V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012"

Transcriptie

1 Tel.: Fax: Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2011 Aanwijzing Koninkrijksregering 3.RAPPORTEN Risico s invoering Basisverzekering ziektekosten 4.(Nieuwe)Wetgeving 5.ECONOMISCHE INDICATOREN 1.EDITORIAL Op vrijdag 13 juli 2012 heeft de Koninkrijksregering het advies van het College Financieel Toezicht om Curaçao een aanwijzing te geven overgenomen. Deze pijnlijke en schaamtevolle beslissing die ertoe geleid heeft dat Curaçao onder financiële curatele is komen te staan, is grotendeels te danken aan het kabinet MFK/PS/MAN. De Regering en de meerderheid van de Staten hebben de financiële situatie volledig uit de hand laten lopen waardoor de schulden tegen alle gemaakte en overeengekomen afspraken in enorm zijn toegenomen. Niet alleen vertoont de landsbegroting grote tekorten, doch ook bij voorname overheidsbedrijven en entiteiten zoals Aqualectra en het sociale verzekeringsstelsel is dit het geval. Alles wijst in de richting, dat het pover gesteld is met het financieel inzicht, het beheer en de discipline. Als dit erkend zou worden en de bereidheid zou bestaan om lering hieruit te trekken dan zou de scheef gegroeide situatie nog recht getrokken kunnen worden. Er zijn echter geen tekenen die hierop duiden. Na de aanwijzing heeft de Regering nog altijd geen verantwoording afgelegd bij noch de Staten noch rechtstreeks bij het volk. De Staten hebben op hun beurt verzuimd om de Regering hierop aan te spreken. Onbegrijpelijk en ongehoord in een zich zelf noemende democratische rechtstaat. Het niet (optimaal) functioneren van de trias politica is zo te oordelen voor de Gouverneur aanleiding geweest om op 25 juli 2012 een brief naar de Regering te sturen 1

2 waarin herinnerd wordt dat landsverordeningen en besluiten van de Regering niet door hem goedgekeurd en/of getekend zullen worden als die in strijd zijn met de Rijkswet financieel toezicht en de in dat kader gegeven aanwijzing. De vraag rijst of de Regering wel beseft dat een nog grotere vernedering op de loer ligt. Immers de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een brief gericht aan de Tweede Kamer duidelijk kenbaar gemaakt dat het aan Curaçao als autonoom land is om de noodzakelijke maatregelen te treffen en de Koninkrijkspartners niet te belasten met de consequenties van haar handelen. In het onverhoopte geval dat de inzet door Curaçao van de benodigde inspanningen met de daarbij behorende resultaten uitblijven, dan stuurt Curaçao juridisch gezien aan op de enig resterende bijsturingsmogelijkheid binnen het Koninkrijk, te weten de inzet van de waarborgfunctie. Met andere woorden een Algemene Maatregel van Rijksbestuur. Curaçao raakt dan niet alleen haar financiële zelfstandigheid kwijt maar haar totale autonomie. Noch de Curaçaose samenleving noch de economie zit hierop te wachten. Wat nodig is, is een Regering die in staat is om Curaçao op een verantwoordelijke, constructieve en inspirerende wijze te besturen en de grote vraagstukken die zich thans manifesteren aan te pakken en op te lossen. Het grote tekort op de betalingsbalans is onder meer een van de acute problemen die structureel opgelost moet worden. Zonder deviezen zal de welvaart namelijk ernstig worden aangetast en armoede de overhand krijgen. Een Regering die het tripartiete model toepast en via dialoog met de sociale partners tot afspraken komt zal waarschijnlijk het meeste vertrouwen genieten en daardoor tot effectief besturen in staat zijn. Vertrouwen is ook het sleutelwoord om investeringen en economische activiteiten van de grond te krijgen. Dit model heeft bewezen in andere landen tot goede resultaten te leiden. Zou het op Curaçao anders zijn? Waar wacht de Regering op? 2. ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2011 Na elf achtereenvolgende jaren met een surplus te hebben afgesloten was er in 2011 sprake van een tekort op de betalingsbalans. Dit tekort bedroeg Naƒ 507 miljoen. Voor details vide tabel 2. Het in 2011 gerealiseerd tekort is toe te schrijven aan twee ontwikkelingen: - een forse daling van instroom van buitenlands kapitaal; - verdere toename van de importen; Na afronding van het schuldsaneringsprogramma in 2010 is er in 2011 nagenoeg een eind gekomen aan kapitaaloverdrachten uit Nederland. Het (grote) tekort op de lopende rekening kon hierdoor niet geheel worden gedekt. Het tekort op de betalingsbalans van Naƒ 507 miljoen resulteerde in een afname van de deviezenvoorraad. Eind 2011 bedroegen de deviezenreserves Naƒ miljoen 2

3 exclusief de goudvoorraad. Naƒ mln. hiervan bevond zich bij de Bank Ned. Antillen en Naƒ 762 mln. bij de commerciële banken. Deze deviezenstand (BNA) komt overeen met gemiddeld 3,7 maanden dekking van de goedereninvoer. Hiermee wordt voldaan aan de internationale norm welke voorschrijft dat 3 maanden dekking als veilig wordt beschouwd. Het tekort op de betalingsbalans in 2011 is een indicatie dat er sprake is van onevenwichtigheid in de economie. Een nadere blik op de betalingsbalans wijst uit dat ook in 2011 er sprake geweest is van een fors tekort op de lopende rekening van Naƒ miljoen hetgeen overeenkomt met ongeveer 25% van het Bruto Binnenlands Product. Uit de empirie blijkt dat de Curaçaose betalingsbalans gekenmerkt wordt door structurele tekorten op lopende rekening. Historisch bedroegen deze gemiddeld 3-5% van het BBP. Dekking vond plaats via kapitaaloverdrachten uit het buitenland. In de afgelopen vijf jaar is het tekort op de lopende rekening echter fors gestegen en bedroeg het gemiddelde meer dan 20% van het BBP. Een zorgwekkende ontwikkeling omdat het onwaarschijnlijk is dat deze trend lang kan worden volgehouden. De grote tekorten op de lopende rekening duiden op een situatie dat de exporten geen gelijke tred houden met de importen. Er is sprake van een zwakke concurrentiepositie waardoor de export van goederen en diensten zich onvoldoende ontwikkelt. In haar periodieke artikel IV consultatie verslag van september 2011 wijst het IMF ook nog op een ander aspect dat geleid heeft tot een toename van het tekort op de lopende rekening: een inadequate doorberekening van de op de wereldmarkt gestegen prijzen van olie en voedselproducten. Op basis van de beschikbare data blijkt volgens het IMF dat het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans primair toegeschreven moet worden aan de ontwikkelingen op Curaçao. Teneinde deze trend om te buigen wordt door het IMF geadviseerd om een strakker monetair en fiscaal beleid te voeren ( o.a. temperen van kredieten en verminderen van de overheidsuitgaven) evenals invoeren van maatregelen om het investeren te stimuleren. In het bijzonder dient hierbij gedacht te worden aan het het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en wetgeving alsook het prijzengebeuren ( afschaffen prijzenverordening door deze te vervangen door wet economische mededinging) om de concurrentiepositie te verbeteren. Ook de President van de Centrale Bank van Curaçao en St.Maarten (CBCS) heeft bij diverse gelegenheden gewezen op de noodzaak van het structureel terugdringen van het tekort op de lopende rekening. Hier moet de nodige aandacht en zorg aan besteed worden. Immers een onverhoopte en onverwachte ommekeer in de kapitaalstromen die op dit moment de grote tekorten op de lopende rekening financieren, kan in zeer korte tijd de deviezenvoorraad uitputten en dientengevolge het vertrouwen in de Naƒ ernstig ondermijnen en aantasten. Dit fenomeen heeft zich reeds in andere landen gemanifesteerd. Om een mogelijke devaluatie risico te verkleinen zou volgens de President van de CBCS dollarisatie overwogen kunnen worden. 3

4 Deze waarschuwingen moeten ter harte worden genomen. Vooralsnog bestaat de indruk dat dit onvoldoende het geval is. Er kan niet gesproken worden van urgency terwijl alle indicaties in de richting wijzen dat de situatie zorgwekkend is. In 2011 was er sprake van een marginale reële economische groei van 0,4%. Ten opzichte van de voorspellingen begin 2011 is dit een positief resultaat omdat volgens toen beschikbare gegevens de modellen wezen op een krimp van 0,7%. De groei was vooral het gevolg van een verbetering van de activiteiten in de sectoren industrie ( olieraffinage), hotels en restaurants, klein en groothandel en transport. Voor details vide tabel 1a. Hoewel in 2011 sprake was van een lichte economische verbetering is een groei van 0.4% onvoldoende om de grote financieel en sociaaleconomische vraagstukken zoals begrotingstekorten, relatief hoge werkloosheid, grote tekorten gezondheidszorg en pensioenen, inadequate kwaliteit onderwijs en veiligheid structureel aan te pakken en te verbeteren. Hiertoe zullen structurele economische groeicijfers van minimaal boven de 3% noodzakelijk zijn. In 2011 nam de inflatiedruk af van 2,8% in 2010 naar 2,3% voornamelijk als gevolg van daling van de prijzen van elektra. Per eind mei 2012 was de inflatie echter gestegen naar 3,1% als gevolg van hogere olie- en voedselprijzen op de internationale markten. De economische performance van Curaçao, zelfs indien uitgegaan wordt van de meest optimistische analyse, is in vergelijking met de Latijns Amerikaanse en Caribische regio onder de maat. Zowel de Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) als het IMF komen uit op een groei die in 2012 tussen de 2 % en 4,5% zal gaan bedragen. Deze landen hebben echter geen van allen een schuldsanering gekregen waardoor hun schuldquote veel hoger is dan die van Curaçao. Desondanks wijst alles in de richting dat zij op economisch gebied veel beter zullen presteren. De groeivooruitzichten voor 2012 voor Curaçao blijven zwak vanwege de sombere economische vooruitzichten van de belangrijkste handelspartners alsmede het gevoerde beleid en de aanpak van de Regering MFK/PS/MAN. Immers een beleid dat gestoeld is op het ontbreken van macro-economische stabiliteit (duurzame begrotingsevenwicht), afwezigheid van een gebalanceerd sociaal economisch master ontwikkelingsplan, bestuurlijk ondeugdelijk handelen, bevordering van angst, aantasting van rechtszekerheid, lastenverzwaring en respectloos handelen zal niet leiden niet tot verbetering van het investerings- en leefklimaat en vertrouwen. Aantasting van en gebrek aan vertrouwen vormt momenteel het grootste knelpunt waarom de economie van Curaçao niet substantieel en duurzaam groeit. De situatie wordt gecompliceerder nu blijkt dat Curaçao ook nog te kampen heeft met een diepe bestuurlijke integriteitcrisis. Aanpak van deze crisis is noodzakelijk om het vertrouwen in de economie die reeds gering is, niet nog verder te doen verslechteren. 4

5 Om dit doel te bereiken bevelen hoog aangeschreven lokale instituten zoals het CBS, CBCS, Raad van Advies Curaçao, het Ministerie van Financiën en het Curaçaose Economen Platform om de volgende concrete maatregelen te nemen: - Macro economische stabiliteit; - Efficiënt functionerende en flexibele markten; - Sterke vermindering van de bureaucratie / lage administratieve barrières; - Modernisering en versimpeling van het belastingstelsel en concurrerende belastingtarieven; - Naleven en stimuleren principes van good public en corporate governance ; - Verdere stimulering en ontwikkeling deviezen genererende sectoren; - Verbeteren concurrentiepositie: costs of doing business in lijn brengen met arbeidsproductiviteit; - Aanpak hoge kredietverlening; - Stimuleren en versterken dialoog met de sociale partners; Op deze wijze zal het vertrouwen hersteld kunnen worden waardoor voldaan kan worden aan een van de belangrijkste voorwaarden om tot duurzame economische groei te komen. Tabel 1a Ontwikkeling reële BBP sectoren in % uitgedrukt Sectoren L.V.V. en mijnbouw Industry Utiliteit 3, , Bouw Groot en Kleinhandel Restaurants & hotels Transport en communicatie , Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Private huishoudens Overige Totaal private sector 3, Overheidssector GDP

6 Tabel 2 Betalingsbalans Ned.Ant/Unie Cur-SXM, transactiebasis mln Naƒ a. Goederenbalans export - import b. Dienstenbalans -Toerisme Int.Fin.dienstverl Transport Olieraffinage Overige diensten Totaal dienstenbal c.inkomstenbalans d.lopende transfer bal LOPENDE REKENING (a + b + c + d) Kapitaal & Fin. Balans - Kapitaal Financieel Statistische verschillen Saldo Betalingsbalans Lop.rek + Kap rek + Stat.verschillen DEVIEZEN POSITIE Aanwijzing Koninkrijksministerraad Op vrijdag 13 juli 2012 heeft de Rijksministerraad (RMR) het advies van het College Financieel Toezicht (CFT) om Curaçao een aanwijzing te geven overgenomen. De 6

7 aanwijzing houdt in dat de Regering van Curaçao de begroting in 2012 in overeenstemming moet brengen met de normen die opgenomen zijn in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en St. Maarten. Het CFT is tot dit advies gekomen nadat, na intensief en uit uitvoerig overleg en correspondentie met de Regering gebleken is, dat de begroting van Curaçao zowel 2010, 2011 en 2012 een tekort vertoont. Deze ontwikkeling is niet in overeenstemming met hetgeen in de Rijkswet financieel toezicht is overeengekomen inhoudende een structureel evenwicht op de begrotingen. Uit publicaties van het CFT ziet het cijfermatig beeld van het verloop van de begrotingen 2010, 2011 en 2012 er als volgt uit. Tabel 1 Stand van zaken 2010 en 2011 Tekort EGC Jan excl BRK baten 55 Tekort Land Curaçao / Tekort Land Curaçao jan -dec Totaal 262 Met BRK middelen belegde projecten (onderhoud scholen, Sentro pro Arte etc) 53 Totaal 315 eenmalige BRK bate 217 Nog te vinden dekking 98 Tabel 2 Begroting 2012 Uitstel basisverzekering 60 Derving dividendopbrengsten 25 Ombuigingsopdracht Dekking Curacao materiaal, kapitaallasten incidentele baten 30 Onbuigingsopdracht eerdere jaren na inzet BRK 98 7

8 Totale ombuigingsopdracht Uit tabel 1 blijkt dat het Eilandgebied Curaçao in de periode januari tot en met 9 oktober 2010 een tekort op de begroting had van ANG 55 miljoen. In de periode t/m eind december 2010 heeft de Regering van het land Curaçao het gepresteerd om het tekort op te laten lopen met ANG 51 miljoen. Over heel 2010 was er derhalve sprake van een tekort van ANG 106 mln. Het jaar 2010 kenmerkte zich ook door een incidentele BRK meevaller van ANG 217 miljoen. Hoewel het volgens de bepalingen van de Rijkswet financieel toezicht niet mogelijk is om incidentele meevallers aan te wenden voor dekking van (structurele) tekorten heeft het CFT eenmalig ingestemd om het tekort met deze reserves aan te vullen. De overgangsproblematiek vanwege de nieuwe staatkundige verhoudingen liggen hieraan ten grondslag. Naast het dekken van het begrotingstekort 2010 is een deel van de incidentele BRK meevaller ook bestemd voor de financiering van een aantal projecten zoals onderhoud scholen, plan van aanpak politie en justitie en Sentro pro Arte. Hiervoor is ANG 53 miljoen afgezonderd. Idem ten aanzien van dekking van een koersverlies van ANG 12 miljoen. Recapituleren kan worden gesteld dat eind 2010 nog ANG 58 miljoen ( ) over was van de incidentele BRK meevaller. In 2011 was er volgens rapportage van het CFT een begrotingstekort van ANG 156 mln. De Regering deelde mede dat dit tekort door de incidentele BRK meevaller gedekt zal worden derhalve was in 2011 sprake van een sluitende begroting. Het CFT heeft aan de bel getrokken door te Regering erop te attenderen dat in 2010 al een groot deel van deze meevaller (ANG 171 mln.) reeds een bestemming had en derhalve onvoldoende middelen aanwezig was om het tekort in 2011 te dekken. In feite moet voor 2011 nog een dekking van ANG 98 mln. ( ) gevonden worden. In 2012 komt de CFT tot de conclusie dat vanwege vertraging van nemen van maatregelen op onder meer het gebied van het sociale verzekeringsstelsel ( gezondheidszorg en pensioenen) niet gerekend kan worden op een bezuiniging van minimaal ANG 60 miljoen. Ook zal heeft het CFT een hard hoofd in dat overheids entiteiten voor een bedrag van ANG 25 miljoen aan dividenden zullen opbrengen. Bovendien zijn er nog een aantal risico gebieden onder meer de volgende aannames en verwachtingen van de Regering: - Vermindering van de personeelslasten in 2012 met ANG 81 mln. t.o.v ( van ANG 551 mln. in 2011 naar ANG 470 mln. in 2012); - Vermindering van overdrachten in 2012 met ANG 20 miljoen; - Toename van de belastinginkomsten met ANG 86 miljoen ( van mln. in 2011 naar in 2012). 8

9 Op grond van deze ontwikkeling is het volgens het CFT vrijwel zeker dat jaar 2012 zal net als de twee voorgaande jaren ook met een tekort zal afsluiten. Zoals de zaken anno juli 2012 er voorstaan, zal in 2012 een ombuiging van ANG 153 miljoen moeten plaatsvinden indien evenwicht op de begrotingen 2010, 2011 en 2012 bereikt wilt worden. Hierbij moet beseft worden dat de jaarrekeningen van 2010 en 2011 nog niet zijn vastgelegd en goedgekeurd. De tekorten kunnen daarom hoger uitvallen dan thans bekend is. Dat er na drie jaar nog geen zicht bestaat op het voldoen aan de normen die in de Rijkswet financieel toezicht zijn opgenomen ( realiseren van begrotingsevenwicht) is voor de CFT aanleiding geweest om de Rijksministerraad te adviseren om tot een AANWIJZING voor Curaçao over te gaan. De RMR heeft dit advies overgenomen en bij besluit 13 juli 2012 no 338 gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Concreet worden op 12 onderdelen een aanwijzing gegeven. Deze laten zich beknopt als volgt samenvatten: - Per 1 september 2012 compenseren van de tekorten ten bedrage van ANG 98 mln van de gewone dienst 2010 en 2011; - Per direct niet langer uitgaan van besparingen in de begroting 2012 vanwege niet ten uitvoer brengen van voorgenomen maatregelen op het gebied van gezondheidszorg en het dividendbeleid; - Per 1 september 2012 dekken van besparingsverliezen ten bedrage van ANG 55 mln. Per 1 januari 2013 dienen geplande maatregelen op het terrein van gezondheidszorg, oudedagsvoorzieningen en dividenden te worden gerealiseerd. - Versterking van het regie op de uitvoering van deze maatregelen opdat deze daadwerkelijk op 1 jan 2013 worden gerealiseerd. - Opschorten van aangaan van leningen totdat de (meerjarige) begroting in evenwicht is. - Het maandelijks invullen en aanleveren van een liquiditeitsoverzicht; - Met onmiddellijke ingang instellen van voorafgaand toezicht door de minister van Financiën; - Het daadwerkelijk toepassen van een vacaturestop en verplicht maandelijks publiceren van genomen personeelsbeslissingen; - Het per 1 september opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak om de vermogens van overheidsvennootschappen op middellange termijn weer financieel gezond te maken; - Per 24 augustus 2012 maandelijks het College Financieel Toezicht en de RMR informeren over de voortgang van de voorgenomen maatregelen, de uitputting van de begroting en verwachte realisatie van de begroting; - In afstemming met het CFT vervolg geven aan nog niet opgevolgde adviezen inzake de begroting 2012; - Maandelijks schriftelijk rapporteren aan het CFT inhoudende de voortgang en stand van zaken van alle hiervoor genoemde verplichtingen. 9

10 In de brief d.d. 18 juli 2012 betreft het onderwerp aanwijzing Curaçao begroting 2012 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gericht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt onder meer melding gemaakt dat het aan Curaçao als autonoom land is om de noodzakelijke maatregelen te treffen en de Koninkrijkspartners niet te belasten met de consequenties van haar handelen. In het onverhoopte geval dat de inzet door Curaçao van de benodigde inspanningen met de daarbij behorende resultaten uitblijven, dan stuurt Curaçao juridisch gezien aan op de enig resterende bijsturingsmogelijkheid binnen het Koninkrijk, te weten de inzet van de waarborgfunctie. Met andere woorden een Algemene Maatregel van Rijksbestuur (toepassen van artikel 43 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden). 3.RAPPORTEN Riciso s invoering Basisverzekering ziektekosten De Regering heeft bij diverse gelegenheden laten blijken het volste vertrouwen te hebben dat invoering van de Basisverzekering ziektekosten welke door een projectgroep bestaande uit een aantal door hen aangewezen deskundigen tot grote financiële besparingen en efficiency zal leiden. Er zijn bezuinigingsbedragen genoemd van tussen de ANG 60 en 100 miljoen op jaarbasis. Wie het voorstel bestudeerd heeft komt echter snel tot de vraag waarop dit vertrouwen en deze cijfers op gebaseerd zijn. Niet allen ontbreekt een gedegen cijfermatige onderbouwing maar wordt ook uitgegaan van een aantal veronderstellingen waaraan bij lange na, in ieder geval niet op korte termijn aan zal worden voldaan. Als gevolg hiervan omvat het voorstel dan ook een groot aantal risico s. In het kort kunnen deze als volgt worden samengevat: - Uitgegaan wordt van de bouw van een nieuw ziekenhuis. Hoe realistisch is dit nu blijkt dat er grote begrotingstekorten zijn en volgens de aanwijzing deze eerst gedicht moeten worden alvorens leningen aangegaan kunnen worden? - Er dient een geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf te worden opgezet. Wanneer gaat dit zijn beslag krijgen en zijn er al bindende afspraken gemaakt met de medische specialisten? - Een economische groei van 3% en een inflatie van 2%. Hoe realistisch is dit? - Een autonome jaarlijkse stijging van de kosten van gezondheidszorg van 3% terwijl wereldwijd deze 6% bedraagt. - Een gemiddelde jaarlijkse stijging van het inkomen van personen met 2,4%. Waarop gebaseerd? - Hoe worden de premies van zelfstandigen, vrije beroepsbeoefenaren, gepensioneerden, personen werkzaam in de informele sector vastgesteld ( welke inkomen) en geïnd? - Hoe hard zijn de geplande bezuinigingen op medische uitgaven. Is reeds overeenstemming bereikt met de verschillende zorgaanbieders? - Hoeveel bedragen de uitvoeringskosten en het bedrag dat aan ziekengeld uitgekeerd moet worden? 10

11 Door deze risico s is het gevaar ontstaan dat zich een situatie voordoet waarbij de inkomsten en uitgaven niet goed worden ingeschat. De ervaring toont aan dat bij de inkomstenkant vaak sprake is van overschatting en bij de uitgaven van onderschatting met als gevolg (grote) tekorten. Op grond hiervan is de kans niet uitgesloten dat introductie van de Basisverzekering niet zal resulteren in besparing en bezuiniging maar veeleer tot continuering en/of verslechtering van de huidige praktijk. Met andere woorden grote tekorten. Als dit scenario zich voordoet dan zal de overheidsbegroting in nog grotere problemen terecht komen. Hoe gaat dat dan worden opgelost? Naast de financiële risico s zijn er minimaal nog twee andere aspecten die de aandacht behoeven: Persoonlijke vrijheden van de burger. Het model Basisverzekering is gebaseerd op ernstige beperking van de (keuze) vrijheden van de burger. Kiezen van een eigen verzekeringsbedrijf, consultatie van artsen en aanschaf van medicijnen wordt sterk aan banden gelegd. De overheid bepaalt hoe zaken betreffende gezondheidszorg van de burger eruit dient te zien. Wordt straks ook door de overheid besloten welke snacks, restaurants, betaalinstelling etc de burger wel of niet mag bezoeken?? Inconsistentie overheidsbeleid. De Regering vindt liberalisering van de stroom markt het beste voor Curaçao doch ten aanzien van uitvoering gezondheidszorg moet er sprake zijn van een monopolie structuur ( één uitvoerder). Hoe valt dit te rijmen? Op Curaçao bestaat er een verplichte WA verzekering motorrijtuigen welke door met elkaar concurrerende verzekeringsbedrijven worden uitgevoerd. Er is sprake van maximale keuze vrijheid van de consument. Bestaat er verzekeringstechnisch een principieel verschil tussen een WA verzekering motorrijtuigen en een ziektekostenverzekering? Waarom zou uitvoering van een ziektekostenverzekering niet door meerdere onderling met elkaar concurrerende verzekeraars worden geïmplementeerd? Op basis van bovenstaande punten zou het aan te bevelen zijn om het model Basisverzekering in heroverweging te nemen. 4.(Nieuwe)Wetgeving Beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaaleconomisch gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten aan de wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over dient uit te brengen (periode juni 2012 t/m juli 2012). In de betreffende verslagperiode heeft de regering geen nieuw stukken wetgeving aan de SER aangeboden ter advisering: 5.ECONOMIC INDICATORS Foreign Exchange Position (x mln) : June 2012 : NAƒ 2,383 June 2011 : NAƒ2,688 11

12 Consumer Price Index (Oct 2006 = 100) June 2012 :121,0 Junel 2011 : Change : 4,3% Average inflation past 12 months : 3,3% Population and Employment Curaçao : Total population 138, ,642 Employed population 56,582 56,535 Unemployed population 6,045 6,486 Labor Force 62,627 63,021 Unemployment rate 10.3% 12.4% GDP Curaçao (x mln) Private consumption ( x mln) Private investments (x mln) Export of goods & services (x mln) Imports of goods & services (x mln) Stay over tourism no of visitors : Jan-May 2012 year to date : Jan-May 2011 year to date: 156,746 Change : 9% Cruise tourism no. of passengers : Jan-May 2012 year to date : Jan-May 2011 year to date : Change: 18% Stay over nights Jan-May 2012 year to date: 1,499,739 Jan-May 2011 year to date: 1,330,374 Change: 13% Occupancy rate Hotels May 70,85 % 69,29% Average YTD 76,11% 78,33% 12

13 Shipping : Jan - April 2012 Jan - April 2011 Freight Tanker Cruise Others Jan-March 2012 Jan-March 2011 Cargo movements, metric tons Unloaded 155, ,245 Loaded 53,401 53,726 May 2012 May 2011 Total companies Commercial Register Local 23,045 22,519 International 15,585 16,484 Total 38, Source: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Central Bureau of Statistics, Curaçao Tourism Development Foundation, Curaçao Port Authority, MEO, CHATA, Chamber of Commerce Curaçao 13

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Beëindiging Aanwijzing en hoe nu verder? Resultaten Conjunctuur

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2013 Landsverordening

Nadere informatie

Economische ontwikkelingen in 2013 en vooruitzichten voor 2014

Economische ontwikkelingen in 2013 en vooruitzichten voor 2014 PERSBERICHT NR. 2013-009 Curaçao Economische ontwikkelingen in 2013 en vooruitzichten voor 2014 Na de economische krimp van 0,1% in 2012, neemt naar verwachting het reële Bruto Binnenlands Product van

Nadere informatie

De conclusies van het IMF betreffende de betalingsbalans en het monetair beleid zijn onderverdeeld in drie aspecten:

De conclusies van het IMF betreffende de betalingsbalans en het monetair beleid zijn onderverdeeld in drie aspecten: SAMENVATTING BELANGRIJKSTE CONCLUSIES IN HET RAPPORT D.D. 19 SEPTEMBER 2011 NAAR AANLEIDING VAN DE BESPREKINGEN IN HET KADER VAN DE 2011 ARTIKEL IV CONSULTATIES VAN HET IMF 1. HOOFDTHEMA Het belangrijkste

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken ontwikkeling toeristische sector Curaçao

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen Betalingsbalans 2012 Convenant bevorderen

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER FEBRUARI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken Strategisch Toeristen

Nadere informatie

De minister van Financiën van Curaçao. Pier Hornstra maart 2013 Cft /6 - Advies vastgestelde begroting 2013

De minister van Financiën van Curaçao. Pier Hornstra maart 2013 Cft /6 - Advies vastgestelde begroting 2013 Aan De minister van Financiën van Curaçao College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefax (+5999) 4619088

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken overheidsfinanciën 3 e kwartaal 2015

Nadere informatie

Verslag van de president

Verslag van de president Verslag van de president De matige groei van de wereldeconomie zette zich voort in het tweede kwartaal van 2016 als gevolg van een groeivertraging in de hoogontwikkelde landen. In de opkomende economieën

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Voorspelling MEO Economische groei 2014 Jaarverslag CFT

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER AUGUSTUS 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Resultaten seminar Economen Platform

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 Nr. 40 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba.

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. De regering van Aruba, in deze vertegenwoordigd door de Minister President van Aruba, de heer M.G. Eman, evenals

Nadere informatie

Economische ontwikkelingen in 2014 en vooruitzichten voor 2015

Economische ontwikkelingen in 2014 en vooruitzichten voor 2015 Economische ontwikkelingen in 2014 en vooruitzichten voor 2015 Curaçao De economie van Curaçao is in 2014 naar verwachting met 0,5% % gekrompen ten opzichte van 2013. De krimp is daarmee iets kleiner dan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 338 Besluit van 13 juli 2012, houdende het geven van een aanwijzing aan het bestuur van Curaçao tot aanpassing van de begroting 2012, rekening

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefaxk (+5999)

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Krimp economie Curaçao met 0,1% in 2012 Financiële Management

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Performance Curaçao economy 2014 and expected developments

Nadere informatie

De financiële crisis vanuit de. Miriam Gonzalez Executive Director Centrale Bank van Aruba

De financiële crisis vanuit de. Miriam Gonzalez Executive Director Centrale Bank van Aruba De financiële crisis vanuit de Caribische invalshoek 4 november 2010 0 Miriam Gonzalez Executive Director Centrale Bank van Aruba Structuur van de presentatie Effecten financiële crisis voor het Caribisch

Nadere informatie

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2017

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2017 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2017 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Begroting Curaçao 2018 Impact CNSJF op de Curaçaose economie

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Aanpassing Tax- Holiday wetgeving Stand van zaken Overheidsfinanciën

Nadere informatie

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007 Inleiding Deze rapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van de slotverklaring van de miniconferentie van 11 oktober 2006 met Bonaire, Saba en Sint Eustatius en van de slotverklaring van het

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/046319 Uw brief van:

Nadere informatie

SCHATTING BBO OPBRENGSTEN

SCHATTING BBO OPBRENGSTEN SCHATTING BBO OPBRENGSTEN 1. Opbrengsten BBO aan overheidsinkomsten Voordat wordt ingegaan op de opbrengsten die de BBO aan Lands kas zal bijdragen, wordt stilgestaan bij het gegeven dat het BBO-stelsel

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Financiële situatie Curaçao anno oktober 2012 Stand van

Nadere informatie

David Abrahams +5999 4619081. 17 juni 2015 info@cft.cw. Cft 201500123 1/5 - Reactie op de 1 e uitvoeringsrapportage 2015 Sint Maarten

David Abrahams +5999 4619081. 17 juni 2015 info@cft.cw. Cft 201500123 1/5 - Reactie op de 1 e uitvoeringsrapportage 2015 Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Contactpersoon Telefoonnummer David Abrahams +5999 4619081 Datum E-mail 17 juni 2015 info@cft.cw Ons kenmerk Uw kenmerk Pagina Bijlagen 1/5 - College financieel

Nadere informatie

A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 16 de december 2014 houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (PB 1972, no. 110)

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER MAART 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Cft: Goedkeuring Begroting Curaçao

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 juli 2014 Kamervragen Aruba

Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 juli 2014 Kamervragen Aruba Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK KR Den Haag www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Contactpersoon -- Kenmerk 2014-0000378979 Uw kenmerk Datum 15 juli

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 17 Landsverordening van de 20 ste januari 2014, tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2014 (Landsverordening

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2016/ Uw brief van: 29 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 20 juli 2016

Uw nummer (letter): 2016/ Uw brief van: 29 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 20 juli 2016 Aan De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): 2016/018577 Uw brief van: 29 juni 2016 Ons nummer: 20072016.01 Willemstad,

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O. NEWSLETTER September 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O. NEWSLETTER September 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER September 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Economische verwachting 2011:

Nadere informatie

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN 2016 EN VOORUITZICHTEN VOOR 2017

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN 2016 EN VOORUITZICHTEN VOOR 2017 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN 2016 EN VOORUITZICHTEN VOOR 2017 Voorwoord Volgens voorlopige cijfers is de economische groei in Curaçao in 2016 nihil geweest (0,0%), nadat een groei van 0,3% in 2015 werd

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE (Sociaal-Economisch) Beleid Regering 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

2015/ Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 mei 2016

2015/ Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 mei 2016 Aan De Minister van Financiën De heer José M.N. Jardim Pietermaai 4-4A Curaçao Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/047432 Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: 27052016.01 Willemstad, 27

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 20-0000619804 Uw kenmerk Datum 5 oktober

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Aanpassing Minimumlonen 2015 Voorstel inkorten AOV/AWW

Nadere informatie

Debt Sustainability Analysis (DSA)

Debt Sustainability Analysis (DSA) BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Debt Sustainability Analysis (DSA) Een analyse naar de kwetsbaarheid van de Surinaamse Staatsschuld in 2014-2018 Malty Dwarkasing Sarajane Omouth

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

De minister van Financiën van Curaçao. Pier Hornstra mei 2013 Cft /6 -

De minister van Financiën van Curaçao. Pier Hornstra mei 2013 Cft /6 - Aan De minister van Financiën van Curaçao College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefax (+5999) 4619088

Nadere informatie

Sense of urgency; Hervormingen; Impact.

Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency Korte termijn: financiële tekorten (2011) algemene ouderdomsvoorziening: ca. 100 mln/ jr schommelfonds uitgeput in 2013; ziektekostenverzekering:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds kandidaat-minister-president en kandidaat-gevolmachtigde Minister;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds kandidaat-minister-president en kandidaat-gevolmachtigde Minister; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30236 21 oktober 2014 Besluit van 17 oktober 2014, houdende aanwijzing aan de Gouverneur van Sint Maarten tot het aanhouden

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/013121 2016/013370

Nadere informatie

De financiële crisis: en de Nederlandse Antillen

De financiële crisis: en de Nederlandse Antillen De financiële crisis en de Nederlandse Antillen Presentatie door Eric Matto Bank van de Nederlandse Antillen voor het seminar De financiële crisis: oorzaken, gevolgen en aanpak 2 september 2009 Blijven

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

De minister van Financiën van Curaçao. Pier Hornstra oktober 2013 Cft /5

De minister van Financiën van Curaçao. Pier Hornstra oktober 2013 Cft /5 Aan De minister van Financiën van Curaçao College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefax (+5999) 4619088

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Brandbrief VBC aan regering over stand van zaken economie

Nadere informatie

CPB Achtergronddocument

CPB Achtergronddocument CPB Achtergronddocument Tekortreductie in internationaal perspectief Erik Floor 3 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Tekortreducerende maatregelen 5 3 Tekortreducering 7 3.1 Overheidsuitgaven 8 3.2 Overheidsinkomsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 940 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER APRIL 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Kanttekeningen bij Regeerprogramma

Nadere informatie

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN Paramaribo, 26 maart 2015 Inleiding Reeds vele jaren hebben we te maken met een onnauwkeurige en ondoorzichtige wijze van de opstelling en presentatie

Nadere informatie

Opdracht 1 Macro-economie [30p]

Opdracht 1 Macro-economie [30p] Opdracht 1 Macro-economie [30p] De effectieve vraag van land Angeloziё bestaat uit de voorgenomen consumptie van de gezinnen en de voorgenomen investeringen van de bedrijven. In dit land was het Bruto

Nadere informatie

De Rijksbegroting voor dokters

De Rijksbegroting voor dokters Medisch Contact Live 11 december 2013 De Rijksbegroting voor dokters Marco Varkevisser Universitair hoofddocent Economie en Beleid van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: varkevisser@bmg.eur.nl

Nadere informatie

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2014/006547 Uw brief van: 16 april 2014 Ons nummer: 25042014.01 Willemstad, 25 april 2014

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2014/006547 Uw brief van: 16 april 2014 Ons nummer: 25042014.01 Willemstad, 25 april 2014 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Builiding, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2014/006547 Uw brief van: 16 april 2014 Ons

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Curaçao Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2015 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 juni 2016 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Overheidsfinanciën van Aruba. Presentatie Radenoverleg drs. M. Agunbero, lid Raad van Advies Aruba Willemstad, 9 oktober 2015

Overheidsfinanciën van Aruba. Presentatie Radenoverleg drs. M. Agunbero, lid Raad van Advies Aruba Willemstad, 9 oktober 2015 Overheidsfinanciën van Aruba Presentatie Radenoverleg drs. M. Agunbero, lid Raad van Advies Aruba Willemstad, 9 oktober 2015 Inhoud Analyse financieel-economische ontwikkelingen Stand overheidsfinanciën

Nadere informatie

Eric Matto Onderdirecteur Monetaire en Economische Zaken Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Eric Matto Onderdirecteur Monetaire en Economische Zaken Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Eric Matto Onderdirecteur Monetaire en Economische Zaken Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Seminar Onzekere Pensioenzekerheid 17 november 2010 1 Inhoud 1. Beleggingsregel institutionele beleggers.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-038 15 mei 2009 9.30 uur Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog Export en investeringen vallen

Nadere informatie

De minister van Financiën van Sint Maarten. Marnell Bosma / Jacob de GleeJacob de Glee oktober Oct-2010

De minister van Financiën van Sint Maarten. Marnell Bosma / Jacob de GleeJacob de Glee oktober Oct-2010 Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Contactpersoon Telefoonnummer Marnell Bosma / Jacob de GleeJacob de Glee +5999 461 9081 (Cft) Datum E-mail 21 oktober 201121-Oct-2010 info@cft.an Ons kenmerk

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Eindexamen havo economie oud programma 2012 - I

Eindexamen havo economie oud programma 2012 - I Opgave 1 Beleggingen leiden tot inkomensverschillen Aangetrokken door voorspoedige ontwikkelingen op de effectenbeurs, zijn in een land de mensen steeds meer gaan beleggen in aandelen en obligaties. Mede

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE PRESIDENT. Algemene beschouwing

VERSLAG VAN DE PRESIDENT. Algemene beschouwing VERSLAG VAN DE PRESIDENT Algemene beschouwing Gedurende 2010 heeft de wereldeconomie zich verder hersteld van de hevige recessie, die was veroorzaakt door de internationale financiële crisis. Het hersteltempo

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 290 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JANUARI 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Verwachte economische groei Curaçao

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 77 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 november

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V.

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. BEHEER HYPOTHEEKOVEREENKOMST Archivering van documenten Wij archiveren

Nadere informatie

Macro-economisch scorebord 2015K4

Macro-economisch scorebord 2015K4 Macro-economisch scorebord 2015K4 Saldo lopende rekening als % bbp Netto extern vermogen als % bbp Reële effectieve wisselkoers (36 handelspartners) 3-jaars voortschrijdend gemiddelde 3-jaars mutatie in

Nadere informatie

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012 EMU-saldo gemeenten Regiodagen Gemeentefinancien 2012 Dick van Tongeren 12 juli 2012 Inhoud van de presentatie EMU- saldo: Nationale rekeningen en ESR95 Belangrijke concepten van registratie in NR Relatie

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN 2017 EN VOORUITZICHTEN VOOR 2018

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN 2017 EN VOORUITZICHTEN VOOR 2018 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN 2017 EN VOORUITZICHTEN VOOR 2018 Voorwoord Volgens voorlopige cijfers is het reële BBP in de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten in 2017 gekrompen, doordat de activiteiten

Nadere informatie

Uitdagingen lokale. Eric Matto Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten

Uitdagingen lokale. Eric Matto Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten Uitdagingen lokale banksector Eric Matto Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten 3 november 2011 Inhoud 1. Kenmerken lokale l banksector 2. Recente schokken 3. Effecten op de lokale banksector 4. Uitdagingen

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014 Aan De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De heer Earl Balborda Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad,

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JANUARI 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Begroting Curaçao 2013 Aanpassing

Nadere informatie

Advies eerste uitvoeringsrapportage en begrotingswijziging 2015 openbaar lichaam Sint Eustatius

Advies eerste uitvoeringsrapportage en begrotingswijziging 2015 openbaar lichaam Sint Eustatius College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao

Nadere informatie

Een artikel van E.E. Matos-Pereira, econoom bij de afdeling Economisch Beleid.

Een artikel van E.E. Matos-Pereira, econoom bij de afdeling Economisch Beleid. DE BETALINGSBALANS VAN ARUBA IN 2003 Een artikel van E.E. Matos-Pereira, econoom bij de afdeling Economisch Beleid. 1. Inleiding De Arubaanse betalingsbalans geeft weer de economische transacties van Aruba

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 108 Besluit van 7 maart 2014 tot uitvoering van de artikelen 5, tweede lid, 11, eerste lid, en 14 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

2013/ Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer: Willemstad, 14 mei Afd:

2013/ Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer: Willemstad, 14 mei Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2013/023567 Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer:

Nadere informatie

Visiedocument Neutralis. Visiedocument Neutralis 2013-06- 07

Visiedocument Neutralis. Visiedocument Neutralis 2013-06- 07 Visiedocument Neutralis 1 Inhoudsopgave: 1. Doel Visiedocument.... 3 2. Ontwikkelingen in de wereldeconomie... 4 3. Ontwikkelingen in de Nederlandse economie. 6 4. Ontwikkelingen binnen de financiële branche

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 25 oktober 2017 Ons nummer: Willemstad, 3 november 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 25 oktober 2017 Ons nummer: Willemstad, 3 november 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn De heer H. Koeiman Prinsenstraat 86 Curaçao Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/041142 Uw brief van:

Nadere informatie