Obs de Bijenkorf Obs de Brug Obs Klavertje Vier Obs de Plantage Obs Ridderspoor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Obs de Bijenkorf Obs de Brug Obs Klavertje Vier Obs de Plantage Obs Ridderspoor"

Transcriptie

1 Obs de Bijenkorf Obs de Brug Obs Klavertje Vier Obs de Plantage Obs Ridderspoor 1

2 Jaarverslag GMR 2013/2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz Werkgroepen blz Activiteiten blz Behandelde onderwerpen blz. 4 Instemming digitale loonstroken blz. 4 Toevoegen nieuwe functies aan functieboek blz. 4 Leerlingenaantallen blz. 4 Arbobeleid blz. 4 Arbodienst blz. 4 Financiën blz. 5 Begroting 2014 blz. 5 Jaarrekening OOH blz. 5 Inspectiebezoek scholen blz. 5 HRM beleid blz. 6 WGA ziektewet blz. 6 RI&E blz. 6 Ondersteuningsplanraad blz. 6 Onderwijs Inkoopgroep blz. 6 Contract externe vertrouwenspersoon blz. 6 Aanstelling nieuwe directeuren blz. 7 Mobiliteit blz. 7 Piramide onderwijs blz. 7 Meerjaren strategisch beleidsplan blz. 7 Vacature Raad van Toezicht blz. 7 Tool for Talent blz. 7 Profielschets schoolleider blz. 8 Jaarverslag OOH blz. 8 Bijeenkomst Raad van Toezicht blz. 8 Beleidsstuk Taakbeleid OOH blz. 8 Brede School blz Tot slot blz. 8 Bijlage I: Gebruikte afkortingen blz. 8 2

3 1. Inleiding. Voor u ligt het jaarverslag van de GMR van het openbaar onderwijs in Houten. In dit verslag staan de onderwerpen die in de GMR in het schooljaar behandeld zijn. In deze periode bestond de GMR uit de volgende personen: Obs De Bijenkorf Ronald Huizer oudergeleding Ton de Vaal Obs De Brug Ellen Zemmelink oudergeleding Wouter Tollenaar Gemma Hoes Obs Klavertje Vier Katja de Ploeg oudergeleding Ina de Groot Obs de Plantage Jeroen Rommes oudergeleding Sharon Jansen Obs Ridderspoor Wouter Smit (voorzitter) oudergeleding Joop van Putten Jeroen Rommes zat namens de Plantage in de GMR maar is helaas nooit aanwezig geweest. Gemma Hoes heeft Wouter Tollenaar eenmaal vervangen. De GMR-secretariaatswerkzaamheden werden uitgevoerd door Yvonne ten Wolde. 2. Werkgroepen De GMR bestond uit een aantal werkgroepen. Bij het opstellen van de agenda werden de bijgevoegde stukken verdeeld over de verschillende werkgroepen, zodat de leden van de werkgroepen de verschillende agendapunten konden voorbereiden. Werkgroep financiën Hierin zaten: Wouter Tollenaar en Wouter Smit. Onderwerpen van deze werkgroep waren: begroting, jaarrekening, lumpsum. Arbo werkgroep Hierin zaten: Ina de Groot en Ton de Vaal. Onderwerpen van deze werkgroep waren: arbojaarverslag, arbeidsomstandigheden, jaarcontroles. Werkgroep beleidsvorming Hierin zaten: Joop van Putten en Ronald Huizer. Onderwerpen van deze werkgroep waren: strategisch beleidsplan, beleidsstukken, GMR reglement, wetgeving aangaande GMR. Werkgroep formatie en onderwijs Hierin zaten: Ellen Zemmelink, Katja de Ploeg en Sharon Jansen. Onderwerpen van deze werkgroep waren: leerlingenaantallen, sollicitaties, personeel, IPB, kwaliteitsbeleid, zorgplan. 3

4 3. Activiteiten. De GMR heeft in het schooljaar keer overleg gevoerd met het College van Bestuur (CvB), voorafgegaan door een eigen overleg. Op één van de vergaderingen is de Raad van Toezicht (RvT) aangeschoven om te discussiëren over de samenwerking tussen GMR en Raad van Toezicht en CvB. Het centrale thema deze keer was helderheid te krijgen in een ieders rol. 4. Behandelde onderwerpen. Instemming digitale loonstroken De GMR heeft ingestemd met de invoering van digitale loonstroken. Er is gesproken over de veiligheid van het systeem en naar welk adres de loonstrook gestuurd wordt. Er wordt nog uitgezocht wie welke bevoegdheden krijgen bij de systemen. Toevoegen nieuwe functies aan functieboek De GMR heeft een positief advies gegeven over het toevoegen van drie nieuwe functies aan het functieboek. Het toevoegen van een ICT medewerker binnen de OOH was noodzakelijk omdat deze nog niet bestond en er op ICT gebied veel vraagstukken liggen. Verder zijn de functies stafmedewerker financiën en bestuurder toegevoegd. Door deze toevoegingen kloppen de taken die mensen uitvoeren met datgene wat in het functieboek staat. Leerlingenaantallen De GMR is gedurende het schooljaar regelmatig geïnformeerd over de leerlingenaantallen van de OOH. In oktober 2013 was er sprake van een stijging van 60 leerlingen t.o.v. het jaar daarvoor. De GMR was verheugd over deze stijgende lijn. Arbobeleid Er is gesproken over het ziekteverzuim binnen de OOH. Het College van Bestuur heeft aangegeven dat het hoge ziekteverzuim binnen de OOH een hoge prioriteit van aanpak heeft. De procedures ziekteverzuim zijn aangescherpt. Directeuren houden het ziekteverzuim scherp in de gaten en nemen snel contact op met hun personeel bij ziekte. De GMR was positief over het verzuimprotocol dat het College van Bestuur heeft opgesteld. Arbodienst Het College van Bestuur heeft het contract met de oude arbodienst opgezegd en heeft de GMR om instemming gevraagd om een contract aan te gaan met Verzuim Management op Maat (VZOM). Na discussie over de gevolgen voor de werknemers heeft de van de GMR hiervoor instemming verleend. Afgesproken is om te starten met een jaarcontract en dat goed geëvalueerd zal worden hoe de samenwerking verloopt. Ook heeft de GMR 4

5 aangegeven dat het in de toekomst prettig zou zijn als er bij het aangaan van nieuwe contracten meer keuzemogelijkheden zijn. Financiën Het punt financiën heeft regelmatig op de agenda gestaan. Er is hierbij gediscussieerd over de richtlijn van 1 docent op 21 leerlingen. Het College van Bestuur heeft de GMR op de hoogte gehouden van de financiering van het Piramide onderwijs op Klavertje Vier. De GMR is altijd van mening geweest dat de financiering transparant moest zijn en niet ten koste mocht gaan van de andere scholen binnen de OOH. Begroting 2014 Uitgangspunt voor de begroting van de OOH is: Een betaalbare en effectieve onderwijsorganisatie neerzetten Kwalitatief hoog onderwijs, minimum basisarrangement Belang van goed personeel (zowel gericht op kwaliteit als gezondheid en arbeidsomstandigheden). Door de groei van het aantal leerlingen binnen de OOH heeft de OOH tweemaal van de groeiregeling gebruik kunnen maken. Verder heeft de OOH extra geld voor jonge leerkrachten gekregen op basis van het nationaal Onderwijs Akkoord (NOA) en is in het herfstakkoord afgesproken dat scholen 246 euro per leerling meer krijgen. Inge Streumer (stafmedewerker financiën) heeft de begroting opgesteld en antwoorden van de GMR beantwoord. Hierbij is gediscussieerd over de volgende onderwerpen: bekostiging van het Piramide onderwijs, de formatie van de klassen, de effecten van centrale inkoop, de bekostiging van rugzakleerlingen de gevolgen van doordecentralisatie waardoor de OOH eigenaar wordt van de schoolpanden. De GMR was van mening dat de begroting een transparant stuk was waarin helder werd uitgelegd welke keuzes worden gemaakt. De GMR heeft een positief advies gegeven over de begroting Jaarrekening OOH De Jaarrekening van de OOH is doorgesproken. Er zijn dit jaar veel meer geoormerkte baten binnengekomen. De extra gelden hebben het mogelijk gemaakt om de 1 op 21 norm te handhaven. De GMR heeft zijn complimenten uitgesproken over de heldere jaarrekening. Inspectiebezoek scholen Er is gesproken over het inspectiebezoek op de scholen. De GMR is verheugd dat alle scholen het basisarrangement hebben ontvangen. Het College van Bestuur gaf hierbij aan dat de kwaliteit van de scholen uiteraard aandacht blijft vragen. Een nieuwe stap in dat proces is dat de directeuren samen gaan werken met de IB-ers om de zorg voor leerlingen te optimaliseren. 5

6 HRM beleid Het College van Bestuur heeft de GMR een uiteenzetting gegeven van haar visie op het HRM beleid binnen de OOH. De belangrijkste uitgangspunten zijn: Rekening houden met de verschillende talenten van het personeel en dat organisatiebreed inzetten. Rekening houden met de uitgangspunten van Openbaar Onderwijs, zoals iedereen is welkom, iedereen is benoembaar en omgaan met wederzijds respect. Leerkrachten worden gezien als het kapitaal van de school. Zij maken het verschil. Het personeel heeft de opdracht om te werken voor de kinderen en de organisatie. Verder hebben scholen nog een maatschappelijke functie die een aantal extra taken opleveren voor het personeel. Het College van Bestuur heeft als uitgangspunt: (blijven) leren is leuk. Ze ziet het als een uitdaging om dit uit te dragen aan haar personeel. De GMR was blij met deze verhelderende uiteenzetting. WGA ziektewet Per 1 januari 2014 worden organisaties langer verantwoordelijk voor hun exwerknemers. Dit geld ook voor tijdelijke werknemers. Dat geeft een groot financieel risico voor de werkgever. De GMR heeft ingestemd met een verzekering van de OOH bij Robidus om dit risico af te dekken. RI&E De GMR is uitgenodigd om in december 2013 aanwezig te zijn bij het werken aan de RI&E. Ondersteuningsplanraad Ellen Zemmelink van de GMR heeft zitting in de ondersteuningsplanraad. Door het jaar heen heeft ze regelmatig uitleg gegeven over de vorderingen binnen de ondersteuningsplanraad. Ook heeft de GMR de notulen van de ondersteuningsplanraad ontvangen. Onderwijs Inkoopgroep Het College van Bestuur heeft de GMR op de hoogte gehouden van haar samenwerking met de Onderwijs Inkoopgroep. Deze groep heeft een makelaarsfunctie en onderhandelt voor scholen over de prijs van hun aankopen. Dit is mogelijk zowel op het gebied van huisvesting als op het gebied van onderwijsmethoden. De keuzevrijheid is hierbij niet in het geding. De GMR vindt dit een positieve ontwikkeling. Contract externe vertrouwenspersoon De GMR heeft ingestemd met een voortzetting van het contract met de externe vertrouwenspersoon Herman Riphagen. De verslaglegging over de vertrouwenspersoon is terug te vinden in het jaarverslag van de OOH. Er is 6

7 afgesproken dat de GMR op de hoogte wordt gehouden als er aparte terugkoppelingen zijn over de externe vertrouwenspersoon. Aanstelling nieuwe directeuren Er zijn op directieniveau een aantal wisselingen geweest op de diverse scholen. De GMR heeft met de CvB besproken hoe de procedures hiervoor verlopen zijn. Mobiliteit De GMR heeft met het College van Bestuur gediscussieerd over mobiliteit binnen de OOH. De GMR heeft hierbij drie discussiepunten opgesteld: Er is nog een cultuuromslag nodig binnen de teams. Mobiliteit zou gekoppeld kunnen worden aan doorgroei naar LB-functies Mobiliteit zou meegenomen kunnen worden in meerjarenpersoneelsplannen, waarbij scholen aangeven welke expertises nog nodig zijn in hun team. In het algemeen is de GMR van mening dat mobiliteit positief is, maar dat er nog een groot verschil bestaat tussen beleid en ervaring. De van de GMR heeft ingestemd met het beleidsstuk Mobiliteit en overplaatsingsbeleid. Piramide onderwijs De voortgang van het Piramide onderwijs heeft regelmatig op de agenda gestaan. De GMR is zeer verheugd over het feit dat het Piramide onderwijs uitgebreid is naar twee klassen. Er is in de vergaderingen gesproken over de financiële onderbouwing van de uitbreiding en over hoe de samenwerking met Klavertje Vier verloopt. Meerjaren strategisch beleidsplan De GMR is van mening dat het meerjaren strategisch beleidsplan de kapstok is waarop keuzes van de organisatie gebaseerd zijn. Met het College van Bestuur is afgesproken dat Wouter Smit namens de GMR zal participeren bij het opstellen van het beleidsplan. Vacature Raad van Toezicht Wouter Smit is namens de GMR betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure voor een nieuwe kandidaat voor de Raad van Toezicht. Tool for Talent Er wordt binnen de OOH gezocht naar een opvolger voor Tool for Talent. De GMR heeft er voor gepleit om meerdere instrumenten bij de keuze te betrekken. Sharon Jansen is namens de GMR aanwezig geweest bij de presentatie van Edutalent, een mogelijke opvolger van Tool for Talent. 7

8 Profielschets schoolleider De GMR heeft de nieuwe profielschets van de schooldirecteur besproken. Een nieuw profiel was nodig omdat de rol van de schooldirecteur is veranderd. In het profiel staat verwoord wat de nieuwe verwachtingen van de directeur zijn. Jaarverslag OOH De GMR is nauw betrokken geweest bij de opstelling van het jaarverslag. Ronald Huizer heeft namens de GMR alle eerste conceptstukken meegelezen en van commentaar voorzien. De GMR heeft voorgesteld om een korte samenvatting van het jaarverslag te maken en dit uit te delen aan nieuwe ouders. Bijeenkomst met Raad van Toezicht Op 26 mei is Raad van Toezicht aangeschoven bij de GMR vergadering. Hierbij is de samenwerking tussen de GMR en de Raad van Toezicht besproken. Beleidsstuk Taakbeleid OOH De GMR heeft gediscussieerd over het beleidsstuk Taakbeleid OOH. De hoofdlijn van de reactie van de GMR was dat het goed is dat dit transparante stuk op tafel ligt. De GMR zou graag zien dat reeds voor de zomervakantieperiode de doorvertaling van het beleid naar de individuele leerkracht kenbaar wordt gemaakt. Brede School Er is met het College van Bestuur gediscussieerd over de stand van zaken rond de Brede School. Het schooljaar is een tussenjaar geweest, waarbij er op dit gebied niet veel is gebeurd. Belangrijkste reden hiervoor is dat de transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs mogelijke overlap hebben met de Brede School. De visie Brede School wordt nog steeds onderschreven. 5. Tot slot. De GMR kijkt terug op een enerverend jaar vol visie, ambitie en daadkracht. Met het College van Bestuur was afgesproken samen te werken op basis van vertrouwen, transparantie en wederkerigheid. Met veel waardering stelt de GMR vast dat de samenwerking verder is gegroeid. De GMR ziet de samenwerking in het nieuwe schooljaar met veel vertrouwen tegemoet. De GMR wil het College van Bestuur bedanken voor de prettige samenwerking. Bijlage 1. Gebruikte afkortingen. CvB College van Bestuur GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OOH Openbaar Onderwijs Houten RvT Raad van Toezicht 8

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2014

BESTUURSVERSLAG 2014 BESTUURSVERSLAG 2014 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Samenvatting 7 3. Algemene gegevens 9 3.1 Statutaire naam en juridische structuur 9 3.2

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 5

Inhoudsopgave VOORWOORD 5 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Missie en visie van de organisatie 9 2.3 Kerngegevens 10 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs JAARVERSLAG Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1. Kerntaken en organisatie 1.1 Kerntaak 1.2 Organisatie 2. Strategisch beleid 2.1 De missie

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. - Joop Menting (Dagbehandeling Deventer) voorzitter tot 1 juli 2012 lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2012. - Joop Menting (Dagbehandeling Deventer) voorzitter tot 1 juli 2012 lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2012 1. Algemeen Samenstelling: Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2012 begon de Raad met acht leden en een ambtelijk secretaris. Een lid ging in mei met

Nadere informatie

Ombuigingsplan Gearhing, 22 maart 2012. Gearhing werkt in onderwijsteams Meer met minder. Ombuigingsplan Gearhing blz. 1

Ombuigingsplan Gearhing, 22 maart 2012. Gearhing werkt in onderwijsteams Meer met minder. Ombuigingsplan Gearhing blz. 1 Ombuigingsplan Gearhing, 22 maart 2012 Gearhing werkt in onderwijsteams Meer met minder Ombuigingsplan Gearhing blz. 1 INHOUDSOPGAVE Vooraf blz. 3 I. Inleiding blz. 4 II. Vier overwegingen blz. 5 III.

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Ieder kind telt

Jaarverslag 2014 Stichting Ieder kind telt Jaarverslag 2014 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Raad van Toezicht... 8 Bestuur... 9 Staf en secretariaat, administratie en facilitaire dienst... 9 Managementoverleg (MO)... 9 Medezeggenschap... 10 GMR...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie