Ontv.: 8 APR STATEN VAN CURACAO. No.: Sg3 S j, ~ - l3 V ERENIGIN G B EDR IJ F S L EV EN CUR A <;::AO. Curacrao, 2 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontv.: 8 APR STATEN VAN CURACAO. No.: Sg3 S j, ~ - l3 V ERENIGIN G B EDR IJ F S L EV EN CUR A <;::AO. Curacrao, 2 april 2013"

Transcriptie

1 V ERENIGIN G B EDR IJ F S L EV EN CUR A <;::AO Curacrao, 2 april 2013 STATEN VAN CURACAO Ontv.: 8 APR No.: Sg3 S j, ~ - l3 Aan de Staten van Curacrao T.a.v. de Voorzitter de weledele heer M. Franco d.t.k.v. de Griffier Wilhelminaplein 2-4 Betreft: VBC Newsletter maart 2013 Geacht Statenlid, Het Bestuur van de VBC heeft het genoegen u hierbij een hard copy van haar Newsletter editie maart 2013 aan te bieden. De Newsletter wordt ook op de website van de VBC gepubliceerd. Het adres is Op deze site kunt U ook de tekst van de Newsletters van de afgelopen maanden aan treffen. Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest. Hoogachtend, Vereniging Be 1. Lieuw namens het Bestuur Cllr<l ~ao Tra d e a n d I n dustry A. sociat i on Asosiashon Ji Komcrs i o i IndustrIa di Korso u P.O. Box 49 Kaya Junior Salas 1, Cura<;ao Tel.: ( ) Fax (599-9) Website :

2 Tel.: Fax: Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART EDITORIAL 2.ECONOMIE Resultaten Conjunctuur enquête 2012 Aanpassing Lv Winstbelasting ter vervanging oude offshore regeling Ontwerp Lv onroerendzaakbelasting 3.RAPPORTEN Brief Minister GMN: Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten 4.(Nieuwe)Wetgeving 5.ECONOMISCHE INDICATOREN 1.EDITORIAL Het proces van invoeren van lastenverzwarende maatregelen voor burgers en ondernemers welke in januari 2013 is opgestart heeft zich, is in maart gecontinueerd. Na verhoging van de premies en loongrenzen voor ziektekosten, AOV evenals het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar met ingang van 1 maart 2013 zijn de Staten in maart begonnen met de behandeling van het verhogen van het OB tarief luxe goederen van 6% naar 9% en de onroerendgoedbelasting van 0,345% naar 0,6%. Om de burgers en ondernemers kennelijk een hart onder de riem te steken heeft de Minister van Financiën (MinFin) publiekelijk herhaald dat in 2015 sprake zal zijn van geven van een alivio ( verlichting in de vorm van verlagen van de belastingen). Welke waarde kan de burger en ondernemer hechten aan deze uitspraak? De VBC gaat ervan uit dat de MinFin zijn huiswerk goed heeft gedaan en dat het hier niet om een politieke belofte of intentie gaat, maar dat er sprake is van een harde en gegarandeerde toezegging. In de begroting 2013 en meerjarenbegrotingen van 2014 t/m 2016 blijkt dat inderdaad vanaf 2014 sprake zal zijn van overschotten en dat op basis hiervan ruimte zal zijn om over te gaan tot het verstrekken van een alivio. Op grond hiervan wordt aangenomen dat de MinFin een (structurele) oplossing gevonden heeft voor het fenomeen waarmee de openbare financiën van Curaçao al jaren kampt te weten onderschatting van de lasten en overschatting van de baten. De vraag welke thans rijst is waarom de MinFin pas in 2015 over wilt gaan tot het geven van een fiscale verlichting en niet eerder. Gezien de deplorabele staat waarin de economie momenteel verkeert en het steeds verder afbrokkelen van het vertrouwen pleit de VBC ervoor dat nu reeds overgegaan wordt tot het verstrekken van de alivio aan de 1

3 burgers en ondernemers. Concreet stelt de VBC voor om de tarieven van de Inkomsten en Winstbelasting te verlagen en de IB en WB wetgeving te versimpelen. Dit zou de beste manier zijn om het vertrouwen te herstellen en tot duurzame economische groei te komen. Niet wachten op 2015 maar nu reeds overgaan tot aanpassing van de belastingwetgeving! 2.ECONOMIE Resultaten Conjunctuur enquête 2012 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de resultaten van de conjunctuur enquête over het jaar 2012 bekend gemaakt. Samenvattend zijn deze als volgt: Vertrouwen in de economie en toekomst: Het vertrouwen in de economie is in 2012 verder verminderd. 56% van de ondervraagde bedrijven heeft dit aangegeven. Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven geen vertrouwen te hebben in de toekomst is toegenomen van 29% naar 33%. Op bedrijfstakniveau is het vertrouwen in de toekomst het grootst bij de sectoren transport en communicatie ( 57%) en industrie (50%). Bij de sector handel bedraagt het vertrouwen 36%. Het vertrouwen in de toekomst is het grootst bij bedrijven met meer dan 50 werknemers (48%) en het minst bij kleine bedrijven (30%). Investeringsklimaat: De meeste bedrijven oordelen het investeringsklimaat als matig (55%). Slechts 5% heeft aangegeven dat het klimaat goed is terwijl 40% van mening is dat het slecht is. Op bedrijfstakniveau vindt vooral de sector handel het klimaat slecht. Ook de bouw sector is deze mening toegedaan. Bij de kleine bedrijven vindt 3% het investeringsklimaat goed en 47% slecht. Bij grote bedrijven met meer dan 50 werknemers vindt 5% het klimaat goed en 36% vindt het investeringsklimaat slecht. Investeringsbelemmeringen en bevorderingen: In 2012 heeft 42% van de benaderde bedrijven aangegeven te hebben geïnvesteerd. Ten opzichte van 2011 is dit een afname met 8%. De grootste investeringsbelemmeringen zijn beschikbaarheid van kapitaal, de slechte marktwerking en het overheidsbeleid. Concurrentiepositie: Ten opzichte van de december 2011 is in december 2012 sprake van verslechtering van de concurrentiepositie. Het percentage is toegenomen van 23% naar ruim 30%. Omzetmutaties: Sinds december 2010 vertonen de omzetten een daling. Deze daling manifesteert zich vooral bij de bedrijfstakken bouw en overige diensten. De sectoren hotels en 2

4 restaurants en transport en communicatie vertonen een omzet die boven het gemiddelde is. Bij kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) is er sprake van een afname van de omzet van 56%. Bij grote bedrijven ( meer dan 50 werknemers) bedroeg de afname 42% terwijl de middelgrote bedrijven ( tussen de werknemers) een middenpositie innemen. De omzet nam bij deze bedrijven af met 51%. Bedrijfsresultaten: In de afgelopen 5 jaar is er sprake van verslechtering van de resultaten. Het percentage is van 13% in 2008 naar 31% in 2012 gestegen. Bijna 39% van de geïnterviewde bedrijven heeft aangegeven in 2012 een negatief bedrijfsresultaat te hebben behaald. Bijna 62% heeft een positief bedrijfsresultaat behaald. Ten opzichte van 2011 is er sprake van een stabilisatie. Concluderend kan worden gesteld dat het vertrouwen in de toekomst verder is afgenomen en dat het investeringsklimaat als matig wordt beschouwd. 62% van de bedrijven heeft aangegeven een positief resultaat te hebben gehaald in Aanpassing Lv Winstbelasting ter vervanging oude offshoreregeling Op 13 maart 2013 zijn de Staten van start gegaan met de behandeling van de ontwerp landsverordening tot wijziging van de landsverordening op de Winstbelasting Het is nog niet bekend wanneer dit ontwerp in een openbare Staten vergadering zal worden behandeld. De aangepaste wet Winstbelasting 1940 behelst het volgende: De Curaçaose economie heeft de laatste jaren nauwelijks groei laten zien en de betalingsbalans vertoont een zorgelijk tekort op de lopende rekening. De werkgelegenheid staat onder druk. De vooruitzichten voor de komende jaren zullen bij het achterwege blijven van een voorwaardenscheppende beleid hetzelfde beeld vertonen. Bijzondere aandacht verdient de sector van de internationale financiële dienstverlening, een van de Curaçaos belangrijkste economische pijlers. Deze sector heeft veel potentie, maar zal zonder een adequaat alternatief voor de offshore regeling die met ingang van 2019 definitief afloopt, aan kracht inboeten. Ter verbetering van het investeringsklimaat en ter stimulering van de werkgelegenheid in Curaçao is het volgens de Regering wenselijk om duidelijkheid over de fiscale behandeling op lange termijn te verschaffen voor internationaal opererende ondernemingen. Concreet stelt de Regering voor om een nieuw artikel 9 in de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 op te nemen waarin een fiscale faciliteit resulterend in een verlaagd effectief winstbelastingtarief wordt geboden aan bedrijven van wie de winst geheel of nagenoeg geheel wordt behaald met op het buitenland gerichte activiteiten. Aan deze bedrijven die onder de huidige offshore regeling vallen evenals aan nieuwe internationaal opererende ondernemingen wordt een effectieve belastingdruk voor de winstbelasting van ongeveer 3,4% aangeboden. 3

5 Lichamen als bedoeld in artikel 1 eerste lid van de Lv Winstbelasting 1940 die hiervoor in aanmerking willen komen zullen aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: - De winst dient te worden behaald met op het buitenland gerichte activiteiten en wordt geacht voor 87,5% buitenlandse winst te zijn; - De lichamen dienen naar het recht van Curaçao te zijn opgericht statutair en feitelijk binnen Curaçao te zijn gevestigd en: a. blijvend werkgelegenheid te bieden aan ten minste één werknemer, voor wie de totale jaarlijkse loonkosten voor de werkgever ten minste NAƒ bedragen of b. blijvend werkgelegenheid te bieden aan ten minste één werknemer voor wie de totale jaarlijkse loonkosten voor de werkgever minder dan NAƒ 150,000,- bedragen maar deze loonkosten en de kosten van jaarlijks van lokale ondernemers af te nemen goederen en diensten tezamen meer bedragen dan NAƒ 150,000,- - De activiteiten als hiervoor bedoeld betreffen: de verkoop aan buiten Curaçao gevestigde afnemers van goederen, die in het kader van die verkoop worden uitgevoerd, het verrichten van onderhoud en reparatie aan goederen van buiten Curaçao gevestigde ondernemingen, het verrichten van onderhoud en reparatie aan zich in het buitenland bevindende machines en ander materieel, in de internationale sfeer te plaatsen handels- en handel ondersteunende en andere dienstverlenende activiteiten, die met of ten behoeve van elektronische communicatie- en informatiemogelijkheden kunnen worden verricht en andere vormen van op het buitenland gerichte dienstverlening, daaronder begrepen het veembedrijf. - Onder diensten zijn niet begrepen: diensten ter zake van het optreden als directie van vennootschappen wier statutaire zetel of feitelijke leiding op Curaçao gevestigd is en andere dienstverlening ter zake van het rustbedrijf evenals dienstverlening van notarissen, advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs en aanverwante dienstverlening. - Met werknemers worden bedoeld: op Curaçao woonachtige natuurlijke personen die zich doorgaans zelfstandig bezighouden met de op het buitenland gerichte activiteiten, van wie de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming zijn met de aard en functie van die werkzaamheden een dienstverband hebben voor 40 uren per week en die ten minste het geldende minimumloon verdienen. Indien er werknemers zijn met een dienstverband van minder dan 40 uren per week, dan wordt het aantal werknemers bepaald door het totaal aantal uren van de werknemers per week te delen door 40, met dien verstande dat het aantal werknemers steeds op jaarbasis wordt bepaald. - Onder loonkosten wordt verstaan: het in het boekjaar genoten voljaarsloon van alle werknemers tezamen, zoals omschreven in artikel 7 van de Lv op de loonbelasting Redactioneel commentaar: De VBC juicht de invoering van deze fiscale faciliteit ter ondersteuning van de internationale financiële dienstverlenende sector ten zeerste toe. Deze sector genereert 4

6 niet alleen deviezen maar schept ook hoogwaardige arbeidsplaatsen en draagt bij tot structurele economische groei. De Internationale Financiële dienstverlenende sector toont aan dat de stelling dat concurrerende belastingtarieven /druk essentieel zijn voor een aantrekkelijk investeringen en daarmede economische activiteiten, opgaat doet. Er is geen enkel reden om aan te nemen waarom deze stelling ook niet van toepassing zou zijn voor op de lokale markt gerichte economische activiteiten. Ook voor lokale investeerders vormt een aantrekkelijk en concurrerende belastingtarief/druk reden om wel of niet te investeren. Echter moet geconstateerd worden dat de overheid de collectieve lastendruk sterk aan het verzwaren is door de belastingen en premies voor lokale economische activiteiten te verhogen. Er kan niet genoeg erop gewezen worden dat deze ontwikkeling een gezonde sociaal economische ontwikkeling in de weg staat. Duurzame economische groei, investeringen, werkgelegenheid en inkomen zullen niet worden gegenereerd als de collectieve lastendruk alsmaar wordt verhoogd en geen flankerende maatregelen genomen worden deze te compenseren. Onder meer dient gedacht te worden aan invoering van maatregelen om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Daarnaast zullen ook de consumptieve overheidsuitgaven verlaagd moeten worden waardoor ruimte zal ontstaat om de fors opgelopen collectieve lastendruk te verminderen om zo de concurrentiepositie van Curaçao te verbeteren. Ontwerp Landsverordening onroerendzaakbelasting De Staten van Curaçao zijn op 13 maart 2013 begonnen met de beraadslagingen betreffende de ontwerp-landsverordening vaststelling van de landsverordening onroerendzaakbelasting 2014 (voorheen grondbelastingverordening 1908 ). Dit ontwerp beoogt volledige herziening en modernisering van de regels voor de grondbelasting. De directe aanleiding hiervoor is de financiële situatie van Curaçao. Echter ook de staatkundige aanpassing vormt aanleiding tot aanpassing. Onder meer komen de opcenten te vervallen en dient de wettekst alleen te gelden voor Curaçao. De voornaamste onderdelen zijn invoering van een progressief tarief en invoeren van een eenvoudiger waarde begrip. Ten aanzien van het huidig tarief van 0,345% (inclusief opcenten) wordt voorgesteld om in het vervolg de volgende tarieven te gaan hanteren: * 0,4% voor de waarde tot en met ANG , - * 0,5% voor de waarde van ANG t/m ANG , - * 0,6% voor de waarde meer dan ANG ,- Met betrekking tot het waarde begrip wordt voorgesteld om in het vervolg het concept waarde in het economisch verkeer te hanteren. Het is nog niet bekend wanneer dit onderwerp in een Openbare Statenvergadering behandeld zal worden en of de Staten akkoord zal gaan met de huidige voorstellen. De intentie is dat deze (ontwerp) landsverordening op 1 januari 2014 in werking treedt. 5

7 De grondbelastingverordening 1908 zal op 31 dec 2013 komen te vervallen, maar blijft gelden voor de jaren tot en met Redactioneel commentaar: Zoals reeds in de Newsletter van februari 2013 is aangegeven zal invoering van de landsverordening onroerendzaakbelasting per 1 jan 2014 bijdragen tot het hoger maken van de berg van lastenverzwarende maatregelen. Hieronder volgt een overzicht van de impact welke deze maatregel zal hebben voor de individuele bezitter van onroerend goed. Een van de vragen die opkomen is waarom ook bij de onroerendzaakbelasting sprake dient te zijn van toepassen van een progressief heffing stelsel. Draagt dit bij tot versimpeling van het stelsel en tot verbetering van het bestand van de grondbelasting die momenteel een behoorlijk gat vertoont? Meer dan 5000 percelen komen naar schatting van de Inspectie van belastingen niet in dit bestand voor. Leidt dit tot verbetering van de concurrentiepositie? Ten aanzien van dit laatste punt blijkt dat ten opzichte van de regio de indicaties erop wijzen dat dit niet het geval is. Voor details vide onderstaande tabel: Samenvattend kan worden gesteld dat de omzetting en aanpassing van de grondbelastingverordening 1908 naar de onroerendzaakbelasting 2014 zal resulteren in een lastenverzwaring (aantasten koopkracht) en verslechtering van de concurrentiepositie mede vanwege de progressieve tarieven in combinatie met het ontbreken van een belastingvrije voet. De VBC pleit voor een simpel stelsel en concurrerend onroerendzaakbelasting stelsel d.w.z. geen progressief heffing stelsel, uitbreiden van de lijst van vrijstellingen o.a. 6

8 (gerenoveerde) monumenten Binnenstad, sportterreinen/faciliteiten en invoering van een belastingvrije voet. 3. RAPPORTEN Brief Minister GMN Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten Op 12 maart 2013 heeft de VBC de Minister van Gezondheidszorg Milieu en Natuur een brief gestuurd waarin aangdrongen wordt om zo spoedig mogelijk invulling te geven aan zijn intenties om de wet Basis Verzekering Ziektekosten te repareren. De VBC heeft per eind maart 2013 nog geen reactie van de Minister, noch de Regering en Staten mogen ontvangen. Hieronder de integrale tekst van deze brief. Aan de Minister van Gezondheidszorg, Milieu en Natuur Zijne Excellentie dr. B. Whiteman p/a Ministerie GMN, LVV gebouw Betreft: Reparatiewetgeving BVZ Excellentie, Bij de behandeling van de ontwerp landsverordening Basis Verzekering Ziektekosten ( BVZ) door de Staten gedurende de laatste week van januari 2013 heeft u aangegeven dat alle indicaties erop duiden dat reparatie van deze wetgeving noodzakelijk zal zijn. Nu de wet per 1 februari 2013 is ingevoerd, blijkt dat er zoals door u reeds was voorspeld, een groot aantal onderdelen te zijn die niet alleen onduidelijk zijn, maar ook resulteren in ongewenste effecten. Zonder uitputtend te zijn volgt hieronder een lijst van onderwerpen die in de praktijk vragen oproept en naar bescheiden mening van de VBC beantwoord moeten worden en/of correctie behoeven: - Is bij de procesgang die gevolgd is bij het tot stand komen van deze wet de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht genomen? Zou de ingrijpende nota van wijziging no 6 niet eerst voorgelegd moeten worden aan de Raad van Advies en/of de SER? Is conform vigerende regels van het staatsrecht en de staatsregeling gehandeld? Kan gesproken worden van een rechtmatig tot stand gekomen wettelijke regeling? - In tegenstelling tot hetgeen afgesproken en overeengekomen is op de Nationale Dialoog sessies die vooraf gehouden zijn ter voorbereiding van deze wet, worden private ziektekosten verzekeringsbedrijven thans geconfronteerd met een sterftehuisconstructie. Zij moeten op termijn verdwijnen. Het aantasten van het bestaansrecht van deze maatschappijen druist in tegen het uitgangspunt van de Regering die herhaaldelijk heeft gesteld dat invoering en/of aanpassing van wetgeving niet mag leiden tot toebrengen van schade aan bedrijven. De BVZ gaat hier dwars tegenin. Reparatie is hierbij geboden door onder meer toe te staan dat private verzekeraars ziektekosten verzekeringen mogen blijven aanbieden. 7

9 - De SVB krijgt niet alleen het alleenrecht om basisziektekosten te verzekeren maar ook mogen zij aanvullende verzekeringen op de markt brengen. Is er sprake van een level playing field met de private verzekeringsbedrijven die uitgesloten zijn van het aanbieden van de basisverzekering? - Waarop is de overtuiging gebaseerd dat de constructie van het instellen van één alles overheersende uitvoeringsorgaan (monopolie) de oplossing zal zijn voor de (financiële) problemen op het gebied van ziektekosten? Nota bene door een organisatie die een ziektekosten fonds beheert dat al jaren alleen maar grote tekorten produceert? Is het verstandig om beleid, uitvoering en controle in handen te leggen van één en dezelfde organisatie? - Het wijzigen van de heffingsgrondslag waarop de premie BVZ is gebaseerd, leidt tot een hoger premiepercentage en lastendruk voor de burgers en ondernemers. Dit is een ongewenst effect dat gecorrigeerd moet worden. - Vanwege de ruime definitie van Kring der Verzekerden (artikel 2 lid 1a) ziet het ernaar uit dat Curaçao een gratis Ziektekosten verzekering regeling voor de regio heeft ingevoerd. Is dit de bedoeling? Idem ten aanzien van de oudedagsvoorziening (AOV). Dient niet overwogen te worden om de Kring der verzekerden in eerste instantie te beperken tot ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit in combinatie met introductie van een verzekeringsplicht voor ingezetenen met een andere nationaliteit? - Is het in een democratisch land waar keuze vrijheid van de burgers een groot goed is normaal dat zij ernstig in hun keuze worden beperkt ten aanzien van het consulteren van zorgaanbieders (huis- en tandarts, apotheek)? - Waarom invoering van een mechanisme van automatische verhoging van premies en daarmee uitschakeling van de Staten en de Raad van Ministers? - Waarom moet het ZV fonds reserves opbouwen? - Ziekengeld schijnt alleen van toepassing te zijn voor werknemers met een 5-6 daagse werk. Waarom uitsluiting van parttimers en hoeft voor deze groep geen premie ziekengeld te worden afgedragen? - Valt de groep FZOG-ers wel of onder de BVZ regeling en moet het BVZ fonds opdraaien voor de tekorten van deze groep? - Is het efficiënt dat werkgevers zich zowel bij de Ontvanger ( ter voldoening premies en afstempelen aangifteformulier ) als bij de SVB ( ter voldoening premie Ongevallen verzekering, premie Ziekengeld en afstempelen van formulieren) moeten melden? Ook indien betalingen via de bank plaatsvinden, moet de werkgever langs beide instanties ter afstempeling van aangifteformulieren. - Getuigt het van verantwoord en deugdelijk financieel beheer om één schommelfonds Sociale Verzekeringen op te richten met als doel onderlinge financiering van (tekorten) van fondsen? Hoe rijmt dit met toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten op basis van de LTV die juist uitgaat van zoveel mogelijk separate fondsen die zich zelf financieel moeten kunnen bedruipen ( geen onderlinge kruis financiering)? - Wat is de status van Artikel 21 van de Landsverordening SVB ( verplichtingen van de SVB worden zonder enig voorbehoud door het Land gegarandeerd)? Blijft 8

10 deze onverkort van kracht? In de praktijk bestaat er grote onduidelijkheid met betrekking tot de interpretatie en toepassing van artikel 2 lid 2a van de BVZ tussen de private verzekeraars en de SVB. Switchen van de ene naar de andere maatschappij, mutaties bij collectieve ziekte verzekeringen, slapende verzekeringen etc. zijn punten van dispuut. Hierover moet snel duidelijkheid komen. Het feit dat de SVB het laatste woord heeft bij een geschil of een persoon wel of niet verzekerd is, voldoet niet aan de eisen van good governance. Moet er geen sprake zijn van een onafhankelijk orgaan dat optreedt indien zich een dispuut voordoet? - Kennelijk moeten buitenlandse ziektekostenverzekeringen per 1 februari 2013 worden opgezegd. Waarom geen overgangsregeling voor personen die een dergelijke regeling hebben alsmede hun de gelegenheid geven om zich bij een lokale private verzekeringsbedrijf te verzekeren? Druist het besluit om de buitenlandse ziektekosten verzekeringen abruptheid te beëindigen niet tegen de beginselen van rechtszekerheid? - De introductie van de BVZ leidt tot grote lastenverzwaring voor zowel de werknemers als de werkgevers (vide bijlage).voor de Curaçaose economie leidt dit tot aantasting van de concurrentiepositie. Kunnen er flankerende maatregelen worden verwacht om de verwachte negatieve gevolgen hiervan te compenseren? Welke en wanneer? - Het binnen de SVB voortbestaan van allerlei ziektekostenregelingen en daarbij gehanteerde kaarten leidt tot grote verwarring o.a. bij de apotheken. Hierin moet snel duidelijkheid worden gecreëerd. - De huidige BVZ regeling leidt tot tweedeling van de samenleving. Is dit de bedoeling? Waarom niet een Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) met een basispakket voor een ieder waarbij sprake is van acceptatie-, verzekerings- en premie betaalplicht? Een dergelijk stelsel zou uitgevoerd moeten worden door meerdere onderling met elkaar concurrerende uitvoerders waarbij een nominale premie wordt voldaan. Het hier te lande toegepaste stelsel van wettelijk verplichte WA verzekering motorrijtuigen kan hierbij als voorbeeld dienen. In de Nationale Dialoog is geadviseerd en aangedrongen om deze optie in overweging te nemen. De VBC kan dit advies alleen maar onderschrijven. Een spoedige evaluatie van dit alternatief is gewenst. Concluderend kan worden gesteld dat invoering van de BZV niet bepaald zorgvuldig is geschied en dat er sprake is van grote onduidelijkheid. De communicatie naar de burgers kan niet worden geclassificeerd als transparant, objectief, deskundig, volledig en ter zake doende. De VBC pleit voor een zo spoedig mogelijk invoering van reparatiewetgeving. Onder meer dienen de hierboven aangekaarte punten in dit proces te worden betrokken. In afwachting daarop wordt van de Regering verwacht dat zij publiekelijk bekend maakt dat uitvoering van de wet BVZ op een coulante en soepele wijze zal gescheiden. Er dient veel meer informatie aan de burgers te worden verstrekt wat de inhoud is van de BZV en 9

11 hoe uitvoering hiervan zal plaatsvinden. Het is niet raadzaam om te gaan dreigen met het sturen van aanslagen en deurwaarders daar dit eerder averechts zal werken. Indien gewenst zijn wij te allen tijden bereid om het bovenstaande nader mondeling toe te lichten. Uw reacties zien wij gaarne tegemoet. Hoogachtend, Vereniging Bedrijfsleven Curaçao H. Behr Voorzitter 4.(Nieuwe)Wetgeving Beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaaleconomisch gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten aan de wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over dient uit te brengen (periode februari 2013 t/m maart 2013). In de betreffende verslagperiode heeft de regering geen stukken wetgeving aan de SER aangeboden ter advisering. 5.ECONOMIC INDICATORS Foreign Exchange Position (x mln) : Febr 2013 : NAƒ 2,182 Febr 2012 : NAƒ2,102 Consumer Price Index (Oct 2006 = 100) Jan 2013 :121,0 Jan 2012 :119.3 Change : 1,4% Average inflation past 12 months : 3,0% Population and Employment Curaçao : Total population 150, ,426 Employed population 62,042 59,453 Unemployed population 6,721 6,325 Labor Force 68,763 65,778 Unemployment rate 9.8% 9.6% 10

12 Stay over tourism no of visitors : Jan-Dec 2012 year to date : Jan-Dec 2011 year to date: Change : 8% Cruise tourism no. of passengers : Jan-Dec 2012 year to date : Jan-Dec 2011 year to date : Change: 15% Stay over nights Jan- Dec 2012 year to date: 3,677,480 Jan- Dec 2011 year to date: 3,200,559 Change: 13% Occupancy rate Hotels Jan 68,10 % 79,60% Average YTD 68,10% 79,60% Shipping : Jan - Dec 2012 Jan - Dec 2011 Freight Tanker Cruise Others Jan-Dec 2012 Jan-Dec 2011 Cargo movements, metric tons Unloaded ,254 Loaded 252, ,173 Febr 2013 Jan 2012 Total companies Commercial Register Local 22,997 22,720 International 15,045 15,699 Total 38, Source: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Central Bureau of Statistics, Curaçao Tourism Development Foundation, Curaçao Port Authority, MEO, CHATA, Chamber of Commerce Curaçao 11

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken ontwikkeling toeristische sector Curaçao

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER FEBRUARI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken Strategisch Toeristen

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2013 Landsverordening

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2013 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 info@vbcuracao.com NEWSLETTER FEBRUARI 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Invoering Basis Verzekering Ziektekosten

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JULI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2011

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Performance Curaçao economy 2014 and expected developments

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER AUGUSTUS 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Resultaten seminar Economen Platform

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Aanpassing Tax- Holiday wetgeving Stand van zaken Overheidsfinanciën

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER NOVEMBER 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Advies Commissie Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken overheidsfinanciën 3 e kwartaal 2015

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Belastingplan 2011 80-20 regeling 3.RAPPORTEN CHATA Policy

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Voorstellen aanpassingen IB, WB, SB, LB, ALL en invoering

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Aanpassing Minimumlonen 2015 Voorstel inkorten AOV/AWW

Nadere informatie

A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 16 de december 2014 houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (PB 1972, no. 110)

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten Productontwikkeling

Nadere informatie

Sense of urgency; Hervormingen; Impact.

Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency Korte termijn: financiële tekorten (2011) algemene ouderdomsvoorziening: ca. 100 mln/ jr schommelfonds uitgeput in 2013; ziektekostenverzekering:

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Brandbrief VBC aan regering over stand van zaken economie

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER MAART 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Cft: Goedkeuring Begroting Curaçao

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

STATEN VAN CURAC;AO ZITTING

STATEN VAN CURAC;AO ZITTING Ontv.: No.: STATEN VAN CURAC;AO ZITTING 2015-2016 TOELICHTING OP DE NOTA VAN WIJZIGING OP EERSTE SUPPLETOlRE DE BEGROTING VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2015 TOELICHTING Recapitulatie In de recapitulatie

Nadere informatie

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012 no. 12/1758, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling. DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 2001 8 2500 EA DEN

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JANUARI 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Verwachte economische groei Curaçao

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O. NEWSLETTER September 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O. NEWSLETTER September 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER September 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Economische verwachting 2011:

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten Aan de heer Groot is toegezegd om informatie te verstrekken over verschillen tussen het brutonettotraject van ondernemers en werknemers. 1 Aannames Een vergelijking van

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014 Aan De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De heer Earl Balborda Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad,

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 17 Landsverordening van de 20 ste januari 2014, tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2014 (Landsverordening

Nadere informatie

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Auteurs: V.L.M. Bonifacio-Pieters MSc en J.J. Job MSc 1 Behalve voor het zonnige weer, de uitgestrekte zandstranden,

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Voorspelling MEO Economische groei 2014 Jaarverslag CFT

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 6 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16 de januari 2017 tot aanpassing van de dagloongrenzen voor 2016, genoemd in de Landsverordening

Nadere informatie

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds Notitie AOV-problematiek en oplossingen Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds De huidige AOV-problematiek is al jaren bekend. Sinds de verlaging van de pensioenleeftijd sinds medio jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder.

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder. Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/6388 proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 7 november 2013 in de zaak tussen [X], wonende te [Z],

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER APRIL 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Kanttekeningen bij Regeerprogramma

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2014/006547 Uw brief van: 16 april 2014 Ons nummer: 25042014.01 Willemstad, 25 april 2014

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2014/006547 Uw brief van: 16 april 2014 Ons nummer: 25042014.01 Willemstad, 25 april 2014 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Builiding, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2014/006547 Uw brief van: 16 april 2014 Ons

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Economische vooruitzichten 2014 en ontwikkelingen 2013

Nadere informatie

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven Page 1 Het belastingrecht BES Perspectief bedrijfsleven Handelsmissie Aruba Bonaire 2012 mr. Zuleika S. Lasten 6 juli 2012 Doel fiscaal stelsel BES Vereenvoudiging Lage tarieven en verbreding grondslag

Nadere informatie

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking Indeling 1 Inleiding... 3 2 Voorwaarden... 3 3 Buitenlandse bronnen... 4 4 Keuze mogelijkheid... 5 5 Werkverbod / uitzonderingen...

Nadere informatie

A 2013 N 4 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 4 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 4 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 31 ste januari 2013 ter uitvoering van de artikelen 3.1, derde lid, 6.2, tweede en derde lid, en 6.8, vijfde lid, van de Landsverordening

Nadere informatie

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000,

Nadere informatie

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1

Nadere informatie

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Aruba Bonaire Curaçao St. Maarten Arthur van Aalst & Wilco van Oosten Baker Tilly Dutch Caribbean 29 oktober 2015 Inhoud Algemene introductie:

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JANUARI 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Begroting Curaçao 2013 Aanpassing

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN:

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN: JAARREKENING 2015 UITGEBRACHT AAN: Stichting Milieu-Educatief Centrum t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan 1 3601 GR KVK NUMMER: 41184853 DATUM: 14 maart 2016 Freen & Co bv Oosterpark 77-78 1092

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) die in de bouwadvieswereld veel wordt gehanteerd.

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) die in de bouwadvieswereld veel wordt gehanteerd. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) die in de bouwadvieswereld veel wordt gehanteerd. 1. DEFINITIES 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 december 2007 Rapportnummer: 2007/333

Rapport. Datum: 28 december 2007 Rapportnummer: 2007/333 Rapport Datum: 28 december 2007 Rapportnummer: 2007/333 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat gerechtsdeurwaarders B. te Arnhem, bij het derdenbeslag op haar uitkering onder het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, In

Nadere informatie

Alles verantwoord op scherp zetten met respect voor bestaande goede relaties, dus.

Alles verantwoord op scherp zetten met respect voor bestaande goede relaties, dus. Renewal & Adjustment Renewal & Adjustment betekent voor u: 1. Het beste aanbod verkrijgen van de partij van uw keuze; 2. optimale verhouding van kosten en opbrengsten; 3. maximale grip op risico' s en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken Curaçaose economie 3 e kwartaal 2012 IMF:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 11 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met

Nadere informatie

De conclusies van het IMF betreffende de betalingsbalans en het monetair beleid zijn onderverdeeld in drie aspecten:

De conclusies van het IMF betreffende de betalingsbalans en het monetair beleid zijn onderverdeeld in drie aspecten: SAMENVATTING BELANGRIJKSTE CONCLUSIES IN HET RAPPORT D.D. 19 SEPTEMBER 2011 NAAR AANLEIDING VAN DE BESPREKINGEN IN HET KADER VAN DE 2011 ARTIKEL IV CONSULTATIES VAN HET IMF 1. HOOFDTHEMA Het belangrijkste

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp,

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp, Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag Datum 30 juli 2012 Onderwerp Advies Wijzigingsbesluit Wfsv inzake premie-differentiatie Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie Inhoud 1. De (ondernemer voor de) inkomstenbelasting 1.1 Ontwikkelingen op pensioengebied 1.2 Aandachtspunten aangifte

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Augustus 2011 Eenieder wordt geacht de wet te kennen. Dat is gemakkelijker gezegd dan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008)

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008) KPMG Tax & Legal Services Kantooradres Kaya Flamboyan 7 Curaçao Nederlandse Antillen Postadres Postbus 3766 Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon (599-9) 732-5400 Telefax (599-9) 737-3409 DE PENSHONADO

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor Curaçao Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

7 VERBOND VAN VERZEKERAARS

7 VERBOND VAN VERZEKERAARS 7 VERBOND VAN VERZEKERAARS STICHTING VAN DE ARBEID Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma, staatssecretaris Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Den Haag : 31 oktober 2013 Betreft

Nadere informatie

1. Algemeen Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart. Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemeen Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart. Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 33 011 Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemeen Dit wetsvoorstel heeft tot doel om met spoed een reparatie aan

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18 867 Wijziging van de Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden collectieve sector MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Karakter van de wijziging De voorziening

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

Het advies van de Raad van State geeft aanleiding tot de volgende reactie.

Het advies van de Raad van State geeft aanleiding tot de volgende reactie. Datum 22 februari 2008 Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 14 Landsverordening van de 28 ste maart 2012 tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 IN NAAM VAN DE KONINGIN! DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

AAN DE KONINGIN. No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006

AAN DE KONINGIN. No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006 ................................................................................... No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006 Bij Kabinetsmissive van 17 augustus 2006, no.06.002805, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Page 1 of 8 INHOUDSOPGAVE HET LEERSTUK VAN DE KOSTEN VOOR GEMENE REKENING EN RISICO... 1 INTRODUCTIE... 3 ALGEMENE REGELGEVING... 3 VOORWAARDE

Nadere informatie