Milieumeerjarenplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieumeerjarenplan 2012-2014"

Transcriptie

1 Milieumeerjarenplan Facilitair Bedrijf Uitgangspunten milieu ten behoeve van bedrijfsvoering Wageningen UR DATUM 1 februari 2012 AUTEUR Fennet van de Wetering VERSIE 1.0 STATUS definitief Wageningen UR (Wageningen University, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences and various research institutes) is specialised in the domain of healthy food and living environment.

2

3 Inhoudsopgave 1 Leeswijzer 4 2 Milieubeleid en milieudoelstellingen van Wageningen UR 5 3 Verwachte resultaten en planning Bijlage 1. Begrippenlijst 11 Bijlage 2. Milieu wettelijk kader 12 Bijlage 3. Plan van aanpak Versneld naar een duurzamer bedrijfsvoering 12 Bijlage 4. Extra milieubeleid, - doelstellingen en resultaten ESG en PSG. 13 Milieumeerjarenplan van 14

4 1 Leeswijzer Voor u ligt het milieumeerjarenplan van Wageningen University en Research centre (Wageningen UR). In dit plan wordt aangegeven welke milieugerelateerde onderwerpen de komende jaren de aandacht hebben binnen Wageningen UR. Wageningen UR heeft gebouwen op verschillende locaties in Nederland. Voor de activiteiten die Wageningen UR uitvoert op deze locaties zijn milieuvergunningen noodzakelijk. De vergunningen zijn zo veel mogelijk geclusterd per locatie/complex. In de grote (complex) milieuvergunningen zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van het milieumeerjarenplan. Voor de complexvergunning van is deze als volgt geformuleerd: Jaarlijks wordt uiterlijk voor 1 mei een milieujaarplan voor het lopende kalenderjaar ingediend ter kennisneming aan het bevoegd gezag. In het milieujaarplan worden gegevens opgenomen over de in het lopende kalenderjaar geplande milieudoelstellingen, acties, milieumaatregelen, onderzoeken en activiteiten met inbegrip van het project WUR-profit, die worden getroffen, en gericht zijn op het verder terugdringen van de door de inrichting veroorzaakte milieubelasting. In het jaarplan dienen tevens de lange termijn doelstellingen voor de komende jaren te worden opgenomen. Bij het formuleren van nieuwe doelstellingen geldt als uitgangspunt de Best Beschikbare Technieken (BBT). In het jaarplan worden toekomstig te verwachten veranderingen in de bedrijfsvoering in het daarop volgende verslagjaar, die (kunnen) leiden tot een wijziging van de milieuvergunningsituatie, opgenomen. Wageningen UR heeft er voor gekozen om in het milieumeerjarenplan de milieugegevens op corporate niveau te formuleren. Aanvullende gegevens per organisatieonderdeel worden geformuleerd in bijlage 3. In dit milieumeerjarenplan wordt het milieubeleid alsook de bijbehorende doelstellingen verwoord (hoofdstuk 2) en de planning van de verschillende milieuonderwerpen toegelicht (hoofdstuk 3). NB: Jaarlijks brengt Wageningen UR naast een milieumeerjarenplan voor de komende drie jaren, ook een milieujaarverslag van het afgelopen jaar uit. Op deze wijze geeft Wageningen UR volledig inzicht in haar activiteiten op het gebied van milieu. 4 van 14

5 2 Milieubeleid en milieudoelstellingen van Wageningen UR Wageningen UR neemt haar verantwoordelijkheid voor de bedrijfsactiviteiten op milieugebied. Het milieubeleid van Wageningen UR richt zich op: 1. Het minimaal voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Het wettelijk kader waaraan Wageningen UR wil en moet voldoen is samengevat in bijlage Geformuleerde duurzaamheidsambitie. Naast het wettelijk kader heeft Wageningen UR een duurzaamheidsambitie geformuleerd. Zo is er voor gekozen om voorloper te zijn ten aanzien van haar bedrijfsvoering. Dit betekent dat Wageningen UR duurzaamheid integraal oppakt in haar bedrijfsvoering en uitdraagt naar buiten, en dat duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel is van de besluitvorming. Deze ambitie voor de bedrijfsvoering van Wageningen UR sluit aan bij haar missie om te komen tot duurzame ontwikkeling in onderwijs en onderzoek. Logischerwijs is milieu een belangrijke pijler in deze ambitie. Uit het milieubeleid volgen de volgende milieudoelstellingen voor Wageningen UR: 1. Voldoen aan de voorschriften van de milieuvergunningen; 2. Uitvoering geven aan het plan van aanpak Versneld naar een duurzamer bedrijfsvoering. Ad 1. Voldoen aan de voorschriften van de milieuvergunningen De milieuvergunningen voor Wageningen UR zijn vergund door verschillende bevoegde gezagen (lees: gemeenten/provincie) per complex. Voor Wageningen UR zijn de volgende milieuvergunningen verleend: - - WURcomplex Lelystad - CVI Houtribweg Lelystad - De Dreijen Wageningen - Kortenoord Wageningen Daarnaast zijn de overige milieuvergunningen geclusterd in: - Wageningen overig - Overige locaties Wageningen UR bestaat uit verschillende kenniseenheden en onderdelen (zie figuur 1). Figuur 1. Organigram Wageningen UR Milieumeerjarenplan van 14

6 Aanvullend op het organigram dient te worden vermeld dat Energy & Exploitation unit Lelystad (E&EL) per 1 januari 2012 start als apart organisatieonderdeel. De concernstaf, Wageningen International en Wageningen Business School behoren gezamenlijk tot CS+. De verschillende organisatieonderdelen zijn verspreid over 30 verschillende locaties, en geclusterd in complexen waarvoor milieuvergunningen zijn verleend (zie tabel 1). Tabel 1. Overzicht van de organisatieonderdelen die vallen onder de verschillende (complex)milieuvergunningen per 1 januari Wageningen Campus De Dreijen Wageningen Kortenoord Wageningen WURcomplex Lelystad CVI Houtribweg Wageningen overig Overige Locaties Lelystad Agrotechnology & X X Food Sciences Group (AFSG) Animal Sciences X X X X X 1 Group (ASG) Environmental X X 2 X 11 Sciences Groep (ESG) Energy & X Exploitation unit Lelystad (E&EL) Plant Sciences Group X X X 1 (PSG) Social Sciences X 3 X 4 Group (SSG) Van Hall Larenstein X X 5 (VHL) Wageningen International (WI) X X 6 Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES) Wageningen Business School X (WBS) RIKILT X Facilitair Bedrijf (FB) X X X X 8 X 9 Concernstaf+ (CS+) X X X Proeflocaties Marijkeweg 40 valt na de uithuizing ASG onder Wageningen overig, ISRIC De Leeuwenborch LEI Den Haag en andere locaties Velp en Leeuwarden Lawickse Allee 11 IJmuiden, Yerseke, Den Helder, Texel Sports Centre De Bongerd, het klein Arboretum de Dreijen, Botanische Tuin Belmonte, Industrieweg 34 (BSW) Schoutenhoef (TIB) De Aula, Achter de Aula, LA13 Sinderhoeve Renkum, Texel X 7 Ad 2. Uitvoering geven aan het plan van aanpak Versneld naar een duurzamer bedrijfsvoering De vertaling van het duurzaamheidbeleid van Wageningen UR is vastgelegd in het plan van aanpak Versneld naar een duurzamer bedrijfsvoering (zie bijlage 3). In het plan van aanpak zijn verschillende acties geformuleerd op gebied van bouwen en energie, catering, inkoop, afval, mobiliteit, onderwijs en onderzoek en duurzame medewerker. Deze acties zullen tot en met 2012 uitgevoerd en geborgd worden in de bedrijfsvoering. De gedachte is dat na 2012 duurzaamheid een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. In de milieujaarverslagen zal dan specifiek worden ingegaan op de duurzame bedrijfsvoering. 6 van 14

7 3 Verwachte resultaten en planning De verwachte resultaten en planning van milieugerelateerde onderwerpen zijn onder te verdelen in: A. Vergunningvoorschriften B. Milieubeleidsvelden C. Wijzigingen vergunningen D. Organisatie/handhaving E. Klachten en incidenten 3A. Vergunningvoorschriften De voorschriften die zijn opgesteld in de milieuvergunningen gelden voor de verschillende activiteiten die de organisatieonderdelen uitvoeren. De geldende voorschriften voor de verschillende organisatieonderdelen zijn weergegeven in tabel 2. Tabel 2. De geldende voorschriften voor de verschillende organisatieonderdelen Systemen 1 Milieulogboek 2 Chemicaliën registratie 3 Energie- en Calamiteiten-plan 5 Onderhoud, waterregistratie 4 keuringen, controles 6 AFSG X X X X X ASG ISO 9001 ISO ESG ISO ISO 9001 ISO X X X X X X X X X X E&EL X X X X X PSG ISO 9001 X X X X X SSG ISO 9001 X X X VHL X X X X X WI X X X IMARES ISO 9001 ISO X X X X WBS X X X RIKILT ISO ISO X X X X X FB X X X X X CS+ X X X X De organisatieonderdelen zijn zelf vrij om te bepalen in hoeverre een (milieu) kwaliteitssysteem wordt opgezet. Taken of processen tav milieu zijn zo belegd en geborgd. Echter, organisatieonderdelen die niet een (gecertificeerd) systeem bezitten, werken wel volgens de wettelijke richtlijnen. De eigen cultuur, wensen of verwachtingen van de eigen medewerkers, omwonenden of klanten kunnen bepalend zijn voor het wel of niet hebben van een (gecertificeerd) kwaliteitssysteem. Het milieulogboek ontsluit informatie over onderhoud, metingen, keuringen, controles en milieuonderzoeken. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande informatiebronnen zoals GROS, ERBIS en tekeningen in Planon. Chemicaliënregistratie moet plaatsvinden op alle locaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Grotendeels wordt hiervoor het Gevaarlijke stoffen Registratie- & Opsporingssysteem (GROS) gebruikt. Registratie van water- en elektriciteitsgebruik vindt plaats in ERBIS. Jaarlijks worden de calamiteitenplannen van de gebouwen beoordeeld en desgewenst aangepast aan de actuele situatie. Het calamiteitenmanagementteam wordt betrokken bij de oefeningen ter plaatse. Periodieke controles en testen van de installaties worden uitgevoerd om emissie naar het milieu te bepalen en de veilige werking te garanderen. Voorbeelden hiervan zijn afvalwatercontroles, controle naar geuremissie, zuurkastcontroles, controles mestopslag, controles NeR, en controles van gebouwgebonden installaties. Keuringsrapportenworden opgenomen in het milieulogboek. Milieumeerjarenplan van 14

8 Naast het voldoen aan bovenstaande voorschriften zullen in de volgende corporate resultaten worden behaald: - Het volledig en actueel zijn van het milieulogboek in Het formuleren van een meerjarenvisie GROS in B. Milieubeleidsvelden De reguliere werkzaamheden ten aanzien van bodem, lucht, (afval)water, energie, afval, geluid, milieugevaarlijke stoffen, vervoer, inkoop, duurzaam bouwen, biologische veiligheid en externe veiligheid zullen ook in plaatsvinden. Naast deze werkzaamheden worden de acties uitgevoerd zoals geformuleerd in Versneld naar een duurzamer bedrijfsvoering In worden de volgende corporate resultaten behaald: Energie Afval Geluid - Programma energiezorgsysteem wordt uitgevoerd in 2012 en EEP wordt opgesteld m.m.v. AgentschapNL in Uitwerking studie duurzaam energiegebruik Campus Noord in Het eerste kwartaal 2014 is aanbesteding van contracten voor ophalen en verwerken papierafval, bedrijfsafval en gevaarlijk afval afgerond. Duurzaamheid wordt als duidelijk criterium meegenomen. - In 2012 is duidelijk hoe in Lelystad en optimale afvalscheiding kan plaatsvinden. Implementatie volgt daarna. Vervoer Inkoop - In 2012 zijn, conform de vergunningvoorschriften, de maatregelen/aanpassingen doorgevoerd ten behoeve van reductie geluidemissie op. - In samenwerking met De Bereikbare Vallei worden in 2012 de volgende pilots uitgevoerd vanuit het Convenant Duurzame Mobiliteit: o Beweeg gezond, ga fietsen. o Probeerweken met e-fiets en e-scooter. o Marketing openbaar vervoer en fiets. o Gastheerschap. o Promotie samen rijden. o Workshops over wagenparkbeheer en het nieuwe rijden. Naar aanleiding van de resultaten van de pilots wordt in 2013 beleid geformuleerd en uitgevoerd. - In overleg met de provincie en gemeente Wageningen zullen twee haltes van de zgn. Hoogwaardig Openbaar busvervoer over de Campus worden aangelegd in de periode Inschatting is dat dit het reizen van medewerkers en studenten met het openbaar vervoer zal continueren en stimuleren. - Conform het convenant met de VSNU dient Wageningen UR in % duurzaam in te kopen. In overleg tussen ministerie en VSNU volgt er nog een datum voor 100% duurzaam in te kopen voor Het Hoger Onderwijs. Eén en ander wordt 2 jaarlijks gerapporteerd middels de monitor duurzaamheid, welke uitgevoerd wordt op aangeven van het ministerie. Inkoop rapporteert intern middels de eigen duurzaamheidscan jaarlijks indien er geen monitor plaatsvindt. - Opzetten pilot duurzaamheidspanel in Voor elk groot Wageningen UR breed inkooptraject zal input gevraagd worden aan het panel door middel van een nog op te zetten tool. Een en ander zal gemeten en verantwoord worden op een nog nader te bepalen Intranet of Internetsite. 8 van 14

9 Duurzaam bouwen - Bouwen heeft een direct effect op het milieu. De laatste jaren zijn enkele grote gebouwen aan de voorraad toegevoegd en zijn bestaande gebouwen vernieuwd. Ook voor de komende jaren staat een groot aantal bouwactiviteiten op het programma, goed voor nog eens m 2 aan nuttige ruimte op de. Door de concentratie op de kunnen elders gelegen accommodaties worden afgestoten. Naar verwachting leidt dit tot een reductie van ca. 20% van het totale gebouwoppervlak in 2014 t.o.v Opstellen checklist duurzaam bouwen in 2013 ten behoeve van alle renovaties, onderhoud en nieuwbouw. - In 2012 wordt door de gemeente Wageningen duidelijkheid gegeven over het aanwijzen van een interferentiegebied t.b.v. de Warmte Koude Opslag (WKO). Aanleiding is het opgestelde Raamplan WKO voor de in Flora en Fauna - In 2012 wordt in beeld gebracht welke flora en fauna aanwezig is, en welke maatregelen er reeds zijn getroffen om de diversiteit te behouden. Een plan van aanpak wordt opgesteld om in de toekomst de biodiversiteit te bewaken en te behouden. 3C. (status) Vergunningen In 2012 zullen, naast de reguliere activiteiten, de volgende aanvragen door het Vergunningenloket worden verricht: Opnemen individuele lozingsvergunningen in milieuvergunning W.C. Individuele lozingsvergunningen zijn eind 2012 opgenomen in milieuvergunning. Verkennen complex Waterwetvergunning inzake lozingen in WURcomplex Lelystad Verkennen van revisie milieuvergunning WURComplex Lelystad, inclusief lozingsvergunning. Dreijen Wageningen/Wageningen overig Actualiseren vergunningenbestand n.a.v. verhuisbewegingen afgelopen jaren. Kortenoord Wageningen Intrekken milieuvergunning per 1 april Wageningen overig Melding activiteitenbesluit Marijkeweg 40. Nederland overig Melding activiteitenbesluit IMARES IJmuiden. 3D. Organisatie In gaat Wageningen UR verder in het voldoen aan wet en regelgeving, het zogenaamde compliant zijn. In 2010 heeft Wageningen UR het Vergunningenloket geopend. Dit loket functioneert als aanspreekpunt voor alle medewerkers en studenten van Wageningen UR voor wet- en regelgeving alsook aanspreekpunt voor de verschillende bevoegde gezagen. Met het inrichten van het Vergunningenloket is nu overzicht verkregen van alle vergunningen die Wageningen UR heeft. Daardoor heeft Wageningen UR nu op corporate niveau inzicht in de risico s en de vergunningvoorschriften. In de verschillende mandaten binnen Wageningen UR is vastgelegd dat de organisatieonderdelen zelf verantwoordelijk zijn voor het actueel houden van de vergunningen en de naleving van de voorschriften. Hierin zijn de organisatieonderdelen afhankelijk van elkaar en moeten op elkaar kunnen vertrouwen omdat milieuvergunningen niet op organisatieonderdeel, maar op complex niveau worden verleend. Milieumeerjarenplan van 14

10 In het overleg met de verschillende kwaliteit-, arbo- en milieusecties van de verschillende organisatieonderdelen is afgestemd dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt ten aanzien van de controle op naleving van de vergunningvoorschriften. In wil Wageningen UR op corporate niveau de zogenaamde interne auditing vorm gaan geven. De interne auditing zal worden ingebed in de organisatie volgens de CHECK-activiteit in de cirkel van Deming. NB: het Vergunningenloket is de activiteit DO. De cirkel van Deming beschrijft de vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. De indeling komt voort uit hetwetenschappelijke proces zoals dat door Francis Bacon (Novum Organum, 1620) werd geformuleerd: hypothese experiment evaluatie. De vier activiteiten van Deming zijn: PLAN: Kijk naar huidige werkzaamhedenen ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. DO : Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. Kern van deze visie is dat elke medewerker aan een (productie-)proces op deze manier in staat is om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. De handelingen van de medewerker vormen namelijk een eigen deelproces van het hoger gelegen proces. Management dient de analyse te doen over de hoger gelegen processen, de directie voor de primaire bedrijfsprocessen. 3E. Klachten en incidenten Probleemanalyse en verminderen/voorkomen van de directe gevolgen; melden en informeren van bevoegd gezag; acties ter voorkoming van herhaling; intern en extern rapporteren; archivering; registratie (corporate niveau en op organisatieonderdelenniveau). In 2012 zal een nieuw klachten- en incidentenprogramma in gebruik worden genomen. Dit nieuwe programma zal naast de melding ook de sociale veiligheid en de opvolging vastleggen. De procedure van klachten en incidenten blijft onveranderd van kracht. Klachten en incidenten met betrekking tot milieu worden vermeld in de jaarlijkse milieuverslagen. 10 van 14

11 Bijlage 1. Begrippenlijst Organisatie AFSG ASG CS+ CVI E&EL ESG FB IMARES KAM PSG RIKILT SSG VHL Wageningen UR WBS WI Agrotechnology & Food Sciences Group Animal Sciences Group Concernstaf Centraal Veterinair Instituut Energy & Exploitation unit Lelystad Environmental Sciences Group Facilitair Bedrijf Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies Kwaliteit, Arbo- & Milieusecties of -afdelingen binnen de organisatieonderdelen Plant Sciences Group RIKILT Instituut voor Voedselveiligheid Social Sciences Group Van Hall Larenstein Wageningen University & Research centre Wageningen Business School Wageningen International Begrippen EEP Energie Efficiency Plan ERBIS Energie Registratie, Beheer en InformatieSysteem, het energie management systeem Ffw Flora- en faunawet GGO Genetisch Gemodificeerde Organismen GROS Gevaarlijke stoffen Registratie & OpsporingSysteem, voor registratie chemicaliën Lozingsvergunning Voormalige Wvo-vergunning, nu Wabo-milieu en/of Waterwetvergunning Milieuvergunning (eng) Omgevingsvergunning deeltoestemming milieu (ex art. 21, lid 1 sub e Wabo) Milieuvergunning (ruim) Geheel van: - meldingen o.b.v. Wet Milieubeheer - omgevingsvergunning deeltoestemming milieu - waterwetvergunningen m.b.t. lozingen + grondwateronttrekkingen MJA3 Meerjaren Afspraak Energie 3 NeR Nederlandse Richtlijn Lucht Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ook wel omgevingsvergunning genoemd Wm Wet milieubeheer Milieumeerjarenplan van 14

12 Bijlage 2. Milieu wettelijk kader Zie bestand Bijlage2_MJP12_14 Bijlage 3. Plan van aanpak Versneld naar een duurzamer bedrijfsvoering Zie bestand Nota versnellen op duurzaamheid 12 van 14

13 Bijlage 4. Extra milieubeleid, - doelstellingen en resultaten ESG en PSG. Naast corporate niveau, zijn er voor ESG en PSG extra milieudoelstellingen en/of -resultaten geformuleerd voor Deze zijn weergegeven in tabel 3 en verder uitgewerkt in 4.1. en 4.2. Tabel 3: De extra geformuleerde milieudoelstellingen en resultaten per organisatieonderdeel voor Milieugerelateerde onderwerpen Vergunningvoorschriften Milieubeleidsvelden Systemen Milieulogboek Chemicaliën- Energie- en Calamiteiten- Onderhoud, keuringen Water Energie Afval Vervoer Inkoop Anders registratie Water-registratie plan en controles ESG X X X X X X X PSG X X 4.1 ESG Tabel 4: De extra geformuleerde milieudoelstellingen en/of resultaten van ESG voor nr Milieugerelateerd onderwerp Doelstelling Resultaten/acties Milieuvergunning 1 Systemen Bij beleidskeuzes wordt continue aandacht besteed aan de duurzaamheidaspecten (People, Planet & Profit). Invulling geven aan de in december 2011 opgestelde zelfverklaring in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid (ISO 26000). 2 Water Minimaal gelijkblijvend waterverbruik t.o.v (bij gelijkblijvende omstandigheden). 3 Energie In 2012 wordt gestreefd naar een vermindering van het elektriciteits- en gasverbruik (per m 2 ) met 2% t.o.v. het voorgaande jaar (bij gelijkblijvende omstandigheden). 4 Afval (incl. papier) In 2012 wordt gestreefd naar een reductie van 5% van het papier- en gevaarlijk afval t.o.v (bij gelijkblijvende omstandigheden). 5 Vervoer Minimaal gelijkblijvend t.o.v. voorgaande jaar. Standaard CO 2-compensatie van vliegreizen. 6 Inkoop Bewust duurzame inkoop (t.b.v. bedrijfsvoering en projecten) door centra en stafafdelingen. 7 Anders, namelijk: Reductie van het aantal prints per fte Papierverbruik Bij de in 2012 geplande verbouwingen wordt bij Verbouwingen. belangrijke keuzemomenten duurzaamheids-aspecten als criterium meegenomen. Opnemen van activiteiten m.b.t. duurzaamheid in de jaarplannen en begrotingen van de centra en ondersteunende afdelingen. Succesvolle interne en externe beoordelingen van de gecertificeerde zorgsystemen ISO 9001 en ISO Uitvoeren van het managementreview in oktober Implementeren van plannen van aanpak zodat wordt voldaan aan de richtlijn ISO t.a.v. maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maandelijks monitoren van het waterverbruik zodat bij afwijkingen maatregelen genomen kunnen worden. Maandelijks monitoren van het energieverbruik zodat bij afwijkingen maatregelen genomen kunnen worden. Zorgen voor optimale aparte inzameling van de afvalstromen papier, karton, ICT-materiaal, glas, batterijen, gevaarlijk afval, plastic bekertjes. Onderzoeken van mogelijkheden van aparte inzameling van GFT en overig plastic na de verbouwingen (uitgevoerd in de 1 e helft van 2012). Bevorderen milieubewustzijn t.a.v. dienstreizen in binnen- en buitenland. Automatische compensatie voor CO 2 bij het boeken van vliegtickets. Bij inkoop worden de criteria m.b.t. duurzaam inkopen zo veel mogelijk toegepast. Bevorderen digitalisering en papierbewust printen. Milieumeerjarenplan van 14

14 4.2 PSG Tabel 5: De extra geformuleerde milieudoelstellingen en/of resultaten van PSG voor nr Milieugerelateerd onderwerp Doelstelling Resultaten/acties Milieuvergunning 1 Afval (incl. papier) Slechts 10% mag als onscheidbaar restafval weg Realiseren inzamelmiddelen voor alle stromen 2 Energie Uitvoeren Top 10 Energiebesparingsmogelijkheden binnen Radix. Invoeren besparingsmaatregelen 14 van 14

Milieumeerjarenplan 2014-2016

Milieumeerjarenplan 2014-2016 Milieumeerjarenplan 2014-2016 Facilitair Bedrijf Uitgangspunten milieu ten behoeve van bedrijfsvoering Wageningen UR DATUM 30 april 2014 AUTEUR Veiligheid en Milieu VERSIE 1.0 STATUS verstuurd bg 20140430

Nadere informatie

Milieumeerjarenplan 2015-2017

Milieumeerjarenplan 2015-2017 Milieumeerjarenplan 2015-2017 Facilitair Bedrijf Uitgangspunten milieu van de bedrijfsvoering van Wageningen UR DATUM 30 april 2015 AUTEUR Veiligheid & Milieu VERSIE 1.0 STATUS Overlegd aan bg 20150430

Nadere informatie

Show it! Invulling duurzaamheid Wageningen UR 2013 + 2014 DATUM. Facilitair Bedrijf. 13 november 2012. Veiligheid & Milieu 1.0.

Show it! Invulling duurzaamheid Wageningen UR 2013 + 2014 DATUM. Facilitair Bedrijf. 13 november 2012. Veiligheid & Milieu 1.0. Show it! Facilitair Bedrijf Invulling duurzaamheid Wageningen UR 2013 + 2014 DATUM 13 november 2012 AUTEUR Veiligheid & Milieu VERSIE 1.0 STATUS definitief Wageningen UR (Wageningen University, Van Hall

Nadere informatie

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt HAN DUURZAAM Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt Opbouw presentatie Even de HAN voorstellen Wat is een MeerJarenAfspraak

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Practice what you preach

Practice what you preach Beste lezer, In deze nieuwsbrief staat het volgende centraal: Wat leeft er onder de medewerkers van VHL Leeuwarden & Velp als het om duurzaamheid gaat. Daarnaast is de huidige stand van zaken omtrent zonnepanelen

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Duurzame campus. Wat maakt Wageningen Campus duurzaam? NDDHO 20 mei 2016, Erna Maters & Joke Luttik

Duurzame campus. Wat maakt Wageningen Campus duurzaam? NDDHO 20 mei 2016, Erna Maters & Joke Luttik Duurzame campus Wat maakt Wageningen Campus duurzaam? Tips and tricks voor het verduurzamen van een universiteitsterrein NDDHO 20 mei 2016, Erna Maters & Joke Luttik Inhoud Wat maakt de campus duurzaam?

Nadere informatie

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Het arbo en milieuzorgsysteem Het UMC Utrecht beschikt over een arbo-en milieuzorgsysteem. Het milieudeel is

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Milieujaarverslag Wageningen UR 2014

Milieujaarverslag Wageningen UR 2014 Facilitair Bedrijf Milieujaarverslag Wageningen UR 2014 DATUM 30 april 2015 AUTEUR Veiligheid & Milieu Verslaglegging van de milieuresultaten van de bedrijfsvoering van Wageningen UR VERSIE 1.0 STATUS

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

MVIE Geluidssystemen B.V.

MVIE Geluidssystemen B.V. MILIEUZORGSYSTEEM van MVIE Geluidssystemen B.V. tevens handelend onder: MVIE Audiovisuele Techniek MVIE Home Entertainment De scope van dit kwaliteitssysteem is: MVIE levert, installeert en onderhoud professionele

Nadere informatie

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder Beleids- en energiemanagement actie plan Versie: Juni 2016 Beleids- en energiemanagement actieplan Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder B&G Hekwerk

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 20 633 Milieuzorg Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief versie 1.0 Datum: november 2015 Datum gewijzigd: n.v.t. Auteur: U.Dorstijn Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Milieujaarplan. Auteur: Ellen M. Parma, milieucoördinator-mvo officer. OLVG. Beter in Amsterdam

Milieujaarplan. Auteur: Ellen M. Parma, milieucoördinator-mvo officer. OLVG. Beter in Amsterdam Milieujaarplan 2016 Auteur: Ellen M. Parma, milieucoördinator-mvo officer Datum: januari 2015 OLVG. Beter in Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelen en acties voor 2016 4 2.1 Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.1 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Bedrijfsmilieuplan 2012

Bedrijfsmilieuplan 2012 Bedrijfsmilieuplan 2012 Opgesteld door: Documentdatum: 01-08-2012 Documentversie: Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieubeleid... 4 2. Wet- en regelgeving... 4 3. Input vanuit de directiebeoordeling...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V.

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. REPORT Weesp, The Netherlands Health, Safety & Environment Issue Date: 19 mei 2016 Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. COPYRIGHT AND PROPERTY ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS

Nadere informatie

Opening. Welkom. Theo Drenth ICT & Kwaliteitszorg. Friso Ypma Commercieel manager

Opening. Welkom. Theo Drenth ICT & Kwaliteitszorg. Friso Ypma Commercieel manager Opening Introductie Harwig Wat is ISO 14001 Waarom ISO 14001 De weg naar certificering Resultaat tot nu toe Borging en continuering Duurzame oplossingen Afsluiting Agenda Opening Welkom Theo Drenth ICT

Nadere informatie

From Paper to a Paperless Data Management Environment with iles ELN. 05 april 2016, Gerdina Kroes-Draaijer

From Paper to a Paperless Data Management Environment with iles ELN. 05 april 2016, Gerdina Kroes-Draaijer From Paper to a Paperless Data Management Environment with iles ELN 05 april 2016, Gerdina Kroes-Draaijer Organogram WUR Raad van Toezicht Raad van Bestuur Concernstaf Facilitair Bedrijf Agrotechnology

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.3 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.2 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN 2014/2015 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN 2014/2015 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN 2014/2015 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V1.0 2 januari 2014 Aanvulling

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energiebeleidsverklaring

Energiebeleidsverklaring Energiebeleidsverklaring Versie: versie 1.2; 13-03-2017 Eigenaar: Stuurgroep Energie Facilicom Group Group DE JUISTE MENSEN OP DE JUISTE PLEK Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Afbakening

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan CO 2 Prestatieladder voor Arthe Civil & Structure bv Rapport Nr.: ACS14006 R03 DIRECTIE ARTHE Status DEFINITIEF Datum 30 10 2014 Opgesteld ir. J.T.S. Vervoort / D.R. van den

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening:

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Inhoudsopgave: 1 Introductie... 3 1.1 Doel CO 2 -prestatieladder...

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. ten behoeve van de activiteit milieuneutrale verandering "vervanging monster en chemicallen opslag" (locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum)

Nadere informatie

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips MPZ 14 november 2006 Renate Hofmann Inhoud Melding of veranderings- / revisievergunning Coördinatie met WvO, bouwvergunning Vooroverleg Inventarisatie

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Inspectrum B.V. Auteur(s): Dhr. G. van Dijk, CO 2 -functionaris, Inspectrum

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering uitbreiding aantal ggo-ruimten Aanvraagnummer OLO-1975447 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Theresiastraat 8 2593 AN, s-gravenhage Locatie: Hogeschool

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 1 2. Beleid en doelstellingen 1 2.1

Nadere informatie

Vergunningprocedure DuPont

Vergunningprocedure DuPont Vergunningprocedure DuPont Milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer Historie Huidige milieuvergunning (24 september 1998) gevolgd door een groot aantal wijzigingen: onoverzichtelijk geheel

Nadere informatie

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integrale energiestrategie UU Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integraal en Samen! 2 3-10-2017 Integrale energiestrategie UU Universiteit Utrecht Opgericht in 1636 30.000 studenten en 7.500 medewerkers

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Januari 15 Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Alle bedrijven, zonder ISO 14.001 en/of ISO 50.001 en/of MJA/MEE convenant, die niet voldoen aan de definitie kleine en middelgrote ondernemingen

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Speerpunten Doel Actie/uitwerking Wanneer Wie Dekking kosten /financiering Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid

Speerpunten Doel Actie/uitwerking Wanneer Wie Dekking kosten /financiering Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid Vanuit zowel het provinciale (landelijke) als lokale bodembeleid Actieve Inventarisatie Afronden asbestinventarisatie 2010 ISV-2 aanpak spoedlocaties spoedlocaties afronden Volledig overzicht van locaties

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina: 1/9 Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): Johan Bruinsma, Niek Konijn Holding B.V. Marcel de Lange, extern

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2011-2013 Radboud Universiteit Nijmegen

Milieubeleidsplan 2011-2013 Radboud Universiteit Nijmegen Milieubeleidsplan 2011-2013 Radboud Universiteit Nijmegen Dit milieubeleidsplan is een uitgave van Radboud Universiteit Nijmegen Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie

Handboek Energiemanagementsysteem

Handboek Energiemanagementsysteem Croon Elektrotechniek B.V. Facilitaire Diensten Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon +31 10-448 33 44 www.croon.nl Handboek Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Rapportage voortgang

Rapportage voortgang Rapportage voortgang 2016-01 Project Rapportage voortgang 2016-01 Auteur Marjolein Hoefsloot Opdrachtgever Directie Hollander Techniek Datum 26-08-2016 Versie 1.0 Status Definitief Aantal pagina s 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Merken Wageningen UR en richtlijnen voor gebruik

Merken Wageningen UR en richtlijnen voor gebruik Merken Wageningen UR en richtlijnen voor gebruik Corporate Communicatie, mei 2013 Wageningen UR voert een strikt merkenbeleid. Dat is nodig, want daarmee kan de organisatie bouwen aan een grotere bekendheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO Milieumanagement

CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO Milieumanagement CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO 14001 Milieumanagement Periode meerjarenplan: 1-01-2016 31-01-2020 Periode jaarplan: 1-01-2016 1-01-2017 Betreft: Doelstellingen CO2 en ISO14001 (2.B.1-4

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding Pagina 1 van 5 Communicatieplan Datum : 1 maart 2011 Inleiding Van Wijnen Holding N.V. streeft altijd naar een zo transparant mogelijke communicatie met al haar in- en externe doelgroepen. Dat doen wij

Nadere informatie

Energiebeleidsplan CO2-prestatieladder

Energiebeleidsplan CO2-prestatieladder Versie 1.1 / 23-5-2017 Blz. 1 van 6 Energiebeleidsplan CO2-prestatieladder BouWatch Koperslagerstraat 3 Postbus 10011 9403 VM Assen 088-118 18 88 www.bouwatch.nl 1 Versie 1.1 / 23-5-2017 Blz. 2 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 Duurzaam Ondernemen en DGMR Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 1. Inleiding Deze DuOn-beleidsvisie is het overkoepelende document voor het beleid en de initiatieven van DGMR op het gebied

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma Tauw

Energiemanagementprogramma Tauw Energiemanagementprogramma Tauw 17 april 2012 Energiemanagementprogramma Tauw Verantwoording Titel Energiemanagementprogramma Tauw Opdrachtgever Stuurgroep CO2-prestatieladder Projectleider Manja Buijen

Nadere informatie

Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016. Energie management plan 2016

Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016. Energie management plan 2016 Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016 Energie management plan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reductiedoelstellingen... 2 3. Plan van aanpak... 3 3.1 Scope 1: reductiemaatregelen brandstofverbruik...

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie