V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014"

Transcriptie

1 Tel.: Fax: Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER EDITORIAL 2.ECONOMIE Brandbrief VBC aan regering over stand van zaken economie Investors Permit 2014 Goedkeuring reparatiewetgeving BVZ 3.RAPPORTEN Internet snelheid Regio 4.(Nieuwe)Wetgeving 5.ECONOMISCHE INDICATOREN 1.EDITORIAL De invoering van de Investors Permit 2014 regeling per 1 oktober 2014, de Lei di Bion per 1 september 2014 en het bericht dat Curaçao op het gebied van internet snelheid regionaal tot de top (ei)landen behoort, zijn positieve voorbeelden en ontwikkelingen die navolging verdienen. Hiermee wordt een concrete bijdrage geleverd om economische groei duurzaam te stimuleren. Dit is hard nodig omdat de Curaçaose economie zich al geruime tijd in een depressieve staat bevindt. Deze initiatieven dienen verder te worden ontwikkeld en verbeterd. Zo zal het beleid om bonafide kapitaalkrachtige investeerders snel in aanmerking te laten komen voor een vergunning tot tijdelijk verblijf en werk uitgebouwd moeten worden tot een dynamisch en actief immigratiebeleid. De Curaçaose economie kan hardwerkende en betrouwbare investerende personen goed gebruiken. De Lei di Bion zal verder gemoderniseerd en up to date moeten worden. Zo zullen de BVZ en AVBZ in het faciliteitenpakket opgenomen moeten worden en dient snel een oplossing gevonden te worden voor de eis om een jaar als werkzoekende te zijn ingeschreven en voor het vraagstuk van uitwisselbare arbeidsplaatsen. Op het gebied van internet zou Curaçao een uniek selling point kunnen verkrijgen als het hele eiland met snelle Wi-Fi tegen een redelijk tarief, toegankelijk wordt gemaakt. Uiteraard zal deze service betrouwbaar moeten zijn. Als gedacht wordt aan verbeteren van het investeringsklimaat zijn bovengenoemde initiatieven en besluiten schoolvoorbeelden hoe het zou moeten. Helaas zijn er in de afgelopen periode ook initiatieven en voorstellen gelanceerd die juist een averechtse werking hebben op het investeringsklimaat. De reparatiewetgeving BVZ 1

2 is hiervan een concreet voorbeeld. Het is onbegrijpelijk dat het voorzieningenpakket wordt uitgebreid en premies worden afgeschaft en verminderd terwijl bekend is dat het BVZ fonds met ernstige financiële tekorten kampt. Een ander voorbeeld betreft het aannemen van een motie door de Staten om de Gouverneur buiten het formatieproces van kabinetten te houden. Deze twee recente voorbeelden zenden wat betreft het investeringsklimaat, een negatief signaal uit en dragen niet bij tot het vergroten van het vertrouwen. Zoals bekend komt vertrouwen te voet en gaat te paard. Om deze reden is het van groot belang om te streven naar een zakelijke, consistente, financieel verantwoorde, kortom een gezonde aanpak van vraagstukken waarmee de samenleving kampt. Helaas komt het te vaak voor dat politiek populisme de grondslag vormt voor het nemen van besluiten. Een dergelijk aanpak leidt tot kortzichtigheid, (politieke- en regeer) instabiliteit en onzekerheid. Het zijn exact deze factoren die het vertrouwen aantasten. Op de bestuurders, parlementariërs en politici wordt wederom een dringend beroep gedaan om het politikeria model te verlaten en zich meer te concentreren op het oplossen van vraagstukken via een rationele en op daadkracht gebaseerde benadering zoals de invoering van het Investors Permit 2014 faciliteit. Ook zou veel meer gebruikt gemaakt moeten worden van het Nationaal Dialoog Platform om gezamenlijk problemen op te lossen. Een breed draagvlak leidt tot het vergroten van het vertrouwen. 2.ECONOMIE Brandbrief aan Regering stand van zaken economie De VBC heeft op 30 september 2014 een brandbrief gestuurd naar de Regering inzake het onderwerp stand van de economie. Hieronder de integrale tekst van deze brief, waarop (nog) geen reactie van de Regering is ontvangen. Willemstad, 30 september 2014 Aan de Regering van Curaçao T.a.v. de Minister President Zijne Excellentie drs. I. Asjes Fort Amsterdam 17 Betreft: stand van de economie schokkend en schrikbarend Excellenties, De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) tonen aan dat de Curaçaose economie de fase van economische recessie reeds voorbij geschoten is en zich in een depressie bevindt. Er is sprake van een langdurige krimp (negatieve economische groei). 2

3 Uit de cijfers blijkt dat de economie voor het derde opeenvolgend jaar een krimp zal vertonen (in navolging van 2013 en 2014 verwacht de CBCS voor 2014 eveneens een krimp van 0,4%). Ook in de afgelopen 20 jaar was de economische performance bedroevend. De gemiddelde jaarlijkse economische groei kwam niet hoger uit dan -0,1%. Deze prestatie is niet alleen teleurstellend maar ronduit schokkend. Dit resultaat dat ver beneden peil is, verklaard grotendeels waarom de sociale staat zich in een schrikbarende positie bevindt. Historisch overzicht ontwikkeling werkgelegenheid en economische groei Werkloosh % Algemeen Jeugd Eco groei % Werkloosh % Algemeen Jeugd Eco groei % Bron: CBS Ontwikkeling reële BBP sectoren in % uitgedrukt Sectoren L.V.V. en mijnbouw Industry Utiliteit 4, Bouw Groot en Kleinhandel Restaurants & hotels Transport en communicatie 3, Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Private huishoudens Overige Totaal private sector Overheidssector Belastingen minus subsidies GDP Bron: CBCS 3

4 Gevolgen economische depressie: Uit de wereldwijde opgedane ervaringen blijkt dat een economische crisis die lang (depressie) aanhoudt tot zeer ernstige sociale gevolgen kan leiden als het tij niet wordt gekeerd. In het kort voltrekt deze dynamiek zich als volgt: Er vindt algemene verpaupering plaats omdat veel mensen hun baan kwijtraken of door bezuinigingen niet meer rond kunnen komen. Dit leidt tot een toename van criminaliteit, zwartwerken, corruptie, prostitutie, verbale en fysieke agressie, belastingontduiking etc. Het geweld neemt toe. Crimineel en gewelddadig gedrag normaliseren. Daarnaast wordt de kwaliteit van het niveau van het onderwijs en gezondheidszorg aangetast. Het vertrouwen van investeerders verdwijnt, kapitaalvlucht en braindrain activiteiten ( vertrek van de beste mensen ) nemen toe. Er treedt vermindering van respect op voor de regering, die voor velen toch niets doet of faalt. De regering ziet door de crisis, misdaad en corruptie haar slagkracht afnemen waardoor zij ook minder mogelijkheden heeft om de crisis te bestrijden. De angst bij de bevolking neemt toe. De mensen keren zich af van de bestaande regering en extremistisch gedachtegoed en gedrag komt op en neemt toe. De roep om een sterke man wordt steeds sterker. Democratische rechtstaten ontwikkelen zich tot dictaturen. Ook staatsgrepen, burgeroorlogen en internationale agressie kunnen uiteindelijk het gevolg van economische crisis en depressie zijn. Helaas moet geconstateerd worden dat vele van de hierboven gesignaleerde ontwikkelingen zich op Curaçao aan het voltrekken zijn. Zeer zorgwekkend, beangstigend en een allesbehalve gewenste situatie. De VBC herhaalt dat het roer omgegooid moet worden en een beleid gevoerd dient te worden dat gericht is op herstel van het vertrouwen in de lokale economie. Economische ontwikkeling en groei moeten topprioriteit krijgen en niet stief kinderlijk worden behandeld zoals te lang het geval is. Het is noodzakelijk dat er meer wordt geïnvesteerd in productieve projecten. Zowel in de publieke als private sector. De private investeringen zullen echter alleen van de grond komen indien het investerings- en ondernemersklimaat van dien aard is dat investeerders hierin vertrouwen hebben. Naar oordeel van de VBC is dit al geruime tijd helaas niet het geval. Het is noodzakelijk dat de oorzaken die het vertrouwen in de weg staan moeten worden geëlimineerd. Oorzaken gebrek aan vertrouwen: In de afgelopen decennia zijn er heel veel analyses, onderzoeken en rapporten uitgebracht over het investeringsklimaat van Curaçao o.a. het IMF, de WorldBank, IDB, FIAS, OECD, Ellis/Smeets/Aiyer en TAC. Uit al deze rapporten blijkt dat de hieronder opgesomde onderwerpen de voornaamste knelpunten te zijn. Geconstateerd moet worden dat vooralsnog weinig of niets is gedaan met deze aanbevelingen. Het negeren van deze goedbedoelde adviezen heeft ertoe geleid dat de economie in de afgelopen twintig jaar in een stagnerende en depressieve toestand is blijven steken met alle negatieve gevolgen van dien. Gebrek aan een op lange termijn gerichte eenduidige economische ontwikkelingsvisie, in combinatie met een consistente en daadkrachtige aanpak op basis van beginselen van deugdelijk en integer bestuur; 4

5 De bureaucratie /redtape o.a. vergunningen ( vestiging, immigratie, EOP, deviezen), verouderde en starre wetgeving welke bovendien op inadequate en niet consistente wijze wordt geïmplementeerd ( eigen interpretatie van ambtenaren), klantonvriendelijke aanpak en werktijden van overheidsdiensten en entiteiten; Concurentiepositie/cost of doing business o.a. hoge belastingen en premies sociale verzekeringen, utiliteit- en telecomtarieven, lage arbeidsproductiviteit, achteruitgang van het niveau en de kwaliteit van het leefklimaat (onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg). Inflexibele markten in het bijzonder de arbeidsmarkt die zeer star is. Bovendien is de inward looking (protectionistische) inslag groot getuige de vele monopolistische situaties en streven van de overheid om de greep op de economie verder te vergroten (met name zichtbaar in de gezondheidszorg sector). Deze ontwikkeling is niet in lijn met het voornemen om de wet economische mededinging in te voeren. De keuze om de markt als regulerend instrument te gebruiken wordt door ons toegejuicht en onderschreven. (Eerlijke) concurrentie is naar onze mening het meest effectieve, efficiënte en goedkoopste vehikel om goederen en diensten te produceren en aan de consument te brengen. Flexibilisering van de arbeidsmarkt dient concreet o.a. de volgende onderdelen te omvatten: elimineren/aanpassen van zgn. ontslagwet, cessantiawetgeving, carenzdagen (betrekkelijk kort verzuim), Ketenaansprakelijkheid, geen invoering 80/20 regeling, verbindend- onverbindend verklaren cao s en verbod kortlopende arbeidscontracten. De depressieve economische situatie heeft anno september 2014 ertoe geleid dat praktisch alle sectoren met stagnatie te kampen hebben en de overheid met dalende belastinginkomsten. Zo zijn de omzetten van bijvoorbeeld de winkels in de binnenstad met meer dan 20% gedaald. Bij de autobranche bedraagt de achteruitgang 15-20%, de supermarkten 10-15% en benzinestations 3-5%. Voortzetten van deze trend zal de reeds hoge werkeloosheid alleen maar verder doen toenemen en daarmede de armoede, criminaliteit kortom de nu reeds grote sociale ellende verergeren. Om uit de neerwaartse spiraal te komen is het noodzakelijk dat de publieke en private sector zonder verder uitstel gezamenlijk een inspanning leveren om het tij te doen keren. De overheid dient de voorwaarden te scheppen ( elimineren van hiervoor genoemde knelpunten) om tot een aantrekkelijk investeringsklimaat te komen en het vertrouwen te herstellen terwijl de private sector de noodzakelijke banen dient te creëren. De bestaande platvormen als Nationaal Dialoog en Economic summit zijn uitermate geschikt om afspraken en concrete actiepunten met elkaar te maken en overeen te komen. Daarnaast is het wellicht aan te bevelen om een gecombineerde publieke/private actie/crisisteam te installeren die de op korte termijn gerichte actieplannen en noodmaatregelen uitvoert en een bijdrage levert om het vertrouwen te herstellen en te verbeteren. 5

6 Twintig jaar stagnerende economische groei ta basta. U zult het met ons eens zijn dat de rampzalige situatie waarin onze sociale staat zich bevindt niet kan worden gecontinueerd. Er moet actie ondernomen worden om deze schrikbarende trend om te buigen. Aan de burgers moeten positieve perspectieven worden geboden. De aankondiging van de introductie van het Investment permit 2014 programma en de Lei di Bion, hoewel deze nog aangepast dient te worden, zijn positieve voorbeelden hoe het moet. Wij zijn er van overtuigd dat de Curaçaose economie hiertoe de potentie heeft en dat zal gauw blijken als de hiervoor genoemde knelpunten worden geëlimineerd. Op u wordt een dringend beroep gedaan om daadwerkelijk hiermee aan te vangen. Uw reacties zien wij gaarne tegemoet. Hoogachtend, Vereniging Bedrijfsleven Curaçao 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Goedkeuring Reparatiewetgeving BZV De Staten van Curaçao hebben na beraad, de op 9 oktober 2014 door de Regering aangeboden reparatiewetgeving BZV op 27 oktober 2014 met grote meerderheid aangenomen. Deze wet zal per 1 november 2014 in werking treden. In hoofdlijnen houdt de reparatiewetgeving BVZ het volgende in: 1. Afschaffen nominale premie ( ANG 82 per verzekerde per jaar) 2. Aanpassing Kring van verzekerden: - Verzekerd is degene die ingezetene is. Actieve Ministers en Statenleden alsmede gewezen politieke gezagdragers worden opgenomen in de BVZ. - Niet verzekerd zijn degenen: die reeds bij een private verzekeringsbedrijf vallende onder de LTV of een buitenlands verzekeringsbedrijf met werelddekking zijn verzekerd inclusief medeverzekerde gezinsleden en nagelaten betrekkingen mits die verzekeringen dezelfde dekking bieden als de BVZ; die onder de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) vallen; gepensioneerden waarvan de werkgever de private ziektekosten verzekering voortzet; 13

14 minderjarige kinderen waarvan de ouders behoren tot de categorie niet verzekerden bij de BVZ. de overige categorieën verzekerden die reeds bij de BVZ waren uitgezonderd blijven gehandhaafd. 3. Uitbreiding voorzieningenpakket met tandheelkundige zorg, laboratoriumonderzoek die directe relatie heeft met geneeskunde, optische kunst en hulp middelen voor specifieke categorie verzekerden, bepaalde soorten preventie. 4. Verzekerden die reeds gediagnosticeerd zijn met chronische ziekten en in het buitenland behandeld worden mogen deze behandeling voortzetten mits aan in de wet gestelde voorwaarden wordt voldaan en vergoeding op basis van SVB tarieven geschiedt. 5. Verlaging premie gepensioneerden van 10% naar 6,5% en verhoging inkomensafhankelijke premie werknemers van 3% naar 4%. Invoering premies volgens een gliding scale voor jaarinkomens tussen de Naƒ Naƒ en verhogen premie jaarinkomensgrens naar Naƒ ( is momenteel Naƒ ) Opmerkelijke observaties en kanttekeningen: - Afschaffen van de nominale premie van Naƒ 82,- per persoon per jaar leidt volgens de Regering tot een derving van Naƒ 6 miljoen. Dit tekort zal opgevangen moeten worden door verhoging van de inkomensafhankelijke premies. De Regering geeft niet aan hoe hoog deze zal zijn echter uit de overige verstrekte informatie kan worden afgeleid dat de premie ceteris paribus minimaal met 0,5% verhoogd zal moeten worden. Overigens dienen ook de kosten van uitbreiding van het voorzieningen pakket ( meer dan Naƒ 7 mln) te worden gedekt en uiteraard ook nog de (forse) tekorten van het BVZ fonds) - Een ander opvallend punt is dat de BVZ volgens de memorie van toelichting betalende verzekerden kent. Uit de jaarrekeningen van de SVB blijkt dat er ongeveer verzekerden bij de BVZ zijn ondergebracht. Dit impliceert dat het systeem financieel in stand gehouden moet worden door ongeveer 56%, terwijl ongeveer 44% meelift. De vraag is of met dit soort verhoudingen een financieel gezonde BVZ mogelijk is. De jaar- en begrotingscijfers van de SVB tonen forse (oplopende) tekorten aan ( in 2013 bedroeg het tekort Naƒ 18 mln. voor 2014 wordt een tekort verwacht van ongeveer Naƒ 50 miljoen en voor 2015 een deficit van ongeveer Naƒ 60 mln.). Het antwoord is dan ook dat de wijze waarop de BVZ is opgezet geen solide is en gewijzigd respectievelijk geherstructureerd zal moeten worden. - In de memorie van toelichting wordt aangehaald dat het nimmer de bedoeling geweest is om iedereen te laten vallen onder de BVZ. Uitgangspunt was dat een ieder verzekerd moest zijn tegen de ziektekosten maar niet dat er een verschuiving zou plaatsvinden van de privé of anderszins verzekerden naar de publieke verzekeraars. Het feit dat een terugkeeroptie ( van BVZ naar private verzekeraar) alleen weggelegd is voor personen die in dienst treden bij een werkgever die een collectieve ziektekostenverzekering hebben of eigen risicodrager zijn alsmede kinderen die geboren worden uit ouders die 14

15 particulier zijn verzekerd voldoet niet aan bovengenoemd uitgangspunt. Immers er wordt geen reparatie verricht voor personen die bij invoering van de BVZ gedwongen waren om zich bij de BVZ te verzekeren. Ook degenen die onder de LTU bepalingen vallen en verplicht particulier verzekerd waren blijven onder de BVZ regeling. Personen die na inwerking treden van de reparatiewetgeving onder de LTU bepalingen vallen zullen zich echter particulier moeten verzekeren. Het gevolg hiervan is dat er twee soorten groepen LTU ers ontstaan. - De vraag is of het hanteren van verschillende categorieën verzekeringsgerechtigden binnen de BVZ die verschillende premies betalen en waarvan de aanspraak op het voorzieningenpakket ook nog verschilt, niet indruist tegen de wetgeving en internationale verdragen op het gebied van non discriminatie. - Ambtenaren en gelijkgestelden zijn in tegenstelling tot de motie van de Staten (nog) niet opgenomen in de BVZ. Vanwaar deze uitzonderingspositie? De reparatiewetgeving BVZ leidt niet tot een evenwichtigere afstemming tussen inkomsten en uitgaven van het fonds. Bij de introductie van de BVZ per 1 februari 2013 is door geraadpleegde experts beweerd dat het BVZ fonds de eerste jaren met overschotten zou afsluiten. Hierdoor zou er ruimte ontstaan om de noodzakelijke correcties en aanpassingen van het fonds door te voeren. De realiteit wijst echter uit in tegenstelling tot de berekeningen van de experts het BVZ fonds geconfronteerd wordt met (grote) tekorten. Deze zijn van dusdanige omvang dat alle indicaties in de richting wijzen dat (forse) premieverhogingen onoverkomelijk zijn, temeer daar de nadruk gelegd wordt op verdere uitbreiding van het voorzieningenpakket en het groter maken van de groep verzekerden die geen of geringe premies dient af te dragen respectievelijk eigen bijdragen moeten voldoen. Ceteris paribus zal de premie BVZ met minimaal 6% additioneel verhoogd moeten worden om de voorstellen van de reparatiewetging alsmede de totale tekorten van het BVZ fonds te realiseren respectievelijk weg te werken. De totale BVZ premie zal hierdoor in totaal 19,6% (13,6 % + 6%) worden. Het (fors) verhogen van de premies heeft als keerzijde dat de economie die reeds alle kenmerken vertoont van een depressie, alleen maar zal verergeren. De bron ( economische groei en activiteiten) die het huidige sociaal zekerheidsstelsel in stand houd wordt hierdoor geërodeerd. Er is niet veel fantasie nodig om te concluderen dat het stelsel drastisch geherstructureerd zal moeten worden waarbij niet ontkomen zal worden dat versobering hierbij een centrale rol zal gaan vervullen. In de optiek van de VBC dient de structurele oplossing van het ziektekostenverzekeringsgebeuren gezocht te worden in de richting van het invoeren van een AZV bestaande uit een klein voorzieningenpakket, waarbij de uitvoering geschiedt door meerdere met elkaar concurrerende verzekeraars en gefinancierd via het heffen van een nominale premie. 3.RAPPORTEN Internet snelheid Regio per september

16 Uit recent gepubliceerde rapporten van Ookla ( global leader in broadband testing, 23 sept 2014) blijkt dat Curaçao op het gebied van internet snelheid ( zowel download als upload) regionaal tot de top (ei)landen behoort. Met een download snelheid van Mbps en een upload snelheid van 5.14 Mbps heeft Curaçao een toppositie in de regio verworven. Ten opzichte van landen als Hong Kong, Zuid Korea, Singapore, Holland etc die down/upload load snelheden van Mbps hebben moet nog een hele weg worden afgelegd, echter met een 52 ste plaats uit een lijst van 192 landen doet Curaçao het niet slecht. Snelheid is een belangrijke component, echter hoe staat het met het prijskaartje en de kwaliteit? ICT pulse heeft in mei 2014 onderzoek hierna verricht. De prijzen van internet providers uit 19 landen in de regio zijn met elkaar vergeleken. Het resultaat is in tabel 2 te zien. Wat low speed betreft zijn de tarieven welke Curaçao hanteert competitief. Als het om high speed gaat blijkt dat Barbados, Trinidad. Jamaica en Grenada (veel)goedkoper te zijn. Zo zijn de tarieven op Barbados 80% lager. Helaas zijn er geen onderzoeken verricht naar de kwaliteit van de aangeboden internet producten. Hieronder een overzicht van de internet snelheid en tarieven van landen in de regio. 16

17 4.(Nieuwe)Wetgeving Beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaaleconomisch gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten aan de wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over dient uit te brengen (periode september t/m oktober 2014). In de betreffende verslag periode heeft de regering de volgende nieuwe wetgevingen dan wel aanpassingen van bestaande aan de SER ter advisering aangeboden: - Ontwerp landsverordening herziening Oostpunt tot wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao - Ontwerp landsverordening h.a.m inzake heffing van motorrijtuig en motorbootbelasting - Ontwerp landsverordening regelende de inhouding van inkomstenbelasting op rente en dividendinkomen - Ontwerp landsverordening tot wijziging van de ALL, IB en WB wetgeving (stelselwijziging belastingen) 17

18 5.ECONOMIC INDICATORS Foreign Exchange Position (x mln) : Sept 2014 : NAƒ 2,441 definition IMF Sept 2013 : NAƒ 1,941 Consumer Price Index (Oct 2006 = 100) Aug 2014 :125.1 Aug 2013 :121.5 Change : 2.8% Average inflation past 12 months : 1 % Population and Employment Curaçao : Total population 150, ,858 Employed population 63,493 62,042 Unemployed population 9,512 6,721 Labor Force 73,005 68,763 Unemployment rate 13.0% 9.8% Stay over tourism no of visitors : Aug 2014 year to date : Aug 2013 year to date : Change : -1% Cruise tourism no. of passengers : Aug 2014 year to date : Aug 2013 year to date : Change: 9% Stay over nights Aug 2014 year to date: 2,573,260 Aug 2013 year to date: 2,457,852 Change: 5% Shipping : Jan - Aug 2014 Jan - Aug 2013 Freight Tanker Cruise Others

19 Jan-June 2014 Jan-June 2013 Cargo movements, metric tons Unloaded ,835 Loaded 97, ,365 Sept 2014 Sept 2013 Total companies Commercial Register Local 24,721 23,680 International 14,132 14,783 Total 38,853 38,463 Source: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Central Bureau of Statistics, Curaçao Tourism Development Foundation, Curaçao Port Authority, MEO, CHATA, Chamber of Commerce Curaçao 19

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2013 Landsverordening

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken overheidsfinanciën 3 e kwartaal 2015

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken ontwikkeling toeristische sector Curaçao

Nadere informatie

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, In

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Performance Curaçao economy 2014 and expected developments

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Aanpassing Tax- Holiday wetgeving Stand van zaken Overheidsfinanciën

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Voorstellen aanpassingen IB, WB, SB, LB, ALL en invoering

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER FEBRUARI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken Strategisch Toeristen

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE (Sociaal-Economisch) Beleid Regering 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JULI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2011

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen Betalingsbalans 2012 Convenant bevorderen

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten Productontwikkeling

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Krimp economie Curaçao met 0,1% in 2012 Financiële Management

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Aanpassing Minimumlonen 2015 Voorstel inkorten AOV/AWW

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten STATENVANCURA~O ZITIINGSJAAR 2014-2015 -05 b LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten No.1 AANBIEDING De Gouverneur van Cura~ao biedt aan de Staten ter

Nadere informatie

De conclusies van het IMF betreffende de betalingsbalans en het monetair beleid zijn onderverdeeld in drie aspecten:

De conclusies van het IMF betreffende de betalingsbalans en het monetair beleid zijn onderverdeeld in drie aspecten: SAMENVATTING BELANGRIJKSTE CONCLUSIES IN HET RAPPORT D.D. 19 SEPTEMBER 2011 NAAR AANLEIDING VAN DE BESPREKINGEN IN HET KADER VAN DE 2011 ARTIKEL IV CONSULTATIES VAN HET IMF 1. HOOFDTHEMA Het belangrijkste

Nadere informatie

Sense of urgency; Hervormingen; Impact.

Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency Korte termijn: financiële tekorten (2011) algemene ouderdomsvoorziening: ca. 100 mln/ jr schommelfonds uitgeput in 2013; ziektekostenverzekering:

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER AUGUSTUS 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Resultaten seminar Economen Platform

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Financiële situatie Curaçao anno oktober 2012 Stand van

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Belastingplan 2011 80-20 regeling 3.RAPPORTEN CHATA Policy

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Strategie en Onderzoek, september 2013 Inleiding Begin september 2013 is onder Leidse winkeliers een enquête gehouden over de openstelling

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Economische vooruitzichten 2014 en ontwikkelingen 2013

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

A 2014 N 95 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 95 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 95 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 29 ste oktober 2014, houdende wijziging van het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE NEWSLETTER OKTOBER 2015 Ontwerp landsverordening niet toekennen van de bezoldiging

Nadere informatie

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds Notitie AOV-problematiek en oplossingen Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds De huidige AOV-problematiek is al jaren bekend. Sinds de verlaging van de pensioenleeftijd sinds medio jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 23 Landsverordening van de 30 ste januari 2014, houdende wijziging van de Landsverordening toelating en uitzetting en van de Legesverordening in verband

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 106 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 16 de december 2014 houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (PB 1972, no. 110)

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Voorspelling MEO Economische groei 2014 Jaarverslag CFT

Nadere informatie

Analyse verkiezingsprogramma s 2017

Analyse verkiezingsprogramma s 2017 BAROMETER SOCIALE ZEKERHEID Analyse verkiezingsprogramma s De verkiezingen van maart zijn van groot belang voor het sociale stelsel voor ziekte en. Dit staat in toenemende mate onder druk: steeds meer

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2013 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 info@vbcuracao.com NEWSLETTER FEBRUARI 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Invoering Basis Verzekering Ziektekosten

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Productiesectoren landbouw, industrie en bouw goed voor een derde van de werkgelegenheid in. Afname van de werkgelegenheid doet zich in 2010 vooral voor

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER APRIL 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Kanttekeningen bij Regeerprogramma

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

A 2013 N 5 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 5 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 5 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 31 ste januari 2013 ter uitvoering van artikel 5.2, vierde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten 1 (Landsbesluit

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

A 2016 N 48 PUBLICATIEBLAD

A 2016 N 48 PUBLICATIEBLAD A 2016 N 48 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 5 de juli 2016 ter uitvoering van artikel 2.5, eerste lid, onderdeel e, van de Landsverordening inzake concurrentie (Landsbesluit

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden WHITEPAPER SEPTEMBER 2014 De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden Goed nieuws: de economische crisis lijkt voorbij te zijn. Het Centraal Planbureau 1 meldde in maart van dit jaar dat de

Nadere informatie

27926 Huurbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016

27926 Huurbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016 27926 Huurbeleid Nr. 269 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Verslag van de president

Verslag van de president Verslag van de president De matige groei van de wereldeconomie zette zich voort in het tweede kwartaal van 2016 als gevolg van een groeivertraging in de hoogontwikkelde landen. In de opkomende economieën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3059 Vragen van het lid

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O. NEWSLETTER September 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O. NEWSLETTER September 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER September 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Economische verwachting 2011:

Nadere informatie

Toekomst voor verzekeraars

Toekomst voor verzekeraars Position paper Toekomst voor verzekeraars Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 juni 2015 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland

Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Inclusive Growth and Development Report 2017 van het World Economic Forum: Bevindingen voor Nederland Nederland scoort relatief hoog op economische groei en het aanpakken van ongelijkheid, maar de ongelijkheid

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER NOVEMBER 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Advies Commissie Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

SCHATTING BBO OPBRENGSTEN

SCHATTING BBO OPBRENGSTEN SCHATTING BBO OPBRENGSTEN 1. Opbrengsten BBO aan overheidsinkomsten Voordat wordt ingegaan op de opbrengsten die de BBO aan Lands kas zal bijdragen, wordt stilgestaan bij het gegeven dat het BBO-stelsel

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave maximumscore 2 Door de vermindering van

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

: Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, verder te noemen Verzekeraar

: Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, verder te noemen Verzekeraar Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-208 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, en mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars R.A., leden en mr. A. Westerveld, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 6 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16 de januari 2017 tot aanpassing van de dagloongrenzen voor 2016, genoemd in de Landsverordening

Nadere informatie

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-151d.d. 1 april 2014 (prof.mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

AAN DE KONINGIN. No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006

AAN DE KONINGIN. No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006 ................................................................................... No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006 Bij Kabinetsmissive van 17 augustus 2006, no.06.002805, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Bijlage: minimumjeugdloon in historisch en internationaal perspectief

Bijlage: minimumjeugdloon in historisch en internationaal perspectief Bijlage: minimumjeugdloon in historisch en internationaal perspectief Historische ontwikkeling van het wettelijk minimumjeugdloon De ontstaansgeschiedenis van het wettelijk minimumloon in Nederland gaat

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JANUARI 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Verwachte economische groei Curaçao

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0459 (020.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vergelijking tussen sectoren (In (Aandeel procenten) arbeidsplaatsen in procenten)

Vergelijking tussen sectoren (In (Aandeel procenten) arbeidsplaatsen in procenten) Staat van 2014 Sectorstructuur In welke sectoren is sterker vertegenwoordigd dan het s gemiddelde? Zakelijke diensten (16,5%), Informatie en Communicatie (6,5%), Financiële instellingen (4,5%) Vergelijking

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft ledenraadpleging collectieve zorgverzekering uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 bijlage(n)

Nadere informatie

2016/ Uw brief van: 28 september 2016 Ons nummer: Willemstad, 31 oktober 2016

2016/ Uw brief van: 28 september 2016 Ons nummer: Willemstad, 31 oktober 2016 Aan De Raad van Ministers Dtkv: De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Mevr. R. Larmonie-Cecilia Prinsenstraat 86 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/038349 Uw brief

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 11 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met

Nadere informatie

Den Haag 25 januari 2008

Den Haag 25 januari 2008 De voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Briefnummer 08/10.149/Jla Onderwerp Wetsvoorstel Wijziging van de Invorderingswet

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten?

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 3) Wat zijn negatief externe effecten? 4) Waarom is deze maatstaf niet goed genoeg? Licht toe. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte

Nadere informatie

de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Aan d.t.k.v. 1 Grondslag

de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Aan d.t.k.v. 1 Grondslag Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Uw nummer (letter): 2013/024502 2013/027497 Onderwerp: Bijlagen: Uw brief van: 24 april

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar POLITIEVAKORGANISATIE POLITIEVAKORGANISATIE ACP DTZ voor senioren 1 Inleiding Deze folder gaat over de Distorsie Toeslag Ziektekosten (DTZ) voor Senioren van de ACP. Dat betekent dat deze informatie alle

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 29 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid tot vaststelling van het minimumuurloon in verband met de aanpassing

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie