Milieumeerjarenplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieumeerjarenplan 2012-2014"

Transcriptie

1 Milieumeerjarenplan Facilitair Bedrijf Uitgangspunten milieu ten behoeve van bedrijfsvoering Wageningen UR DATUM 1 februari 2012 AUTEUR Fennet van de Wetering VERSIE 1.0 STATUS definitief Wageningen UR (Wageningen University, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences and various research institutes) is specialised in the domain of healthy food and living environment.

2

3 Inhoudsopgave 1 Leeswijzer 4 2 Milieubeleid en milieudoelstellingen van Wageningen UR 5 3 Verwachte resultaten en planning Bijlage 1. Begrippenlijst 11 Bijlage 2. Milieu wettelijk kader 12 Bijlage 3. Plan van aanpak Versneld naar een duurzamer bedrijfsvoering 12 Bijlage 4. Extra milieubeleid, - doelstellingen en resultaten ESG en PSG. 13 Milieumeerjarenplan van 14

4 1 Leeswijzer Voor u ligt het milieumeerjarenplan van Wageningen University en Research centre (Wageningen UR). In dit plan wordt aangegeven welke milieugerelateerde onderwerpen de komende jaren de aandacht hebben binnen Wageningen UR. Wageningen UR heeft gebouwen op verschillende locaties in Nederland. Voor de activiteiten die Wageningen UR uitvoert op deze locaties zijn milieuvergunningen noodzakelijk. De vergunningen zijn zo veel mogelijk geclusterd per locatie/complex. In de grote (complex) milieuvergunningen zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van het milieumeerjarenplan. Voor de complexvergunning van is deze als volgt geformuleerd: Jaarlijks wordt uiterlijk voor 1 mei een milieujaarplan voor het lopende kalenderjaar ingediend ter kennisneming aan het bevoegd gezag. In het milieujaarplan worden gegevens opgenomen over de in het lopende kalenderjaar geplande milieudoelstellingen, acties, milieumaatregelen, onderzoeken en activiteiten met inbegrip van het project WUR-profit, die worden getroffen, en gericht zijn op het verder terugdringen van de door de inrichting veroorzaakte milieubelasting. In het jaarplan dienen tevens de lange termijn doelstellingen voor de komende jaren te worden opgenomen. Bij het formuleren van nieuwe doelstellingen geldt als uitgangspunt de Best Beschikbare Technieken (BBT). In het jaarplan worden toekomstig te verwachten veranderingen in de bedrijfsvoering in het daarop volgende verslagjaar, die (kunnen) leiden tot een wijziging van de milieuvergunningsituatie, opgenomen. Wageningen UR heeft er voor gekozen om in het milieumeerjarenplan de milieugegevens op corporate niveau te formuleren. Aanvullende gegevens per organisatieonderdeel worden geformuleerd in bijlage 3. In dit milieumeerjarenplan wordt het milieubeleid alsook de bijbehorende doelstellingen verwoord (hoofdstuk 2) en de planning van de verschillende milieuonderwerpen toegelicht (hoofdstuk 3). NB: Jaarlijks brengt Wageningen UR naast een milieumeerjarenplan voor de komende drie jaren, ook een milieujaarverslag van het afgelopen jaar uit. Op deze wijze geeft Wageningen UR volledig inzicht in haar activiteiten op het gebied van milieu. 4 van 14

5 2 Milieubeleid en milieudoelstellingen van Wageningen UR Wageningen UR neemt haar verantwoordelijkheid voor de bedrijfsactiviteiten op milieugebied. Het milieubeleid van Wageningen UR richt zich op: 1. Het minimaal voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Het wettelijk kader waaraan Wageningen UR wil en moet voldoen is samengevat in bijlage Geformuleerde duurzaamheidsambitie. Naast het wettelijk kader heeft Wageningen UR een duurzaamheidsambitie geformuleerd. Zo is er voor gekozen om voorloper te zijn ten aanzien van haar bedrijfsvoering. Dit betekent dat Wageningen UR duurzaamheid integraal oppakt in haar bedrijfsvoering en uitdraagt naar buiten, en dat duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel is van de besluitvorming. Deze ambitie voor de bedrijfsvoering van Wageningen UR sluit aan bij haar missie om te komen tot duurzame ontwikkeling in onderwijs en onderzoek. Logischerwijs is milieu een belangrijke pijler in deze ambitie. Uit het milieubeleid volgen de volgende milieudoelstellingen voor Wageningen UR: 1. Voldoen aan de voorschriften van de milieuvergunningen; 2. Uitvoering geven aan het plan van aanpak Versneld naar een duurzamer bedrijfsvoering. Ad 1. Voldoen aan de voorschriften van de milieuvergunningen De milieuvergunningen voor Wageningen UR zijn vergund door verschillende bevoegde gezagen (lees: gemeenten/provincie) per complex. Voor Wageningen UR zijn de volgende milieuvergunningen verleend: - - WURcomplex Lelystad - CVI Houtribweg Lelystad - De Dreijen Wageningen - Kortenoord Wageningen Daarnaast zijn de overige milieuvergunningen geclusterd in: - Wageningen overig - Overige locaties Wageningen UR bestaat uit verschillende kenniseenheden en onderdelen (zie figuur 1). Figuur 1. Organigram Wageningen UR Milieumeerjarenplan van 14

6 Aanvullend op het organigram dient te worden vermeld dat Energy & Exploitation unit Lelystad (E&EL) per 1 januari 2012 start als apart organisatieonderdeel. De concernstaf, Wageningen International en Wageningen Business School behoren gezamenlijk tot CS+. De verschillende organisatieonderdelen zijn verspreid over 30 verschillende locaties, en geclusterd in complexen waarvoor milieuvergunningen zijn verleend (zie tabel 1). Tabel 1. Overzicht van de organisatieonderdelen die vallen onder de verschillende (complex)milieuvergunningen per 1 januari Wageningen Campus De Dreijen Wageningen Kortenoord Wageningen WURcomplex Lelystad CVI Houtribweg Wageningen overig Overige Locaties Lelystad Agrotechnology & X X Food Sciences Group (AFSG) Animal Sciences X X X X X 1 Group (ASG) Environmental X X 2 X 11 Sciences Groep (ESG) Energy & X Exploitation unit Lelystad (E&EL) Plant Sciences Group X X X 1 (PSG) Social Sciences X 3 X 4 Group (SSG) Van Hall Larenstein X X 5 (VHL) Wageningen International (WI) X X 6 Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES) Wageningen Business School X (WBS) RIKILT X Facilitair Bedrijf (FB) X X X X 8 X 9 Concernstaf+ (CS+) X X X Proeflocaties Marijkeweg 40 valt na de uithuizing ASG onder Wageningen overig, ISRIC De Leeuwenborch LEI Den Haag en andere locaties Velp en Leeuwarden Lawickse Allee 11 IJmuiden, Yerseke, Den Helder, Texel Sports Centre De Bongerd, het klein Arboretum de Dreijen, Botanische Tuin Belmonte, Industrieweg 34 (BSW) Schoutenhoef (TIB) De Aula, Achter de Aula, LA13 Sinderhoeve Renkum, Texel X 7 Ad 2. Uitvoering geven aan het plan van aanpak Versneld naar een duurzamer bedrijfsvoering De vertaling van het duurzaamheidbeleid van Wageningen UR is vastgelegd in het plan van aanpak Versneld naar een duurzamer bedrijfsvoering (zie bijlage 3). In het plan van aanpak zijn verschillende acties geformuleerd op gebied van bouwen en energie, catering, inkoop, afval, mobiliteit, onderwijs en onderzoek en duurzame medewerker. Deze acties zullen tot en met 2012 uitgevoerd en geborgd worden in de bedrijfsvoering. De gedachte is dat na 2012 duurzaamheid een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. In de milieujaarverslagen zal dan specifiek worden ingegaan op de duurzame bedrijfsvoering. 6 van 14

7 3 Verwachte resultaten en planning De verwachte resultaten en planning van milieugerelateerde onderwerpen zijn onder te verdelen in: A. Vergunningvoorschriften B. Milieubeleidsvelden C. Wijzigingen vergunningen D. Organisatie/handhaving E. Klachten en incidenten 3A. Vergunningvoorschriften De voorschriften die zijn opgesteld in de milieuvergunningen gelden voor de verschillende activiteiten die de organisatieonderdelen uitvoeren. De geldende voorschriften voor de verschillende organisatieonderdelen zijn weergegeven in tabel 2. Tabel 2. De geldende voorschriften voor de verschillende organisatieonderdelen Systemen 1 Milieulogboek 2 Chemicaliën registratie 3 Energie- en Calamiteiten-plan 5 Onderhoud, waterregistratie 4 keuringen, controles 6 AFSG X X X X X ASG ISO 9001 ISO ESG ISO ISO 9001 ISO X X X X X X X X X X E&EL X X X X X PSG ISO 9001 X X X X X SSG ISO 9001 X X X VHL X X X X X WI X X X IMARES ISO 9001 ISO X X X X WBS X X X RIKILT ISO ISO X X X X X FB X X X X X CS+ X X X X De organisatieonderdelen zijn zelf vrij om te bepalen in hoeverre een (milieu) kwaliteitssysteem wordt opgezet. Taken of processen tav milieu zijn zo belegd en geborgd. Echter, organisatieonderdelen die niet een (gecertificeerd) systeem bezitten, werken wel volgens de wettelijke richtlijnen. De eigen cultuur, wensen of verwachtingen van de eigen medewerkers, omwonenden of klanten kunnen bepalend zijn voor het wel of niet hebben van een (gecertificeerd) kwaliteitssysteem. Het milieulogboek ontsluit informatie over onderhoud, metingen, keuringen, controles en milieuonderzoeken. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande informatiebronnen zoals GROS, ERBIS en tekeningen in Planon. Chemicaliënregistratie moet plaatsvinden op alle locaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Grotendeels wordt hiervoor het Gevaarlijke stoffen Registratie- & Opsporingssysteem (GROS) gebruikt. Registratie van water- en elektriciteitsgebruik vindt plaats in ERBIS. Jaarlijks worden de calamiteitenplannen van de gebouwen beoordeeld en desgewenst aangepast aan de actuele situatie. Het calamiteitenmanagementteam wordt betrokken bij de oefeningen ter plaatse. Periodieke controles en testen van de installaties worden uitgevoerd om emissie naar het milieu te bepalen en de veilige werking te garanderen. Voorbeelden hiervan zijn afvalwatercontroles, controle naar geuremissie, zuurkastcontroles, controles mestopslag, controles NeR, en controles van gebouwgebonden installaties. Keuringsrapportenworden opgenomen in het milieulogboek. Milieumeerjarenplan van 14

8 Naast het voldoen aan bovenstaande voorschriften zullen in de volgende corporate resultaten worden behaald: - Het volledig en actueel zijn van het milieulogboek in Het formuleren van een meerjarenvisie GROS in B. Milieubeleidsvelden De reguliere werkzaamheden ten aanzien van bodem, lucht, (afval)water, energie, afval, geluid, milieugevaarlijke stoffen, vervoer, inkoop, duurzaam bouwen, biologische veiligheid en externe veiligheid zullen ook in plaatsvinden. Naast deze werkzaamheden worden de acties uitgevoerd zoals geformuleerd in Versneld naar een duurzamer bedrijfsvoering In worden de volgende corporate resultaten behaald: Energie Afval Geluid - Programma energiezorgsysteem wordt uitgevoerd in 2012 en EEP wordt opgesteld m.m.v. AgentschapNL in Uitwerking studie duurzaam energiegebruik Campus Noord in Het eerste kwartaal 2014 is aanbesteding van contracten voor ophalen en verwerken papierafval, bedrijfsafval en gevaarlijk afval afgerond. Duurzaamheid wordt als duidelijk criterium meegenomen. - In 2012 is duidelijk hoe in Lelystad en optimale afvalscheiding kan plaatsvinden. Implementatie volgt daarna. Vervoer Inkoop - In 2012 zijn, conform de vergunningvoorschriften, de maatregelen/aanpassingen doorgevoerd ten behoeve van reductie geluidemissie op. - In samenwerking met De Bereikbare Vallei worden in 2012 de volgende pilots uitgevoerd vanuit het Convenant Duurzame Mobiliteit: o Beweeg gezond, ga fietsen. o Probeerweken met e-fiets en e-scooter. o Marketing openbaar vervoer en fiets. o Gastheerschap. o Promotie samen rijden. o Workshops over wagenparkbeheer en het nieuwe rijden. Naar aanleiding van de resultaten van de pilots wordt in 2013 beleid geformuleerd en uitgevoerd. - In overleg met de provincie en gemeente Wageningen zullen twee haltes van de zgn. Hoogwaardig Openbaar busvervoer over de Campus worden aangelegd in de periode Inschatting is dat dit het reizen van medewerkers en studenten met het openbaar vervoer zal continueren en stimuleren. - Conform het convenant met de VSNU dient Wageningen UR in % duurzaam in te kopen. In overleg tussen ministerie en VSNU volgt er nog een datum voor 100% duurzaam in te kopen voor Het Hoger Onderwijs. Eén en ander wordt 2 jaarlijks gerapporteerd middels de monitor duurzaamheid, welke uitgevoerd wordt op aangeven van het ministerie. Inkoop rapporteert intern middels de eigen duurzaamheidscan jaarlijks indien er geen monitor plaatsvindt. - Opzetten pilot duurzaamheidspanel in Voor elk groot Wageningen UR breed inkooptraject zal input gevraagd worden aan het panel door middel van een nog op te zetten tool. Een en ander zal gemeten en verantwoord worden op een nog nader te bepalen Intranet of Internetsite. 8 van 14

9 Duurzaam bouwen - Bouwen heeft een direct effect op het milieu. De laatste jaren zijn enkele grote gebouwen aan de voorraad toegevoegd en zijn bestaande gebouwen vernieuwd. Ook voor de komende jaren staat een groot aantal bouwactiviteiten op het programma, goed voor nog eens m 2 aan nuttige ruimte op de. Door de concentratie op de kunnen elders gelegen accommodaties worden afgestoten. Naar verwachting leidt dit tot een reductie van ca. 20% van het totale gebouwoppervlak in 2014 t.o.v Opstellen checklist duurzaam bouwen in 2013 ten behoeve van alle renovaties, onderhoud en nieuwbouw. - In 2012 wordt door de gemeente Wageningen duidelijkheid gegeven over het aanwijzen van een interferentiegebied t.b.v. de Warmte Koude Opslag (WKO). Aanleiding is het opgestelde Raamplan WKO voor de in Flora en Fauna - In 2012 wordt in beeld gebracht welke flora en fauna aanwezig is, en welke maatregelen er reeds zijn getroffen om de diversiteit te behouden. Een plan van aanpak wordt opgesteld om in de toekomst de biodiversiteit te bewaken en te behouden. 3C. (status) Vergunningen In 2012 zullen, naast de reguliere activiteiten, de volgende aanvragen door het Vergunningenloket worden verricht: Opnemen individuele lozingsvergunningen in milieuvergunning W.C. Individuele lozingsvergunningen zijn eind 2012 opgenomen in milieuvergunning. Verkennen complex Waterwetvergunning inzake lozingen in WURcomplex Lelystad Verkennen van revisie milieuvergunning WURComplex Lelystad, inclusief lozingsvergunning. Dreijen Wageningen/Wageningen overig Actualiseren vergunningenbestand n.a.v. verhuisbewegingen afgelopen jaren. Kortenoord Wageningen Intrekken milieuvergunning per 1 april Wageningen overig Melding activiteitenbesluit Marijkeweg 40. Nederland overig Melding activiteitenbesluit IMARES IJmuiden. 3D. Organisatie In gaat Wageningen UR verder in het voldoen aan wet en regelgeving, het zogenaamde compliant zijn. In 2010 heeft Wageningen UR het Vergunningenloket geopend. Dit loket functioneert als aanspreekpunt voor alle medewerkers en studenten van Wageningen UR voor wet- en regelgeving alsook aanspreekpunt voor de verschillende bevoegde gezagen. Met het inrichten van het Vergunningenloket is nu overzicht verkregen van alle vergunningen die Wageningen UR heeft. Daardoor heeft Wageningen UR nu op corporate niveau inzicht in de risico s en de vergunningvoorschriften. In de verschillende mandaten binnen Wageningen UR is vastgelegd dat de organisatieonderdelen zelf verantwoordelijk zijn voor het actueel houden van de vergunningen en de naleving van de voorschriften. Hierin zijn de organisatieonderdelen afhankelijk van elkaar en moeten op elkaar kunnen vertrouwen omdat milieuvergunningen niet op organisatieonderdeel, maar op complex niveau worden verleend. Milieumeerjarenplan van 14

10 In het overleg met de verschillende kwaliteit-, arbo- en milieusecties van de verschillende organisatieonderdelen is afgestemd dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt ten aanzien van de controle op naleving van de vergunningvoorschriften. In wil Wageningen UR op corporate niveau de zogenaamde interne auditing vorm gaan geven. De interne auditing zal worden ingebed in de organisatie volgens de CHECK-activiteit in de cirkel van Deming. NB: het Vergunningenloket is de activiteit DO. De cirkel van Deming beschrijft de vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. De indeling komt voort uit hetwetenschappelijke proces zoals dat door Francis Bacon (Novum Organum, 1620) werd geformuleerd: hypothese experiment evaluatie. De vier activiteiten van Deming zijn: PLAN: Kijk naar huidige werkzaamhedenen ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. DO : Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. Kern van deze visie is dat elke medewerker aan een (productie-)proces op deze manier in staat is om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. De handelingen van de medewerker vormen namelijk een eigen deelproces van het hoger gelegen proces. Management dient de analyse te doen over de hoger gelegen processen, de directie voor de primaire bedrijfsprocessen. 3E. Klachten en incidenten Probleemanalyse en verminderen/voorkomen van de directe gevolgen; melden en informeren van bevoegd gezag; acties ter voorkoming van herhaling; intern en extern rapporteren; archivering; registratie (corporate niveau en op organisatieonderdelenniveau). In 2012 zal een nieuw klachten- en incidentenprogramma in gebruik worden genomen. Dit nieuwe programma zal naast de melding ook de sociale veiligheid en de opvolging vastleggen. De procedure van klachten en incidenten blijft onveranderd van kracht. Klachten en incidenten met betrekking tot milieu worden vermeld in de jaarlijkse milieuverslagen. 10 van 14

11 Bijlage 1. Begrippenlijst Organisatie AFSG ASG CS+ CVI E&EL ESG FB IMARES KAM PSG RIKILT SSG VHL Wageningen UR WBS WI Agrotechnology & Food Sciences Group Animal Sciences Group Concernstaf Centraal Veterinair Instituut Energy & Exploitation unit Lelystad Environmental Sciences Group Facilitair Bedrijf Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies Kwaliteit, Arbo- & Milieusecties of -afdelingen binnen de organisatieonderdelen Plant Sciences Group RIKILT Instituut voor Voedselveiligheid Social Sciences Group Van Hall Larenstein Wageningen University & Research centre Wageningen Business School Wageningen International Begrippen EEP Energie Efficiency Plan ERBIS Energie Registratie, Beheer en InformatieSysteem, het energie management systeem Ffw Flora- en faunawet GGO Genetisch Gemodificeerde Organismen GROS Gevaarlijke stoffen Registratie & OpsporingSysteem, voor registratie chemicaliën Lozingsvergunning Voormalige Wvo-vergunning, nu Wabo-milieu en/of Waterwetvergunning Milieuvergunning (eng) Omgevingsvergunning deeltoestemming milieu (ex art. 21, lid 1 sub e Wabo) Milieuvergunning (ruim) Geheel van: - meldingen o.b.v. Wet Milieubeheer - omgevingsvergunning deeltoestemming milieu - waterwetvergunningen m.b.t. lozingen + grondwateronttrekkingen MJA3 Meerjaren Afspraak Energie 3 NeR Nederlandse Richtlijn Lucht Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ook wel omgevingsvergunning genoemd Wm Wet milieubeheer Milieumeerjarenplan van 14

12 Bijlage 2. Milieu wettelijk kader Zie bestand Bijlage2_MJP12_14 Bijlage 3. Plan van aanpak Versneld naar een duurzamer bedrijfsvoering Zie bestand Nota versnellen op duurzaamheid 12 van 14

13 Bijlage 4. Extra milieubeleid, - doelstellingen en resultaten ESG en PSG. Naast corporate niveau, zijn er voor ESG en PSG extra milieudoelstellingen en/of -resultaten geformuleerd voor Deze zijn weergegeven in tabel 3 en verder uitgewerkt in 4.1. en 4.2. Tabel 3: De extra geformuleerde milieudoelstellingen en resultaten per organisatieonderdeel voor Milieugerelateerde onderwerpen Vergunningvoorschriften Milieubeleidsvelden Systemen Milieulogboek Chemicaliën- Energie- en Calamiteiten- Onderhoud, keuringen Water Energie Afval Vervoer Inkoop Anders registratie Water-registratie plan en controles ESG X X X X X X X PSG X X 4.1 ESG Tabel 4: De extra geformuleerde milieudoelstellingen en/of resultaten van ESG voor nr Milieugerelateerd onderwerp Doelstelling Resultaten/acties Milieuvergunning 1 Systemen Bij beleidskeuzes wordt continue aandacht besteed aan de duurzaamheidaspecten (People, Planet & Profit). Invulling geven aan de in december 2011 opgestelde zelfverklaring in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid (ISO 26000). 2 Water Minimaal gelijkblijvend waterverbruik t.o.v (bij gelijkblijvende omstandigheden). 3 Energie In 2012 wordt gestreefd naar een vermindering van het elektriciteits- en gasverbruik (per m 2 ) met 2% t.o.v. het voorgaande jaar (bij gelijkblijvende omstandigheden). 4 Afval (incl. papier) In 2012 wordt gestreefd naar een reductie van 5% van het papier- en gevaarlijk afval t.o.v (bij gelijkblijvende omstandigheden). 5 Vervoer Minimaal gelijkblijvend t.o.v. voorgaande jaar. Standaard CO 2-compensatie van vliegreizen. 6 Inkoop Bewust duurzame inkoop (t.b.v. bedrijfsvoering en projecten) door centra en stafafdelingen. 7 Anders, namelijk: Reductie van het aantal prints per fte Papierverbruik Bij de in 2012 geplande verbouwingen wordt bij Verbouwingen. belangrijke keuzemomenten duurzaamheids-aspecten als criterium meegenomen. Opnemen van activiteiten m.b.t. duurzaamheid in de jaarplannen en begrotingen van de centra en ondersteunende afdelingen. Succesvolle interne en externe beoordelingen van de gecertificeerde zorgsystemen ISO 9001 en ISO Uitvoeren van het managementreview in oktober Implementeren van plannen van aanpak zodat wordt voldaan aan de richtlijn ISO t.a.v. maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maandelijks monitoren van het waterverbruik zodat bij afwijkingen maatregelen genomen kunnen worden. Maandelijks monitoren van het energieverbruik zodat bij afwijkingen maatregelen genomen kunnen worden. Zorgen voor optimale aparte inzameling van de afvalstromen papier, karton, ICT-materiaal, glas, batterijen, gevaarlijk afval, plastic bekertjes. Onderzoeken van mogelijkheden van aparte inzameling van GFT en overig plastic na de verbouwingen (uitgevoerd in de 1 e helft van 2012). Bevorderen milieubewustzijn t.a.v. dienstreizen in binnen- en buitenland. Automatische compensatie voor CO 2 bij het boeken van vliegtickets. Bij inkoop worden de criteria m.b.t. duurzaam inkopen zo veel mogelijk toegepast. Bevorderen digitalisering en papierbewust printen. Milieumeerjarenplan van 14

14 4.2 PSG Tabel 5: De extra geformuleerde milieudoelstellingen en/of resultaten van PSG voor nr Milieugerelateerd onderwerp Doelstelling Resultaten/acties Milieuvergunning 1 Afval (incl. papier) Slechts 10% mag als onscheidbaar restafval weg Realiseren inzamelmiddelen voor alle stromen 2 Energie Uitvoeren Top 10 Energiebesparingsmogelijkheden binnen Radix. Invoeren besparingsmaatregelen 14 van 14

Show it! Invulling duurzaamheid Wageningen UR 2013 + 2014 DATUM. Facilitair Bedrijf. 13 november 2012. Veiligheid & Milieu 1.0.

Show it! Invulling duurzaamheid Wageningen UR 2013 + 2014 DATUM. Facilitair Bedrijf. 13 november 2012. Veiligheid & Milieu 1.0. Show it! Facilitair Bedrijf Invulling duurzaamheid Wageningen UR 2013 + 2014 DATUM 13 november 2012 AUTEUR Veiligheid & Milieu VERSIE 1.0 STATUS definitief Wageningen UR (Wageningen University, Van Hall

Nadere informatie

Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck. Publieke versie

Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck. Publieke versie Milieujaarverslag 2013 Publieke versie - 4 - Inhoudsopgave 1. ORGANISATIE... 8 1.1 AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X)... 9 1.2 UM / BPCM / AVM / SCANNEXUS / SERVATIUS... 12 2. COMMUNICATIE, VOORLICHTING

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 Resultaten overall Wageningen UR CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 Wageningen University & Research centre april 2014 HaskoningDHV

Nadere informatie

Milieujaarverslag 2014. Universitair Medisch Centrum Groningen

Milieujaarverslag 2014. Universitair Medisch Centrum Groningen Milieujaarverslag 2014 Universitair Medisch Centrum Groningen Milieujaarverslag 2014 Universitair Medisch Centrum Groningen Datum: mei 2015 Status: definitief Ondertekening: Naam : T.M.A. Vos-Schuurke

Nadere informatie

Jaarrapport Milieu 2013

Jaarrapport Milieu 2013 Jaarrapport Milieu 2013 Juli 2014 Antoni van Leeuwenhoek Servicediensten, afdeling KAM Trudi Hengeveld, milieucoördinator Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam Tel. (020) 512 1985 Hoewel bij het opstellen

Nadere informatie

GOUD ZILVER BRONS. milieu jaarverslag 2013

GOUD ZILVER BRONS. milieu jaarverslag 2013 GOUD ZILVER BRONS milieu jaarverslag 2013 WEST-TERSCHELLING Z HARLINGEN H Z TZUMMARUM Z LEEUWARDEN H KOLLUM Z NOARDBURGUM Z HURDEGARYP Z Z GROU Z HEERENVEEN H H LEMMER H H Ziekenhuis Z Zorgcentrum STEENWIJK

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Samenvatting milieuplan HVO-Querido

Samenvatting milieuplan HVO-Querido Samenvatting milieuplan HVO-Querido 07-01-2013 1 Inhoudopgave Blz. 1. Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Dit milieuplan 3 1.3 Voor wie 3 1.4 Milieuthema s 4 1.5 Huidig en relevant beleid 4 1.6 Doelstellingen

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007

Gemeente Noordenveld. Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Gemeente Noordenveld Ontwerp-Milieuprogramma 2007 Roden, Afdeling Beleid en Publiek Het Milieuprogramma 2007 is vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld De vaststelling is bekendgemaakt in

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Milieujaarverslag 2003 s-gravenhage, April 2004 Pagina 1 van 33 VOORWOORD Dit milieujaarverslag van Defensie over het jaar 2003 geeft u een beeld van de inspanningen die het afgelopen

Nadere informatie

Geachte lezer, Wij wensen u veel leesplezier. Leo van der Vleuten Milieucoördinator

Geachte lezer, Wij wensen u veel leesplezier. Leo van der Vleuten Milieucoördinator Geachte lezer, De medewerkers van het Elkerliek Ziekenhuis weten als geen ander wat het betekent om zorg voor iemand of iets te hebben. Deze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de zorg voor de patiënt.

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in laboratoria, dierverblijven, plantenkassen en procesinstallaties Bijgestelde versie November 2006

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid

Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid Vastgesteld door het College van Bestuur 0p 19 mei 2009. Afd. VGM Managementsamenvatting Duurzaamheid hoort

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Cogas Infra en Beheer B.V. Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 (openbaar) Pagina 1 van 60 Dit is de openbare versie van het KCD 2013 van Cogas Infra en Beheer

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 2 9 NOV 2010. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 2 9 NOV 2010. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale Staten van Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Foto geeft een impressie van het toekomst beeld van TU/e Science Park Energie Efficiency Plan TU/e 2013-2016 1 Titelblad Dit Energie Efficiency Plan (EEP)

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier voor AB

Aanbiedingsformulier voor AB Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 6 Datum 25 juni 2012 Onderwerp Vaststelling vergunningenplan Verseon: 2012005916 Vertrouwelijk nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting door

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2011-2014

Milieubeleidsplan 2011-2014 Versie: Vastgesteld deelraad 30 juni 2011 Bijlage(n): Auteur: RVE: Beleidsrealisatie Fysiek Domein Afdeling: OR, Milieu, Economie en Kunst 1 Versie: Vastgesteld deelraad 30 juni 2011 Bijlage(n): Auteur:

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016. Ordina te Nieuwegein

ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016. Ordina te Nieuwegein ENERGIE-EFFICIENCYPLAN 2013-2016 te Nieuwegein September 2012 Status document: definitief concept 1.0 bladzijde 1 van 34 MJA-sector : ICT Looptijd : 2013-2016 Vestigingsadres Ringwade 1, Nieuwegein Postadres

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie NEDERWEERT CENTRUM. Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020. - concept -

Duurzaamheidsvisie NEDERWEERT CENTRUM. Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020. - concept - Duurzaamheidsvisie NEDERWEERT CENTRUM Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020 - concept - Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020 - concept - Duurzaamheidsnota Steenbergen 2020 Inhoud 1 Leeswijzer 7

Nadere informatie