V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014"

Transcriptie

1 Tel.: Fax: Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI EDITORIAL 2.ECONOMIE Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten Productontwikkeling Internationale Financiële dienstverlenende sector Fin-Econ. gevolgen optrekken ontslagtermijn naar twee jaar bij ziekte 3.RAPPORTEN Protocol Nationaal Dialoog Korsou ta Avansa 4.(Nieuwe)Wetgeving 5.ECONOMISCHE INDICATOREN 1.EDITORIAL De Gouverneur heeft het recent nog kernachtig verwoord: een geloofwaardige, betrouwbare en verenigde overheid vormt de basis voor duurzame ontwikkeling. Er moet naar een realiteit worden toegewerkt waarin de overheid zegt wat het doet en doet wat het zegt. Betrouwbaar, degelijk en met een vanzelfsprekende voorspelbaarheid voor degene die zich richt tot de overheid. Toetsing van de jongste handelingen van de Regering/Staten aan voornoemde uitgangspunten levert het volgende beeld op. Financiering van Hospitaal Nobo Otrobanda (HNO): deze dient volgens de coalitie vanwege de lage rente (2,9%) uit 100% overheidsfinanciering te bestaan, hoewel daarvoor nog precies het tegenovergestelde ( volledige private financiering) was voorgesteld. Is hier sprake van een voorspelbare en consistente overheid of een opportunistische? Gekozen wordt voor het lage rentepercentage omdat de mogelijkheid zich via Nederland voordoet, maar tegelijkertijd worden de lokale institutionele beleggers verplicht zich te houden aan de zgn % beleggingsregeling. Als sprake zou zijn van consistentie dan zou op zijn minst deze regeling ook voor de HNO case moeten gelden, dan wel de 60-40% regeling geschrapt moeten worden opdat de institutionele beleggers ook de vrijheid krijgen om het hoogste rendement na te streven. Niet vergeten moet worden dat het om spaargelden van burgers gaat die de institutionele beleggers zo goed mogelijk moeten beheren en beleggen. De overheid gunt zichzelf wel het recht om (terecht) naar de laagste kosten te streven maar beperkt anderen in hun keuzevrijheid. Niet bepaald geloofwaardig, betrouwbaar en consistent. Loonbeleid: de Regering heeft besloten om in 2014 de AOV uitkeringen niet te indexeren, doch wil wel overgaan tot het indexeren van het minimumloon. Hoezo 1

2 consistent loonbeleid? Is hier sprake van betrouwbaarheid en een vanzelfsprekende voorspelbare overheid? Cost of doing business : de Regering zal zich volgens het regeerprogramma inzetten voor een sterk, innovatief en internationaal competitief bedrijfsleven. Een van de coalitiepartijen vult dit in door twee initiatief ontwerp-landsverordeningen bij de Staten in te dienen met als inhoud de ontslagtermijn van één jaar te wijzigen in twee jaar en de cessantiawet aan te passen zodanig dat ook het recht ontstaat op uitkering bij vrijwillig ontslag. De gevolgen: sterke toename van cost of doing business en verdere verstarring van de arbeidswetgeving en arbeidsmarkt temeer daar geen flankerende maatregelen worden ingevoerd om de arbeidsproductiviteit te vergroten. Hoezo streven naar verbetering van de concurrentiepositie en een aantrekkelijk investeringsklimaat? Is hier sprake van consistent beleid en een verenigde overheid waar coalitiepartijen onderling met elkaar communiceren en plannen op elkaar afstemmen om tot een samenhangend geheel te komen? Good governance : In het regeerprogramma is ook opgenomen dat de aanbevelingen gedaan in het rapport van Transparency International opgevolgd gaan worden. Is dit het geval ten aanzien van onder andere de kwesties aanstelling nieuwe directeur RDK en de episode gevolmachtigde minister te Den Haag? Deugdelijk transparant en geloofwaardig bestuur? Wederom de vraag of het niet beter is om het personeelsgebeuren bij de overheid inclusief overheidsbedrijven en stichtingen te depolitiseren en in handen te leggen van professionele personen die op zakelijke grondslagen te werk gaan. Er valt gelukkig ook een positief punt te melden. Hoewel het lang geduurd heeft en inhoudelijk nog het een en ander valt op te merken is het aanbieden van de reparatiewetgeving basisverzekering ziektekosten wel een voorbeeld dat navolging verdiend. De overheid komt op dit onderdeel haar beloften na en doet wat het zegt. Hopelijk wordt de reparatiewetgeving ook geïmplementeerd. Samenvattend kan worden gesteld dat het nog te vaak voorkomt dat het overheidshandelen niet in lijn is met de bovengenoemde basis uitgangspunten die de Gouverneur in haar nieuwjaarsrede zo prachtig heeft verwoord. Dit leidt tot een situatie van onzekerheid en gebrek aan vertrouwen. Het zijn exact deze punten die bonafide investeerders afschrikken en duurzame economische ontwikkeling frustreren. Het is te hopen dat de overheid gaat inzien dat spoedig hierin verandering moet komen en dat het beste invulling gegeven kan worden aan het door hun zelf opgesteld Regeerprogramma. 2.ECONOMIE Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ) Al tijdens de behandeling van de Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ) door de Staten in januari 2013 maakte de minister van gezondheidszorg, milieu en natuur bekend dat zo spoedig mogelijk reparatie van deze wetgeving zou volgen. Anno februari 2014 zijn wij een jaar verder en heeft de Regering c.q. de Minister eindelijk bericht en kenbaar gemaakt dat de repartiewetgeving rond is en dit aan de adviesorganen, waaronder de 2

3 Sociaal Economische Raad, ter advisering is aangeboden. Na ontvangst van deze adviezen zal de reparatiewetgeving aan de Staten van Curaçao worden aangeboden ter behandeling. Het streven van de Regering en Minister is om de aanpassingen per 1 april 2014 in werking te laten treden. Wat houdt de reparatie in? In hoofdlijnen zal de huidige BVZ wetgeving, PB 2013 no 3 op de volgende onderdelen worden aangepast: Artikel 2.1 ( Kring der Verzekerden) De lijst van niet verzekerden bij de BVZ is uitgebreid met: Personen inclusief meeverzekerden gezinsleden die verzekerd zijn bij een lokale private verzekeringsbedrijf of buitenlandse verzekeraar met werelddekking tegen ziektekosten waarvan de verzekeringen minstens dezelfde dekking bieden als de BVZ wetgeving. Gepensioneerden en meeverzekerde gezinsleden die voor bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd particulier verzekerd waren; Ambtenaren en hun meeverzekerde gezinsleden; Buitenlandse werknemers als bedoeld in art 6 van de LTU; Betrokkenen dienen binnen 3 maanden van elk kalenderjaar aan te tonen dat zij verzekerd zijn. In de nieuw voorgestelde wettekst is expliciet opgenomen dat Statenleden en Ministers bij de BVZ zijn verzekerd. Art 3.1 (Verstrekkingen): De (voorzieningen)lijst is uitgebreid met: Huisartsenzorg; Laboratoriumonderzoek; Tandheelkundige zorg ( met gepensioneerden die op 1 febr de leeftijd van 55 hebben bereikt); Kunst en hulpmiddelenzorg ( met brillen, ook aan gepensioneerden); Vervoer in verband met het ontvangen van zorg; Geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie ter voorkoming van complicaties van diabetes, hypertensie, hart- en vaatziekte, obesitas en astma/copd; Selectieve preventie zoals individueel gerichte onderzoeken en interventies in het verlengde van de eerste lijn zorg: griepvaccinatie, screening op borst- prostaat- en baarmoeder(hals)kanker Art 5.5 (dekkingsgebied BVZ) De hoofdregel dat de BVZ geen buitenlandse/ wereldwijde dekking biedt blijft in beginsel van kracht. In de reparatiewetgeving wordt een uitzondering opgenomen: Verzekerden die reeds gediagnosticeerd zijn met een chronische ziekte en daarvoor behandeld worden mogen onder voorwaarden ( chronisch, tijdelijk, behandeling door medische zorgverlener en toestemming vooraf door Uitvoeringsorgaan) de medische behandelingen in het buitenland voortzetten. Vergoeding: het maximale tarief dat geldt voor verstrekkingen die lokaal worden verricht. Art 6. (Dekking kosten) Premiebedragen: 3

4 - Inkomensafhankelijke premie 13% waarvan 4% werknemer en 9% werkgever ( was 12% waarvan 3% werknemer en 9% werkgever). - Inkomensafhankelijke premie Gepensioneerden: 6,5% (was 10%) - Inkomens afhankelijke premie overige verzekerden ( w.o. zelfstandigen): 12% (was 12%) - Inkomens < per jaar: 0% (was 0%) - Inkomens tussen per jaar: gliding scale ( 0,6 % - 3,8 % ) - Inkomensafhankelijke premie bovengrens: NAƒ p.j. ( was Naƒ ) Nominale premie van Naƒ 82, per verzekerde per jaar m.u.v. personen die minder dan NAƒ verdienen en jonger zijn dan 18 jaar, blijft van kracht. Idem ten aanzien van eigen bijdrage van NAƒ1 per receptregel te betalen medicijnen op recept. Art 8 ( Bezwaar) Belanghebbende kan bezwaar aantekenen tegen een beslissing van de Minister of het uitvoeringsorgaan. Dit dient binnen 6 weken te geschieden bij de Minister of het uitvoeringsorgaan. Als na schriftelijke aanmaning geen bericht ontvangen is van de Minister of Uitvoeringsorgaan kan ook een bezwaarschrift worden ingediend. Tegen een besluit van de Minister of uitvoeringsorgaan kan belanghebbende beroep aantekenen bij het Gerecht in Eerste aanleg. Dit dient binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing van de Minister of Uitvoeringsorgaan te gescheiden. Landsbesluit verstrekkingen basisverzekeringen ziektekosten (PB 2013 no 6) De voornaamste aanpassingen die doorgevoerd zijn hebben betrekking op: - Expliciete definiëring paramedici; - Uitbreiding wat niet onder huisartsenzorg valt; - Definiëring tandheelkundige zorg ( nieuw art 3), eerstelijns psychologische zorg ( nieuw art 4) en laboratoriumonderzoek ( nieuw art 7); - Aanpassing voorzieningen.farmaceutische zorg art 6.2 lid 2 a ( versobering orale anticonceptiva ) en d ( uitbreiding geneesmiddelen chronische ziekte en bestrijding acute aandoeningen met antibiotica);.kunst en hulpmiddelen art 7.1 a en u ( uitbreiding met brillen, monturen, lenzen en gehoorapparaten), art 7.11 ( verlagen leeftijd gebruikers van hulpmiddelen anticonceptiva);.verloskundige hulp art 8.1 bijgevoegd lid 5 (meer aanspraak op voorzieningen bij thuisbevalling);.medische uitzendingen art 11.3 lid 3 toegevoegd ( het Uitvoeringsorgaan kan nadere regels vaststellen); Redactioneel commentaar: Hoewel het lang geduurd heeft voordat de reparatiewetgeving tot stand is gekomen is het een goede zaak dat de Regering het uitgangspunt wenst te honoreren dat een ieder tegen de gevolgen van ziektekosten verzekerd moet zijn zonder dat een verschuiving plaatsvindt van private of anderszins verzekerden naar publieke verzekeraars. Bij het in februari 2013 ingevoerd BZV wetgeving was dit niet het geval en met de reparatiewetgeving is het de bedoeling dat dit (terecht) wordt rechtgetrokken. 4

5 Dit biedt perspectief om een evenwichtige afweging te maken welke ziektekostenstelsel gekozen gaat worden bij invoering van een algemene ziektekostenverzekering (AZV): een model waarbij sprake is van uitvoering door meerderde onderling met elkaar concurrerende private verzekeraars ( het Nederlandse model), een stelsel waarbij sprake is van één (overheids)orgaan ( het Arubaanse model) of een variant van deze twee systemen. Als de regering consistent is ligt het concurrentiestelsel voor de hand. Immers, volgens het regeerprogramma is gekozen voor mededinging (concurrentie) als economisch regulerend instrument. De reparatiewetgeving BVZ is ook op deze leest geschoeid. Naar oordeel van de VBC zou dit de juiste keuze zijn. Een logisch gevolg hiervan is dat zo snel mogelijk de markt open gesteld wordt voor private verzekeraars om ook het basis ziekteverzekeringspakket aan een ieder aan te bieden. Op deze wijze wordt een level playing field geschapen. Opvallend is dat de regering gemeend heeft het voorzieningen pakket uit te moeten breiden en de premie van gepensioneerden te verlagen. Financiering van deze voorstellen zal geschieden door de premiedruk voor werkenden te verhogen ( stijging premie met 1% en optrekken van de premieloongrens naar ANG ). De vraag is of dit een verantwoord beleid is. Rekeninghoudend met de zwakke economische situatie in het algemeen en de precaire financiële situatie van het BVZ fonds in het bijzonder, zou eerder gedacht moeten worden aan versobering van het voorzieningenpakket en temperen van de premiedruk om economisch herstel en te stimuleren. De ingeslagen weg van verdere verhoging van de premie en belastingdruk is naar oordeel van de VBC een foutieve keuze. Waarom geen ander alternatieven zoals incorporeren van de publieke sector in de BVZ en hogere eigen bijdragen? Een onderdeel van de huidige BVZ wetgeving dat in ieder geval nog met spoed gerepareerd moet worden is de bepaling ( artikel 2.1) dat het Uitvoeringsorgaan van de BVZ ( = SVB) bepaalt of een verzekeringspakket van een verzekeringsmaatschappij dezelfde dekking biedt zoals de wet voorschrijft. Hier is sprake van een ernstige situatie van conflict of interest of wel een slager die zijn eigen vlees (goed) keurt. Niet alleen is het gevaar voor concurrentievervalsing groot, doch druist in tegen alle regels van good governance. Voorgesteld wordt om een onafhankelijk orgaan in te stellen om dit werk uit te voeren. Wellicht kan dit orgaan ook belast worden met het behandelen van bezwaren in eerste aanleg. Een ander onderdeel dat eveneens urgent gerepareerd moet worden is artikel 3 van PB 2013 no 4 betreffende automatische jaarlijkse verhoging van de premie BVZ. Aanpassing van de premie is een dermate belangrijk punt dat het ten principale beter is dat hierover een brede maatschappelijke discussie wordt gevoerd waarbij als sluitstuk de Staten het definitieve besluit neemt om de premie wel of niet aan te passen. In de huidige wetgeving is deze bevoegdheid verstrekt aan het uitvoeringsorgaan de SVB. Een ongewenste situatie omdat dit geen stimulans vormt om zo efficiënt mogelijk te werken. Immers tekorten worden toch automatisch gedekt met een verhoging van de premie. Ook hier is sprake van een slager keurt zijn eigen vlees situatie het geen in strijd met beginselen van deugdelijk bestuur. 5

6 Productontwikkeling internationale financiële dienstverlenende sector De Internationale financiële dienstverlenende sector heeft onder de titel Product development: creating new opportunities recent een seminar gehouden met als doel de activiteiten van de sector te vergroten via het innoveren en uitbreiden van het product alsook het verbeteren van de concurrentie positie. Hoewel de internationale dienstverlenende sector nog altijd een belangrijke sector is voor de Curaçaose economie ( werkgelegenheid en deviezenopbrengsten ), vervuld de sector niet meer de grote rol als voorheen. Zo blijkt uit onderstaande cijfers dat de sector al jaren kampt met vermindering van de activiteiten en krimp. Het aantal bedrijven is de afgelopen 10 jaar met bijna 35% afgenomen terwijl de netto deviezenopbrengsten een vermindering te zien geven van ongeveer 70%. Netto Deviezeninkomsten Int.Fin.sektor mln Naƒ Bron: BNA/CBCS Aantal geregistreerde Int. bedrijven KVK * * Bron: KVK *Trendbreuk. In 2010 wordt overgegaan tot één register van rechtspersonen ( stichtingen, verenigingen etc) en ondernemingen. Op grond van deze ontwikkelingen is het terecht dat de sector zich richt op innovatie door nieuwe producten te ontwikkelen en bestaande activiteiten te verbeteren en uit te breiden. Op het seminar zijn de volgende producten geïdentificeerd als kansrijk en daardoor de moeite waard om verder te ontwikkelen: Investeringsfondsen: wereldwijd gaat het om een markt van fondsen die gezamenlijk $ 2,4 triljoen beheren. De Kaaiman eilanden, Britse Virgin Eilanden en Ierland zijn momenteel de jurisdicties waar de meeste fondsen zijn gevestigd. Echter in de jaren tachtig was Curaçao de jurisdictie bij uitstek voor het vestigen van investeringsfondsen, in het bijzonder de zogenaamde Hedge fondsen. Het door de USA opzeggen van het belastingverdrag (1987) met de voormalige Nederlandse Antillen en het intrekken van de zgn. Ten Commandments (1997) heeft Curaçao geen goed gedaan. Verdere verslechtering van concurrentiepositie en achterwege blijven van innovatie hebben geresulteerd dat andere jurisdicties deze business hebben overgenomen. Naast verbeteren van de concurrentiepositie zullen er nieuwe producten ontwikkeld moeten worden om Curaçao weer aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats voor investeringsfondsen. Concrete voorstellen: opzetten van een Europese investeringsfonds, invoeren nieuw vehikel voor kleine fondsen tot b.v. max $ 20 miljoen, een nieuw type 6

7 vrijgesteld bedrijf anders dan de BV en NV vorm, invoeren digitale registratieprocedures, nieuwe fee structuur, aanbieden express ( dezelfde dag) services. Vliegtuigregistratie: hoewel Curaçao achterloopt op jurisdicties als Aruba en de Kaaimaneilanden is het nog mogelijk om een inhaalslag te maken op deze lucratieve markt. Hiertoe zijn een aantal vereisten noodzakelijk: - Snel relevante en adequate wetgeving introduceren om registratie van vliegtuigen mogelijk te maken. - Zo snel mogelijk terugkrijgen van de FAA categorie 1 status. - Opleiden van vliegtuiginspecteurs die in staat en bevoegd zijn om meerder typen vliegtuigen te kunnen controleren. Scheepsregistratie: wereldwijd zijn er ongeveer schepen geregistreerd in diverse jurisdicties. De variatie in verscheidenheid, grootte en bemanning van de schepen is groot. Van jachten, vissersboten tot mammoettankers, olieplatvormen en luxe cruiseschepen. Op Curaçao zijn er ongeveer 200 schepen geregistreerd het geen minder is dan 0,25%. Hoewel Curaçao een aantal aantrekkelijke voordelen biedt om schepen te registreren zijn er ook een aantal knelpunten. Om het aantal scheepsregistratie te laten groeien is het noodzakelijk dat Curaçao aan scheepseigenaren, vracht- en bemanningsagenten snelle en op maat gemaakte oplossingen biedt. Daarnaast moeten onder meer de volgende knelpunten worden opgelost: - Vergroten capaciteit van de Maritieme Autoriteit Curaçao. - Toestaan particuliere beveiligingsorganisaties om in Curaçao geregistreerde schepen te beveiligen. - Afvoeren Curaçao van de grijze/zwarte lijsten van vlaggenstaten. Curaçao moet op de witte lijst komen te staan. - Lidmaatschap internationale scheepsorganisaties. - Moderne wetgeving o.a. wat betreft bemanning van schepen, MLC 2006 wetgeving. - Versterken ICT basis. - Mondiale steunpunten. Indien het zou lukken om het aantal scheepsregistratie van 0,25% naar 2,5% te verhogen ( van 200 naar 2500 schepen) dan zou dit 1500 banen en ANG 75 mln per jaar additioneel opleveren. Intellectueel eigendom: Intensiever gebruik maken van de Madrid Conventie om internationale registratie van intellectueel eigendomsrechten ( merk en handelsnamen, patenten, kopieerrechten etc) op Curaçao te vergroten. Hiertoe is het onder meer noodzakelijk dat er een centraal digitaal registratiebureau voor alle registraties wordt opgezet. Tevens is het aan te bevelen om één centraal loket op te zetten waar alle relevante informatie verstrekt wordt over IP, onderneming, belastingen, juridische en fysieke infrastructurele gerelateerde zaken. Voorts zou gedacht moeten worden aan invoering van nieuwe wetgeving en incentives gericht op aantrekken van wereld vermaarde artiesten, sportfiguren en filmstudio s. Zo te oordelen zijn er voldoende opportunities om de internationale financiële dienstverlenende sector te revitaliseren. De cijfers wijzen uit dat hoe langer er gewacht 7

8 wordt des te erger de krimp is. Het zou goed zijn om tot daadwerkelijk actie over te gaan waarbij de sector alle steun ontvangt. Een sterke en vitale internationale financiële dienstverlenende sector is ten voordele van de Curaçaose economie en samenleving. Financieel en economische gevolgen optrekken ontslagtermijn naar 2 jaar bij ziekte De fractie van de PNP in de Staten heeft gebruik gemaakt van het recht toegekend in artikel 77 van de Staatsregeling om een initiatief wetontwerp in te dienen bij de Staten. Het betreft wijziging van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek om de ontslagtermijn van één jaar welke in artikel 1615 h lid 2 vermeld wordt, gelijk te laten lopen met de maximale termijn van verstrekking van ziekengeld, zoals vermeld in artikel 5 eerste lid van de landsverordening ziekteverzekering, welke twee jaar bedraagt. De ontslagtermijn van één jaar dient opgetrokken te worden naar twee jaar. De motivering om dit initiatief ontwerp in te dienen is dat de werknemer meer arbeidsrust kan hebben, immers hij blijft een jaar langer in dienst, en er bestaat zelfs de mogelijkheid dat hij binnen dat jaar geneest en niet meer wegens ziekte zal worden ontslagen. Om inzicht te krijgen in de (financieel-economische) gevolgen van dit initiatief dient na gegaan te worden wat de twee hiervoor genoemde stukken wetgeving precies inhouden. Artikel 5 van de Landsverordening Ziekteverzekering schrijft voor dat werknemers die krachtens de landsverordening verzekerd zijn en die als gevolg van ziekte arbeidsongeschikt zijn, recht hebben op een uitkering in geld, ziekengeld genaamd. Terzake van eenzelfde ziekteoorzaak vervalt dit recht twee jaar nadien. Het gaat hierbij om werknemers met een vijf of zesdaagse werkweek en die onder de ZV loongrens vallen ( per 1 jan 2014 bedraagt deze NAƒ 5237,50 per maand). Werknemers die boven de loongrens alsook zij waarvan de werkweek minder dan 5 dagen is komen niet in aanmerking voor ziekengeld. Dit is ook het geval voor werknemers in de publieke sector. Artikel 1615h, tweede lid van Boek 7A van het BW bepaald dat de werkgever, op straffe van nietigheid, de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte of ongeval, tenzij de ongeschiktheid ten minste een jaar geduurd heeft. Van deze regel kan slechts afgeweken worden bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Wijziging van artikel 1615 h, 2 de lid van één naar twee jaar heeft betrekking op de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers en niet uitsluitend op arbeidsovereenkomsten van werknemers die verzekerd zijn krachtens de landsverordening Ziekteverzekering. Uit het bovenstaande komt duidelijk naar voren dat het initiatief ontwerp van de PNP om de ontslagtermijn bij langdurige arbeidsongeschiktheid door ziekte gelijk te laten lopen met de maximale termijn van verstrekking van ziekengeld of wel optrekken van één naar 8

9 twee jaar niet alleen aanzienlijke financiële gevolgen zal hebben voor werkgevers, doch ook economisch negatief zal uitpakken. Werkgevers zullen geconfronteerd worden met een forse toename van de (loon)kosten. In het geval van een langdurig zieke werknemer die krachtens de landsverordening ZV is verzekerd zullen de additionele kosten bestaan uit: - Een jaar langer doorbetalen van de premie ziektekostenverzekering van 1,9% van de loonsom; - Extra kosten (van 20%) indien in de arbeidsovereenkomst overeengekomen is dat 100% van het salaris zal worden doorbetaald bij ziekte. Immers bij de SVB wordt 80% aan ziekengeld vergoed. In geval sprake is van een situatie waar ziekte werknemers niet verzekerd zijn krachtens de landsverordening ZV zullen de werkgevers geconfronteerd worden met de volgende additionele kosten: - Doorbetaling van een jaar langer salaris indien in een arbeidsovereenkomst of CAO/reglement is bepaald dat de werkgever het salaris doorbetaalt bij arbeidsongeschiktheid door ziekte; - Dubbele loonkosten als de werkgever genoodzaakt is om bij ziekte van een werknemer vervangend personeel in dienst te nemen. Het initiatief voorstel van de PNP is allesbehalve evenwichtig. Waarschijnlijk heeft bij de opstellers de gedachte post gevat dat er geen extra kosten voor werkgevers zullen ontstaan omdat het ziekengeld twee jaar wordt betaald door de SVB. Een foutief, eenzijdig en weinig gebalanceerd uitgangspunt. Het voorstel heeft wel degelijk grote (negatieve) gevolgen voor de werkgevers en het investeringsklimaat. Deze manifesteren zich in de vorm van: - Forse toename van de cost of doing business en daarmee verslechtering van de concurrentiepositie te meer daar er geen flankerende maatregelen om de arbeidsproductiviteit te verhogen worden voorgesteld laat staan ingevoerd. - Als gevolg hiervan zullen werkgevers genoodzaakt zijn om de kostenstijgingen te verminderen. Versobering van het arbeidsvoorwaardenpakket en/of vermindering van het aantal arbeidsplaatsen moeten hierbij niet worden uitgesloten. Toename van de werkeloosheid is reëel als het initiatief ontwerp in deze vorm wordt ingevoerd. - Invoering van het voorstel zal leiden tot verdere verstarring van de arbeidswetgeving en arbeidsmarkt terwijl alle studies en analyses uitwijzen dat deze juist geflexibiliseerd moeten worden. Verstarring van de arbeidsmarkt zal niet bijdragen tot een duurzame economische ontwikkeling waarbij arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Op grond van het bovenstaande wordt een beroep gedaan op de initiatiefnemers van dit ontwerp om deze in heroverweging te nemen omdat hier sprake is van grove onevenwichtigheid die de economie en werkgelegenheid alleen maar zal schaden. Indien gelijktrekking van termijnen wordt beoogd dan zou ook de optie om de ziekengeld regeling terug te brengen naar maximaal één jaar overwogen kunnen worden. Dit voorstel is sociaal en wellicht ook politiek echter weinig aantrekkelijk. Het draagt echter wel bij tot vermindering/oplossen van de thans kennelijk ervaren ongelijke behandeling 9

10 van werknemers. Voor het (noodlijdend) sociaal zekerheidsstelsel zal dit in ieder geval tot een substantiële vermindering van de kosten leiden. 10

11 11

12 12

13 13

14 4.(Nieuwe)Wetgeving Beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaaleconomisch gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten aan de wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over dient uit te brengen (periode januari 2014 t/m februari 2014). Ministeriële regeling met algemene werking houdende toepassing artikel 13 eerste lid van de landsverordening minimumlonen PB 1972 no 110. De regeling beoogt het minimum uurloon in 2014 te indexeren. Het minimum uurloon zou in 2014 ( datum in werking treden is nog niet bekend) ANG 8,09 moeten gaan bedragen. In 2013 bedroeg het minimumuurloon ANG 7,93. Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de landsverordening beperking tabaksgebruik PB 1996 no 55. Dit ontwerp beoogt een verbod in te stellen van gebruik van tabaksproducten in publiekelijk toegankelijke ruimte ( openbare gebouwen, openbaar vervoer en casino s). 5.ECONOMIC INDICATORS Foreign Exchange Position (x mln) : Jan 2014 : NAƒ 2,161 definition IMF Jan 2013 : NAƒ 2,032 Consumer Price Index (Oct 2006 = 100) Nov 2013 :121,7 Nov 2012 :120.8 Change : -0,6% Average inflation past 12 months : 1,3% Population and Employment Curaçao : Total population 150, ,858 Employed population 63,493 62,042 Unemployed population 9,512 6,721 Labor Force 73,005 68,763 Unemployment rate 13.0% 9.8% Stay over tourism no of visitors : Jan-Dec 2013 year to date : Jan-Dec 2012 year to date: Change : 5% 14

15 Cruise tourism no. of passengers : Jan-Dec 2013 year to date : Jan- Dec 2012 year to date : Change: 34% Stay over nights Jan-Dec 2013 year to date: 3,750,631 Jan-Dec 2012 year to date: 3,687,240 Change: 2% Occupancy rate Hotels Dec 63,20 % 56,4% Average YTD Jan-Dec 67,33 % 70,21% Shipping : Jan - Dec 2013 Jan - Dec 2012 Freight Tanker Cruise Others Jan-Dec 2013 Jan-Dec 2012 Cargo movements, metric tons Unloaded ,596 Loaded 230, ,438 Nov 2013 Nov 2012 Total companies Commercial Register Local 23,866 23,135 International 14,682 15,339 Total 38,548 38,474 Source: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Central Bureau of Statistics, Curaçao Tourism Development Foundation, Curaçao Port Authority, MEO, CHATA, Chamber of Commerce Curaçao 15

16 16

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, In

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten STATENVANCURA~O ZITIINGSJAAR 2014-2015 -05 b LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten No.1 AANBIEDING De Gouverneur van Cura~ao biedt aan de Staten ter

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Beëindiging Aanwijzing en hoe nu verder? Resultaten Conjunctuur

Nadere informatie

Ontv. R 2014 STATEN VAN CURA({AO. No.: oz~6c V ll~-)~ Presidente di Parlamento di Korsou Sr. Marcolino (Mike) Franco PIasa Wilhelmina 4 Presente

Ontv. R 2014 STATEN VAN CURA({AO. No.: oz~6c V ll~-)~ Presidente di Parlamento di Korsou Sr. Marcolino (Mike) Franco PIasa Wilhelmina 4 Presente MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN STATEN VAN CURA({AO Ontv. R 2014 No.: oz~6c V ll~-)~ Presidente di Parlamento di Korsou Sr. Marcolino (Mike) Franco PIasa Wilhelmina 4 Presente Fecha E-mail 11 di mart 2014

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 6 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16 de januari 2017 tot aanpassing van de dagloongrenzen voor 2016, genoemd in de Landsverordening

Nadere informatie

Sense of urgency; Hervormingen; Impact.

Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency Korte termijn: financiële tekorten (2011) algemene ouderdomsvoorziening: ca. 100 mln/ jr schommelfonds uitgeput in 2013; ziektekostenverzekering:

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken ontwikkeling toeristische sector Curaçao

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken overheidsfinanciën 3 e kwartaal 2015

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Performance Curaçao economy 2014 and expected developments

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 11 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER FEBRUARI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken Strategisch Toeristen

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen Betalingsbalans 2012 Convenant bevorderen

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Brandbrief VBC aan regering over stand van zaken economie

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER AUGUSTUS 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Resultaten seminar Economen Platform

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Aanpassing Tax- Holiday wetgeving Stand van zaken Overheidsfinanciën

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Economische vooruitzichten 2014 en ontwikkelingen 2013

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Aanpassing Minimumlonen 2015 Voorstel inkorten AOV/AWW

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2013 Landsverordening

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2017

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2017 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2017 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Begroting Curaçao 2018 Impact CNSJF op de Curaçaose economie

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2013 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 info@vbcuracao.com NEWSLETTER FEBRUARI 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Invoering Basis Verzekering Ziektekosten

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? De SAZAS BASIS-verzekering is bestemd voor

Nadere informatie

Raad van Advies van Cura«;ao

Raad van Advies van Cura«;ao Raad van Advies van Cura«;ao STATEN VAN CURA~AO ontv feb 2 8 20 14 No.: 2012-2013 - 039 Aan de Voorzitter van de Staten van Cura9ao Wilhelminaplein Cura9ao RvA no. RA/39-13-LV Onderwerp: Advies: Initiatiefontwerplandsverordening

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 16 de december 2014 houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (PB 1972, no. 110)

Nadere informatie

Guardian Group Fatum Pensioen en Bedrijvendag 27 Mei 2016 Steven Martina President & CEO Guardian Group Fatum

Guardian Group Fatum Pensioen en Bedrijvendag 27 Mei 2016 Steven Martina President & CEO Guardian Group Fatum Guardian Group Fatum Pensioen en Bedrijvendag 27 Mei 2016 Steven Martina President & CEO Guardian Group Fatum TAKING CARE OF GENERATIONS!!! HET BELANG VAN HET SOCIAAL ZEKERHEIDSSTELSEL HET BELANG

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

A 2014 N 97 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 97 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 97 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 30 ste oktober 2014 ter uitvoering van artikel 5.4, derde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten 1 (Landsbesluit

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Krimp economie Curaçao met 0,1% in 2012 Financiële Management

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Belastingplan 2011 80-20 regeling 3.RAPPORTEN CHATA Policy

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT AANVULLINGSREGELING WAO /WIA STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW 1 Reglement Aanvullingsregeling WAO/WIA van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien.

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien. 5. Werknemer en ontslag De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. B.W. artikel 1615d

Nadere informatie

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds Notitie AOV-problematiek en oplossingen Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds De huidige AOV-problematiek is al jaren bekend. Sinds de verlaging van de pensioenleeftijd sinds medio jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7 de februari 2012 houdende wijziging van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden 1 In overweging

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse OndernemersPlan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. U bent ondernemer. Continuïteit van uw bedrijf is erg belangrijk. U laat zich niet buitenspel zetten

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

A 2002 N 28 PUBLICATIEBLAD

A 2002 N 28 PUBLICATIEBLAD A 2002 N 28 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 27 ste december 2001 ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, onderdeel r, van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JULI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2011

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 30 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 29 ste juni 2016 tot wijziging van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Voorstellen aanpassingen IB, WB, SB, LB, ALL en invoering

Nadere informatie

A 2017 N 80 PUBLICATIEBLAD. De Minister van Economische Ontwikkeling,

A 2017 N 80 PUBLICATIEBLAD. De Minister van Economische Ontwikkeling, A 2017 N 80 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 19 de september 2017 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening 1961 1 (Regeling basispremie wettelijke

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 073 Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

Werknemer & Ontslag. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005

Werknemer & Ontslag. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 Werknemer & Ontslag Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 23 januari 2017

No.W /III 's-gravenhage, 23 januari 2017 ... No.W12.16.0389/III 's-gravenhage, 23 januari 2017 Bij Kabinetsmissive van 17 november 2016, no.2016001977, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede

Nadere informatie

A 2013 N 5 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 5 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 5 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 31 ste januari 2013 ter uitvoering van artikel 5.2, vierde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten 1 (Landsbesluit

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2016/ Uw brief van: 29 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 20 juli 2016

Uw nummer (letter): 2016/ Uw brief van: 29 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 20 juli 2016 Aan De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): 2016/018577 Uw brief van: 29 juni 2016 Ons nummer: 20072016.01 Willemstad,

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER NOVEMBER 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Advies Commissie Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink

Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink Bijzondere pakketvoorwaarden Bruns ten Brink BTBBVPAK1507 Bruns ten Brink Versie juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking 3 Hoofdstuk 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE (Sociaal-Economisch) Beleid Regering 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De Doorgaanverzekering voor werkgevers

De Doorgaanverzekering voor werkgevers De Doorgaanverzekering voor werkgevers Zorg dat u en uw doorgaan! De Doorgaanverzekering Doorgaanexpert Goed werkgeverschap De Doorgaanverzekering > De Doorgaanverzekering > Gezondheid telt De Doorgaanverzekering

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

A 2014 N 95 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 95 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 95 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 29 ste oktober 2014, houdende wijziging van het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Kenmerk : H:\SEZ\Notities\2015\438 Aanbod WSD mbt No-riskpolis

Kenmerk : H:\SEZ\Notities\2015\438 Aanbod WSD mbt No-riskpolis Aan : MT Van : JZ Datum : 24 februari 2015 Kenmerk : H:\SEZ\Notities\2015\438 Aanbod WSD mbt No-riskpolis Betreft : No-riskpolis Eerdere besluiten: 435 Aanbod WSD mbt No-riskpolis Inleiding Gemeenten kunnen

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer december 2015 SPECIAL EDITION

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer december 2015 SPECIAL EDITION SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 27 15 december 2015 INHOUDSOPGAVE PAGINA Landsbesluit van 14 december 2015 van de Gouverneur

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013

Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013 Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013 1. Algemeen Iedereen in Nederland moet verzekerd zijn voor zijn/haar ziektekosten. Het afsluiten van een verzekering regelt iedereen zelf. Als medewerker

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

A 2013 N 4 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 4 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 4 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 31 ste januari 2013 ter uitvoering van de artikelen 3.1, derde lid, 6.2, tweede en derde lid, en 6.8, vijfde lid, van de Landsverordening

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011 Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: een premieomzet van 78 miljard euro, 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, een winst geboekt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea

Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea Sociaal Plan Verzelfstandiging Musea 2005-1 Sociaal Plan Musea 7 oktober 20 05 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018

Betreft: cao Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2017/2018 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Postbus 93002 2509 AA Den Haag Midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3454 8 maart 2010 Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte Aan: de ministers Juridische grondslag: artikelen 22

Nadere informatie

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN 79 Volksgezondheidswetgeving Landsverordening beperking vestiging medische

Nadere informatie

Uw gezondheid, onze zorg.

Uw gezondheid, onze zorg. Uw gezondheid, onze zorg. Uw werkgever biedt u deze collectieve zorgverzekering aan. Natuurlijk beslist u zelf of u deelneemt en profiteert van de vele voordelen. Kiest u voor Interpolis ZorgActief, dan

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012 Kerncijfers verzekeren in Nederland augustus 2012 Nederlandse verzekeraars hebben in 2011: dagelijks gemiddeld 197 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven, 79 miljard euro aan premies ontvangen,

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Financiële situatie Curaçao anno oktober 2012 Stand van

Nadere informatie

Prijsvergelijking Jumbo Nederland Bonaire Warehouse, augustus 2012

Prijsvergelijking Jumbo Nederland Bonaire Warehouse, augustus 2012 Pagina 1 Prijzen eerste levensbehoeften In augustus 2012 is een beperkte prijsvergelijking gedaan waarin de prijzen van Jumbo in Nederland zijn vergeleken met de prijzen van Warehouse Bonaire, een supermarkt

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 7 Besluit van 1 februari 2013 tot afkondiging van de Landsverordening van de 21 ste januari 2013 tot wijziging van de Legesverordening 1994 en enige

Nadere informatie

: Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, verder te noemen Verzekeraar

: Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, verder te noemen Verzekeraar Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-208 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, en mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars R.A., leden en mr. A. Westerveld, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie