V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014"

Transcriptie

1 Tel.: Fax: Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER EDITORIAL 2.ECONOMIE Brandbrief VBC aan regering over stand van zaken economie Investors Permit 2014 Goedkeuring reparatiewetgeving BVZ 3.RAPPORTEN Internet snelheid Regio 4.(Nieuwe)Wetgeving 5.ECONOMISCHE INDICATOREN 1.EDITORIAL De invoering van de Investors Permit 2014 regeling per 1 oktober 2014, de Lei di Bion per 1 september 2014 en het bericht dat Curaçao op het gebied van internet snelheid regionaal tot de top (ei)landen behoort, zijn positieve voorbeelden en ontwikkelingen die navolging verdienen. Hiermee wordt een concrete bijdrage geleverd om economische groei duurzaam te stimuleren. Dit is hard nodig omdat de Curaçaose economie zich al geruime tijd in een depressieve staat bevindt. Deze initiatieven dienen verder te worden ontwikkeld en verbeterd. Zo zal het beleid om bonafide kapitaalkrachtige investeerders snel in aanmerking te laten komen voor een vergunning tot tijdelijk verblijf en werk uitgebouwd moeten worden tot een dynamisch en actief immigratiebeleid. De Curaçaose economie kan hardwerkende en betrouwbare investerende personen goed gebruiken. De Lei di Bion zal verder gemoderniseerd en up to date moeten worden. Zo zullen de BVZ en AVBZ in het faciliteitenpakket opgenomen moeten worden en dient snel een oplossing gevonden te worden voor de eis om een jaar als werkzoekende te zijn ingeschreven en voor het vraagstuk van uitwisselbare arbeidsplaatsen. Op het gebied van internet zou Curaçao een uniek selling point kunnen verkrijgen als het hele eiland met snelle Wi-Fi tegen een redelijk tarief, toegankelijk wordt gemaakt. Uiteraard zal deze service betrouwbaar moeten zijn. Als gedacht wordt aan verbeteren van het investeringsklimaat zijn bovengenoemde initiatieven en besluiten schoolvoorbeelden hoe het zou moeten. Helaas zijn er in de afgelopen periode ook initiatieven en voorstellen gelanceerd die juist een averechtse werking hebben op het investeringsklimaat. De reparatiewetgeving BVZ 1

2 is hiervan een concreet voorbeeld. Het is onbegrijpelijk dat het voorzieningenpakket wordt uitgebreid en premies worden afgeschaft en verminderd terwijl bekend is dat het BVZ fonds met ernstige financiële tekorten kampt. Een ander voorbeeld betreft het aannemen van een motie door de Staten om de Gouverneur buiten het formatieproces van kabinetten te houden. Deze twee recente voorbeelden zenden wat betreft het investeringsklimaat, een negatief signaal uit en dragen niet bij tot het vergroten van het vertrouwen. Zoals bekend komt vertrouwen te voet en gaat te paard. Om deze reden is het van groot belang om te streven naar een zakelijke, consistente, financieel verantwoorde, kortom een gezonde aanpak van vraagstukken waarmee de samenleving kampt. Helaas komt het te vaak voor dat politiek populisme de grondslag vormt voor het nemen van besluiten. Een dergelijk aanpak leidt tot kortzichtigheid, (politieke- en regeer) instabiliteit en onzekerheid. Het zijn exact deze factoren die het vertrouwen aantasten. Op de bestuurders, parlementariërs en politici wordt wederom een dringend beroep gedaan om het politikeria model te verlaten en zich meer te concentreren op het oplossen van vraagstukken via een rationele en op daadkracht gebaseerde benadering zoals de invoering van het Investors Permit 2014 faciliteit. Ook zou veel meer gebruikt gemaakt moeten worden van het Nationaal Dialoog Platform om gezamenlijk problemen op te lossen. Een breed draagvlak leidt tot het vergroten van het vertrouwen. 2.ECONOMIE Brandbrief aan Regering stand van zaken economie De VBC heeft op 30 september 2014 een brandbrief gestuurd naar de Regering inzake het onderwerp stand van de economie. Hieronder de integrale tekst van deze brief, waarop (nog) geen reactie van de Regering is ontvangen. Willemstad, 30 september 2014 Aan de Regering van Curaçao T.a.v. de Minister President Zijne Excellentie drs. I. Asjes Fort Amsterdam 17 Betreft: stand van de economie schokkend en schrikbarend Excellenties, De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) tonen aan dat de Curaçaose economie de fase van economische recessie reeds voorbij geschoten is en zich in een depressie bevindt. Er is sprake van een langdurige krimp (negatieve economische groei). 2

3 Uit de cijfers blijkt dat de economie voor het derde opeenvolgend jaar een krimp zal vertonen (in navolging van 2013 en 2014 verwacht de CBCS voor 2014 eveneens een krimp van 0,4%). Ook in de afgelopen 20 jaar was de economische performance bedroevend. De gemiddelde jaarlijkse economische groei kwam niet hoger uit dan -0,1%. Deze prestatie is niet alleen teleurstellend maar ronduit schokkend. Dit resultaat dat ver beneden peil is, verklaard grotendeels waarom de sociale staat zich in een schrikbarende positie bevindt. Historisch overzicht ontwikkeling werkgelegenheid en economische groei Werkloosh % Algemeen Jeugd Eco groei % Werkloosh % Algemeen Jeugd Eco groei % Bron: CBS Ontwikkeling reële BBP sectoren in % uitgedrukt Sectoren L.V.V. en mijnbouw Industry Utiliteit 4, Bouw Groot en Kleinhandel Restaurants & hotels Transport en communicatie 3, Financiële dienstverlening Zakelijke dienstverlening Private huishoudens Overige Totaal private sector Overheidssector Belastingen minus subsidies GDP Bron: CBCS 3

4 Gevolgen economische depressie: Uit de wereldwijde opgedane ervaringen blijkt dat een economische crisis die lang (depressie) aanhoudt tot zeer ernstige sociale gevolgen kan leiden als het tij niet wordt gekeerd. In het kort voltrekt deze dynamiek zich als volgt: Er vindt algemene verpaupering plaats omdat veel mensen hun baan kwijtraken of door bezuinigingen niet meer rond kunnen komen. Dit leidt tot een toename van criminaliteit, zwartwerken, corruptie, prostitutie, verbale en fysieke agressie, belastingontduiking etc. Het geweld neemt toe. Crimineel en gewelddadig gedrag normaliseren. Daarnaast wordt de kwaliteit van het niveau van het onderwijs en gezondheidszorg aangetast. Het vertrouwen van investeerders verdwijnt, kapitaalvlucht en braindrain activiteiten ( vertrek van de beste mensen ) nemen toe. Er treedt vermindering van respect op voor de regering, die voor velen toch niets doet of faalt. De regering ziet door de crisis, misdaad en corruptie haar slagkracht afnemen waardoor zij ook minder mogelijkheden heeft om de crisis te bestrijden. De angst bij de bevolking neemt toe. De mensen keren zich af van de bestaande regering en extremistisch gedachtegoed en gedrag komt op en neemt toe. De roep om een sterke man wordt steeds sterker. Democratische rechtstaten ontwikkelen zich tot dictaturen. Ook staatsgrepen, burgeroorlogen en internationale agressie kunnen uiteindelijk het gevolg van economische crisis en depressie zijn. Helaas moet geconstateerd worden dat vele van de hierboven gesignaleerde ontwikkelingen zich op Curaçao aan het voltrekken zijn. Zeer zorgwekkend, beangstigend en een allesbehalve gewenste situatie. De VBC herhaalt dat het roer omgegooid moet worden en een beleid gevoerd dient te worden dat gericht is op herstel van het vertrouwen in de lokale economie. Economische ontwikkeling en groei moeten topprioriteit krijgen en niet stief kinderlijk worden behandeld zoals te lang het geval is. Het is noodzakelijk dat er meer wordt geïnvesteerd in productieve projecten. Zowel in de publieke als private sector. De private investeringen zullen echter alleen van de grond komen indien het investerings- en ondernemersklimaat van dien aard is dat investeerders hierin vertrouwen hebben. Naar oordeel van de VBC is dit al geruime tijd helaas niet het geval. Het is noodzakelijk dat de oorzaken die het vertrouwen in de weg staan moeten worden geëlimineerd. Oorzaken gebrek aan vertrouwen: In de afgelopen decennia zijn er heel veel analyses, onderzoeken en rapporten uitgebracht over het investeringsklimaat van Curaçao o.a. het IMF, de WorldBank, IDB, FIAS, OECD, Ellis/Smeets/Aiyer en TAC. Uit al deze rapporten blijkt dat de hieronder opgesomde onderwerpen de voornaamste knelpunten te zijn. Geconstateerd moet worden dat vooralsnog weinig of niets is gedaan met deze aanbevelingen. Het negeren van deze goedbedoelde adviezen heeft ertoe geleid dat de economie in de afgelopen twintig jaar in een stagnerende en depressieve toestand is blijven steken met alle negatieve gevolgen van dien. Gebrek aan een op lange termijn gerichte eenduidige economische ontwikkelingsvisie, in combinatie met een consistente en daadkrachtige aanpak op basis van beginselen van deugdelijk en integer bestuur; 4

5 De bureaucratie /redtape o.a. vergunningen ( vestiging, immigratie, EOP, deviezen), verouderde en starre wetgeving welke bovendien op inadequate en niet consistente wijze wordt geïmplementeerd ( eigen interpretatie van ambtenaren), klantonvriendelijke aanpak en werktijden van overheidsdiensten en entiteiten; Concurentiepositie/cost of doing business o.a. hoge belastingen en premies sociale verzekeringen, utiliteit- en telecomtarieven, lage arbeidsproductiviteit, achteruitgang van het niveau en de kwaliteit van het leefklimaat (onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg). Inflexibele markten in het bijzonder de arbeidsmarkt die zeer star is. Bovendien is de inward looking (protectionistische) inslag groot getuige de vele monopolistische situaties en streven van de overheid om de greep op de economie verder te vergroten (met name zichtbaar in de gezondheidszorg sector). Deze ontwikkeling is niet in lijn met het voornemen om de wet economische mededinging in te voeren. De keuze om de markt als regulerend instrument te gebruiken wordt door ons toegejuicht en onderschreven. (Eerlijke) concurrentie is naar onze mening het meest effectieve, efficiënte en goedkoopste vehikel om goederen en diensten te produceren en aan de consument te brengen. Flexibilisering van de arbeidsmarkt dient concreet o.a. de volgende onderdelen te omvatten: elimineren/aanpassen van zgn. ontslagwet, cessantiawetgeving, carenzdagen (betrekkelijk kort verzuim), Ketenaansprakelijkheid, geen invoering 80/20 regeling, verbindend- onverbindend verklaren cao s en verbod kortlopende arbeidscontracten. De depressieve economische situatie heeft anno september 2014 ertoe geleid dat praktisch alle sectoren met stagnatie te kampen hebben en de overheid met dalende belastinginkomsten. Zo zijn de omzetten van bijvoorbeeld de winkels in de binnenstad met meer dan 20% gedaald. Bij de autobranche bedraagt de achteruitgang 15-20%, de supermarkten 10-15% en benzinestations 3-5%. Voortzetten van deze trend zal de reeds hoge werkeloosheid alleen maar verder doen toenemen en daarmede de armoede, criminaliteit kortom de nu reeds grote sociale ellende verergeren. Om uit de neerwaartse spiraal te komen is het noodzakelijk dat de publieke en private sector zonder verder uitstel gezamenlijk een inspanning leveren om het tij te doen keren. De overheid dient de voorwaarden te scheppen ( elimineren van hiervoor genoemde knelpunten) om tot een aantrekkelijk investeringsklimaat te komen en het vertrouwen te herstellen terwijl de private sector de noodzakelijke banen dient te creëren. De bestaande platvormen als Nationaal Dialoog en Economic summit zijn uitermate geschikt om afspraken en concrete actiepunten met elkaar te maken en overeen te komen. Daarnaast is het wellicht aan te bevelen om een gecombineerde publieke/private actie/crisisteam te installeren die de op korte termijn gerichte actieplannen en noodmaatregelen uitvoert en een bijdrage levert om het vertrouwen te herstellen en te verbeteren. 5

6 Twintig jaar stagnerende economische groei ta basta. U zult het met ons eens zijn dat de rampzalige situatie waarin onze sociale staat zich bevindt niet kan worden gecontinueerd. Er moet actie ondernomen worden om deze schrikbarende trend om te buigen. Aan de burgers moeten positieve perspectieven worden geboden. De aankondiging van de introductie van het Investment permit 2014 programma en de Lei di Bion, hoewel deze nog aangepast dient te worden, zijn positieve voorbeelden hoe het moet. Wij zijn er van overtuigd dat de Curaçaose economie hiertoe de potentie heeft en dat zal gauw blijken als de hiervoor genoemde knelpunten worden geëlimineerd. Op u wordt een dringend beroep gedaan om daadwerkelijk hiermee aan te vangen. Uw reacties zien wij gaarne tegemoet. Hoogachtend, Vereniging Bedrijfsleven Curaçao 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Goedkeuring Reparatiewetgeving BZV De Staten van Curaçao hebben na beraad, de op 9 oktober 2014 door de Regering aangeboden reparatiewetgeving BZV op 27 oktober 2014 met grote meerderheid aangenomen. Deze wet zal per 1 november 2014 in werking treden. In hoofdlijnen houdt de reparatiewetgeving BVZ het volgende in: 1. Afschaffen nominale premie ( ANG 82 per verzekerde per jaar) 2. Aanpassing Kring van verzekerden: - Verzekerd is degene die ingezetene is. Actieve Ministers en Statenleden alsmede gewezen politieke gezagdragers worden opgenomen in de BVZ. - Niet verzekerd zijn degenen: die reeds bij een private verzekeringsbedrijf vallende onder de LTV of een buitenlands verzekeringsbedrijf met werelddekking zijn verzekerd inclusief medeverzekerde gezinsleden en nagelaten betrekkingen mits die verzekeringen dezelfde dekking bieden als de BVZ; die onder de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) vallen; gepensioneerden waarvan de werkgever de private ziektekosten verzekering voortzet; 13

14 minderjarige kinderen waarvan de ouders behoren tot de categorie niet verzekerden bij de BVZ. de overige categorieën verzekerden die reeds bij de BVZ waren uitgezonderd blijven gehandhaafd. 3. Uitbreiding voorzieningenpakket met tandheelkundige zorg, laboratoriumonderzoek die directe relatie heeft met geneeskunde, optische kunst en hulp middelen voor specifieke categorie verzekerden, bepaalde soorten preventie. 4. Verzekerden die reeds gediagnosticeerd zijn met chronische ziekten en in het buitenland behandeld worden mogen deze behandeling voortzetten mits aan in de wet gestelde voorwaarden wordt voldaan en vergoeding op basis van SVB tarieven geschiedt. 5. Verlaging premie gepensioneerden van 10% naar 6,5% en verhoging inkomensafhankelijke premie werknemers van 3% naar 4%. Invoering premies volgens een gliding scale voor jaarinkomens tussen de Naƒ Naƒ en verhogen premie jaarinkomensgrens naar Naƒ ( is momenteel Naƒ ) Opmerkelijke observaties en kanttekeningen: - Afschaffen van de nominale premie van Naƒ 82,- per persoon per jaar leidt volgens de Regering tot een derving van Naƒ 6 miljoen. Dit tekort zal opgevangen moeten worden door verhoging van de inkomensafhankelijke premies. De Regering geeft niet aan hoe hoog deze zal zijn echter uit de overige verstrekte informatie kan worden afgeleid dat de premie ceteris paribus minimaal met 0,5% verhoogd zal moeten worden. Overigens dienen ook de kosten van uitbreiding van het voorzieningen pakket ( meer dan Naƒ 7 mln) te worden gedekt en uiteraard ook nog de (forse) tekorten van het BVZ fonds) - Een ander opvallend punt is dat de BVZ volgens de memorie van toelichting betalende verzekerden kent. Uit de jaarrekeningen van de SVB blijkt dat er ongeveer verzekerden bij de BVZ zijn ondergebracht. Dit impliceert dat het systeem financieel in stand gehouden moet worden door ongeveer 56%, terwijl ongeveer 44% meelift. De vraag is of met dit soort verhoudingen een financieel gezonde BVZ mogelijk is. De jaar- en begrotingscijfers van de SVB tonen forse (oplopende) tekorten aan ( in 2013 bedroeg het tekort Naƒ 18 mln. voor 2014 wordt een tekort verwacht van ongeveer Naƒ 50 miljoen en voor 2015 een deficit van ongeveer Naƒ 60 mln.). Het antwoord is dan ook dat de wijze waarop de BVZ is opgezet geen solide is en gewijzigd respectievelijk geherstructureerd zal moeten worden. - In de memorie van toelichting wordt aangehaald dat het nimmer de bedoeling geweest is om iedereen te laten vallen onder de BVZ. Uitgangspunt was dat een ieder verzekerd moest zijn tegen de ziektekosten maar niet dat er een verschuiving zou plaatsvinden van de privé of anderszins verzekerden naar de publieke verzekeraars. Het feit dat een terugkeeroptie ( van BVZ naar private verzekeraar) alleen weggelegd is voor personen die in dienst treden bij een werkgever die een collectieve ziektekostenverzekering hebben of eigen risicodrager zijn alsmede kinderen die geboren worden uit ouders die 14

15 particulier zijn verzekerd voldoet niet aan bovengenoemd uitgangspunt. Immers er wordt geen reparatie verricht voor personen die bij invoering van de BVZ gedwongen waren om zich bij de BVZ te verzekeren. Ook degenen die onder de LTU bepalingen vallen en verplicht particulier verzekerd waren blijven onder de BVZ regeling. Personen die na inwerking treden van de reparatiewetgeving onder de LTU bepalingen vallen zullen zich echter particulier moeten verzekeren. Het gevolg hiervan is dat er twee soorten groepen LTU ers ontstaan. - De vraag is of het hanteren van verschillende categorieën verzekeringsgerechtigden binnen de BVZ die verschillende premies betalen en waarvan de aanspraak op het voorzieningenpakket ook nog verschilt, niet indruist tegen de wetgeving en internationale verdragen op het gebied van non discriminatie. - Ambtenaren en gelijkgestelden zijn in tegenstelling tot de motie van de Staten (nog) niet opgenomen in de BVZ. Vanwaar deze uitzonderingspositie? De reparatiewetgeving BVZ leidt niet tot een evenwichtigere afstemming tussen inkomsten en uitgaven van het fonds. Bij de introductie van de BVZ per 1 februari 2013 is door geraadpleegde experts beweerd dat het BVZ fonds de eerste jaren met overschotten zou afsluiten. Hierdoor zou er ruimte ontstaan om de noodzakelijke correcties en aanpassingen van het fonds door te voeren. De realiteit wijst echter uit in tegenstelling tot de berekeningen van de experts het BVZ fonds geconfronteerd wordt met (grote) tekorten. Deze zijn van dusdanige omvang dat alle indicaties in de richting wijzen dat (forse) premieverhogingen onoverkomelijk zijn, temeer daar de nadruk gelegd wordt op verdere uitbreiding van het voorzieningenpakket en het groter maken van de groep verzekerden die geen of geringe premies dient af te dragen respectievelijk eigen bijdragen moeten voldoen. Ceteris paribus zal de premie BVZ met minimaal 6% additioneel verhoogd moeten worden om de voorstellen van de reparatiewetging alsmede de totale tekorten van het BVZ fonds te realiseren respectievelijk weg te werken. De totale BVZ premie zal hierdoor in totaal 19,6% (13,6 % + 6%) worden. Het (fors) verhogen van de premies heeft als keerzijde dat de economie die reeds alle kenmerken vertoont van een depressie, alleen maar zal verergeren. De bron ( economische groei en activiteiten) die het huidige sociaal zekerheidsstelsel in stand houd wordt hierdoor geërodeerd. Er is niet veel fantasie nodig om te concluderen dat het stelsel drastisch geherstructureerd zal moeten worden waarbij niet ontkomen zal worden dat versobering hierbij een centrale rol zal gaan vervullen. In de optiek van de VBC dient de structurele oplossing van het ziektekostenverzekeringsgebeuren gezocht te worden in de richting van het invoeren van een AZV bestaande uit een klein voorzieningenpakket, waarbij de uitvoering geschiedt door meerdere met elkaar concurrerende verzekeraars en gefinancierd via het heffen van een nominale premie. 3.RAPPORTEN Internet snelheid Regio per september

16 Uit recent gepubliceerde rapporten van Ookla ( global leader in broadband testing, 23 sept 2014) blijkt dat Curaçao op het gebied van internet snelheid ( zowel download als upload) regionaal tot de top (ei)landen behoort. Met een download snelheid van Mbps en een upload snelheid van 5.14 Mbps heeft Curaçao een toppositie in de regio verworven. Ten opzichte van landen als Hong Kong, Zuid Korea, Singapore, Holland etc die down/upload load snelheden van Mbps hebben moet nog een hele weg worden afgelegd, echter met een 52 ste plaats uit een lijst van 192 landen doet Curaçao het niet slecht. Snelheid is een belangrijke component, echter hoe staat het met het prijskaartje en de kwaliteit? ICT pulse heeft in mei 2014 onderzoek hierna verricht. De prijzen van internet providers uit 19 landen in de regio zijn met elkaar vergeleken. Het resultaat is in tabel 2 te zien. Wat low speed betreft zijn de tarieven welke Curaçao hanteert competitief. Als het om high speed gaat blijkt dat Barbados, Trinidad. Jamaica en Grenada (veel)goedkoper te zijn. Zo zijn de tarieven op Barbados 80% lager. Helaas zijn er geen onderzoeken verricht naar de kwaliteit van de aangeboden internet producten. Hieronder een overzicht van de internet snelheid en tarieven van landen in de regio. 16

17 4.(Nieuwe)Wetgeving Beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaaleconomisch gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten aan de wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over dient uit te brengen (periode september t/m oktober 2014). In de betreffende verslag periode heeft de regering de volgende nieuwe wetgevingen dan wel aanpassingen van bestaande aan de SER ter advisering aangeboden: - Ontwerp landsverordening herziening Oostpunt tot wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao - Ontwerp landsverordening h.a.m inzake heffing van motorrijtuig en motorbootbelasting - Ontwerp landsverordening regelende de inhouding van inkomstenbelasting op rente en dividendinkomen - Ontwerp landsverordening tot wijziging van de ALL, IB en WB wetgeving (stelselwijziging belastingen) 17

18 5.ECONOMIC INDICATORS Foreign Exchange Position (x mln) : Sept 2014 : NAƒ 2,441 definition IMF Sept 2013 : NAƒ 1,941 Consumer Price Index (Oct 2006 = 100) Aug 2014 :125.1 Aug 2013 :121.5 Change : 2.8% Average inflation past 12 months : 1 % Population and Employment Curaçao : Total population 150, ,858 Employed population 63,493 62,042 Unemployed population 9,512 6,721 Labor Force 73,005 68,763 Unemployment rate 13.0% 9.8% Stay over tourism no of visitors : Aug 2014 year to date : Aug 2013 year to date : Change : -1% Cruise tourism no. of passengers : Aug 2014 year to date : Aug 2013 year to date : Change: 9% Stay over nights Aug 2014 year to date: 2,573,260 Aug 2013 year to date: 2,457,852 Change: 5% Shipping : Jan - Aug 2014 Jan - Aug 2013 Freight Tanker Cruise Others

19 Jan-June 2014 Jan-June 2013 Cargo movements, metric tons Unloaded ,835 Loaded 97, ,365 Sept 2014 Sept 2013 Total companies Commercial Register Local 24,721 23,680 International 14,132 14,783 Total 38,853 38,463 Source: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Central Bureau of Statistics, Curaçao Tourism Development Foundation, Curaçao Port Authority, MEO, CHATA, Chamber of Commerce Curaçao 19

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JULI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2011

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Performance Curaçao economy 2014 and expected developments

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Een National Competitiveness Strategy voor Suriname, Ingekorte versie. De eerste vijf jaar 2014-2018. Ingekort door de CUS

Een National Competitiveness Strategy voor Suriname, Ingekorte versie. De eerste vijf jaar 2014-2018. Ingekort door de CUS Een National Competitiveness Strategy voor Suriname, Ingekorte versie De eerste vijf jaar 2014-2018 Ingekort door de CUS Kabinet van de Vice President Republiek Suriname Dr. S. Redmondstraat 118 Paramaribo

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 JAARVERSLAG 2008 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 INHOUD INLEIDING... 6 1. POSITIONERING DIRECTIE ARBEIDSZAKEN... 7 2. BELEIDSACTIVITEITEN... 9 2.1 Voorbereiding nieuwe

Nadere informatie

Inleiding. Directie Economische Zaken, Handel en Industrie. L.G. Smith Blvd. # 160 Oranjestad, Aruba Tel: (297) 582-1181 Fax: (297) 583-4494

Inleiding. Directie Economische Zaken, Handel en Industrie. L.G. Smith Blvd. # 160 Oranjestad, Aruba Tel: (297) 582-1181 Fax: (297) 583-4494 Inleiding Directie Economische Zaken, Handel en Industrie L.G. Smith Blvd. # 160 Oranjestad, Aruba Tel: (297) 582-1181 Fax: (297) 583-4494 INLEIDING... 3 Visie DEZHI... 3 Missie DEZHI... 3 Strategische

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29427 ILO-verdragen Nr. 100 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Monitor Toetredingsdrempels Zorgverzekeringsmarkt

Monitor Toetredingsdrempels Zorgverzekeringsmarkt Monitor Toetredingsdrempels Zorgverzekeringsmarkt Onderzoek naar belemmeringen voor toetreding en de positie van kleine zorgverzekeraars april 2012 Inhoud Vooraf 7 Bevindingen en aanbevelingen 1. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

ANTWOORDEN OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN

ANTWOORDEN OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN ANTWOORDEN OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN 1 Wat is de reden dat de toezegging van de minister van Economische Zaken tijdens het wetgevingsoverleg over de jaarverslagen, verantwoordingsstukken Ministerie van Economische

Nadere informatie

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Terug naar Vertrouwen Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Inhoud Inleiding 4 VerzekeraarsVernieuwen 7 1 De klant centraal: versterking van de positie van de consument

Nadere informatie

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies EUROPESE RICHTPUNTEN advies EUROPESE RICHTPUNTEN VOOR HET NEDERLANDSE ONDERWIJS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 231 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

Nadere informatie

Nieuw leven voor verzekeraars Rapport van de Commissie Verzekeraars

Nieuw leven voor verzekeraars Rapport van de Commissie Verzekeraars Nieuw leven voor verzekeraars Rapport van de Commissie Verzekeraars 5 maart 2015 Nieuw leven voor verzekeraars Rapport van de Commissie Verzekeraars 5 maart 2015 Commissieleden prof. dr. C.G. de Vries

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

Evaluatie Kredietregels

Evaluatie Kredietregels Evaluatie Kredietregels Reactie op de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van kredietregels 17 oktober 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel I: Maatregelen die al zijn genomen... 3 Deel

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

Kees van Nieuwamerongen/Pier. +5999 4619081 Hornstra/Sandrien de Klerk. 29 december 2014 info@cft.cw. Cft 201400242 1/12 1

Kees van Nieuwamerongen/Pier. +5999 4619081 Hornstra/Sandrien de Klerk. 29 december 2014 info@cft.cw. Cft 201400242 1/12 1 Aan De minister van Financiën van Aruba College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefax (+5999) 4619088

Nadere informatie

Nieuw leven voor verzekeraars. Rapport van de Commissie Verzekeraars. 5 maart 2015

Nieuw leven voor verzekeraars. Rapport van de Commissie Verzekeraars. 5 maart 2015 Nieuw leven voor verzekeraars Rapport van de Commissie Verzekeraars 5 maart 2015 Commissieleden prof. dr. C.G. de Vries (voorzitter) prof. dr. D. Schoenmaker drs. J.B.M. Streppel mr. H.B.A. Verhoeven Inhoud

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 046 Bevordering arbeidsdeelname oudere werknemers Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag. FEZ/B&B/01/71428a

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag. FEZ/B&B/01/71428a Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44

Nadere informatie

ing in de samenleving

ing in de samenleving 20 ing in de samenleving MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 20 97.000 AANTAL ING MEDEWERKERS WERELDWIJD 5.766 M NETTORESULTAAT 00 % ING IS SINDS 2007 00% KLIMAATNEUTRAAL 6,2 % VAN ONZE ING MANAGEMENT COUNCIL

Nadere informatie

Consultatiedocument Risicoverkenning faillissementen van zorgverzekeraars en ziekenhuizen

Consultatiedocument Risicoverkenning faillissementen van zorgverzekeraars en ziekenhuizen Consultatiedocument Risicoverkenning faillissementen van zorgverzekeraars en ziekenhuizen De effecten van concentratie van ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor de toegankelijkheid van zorg januari 2015

Nadere informatie

Een verplicht spaarsysteem voor het werkloosheidsrisico

Een verplicht spaarsysteem voor het werkloosheidsrisico Een verplicht spaarsysteem voor het werkloosheidsrisico Een verplicht spaarsysteem voor het werkloosheidsrisico ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit van

Nadere informatie