Van Generatiepact naar Activiteitspact

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Generatiepact naar Activiteitspact"

Transcriptie

1 Van Generatiepact naar Activiteitspact Negen concrete pistes waarmee private HR-dienstverleners bijdragen tot het optrekken van de werkzaamheidsgraad. September 2011

2 Het Generatiepact dateert van einde Het was een plan van de Belgische regering Verhofstadt II om het probleem van de vergrijzing en de lage werkzaamheidsgraad aan te pakken. Het plan kondigde talrijke maatregelen aan waarvan de belangrijkste erop gericht waren om meer mensen aan het werk te krijgen en om langer werken aan te moedigen. In Bijlage 2 wordt een korte schets gegeven van de bedoeling en de onderdelen van het Generatiepact. In het voorjaar van 2011 werden de Hoge Raad voor Werkgelegenheid en de sociale partners door Minister van Werk Milquet aangeschreven om een evaluatie van het Generatiepact uit te voeren tegen 1 oktober De eigenlijke evaluatieopdracht werd toegewezen aan de sociale partners. Federgon, de representatieve federatie van de private HR-dienstverleners op de arbeidsmarkt, wil vanuit de invalshoek van de arbeidsmarkt en op basis van de eigen expertise haar steentje bijdragen tot het debat. Een beter functionerende arbeidsmarkt is immers de beste garantie voor een verhoging van de werkzaamheidsgraad. Dit is een cruciale voorwaarde om de gevolgen van de vergrijzing te kunnen aanpakken, de intergenerationele solidariteit te vrijwaren en het welvaartsniveau te kunnen behouden. In de eerste helft van 2011 heeft de federatie een eigen evaluatie van het Generatiepact uitgevoerd, met vooral oog voor de eigen expertisedomeinen. Het was een kwalitatieve evaluatie die werd gevoed door de ervaring van de Federgon-leden als actieve en cruciale spelers op de arbeidsmarkt voor jongeren en ouderen. Mede vanuit deze evaluatie heeft Federgon haar visie op de toekomstige arbeidsmarkt geformuleerd. Federgon schuift daarbij een aantal concrete actiepunten naar voor. Deze kaderen binnen een nieuw Activiteitspact dat er moet voor zorgen dat de werkzaamheidsgraad in ons land significant toeneemt. Bij de Federgon-voorstellen ligt de klemtoon op activiteiten waarin de private HR-dienstverleners een actieve bijdrage kunnen leveren. De Federgonleden engageren zich ook om daarin hun verantwoordelijkheid op te nemen zodat het Activiteitspact wel degelijk de gewenste effecten zal hebben. 2

3 Van Generatiepact naar Activiteitspact Inhoud EEN TE POVER RESULTAAT VAN HET GENERATIEPACT OP DE ARBEIDSMARKT 4 Het Generatiepact is een gemiste kans 4 Enkele lichtpunten 5 De ontgoocheling domineert 5 EEN ACTIVITEITSPACT VOOR DE TOEKOMST 6 De tijd dringt 6 De visie van Federgon op een dynamische arbeidsmarkt 7 Een sterke overheid 8 Negen concrete voorstellen van Federgon voor een activiteitspact 8 Federgon en haar leden zijn klaar voor meer 10 Bijlages 1. Enkele facts and figures over de bijdrage van Federgon-partners tot een beter werkende arbeidsmarkt Algemene informatie over het Generatiepact Lijst van de maatregelen van het Generatiepact 17 3

4 Van Generatiepact naar Activiteitspact EEN TE POVER RESULTAAT VAN HET GENERATIEPACT OP DE ARBEIDSMARKT Het Generatiepact is een gemiste kans De algemene conclusie van de Federgon-evaluatie is dat het Generatiepact een gemiste kans is. De intenties waren lovenswaardig het is immers cruciaal voor onze toekomst om de implicaties van de vergrijzing en de lage werkzaamheidsgraad van de actieve bevolking aan te pakken maar de uiteindelijke uitwerking was mager en diffuus. De originele uitgangspunten geraakten enigszins verzand in een chaos van maatregelen over van alles en nog wat. Daardoor ontbrak het Generatiepact aan visibiliteit, aan eigenaarschap en aan wervend potentieel. Het geheel werd bovendien gekenmerkt door kortetermijndenken, eerder dan door een langetermijnvisie. Er waren nauwelijks synergieën tussen het pact en de initiatieven op regionaal niveau; het opstellen van het Generatiepact ging ook onvoldoende gepaard met een kritische evaluatie van bestaande maatregelen op federaal of regionaal niveau. Er werden nauwelijks streefcijfers geformuleerd. En wat vooral ontbrak was een systeem om de uitvoering en de effecten permanent op te volgen. Bovendien hebben de meeste maatregelen weinig effect gehad. Hoewel er een groeiende bewustwording te noteren is over de problematiek van de vergrijzing, slaagde het Generatiepact er nauwelijks in om een mentaliteitswijziging te bewerkstelligen bij belangrijke actoren zoals de sociale partners en het overheidsapparaat. Het grote publiek beseft wel meer dan vroeger dat we met meer mensen langer zullen moeten werken. Maar tegelijkertijd is er een duidelijke NIMBY-houding bij werkgevers en werknemers: massaal gebruik van vervroegd pensioen en tijdskrediet, te weinig interesse van bedrijven voor aanwerving van oudere werknemers, vakbonden die brugpensioen en onbeperkte werkloosheidsuitkeringen blijven verdedigen, Verder is het te betreuren dat voor veel werknemers de meest bekende maatregelen uit het Generatiepact gaan over de verruiming van de verlofstelsels en de welvaartsvastheid van de vervangingsinkomens en sociale uitkeringen. Het is eerder cynisch dat de meest zichtbare maatregel, het tijdskrediet, haaks staat op de intergenerationele solidariteit en op wat het Generatiepact eigenlijk had moeten zijn. 1 Overigens blijft ons land, ondanks de lichte stijging van de werkzaamheidsgraad, sterk achterop hinken tegenover andere Europese landen. Vooral in Brussel en Wallonië is de achterstand zeer aanzienlijk. Kortom, het Generatiepact was een te bescheiden stap in de goede richting. De inspanningen en de resultaten waren volstrekt onvoldoende. 1 Tijdskrediet en loopbaanonderbreking leiden immers tot tijdelijke (volledige of gedeeltelijke) uittrede uit de arbeidsmarkt, maar dragen er bovendien niet toe bij dat mensen daarna meer en/of langer aan de slag blijven. Toch worden deze periodes gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. 4

5 Enkele lichtpunten Federgon erkent dat een aantal maatregelen een beperkte impact hebben gehad op de verhoging van de werkzaamheidsgraad. Zo noteren we sinds enkele jaren een lichte stijging van de gemiddelde pensioenleeftijd en sinds heel recent ook een vermindering van het aantal nieuwe bruggepensioneerden en het aantal bruggepensioneerden onder de 60 jaar. Mogelijk heeft de crisis van de potentiële effecten wat vertraagd. Federgon stelt ook vast dat de verplichting tot outplacement bij herstructureringen één van de meest effectieve maatregelen van het Generatiepact is gebleken. Federgon-leden hebben een belangrijke rol gespeeld op het terrein voor het realiseren van vele duizenden herplaatsingen. Ook het nieuw bonussyteem m.b.t. pensioenrechten beschouwt Federgon als een belangrijke maatregel, één van de weinige trouwens met een langetermijnperspectief. Toch horen hier ook enkele kanttekeningen bij. De maatregel gaat nog niet ver genoeg en hij is bij veel werknemers nog onvoldoende doorgedrongen. Bovendien wordt het effect van de maatregel grotendeels teniet gedaan omdat vervroegde uittreding niet strenger wordt gepenaliseerd. M.a.w. het blijft voor velen nog steeds zeer aantrekkelijk om vervroegd uit te treden. Daarnaast hebben een aantal van de ingevoerde lastenverlagingen op korte termijn onmiskenbaar bijgedragen tot een verhoging van de werkzaamheidsgraad. Ook hier hebben Federgon-leden een belangrijke rol kunnen spelen bij het toeleiden van potentiële werknemers naar werkgevers. Het is wel jammer dat de lastenverlagingen werden gecompenseerd door andere uitgaven. Hierdoor rijst de vraag naar duurzaamheid van het effect. Van Generatiepact naar Activiteitspact De ontgoocheling domineert De maatregelen tot vermindering van het brug- en vervroegd pensioen in het Generatiepact waren volgens Federgon volstrekt ontoereikend. Bovendien werden deze in de praktijk nog eens uitgehold door de uitzonderingsmaatregelen. Brugpensioen werd soms zelfs verlaagd naar 52 en 50 jaar, op een moment dat verschillende Europese landen die een minder problematische financiering van de sociale zekerheid kennen de pensioenleeftijd al verhoogden naar 67 jaar. Het in rekening brengen van de gelijkgestelde periodes voor de berekening van het pensioen (zoals het tijdskrediet) is uiteraard ook niet houdbaar. Federgon vindt het ook een gemiste kans dat de doelstelling om de vormingsinspanningen in de bedrijven te verhogen niet werd gehaald. Het Generatiepact heeft op het terrein nauwelijks iets veranderd op gebied van vorming. Het is bovendien jammer dat de discussie rond opleiding in bedrijven gereduceerd wordt tot de berekening van enkele parameters en niet geleid heeft tot een doortastend beleid op gebied van levenslang leren. Federgon moet bovendien vaststellen dat een hele rits van in het Generatiepact aangekondigde maatregelen in de praktijk nagenoeg dode letter zijn gebleken, zoals de loopbaanbegeleiding, de diversiteitsplannen, de maatregelen m.b.t. sensibilisering, de stagebonussen, de maatregelen voor startende zelfstandigen, enz. Een specifiek probleem blijft de activering van de bruggepensioneerden die op papier ter beschikking van de arbeidsmarkt moeten blijven, maar in de praktijk een bijzonder moeilijk doelpubliek zijn voor outplacement. Andere maatregelen werden op een weinig effectieve manier ingevuld. Zo is het bijzonder jammer dat de private actoren in Wallonië niet actief betrokken werden bij de herstructureringscellen, die enkel door de Forem en de vakbonden werden ingevuld. Ook tussen federale en regionale tewerkstellingsmaatregelen was er weinig of geen afstemming. 5

6 Van Generatiepact naar Activiteitspact EEN ACTIVITEITSPACT VOOR DE TOEKOMST De tijd dringt In vergelijking met 2005 zijn de uitdagingen niet veranderd meer nog, de problematieken zijn nog acuter geworden. Federgon ziet de volgende belangrijke uitdagingen die dringend actie behoeven: de lage werkzaamheidsgraad van de beroepsbevolking, in het bijzonder de vijftigplussers en andere kwetsbare groepen zoals kortgeschoolden, allochtonen, arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen de zeer vroege gemiddelde uittredeleeftijd de structurele arbeidstekorten in zowat alle sectoren; de War for Talent is weer terug en wordt steeds heviger de beperkte flexibiliteit in de arbeidsmarkt (groot belang van anciënniteit bij salariëring, hoge ontslagregelingen, geen uitzendarbeid in overheidsdiensten, beschotten tussen private en publieke arbeidsmarkt, ) de hoge schooluitval en jongerenwerkloosheid, in het bijzonder in Brussel en Wallonië studiekeuzen van jongeren die onvoldoende overeenstemmen met de noden van de arbeidsmarkt de beperkte bereidheid om te investeren in levenslang leren (zowel bij individuen als bedrijven) de dreigende onbetaalbaarheid van de sociale zekerheid, in het bijzonder de pensioenen, de ziektekosten en in mindere mate de vervangingsinkomsten een onvoldoende efficiënt en duur overheidsapparaat de toename van de openbare schuld die het steeds lastiger maakt om de geciteerde problemen aan te pakken. Dit alles moet bovendien gezien worden in een zich (waarschijnlijk) wijzigend kader voor de inrichting van het land, waarbij het nog niet duidelijk is op welk niveau (federaal of regionaal) deze uitdagingen zullen moeten worden aangepakt. Ook de Europese dimensie treedt steeds meer op de voorgrond en wordt dwingender. Binnen de Europa 2020-strategie wordt een activiteitsgraad van 75% in de leeftijdsgroep 20 tot 64 jaar vooropgesteld, een cijfer waar we in België nog zeer ver van verwijderd zijn. Andere Europese doelstellingen waar we slecht scoren hebben betrekking op het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters en het aantal volwassenen dat bijscholing volgt. De financieel-economische crisis heeft het nog moeilijker gemaakt om de problemen aan te pakken. Federgon stelt bovendien vast dat er geen brede maatschappelijke consensus is over de draagwijdte van de problematiek en over hoe ze moet worden aangepakt. Getuige daarvan zijn de zeer uiteenlopende reacties naar aanleiding van de aanbevelingen van de Europese Raad over 6

7 het nationale hervormingsprogramma 2011 van België en het advies over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma voor de periode Het zelfde gebrek aan eensgezindheid was te noteren toen de OESO in juli 2011 haar Economic Survey over België publiceerde. Daarin pleitte de organisatie onder meer voor grondige aanpassingen aan de arbeidsmarkt als noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van de welvaart. De visie van Federgon op een dynamische arbeidsmarkt Een cruciale voorwaarde om de vermelde uitdagingen, en in het bijzonder de lage werkzaamheidsgraad, duurzaam het hoofd te kunnen bieden, is te zorgen voor een beter functionerende, meer mobiele arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die meer en betere kansen biedt aan werknemers en werkzoekenden om hun talenten beter in te zetten en te ontwikkelen. Uitgangspunt moet zijn dat elk talent op elk moment optimaal kan worden ingezet. Dit vergt zowel een flexibele arbeidsmarkt die soepel kan inspelen op nieuwe behoeften en uitdagingen als een meer dynamische en actieve loopbaanbenadering door alle betrokkenen: individu, werkgever, arbeidsbemiddelaars, Van Generatiepact naar Activiteitspact Een aantal aanpassingen aan onze arbeidsmarkt zijn daarbij noodzakelijk: creëren van een gemeenschappelijk werknemersstatuut beperken van ontslagvergoedingen (van bedienden en kaderleden) zorgen voor een betere toeleiding van geschikte werknemers vanuit het onderwijs zorgen voor méér en betere loopbaanbegeleiding tijdens de loopbaan anciënniteit minder sterk laten doorwegen in baremasystemen opheffen van de belemmeringen en verbodsbepalingen op uitzendarbeid fiscaal aantrekkelijk maken van het volgen van opleidingen creëren van pistes die het aantrekkelijk maken om meer te werken 2 een grotere rol toebedelen aan private arbeidsbemiddelaars vergemakkelijken van de mobiliteit tussen de private en de publieke sector een kader scheppen om gericht buitenlandse werknemers naar ons land te halen. Meer algemeen moet onze arbeidsmarkt gestoeld worden op het flexicurityprincipe als basis voor werkzekerheid. Een actief beleid is nodig om meer mensen te stimuleren om te werken. Een hele rits maatregelen dringt zich op om groepen van niet-werkenden te mobiliseren: fiscaal belonen van inactieven die aan het werk gaan veralgemenen van outplacement bij ontslag gedeeltelijk activeren van ontslagvergoedingen dwingender activeren van werklozen, ook de oudste beperken in de tijd van werkloosheidsuitkeringen sterk reduceren van betaalde tijdskredietsystemen fiscaal aantrekkelijk maken van het uitoefenen van bijberoepen en nevenactiviteiten (en zo ook zwartwerk tegengaan). 2 Een mogelijkheid om de druk op de arbeidsmarkt te verkleinen is ervoor te zorgen dat mensen (die dit wensen) makkelijker meer kunnen werken en hiervoor ook niet afgestraft worden. De combinatie van verschillende statuten, vrijwillig meer presteren dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, moeten worden gefaciliteerd. 7

8 Bijkomende specifieke maatregelen zijn nodig om oudere werknemers te stimuleren om langer te blijven werken: afschaffen van het brugpensioen de leeftijd die recht geeft op een volledig pensioen laten afhangen van een minimaal volume aan effectieve geleverde arbeid en de levensverwachting demotiesystemen mogelijk maken voor ouderen (om ontslag omwille van hoge lonen en verminderde performantie te vermijden) een vervroegde pensionering en uittreding uit de arbeidsmarkt financieel sterk ontmoedigen (zware malus) werken tijdens het pensioen aanmoedigen. Deze maatregelen moeten de basis vormen van een nieuw Activiteitspact dat er voor zal zorgen dat de werkzaamheidsgraad significant stijgt en dat we de komende generaties niet zwaar zullen moeten inboeten op onze welvaart. Van Generatiepact naar Activiteitspact Een sterke overheid Federgon roept de overheid op om werk te maken van dit Activiteitspact. De federale en regionale overheden moeten zich zwaar inzetten om de gevolgen van de vergrijzing en de lage werkzaamheidsgraad krachtdadig aan te pakken. Ze moeten beslissingen durven nemen binnen een duidelijke langetermijnvisie over de noodzakelijke evolutie van de arbeidsmarkt en ons sociaal model. Voor de komende jaren moet gefocust worden op een aantal haalbare maatregelen die op een ondubbelzinnige wijze zullen worden opgevolgd. Bovendien moeten de federale en regionale overheden hun beleid inzake arbeidsmarkt en competentieontwikkeling op elkaar afstemmen en richten op het Europees kader. De publieke instellingen moeten ook hun rol als economische actor herdenken. Overheidsdiensten moeten efficiënte en slanke organisaties worden die een voorbeeldfunctie vervullen als werkgever, o.m. door de vervroegde pensionering van ambtenaren in te perken, door uitzendkrachten in te schakelen als middel tot flexibilisering en als bijkomende poort naar de arbeidsmarkt, door nietkerntaken uit te besteden aan private actoren, enz. Daarnaast vraagt Federgon aan de overheden om een ondernemingsvriendelijk economisch beleid te voeren dat zorgt voor de creatie van banen in marktsectoren 3. Aandachtspunten daarbij zijn: verlagen van de sociale lasten op arbeid; verminderen en vereenvoudigen van de regelgeving; een fiscaliteit die werken stimuleert; een gerichter onderwijs- en vormingsbeleid dat beter is afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt; het aantrekken van buitenlandse kenniswerkers via een gericht migratiebeleid; het stimuleren van ondernemerschapsattitudes vanaf de schoolbanken. Negen concrete voorstellen van Federgon voor een activiteitspact HR-dienstverleners, en in het bijzonder private arbeidsbemiddelaars, zijn vandaag niet meer weg te denken van de arbeidsmarkt. In verschillende segmenten van de arbeidsmarkt hebben ze de voorbije jaren mee het verschil gemaakt. Onder meer bij uitzendarbeid, outplacement, begeleiding van werkzoekenden en ontslagen werknemers en bij dienstencheques, hebben ze sterke prestaties neergezet en zo bijgedragen tot een meer dynamische en inclusieve arbeidsmarkt 4. 3 Jobcreatie in marktsectoren genereert veel grotere economische meerwaarde en veel hogere fiscale en parafiscale inkomsten dan jobcreatie in overheids- en gesubsidieerde sectoren. 4 Zie bijlage 1 voor een korte schets, onderbouwd door cijfers, van hoe Federgon-leden er de voorbije jaren voor gezorgd hebben dat de arbeidsmarkt beter functioneert. 8

9 De private HR-dienstverleners hebben de arbeidsmarkt van de voorbije jaren mee vorm gegeven en gemaakt. Deze expertise en ervaring moeten worden ingezet als hefboom voor verdere verandering. Vanuit deze verder te ontwikkelen rol als labour market makers en uiteraard binnen de grenzen van de eigen expertise, doet Federgon negen concrete voorstellen voor het verhogen van de werkzaamheidsgraad - negen stevige inputs voor een nieuw Activiteitspact. (1) Creëer een incentive voor arbeidsmarktbemiddelaars die erin slagen om personen uit doelgroepen te activeren (bijv. via een vouchersysteem of premie). Dit zal een extra boost geven aan de tewerkstelling van mensen uit doelgroepen. (2) Zorg voor een veralgemeende toepassing van outplacement bij ontslag en verhoog de effectiviteit van outplacement door activeringsremmers systematisch op te ruimen. Zo zullen mensen snel opnieuw aan het werk kunnen. (3) Betaal de opzegvergoedingen in maandelijkse schijven en activeer een deel van de opzegvergoedingen als een rugzaksysteem (onder de vorm van outplacement, directe bijscholing, later op te nemen bijscholing bij de nieuwe werkgever, of eventueel een pensioentoeslag). Dit zorgt ervoor dat na ontslag mensen niet te lang bij de pakken blijven zitten, snel werk maken van hun volgende loopbaanfase en zo hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt behouden of zelfs doen toenemen. (4) Zorg voor het opheffen van belemmeringen en verbodsbepalingen voor uitzendarbeid en breng deze zo in overeenstemming met de Europese richtlijn 5. Zo kan het potentieel ten volle worden benut en zullen nog meer mensen via uitzendarbeid aan een job geraken. (5) Creëer een fiscaal aantrekkelijk mechanisme dat gepensioneerden toelaat om beperkt verder te werken zonder dat ze aan pensioen inboeten, bijvoorbeeld naar analogie met de regeling voor studentenarbeid. Verminder ook sterk de sociale en fiscale drempels voor wie regelmatig nevenactiviteiten of een tweede job uitoefent. Deze maatregelen zullen ondernemerschap stimuleren, zullen zorgen voor bijkomende economische activiteit (die op zijn beurt werkgelegenheid creëert) en zal het zwartwerk indammen. (6) Kom tot een geïntegreerd systeem voor de gesubsidieerde opleidingen en opleidingsverstrekkers, en verschuif de middelen van aanbodfinanciering naar meer vraaggestuurde financiering van opleidingen. Dit moet leiden tot een meer efficiënt en markgericht opleidingsaanbod dat de competentieontwikkeling en inzetbaarheid van werknemers beter ten goede komt. (7) Zorg zowel op het niveau van werkgevers als voor individuele werknemers voor een meer aantrekkelijke en stimulerende fiscale behandeling van alle opleidings- en vormingskosten. Dit moet er toe leiden dat werknemers meer investeren in permanente competentieontwikkeling en zo hun inzetbaarheid behouden of versterken. (8) Zorg voor een intelligente regelgeving die economische migratie stimuleert en omkadert, in het bijzonder voor het aantrekken van kenniswerkers en van werknemers voor knelpuntberoepen en sectoren. Zo vermijden we dat kenniscentra en de eraan verbonden economische activiteiten wegtrekken naar het buitenland. (9) Kies voor loopbaanbegeleiding als speerpunt van een preventief activeringsbeleid. Alle werknemers en werkzoekenden moeten één keer per 10 jaar een beroep kunnen doen op loopbaanbegeleiding en advies zodat ze hun loopbaan actief kunnen oriënteren. Van Generatiepact naar Activiteitspact 5 Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid. 9

10 Federgon en haar leden zijn klaar voor meer Binnen het nieuwe Activiteitspact zullen de Federgon-leden zich sterk inzetten om de lage werkzaamheidsgraad en de uitdagingen van de vergrijzing aan te pakken. Federgon roept de overheden op om voor het toeleiden van nietwerkenden naar de arbeidsmarkt volop het potentieel en de knowhow van de private arbeidsmarktactoren in te schakelen. Bovendien zijn er op het gebied van beroepsopleiding, trajectbegeleiding, arbeidsbemiddeling en loopbaandienstverlening tal van mogelijkheden om bijkomende Publiek-Private Samenwerkingsverbanden te creëren. Zo kunnen via een programmatorische aanpak schaaleffecten worden gegenereerd en wordt verder gekapitaliseerd op de succesvolle experimenten waarin Federgonleden de voorbije jaren betrokken waren. Federgon is klaar om de arbeidsmarkt te helpen moderniseren en dynamiseren. Krijgen de Federgon-leden daarvoor de kans van de overheid? Van Generatiepact naar Activiteitspact 10

11 BIJLAGEN Bijlage 1 Enkele facts and figures over de bijdrage van Federgonpartners tot een beter werkende arbeidsmarkt Duurzame instroom Een recent VIONA-onderzoek uitgevoerd door Idea Consult op vraag van de Vlaamse minister van werk bevestigde nogmaals dat uitzendkrachten vlot doorstromen naar vaste contracten. Hetzelfde onderzoek toont zelfs aan dat uitzendkrachten betere kansen maken op vast werk dan werkzoekenden met vergelijkbare kenmerken die niet via uitzendarbeid werk vinden. Dat geldt ook voor uitzendkrachten die behoren tot kansengroepen (laaggeschoolden, personen met een arbeidshandicap en allochtonen). Van de volledige groep van uitzendkrachten die in 2005 in Vlaanderen aan de slag waren, was in november % aan de slag, de overgrote meerderheid daarvan met een vast contract. Slechts 1,8% was nog steeds uitzendkracht. Opvallend is dat de voorbije jaren zowel het aantal als het aandeel van de 50-plussers toegenomen is binnen de uitzendsector. Niets staat een verdere ontwikkeling in de weg. 16% Aandeel >=50 (linkerschaal) Aandeel >=45 (linkerschaal) Aantal >=50 (rechterschaal) Aantal >=45 (rechterschaal) % 12% 10% 8% % % % % Figuur 1: evolutie 50-plussers in de uitzendsector 11

12 Ontsluiten van de arbeidsmarkt De uitzendsector heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot het reguleren van studentenarbeid. Via uitzendarbeid zijn zowel gebruikers als jobstudenten verzekerd van de correcte toepassing van de wetgeving, correcte uitbetaling van lonen, opmaak van contracten, In 2010 werkten studenten via uitzendarbeid. 82% onder hen werkte enkel gedurende de vakantieperiode. Hiermee was uitzendarbeid goed voor 40 % van de tewerkstelling van jobstudenten in de verlofperiode. De deelname van jongeren aan de arbeidsmarkt is in België laag. In 2009 bedroeg de werkzaamheidsgraad in de leeftijdscategorie jaar slechts 25,3% tegenover 35,2% in de EU-27. Ter vergelijking : in Nederland bedraagt de werkzaamheidsgraad 68%, in Duitsland 46,2%. [http://www.steunpuntwse.be/view/nl/18767] BIJLAGEN Activering De private outplacementsector heeft (vooral in Vlaanderen) een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van een moderner en meer activerend herstructureringsbeleid. De expertise die initieel was ontwikkeld voor outplacement na individueel ontslag werd uitgebouwd voor outplacementbegeleiding na collectief ontslag (herstructurering) en in het kader van verplicht outplacement voor 45-plussers. De impact is groot: tegenover ruim 4000 outplacementbegeleidingen in 2003 stonden méér dan begeleidingen in 2010, goed voor een verviervoudiging op 8 jaar tijd. 65% van deze begeleidingen eindigde binnen de reglementair opgelegde duurtijd van het outplacement in een nieuwe professionele activiteit als loontrekkende of zelfstandige Figuur 2 : evolutie aantal outplacementbegeleidingen Sociale innovatie De ontwikkeling van de dienstencheque-activiteiten had er anders uitgezien zonder de private sector. Bij de opstart van de maatregel in 2003 hebben de commerciële spelers gezorgd voor een snelle beschikbaarheid van capaciteit en know-how. Deze heeft ervoor gezorgd dat op amper 8 jaar tijd de private commerciële sector goed is voor de tewerkstelling van dienstenchequemedewerkers bij ruim huishoudens en een volume van ruim 28 miljoen gepresteerde uren. 12

13 Partner van de overheid Commerciële private bemiddelaars schreven de voorbije jaren in op overheidsopdrachten voor de begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden. In alle regio s deed de overheid een beroep op marktspelers in de uitvoering van haar beleid. En met succes. Na positief geëvalueerde samenwerkingen worden dit én volgend jaar minimaal Vlaamse werkzoekenden intensief begeleid en bemiddeld naar werk door private commerciële actoren in opdracht van VDAB. Forem lanceerde in 2011 reeds haar 6e appel à projets. Hiermee doet zij een beroep op marktspelers voor beroepsoriëntering, beroepsopleiding, Gemiddeld krijgen in werkzoekenden een aangepaste dienstverlening. Actiris lanceerde in 2011 zijn 2e oproep tot partnerships. De bedoeling is 350 jonge, laaggekwalificeerde werkzoekenden een specifieke begeleiding aan te bieden. BIJLAGEN 13

14 BIJLAGEN Bijlage 2 Algemene informatie over het Generatiepact Achtergrond voor het ontstaan van het Generatiepact Twee belangrijke vaststellingen lagen aan de basis van het Generatiepact: (1) de demografische evolutie: het aantal ouderen dat veel sneller stijgt dan het aantal jongeren (2) het zeer lage percentage vijftigplussers dat aan het werk is. In 2050 zal één op de drie Belgen ouder zijn dan 65. Vandaag betalen drie werkenden de pensioenen van twee ouderen. Het zal geen 25 jaar meer duren eer dit net omgekeerd zijn. Kortom, zonder passende maatregelen zullen er steeds minder werkenden zijn die steeds meer moeten bijdragen voor een groeiende groep gepensioneerden. Dit financieel probleem wordt nog versterkt door de stijgende levensverwachting, de grote staatsschuld, het toenemend gebruik van tijdskrediet en loopbaanonderbrekingen en de latere intrede in de arbeidsmarkt (door de hogere studies). Door dit onevenwicht tussen bijdragen en uitgaven stevent de sociale zekerheid af op een failliet. Een andere drijfveer achter het Generatiepact was de hoge jongerenwerkloosheid, in het bijzonder in Brussel en Wallonië. De overgang van school naar de arbeidsmarkt verloopt er moeilijk dit is zowel gerelateerd aan het beperkt aanbod aan vacatures en stageplaatsen als aan de onvoldoende scholing van jongeren. De maatregelen van het Generatiepact gericht op de oudere werknemers Het Generatiepact van 2005 had vier algemene doelstellingen: (1) Meer jongeren aan het werk (2) Meer ouderen aan het werk (3) Een verlaging van de lasten op arbeid (4) Een betere financiering van de sociale zekerheid. De nadruk lag op de tweede doelstelling, meer ouderen aan het werk. De in 2005 aangekondigde maatregelen zijn bondig samengevat in de bijlage 3. Enkele daarvan met een grote draagwijdte worden hieronder kort toegelicht. Een centraal onderdeel van het Generatiepact was het beperken van de mogelijkheden tot het nemen van brugpensioen. De mogelijkheid om met brugpensioen te gaan werd vanaf 2008 verhoogd van 58 naar 60 jaar, weliswaar met een aantal uitzonderingen, waardoor brugpensioen op jongere leeftijd nog steeds mogelijk was. Het optrekken van de brugpensioenleeftijd was voor de 14

15 vakbonden reden genoeg om het hele pact te verwerpen en acties te ondernemen; uiteindelijk leidde het enkel tot het uitstel tot in Vanaf 2008 werden ook de kosten voor het brugpensioen verhoogd; de Canada Dry 6 -vergoedingen en de aanvullingen op de uitkeringen voor tijdskrediet werden onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen. Er werd ook beslist om tewerkstellingscellen in het leven te roepen bij de herstructurering van bedrijven. De bedoeling van deze cellen is ontslagen werknemers (meestal oudere werknemers) te begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe job (outplacement). Als dat lukt krijgen de betrokkenen een bonus (inschakelingsvergoeding) en behouden ze hun recht op brugpensioen, ook als ze opnieuw hun baan zouden verliezen. Als het niet lukt, dan kunnen de betrokken werknemers alsnog met brugpensioen. De verplichting om outplacement aan te bieden bij ontslag vanaf 45 jaar is bij herstructureringen een verplichting voor én de werkgever én de ontslagen werknemers; niet-naleving zou moeten leiden tot een aanzienlijke sanctie. BIJLAGEN Andere maatregelen voor oudere werknemers waren: een pensioenbonus voor wie na 60 jaar blijft werken werknemers die zware arbeid verrichten krijgen de kans over te schakelen op lichter werk, met een tijdelijke premie om het inkomensverlies te compenseren alle werknemers ouder dan 55 jaar (behalve deze in paritair bepaalde sleutelfuncties) kunnen gebruiken maken van een 4/5 tijdskrediet gepensioneerden kunnen een pensioen iets meer combineren met een arbeidsinkomen bedrijven worden aangespoord om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren, o.m. met assistentie van diversiteitsconsulenten. Andere maatregelen van het Generatiepact Hoewel de nadruk lag op maatregelen om actief ouder worden aan te moedigen, bevatte het generatiepact ook maatregelen om meer jongeren aan het werk te zetten, in het bijzonder: stageplaatsen via bonussen, fiscale maatregelen, o.a. verlaging van de loonlasten voor werknemers jonger dan 30 jaar meer startbanen voor jongeren, o.m. ook in de overheid (verplichting minstens 3% jonge werknemers in dienst hebben in de overheid en bedrijven met meer dan 50 werknemers) verdubbeling van de renteloze leningen voor jongeren die als zelfstandige aan de slag willen. Een speciale maatregel was de IBO of Individuele beroepsopleiding in de privésector. De bedoeling is dat pas afgestudeerde jongeren bij het beëindigen van het technisch of het beroepsonderwijs onmiddellijk in een (twee maanden durende) individuele beroepsopleiding in een onderneming kunnen stappen. Tijdens deze periode krijgen zij een wachtuitkering en een productiviteitsvergoeding. 6 De Canada Dry vergoedingen zijn aanvullingen op de werkloosheidsuitkeringen betaald aan oudere werknemers (die niet op brugpensioen zijn) tot aan hun pensioen. 15

16 Het Generatiepact bevatte ook een aantal lastenverlagingen voor werkgevers die in principe de loonkosten met 900 miljoen euro zouden moeten verlagen: een korting op de patronale bijdragen voor werknemers jonger dan 30 lastenverminderingen voor oudere werknemers vanaf 50 jaar, die oploopt naarmate de werknemer langer in dienst blijft een verhoogde korting op de bedrijfsvoorheffing in economische sectoren waar veel mensen in nacht- of ploegendiensten werken halvering van de bedrijfsvoorheffingen voor onderzoekers in universiteiten, onderzoekscentra en ondernemingen. Het Generatiepact bevatte verder maatregelen om de financiering van de sociale zekerheid te versterken. Sindsdien gaat 15 % van de roerende voorheffing en 1/3 van de accijnzen op schadelijke producten zoals tabak naar de sociale zekerheid. Daarnaast bevatte het generatiepact doelstellingen (geen maatregelen) over het opdrijven van de investeringen in opleiding en vorming. Zo moesten tegen 2010 bedrijven aan minstens één op de twee werknemers een vorming aanbieden. Dit aanbod moet zich vooral ook op ouderen richten. BIJLAGEN Het generatiepact staat niet alleen Het generatiepact mag niet geïsoleerd worden van een bredere context en van andere maatregelen die de voorbije jaren zijn genomen, in het bijzonder om jongeren aan een baan te helpen en oudere werknemers aan het werk te houden. Daaronder vallen onder meer bestaande maatregelen zoals het systeem van de dienstencheques (de facto vooral gericht naar tewerkstelling van vrouwen). Ook in het recente verleden werden maatregelen genomen, zoals het win-win aanwervingsplan van minister Milquet of de veralgemening van de mogelijkheid tot verlaging van de leeftijdsgrens bij collectief ontslag. Er zijn ook maatregelen genomen door de regionale overheden. In Vlaanderen lanceerde minister Frank Vandenbroucke de Competentieagenda, een reeks initiatieven vooral gericht op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook de uitbreiding van de kinderopvang in de gewesten heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat meer vrouwen actief konden zijn op de arbeidsmarkt. Naar de bewustwording bij het grote publiek voor de pensioenproblematiek speelt ook de maatschappelijke en politieke discussie over de pensioenleeftijd en de betaalbaarheid van de pensioenen een rol in keuzes die mensen maken. Deze politieke discussies vinden frequent een echo in de media. Minstens even belangrijk is de regelmatige aandacht van de media voor de maatregelen die in het buitenland worden genomen, in het bijzonder het optrekken van de pensioenleeftijd. 16

17 BIJLAGEN Bijlage 3 Lijst van de maatregelen van het Generatiepact 1. Meer jongeren tewerkstellen (1) Een startbonus toekennen aan jongeren die slagen in hun stage en een positief verslag krijgen van hun werkgever. (2) Werkgevers aanmoedigen via een fiscale maatregel om stageplaatsen open te stellen. (3) Een tutoraatsbonus toekennen aan werkgevers die aan jongeren uit het deeltijds onderwijs extra aandacht en opleidingsinspanningen geven. (4) Het aantal federale startbanen verdubbelen van 1,5 % naar 3 %; de startbaanverplichting van 3% in bedrijven van meer dan 50 werknemers laten evalueren door de NAR. (5) De federale globale projecten versterken: verdubbelen van het aantal projecten en startbanen (in startbanen en 8 projecten). (6) Jongeren de kans geven om na technisch of beroepsonderwijs gedurende twee maanden in een individuele beroepsopleiding in een onderneming te stappen (met wachtuitkering en een productiviteitsvergoeding). (7) De wachtuitkeringen activeren voor werklozen tot 30 jaar in de voorbereidings fase van hun zelfstandige arbeid. (8) De cumulatie toelaten van een wachtuitkering met de onkostenvergoeding van het Participatiefonds voor begeleiding van jongeren naar zelfstandige activiteit (9) Verdubbelen van de renteloze tussenkomst van het Participatiefonds van naar (10) Startende zelfstandige jongeren langer begeleiden vanuit het Participatiefonds. 2. Actief ouder worden Nieuwe houding en praktijk (11) Bedrijven ondersteunen en stimuleren tot het opzetten van diversiteitsplannen (bijstand door leeftijds- of diversiviteitsconsulenten). (12) De ondernemingen aandacht laten besteden aan de leeftijdsstructuur in de onderneming bij de jaarlijkse rapportering aan de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie. (13) Een sensibiliseringscampagne lanceren over de vooroordelen in verband met werk, leeftijd en ouder worden en over de economische productiviteit en arbeidsmarktwaarde van ervaren werknemers. (14) Jaarlijks een federale prijs uitreiken aan een onderneming die 17

18 uitzonderlijke inspanningen deed om oudere werknemers in dienst te houden of te nemen. (15) De sectoren en ondernemingen uitnodigen om een preventief leeftijdsbewust personeelsbeleid te ontwikkelen, zodanig dat de werknemers kunnen blijven werken tot de pensioengerechtigde leeftijd. (16) Experimenten in bedrijven opzetten en ondersteunen om voor nieuwe intreders op de arbeidsmarkt te komen tot nieuwe afgevlakte barema s. (17) Wetgevende initiatieven nemen voor een herziening van de antidiscriminatie wetgeving (i.f.v. de leeftijd). Vorming en opleiding (18) Tegen 2006 een globale vormingsinspanning van 1,9 % van de loonmassa bekomen en nadien het objectief elk jaar verhogen. (19) De participatiegraad aan opleidingen verhogen, zodat tegen op 2 werknemers in de loop van een jaar vorming volgen of opleiding krijgen. (20) De instroom in knelpuntberoepen vergemakkelijken, door specifieke vormingsinspanningen te doen voor knelpuntfuncties. (21) Bijzondere aandacht geven in de sectorale en bedrijfsopleidingsplannen voor oudere werknemers, met name via het toepassen van het principe van de evenredige participatie. (22) In elke sector (waar de vorminginspanning van 1,9% van de loonmassa niet gehaald wordt) concrete pistes ontwikkelen om de inspanningen en participatiegraad te verhogen. (23) Een voorstel formuleren over het scholingsbeding voor einde (24) Onderzoeken hoe het stelsel van de individuele beroepsopleiding in de onderneming kan worden uitgebouwd voor oudere werklozen. (25) De regels onderzoeken over het behoud van werkloosheidsuitkeringen tijdens intensieve opleiding. (26) Werknemers vanaf 40 jaar recht geven op een tweejaarlijks gesprek over de loopbaanperspectieven met een ondernemingsverantwoordelijke of met een HR-adviesbureau of een andere externe organisatie. (27) Werknemers vanaf 40 jaar het recht geven om één keer om de vijf jaar een beroep te doen op een externe loopbaandienstverlening zonder dat hiervoor het educatief verlof aangewend wordt. (28) De stelsels voor attestering van verworven competenties toepassen op een zo breed mogelijke waaier van beroepsrichtingen, met onderzoek naar mogelijke voorrang voor oudere werknemers. BIJLAGEN Herstructureringen anders aanpakken (29) Een instrument laten ontwikkelen door de CRB voor het monitoren van inspanningen op vlak van innovatie. (30) De definitie aanpassen voor een onderneming in herstructurering (in 2006). (31) De wet Renault aanpassen om sneller duidelijkheid te hebben; de procedure verkorten tot twee maanden. (32) Verplichten om in de eerste fase van herstructurering te onderhandelen over een begeleidingsplan met minstens vier luiken: arbeidsherverdeling; afscheidspremies; tewerkstellingscel; brugpensioen. (33) De erkenning als onderneming in herstructurering pas geven na deze eerste fase. (34) Het recht op vervroegd brugpensioen ontnemen aan wie niet deelneemt aan de tewerkstellingscel. (35) Werknemers vanaf 45 jaar die op vrijwillige basis in een tewerkstellingscel stappen gedurende 6 maand hun vroegere inkomen laten behouden (zonder meerkost voor de werkgever). 18

19 (36) De RVA sancties en schorsingen laten uitspreken aan deelnemers aan een tewerkstellingscel die een passend werk- of opleidingsaanbod weigeren. (37) De mogelijkheid bieden om op subregionaal niveau een tewerkstellingscel voor KMO s op te richten. (38) Vervoegde uittreders beschikbaar doen blijven voor de arbeidsmarkt en hen stimuleren om terug aan het werk te gaan. Langer werken aanmoedigen (39) De grensbedragen verhogen voor de cumulatie van een pensioen en een arbeidsinkomen na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd; afbouwen van de cumulmogelijkheid bij vervroegd pensioen. (40) De cumul begrenzen van het overlevingspensioen met toegelaten arbeid; onderzoeken voor jonge weduwen/weduwnaars hoe het overlevingspensioen in de tijd uitdovend kan worden. (41) Een nieuw bonussysteem invoeren met extra pensioenrechten aan wie na 60 jaar blijft verder werken. (42) De bestaande malus hermoduleren voor zelfstandigen die op pensioen gaan voor hun 65 jaar. (43) De 2de pensioenpijlergunstiger fiscaal behandelen (verlaging van het belastingtarief van 16,50 % tot 10 %). (44) Iedere persoon een individuele berekening van zijn pensioenbedrag geven (te realiseren tegen 2010). (45) De forfaitaire bijdragevermindering voor 57-plussers aanvullen met bijdrageverminderingen voor werknemers vanaf 50 jaar. (46) Op interprofessioneel vlak solidariseren van de kost van de aanvullende vergoeding voor bruggepensioneerden bij werkgevers die 50-plusssers aanwerven die nadien op brugpensioen gaan. (47) De CAO 77 aanpassen met ingang vanaf 1/1/2007 inzake tijdskrediet: opheffen van de grens van 5% voor werknemers ouder dan 55 ; weigermogelijkheid voor werknemers in sleutelfuncties; verminderen van de anciënniteitsvereiste voor werknemers aangeworven vanaf 50 jaar; onderscheid naar motieven voor de formule van volledige onderbreking met uitkeringen, plafonnering van het bruto jaarinkomen van iemand met 4/5 tijdskrediet tot 90 % van het voltijdse bruto jaarinkomen. (48) Werknemers tussen 50 en 55 jaar de kans geven om (een deel van) de eindejaarspremie om te zetten in bijkomende vakantiedagen. (49) Oudere werknemer met een zwaar beroep vacatures voor lichtere functies in de onderneming laten kriigen; een gestructureerde begeleidingaanpak nagaan voor het zoeken naar lichter werk buiten de onderneming. (50) Tijdelijke compensaties (forfaitaire premie of Ervaringsfonds) geven aan oudere werknemers die een inkomensverlies lijden omdat ze binnen de onderneming overschakelden naar minder belastende arbeid. BIJLAGEN Vervroegd stoppen ontmoedigen (51) Werkgevers- en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid invoeren op de individuele en op de bedrijfsstelsels van een aantal aanvullende vergoedingen. (52) Werkgevers- en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid invoeren op bepaalde sectorale stelsels van aanvullende vergoedingen. (53) Vanaf 2006 de hoofdelijke bijdragen voor het brugpensioen omzetten naar procentuele bijdragen. (54) De leeftijd voor het brugpensioen optrekken tot 60 jaar vanaf 2008 mits een anciënniteit voor de mannen van 30 jaar; vanaf 2012 de anciënniteitsvoorwaarde verhogen tot 35 jaar. 19

20 (55) Een aantal afwijkingen toelaten op de nieuwe normale brugpensioenleeftijd: arbeidsongeschikte bouwvakkers en nachtarbeid ; werknemers in zware beroepen van minstens 58 jaar met een loopbaan van minstens 35 jaar; gelijkstelling van lange loopbanen met een zwaar beroep (overgangsregeling). (56) Gehuwde bruggepensioneerden behandelen op fiscaal zoals de andere bruggepensioneerden. (57) Geen afbreuk doen aan de specifieke eindeloopbaanregelingen vervat in de CAO van de non-profit. (58) Aanvullende vergoedingen aan 50-plussers (voor brugpensioen of canada-dry) laten doorbetalen tijdens periodes van werkhervatting bij een andere werkgever of tijdens werkhervattingen als zelfstandige. BIJLAGEN Een nieuwe kans voor oudere inactieven (59) Outplacement aanbieden aan ontslagen werknemers ouder dan 45 jaar (verplichting voor werknemers; anders verplichte bijdrage van euro aan de RVA). (60) Het loopbaanplafond in de pensioenberekening opsplitsen in een plafond voor de werkelijke lonen en een plafond voor de fictieve lonen in de gelijkgestelde periodes. (61) Een werkhervattingstoeslag toekennen ook als een anciënniteitstoeslag wordt uitgekeerd. (62) Een werkhervattingstoeslag toekennen voor werkhervattingen als zelfstandige. (63) Periodes van werkloosheid gelijkstellen aan periodes van beroepsactiviteit voor zelfstandigen ouder dan 50 die reeds 20 jaar als werknemer gewerkt hebben, en die binnen de 9 jaar terugkeren naar de werkloosheid. (64) Een gesolidariseerde regeling uitwerken van recht op vakantiegeld voor de 50-plussers die na een inactiviteitsperiode het werk hervatten en geen of onvolledige rechten op jaarlijkse vakantie hebben. (65) De anciënniteit in rekening brengen van werknemers die vanuit de privé naar de overheid overstappen. (66) De wetgeving aanpassen om de terbeschikkingstelling en uitzendarbeid op een eenvoudige manier toe te laten in de context van een herplaatsingsof inschakelingstraject. 3. Een nieuw sociaal contract voor een sterke en solidaire sociale zekerheid (Enkel de bijkomende maatregelen niet opgenomen hierboven). (A) Voor de categorie van jongeren beneden de 30 jaar met een maandloon tot 1956, zal vanaf 1 juli 2006, bovenop de bestaande lastenverlagingen een bijdragevermindering voorzien, die oploopt van 30 op de leeftijd van 29 jaar tot 300 op de leeftijden van 20 en 19 jaar. (B) De vermindering van de bedrijfsvoorheffing van 2,5% optrekken naar 5,63 % van het referentieloon voor ondernemingen die werknemers in nacht- of ploegenarbeid te werk stellen; in 2007 de inspanning verhogen tot maximaal 10,7%. (C) Een vermindering in de bedrijfsvoorheffing toekennen aan onderzoekers van recent opgerichte bedrijven die zich toespitsen op innovatie en ontwikkeling. (D) Bijkomende middelen voorzien in 2006 en 2007 aan de welvaartsvastheid van een aantal sociale uitkeringen en sociale correcties zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. 20

21 (E) De oudste en/of de laagste pensioenen herwaarderen en equivalente maatregelen nemen in de sector van de arbeidsongeschiktheid. (F) Jaarlijks de maxima, minima en bedragen van de sociale uitkeringen aanpassen aan de welvaart (G) De strijd opdrijven tegen alle vormen van zwartwerk en sociale fraude opdrijven (mensenhandel, schijnzelfstandigen, niet-aangegeven arbeid). (H) De financiering verzekeren van de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering wanneer de Regering besluit dat die sterker moet stijgen dan het groeicijfer van de sociale bijdragen. (I) De inkomsten van de sociale zekerheid geleidelijk aan verschuiven van bijdragen op de arbeid naar andere financieringsbronnen (BTW, accijnzen schadelijke producten, roerende voorheffing, terugverdieneffect vennootschapsbelasting). BIJLAGEN 21

1. Meer jongeren tewerkstellen

1. Meer jongeren tewerkstellen 11 oktober 2005 Solidariteitscontract tussen generaties Deze samenvatting werd uitgewerkt op basis van nota van de Federale Regering dd. 11 oktober 2005. Ze herneemt op beknopte wijze de verschillende

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Werkloosheid Vacatures Loonkosten Loopbanen Man vrouw Sectoren Evoluties arbeidsmarkt Werkloosheidscijfers België Jaar België

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3. 2. Actief ouder worden... 5. 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5. 2.3. Vorming en opleiding...

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3. 2. Actief ouder worden... 5. 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5. 2.3. Vorming en opleiding... HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

3. Een nieuw sociaal contract voor een sterke en solidaire sociale zekerheid 23

3. Een nieuw sociaal contract voor een sterke en solidaire sociale zekerheid 23 Persdienst van de Eerste Minister Het Generatiepact (2005-10-11) Het Generatiepact. 10 oktober 2005 INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen 3 2. Actief ouder worden 5 2.1. Inleiding 5 2.2. Nieuwe houding

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact We trachten volgende vragen te beantwoorden : Stoppen:

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Uitgerust op rustpensioen

Uitgerust op rustpensioen Uitgerust op rustpensioen Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen Herremans, W. (2005). Uitgerust op rustpensioen. Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen. Steunpunt WAV, in opdracht van

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Federale hervormingen eindeloopbaanbeleid

Federale hervormingen eindeloopbaanbeleid Federale hervormingen eindeloopbaanbeleid België wordt geconfronteerd met de uitdaging de lage werkzaamheidsgraad bij ouderen op te krikken. In reactie hierop herziet de federale regering de regelgevingen

Nadere informatie

Vlaanderen laten werken voor meer werk

Vlaanderen laten werken voor meer werk Vleva werkgeverscommunity 1 Vlaanderen laten werken voor meer werk Jan Van Doren, adjunct-directeur Voka-kenniscentrum Symposium, Aktiekomitee Vlaamse sociale zekerheid 21 maart 2009 We komen van ver Jaren

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Leeftijd en arbeidsmarkt: naar een nieuw paradigma? Leeftijd en arbeidsmarkt Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

De 10 prioriteiten van Federgon voor een betere werking van de arbeidsmarkt

De 10 prioriteiten van Federgon voor een betere werking van de arbeidsmarkt De 10 prioriteiten van Federgon voor een betere werking van de arbeidsmarkt Memorandum van Federgon wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 Federgon vertegenwoordigt de ondernemingen die actief zijn inzake

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Het Generatiepact gewikt en gewogen

Het Generatiepact gewikt en gewogen Het Generatiepact gewikt en gewogen Zijn de doelstellingen bereikt? Facts and figures 10 september 2009 Vertreksituatie De Belgische arbeidsmarkt in 2004 Werkgelegenheidsgraad Globaal erg laag Specifiek

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 Brugpensioen 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8 1.1. Inleiding... 8 1.2. Ontslag gegeven door de werkgever... 8 1.2.1.

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners Sectorale CAO s in PC 117/211 Periode 2017-2018 Teneinde het sectoraal proces voor de toekomst te vrijwaren en omwille van de solidariteit tussen de verschillende

Nadere informatie

Activering via verplichte outplacement: een moeizaam begin

Activering via verplichte outplacement: een moeizaam begin Activering via verplichte outplacement: een moeizaam begin De Cuyper P., Peeters A., Sanders D., Struyven L. & Lamberts M. 2008. Van werk naar werk: de markt van outplacement, Leuven: HIVA/IDEA consult.

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Stefan Van Parys Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voorgesteld

Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voorgesteld Vice-Eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, Belast met Buitenlandse Handel Vice-Premier Ministre et Ministre de l Emploi, de l Economie et des Consommateurs, Chargé du Commerce Extérieur

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Succesfactoren en hinderpalen om langer aan de slag te blijven

Succesfactoren en hinderpalen om langer aan de slag te blijven Loopbanen Succesfactoren en hinderpalen om langer aan de slag te blijven Vandeweghe, B., Valsamis, D. & Van der Beken, W., 2011. Succesfactoren en hinderpalen om langer aan de slag te blijven, volgens

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Bevorderen de verloven een verlenging van de loopbaan?

Bevorderen de verloven een verlenging van de loopbaan? Bevorderen de verloven een verlenging van de loopbaan? 24 september 2013 Seminarie Langer werken door de ogen van de FOD WASO Daniëlla Pierreux Annelies Van De Geuchte Soorten: Uitgebreid verlofstelsel

Nadere informatie

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 24 september 2013 VSKO/DB/13.13 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson, rudi.warson@vsko.be, 02 529 04 00 PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

Verpletterende maatregelen

Verpletterende maatregelen FEDERAAL REGEERAKKOORD Verpletterende maatregelen Startende personeelsleden In je portefeuille! Loopbaanonderbreking En daar boven op Startende personeelsleden Sterke vermindering van de werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Tewerkstellingscellen en de sociaal interventiedienst van de VDAB Situering Het Generatiepact als startschot voor het Vlaams Herstructureringsbeleid. Voor

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Evaluatie van de pensioenbonus

Evaluatie van de pensioenbonus Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2012 Evaluatie van de pensioenbonus HOGE RAAD VAN FINANCIEN Studiecommissie voor de vergrijzing D it is een

Nadere informatie

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 PWA Dienstencheques Eerste poging om huishoudelijke diensten te integreren in de reguliere arbeidsmarkt Ontstaan

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 Seppe Van Gils Kort samengevat In dit hoofdstuk volgen we de loopbaan van de voltijds en uit het tweede kwartaal van 1998 op tot en met het derde kwartaal

Nadere informatie

Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht

Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht Na overleg met de groep van 10 legt de Minister van Werk voor het zomerreces (juli 2016) een wetsontwerp aan de ministerraad voor dat bestaat

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1 Titel Subtitel + auteur 1 Regeerakkoord 2 12/2014 1 Indexsprong Loonmatiging Vermindering van de sociale lasten Fiscale maatregelen Tijdskrediet SWT Pensioen Aanvullende pensioenen Modernisering van de

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Een fiscaal rugzakje bij herstructureringen

Een fiscaal rugzakje bij herstructureringen Een fiscaal rugzakje bij herstructureringen Peeters, A. & Van Pelt, A. (2005). Heroriëntatie bij oudere werknemers: een fiscaal rugzakje bij herstructureringen. Brussel: IDEA Consult in opdracht van VIONA.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie