aan geboden z o w e l bij de p u blicatie v a n d it deel v a n de BKNP, als bij de v o lto o iin g en u itg a v e v a n de volgende delen. Uiteraard gaat onze dank vooral u it naar de m edew erkers die m et zoveel inventiviteit en doorzettingsverm o g e n aa n de re a liserin g v a n d it p roject hebben g e w e rk t. D it geld t in de eerste p laats v o o r de tw ee h o ofd u itvo erd ers dr. Otto S. L a n k h o rst en drs. C.Th.H. R eul die als m ed ew erk ers v a n h e t K D C h et p roject in versch illen d e fasen hebben gedirigeerd en geredigeerd. H un n a m en sta an d an o o k v e rm e ld op de titelpag in a s v a n alle delen v a n de Bibliografie van K atholieke N ederlandse Periodieken. D aa rn aa st w o rd t v o o r e lk a fz o n d e rlijk deel v e rm e ld w ie v e ra n tw o o rd e lijk is v o o r de eindredactie van h et betreffende deel. V oor het eerste deel is d at dr. Otto S. L an khorst. Speciale w o o rd en v a n d a n k rich ten w ij u iteraa rd ook aa n h et ad res v a n de v e le m ed ew erk ers die e lk op h u n m anier een bijdrage hebben geleverd aan het beschrijv e n en v e rw e rk e n v a n de d u izen d en titels, so m m ig en v o o r kortere tijd, an d eren ged u ren d e v e le ja r e n en z e lfs tot op de d ag v a n van d aa g ; in de on eerlijk e e e rza a m h eid v a n h e t alfabet: m evr. E. Brok, m evr. d rs. F.J. v a n der Glas, drs. G. H eu velm an, drs. J.J.M.M. H ouben, m evr. d rs. J. Jacobs, drs. K. Prent CM (t), m evr. drs. A.M.J. Perry-Schoot U iterkam p, m evr. drs. D.A.M. Tim - m erm an n, dr. P. W ille m s, m evr. M. W itlox-g ulczyn s- ka. T en slotte d a n k ik o o k de tw ee w e te n sch a p p e lijk m ed ew erk ers v a n h e t KDC, dr. P. Soetaert en dr. L.G.M. W in k eler, die d oor h u n d esk u n d ig e a d v ise rin g en ondersteuning zich specifieke verdiensten hebben verw o rv e n v o o r de o p sla g en p resen tatie v a n de resu lta ten, hierbij geassisteerd door W illem Jan Roes. H et ku n n en sm aken v a n b ib lio grafisch e u itg a v e n is slechts voor fijnproevers w eggelegd. De grafische v o rm g e v in g kan v e e l b ijd ra g e n aan h e t opw ekken v a n de goede sm aak. Om die reden is h et o n tw erp v a n b in nen- en b u ite n w e rk v a n de BK N P-banden to evertro u w d aan de gra fisch e m eesterh an d v a n G errit N oordzij, die de m oeite h e e ft w ille n n em en een eigen letterontw erp v o o r d eze u itg a v e aa n te p assen. De u itvo e rin g v a n de g ra fisch e w e rk za a m h e d e n v o o r d it eerste deel w a s in h an d en v a n G errit V ro o n, die z ic h m et grote to ew ijd in g v a n d eze gecom p liceerde o p d ra ch t h eeft gekw eten. T en slotte is een p o g in g o n dern om en o m h et lic h t v a n de BKNP niet exclu sief onder de Nederlandse korenm a a t te h ouden, m a a r ook h et b u ite n la n d m in ste n s een glim p ervan te laten opvangen. Voor dit doel is het toelich ten d ap p ara at v a n de bib lio grafie in h et E n gels v e rta a ld door m evr. d rs. A strid v a n Hoek, m et m ed e w e r k in g v a n dr. Odin D ekkers. A ld u s d ra a g t h e t u ite r lijk v a n de BKNP h o p elijk b ij aan h e t in n erlijk e doel: de b e sch e rm in g en o n tslu itin g v a n een even w a a r d e v o l als v e rw a a rlo o sd erfgoed. De w erkzaam heden voor deze bibliografie hebben nam e lijk een s te m eer d u id elijk g em a a k t dat een gro o t deel van de periodieken een uiterm ate bedreigde docum entsoort is; de tan d des tijd s (w aarm ee n iet a lleen de v e r z u r in g is bedoeld) h e e ft m eer sch ad e a a n g eric h t dan een bew aker van het cultureel erfgoed lie f is. De ervarin g leert dat h e t docu m en teren v a n h e t erfgo ed een v a n de m e e st effectieve m id d elen is o m v e rd e r v erlies teg en te gaan. De v e rs c h ijn in g v a n de BKNP (in de dubb ele beteken is v a n h et w oord) is een h e u g e lijk m om en t, n iet alleen om d a t h et n o este onderzoekersw e r k v a n v e le ja re n e in d elijk h et lic h t ziet, m aar ook om d a t h ierm ee een m o n u m e n t v a n de N ederlan dse en v a n de k a th o liek e cu ltu u r aa n h et lic h t is gebracht, dat v erd ien d e te w o rd e n o p gesp oord en b esch reven, opdat h e t in len g te v a n eeu w en z a l w o rd e n b ew a a rd en geraadpleegd. Jan Roes, directeur van het KDC Nijm egen, lente 1999

12 11 Foreword fo r m an y years, even to th is day. In (unfair) alph a b etica l order: M rs E. Brok, M rs F.J. v a n der Glas, M.A., G. H eu velm an, M.A., J.J.M.M. H ouben, M.A., M rs J. Jacobs, M.A., K. Prent, M.A. (t), M rs A.M.J. Perry- Schoot U iterkam p, M.A., M rs D.A.M. T im m erm an n, M.A., P. W ille m s, M.A., M rs M. W itlox-g u lczyn ska. Finally, I w is h to th a n k th e tw o academ ic m em b ers o f s ta ff o f th e KDC, D r P. Soetaert an d D r L.G.M. W in keler, w h o s e expert advice an d su p p o rt h a v e been o f specific m e rit fo r filin g an d p resen tin g th e re su lts, w ith the assistan ce o fw ille m Jan Roes. R elish in g b ib lio g ra p h ic a l p u blications is reserved fo r co n n o isseu rs only. G raphic d e sig n can en h an ce the fla vo u r considerably. For th a t rea so n th e in terior and exterio r d e sig n o f th e BKNP v o lu m e s w a s p u t in the gra p h ic m a ste r s h a n d o f G errit N oordzij, w h o took g rea t p ain s to ad apt a letter d e sig n o f h is o w n h a n d to s u it th is p u blication. T h e g ra p h ic w o r k w a s carried o u t b y G errit V roon, w h o p erform ed th is com plicated ta sk w ith grea t devotion. F in ally an attem p t h as been m ade n o t to h id e th e BKNP lig h t e x clu sively u n d e r th e D utch b u sh e l, b u t to a llo w oth er countries to a t le a st catch a g lim p se o f it. For th a t rea so n th e explan atory fra m e w o rk o f the bibliography has been translated into Englis h b y M rs A strid v a n Hoek, M.A., w ith th e cooperation o f D r Odin D ekkers. W e trust that the exterior o f the BKNP w ill contribute to the interior aim : th e protection and accessibility o f an in h eritan ce as v a lu a b le as it is neglected. W o rk on th is b ib lio grap h y h a s m ad e it p articu larly clear th a t a la rg e n u m b er o f p eriodicals is th reaten ed w ith extinction. T h e ra va g e s o f tim e (and w e n o t only refer to acid) h ave cau sed m ore d am a ge th a n gu a rd ia n s o f o u r cu ltu ra l in h eritan ce care for. E xperience sh o w s th a t d o cu m en tin g th is in h eritan ce is one o f th e m o st effective m ean s to p reven t fu rth e r lo ss. T h e appearan ce o f th e BKNP (in th e tw o sen ses o f th e w ord) is a m em o ra b le fact, n ot on ly b ecau se th e u n re m ittin g resea rch la b o u r o f m an y y e a rs fin a lly sees th e lig h t o f day, b u t also b ecau se a m o n u m e n t o f D utch an d C atholic culture has been reveiled, a m onum ent that deserves to b e retrieved an d d escribed so th a t it m ay be p reserved and consulted fo r centuries to come. Jan Roes, director o f th e KDC Nijm egen, spring 1999

13 12 Het samenstellen van de Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken1 1. O n tsta a n v a n h e t p ro je c t H et to tstan d kom en v a n d it eerste deel v a n de Bibliografie van K atholieke N ederlandse Periodieken (BKNP) h e e ft een la n g e gesch ied en is. H et b e g in v a n de w e rk za a m h e d e n lig t in de ja re n zeven tig. In de N ota betreffende de bibliografische o n tslu itin gvan de catholi- ca neerlandica u it de laatste eeuw, die in ju li 1973 is o pgesteld door h e t K a th o liek D ocum en tatie C en tru m (KDC), w e r d g e w e zen op de n o o d za a k o m de b ib lio grafisch e o n tslu itin g v a n de door en v o o r N ederlandse katholieken uitgegeven boeken, brochures, tijdsch riften en reek sen ter h a n d te n em en. In de nota w erd gerefereerd aan de Bibliotheca Catholica N eerlandica Im pressa (BCNI)2 v o o r de p eriode , m aar, z o w e r d o n m id d e llijk d aa raan toegevoegd, v o o r een b ib lio g rafisch w e r k in s tru m e n t b etreffen d e de periode n a 1853 kon de BCNI n iet a ls voorbeeld dienen. D eze bib lio grafie b ep erk t z ic h tot de geestelijk e lite ra tu u r en is ch ro n o lo gisch in gedeeld. Een n ie u w e bib liografie z o u teven s aa n d ach t m oeten b esteden aa n w e r k e n betreffende oecum ene, apologetiek, cultuur, m aatsch a p p elijk leven, o n d e rw ijs, o p voedin g e.a..3 G ezien de overvlo ed aan p ublicaties die in de 19de en 20e eeu w z ijn versch en en, z o u een ch ro n o lo g isch e in d elin g ook n iet erg z in v o l zijn. W ijs e lijk w e r d u itg esp ro k en d at een d ergelijk e bib lio grafie n iet in z ijn totaliteit m o est w o rd en opgezet; de ka n s zo u dan im m ers al te groot z ijn dat z o n o m v a n g r ijk w e r k vo o rtijd ig z o u m oeten w orden gestaakt, van w ege praktische om standigheden o f v a n w e g e een sp o ed ig optredende ontm oed i g in g.4 Te m id d en v a n h et archief- en bib lio th eekm ateria al dat ged u ren d e de eerste ja re n v a n h et b esta an v a n h et KDC - in 1969 opgerich t - in d ozen en za k k e n w e r d b in nengebracht, bevond zich een grote hoeveelheid tijd sch riften, w eek b la d en, v e re n ig in g sb la a d je s, ja a r v e r sla gen. K ortom : een d iv e rsite it aan p erio d iekversch ijn en d e p ublicaties die m oesten w o rd e n gecatalogiseerd en w a a r v a n d erh alve de u itg ever, de p laats v a n u itg a v e en de even tu ele relaties m et voorlo p ers, opvolgers en n eventitels m oesten w o rd e n ach terh aald. D it catalogiseerw erk, dat in het KDC onder de verantw oordelijkh eid v a n de b ib lio th ecaris A. M aes w e r d uitgevoerd, lig t aa n de b a sis v a n de BKNP. N iet alleen z o u de tijdsch riften ca ta lo g u s v a n h et KDC5 één v a n de bron n en w o rd e n v o o r de tite llijst v a n de BKNP, m aar ju is t door het catalogiseren der periodieken w a s duidelijk gew orden h oe stiefm o ed erlijk d eze tot d an toe w a re n b eh a n d eld in b ib lio th eken en b ib lio g rafisch e n a sla g w erk en. D at g a f de d o o rsla g tot h et b e slu it o m bij de b ib lio grafisch e o n tslu itin g v a n de kath olieke p ublicaties de p rio riteit te geven aan de periodiek verschijnende uitgaven. D aarm ee w e r d teven s h e t b e la n g onderken d v a n een periodiek als tijdsdocum ent, te vergelijken m et de betek en is v a n pam fletten u it v ro e g e r eeu w en, m a a r dan in een georden de tijdreeks. In de in le id in g v a n de in 1983 v e rsch e n e n T itellijst van de Bibliografie van K atholieke N ederlandse Periodieken w e r d dat b e la n g als v o lg t om sch reven : In v e rg e lijk in g m et an d ere d ocu m en ten hebben periodieken onm iskenbare voordelen ; zij kunn en ju is t door h u n periodieke karak ter een met-de-tijdv era n d eren d in zic h t v e rsch a ffe n in on tw ik k e lin g e n op politiek, cu ltu reel, m aa tsch a p p e lijk en k erk elijk gebied als w e in ig an dere docu m en ten. V o o r een goed b egrip v a n de h isto risch e v e ra n d e rin g e n die z ic h sin d s h et begin van de 19e eeuw hebben voorgedaan is de bestud erin g v a n tijd sch riften - j u i s t a ls tijd sd o cu m en ten - gew oonlijk onm isbaar. Juist in de ja re n rond 1970 w e r d ook op la n d elijk n iv e au de ca ta lo giserin g v a n tijd sch riften actiever aa n gepakt. In 1971 v e rsch e e n de eerste u itg a v e in tw ee d elen v a n de Centrale catalogus van periodieken en seriew erken in Nederlandse bibliotheken (CCP). H oez e e r h et toen n o g g in g o m een w e r k in stru m e n t in opbouw, illu stre e rt h et fe it d a t in d eze eerste u itg a v e slechts één titel te vinden w as beginnend m et katholiek o f katholieke : de Katholiek. In de derde uitgave 1 Herziene versie van Otto S. Lankhorst, Verborgen geschiedenis. Over het samenstellen van een bibliografie van katholieke Nederlandse periodieken, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, 18(1988), p Ook verschenen in: De gezegende pers. Aspecten van de katholieke persgeschiedenis in Nederland tijdens de 19de en 20ste eeuw (Zeist 1989) en in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 31(1989), p Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa, , s-gravenhage Sinds 1997 ook te raadplegen op Internet. 3 Nota betreffende de bibliografische ontsluiting van de catholica neerlandica uit de laatste eeuw (Nijmegen 1973), p Idem, p Aanvankelijk werd de tijdschriftencatalogus opgebouwd in de vorm van een kaartcatalogus. V anaf 1976 werd deze catalogus geautomatiseerd, eerst in sam enwerking met Oriel Computer Services te Oxford, later met het Universitair Rekencentrum van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. A ls resultaat daarvan kwam in 1978 in de cataloguszaal van het KDC de eerste uitdraai van het Repertorium van periodieken ter beschikking, bestaande uit een titelcatalogus, een trefwoordenregister, een geografisch register, een instellingenregister en een thesaurus op het instellingenregister. V anaf 1985 benutte het KDC voor het catalogiseren naast het eigen Rapide-automatiseringssysteem het landelijke PICA-systeem.

14 13 The compilation of the Bibliography of Catholic Dutch Periodicals1 1. T h e o r ig in o f th e p ro je c t T h e com pletion o f th e first p a rt o f th e B ibliografie van K a tholiek e N ederlandse Periodieken (B ibliography o f C ath olic D utch Periodicals) (BKNP) h a s taken m an y y e a rs. W o rk on th e b ib lio g ra p h y started in th e 1970s. T h e N ota betreffende de bibliografische on tslu itin g van de catholica neerlandica uit de laatste eeuw (M em orandum on the im provem ent o f the bibliographical accessibility o f the catholica neerlandica from the last century), d ra w n u p b y th e K a th o liek D ocum en tatie C en tru m (KDC) (Catholic D ocum en tation Centre) in July 1973, p oin ted o u t th a t it w a s im p erative to sta rt im p ro v in g th e b ib lio g rap h ical access to th e books, p am p h lets, p eriodicals an d seria l p u b lications issu e d by and p u b lish ed fo r D utch C ath olics. T h e M e m o ran d u m referred to th e Bibliotheca C atholica Neerlandica Im pressa (BCNI)2fo r th e period , b u t im m e d iately added th a t th e BCNI could n o t serve as a n ex a m p le fo r a b ib lio g rap h ical in stru m e n t w ith regard to the p eriod after T h is b ib lio grap h y restricts it s e lf to spiritual w ritin gs, and has been arranged chronologically. A n e w b ib lio g ra p h y w o u ld also h ave to pay attention to w orks concerning ecum enism, apologetics, cu ltu re, society, in stru ction, education an d other m a tte rs.3 C o n sid erin g th e p ro fu sio n o f p u b lications in the 19 th an d 20 th century, a ch ron ological arran g e m ent w ould not be very u sefu l either. The w ise decisio n w a s m ad e n o t to sta rt su ch a b ib lio g ra p h y in its entirety: th e odds w o u ld b e th a t su ch a large-scale operation w o u ld h a v e to b e d isco n tin u ed due to practical circu m sta n ces or d u e to th e d em ora lisa tio n th a t w o u ld soon arise.4 A m o n g th e m a teria l fro m arch ives an d lib raries, w h ic h w a s delivered in bo xes an d b a g s d u rin g th e first years o f th e KDC - fo u n d ed in th ere w a s a la rg e n u m b er o f p eriodicals, w e e k ly m a g a zin e s, m a g a zin es fro m societies, an d a n n u a l rep orts. In short: a d iversity o f p eriodic p u b lications w h ic h h a d to b e ca ta lo gued and w h o s e p u b lish er, place o f p u blication an d relation to p red ecessors, su ccesso rs an d a ltern a tive p u blications h ad to b e traced. C a ta lo g u in g th ese p u b lications, w h ic h w a s done in th e K D C u n d er th e su p ervisio n o f th e lib ra ria n A. M aes, w a s a t th e b a sis o f th e BKNP. N ot only w a s th e KDC ca ta lo gu e o f p erio dica ls5 to b e one o f the sources o f th e lis t o f titles o f th e BKNP, th e process o f ca ta lo g u in g th e p eriodicals h a d also m ad e v e ry clear to w h ic h exten t th ese p eriodicals h ad b een neglected by lib raries an d b ib lio g rap h ical referen ce w o rk s. T h is w as the deciding factor for givin g priority to periodicals in im proving access to Catholic publications. T h is also m ean t th a t th e im p ortan ce o f a periodical as a d o cu m en t o f h isto ric a l in terest w a s recogn ised - an im p ortan ce to b e com p ared to th a t o f p am p h lets in earlier centuries - in a chronologically ordered sequence. In the preface to the Titellijstvan debibliograf i e van K a tholiek e N ederlandse Periodieken (List o f titles o f th e B ibliography o f C ath olic D utch Periodicals), p u b lish ed in 1983, th e im p ortan ce o f p eriodicals w a s defined as follow s: In com parison w ith other docum ents, periodicals have indisputable advantages, particu larly b ecau se o f th e ir p eriodic ch aracter th ey can provide a changing-with -the-tim es in sigh t into political, cultural and social developm ents and developm en ts w ith in th e ch u rch in a w a y th a t fe w oth er docum en ts can. For a clear u n d e rsta n d in g o f th e h isto rical ch a n ges th a t h a v e occurred sin ce th e b e g in n in g o f the 19th century, it is gen erally essen tial to study periodicals - especially as docum ents o f historical interest. A ro u n d th e 1970 s c a ta lo g u in g p eriodicals w a s taken in h a n d m ore actively at a n atio n al level as w e ll. In 1971 the first edition o f the Centrale catalogusvan periodieken en seriew erken in N ederlandse bibliotheken (CCP) (Central catalogue o f periodicals and serial publications in D utch lib raries) appeared, in tw o v o lu m e s. T h e 1 Revised version o f Otto S. Lankhorst, Verborgen geschiedenis. Over het samenstellen van een bibliografie van katholieke Nederlandse periodieken (Secret history. On the compilation o f a bibliography o f Catholic Dutch periodicals), in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum (Yearbook of the Catholic Documentation Centre), 18(1988), pp Also published in: De gezegende pers. Aspecten van de katholieke persgeschiedenis in Nederland tijdens de 19de en 20ste eeuw (The blessed press. Aspects o f the history o f the Catholic press in the Netherlands during the 19th and 20 th centuries) (Zeist 1989) and in: Archiefvoor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland (Archives for the history of the Catholic Church in the Netherlands), 31(1989), pp Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa, , The Hague As from 1997 to be consulted on Internet. 3 Nota betreffende de bibliografische ontsluiting van de catholica neerlandica uit de laatste eeuw (Memorandum on improving the bibliographical access to the catholica neerlandica from the last century) (Nijmegen 1973), p Idem, p The catalogue o f periodicals w as originally set up as a card catalogue. As from 1976 this catalogue has been computerized; at first in cooperation with Oriel Computer Services at Oxford, later together with the Computer Centre o f the Catholic University o f Nijmegen. A s a result, the first print-out of the Repertorium van periodieken (Repertory o f periodicals) became available in the catalogue room o f the KDC in 1978, consisting o f a title catalogue, a subject index, a geographical index, an index o f institutions and a thesaurus o f the index of institutions. A s from 1985 the KDC used the PICA-system in addition to its own Rapide computer system.

15 Het samenstellen van de bibliografie 14 van de CCP, verschenen in 1983 in veertien blauw e banden, w a s d it aan ta l gesteg en tot 109. V o orts kan h ier w o rd e n g e w e ze n op de p lan n en die ro n d 1970 o n tsto n den om te kom en tot een in tern ation a al rep erto riu m van tijdschriften op het gebied van de religieuze w eten schappen, de Clavis periodicorum. H et b etreft een descriptieve bibliografie, w aarin uitgebreide inform a tie z o u w o rd e n opgen o m en o ver de b ib lio grafisch e en historische aspecten van de te beschrijven tijdschriften.6 De N ota betreffende de bibliografische on tslu itin g van de catholica neerlandica u it de laatste eeuw w e r d in 1973 door h e t KDC o m g e w e rk t tot een a a n vraag v o o r su b sid ie bij de N ed erlan d se o rg an isa tie v o o r Z u iver- W eten sc h a p p elijk O n derzoek (ZWO) v o o r een p roject dat beoogd e een bib lio grafie sam en te stellen v a n alle nederlandstalige katholieke tijdschriften en periodieken v a n 1794 tot heden. H et doel v a n de bib liografie w e r d in de a a n v ra a g als v o lg t om sch reven : een efficiën t w e r k in stru m e n t te bieden, d a t h et m o g e lijk - m aa k t o m h et o n d e rzo ek v a n tijd sch riften te b etrekken in de b e stu d e rin g v a n de gesch ied en is v a n N ederland in de 19e en 20e eeu w, m eer in h et b ijz o n d e r v a n h et ka th olieke v o lk sd e e l.7 ZW O honoreerd e de aa n vra a g en op 16 ju li 1974 kon de projectuitvoerder zijn w erkzaam heden starten.8 2. V ie r b e la n g r ijk e b e s lis s in g e n In de su b sid ie-a an vraag w a s h et aan ta l ka th olieke p eriodieken d at z o u m oeten w o rd e n b esch reven, g esch a t op circa 4000 a H et w a s, zo w e r d gezegd, een voorzichtige ram ing, die, zo zou later blijken, redelijk klopte. Over de tijd sd u u r v a n h e t p roject lezen w e de o p tim istisch e w o o rd en, dat tw ee ja a r n o d ig zu lle n z ijn v o o r de o p sp orin g, au to p sie en b e sch r ijv in g v a n de p eriodieken en een derde ja a r v o o r de sa m e n ste llin g en definitieve redactie v a n de b ib lio grafie.9 A l sp oed ig m aakte de projectu itvoerd er d u id elijk d at de m aterie veel ingew ikkelder w a s dan aanvankelijk gedacht. D at d e b egro te tijd sd u u r v a n d rie ja re n ru im sch o o ts w e r d oversch red en, w a s onder m eer h et g e v o lg v a n enkele beslissin gen die in de beginfase van h et onder z o e k z ijn gen o m en en w a a r v a n op d at o g e n b lik de conseq u en ties n a u w e lijk s w e rd e n bevroed.10 E n erzijd s g in g h et h ierbij o m tw ee expliciete k eu zes die w erd en gem aakt: de b e s liss in g om tren t de op te n em en g egev e n s en om tren t de te v o lg e n w erk m eth o d e. D aa rn aa st w e rd e n e r tw ee im p liciete b e slissin g e n gen om en. Er w e r d u itg e g a a n v a n een b ib lio grafie die in één deel zo u ve rsch ijn e n en v a n een p ublicatie boven dien die op conv en tio n ele w ijz e z o u w o rd e n voorbereid, g e ze t en gedrukt. V o o r de gegeven s die in de bib lio grafie m oesten w o r den opgen om en, v ie l de k e u z e op de volg e n d e elem en ten: de titelb esc h rijv in g, d e ja re n v a n v ersch ijn en, de p laats v a n v e rsc h ijn in g, de u itg e ve n d e in sta n tie, g e g e v e n s o ver de redactie. D aaraan w o rd e n toegevoegd: g egeven s o ver aa rd en in h o u d v a n h e t tijd sc h rift (bijv. o ver h e t fo rm aat, aan ta l p a g in a s p er ja a rg a n g, illu s traties, h e t a a n w e z ig z ijn v a n boekbesp rekin g) en b o ven d ien o ver de v in d p la a ts. U it d eze o p so m m in g is a f te lezen dat nog al te zeer de bibliografische beschrijv in g v a n b oeken als voo rb eeld w e r d gen om en. De v e r m e ld in g in de bib lio grafie v a n fo rm a a t en o m v a n g der ja a rg a n g e n en v a n de a a n w e z ig h e id v a n afb eeld in gen en /o fb o ek b esp rek in gen is een o verb lijfsel v a n de k e u z e v o o r d eze op h e t b o ek a fg estem d e b ib lio grafisch e b e sc h rijvin g. H ieru it is teven s h et n ie t v erm eld en v a n gegevens over oplage en abonnem entsprijs te verklaren. T egen o ver h et sta tisch e karak ter v a n een boek, dat daard oor rela tie f m a k k e lijk is te b esch rijven, sta at h et d yn a m isch e v a n een periodiek. V r ijw e l geen en kel blad h e e ft een norm aal, ru s tig leven geleid; h oe la n g e r h et bestaat, en voo ra l h oe freq u en ter h e t v e rsch ijn t, hoe v a k e r en h oe m eer h et aan v e ra n d e rin g e n o n d e rh evig b lijk t te zijn : v e ra n d e rin g e n v a n titel en ondertitel, v a n uitgever en plaats van uitgave, van form aat en frequentie, v a n redactie en directie, v a n aa rd en in houd. D ejaargang - en afleveringsnum m eringen versprin g en regelm a tig; b ijla g e s, kopbladen en edities kom en en gaan. De m oeilijk h eid v a n h et sam en stellen v a n een tijdsch riften b ib lio grafie lig t in h e t v o lg e n s n a u w g e ze tte regels, in een gestructureerde beschrijving vastleggen 6 Voor de Clavis periodicorum, zie W ilhelm Schönartz, Clavis periodicorum in: Mitteilungsblatt / Arbeitsgemeinschaft katholisch-theologischer Bibliotheken, 16(1969), p In 1994 verscheen: W. Audenaert, Clavisfoliorum periodicorum theologicorum. Benelux. CFPTh, Leuven 1994 [Instrumenta theologica, 13]. 7 Subsidie-aanvrage voor bibliografisch project. [Aanvrage bij de Nederlandse organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek door het Katholiek Documentatie Centrum, 1973], p Als projectuitvoerder was C.Th.H. Reul werkzaam vanaf 16 juli 1974 tot 1 juli Van 1 juli 1980 tot en met 31 oktober 1987 w as de uitvoering van het project toevertrouwd aan O.S. Lankhorst. Na die datum werd het werk aan de BKNP gecontinueerd door mevr. D.A.M. Timmermann. 9 Subsidie-aanvrage, p Vgl. Continueringsaanvrage voor bibliografisch project [Aanvrage bij de Nederlandse organisatie voor Zuiver- Wetenschappelijk Onderzoek door het Katholiek Documentatie Centrum, 1975], p. 8: Allereerst zij gewezen op een aantal moeilijkheden, waarvan op het tijdstip van de oorspronkelijke aanvrage wel hetbestaan werd vermoed, maar onmogelijk de omvang kon worden getaxeerd.

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december 1993- V erb o fsta d t op d e V.U.B.

Nadere informatie

De Visinvoer in Polen

De Visinvoer in Polen 19501 VI JFDE J A A R G A N G N r 35 HET NIEUW PRIJS : 2 FR. V R I J D A G 1 S E P T E M B E R 1950 VERSCHI JNT ELKE VRIJDAG VISSCHEKUBLAD i één nieemen ' dan ergaaan:n ig tot rvooi zendredactie e n B

Nadere informatie

M een t 94 Postbu s 70012 in fo@ reken kamer.rotterd am.n l t 010 417 22 42 3000 K P R otterd am www.reken kamer.rotterd am.n l Visie R eken kamer R otterd am on s ken merk PH betreft 1 van 8 V isie R

Nadere informatie

ra a d en d a a d, w a a r o o k ter w e re ld. H et

ra a d en d a a d, w a a r o o k ter w e re ld. H et DUTCH PROGRESS S te e d s b e s c h ik b a a r zijn m et ra a d en d a a d, w a a r o o k ter w e re ld. H et u itg e b re id e v e rk o o p -e n s e rv ic e n e tw e rk van S to rk -W a rts ila D iesel

Nadere informatie

RECON. t f RECON Marine and Industrial Designers and Engineers TECHNISCHE INSTALLATIES B.V

RECON. t f RECON Marine and Industrial Designers and Engineers TECHNISCHE INSTALLATIES B.V RECON TECHNISCHE INSTALLATIES B.V 21, Euvelgunnerweg 9723 CT Groningen The Netherlands Tel. 050-415855 Fax. 050-412320 Specialist in ontwerp en montage van werktuigbouwkundige installaties voor scheepvaart

Nadere informatie

14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN

14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN 14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED CENTRALE BOND VAN SCHEEPSBOUW M EESTERS IN NEDERLAND NATIONAAL

Nadere informatie

Dependable power for your ships

Dependable power for your ships til Dependable power for your ships RTA-series low-speed engines 1480-48600 kw ZA40S medium-speed engines 3600-12960 kw S20 medium-speed engines 420-1440 kw New Sulzer Diesel Nederland BV Wieldrechtseweg

Nadere informatie

JR Shipping koerst uit crisis Sustainable Ship Recycling W atertaxi's naar W ad deneiland en

JR Shipping koerst uit crisis Sustainable Ship Recycling W atertaxi's naar W ad deneiland en JR Shipping koerst uit crisis Sustainable Ship Recycling W atertaxi's naar W ad deneiland en Techniek en teamwork op zee is onze specialiteit Wat drijft jou? H p p rflm a M a rin p r o n t r a r t n r

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H A V E N B E LA N G E N

14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H A V E N B E LA N G E N CH E N RF 14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H A V E N B E LA N G E N ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED CENTRALE BOND VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

AL GEMENE VOOR W AAR DEN GR OU P P LU S ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING 1/21 AL GEMENE VOOR W AAR DEN GR OU P P L U S ZAK EL IJK E R EIS VER ZEK ER ING Artikel Omschrijvin g P agin a 1 DEF INIT IES 3

Nadere informatie

m: DUIT gassen gevulde b-.ni men van groot«ken in Vlaanderen uitgeven. t.h. van he^ l on hij ziekten. Zij

m: DUIT gassen gevulde b-.ni men van groot«ken in Vlaanderen uitgeven. t.h. van he^ l on hij ziekten. Zij ko issie patroale verzeke bijtreedt voor verzekerig i LAAR D IE LEVERDE AAN ische oeilijkheid zij o et stik. DE DUIT gasse gevul b-.i e groot«thas, zij ook, soige huer wer rigskasse. H ij wil priaire ver

Nadere informatie

en werf ' P * it v Ja

en werf ' P * it v Ja J Ê Ê T * * m + A it v Ja en werf ' ^ 0 5 ^ ' ' P * TIJDSCHRIFT VOOR MARITIEME TECHNIEK 52ste jaargang. 15 november 1985, nummer 23 Der Antrieb kommt von means power and propulsion la force motrice AGAM

Nadere informatie

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid 14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid opvatting is onjuist. Daarop stuiten de klachten van dez e onderdelen af. 9.3.1. O nderdeel 5 richt z ich tegen rov. 9.1 2, eerste z in. De desb etreffende

Nadere informatie

R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8

R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8 R ek enk a mer Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8 Gemeente Bred a Onderzoeksprogramma 2008 R ekenkamer B reda F

Nadere informatie

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 8

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 8 Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 8 Het kompt altemael aen op het distribuweeren bron. Het kompt altemael aen op het distribuweeren. Nederlandse Boekhistorische Vereniging, Leiden 200

Nadere informatie

Huygens ING. Jaarverslag 2012

Huygens ING. Jaarverslag 2012 Huygens ING Jaarverslag 2012 Huygens ING: Op koers Huygens ING: On course Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING, is een instituut van de KNAW. Het instituut is per

Nadere informatie

Our research differs from other approaches to consumer protection in that it:

Our research differs from other approaches to consumer protection in that it: Summary T h is th e s is is o n c yb e r c o n s ume r p ro te c tio n. It is b o th a s tud y o n c re atin g a g lo b al mark e tp lac e fo r c o n s ume r tran s ac tio n s an d a p ro p o s al o f

Nadere informatie

SCHIP EN WERF 90 JAAR N. V. T.S. TIJDSCHRIFT VOOR MARITIEME'EN OFFSHORETECHNIEK

SCHIP EN WERF 90 JAAR N. V. T.S. TIJDSCHRIFT VOOR MARITIEME'EN OFFSHORETECHNIEK Het Tijdschrift voo r M aritiem e- en Offshore Techniek 'Schip en W e r f is het officiële orgaan van de Nederlandse V ereniging van Technici op Scheepvaartgebied, De Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters

Nadere informatie

SYMPOSIUMBUNDEL. het web gevangen HET ARCHIVEREN VAN DE WEBSITES NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN

SYMPOSIUMBUNDEL. het web gevangen HET ARCHIVEREN VAN DE WEBSITES NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN SYMPOSIUMBUNDEL het web gevangen HET ARCHIVEREN VAN DE WEBSITES VAN DE NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN Het web gevangen symposiumbundel het web gevangen het archiveren van de websites van de nederlandse

Nadere informatie

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m.

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. A f s t u d e e r s c r i p t i e v a n H. P. T. v a n D i j k B e g e l e i d e n d d o c e n t P.

Nadere informatie

M a g a z i n e v o o r I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t. helikopters en bruggenbouwers. J a a r g a n g 7 - E d i t i e 2 - M a a r t 2 0 0 8

M a g a z i n e v o o r I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t. helikopters en bruggenbouwers. J a a r g a n g 7 - E d i t i e 2 - M a a r t 2 0 0 8 M a g a z i n e v o o r I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t ICT in de autobranche helikopters en bruggenbouwers toekomst van de cio WEG MET DIE FACTUREN! extra katern: verslag SBIT Congres J a a r

Nadere informatie

LIBISzine. De kracht van digitale chaos. Zwitserse innovatie in data preservatie. ECB: partner van LIBISnet. LIBISnet: gisteren, vandaag en morgen

LIBISzine. De kracht van digitale chaos. Zwitserse innovatie in data preservatie. ECB: partner van LIBISnet. LIBISnet: gisteren, vandaag en morgen LIBISzine HET LIBIS MAGAZINE n MEI 2012 n NUMMER 3 De kracht van digitale chaos Zwitserse innovatie in data preservatie ECB: partner van LIBISnet LIBISnet: gisteren, vandaag en morgen Terugblik op 2011:

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

% STN ATLAS NEDERLAND

% STN ATLAS NEDERLAND en W E R F A3 110 10/99...find your way anyway - RADAR ATLAS The Radar ATLAS 1000 sets new standards in technical perform ance. It is easy to operate, sim ple to m ain tain, and adaptive to future dem

Nadere informatie

Kaderbrief 2010 / 2011

Kaderbrief 2010 / 2011 Kaderbrief 2010 / 2011 Inleiding Het O ogziekenhuis Rotterdam is een innovatieve organisatie m et een duidelijke verbetercultuur,w aar creativiteit gecom bineerd w ordt m eteen Rotterdam se m entaliteit.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Missie en Profiel 3. Algemene informatie 4. Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5. Bericht van de Raad van Commissarissen 6

Inhoudsopgave. Pagina. Missie en Profiel 3. Algemene informatie 4. Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5. Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Inhoudsopgave Pagina Missie en Profiel 3 Algemene informatie 4 Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de directie 7 Jaarrekening - Geconsolideerde balans

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R ! 1 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED en van het NATIONAAL TECHNISCH SCHEEPVAARTKUNDIG MUSEUM

Nadere informatie