V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014"

Transcriptie

1 Tel.: Fax: Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI EDITORIAL 2.ECONOMIE Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten Productontwikkeling Internationale Financiële dienstverlenende sector Fin-Econ. gevolgen optrekken ontslagtermijn naar twee jaar bij ziekte 3.RAPPORTEN Protocol Nationaal Dialoog Korsou ta Avansa 4.(Nieuwe)Wetgeving 5.ECONOMISCHE INDICATOREN 1.EDITORIAL De Gouverneur heeft het recent nog kernachtig verwoord: een geloofwaardige, betrouwbare en verenigde overheid vormt de basis voor duurzame ontwikkeling. Er moet naar een realiteit worden toegewerkt waarin de overheid zegt wat het doet en doet wat het zegt. Betrouwbaar, degelijk en met een vanzelfsprekende voorspelbaarheid voor degene die zich richt tot de overheid. Toetsing van de jongste handelingen van de Regering/Staten aan voornoemde uitgangspunten levert het volgende beeld op. Financiering van Hospitaal Nobo Otrobanda (HNO): deze dient volgens de coalitie vanwege de lage rente (2,9%) uit 100% overheidsfinanciering te bestaan, hoewel daarvoor nog precies het tegenovergestelde ( volledige private financiering) was voorgesteld. Is hier sprake van een voorspelbare en consistente overheid of een opportunistische? Gekozen wordt voor het lage rentepercentage omdat de mogelijkheid zich via Nederland voordoet, maar tegelijkertijd worden de lokale institutionele beleggers verplicht zich te houden aan de zgn % beleggingsregeling. Als sprake zou zijn van consistentie dan zou op zijn minst deze regeling ook voor de HNO case moeten gelden, dan wel de 60-40% regeling geschrapt moeten worden opdat de institutionele beleggers ook de vrijheid krijgen om het hoogste rendement na te streven. Niet vergeten moet worden dat het om spaargelden van burgers gaat die de institutionele beleggers zo goed mogelijk moeten beheren en beleggen. De overheid gunt zichzelf wel het recht om (terecht) naar de laagste kosten te streven maar beperkt anderen in hun keuzevrijheid. Niet bepaald geloofwaardig, betrouwbaar en consistent. Loonbeleid: de Regering heeft besloten om in 2014 de AOV uitkeringen niet te indexeren, doch wil wel overgaan tot het indexeren van het minimumloon. Hoezo 1

2 consistent loonbeleid? Is hier sprake van betrouwbaarheid en een vanzelfsprekende voorspelbare overheid? Cost of doing business : de Regering zal zich volgens het regeerprogramma inzetten voor een sterk, innovatief en internationaal competitief bedrijfsleven. Een van de coalitiepartijen vult dit in door twee initiatief ontwerp-landsverordeningen bij de Staten in te dienen met als inhoud de ontslagtermijn van één jaar te wijzigen in twee jaar en de cessantiawet aan te passen zodanig dat ook het recht ontstaat op uitkering bij vrijwillig ontslag. De gevolgen: sterke toename van cost of doing business en verdere verstarring van de arbeidswetgeving en arbeidsmarkt temeer daar geen flankerende maatregelen worden ingevoerd om de arbeidsproductiviteit te vergroten. Hoezo streven naar verbetering van de concurrentiepositie en een aantrekkelijk investeringsklimaat? Is hier sprake van consistent beleid en een verenigde overheid waar coalitiepartijen onderling met elkaar communiceren en plannen op elkaar afstemmen om tot een samenhangend geheel te komen? Good governance : In het regeerprogramma is ook opgenomen dat de aanbevelingen gedaan in het rapport van Transparency International opgevolgd gaan worden. Is dit het geval ten aanzien van onder andere de kwesties aanstelling nieuwe directeur RDK en de episode gevolmachtigde minister te Den Haag? Deugdelijk transparant en geloofwaardig bestuur? Wederom de vraag of het niet beter is om het personeelsgebeuren bij de overheid inclusief overheidsbedrijven en stichtingen te depolitiseren en in handen te leggen van professionele personen die op zakelijke grondslagen te werk gaan. Er valt gelukkig ook een positief punt te melden. Hoewel het lang geduurd heeft en inhoudelijk nog het een en ander valt op te merken is het aanbieden van de reparatiewetgeving basisverzekering ziektekosten wel een voorbeeld dat navolging verdiend. De overheid komt op dit onderdeel haar beloften na en doet wat het zegt. Hopelijk wordt de reparatiewetgeving ook geïmplementeerd. Samenvattend kan worden gesteld dat het nog te vaak voorkomt dat het overheidshandelen niet in lijn is met de bovengenoemde basis uitgangspunten die de Gouverneur in haar nieuwjaarsrede zo prachtig heeft verwoord. Dit leidt tot een situatie van onzekerheid en gebrek aan vertrouwen. Het zijn exact deze punten die bonafide investeerders afschrikken en duurzame economische ontwikkeling frustreren. Het is te hopen dat de overheid gaat inzien dat spoedig hierin verandering moet komen en dat het beste invulling gegeven kan worden aan het door hun zelf opgesteld Regeerprogramma. 2.ECONOMIE Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ) Al tijdens de behandeling van de Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ) door de Staten in januari 2013 maakte de minister van gezondheidszorg, milieu en natuur bekend dat zo spoedig mogelijk reparatie van deze wetgeving zou volgen. Anno februari 2014 zijn wij een jaar verder en heeft de Regering c.q. de Minister eindelijk bericht en kenbaar gemaakt dat de repartiewetgeving rond is en dit aan de adviesorganen, waaronder de 2

3 Sociaal Economische Raad, ter advisering is aangeboden. Na ontvangst van deze adviezen zal de reparatiewetgeving aan de Staten van Curaçao worden aangeboden ter behandeling. Het streven van de Regering en Minister is om de aanpassingen per 1 april 2014 in werking te laten treden. Wat houdt de reparatie in? In hoofdlijnen zal de huidige BVZ wetgeving, PB 2013 no 3 op de volgende onderdelen worden aangepast: Artikel 2.1 ( Kring der Verzekerden) De lijst van niet verzekerden bij de BVZ is uitgebreid met: Personen inclusief meeverzekerden gezinsleden die verzekerd zijn bij een lokale private verzekeringsbedrijf of buitenlandse verzekeraar met werelddekking tegen ziektekosten waarvan de verzekeringen minstens dezelfde dekking bieden als de BVZ wetgeving. Gepensioneerden en meeverzekerde gezinsleden die voor bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd particulier verzekerd waren; Ambtenaren en hun meeverzekerde gezinsleden; Buitenlandse werknemers als bedoeld in art 6 van de LTU; Betrokkenen dienen binnen 3 maanden van elk kalenderjaar aan te tonen dat zij verzekerd zijn. In de nieuw voorgestelde wettekst is expliciet opgenomen dat Statenleden en Ministers bij de BVZ zijn verzekerd. Art 3.1 (Verstrekkingen): De (voorzieningen)lijst is uitgebreid met: Huisartsenzorg; Laboratoriumonderzoek; Tandheelkundige zorg ( met gepensioneerden die op 1 febr de leeftijd van 55 hebben bereikt); Kunst en hulpmiddelenzorg ( met brillen, ook aan gepensioneerden); Vervoer in verband met het ontvangen van zorg; Geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie ter voorkoming van complicaties van diabetes, hypertensie, hart- en vaatziekte, obesitas en astma/copd; Selectieve preventie zoals individueel gerichte onderzoeken en interventies in het verlengde van de eerste lijn zorg: griepvaccinatie, screening op borst- prostaat- en baarmoeder(hals)kanker Art 5.5 (dekkingsgebied BVZ) De hoofdregel dat de BVZ geen buitenlandse/ wereldwijde dekking biedt blijft in beginsel van kracht. In de reparatiewetgeving wordt een uitzondering opgenomen: Verzekerden die reeds gediagnosticeerd zijn met een chronische ziekte en daarvoor behandeld worden mogen onder voorwaarden ( chronisch, tijdelijk, behandeling door medische zorgverlener en toestemming vooraf door Uitvoeringsorgaan) de medische behandelingen in het buitenland voortzetten. Vergoeding: het maximale tarief dat geldt voor verstrekkingen die lokaal worden verricht. Art 6. (Dekking kosten) Premiebedragen: 3

4 - Inkomensafhankelijke premie 13% waarvan 4% werknemer en 9% werkgever ( was 12% waarvan 3% werknemer en 9% werkgever). - Inkomensafhankelijke premie Gepensioneerden: 6,5% (was 10%) - Inkomens afhankelijke premie overige verzekerden ( w.o. zelfstandigen): 12% (was 12%) - Inkomens < per jaar: 0% (was 0%) - Inkomens tussen per jaar: gliding scale ( 0,6 % - 3,8 % ) - Inkomensafhankelijke premie bovengrens: NAƒ p.j. ( was Naƒ ) Nominale premie van Naƒ 82, per verzekerde per jaar m.u.v. personen die minder dan NAƒ verdienen en jonger zijn dan 18 jaar, blijft van kracht. Idem ten aanzien van eigen bijdrage van NAƒ1 per receptregel te betalen medicijnen op recept. Art 8 ( Bezwaar) Belanghebbende kan bezwaar aantekenen tegen een beslissing van de Minister of het uitvoeringsorgaan. Dit dient binnen 6 weken te geschieden bij de Minister of het uitvoeringsorgaan. Als na schriftelijke aanmaning geen bericht ontvangen is van de Minister of Uitvoeringsorgaan kan ook een bezwaarschrift worden ingediend. Tegen een besluit van de Minister of uitvoeringsorgaan kan belanghebbende beroep aantekenen bij het Gerecht in Eerste aanleg. Dit dient binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing van de Minister of Uitvoeringsorgaan te gescheiden. Landsbesluit verstrekkingen basisverzekeringen ziektekosten (PB 2013 no 6) De voornaamste aanpassingen die doorgevoerd zijn hebben betrekking op: - Expliciete definiëring paramedici; - Uitbreiding wat niet onder huisartsenzorg valt; - Definiëring tandheelkundige zorg ( nieuw art 3), eerstelijns psychologische zorg ( nieuw art 4) en laboratoriumonderzoek ( nieuw art 7); - Aanpassing voorzieningen.farmaceutische zorg art 6.2 lid 2 a ( versobering orale anticonceptiva ) en d ( uitbreiding geneesmiddelen chronische ziekte en bestrijding acute aandoeningen met antibiotica);.kunst en hulpmiddelen art 7.1 a en u ( uitbreiding met brillen, monturen, lenzen en gehoorapparaten), art 7.11 ( verlagen leeftijd gebruikers van hulpmiddelen anticonceptiva);.verloskundige hulp art 8.1 bijgevoegd lid 5 (meer aanspraak op voorzieningen bij thuisbevalling);.medische uitzendingen art 11.3 lid 3 toegevoegd ( het Uitvoeringsorgaan kan nadere regels vaststellen); Redactioneel commentaar: Hoewel het lang geduurd heeft voordat de reparatiewetgeving tot stand is gekomen is het een goede zaak dat de Regering het uitgangspunt wenst te honoreren dat een ieder tegen de gevolgen van ziektekosten verzekerd moet zijn zonder dat een verschuiving plaatsvindt van private of anderszins verzekerden naar publieke verzekeraars. Bij het in februari 2013 ingevoerd BZV wetgeving was dit niet het geval en met de reparatiewetgeving is het de bedoeling dat dit (terecht) wordt rechtgetrokken. 4

5 Dit biedt perspectief om een evenwichtige afweging te maken welke ziektekostenstelsel gekozen gaat worden bij invoering van een algemene ziektekostenverzekering (AZV): een model waarbij sprake is van uitvoering door meerderde onderling met elkaar concurrerende private verzekeraars ( het Nederlandse model), een stelsel waarbij sprake is van één (overheids)orgaan ( het Arubaanse model) of een variant van deze twee systemen. Als de regering consistent is ligt het concurrentiestelsel voor de hand. Immers, volgens het regeerprogramma is gekozen voor mededinging (concurrentie) als economisch regulerend instrument. De reparatiewetgeving BVZ is ook op deze leest geschoeid. Naar oordeel van de VBC zou dit de juiste keuze zijn. Een logisch gevolg hiervan is dat zo snel mogelijk de markt open gesteld wordt voor private verzekeraars om ook het basis ziekteverzekeringspakket aan een ieder aan te bieden. Op deze wijze wordt een level playing field geschapen. Opvallend is dat de regering gemeend heeft het voorzieningen pakket uit te moeten breiden en de premie van gepensioneerden te verlagen. Financiering van deze voorstellen zal geschieden door de premiedruk voor werkenden te verhogen ( stijging premie met 1% en optrekken van de premieloongrens naar ANG ). De vraag is of dit een verantwoord beleid is. Rekeninghoudend met de zwakke economische situatie in het algemeen en de precaire financiële situatie van het BVZ fonds in het bijzonder, zou eerder gedacht moeten worden aan versobering van het voorzieningenpakket en temperen van de premiedruk om economisch herstel en te stimuleren. De ingeslagen weg van verdere verhoging van de premie en belastingdruk is naar oordeel van de VBC een foutieve keuze. Waarom geen ander alternatieven zoals incorporeren van de publieke sector in de BVZ en hogere eigen bijdragen? Een onderdeel van de huidige BVZ wetgeving dat in ieder geval nog met spoed gerepareerd moet worden is de bepaling ( artikel 2.1) dat het Uitvoeringsorgaan van de BVZ ( = SVB) bepaalt of een verzekeringspakket van een verzekeringsmaatschappij dezelfde dekking biedt zoals de wet voorschrijft. Hier is sprake van een ernstige situatie van conflict of interest of wel een slager die zijn eigen vlees (goed) keurt. Niet alleen is het gevaar voor concurrentievervalsing groot, doch druist in tegen alle regels van good governance. Voorgesteld wordt om een onafhankelijk orgaan in te stellen om dit werk uit te voeren. Wellicht kan dit orgaan ook belast worden met het behandelen van bezwaren in eerste aanleg. Een ander onderdeel dat eveneens urgent gerepareerd moet worden is artikel 3 van PB 2013 no 4 betreffende automatische jaarlijkse verhoging van de premie BVZ. Aanpassing van de premie is een dermate belangrijk punt dat het ten principale beter is dat hierover een brede maatschappelijke discussie wordt gevoerd waarbij als sluitstuk de Staten het definitieve besluit neemt om de premie wel of niet aan te passen. In de huidige wetgeving is deze bevoegdheid verstrekt aan het uitvoeringsorgaan de SVB. Een ongewenste situatie omdat dit geen stimulans vormt om zo efficiënt mogelijk te werken. Immers tekorten worden toch automatisch gedekt met een verhoging van de premie. Ook hier is sprake van een slager keurt zijn eigen vlees situatie het geen in strijd met beginselen van deugdelijk bestuur. 5

6 Productontwikkeling internationale financiële dienstverlenende sector De Internationale financiële dienstverlenende sector heeft onder de titel Product development: creating new opportunities recent een seminar gehouden met als doel de activiteiten van de sector te vergroten via het innoveren en uitbreiden van het product alsook het verbeteren van de concurrentie positie. Hoewel de internationale dienstverlenende sector nog altijd een belangrijke sector is voor de Curaçaose economie ( werkgelegenheid en deviezenopbrengsten ), vervuld de sector niet meer de grote rol als voorheen. Zo blijkt uit onderstaande cijfers dat de sector al jaren kampt met vermindering van de activiteiten en krimp. Het aantal bedrijven is de afgelopen 10 jaar met bijna 35% afgenomen terwijl de netto deviezenopbrengsten een vermindering te zien geven van ongeveer 70%. Netto Deviezeninkomsten Int.Fin.sektor mln Naƒ Bron: BNA/CBCS Aantal geregistreerde Int. bedrijven KVK * * Bron: KVK *Trendbreuk. In 2010 wordt overgegaan tot één register van rechtspersonen ( stichtingen, verenigingen etc) en ondernemingen. Op grond van deze ontwikkelingen is het terecht dat de sector zich richt op innovatie door nieuwe producten te ontwikkelen en bestaande activiteiten te verbeteren en uit te breiden. Op het seminar zijn de volgende producten geïdentificeerd als kansrijk en daardoor de moeite waard om verder te ontwikkelen: Investeringsfondsen: wereldwijd gaat het om een markt van fondsen die gezamenlijk $ 2,4 triljoen beheren. De Kaaiman eilanden, Britse Virgin Eilanden en Ierland zijn momenteel de jurisdicties waar de meeste fondsen zijn gevestigd. Echter in de jaren tachtig was Curaçao de jurisdictie bij uitstek voor het vestigen van investeringsfondsen, in het bijzonder de zogenaamde Hedge fondsen. Het door de USA opzeggen van het belastingverdrag (1987) met de voormalige Nederlandse Antillen en het intrekken van de zgn. Ten Commandments (1997) heeft Curaçao geen goed gedaan. Verdere verslechtering van concurrentiepositie en achterwege blijven van innovatie hebben geresulteerd dat andere jurisdicties deze business hebben overgenomen. Naast verbeteren van de concurrentiepositie zullen er nieuwe producten ontwikkeld moeten worden om Curaçao weer aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats voor investeringsfondsen. Concrete voorstellen: opzetten van een Europese investeringsfonds, invoeren nieuw vehikel voor kleine fondsen tot b.v. max $ 20 miljoen, een nieuw type 6

7 vrijgesteld bedrijf anders dan de BV en NV vorm, invoeren digitale registratieprocedures, nieuwe fee structuur, aanbieden express ( dezelfde dag) services. Vliegtuigregistratie: hoewel Curaçao achterloopt op jurisdicties als Aruba en de Kaaimaneilanden is het nog mogelijk om een inhaalslag te maken op deze lucratieve markt. Hiertoe zijn een aantal vereisten noodzakelijk: - Snel relevante en adequate wetgeving introduceren om registratie van vliegtuigen mogelijk te maken. - Zo snel mogelijk terugkrijgen van de FAA categorie 1 status. - Opleiden van vliegtuiginspecteurs die in staat en bevoegd zijn om meerder typen vliegtuigen te kunnen controleren. Scheepsregistratie: wereldwijd zijn er ongeveer schepen geregistreerd in diverse jurisdicties. De variatie in verscheidenheid, grootte en bemanning van de schepen is groot. Van jachten, vissersboten tot mammoettankers, olieplatvormen en luxe cruiseschepen. Op Curaçao zijn er ongeveer 200 schepen geregistreerd het geen minder is dan 0,25%. Hoewel Curaçao een aantal aantrekkelijke voordelen biedt om schepen te registreren zijn er ook een aantal knelpunten. Om het aantal scheepsregistratie te laten groeien is het noodzakelijk dat Curaçao aan scheepseigenaren, vracht- en bemanningsagenten snelle en op maat gemaakte oplossingen biedt. Daarnaast moeten onder meer de volgende knelpunten worden opgelost: - Vergroten capaciteit van de Maritieme Autoriteit Curaçao. - Toestaan particuliere beveiligingsorganisaties om in Curaçao geregistreerde schepen te beveiligen. - Afvoeren Curaçao van de grijze/zwarte lijsten van vlaggenstaten. Curaçao moet op de witte lijst komen te staan. - Lidmaatschap internationale scheepsorganisaties. - Moderne wetgeving o.a. wat betreft bemanning van schepen, MLC 2006 wetgeving. - Versterken ICT basis. - Mondiale steunpunten. Indien het zou lukken om het aantal scheepsregistratie van 0,25% naar 2,5% te verhogen ( van 200 naar 2500 schepen) dan zou dit 1500 banen en ANG 75 mln per jaar additioneel opleveren. Intellectueel eigendom: Intensiever gebruik maken van de Madrid Conventie om internationale registratie van intellectueel eigendomsrechten ( merk en handelsnamen, patenten, kopieerrechten etc) op Curaçao te vergroten. Hiertoe is het onder meer noodzakelijk dat er een centraal digitaal registratiebureau voor alle registraties wordt opgezet. Tevens is het aan te bevelen om één centraal loket op te zetten waar alle relevante informatie verstrekt wordt over IP, onderneming, belastingen, juridische en fysieke infrastructurele gerelateerde zaken. Voorts zou gedacht moeten worden aan invoering van nieuwe wetgeving en incentives gericht op aantrekken van wereld vermaarde artiesten, sportfiguren en filmstudio s. Zo te oordelen zijn er voldoende opportunities om de internationale financiële dienstverlenende sector te revitaliseren. De cijfers wijzen uit dat hoe langer er gewacht 7

8 wordt des te erger de krimp is. Het zou goed zijn om tot daadwerkelijk actie over te gaan waarbij de sector alle steun ontvangt. Een sterke en vitale internationale financiële dienstverlenende sector is ten voordele van de Curaçaose economie en samenleving. Financieel en economische gevolgen optrekken ontslagtermijn naar 2 jaar bij ziekte De fractie van de PNP in de Staten heeft gebruik gemaakt van het recht toegekend in artikel 77 van de Staatsregeling om een initiatief wetontwerp in te dienen bij de Staten. Het betreft wijziging van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek om de ontslagtermijn van één jaar welke in artikel 1615 h lid 2 vermeld wordt, gelijk te laten lopen met de maximale termijn van verstrekking van ziekengeld, zoals vermeld in artikel 5 eerste lid van de landsverordening ziekteverzekering, welke twee jaar bedraagt. De ontslagtermijn van één jaar dient opgetrokken te worden naar twee jaar. De motivering om dit initiatief ontwerp in te dienen is dat de werknemer meer arbeidsrust kan hebben, immers hij blijft een jaar langer in dienst, en er bestaat zelfs de mogelijkheid dat hij binnen dat jaar geneest en niet meer wegens ziekte zal worden ontslagen. Om inzicht te krijgen in de (financieel-economische) gevolgen van dit initiatief dient na gegaan te worden wat de twee hiervoor genoemde stukken wetgeving precies inhouden. Artikel 5 van de Landsverordening Ziekteverzekering schrijft voor dat werknemers die krachtens de landsverordening verzekerd zijn en die als gevolg van ziekte arbeidsongeschikt zijn, recht hebben op een uitkering in geld, ziekengeld genaamd. Terzake van eenzelfde ziekteoorzaak vervalt dit recht twee jaar nadien. Het gaat hierbij om werknemers met een vijf of zesdaagse werkweek en die onder de ZV loongrens vallen ( per 1 jan 2014 bedraagt deze NAƒ 5237,50 per maand). Werknemers die boven de loongrens alsook zij waarvan de werkweek minder dan 5 dagen is komen niet in aanmerking voor ziekengeld. Dit is ook het geval voor werknemers in de publieke sector. Artikel 1615h, tweede lid van Boek 7A van het BW bepaald dat de werkgever, op straffe van nietigheid, de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte of ongeval, tenzij de ongeschiktheid ten minste een jaar geduurd heeft. Van deze regel kan slechts afgeweken worden bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Wijziging van artikel 1615 h, 2 de lid van één naar twee jaar heeft betrekking op de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers en niet uitsluitend op arbeidsovereenkomsten van werknemers die verzekerd zijn krachtens de landsverordening Ziekteverzekering. Uit het bovenstaande komt duidelijk naar voren dat het initiatief ontwerp van de PNP om de ontslagtermijn bij langdurige arbeidsongeschiktheid door ziekte gelijk te laten lopen met de maximale termijn van verstrekking van ziekengeld of wel optrekken van één naar 8

9 twee jaar niet alleen aanzienlijke financiële gevolgen zal hebben voor werkgevers, doch ook economisch negatief zal uitpakken. Werkgevers zullen geconfronteerd worden met een forse toename van de (loon)kosten. In het geval van een langdurig zieke werknemer die krachtens de landsverordening ZV is verzekerd zullen de additionele kosten bestaan uit: - Een jaar langer doorbetalen van de premie ziektekostenverzekering van 1,9% van de loonsom; - Extra kosten (van 20%) indien in de arbeidsovereenkomst overeengekomen is dat 100% van het salaris zal worden doorbetaald bij ziekte. Immers bij de SVB wordt 80% aan ziekengeld vergoed. In geval sprake is van een situatie waar ziekte werknemers niet verzekerd zijn krachtens de landsverordening ZV zullen de werkgevers geconfronteerd worden met de volgende additionele kosten: - Doorbetaling van een jaar langer salaris indien in een arbeidsovereenkomst of CAO/reglement is bepaald dat de werkgever het salaris doorbetaalt bij arbeidsongeschiktheid door ziekte; - Dubbele loonkosten als de werkgever genoodzaakt is om bij ziekte van een werknemer vervangend personeel in dienst te nemen. Het initiatief voorstel van de PNP is allesbehalve evenwichtig. Waarschijnlijk heeft bij de opstellers de gedachte post gevat dat er geen extra kosten voor werkgevers zullen ontstaan omdat het ziekengeld twee jaar wordt betaald door de SVB. Een foutief, eenzijdig en weinig gebalanceerd uitgangspunt. Het voorstel heeft wel degelijk grote (negatieve) gevolgen voor de werkgevers en het investeringsklimaat. Deze manifesteren zich in de vorm van: - Forse toename van de cost of doing business en daarmee verslechtering van de concurrentiepositie te meer daar er geen flankerende maatregelen om de arbeidsproductiviteit te verhogen worden voorgesteld laat staan ingevoerd. - Als gevolg hiervan zullen werkgevers genoodzaakt zijn om de kostenstijgingen te verminderen. Versobering van het arbeidsvoorwaardenpakket en/of vermindering van het aantal arbeidsplaatsen moeten hierbij niet worden uitgesloten. Toename van de werkeloosheid is reëel als het initiatief ontwerp in deze vorm wordt ingevoerd. - Invoering van het voorstel zal leiden tot verdere verstarring van de arbeidswetgeving en arbeidsmarkt terwijl alle studies en analyses uitwijzen dat deze juist geflexibiliseerd moeten worden. Verstarring van de arbeidsmarkt zal niet bijdragen tot een duurzame economische ontwikkeling waarbij arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Op grond van het bovenstaande wordt een beroep gedaan op de initiatiefnemers van dit ontwerp om deze in heroverweging te nemen omdat hier sprake is van grove onevenwichtigheid die de economie en werkgelegenheid alleen maar zal schaden. Indien gelijktrekking van termijnen wordt beoogd dan zou ook de optie om de ziekengeld regeling terug te brengen naar maximaal één jaar overwogen kunnen worden. Dit voorstel is sociaal en wellicht ook politiek echter weinig aantrekkelijk. Het draagt echter wel bij tot vermindering/oplossen van de thans kennelijk ervaren ongelijke behandeling 9

10 van werknemers. Voor het (noodlijdend) sociaal zekerheidsstelsel zal dit in ieder geval tot een substantiële vermindering van de kosten leiden. 10

11 11

12 12

13 13

14 4.(Nieuwe)Wetgeving Beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaaleconomisch gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten aan de wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over dient uit te brengen (periode januari 2014 t/m februari 2014). Ministeriële regeling met algemene werking houdende toepassing artikel 13 eerste lid van de landsverordening minimumlonen PB 1972 no 110. De regeling beoogt het minimum uurloon in 2014 te indexeren. Het minimum uurloon zou in 2014 ( datum in werking treden is nog niet bekend) ANG 8,09 moeten gaan bedragen. In 2013 bedroeg het minimumuurloon ANG 7,93. Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de landsverordening beperking tabaksgebruik PB 1996 no 55. Dit ontwerp beoogt een verbod in te stellen van gebruik van tabaksproducten in publiekelijk toegankelijke ruimte ( openbare gebouwen, openbaar vervoer en casino s). 5.ECONOMIC INDICATORS Foreign Exchange Position (x mln) : Jan 2014 : NAƒ 2,161 definition IMF Jan 2013 : NAƒ 2,032 Consumer Price Index (Oct 2006 = 100) Nov 2013 :121,7 Nov 2012 :120.8 Change : -0,6% Average inflation past 12 months : 1,3% Population and Employment Curaçao : Total population 150, ,858 Employed population 63,493 62,042 Unemployed population 9,512 6,721 Labor Force 73,005 68,763 Unemployment rate 13.0% 9.8% Stay over tourism no of visitors : Jan-Dec 2013 year to date : Jan-Dec 2012 year to date: Change : 5% 14

15 Cruise tourism no. of passengers : Jan-Dec 2013 year to date : Jan- Dec 2012 year to date : Change: 34% Stay over nights Jan-Dec 2013 year to date: 3,750,631 Jan-Dec 2012 year to date: 3,687,240 Change: 2% Occupancy rate Hotels Dec 63,20 % 56,4% Average YTD Jan-Dec 67,33 % 70,21% Shipping : Jan - Dec 2013 Jan - Dec 2012 Freight Tanker Cruise Others Jan-Dec 2013 Jan-Dec 2012 Cargo movements, metric tons Unloaded ,596 Loaded 230, ,438 Nov 2013 Nov 2012 Total companies Commercial Register Local 23,866 23,135 International 14,682 15,339 Total 38,548 38,474 Source: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Central Bureau of Statistics, Curaçao Tourism Development Foundation, Curaçao Port Authority, MEO, CHATA, Chamber of Commerce Curaçao 15

16 16

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JULI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2011

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Performance Curaçao economy 2014 and expected developments

Nadere informatie

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 JAARVERSLAG 2008 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 INHOUD INLEIDING... 6 1. POSITIONERING DIRECTIE ARBEIDSZAKEN... 7 2. BELEIDSACTIVITEITEN... 9 2.1 Voorbereiding nieuwe

Nadere informatie

Inhoudsopgave MvT Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Inhoudsopgave MvT Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 1 Inhoudsopgave MvT Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 1. Inleiding 2. De aanbevelingen van de Commissie Donner en de SER 2.1 Het advies van de Commissie Donner 2.1.1 Activering van arbeidsgeschiktheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 231 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen. In Naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao,

LANDSVERORDENING van de regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen. In Naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao, 061 STATEN VAN CURAÇAO ZITTINGSJAAR 2014-2015- 061 LANDSVERORDENING van de regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente-inkomen No. 2 ONTWERP In Naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao,

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Beperkt arbeidsgeschikt en de internationale sociale beschermingsvloer.

Beperkt arbeidsgeschikt en de internationale sociale beschermingsvloer. Beperkt arbeidsgeschikt en de internationale sociale beschermingsvloer. Is de 35-minner door de vloer gezakt? Scriptie in het kader van de Masteropleiding Nederlands recht Naam: Chris Kuulman Studentnummer:

Nadere informatie

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD 30034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze

Nadere informatie

HET PENSIOENFONDS ALS TAAKORGANISATIE

HET PENSIOENFONDS ALS TAAKORGANISATIE Amsterdam, 27 oktober 2003 HET PENSIOENFONDS ALS TAAKORGANISATIE SCHOENMAKER BLIJF BIJ JE LEEST Rapport van de Commissie conglomeraatvorming pensioenfondsen Commissie conglomeraatvorming pensioenfondsen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 345 Besluit van 10 september 2013, houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

BTW en gezondheidszorg. Bestuurlijk een uitdaging

BTW en gezondheidszorg. Bestuurlijk een uitdaging BTW en gezondheidszorg Bestuurlijk een uitdaging Peter Kamsteeg MBA-Health April 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Management samenvatting 5 1. Inleiding 6 1.1 Zorg Op Noord 1.2 Conceptualisering 2. Onderzoeksstrategie

Nadere informatie

Arbeidsrechtspecialisten

Arbeidsrechtspecialisten Inleiding Op 18 februari 2014 is het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer. Heel recent, namelijk op dinsdag 10 juni 2014, heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van 2014, houdende regels over de invoering van een basiszorgverzekering (Wet Nationale Basiszorgverzekering) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, ln overweging genomen hebbende dat, - mede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 33 499 Voorstel van wet van het lid Ulenbelt tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet financiering sociale verzekeringen ter

Nadere informatie

IN5HOUDSOPGAVE Directieverslag... 3 1. Inleiding... 3 2. ORGANISATIE... 5 3. FONDSEN... 13

IN5HOUDSOPGAVE Directieverslag... 3 1. Inleiding... 3 2. ORGANISATIE... 5 3. FONDSEN... 13 Pagina 1 IN5HOUDSOPGAVE Directieverslag... 3 1. Inleiding... 3 2. ORGANISATIE... 5 3. FONDSEN... 13 3.1 Ziekte- en Ongevallenfonds... 13 4. VOORUITZICHTEN... 18 5. SLOT... 19 CONTROLE verklaring... 20

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 7 juli 2010 Onderwerp Rechtsbijstand

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 7 juli 2010 Onderwerp Rechtsbijstand > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel

Nadere informatie

A 2013 N 3 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 3 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 3 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste januari 2013 houdende een wettelijke voorziening ter verzekering van kosten ingeval van ziekte (Landsverordening basisverzekering ziektekosten).

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 105 26 824 1 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Algemeen

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Algemeen Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Algemeen Achtergrond Voor u ligt de Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015. Gelet op de Peelsamenwerking 6.1 is deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid september 2003 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Rapport Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds Ministerie van Financiën

Rapport Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds Ministerie van Financiën Rapport Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds Ministerie van Financiën Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Hoofdstuk 2: beleidsdoorlichting... 9 2.1 Inleiding... 9 2.2 Wat is

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid.

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid. Voorstel van wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere

Nadere informatie

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012 Adfiz Stadsring 201 Postbus 235 3800 AE Amersfoort tel. +31(0)33 464 34 64 fax +31(0)33 462 20 75 info@adfiz.nl www.adfiz.nl Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs.

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie