V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014"

Transcriptie

1 Tel.: Fax: Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER EDITORIAL 2.ECONOMIE Aanpassing Minimumlonen 2015 Voorstel inkorten AOV/AWW uitkeringen niet-ingezetenen met 25% Overzicht premie en premieloongrenzen Sociale Verzekeringen RAPPORTEN Transparency International Corruption Perceptions Index (Nieuwe) Wetgeving 5.ECONOMISCHE INDICATOREN 1.EDITORIAL Hoewel kwantitatieve data over het hele jaar nog ontbreken, wijzen kwalitatieve analyses uit dat de economische performance van Curaçao in 2014 evenals de voorgaande jaren onder de maat was. In de eerste helft van 2014 was volgens analyse van de CBCS sprake van een krimp van 0,8% terwijl voor heel het jaar een krimp van 0,4 wordt verwacht. Het ministerie van Financiën is optimistischer en verwacht voor 2014 een economische groei van 0,3%. Het ziet ernaar uit dat de in 2013 en 2014 ingevoerde lasten verzwarende maatregelen ( onder andere invoering / verhoging BVZ, ZV, AOV premies en loongrenzen, plus optrekken AOV pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar, 1% extra AOV premie indien jaarinkomen meer bedraagt dan , optrekken OB tarief naar 9% voor aantal producten en diensten en introductie OZB) in 2014 een negatief effect gehad hebben op het economisch gebeuren. Volgens voorlopige cijfers van het CFT is tot en met het derde kwartaal 2014 sprake van een daling van de overheidsinkomsten van tussen de Naƒ 60 en 80 miljoen. Waarschijnlijk is deze vermindering van belastinginkomsten te wijten aan de economische malaise. Uit de cijfers van de CBCS blijkt voorts dat alleen de sectoren manufacturing en hotels/restaurants positief hebben bijgedragen aan de groei. Alle overige sectoren vertoonde een krimp. Per saldo was er in de twee kwartalen van 2014 sprake van een krimp. Met het nieuwe jaar voor de deur rijst de vraag wat in 2015 verwacht kan worden. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling verwacht een groei van 0,3% op grond van investeringen bouw nieuw ziekenhuis, groei van het toerisme, lage inflatie en de lasten verlichtende maatregelen (fiscaalplan 2015) welke de Regering gaat invoeren. Het ministerie van Financiën is optimistischer en verwacht een groei van 1,5% terwijl de 1

2 CBCS het op een groei van 0, 3% houdt. Uiteraard is het te hopen dat deze voorspellingen uitkomen. De economie van Curaçao heeft namelijk grote behoefte aan duurzame groei. De toegezegde fiscale alivio kan fungeren als jumpstart voor dit proces. Echter geconstateerd moet worden dat er ook bedreigingen zijn welke zich in de vorm manifesteren van grote tekorten bij de sociale zekerheid fondsen alsook bij een aantal overheidsentiteiten. Het gaat om deficits die in totaal meer dan Naƒ 500 miljoen bedragen. Hoe gaan deze problemen worden opgelost? Gezien de in 2013 opgedane ervaringen zou het niet verstandig zijn om wederom het recept van lastenverzwaringen ( verhogen van premies sociale verzekeringen en belastingen) toe te passen. De recente externe ontwikkelingen waarbij sprake is van een spectaculaire verlaging van de internationale tarieven van (ruwe) olieproducten die volgens experts enige tijd zal aanhouden, zou wellicht enige soelaas kunnen bieden. De olierekening van Curaçao bedroeg in 2013 ongeveer NAF 900 miljoen. Halvering van deze rekening leidt tot (financiële) ruimte die mits verstandig aangewend, een bijdrage zou kunnen leveren aan het helpen verminderen respectievelijk oplossen van bovengenoemde bedreigingen. Bij voorbaat moet gewaarschuwd worden dat deze externe alivio niet structureel van karakter is en dat de ademruimte die hierdoor ontstaat, benut wordt om duurzame oplossingen te vinden voor de gesignaleerde problemen. Bovendien dient rekening te worden gehouden dat er grote kans bestaat dat vanwege de prijsdalingen de OB opbrengsten terug zullen lopen. Daartegenover staat een forse meevaller voor de consument/ondernemer die profijt zullen hebben van de lagere tarieven van olieproducten ( benzine, diesel, gasoil, gas, electra, water etc). Met in achtneming van deze pro s en con s is het de moeite waard om na te gaan of het hiervoor aangestipt voorstel mogelijkheden biedt. Het nader uitwerken van deze optie zou wellicht het beste door het platform Dialogo National geschieden daar de voornaamste sociale partners daarin participeren. 2.ECONOMIE Aanpassing Minimumlonen 2015 De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) heeft in de media bekend gemaakt dat per 1 januari 2015 het minimumuurloon op Curaçao met 2,8% zal worden geïndexeerd. In 2014 heeft dit niet plaatsgevonden. De laatste indexering dateert van Als gevolg van deze ontwikkeling zullen de volgende (bruto) minimumuurlonen per 1 januari 2015 van kracht worden: Overzicht bruto minimumuurlonen per 1 januari 2015 Curaçao Leeftijd % uurloon Naƒ uurloon Naƒ jr 100% 8,15 7,93 20 jr 90% 7,34 7,14 19 jr 85% 6,93 6,74 18 jr 75% 6,11 5,95 2

3 17/16 jr 65% 5,30 5,15 weekloon 40 uur, 21 jr > 326,00 317,20 weekloon 45 uur, 21 jr > 366,75 356,85 maandloon 40 uur, 21jr > 1412, ,53 maandloon 45 uur, 21jr > 1589, ,35 Het minimumweekloon wordt berekend door het aantal gewerkte uren per week te vermenigvuldigen met het geldende minimumuurloon. Het minimummaandloon wordt berekend door het minimumweekloon te vermenigvuldigen met de factor 52/12. Naast indexeren van het minimumloon per 1 januari 2015 stelt de SOAW ook voor om een ambtelijk werkgroep een studie te laten verrichten over invoering van een automatisch indexeringsstelsel minimumlonen en verhogen van het minimumloon op basis van armoedegrenzen berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Redactioneel commentaar: Het is vreemd dat de Regering in casu de Minister van SOAW in de discussie wel of niet aanpassen van minimumlonen niet aangeeft in welk kader en of beleid een dergelijke maatregel geplaatst moet worden. Het maakt nogal verschil uit welke doelstelling wordt beoogd. Indien prioriteit gegeven wordt aan vergroten van de werkgelegenheid ( werkgelegenheidsbeleid) dan zal de uitkomst wellicht anders zijn dan indien een loonbeleid centraal wordt gesteld. Gezien het hoge werkeloosheidspercentage, vooral de jeugdwerkeloosheid, zou verwacht mogen worden dat de keuze van de Regering uit zou gaan naar groei van de werkgelegenheid. Conform de adviezen van de ministeries Economische Ontwikkeling en Financiën zou het in dit verband gepast zijn om een beleid van loonmatiging aan te houden. Om onbekende redenen neigt de Regering prioriteit te moeten geven aan het voeren van een loonbeleid in de vorm van verhogen van het minimumloon. Het valt op dat van een consistent loonbeleid echter geen sprake is. Zo worden de lonen van andere inkomenscategorieën zoals zij die een AOV/AWW of een onderstandsuitkering ontvangen niet verhoogd. Ronduit zorgelijk is het feit dat verhoging van het minimumloon wederom geheel buiten een totaal en integraal plan van aanpak om de economie en daarmee de werkgelegenheid te bevorderen, plaatsvindt. Geen dialoog zoals bij het fiscaal plan 2015 het geval is en geen flankerende maatregelen om de negatieve effecten van deze verhoging van kosten van het zakendoen te mitigeren. Met betrekking tot het voorstel om een stelsel van automatische indexering te hanteren dient opgemerkt te worden dat in het verleden dit systeem is gehanteerd en toegepast. Echter vanwege hoge (import)inflatie was het economisch onmogelijk om dit model te handhaven. Op basis van deze ervaring zou het niet wijs zijn om over te gaan tot herinvoering van een stelsel van automatische indexering van (minimum)lonen. 3

4 Ten aanzien van het voorstel om het minimumloon te verhogen op basis van armoedegrenzen van het CBS kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: Uit onderstaand tabel van het CBS blijken de volgende armoedegrenzen te bestaan: Per april 2014 bedroeg het minimum maandloon ( 40 urige werkweek) Naƒ 1374,53 en Naƒ 1546,35 ( 45 urige werkweek). Indien uitgegaan wordt dat de volwassenen werken en het minimumloon verdienen dan vallen 5 categorieën boven de armoedegrens. Categorie 4 en 5 ( een ouder met een of twee kinderen) vallen onder de armoedegrens. Echter de vraag rijst of de verantwoordelijkheid van de verwekker van de kinderen ook niet in deze berekening verdisconteerd moet worden. Als dit gebeurt dan is het reëel om te stellen dat ook deze categorieën boven de armoedegrenzen komen. Op basis van deze observeringen kan worden gesteld dat het huidige minimumloon in de pas loopt met de armoedegrenzen berekend door het CBS. Voorstel inkorten AOV/AWW uitkeringen niet ingezetenen met 25% Hoewel in 2013 maatregelen zijn ingevoerd om de tekorten bij het AOV fonds te verminderen is er, mede vanwege de vergrijzing, nog altijd sprake van grote tekorten bij dit fonds. Voor de korte termijn wordt een beroep gedaan op het schommelfonds om de tekorten te financieren. Echter de reserves van dit schommelfonds zijn binnenkort (verwachting 2015) uitgeput waardoor het niet langer mogelijk zal zijn om de tekorten van het AOV fonds te dekken. Om de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken voor de bevolking van Curaçao, in het bijzonder om voor de ingezetenen het ouderdomspensioen op een aanvaardbaar niveau te houden, stelt de Regering voor om het AOV/AWW landsverordening voor NIET INGEZETENEN als volgt aan te passen: Het bedrag van het recht op AOV en AWW pensioen wordt verlaagd met 25% ( van NAƒ 862 per maand naar Naƒ 646,50 per maand); Het recht op kerstuitkering komt te vervallen; Het recht op partnertoeslag komt te vervallen; 4

5 Voor degenen die niet in het buitenland woonachtig zijn, zullen de huidige pensioenbedragen blijven gelden. Volgens de Regering is een korting van 25% op de AOV uitkering, afschaffing kerstuitkering en partnertoeslag gerechtvaardigd op grond van de volgende motieven: - Bij een volle AOV uitkering betalen respectievelijk dragen ingezetenen bij aan 1% AVBZ premie, Omzetbelasting en 25% bruto winst die aanbieders van producten en diensten maken over het besteedde AOV pensioen. Op maandbasis komt dit uit op een bedrag van ongeveer Naƒ 258,- hetgeen overeenkomt met bijna 30% van de maandelijkse AOV uitkering van NA 862,- - De kerstuitkering is ingevoerd om ouderdomspensioengerechtigden meer geld te geven om de kerstdagen door te brengen. Daar de zorgtaak van de Regering is om de belangen van ingezetenen te behartigen heeft de Regering besloten om in het vervolg de kerstuitkering te koppelen aan het ingezetenschap. - Bij verzelfstandiging van het ouderdomspensioen in 1996 is aan de jongere huwelijkse partner een toeslag toegekend. De bedoeling van deze toeslag was om te voorkomen dat het gezamenlijk inkomen van de gehuwden in het gedrang zou komen. In de praktijk is echter gebleken dat de jongere partner profijt hiervan trekt en ondanks dat die geen ingezetene meer is of geen sprake meer is van een gezamenlijke huishouding deze jongere partner toch aanspraak wil blijven maken op de toeslag. Om dit recht te trekken is de vereisten toegevoegd van ingezetenschap en voeren van een gezamenlijke huishouding. Als niet aan deze vereisten wordt voldaan heeft de SVB de bevoegdheid de toeslag te beëindigen. De door de Regering voorgestelde aanpassing van de AOV/AWW wetgeving zoals hierboven beknopt is weergegeven zal volgens de Regering een besparing van Naƒ 21 miljoen op basis van gegevens 2014 opleveren. De aangepaste AOV/AWW wetgeving zal per 1 maart 2015 in werking treden. Er is een overgangsregeling die tot eind 2015 loopt. Redactioneel commentaar: Al jaren hebben experts en bezorgde entiteiten waaronder de VBC geattendeerd op de gevolgen van de vergrijzing voor het sociale zekerheidsstelsel, in het bijzonder het pensioengebeuren en dat het noodzakelijk is om maatregelen te nemen om de negatieve effecten hiervan aan te pakken en te mitigeren. Er zijn dikke rapporten met aanbevelingen hierover opgesteld en aangeboden. Deze signalen zijn door de politieke bestuurders genegeerd. Ergo er zijn om politiek moverende redenen maatregelen genomen (o.a. het verlagen van de AOV gerechtigde pensioenleeftijd en autonoom verhogen van de AOV uitkeringsbedragen), die het proces hebben verergerd. Nu krijgt de samenleving de rekening gepresenteerd voor dit kortzichtig beleid. Na een drastische zonder behoorlijke overgangsregeling optrekking van de leeftijdgrens naar 65 jaar, forse verhoging van de AOV premie en premieloongrens in 2013 wordt nu een nieuwe drastische maatregel voorgesteld namelijk meer dan 25% korten op de AOV/AWW uitkeringen van niet ingezetenen. Ook deze dramatische 5

6 maatregel is echter niet voldoende om het structurele tekort van het AOV fonds te dekken. Zelf met een 100% korting (als dit überhaupt mogelijk zou zijn) lukt dit niet. De vraag rijst of dit voorstel rechtvaardig is en niet tot ongelijke behandeling leidt indien in acht wordt genomen dat personen die de volle AOV premies hebben betaald, doch besluiten om elders hun oude dag door te brengen op hun AOV pensioen worden gekort. Ook is het onduidelijk hoe omgegaan zal worden met buitenlandse arbeidskrachten die tijdelijk vanwege hun expertise hier werkzaamheden komen verrichten. Leidt deze maatregel tot het aantrekken van buitenlandse investeerders en bedrijven? Overigens is de motivering van de Regering om een korting van 25% toe te passen niet erg overtuigend. Ook kan de vraag worden gesteld of Curaçao conform de bepalingen in de BEU wetgeving ( Beperking Export Uitkeringen) die in Nederland van toepassing zijn ook geen uitzondering zal moeten worden gemaakt voor hen die besluiten om binnen de landen van het Koninkrijk van hun oude dag te genieten. Derhalve geen korting op de AOV uitkering. Het is duidelijk dat het AOV fonds in ernstige (financiële) problemen verkeert en dat garanderen van AOV uitkeringen ( ook voor ingezetenen) niet langer mogelijk is, ook al wordt voor de volle periode premie betaald en gestort. Kan in een dergelijke situatie nog sprake zijn van de eis van AOV franchise in opbouw van pensioen in de tweede pijler? ( art 5 pensioenbeschikking ). Helaas verkeert niet alleen het AOV fonds in grote problemen doch ook met het BVZ en AVBZ gaat het niet goed. Het totale sociale zekerheidsstelsel van Curaçao bevindt zich in een intensive care situatie en dient met spoed behandeld te worden. Gezien deze ontwikkelingen rijst de vraag of het herstructureren van het sociale zekerheidspakket geen onderdeel van het fiscaal pakket 2015/16 dient te zijn. Het niet toepassen van een integrale aanpak zal weleens tot gevolg kunnen hebben dat de in 2015/2016 verstrekte alivio van het fiscaal pakket allesbehalve duurzaam zal blijken te zijn. AOV/AWW premiepercentages en uitkeringsbedragen, ZV/OV premiepercentages, hoogte premieloongrenzen en cessantia bijdrage per 1 januari 2015 Premies uitgedrukt in % van het inkomen: 2015 AOV 15 % werkgeversdeel 9 % werknemersdeel 6 % AWW 1,0% werkgeversdeel 0,5% werknemersdeel 0,5% BZV 13,6% werkgeversdeel 9,3% werknemersdeel 4,3% 6

7 Zelfstandige 13,6% Gepensioneerde 6,5% Personen met inkomen tussen de Naƒ Naƒ krijgen een reductie op BVZ premie volgens onderstaand schema: reductie 3,8% reductie 2,8% reductie 1,9% reductie 1,1% reductie 0,6% Nominale premie vervalt Indien jaarinkomen < Naƒ % ZV : volledig ten laste werkgever (ziekengeld) 1,9% OV : volledig ten laste van de werkgever 0,5-5,0% AVBZ : 2% (1,5% werknemer, 0,5% werkgever) Loongrens BVZ Naƒ Loongrens AOV/AWW Naƒ Extra Premie AOV > Naƒ voor werknemer 1% Loongrens AVBZ Naƒ ,90 (2014) Loongrens ZV/OV Naƒ per jaar ,20 per maand 5.284,60 per week 1.242,60 per dag (5 daagse werkweek) 248,52 per dag (6 daagse werkweek) 207,10 Ouderdomspensioen Naƒ per maand Per persoon (Vrouw/Man) 862,- Toeslag 591,- Weduwen-en weduwnaarspensioen Naƒ per maand t/m 39 jaar 400,- 40 t/m ,- 49 t/m ,- 58 en ,- Wezenpensioen, Naƒ per maand halve wezen volle wezen 0 t/m 9 j 288,- 315,- 10 t/m ,- 345,- 15 t/m ,- 398,- Cessantiabijdrage per werknemer per jaar Naƒ 40,- 3.RAPPORTEN 7

8 TRANSPARENCY INTERNATIONAL CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2014: RESULTS CORRUPTION IS THREATENING ECONOMIC GROWTH FOR ALL Poorly equipped schools, counterfeit medicine and elections decided by money are just some of the consequences of public sector corruption. Bribes and backroom deals don t just steal resources from the most vulnerable they undermine justice and economic development, and destroy public trust in government and leaders. Based on expert opinion from around the world, the Corruption Perceptions Index measures the perceived levels of public sector corruption worldwide, and it paints an alarming picture. Not one single country gets a perfect score and more than two-thirds score below 50, on a scale from 0 (highly corrupt) to 100 (very clean). Corruption is a problem for all countries. A poor score is likely a sign of widespread bribery, lack of punishment for corruption and public institutions that don t respond to citizens needs. Countries at the top of the index also need to act. Leading financial centres in the EU and US need to join with fast-growing economies to stop the corrupt from getting away with it. The G20 needs to prove its global leadership role and prevent money laundering and stop secret companies from masking corruption. LESS CORRUPT: 8

9 Highly corrupt: Ranking countries in the region: # 17 Barbados ( same position as the USA) # 24 Bahama s # 31 Puerto Rico # 63 Cuba # 85 Trinidad & Tobago # 100 Surinam # 115 Dominican Republic # 161 Venezuela & Haiti 4.(Nieuwe)Wetgeving Beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaaleconomisch gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten aan de wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over dient uit te brengen (periode november t/m december 2014). In de betreffende verslag periode heeft de regering de volgende nieuwe wetgevingen dan wel aanpassingen van bestaande aan de SER ter advisering aangeboden: - Ontwerp Ministeriële Regeling met algemene werking art 13 eerste lid van de Landsverordening minimumlonen: indexering minimumlonen per 1 januari 2015 met 2.8%. - Ontwerp landsverordening tot wijziging van de landsverordening Algemene Ouderdomsvoorziening en landsverordening Algemene Weduwen-en 9

10 Wezenverzekering: voorstel inkorten AOV/AWW uitkeringen niet ingezetenen met 25% tevens afschaffing kerstuitkering en partnertoeslag. 5.ECONOMIC INDICATORS Foreign Exchange Position (x mln) : Nov 2014 : NAƒ 2,397 definition IMF Nov 2013 : NAƒ 2,102 Import coverage (months) Nov 2014 : 3.9 Consumer Price Index (Oct 2006 = 100) Nov 2014 :125.4 Nov 2013 :122.7 Change : 2.2% Average inflation past 12 months : 1.4 % Population and Employment Curaçao : Total population 150, ,858 Employed population 63,493 62,042 Unemployed population 9,512 6,721 Labor Force 73,005 68,763 Unemployment rate 13.0% 9.8% Stay over tourism no of visitors : Nov 2014 year to date : Nov 2013 year to date : Change : 2% Cruise tourism no. of passengers : Nov 2014 year to date : Nov 2013 year to date : Change: 11% Stay over nights Nov 2014 year to date: 3,578,338 Nov 2013 year to date: 3,379,523 Change: 6% Occupancy rate Hotels August 73,10 % 67,70% Average YTD Jan-Aug 68,70 % 68,98% 10

11 Shipping : Jan - Oct 2014 Jan - Oct 2013 Freight Tanker Cruise Others Jan- Sept 2014 Jan-Sept 2013 Cargo movements, metric tons Unloaded 443, ,610 Loaded 151, ,955 Sept 2014 Sept 2013 Total companies Commercial Register Local 24,721 23,680 International 14,132 14,783 Total 38,853 38,463 Source: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Central Bureau of Statistics, Curaçao Tourism Development Foundation, Curaçao Port Authority, MEO, CHATA, Chamber of Commerce Curaçao 11

12 12

Dé Bank voor de Sociale Verzekeringen.

Dé Bank voor de Sociale Verzekeringen. DE PENSIOENEN, TOESLAG, PREMIEPERCENTAGES, LOONGRENZEN, PREMIE- INKOMENSGRENZEN, EN BIJDRAGE VAN DE SOCIALE VERZEKERINGEN 2014 WEDUWEN- EN WEDUWNAARSPENSIOEN: OUDERDOMSPENSIOEN: t/m 39 jaar NAf. 400,-

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Performance Curaçao economy 2014 and expected developments

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken overheidsfinanciën 3 e kwartaal 2015

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Beëindiging Aanwijzing en hoe nu verder? Resultaten Conjunctuur

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken ontwikkeling toeristische sector Curaçao

Nadere informatie

Guardian Group Fatum Pensioen en Bedrijvendag 27 Mei 2016 Steven Martina President & CEO Guardian Group Fatum

Guardian Group Fatum Pensioen en Bedrijvendag 27 Mei 2016 Steven Martina President & CEO Guardian Group Fatum Guardian Group Fatum Pensioen en Bedrijvendag 27 Mei 2016 Steven Martina President & CEO Guardian Group Fatum TAKING CARE OF GENERATIONS!!! HET BELANG VAN HET SOCIAAL ZEKERHEIDSSTELSEL HET BELANG

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER FEBRUARI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken Strategisch Toeristen

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Economische vooruitzichten 2014 en ontwikkelingen 2013

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2017

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2017 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2017 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Begroting Curaçao 2018 Impact CNSJF op de Curaçaose economie

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2013 Landsverordening

Nadere informatie

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds Notitie AOV-problematiek en oplossingen Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds De huidige AOV-problematiek is al jaren bekend. Sinds de verlaging van de pensioenleeftijd sinds medio jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Voorstellen aanpassingen IB, WB, SB, LB, ALL en invoering

Nadere informatie

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7 de februari 2012 houdende wijziging van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden 1 In overweging

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen Betalingsbalans 2012 Convenant bevorderen

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER AUGUSTUS 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Resultaten seminar Economen Platform

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JANUARI 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Verwachte economische groei Curaçao

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Aanpassing Tax- Holiday wetgeving Stand van zaken Overheidsfinanciën

Nadere informatie

A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 16 de december 2014 houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (PB 1972, no. 110)

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER NOVEMBER 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Advies Commissie Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

Sense of urgency; Hervormingen; Impact.

Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency Korte termijn: financiële tekorten (2011) algemene ouderdomsvoorziening: ca. 100 mln/ jr schommelfonds uitgeput in 2013; ziektekostenverzekering:

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2013 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 info@vbcuracao.com NEWSLETTER FEBRUARI 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Invoering Basis Verzekering Ziektekosten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE (Sociaal-Economisch) Beleid Regering 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Brandbrief VBC aan regering over stand van zaken economie

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de tot wijziging van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21ste december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Krimp economie Curaçao met 0,1% in 2012 Financiële Management

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

SVb Seguridad pa Aruba su comunidad

SVb Seguridad pa Aruba su comunidad SVb Seguridad pa Aruba su comunidad Creandoclaridad, treciendotrankilidad Op weg naar een betaalbare AOV Presentatie Dialogo Social 2013 Eagle, November 2013 1 Inhoud 1. Inleiding: het belang van de AOV

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 29 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid tot vaststelling van het minimumuurloon in verband met de aanpassing

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtgever SZW Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtnemer CPB / D. van Vuuren, M. Gielen Onderzoek Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Categorie Wets- en beleidsevaluatie Conclusie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 667 Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

Apr. staterk. IiLojaicta a x-001- a.0ot9-6oi NO. I

Apr. staterk. IiLojaicta a x-001- a.0ot9-6oi NO. I Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 7 staterk. IiLojaicta a x-001- a.0ot9-6oi ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening belasting op AANBIEDING NO. I STATEN VAN ARUBA Ingek. 0 NOV,

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 6 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16 de januari 2017 tot aanpassing van de dagloongrenzen voor 2016, genoemd in de Landsverordening

Nadere informatie

A 2016 N 46 PUBLICATIEBLAD

A 2016 N 46 PUBLICATIEBLAD A 2016 N 46 PUBLICATIEBLAD MINISTERIЁLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 9 de augustus 2016, ter uitvoering van artikel 9, zevende lid, van de Landsverordening minimumlonen. 1 de Minister van Sociale

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Adviesaanvraag, opvattingen kabinet In dit advies reageert de SER op een drietal voorgenomen maatregelen van het kabinet om de toetredingsvoorwaarden van de WW aan te scherpen. Het betreffen:

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten Productontwikkeling

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden: 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van een tegemoetkoming aan personen

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

GASTCOLLEGE OPENBARE FINANCIËN. Alberto Romero Association of Dutch Caribbean Economists December 16 th 2014

GASTCOLLEGE OPENBARE FINANCIËN. Alberto Romero Association of Dutch Caribbean Economists December 16 th 2014 College financieel t oezicht GASTCOLLEGE OPENBARE FINANCIËN 1 Alberto Romero Association of Dutch Caribbean Economists December 16 th 2014 ONDERWERPEN 1.Lasten, uitgaven en tekort 2.Wat geeft de overheid

Nadere informatie

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Aruba Bonaire Curaçao St. Maarten Arthur van Aalst & Wilco van Oosten Baker Tilly Dutch Caribbean 29 oktober 2015 Inhoud Algemene introductie:

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip CPB Notitie 1 juni 13 Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie

Nadere informatie

NEWSLETTER JULI 2017

NEWSLETTER JULI 2017 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2017 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE CBS: Resultaat economische groei Curaçao 2016 Enkele aandachtpunten

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JULI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2011

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2008

Rekenregels per 1 januari 2008 Rekenregels per 1 januari 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2008 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 430 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking Indeling 1 Inleiding... 3 2 Voorwaarden... 3 3 Buitenlandse bronnen... 4 4 Keuze mogelijkheid... 5 5 Werkverbod / uitzonderingen...

Nadere informatie

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel".

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen Naar een activerender belastingstelsel. Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel". Conclusies na analyse en doorrekenen van de adviezen: -- De adviezen van de Commissie van Dijkhuizen leiden tot een

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2013

Rekenregels per 1 januari 2013 Rekenregels per 1 januari 2013 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

NEWSLETTER NOVEMBER 2016

NEWSLETTER NOVEMBER 2016 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2016 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Verhoging minimumloon met circa 40% komende vier jaar

Nadere informatie

Vrijval VPL-premies. Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financien.

Vrijval VPL-premies. Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financien. CPB Notitie 1 juni 2013 Vrijval VPL-premies Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financien. CPB Notitie Aan: Ministeries van SZW en FIN Centraal

Nadere informatie

A 2017 N 80 PUBLICATIEBLAD. De Minister van Economische Ontwikkeling,

A 2017 N 80 PUBLICATIEBLAD. De Minister van Economische Ontwikkeling, A 2017 N 80 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 19 de september 2017 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening 1961 1 (Regeling basispremie wettelijke

Nadere informatie

De minister van Financiën van Curaçao. Pier Hornstra maart 2013 Cft /6 - Advies vastgestelde begroting 2013

De minister van Financiën van Curaçao. Pier Hornstra maart 2013 Cft /6 - Advies vastgestelde begroting 2013 Aan De minister van Financiën van Curaçao College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefax (+5999) 4619088

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Langer werken voor het pensioen

Langer werken voor het pensioen Langer werken voor het pensioen Casper van Ewijk CPB Universiteit van Amsterdam Rotterdam, 20 mei 2005 Oudedag in discussie Nederland verwelkomt de 2,5 miljoenste AOW-er en het aantal zal stijgen tot 4,5

Nadere informatie

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Afschaffing pensioenbonus: tot 187,2 minder pensioen per maand... 2 1.1 De vroegere

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding

Rekenregels per 1 januari 2004. 1. Inleiding Rekenregels per 1 januari 2004 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het (voorlopige) bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2004 opgenomen.

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor Curaçao Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

Sodaal -.IEconomische Raad. Aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Pietermaai Parking & Mall. Datum: Cura~ao, 4 december 2014

Sodaal -.IEconomische Raad. Aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Pietermaai Parking & Mall. Datum: Cura~ao, 4 december 2014 Aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Pietermaai Parking & Mall Cura~ao Datum: Cura~ao, 4 december 2014 Ref.nr.: 147/2014-SER Betreft: advies inzake de indexatie van het minimumuurloon

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2017

Rekenregels per 1 januari 2017 Rekenregels per 1 januari 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen

Nadere informatie

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 928 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Rekenregels per 1 juli 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M De directeur-generaal

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, mijnheer,

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, mijnheer, Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Aan decentrale cao-partijen 070-3 499 577 070-3 499 796 info@stvda.nl www.stvda.nl Den Haag : 30 juni 2015 Ons kenmerk : S.A.5.015.00 EH/JS Uw kenmerk

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantietoeslag): Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.4.23 Rekenregels per 1 juli 2017 1. Inleiding In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale

Nadere informatie

Akkoord. 16 december 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor PostNL. definitief. Auteur Tel. Rapport. Versie

Akkoord. 16 december 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor PostNL. definitief. Auteur Tel. Rapport. Versie 16 december 2014 Auteur Tel Bart van Bolhuis Rapport Versie Akkoord definitief Inhoudsopgave 1 Pensioen 3 1.1 Opbouwpercentage 3 1.2 Nabestaandenpensioen 3 1.3 Eigen bijdrage in de pensioenpremie 4 2 Looptijd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 651 15 januari 2009 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 januari 2009, IVV/F/09/178, tot

Nadere informatie

Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits

Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits Voor vragen kunt u direct contact opnemen met de afdeling Pensioenen & Cessantia benefits van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer: 546-6782 ext. 6719

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid IMr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAIM SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Zorgtaken voor de gemeente

Zorgtaken voor de gemeente De Sociale Databank Nederland presenteert in samenwerking met de gemeente een verbreding van inzicht en kennis over structurele oorzaken van de crisis met het terugeisen van 50,9 miljard aan verdwenen

Nadere informatie