V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2013"

Transcriptie

1 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O Tel.: Fax: NEWSLETTER FEBRUARI EDITORIAL 2.ECONOMIE Invoering Basis Verzekering Ziektekosten Wijziging Landsverordening AOV/AWW o.a. verhoging pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar 3.RAPPORTEN Position Paper BVCA invoering gedifferentieerde tarieven OB Verplicht Basispensioen 4.(Nieuwe)Wetgeving 5.ECONOMISCHE INDICATOREN 1.EDITORIAL Het proces van opstapelen van lastenverzwarende maatregelen voor de burgers en ondernemers is in full swing. In de afgelopen periode ziet het beeld er als volgt uit: Januari 2013: Onder meer tariefsverhogingen post ( 2,8%), luchthavenbelasting ( > 20%) en verhoging minimumlonen (3,3%). Februari 2013: Onder meer premie verhoging Ziektekosten ( toename werknemers 57% plus invoering aantal nominale premies, toename werkgevers 42% oplopend naar 54% in 2014) en verhoging utiliteitstarieven. Maart 2013: Onder meer gaan de volgende maatregelen worden ingevoerd: premie verhoging AOV ( toenamewerkgevers 28,6%, werknemers extra 1% op inkomen > per jaar), verhogen pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar en verhogen van de tarieven olieproducten. Voor de maanden april en mei 2013 staan onder andere het verhogen van het OB tarief luxe producten met 50% en verhogen grondbelasting 16% - 42% op het programma. Er is een berg van lastenverzwarende maatregelen aan het ontstaan en de vraag rijst of het verhogen van de lasten voor de private sector zal resulteren in perspectieven in de vorm van onder andere verbetering van de economische groei. Volgens de Regering zullen deze maatregelen in eerste instantie leiden tot economische krimp. Echter de Regering is voornemens Naƒ 270 miljoen te lenen om zo de investeringen op gang te brengen en de 1

2 economische achteruitgang te mitigeren. Hiermee wordt beoogd het vertrouwen in de economie te herstellen waardoor het bedrijfsleven ook meer gaat investeren zodat in 2015 de collectieve lastendruk kan worden verlaagd. Hoe realistisch is deze zienswijze? Allereerst de vraag bij wie geleend gaat worden, tegen welke voorwaarden en hoe deze lening terug gaat worden betaald. Daarna de vraag in welke projecten geïnvesteerd gaat worden. Met betrekking tot het onderdeel herstel van het vertrouwen is het inderdaad correct dat investeerders pas tot investeringen overgaan indien er vertrouwen bestaat. De wijze waarop de Regering omgaat met de afspraken en toezeggingen gedaan op de door de Regering zelfs geëntameerde Nationale Dialoog geeft echter weinig hoop. Zonder motivering is het gros van de punten welke met de sociale partners na intensief overleg is overeengekomen aan de kant gelegd. Bestaande economische activiteiten zoals private ziektekostenverzekeringen, de groothandel en het kooptoerisme dreigen hierdoor weg te worden gevaagd. Het valt dan ook ernstig te betwijfelen of deze onbegrijpelijke handelswijze tot vertrouwen leidt. Bij deze sectoren is eerder sprake dat het vertrouwen naar het nulpunt aan het dalen is. Kennelijk vergeet de Regering dat vertrouwen te voet komt maar te paard gaat. Wellicht dat de aangekondigde reparatiewetgeving onder meer op het gebied van ziektekosten verzekeringen tot enig herstel van het vertrouwen kan leiden. Wanneer komt er reparatiewetgeving? Het zou ook aan te bevelen zijn indien de Regering haast zou maken met het doorvoeren van reallocatie van de overheidsuitgaven en vergroten van de efficiency. Concreet kan gedacht worden aan het elimineren van verspillingen ( o.a. huurcontracten), marktconform maken van zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden in de publieke sector (o.a. pensioenregelingen), ont- politiseren van het personeelsgebeuren, aanpak van de bureaucratie en het nakomen van afspraken. De middelen die hierdoor beschikbaar zullen komen kunnen dan aangewend worden voor het financieren van productieve investeringen. Lenen kan dan worden beperkt. Een dergelijke aanpak vergroot ook de kans dat ondernemers eerder bereid zullen zijn om tot investeringen over te gaan. De gezamenlijke investeringen bieden dan zicht op duurzame economische groei en wellicht ruimte om daarna de collectieve lastendruk te verlagen. 2.ECONOMIE Invoering wet Basisverzekering Ziektekosten (BVZ) Een meerderheid van de Staten heeft op 23 januari 2013 de door de Regering aangeboden ontwerp landsverordening basisverzekering ziektekosten (BVZ) goedgekeurd en op 1 februari 2013 is de wet BVZ in werking getreden ( PB 2013 no 3). Hieronder volgt een overzicht van de hoofdlijnen van deze wet: Kring der Verzekerden: a. Alle ingezetenen van Curaçao b. Geen ingezetenen maar een arbeidsovereenkomst hebben met een lokaal bedrijf of instelling en waarvan de arbeid onderworpen is aan loonbelasting. De wet BZV is NIET van toepassing voor de volgende categorie ingezetenen: 2

3 a. Ambtenaren en zij die een soortgelijke regeling hebben. b. Eigen risicodragers ( Refineria Isla, SEHOS). c. Zij die een private ziektekosten verzekering voor 1 februari 2013 hadden en deze zonder onderbreking wordt voortgezet. d. Zij die op grond van internationale overeenkomsten waarbij het Land partij is, vrijgesteld zijn van deelname aan sociale verzekeringen. e. Zij die buiten Curaçao een dienstverband hebben met een elders in het Koninkrijk gevestigd rechtspersoon en daaruit een inkomen genieten en die kunnen aantonen dat zij verzekerd zijn tegen ziektekosten. Bij dispuut over al dan niet verzekerd zijn beslist de uitvoeringsorganisatie (= de SVB). Bij landsbesluit kan worden overgegaan tot uitbreiding of beperking van de kring der verzekerden. Verstrekkingenpakket: De verzekerde heeft aanspraak op de volgende verstrekkingen: - Geneeskundige zorg en eerstelijns psychologische zorg; - Medische-specialistische zorg en ziekhuiszorg; - Paramedische zorg - Tandheelkundige zorg - Farmaceutische zorg - Kunst en hulpmiddelen zorg - Verloskundige zorg en kraamzorg - Vervoer i.v.m. het ontvangen van zorg bedoeld voor de hierboven genoemde onderdelen - Medische uitzendingen voor zorg die hier te lande niet wordt verleend - Thuiszorg - Preventieve zorg ( voorlichting, vaccinatie, overgewicht/obesitas, hypertensie Bij landsbesluit worden deze verstrekkingen nader ingevuld inclusief de voorwaarden die hieraan verbonden kunnen worden. De SVB mag aanvullende voorzieningen aanbieden tegen door hen vast te stellen tarieven. Een verzekerde die aanspraak maakt op verstrekkingen kan zich alleen wenden tot die huisarts, tandarts en apotheek op wiens naam hij bij de SVB staat ingeschreven. In beginsel kan verandering van deze zorgaanbieders één keer per jaar geschieden. Dekking kosten: Er is een Fonds Basisverzekering Ziektekosten ter dekking van de kosten verbonden aan uitvoering van de landsverordening BVZ. Dit fonds mag reserves vormen en wordt beheerd door de SVB. De middelen van dit fonds worden verkregen uit: a. Een inkomensafhankelijke premie b. Een nominale premie te betalen door de verzekerden c. Jaarlijks door het Land te verstrekken bijdragen 3

4 d. Overige inkomsten. Voor 2013 zijn de volgende premie percentages en bedragen van toepassing: - Inkomensafhankelijke premie: Bij inkomen < Naƒ 1000 per maand: 0% Bij inkomen > Naƒ 1000 per maand: 12% ( 9 % werkgever en 3% werknemer) AOV gepensioneerden: 10% Premie loongrens: Naƒ per jaar. Inkomen boven dit bedrag is premievrij. De inkomensafhankelijke premie wordt jaarlijks automatisch aangepast. Indien de opbrengsten lager zijn dan de kosten dan stijgt de premie. Deze stijging varieert tussen de 0,5 % en 1%. Als er meer opbrengsten zijn dan kosten dan daalt de premie. - Nominale premie: Naƒ 82 Geen nominale premie is verschuldigd indien inkomen < Naƒ per jaar is en als verzekerde jonger is dan 18 jaar. Eigen bijdrage verzekerde: Naƒ 1 per receptregel - Bijdrage Land: Naƒ 235 miljoen in 2013 oplopend tot Naƒ 251 miljoen in 2015 Naast premieheffing bestemd om ziektekosten te dekken dienen werkgevers ook premie te voldoen ter dekking kosten ziekengeld. De premie ziekengeld is voor 2013 vastgesteld op 1,9% van het inkomen. De Centrale Bank van Curaçao en St Maarten houdt toezicht op het Fonds BVZ. De heffingsgrondslag waarover BVZ premie geheven wordt is gewijzigd. Het oude inkomensbegrip van de SVB is vervangen door het inkomen begrip welke in artikel 3 vierde lid van de Landsverordening op de Inkomstenbelasting is vastgelegd. Heffing van de inkomensafhankelijke en nominale premie geschiedt door de Inspecteur der Belastingen en de inning door de Ontvanger. Zorgaanbieders: De SVB sluit zorgcontracten af met zorgaanbieders ( medische beroepsbeoefenaren en zorginstellingen). Bezwaar en beroep: Belanghebbenden kunnen bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao beroep aan tekenen tegen besluiten van de Minister en van de SVB. Beroep dient binnen 6 weken na het beluit te worden ingesteld. 4

5 Redactioneel commentaar: Op 18 jan 2013 is de ontwerp landsverordening BVZ aan de Staten aangeboden ter behandeling. Op 23 januari 2013 wordt een nota van wijziging door de Regering ingediend en dezelfde dag wordt de ontwerp verordening inclusief nota van wijziging door een meerderheid van de Staten aangenomen. De nota van wijziging is voor de private ziektekosten verzekeringssector zeer ingrijpend. Het komt namelijk er op neer dat dat private ziektekosten verzekeringsbedrijven via een sterftehuisconstructie moeten verdwijnen. Immers private verzekeraars hebben na 1 februari 2013 nagenoeg geen enkele mogelijkheid meer om nieuwe klanten te werven. Het gevolg hiervan is geleidelijk vergrijzing en inkrimping van hun portefeuilles terwijl de kosten toenemen. Vanwaar deze plotselinge ommezwaai in beleid? Bij de Nationale Dialoog sessies welke in het laatste kwartaal 2012 gehouden zijn is door de overheids representanten de toezegging gedaan dat de markt voor private verzekeraars niet zou worden aangetast. Nu blijkt dit anders te zijn. Niet aan de indruk kan worden ontkomen dat van de kant van de overheid er sprake is van werken met verborgen agenda s. Deze aanpak heeft ieder geval bij de private verzekeraars geleid tot ernstige schending van het vertrouwen. Ook de werkgevers die aan het dialoog proces hebben deelgenomen hebben grote moeite met deze inconsistente handelswijze. De procesgang die gevolgd is om de wet BVZ tot stand te brengen roept ook de fundamentele vraag op of de nodige zorgvuldigheid in acht is genomen. De uitspraak van de Minister dat reparatiewetgeving zal worden uitgevoerd nog voordat de wet BZV door de Staten was behandeld versterkt het beeld van onzorgvuldig handelen. Waarom een wet in behandeling nemen en zelfs goedkeuren als van te voren bekend is dat deze tekortkomingen vertoont? Zou de ingrijpende nota van wijziging niet eerst voorgelegd moeten worden aan de Raad van Advies en/of SER? Is conform vigerende regels van het staatsrecht en de staatsregeling gehandeld? Kan gesproken worden van een rechtmatig tot stand gekomen wettelijke regeling? Andere vragen welke de wet BVZ oproept zijn onder meer: - Is goed nagedacht over de gevolgen van het wijzigen van de heffingsgrondslag? - Waarop is de overtuiging gebaseerd dat de constructie van het instellen van één alles overheersende uitvoeringsorgaan (monopolie) de oplossing zal zijn voor de (financiële) problemen op het gebied van ziektekosten? Nota bene door een organisatie die een ziektekosten fonds beheert dat al jaren alleen maar grote tekorten produceert? - Is het verstandig om beleid, uitvoering en controle in handen te leggen van één en dezelfde organisatie? - Waarom invoering van een mechanisme van automatische verhoging van premies? - Waarom moet het ZV fonds reserves opbouwen? - Is het in een democratisch land waar keuze vrijheid van de burger een groot goed is normaal dat zij ernstig in hun keuze wordt beperkt ten aanzien van het consulteren van zorgaanbieders (huis en tandarts, apotheek). - Is het in een democratische rechtstaat gepast dat burgers ongelijk worden behandeld in dit geval op het gebied van ziektekosten verzekering? 5

6 - Ziekengeld schijnt alleen van toepassing te zijn voor werknemers met een 5-6 daagse werk. Waarom uitsluiting van parttimers en hoeft voor deze groep geen premie ziekengeld te worden afgedragen? - Valt de groep FZOG-ers wel of onder de BVZ regeling en moet het BVZ fonds opdraaien voor de verliezen van deze groep? - De uitvoering van de BVZ wetgeving gaat gepaard met dreigementen in de vorm van sturen van aanslagen en deurwaarders. Getuigt dit van behoorlijk bestuur? Is het gepast dat een overheid die een nieuwe wet introduceert echter de burger niet of nauwelijks informeert, doch overgaat tot angst inboezemen van dezelfde burger? - Is het efficiënt dat werkgevers zich zowel bij de Ontvanger ( ter voldoening premies en afstempelen aangifteformulier ) als bij de SVB ( ter voldoening premie Ongevallen verzekering, premie Ziekengeld en afstempelen van formulieren) moeten melden? Ook indien betalingen via de bank plaatsvinden, moet de werkgever langs beide instanties ter afstempeling van aangifteformulieren. De premie ziektekosten gaat vanaf 1 februari 2013 drastisch omhoog. Dit komt door een verhoging van de premie alsook het wijzigen van de heffingsgrondslag. Zo zal het totale werkgevers deel met meer dan 40% gaan toenemen ( van 8,3 procentpunten naar 11,8) oplopend naar meer dan 50% in 2014 ( 8,3 procentpunten naar mogelijk 12,8 procentpunten). Verhogen van de ZV premie vormt een van de onderdelen van de totale opstapeling van een groot aantal lastenverzwarende maatregelen. De vraag is of een dergelijke ontwikkeling niet zal leiden tot grootschalige herstructureringen bij bedrijven resulterend in verlies aan arbeidsplaatsen. Als dit scenario zich gaat voltrekken dan zal dit gevolgen hebben voor het ZV fonds. De inkomsten zullen dalen terwijl de kosten ( werkelozen blijven namelijk verzekerd tegen ziektekosten) zullen gaan toenemen. En dan? Wederom verhogen van de premies? Een spiraal van afnemende inkomsten en toenemende kosten gevolg door alsmaar verder afnemende economische activiteit dreigt. Het is duidelijk dat de krakkemikkelige BZV wetgeving snel en ingrijpend gerepareerd moet worden. Hopelijk vindt dit ook daadwerkelijk plaats omdat de ervaring aantoont dat tijdelijk door de overheid ingevoerde maatregelen veelal een permanent karakter hebben. Wijziging Landsverordening AOV/AWW o.a. verhoging pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar Op 20 febr zijn de Staten gestart met de behandeling van de ontwerp Landsverordening wijziging AOV/AWW. Op 26 februari 2013 is dit ontwerp door een meerderheid van de Staten goedgekeurd. De aangepaste wet AOV/AWW zal op per 1 maart 2013 in werking treden. Voornaamste doorgevoerde aanpassingen: Aanpassing pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar. 6

7 Overgangsregeling: personen die per 1 mrt 2013 de leeftijd van 59 jaar hebben bereikt krijgen vanaf hun 60 ste jaar de AOV uitkering. Personen die op 1 mrt 2013 de leeftijd hebben van 57 of 58 mogen op 60 jaar met pensioen indien daartoe een verzoek wordt ingediend bij de SVB. Er wordt dan een permanente korting van 6% toegepast voor ieder jaar dat de verzekerde eerder dan zijn 65 ste levensjaar zijn recht doet gelden. De premie AOV gaat van 13% naar 15%. Deze toename van 2% komt voor rekening van de WERKGEVER. Premie loongrens: ANG Indien het inkomen meer dan p.j. bedraagt wordt over het meerdere een premie van 1% geheven. Zuiver inkomen wordt vervangen door belastbaar inkomen. Automatische indexering komt te vervallen en wordt vervangen door indexering op basis van de reële economische groei waarbij de maand augustus als peildatum geldt. Datum inwerkingtreding wijzigingen: 1 maart 2013 Een meerderheid van de Staten heeft ook een motie aangenomen waarbij de Regering gevraagd wordt om de mogelijkheden te onderzoeken waarbij de hogere inkomensgroepen meer middelen beschikbaar stellen voor het AOV fonds met een beroep op solidariteit. Redactioneel commentaar: Het is ronduit teleurstellend dat de Regering zonder motivering de door partijen ( centrale werkgevers en werknemers organisaties alsmede vertegenwoordigers van de overheid) in een volledig door de Regering ondersteunde Nationale dialoog overeengekomen akkoorden, nagenoeg naast zich heeft neergelegd. Van de acht punten van overeenstemming heeft de Regering twee overgenomen. Punten waar werkgevers en werknemers tijdens de Nationale dialoog sessies overeenstemming hebben bereikt maar niet door de Regering zijn overgenomen: - Een rigide overgangsregeling bij het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar. Wie 60 wordt in 2013 gaat met pensioen op zijn 60 ste jaar en per 1 januari 2014 gaat een ieder pas op zijn 65 ste jaar met pensioen. - De optie van eerder met pensioen gaan waarbij een 6% korting wordt toegepast komt te vervallen. - De verhoging van de premie met 2% ( van 13% naar 15%) zal volgens de formule 1,5% voor de werkgever en 0,5% voor de werknemer geschieden. - Afschaffing van de bonus ( 13 e maand) die in december 2013 zou worden uitbetaald voor zowel lokalen als zij die in het buitenland wonen. - Toepassing van een korting van Naƒ 47 per maand op de AOV uitkering met compensatie van de sociaal en economisch meest kwetsbare groep. - Geen 1% extra premie voor degenen die meer dan NAƒ per jaar verdienen aangezien dit discriminatoir van aard is Punten die de Regering heeft overgenomen: - Afschaffen automatische indexering AOV uitkeringen 7

8 - Verhogen premie/loongrens naar Naƒ 100,0000 Voor de werkgevers bestaat voor het eindvoorstel van de Regering om de totale premieverhoging van de AOV van 13% naar 15% volledig ten laste te brengen van de werkgevers weinig begrip. Deze verhoging is disproportioneel gezien de vele andere lastenverzwarende maatregelen waarmee de werkgevers al worden geconfronteerd. Tijdens de Nationale Dialoog zijn partijen overeengekomen dat het uitgangspunt een ieder dient een bijdrage te leveren om de crisis op te lossen, zal worden toegepast. Op basis hiervan zijn partijen akkoord gegaan om de verhoging van de 2% verhoging van de premie als volgt te verdelen: 1,5% ten laste van de werkgever en 0,5% ten laste van de werknemer. Het besluit van de Regering en de Staten om geen rekening hiermee te houden is onbegrijpelijk. Niet vergeten moet worden dat het verhogen van de AOV premie de volgende opstapeling is van de alsmaar groter wordende lastenverzwarende berg. Er kan niet genoeg gewaarschuwd worden dat de ongebreidelde verhoging van de costs of doing business de concurrentiepositie van Curaçao doet verslechteren met alle gevolgen van dien voor de economie, investeringen, werkgelegenheid en de welvaart van de samenleving in het geheel. Om het negatieve tij te doen keren is het noodzakelijk dat er zonder verder uitstel flankerende maatregelen worden ingevoerd. Onder meer kan hierbij gedacht worden aan het stimuleren van productieve (overheids) investeringen welke onder andere gefinancierd worden door reallocatie van de overheidsuitgaven. Ook zal flexibilisering van de arbeidsmarkt en wetgeving ter verbetering van de arbeidsproductiviteit bijdragen aan herstel van de economie. Als de Regering niet snel flankerende maatregelen invoert en daadkracht vertoont dan ziet het financiële en sociaaleconomisch toekomstplaatje met de vele ingevoerde lastenverzwarende maatregelen er niet bepaald optimistisch uit. De motie van de Staten roept de vraag op of solidariteit niet onderhevig is aan grenzen. Immers nu al betaalt de groep inkomenstrekkers die boven de premieloongrens vallen veel meer premie dan dat zij in de toekomst aan AOV uitkeringen zullen ontvangen. Nu draagt iemand met een jaar inkomen van Naƒ voor NAƒ aan AOV premie aan het fonds terwijl de huidige maximale jaarlijkse AOV uitkering Naƒ bedraagt. Door het niet langer van toepassing zijn van de verzekeringsgedachte betaald de persoon NAƒ meer dan hij terugkrijgt. Is dit geen bijdrage aan de solidariteit? Ook de maatregel waarbij personen die meer dan NAƒ verdienen 1% extra ( naast de 15%) AOV premie moeten betalen behoort tot deze categorie. Kan solidariteit eindeloos doorgaan? 3.RAPPORTEN Position Paper BVCA invoering gedifferentieerde tarieven Omzet Belasting Naar aanleiding van plannen van de Regering om een stelsel van gedifferentieerde tarieven Omzetbelasting in te voeren waarbij het cascadestelsel (cumulatie) wordt 8

9 behouden, heeft de Belangen Vereniging Curaçaose Agenturen (BVCA) een Position Paper opgesteld. Naast haar reactie zijn er in de paper alternatieven aangedragen. De Position Paper van de BVCA laat zich als volgt samenvatten. Het voorstel van de Regering om de omzetbelasting als noodmaatregel te gebruiken om een meeropbrengst van NAƒ 17,5 mln. te genereren moet als een ongeschikte maatregel worden geclassificeerd. Er is sprake van slechte onderbouwing, moeilijk tot niet uitvoerbaar en /of controleerbaar en leidt bovendien tot ongewenste en /of oneerlijke uitkomsten. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat bij de verhoging van de OB van 5% naar 6% de compliance achter is gebleven bij de verwachting. Gezien deze ontwikkeling is het onbegrijpelijk dat opnieuw wordt gekozen voor invoering van een gedeeltelijk verhoging van het tarief ( van 6% naar 9%) op een wijze die controle technisch nog ingewikkelder is. Dit alles terwijl ook het aantal belastingplichtigen, die met dit gedifferentieerd tarief te maken krijgt, zeer groot is. Het hier te lande gehanteerde cascadestelsel ( cumulatie) leidt ertoe dat dat de neutraliteit ten aanzien van concurrentieverhoudingen ernstig wordt verstoord. Dit leidt tot stimulering om niet compliant te zijn. Ondernemers die compliant zijn worden min of meer gedwongen het non-compliant pad op te gaan om de oneerlijke concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Een stelsel van gedifferentieerde cumulatieve OB tarieven levert voor zowel de ondernemer als de Inspecteur der belastingen vele administratieve lasten en controle technische bezwaren op. De vraag is of deze nadelen opwegen tegen de vermeende voordelen van een verhoging van het OB tarief waarmee nota bene ook de lagere inkomens zullen worden getroffen. De BVCA refereert ook naar een recent rapport van de Duitse Algemene Rekenkamer waarin aangegeven wordt dat de btw heffing in Duitsland een grote puinhoop is. Het systeem is fraudegevoelig, bureaucratisch en in strijd met het geldende EU-recht, De overheid loopt miljarden aan inkomsten mis door de chaos. Een van de hoofdoorzaken die deze problemen veroorzaken is de verdeling van producten in hoge en lage ( differentiatie) btw tarieven. Om de meeropbrengst van NAƒ 17,5 mln. die het beoogd stelsel van gedifferentieerde tarieven zou moeten genereren toch te kunnen verwezenlijken stelt de BVCA de volgende alternatieven voor: - Intrekking van het landsbesluit houdende de verlaging van het bijzonder invoerrecht op benzine van 7,88 cent per liter. De verwachte meeropbrengst is ruim Naƒ 8,9 miljoen aan bijzonder invoerrecht op benzine en ruim Naƒ aan OB. - Verhoging accijnzen op gedistilleerd, bier, sigaretten terwijl ook op wijn een accijns zou kunnen worden ingevoerd. - Verhogen invoerrecht op voertuigen (zowel nieuw als tweedehands) met een hogere cataloguswaarde. - Efficiëntere controle en invordering bestaande precariorechten. - Een hogere OB tarief voor benzine en diesel a la het kwartje van Kok in Nederland 9

10 Voor de lange termijn is een algemene herziening van het fiscale stelsel nodig. Met betrekking tot het onderdeel indirecte belastingen (omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen) wordt door de BVCA voorgesteld om de volgende voorstellen te introduceren: - Eliminatie van de cumulatie in de omzetbelasting bij doorverkoop handelsgoederen waarbij ter compensatie het tarief, afhankelijk van de uiteindelijke keuzes qua vrijstellingen en uitzonderingen, van 6% naar 8% of 9% zal gaan; - Afschaffen kleine ondernemersregeling; - De mogelijkheid om heffing van omzetbelasting op onderlinge dienstverlening tussen gelieerde ondernemingen te elimineren; - Modernisering van de formele wetgeving met introductie van moderne faciliteiten voor ondernemers; - Modernisering van het formele douanerecht; - Introductie van een algemeen tarief van rechten bij invoer van 12%. Dit kan worden bereikt door de invoerrechten en de omzetbelasting bij invoer te incorporeren. Bepaalde goederen, bijvoorbeeld eerste levensbehoeften, zullen worden vrijgesteld en bij bepaalde (luxe) goederen, zoals vuurwerk en (vervuilende) auto s zal een hoog tarief van toepassing zijn. Feitelijk is er alsdan sprake van drie tarieven bij invoer 0%, 12% en een verhoogd tarief; - Vereenvoudiging van de tax holiday faciliteit door een wettelijke vastlegging van de criteria die op grond van het landsbesluit van toepassing zijn; - Afschaffen wegenbelasting en gelijktijdig budgetneutrale verhoging benzineaccijns. Tegelijkertijd dient aandacht besteed te worden aan dat ook de belastingorganisatie drastisch verbeterd moet worden. Enerzijds zal de organisatie moeten worden gereorganiseerd opdat de kwaliteit en de efficiëntie sterk wordt verbeterd en anderzijds dienen de processen en procedures te worden gemoderniseerd en waar mogelijk geautomatiseerd. Dit verbeteringstraject zal gelijktijdig met de aanpassing van de fiscale wetgeving dienen plaats te vinden opdat de aanpassingen er uiteindelijk niet slechts op papier mooi uitzien. Een integrale aanpak zal alsdan voor zowel het bedrijfsleven als voor de overheid een positieve uitkomst hebben doordat het een stimulans is voor de economie. Uiteindelijk kan uiteindelijk een robuuste economische groei leiden tot een structurele verbetering van de welvaart van Curaçao. Verplicht Basispensioen Op 26 juni 2012 is bij Landsbesluit ingesteld de Commissie Algemeen Werknemerspensioen, met als beoogd doel: Het vaststellen op welke wijze de invoering van een verplicht basispensioen voor alle werknemers op Curaçao kan worden gerealiseerd waarmee de financiële zelfstandigheid na pensionering wordt bevorderd Op 9 januari 2013 heeft de Commissie haar bevindingen aan de Minister SOAW aangeboden. Hieronder een samenvatting van de aanbevelingen van de Commissie. 10

11 De Commissie heeft zich, binnen de kaders van de opdracht, alleen bezig gehouden met de tweede pijler(b) van de oudedagsvoorziening en de daaraan gekoppelde verzekeringswetgeving: a) Sanering AOV (basis); b) Verplicht aanvullend pensioen (alle werknemers); c) Vrije pensioenregelingen (lijfrente, levensverzekering, inkomsten uit eigen vermogen); Specifiek aandachtsgebied hierbij is de wijze waarop de pensioenuitvoering wordt georganiseerd. Ten aanzien van de tweede pijler, beveelt de commissie aan de uitvoering via het huidige marktmechanisme (verzekeraars of pensioenfondsen) te regelen. Aan de eerste (sanering van het AOV-stelsel) en de derde pijler (fiscaal gefaciliteerde pensioenregelingen die slechts beperkt aftrekbaar zijn) heeft de Commissie geen aandacht besteedt. Het Verplicht Basispensioen Curaçao betreft een aanvullende pensioenregeling verbonden aan een beroepsactiviteit en betreft als zodanig de tweede pijler. Het verplichte karakter van deze regeling is uniek. In de regel valt deze pensioenregeling volledig onder de arbeidsvoorwaarden welke tussen werkgever en werknemer worden vastgesteld. Bestaande bedrijfspensioenen die aan deze minimumregeling voldoen, ondervinden geen gevolgen van de invoering van het Verplicht Basispensioen. Ondanks de wettelijke minimumeisen welke aan de pensioenregeling worden gesteld, blijft het een contract tussen werkgever en werknemer en niet tussen werknemer en de overheid. Het is daarom een private pensioenvoorziening die echter wel verplicht is voor alle werknemers en werkgevers. Het is niet de bedoeling dat de wetgever zich gaat bemoeien met afspraken tussen werkgever en werknemer ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, maar wel dient zij toezicht te houden op de toepassing van de minimumregeling. Het Verplicht Basispensioen Curaçao is gebaseerd op een kapitaaldekking systeem waarvan de minimum premiebijdrage (defined contribution) wel is vastgesteld, maar de uitkering (defined benefit) niet. Het voordeel hiervan is dat de premie en de duur ter opbouw van het pensioenkapitaal kunnen worden aangepast aan de draagkracht van de deelnemers resp. werkgevers en er geen additionele financiële risico s bestaan voor de werkgevers. De constante waarden en variabelen als loongrens, uittreedleeftijd etc. lopen parallel aan het model van de AOV. De Commissie beveelt het volgende pensioen scenario aan: Het Verplicht BasisPensioen wordt per 1 januari 2014 ingevoerd; De pensioenleeftijd is gelijkgetrokken met de AOV-normleeftijd (volledige uitkering) naar 65 jaar met een flexibilisering tot 70 jaar; De uitkering wordt afhankelijk van de premie-inleg, het aantal opgebouwde jaren,de samengestelde rente die op de investeringen is verdiend en de eventueel jaarlijkse indexatie; De uitkering kan op basis van het jaarlijks behaald netto rendement en de dekkingsgraad van de pensioenuitvoerders, jaarlijks geïndexeerd worden en 11

12 bedraagt maximaal de hoogte van de prijsinflatie. De effectuering hiervan is een zaak tussen pensioenuitvoerders en deelnemers; Op basis van een geprognosticeerde economische groei (GDP) over 20 jaar van gemiddeld 1% reëel per jaar, wordt de jaarlijkse verhoging van het individuele inkomen (salarisstijging) gesteld op gemiddeld 2,2% per jaar. Hierin is rekening gehouden met de invloed van verzwaarde premielasten van de basisverzekering en de AOV); De premie in 2014 bedraagt 2% (1% werkgever, 1% werknemer) en loopt met 4 maal een 0,5% per jaar op naar 6% (3% werkgever en 3% werknemer) totaal in 2018; De premiegrondslag is het pensioengevend inkomen en bestaat uit 12 maal het vaste bruto salaris per maand en eventueel vermeerderd met andere structurele beloningscomponenten zoals aangegeven in de Ministeriele Beschikking 2002 op de loonbelasting; De uitvoeringskosten van de pensioenuitvoerder worden gespecificeerd als een percentage van de beschikbare premie (actieve periode) en eenmalig heffing op het pensioenkapitaal op de pensioendatum. De Commissie adviseert het verplicht basispensioen in concurrentie aan te bieden door pensioenuitvoerders (ondernemingspensioenfondsen of levensverzekeraars) die onder toezicht staan van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en die over een geldige licentie beschikken. Dit geeft een prikkel aan pensioenuitvoerders om het belang van de deelnemer steeds voorop te stellen. Daarnaast sluit dit aan bij de huidige situatie waardoor de invoering zo min mogelijk marktverstoring oplevert. Ten aanzien van de principes van gelijkheid (geen discriminatie) en controleerbaarheid, stelt de wetgever daarbij de volgende eisen aan het product: Een heldere minimumregeling voor alle werkenden; Eenvoudig en transparant voor een consistente vergelijking; Gestandaardiseerde informatievoorziening voor de deelnemers en toezichthouders, waaronder een uniform jaarlijks pensioenoverzicht per deelnemer; Adequate en uniforme toezichteisen en controle. Op lange termijn zal voorts verder gewerkt moeten worden aan het duurzaam en betaalbaar maken van het gehele pensioenstelsel. Hierbij zal zowel de basisuitkering de AOV evenals de 2 de pijler pensioen (het gehele pensioenstelsel) in de discussie en analyse worden betrokken en zullen lange termijn duurzame oplossingen moeten worden voorbereid. Deze taak berust bij een nog nader door de Overheid in te stellen commissie conform de afspraken gemaakt tijdens de diverse vergaderingen van de Kolabrativo eind Redactioneel commentaar: Over het beoog doel van de tweede pijler te weten het bevorderen van de financiële zelfstandigheid na pensionering bestaat weinig discussie. Het is zonder meer een goede zaak indien alle werkenden in aanmerking zouden kunnen komen voor een aanvullend 12

13 pensioen. Gezien de alsmaar steeds zwaarder toenemende lastendruk voor burgers en ondernemers rijst echter de vraag of er financiële ruimte is om dit lovenswaardig streven te realiseren. Het zou niet verstandig zijn om een stelsel in te voeren als bij voorbaat bekend is dat dit financieel-economisch niet haalbaar is. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Zo is het verlagen van de lastendruk door middel van structurele reallocatie van de overheidsuitgaven en de hierdoor ontstane ruimte aanwenden voor een (verplicht) pensioenregeling een optie. Zo zijn er meerdere denkbaar. Waar het om gaat is dat bij de huidige financieel-economische situatie de ruimte voor de en/en optie nagenoeg niet aanwezig is. Het is realistischer om een of/of optie te overwegen. 4.(Nieuwe)Wetgeving Beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaaleconomisch gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten aan de wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over dient uit te brengen (periode januari 2013 t/m februari 2013). In de betreffende verslagperiode zijn er heeft de regering de volgende stukken wetgeving aan de SER aangeboden ter advisering: Ontwerp landsbesluit houdende algemene maatregelen tot de instelling van een economische zone te Mahuma. Beoogd wordt om de export van diensten naar het buitenland te stimuleren. 5.ECONOMIC INDICATORS Foreign Exchange Position (x mln) : Jan 2013 : NAƒ 2,162 Jan 2012 : NAƒ2,149 Consumer Price Index (Oct 2006 = 100) Dec 2012 :121,6 Dec 2011 :118.4 Change : 2,5% Average inflation past 12 months : 3,2% Population and Employment Curaçao : Total population 150, ,426 Employed population 62,042 59,453 Unemployed population 6,721 6,325 Labor Force 68,763 65,778 Unemployment rate 9.8% 9.6% Stay over tourism no of visitors : Jan-Dec 2012 year to date : Jan-Dec 2011 year to date: Change : 8% 13

14 Cruise tourism no. of passengers : Jan-Dec 2012 year to date : Jan-Dec 2011 year to date : Change: 8% Stay over nights Jan-Dec 2012 year to date: 3,677,480 Jan-Dec 2012 year to date: 3,200,559 Change: 8% Occupancy rate Hotels Nov 65,40 % 80,31% Average YTD 72,28% 76,24% Shipping : Jan - Dec 2012 Jan - Dec 2011 Freight Tanker Cruise Others Jan-Sept 2012 Jan-Sept 2011 Cargo movements, metric tons Unloaded ,230 Loaded 169, ,461 Jan 2013 Jan 2012 Total companies Commercial Register Local 22,941 22,651 International 15,125 15,783 Total 38, Source: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Central Bureau of Statistics, Curaçao Tourism Development Foundation, Curaçao Port Authority, MEO, CHATA, Chamber of Commerce Curaçao 14

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Beëindiging Aanwijzing en hoe nu verder? Resultaten Conjunctuur

Nadere informatie

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, In

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten STATENVANCURA~O ZITIINGSJAAR 2014-2015 -05 b LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten No.1 AANBIEDING De Gouverneur van Cura~ao biedt aan de Staten ter

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017

Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017 10-3-2017 Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017 1 10-3-2017 2 Opleiding: Doctoraal diploma Anorganische Chemie RU Groningen Carrière: Ruim 30 jaar Koninklijke Philips Electronics:

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Aruba Bonaire Curaçao St. Maarten Arthur van Aalst & Wilco van Oosten Baker Tilly Dutch Caribbean 29 oktober 2015 Inhoud Algemene introductie:

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds Notitie AOV-problematiek en oplossingen Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds De huidige AOV-problematiek is al jaren bekend. Sinds de verlaging van de pensioenleeftijd sinds medio jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012 no. 12/1758, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling. DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Guardian Group Fatum Pensioen en Bedrijvendag 27 Mei 2016 Steven Martina President & CEO Guardian Group Fatum

Guardian Group Fatum Pensioen en Bedrijvendag 27 Mei 2016 Steven Martina President & CEO Guardian Group Fatum Guardian Group Fatum Pensioen en Bedrijvendag 27 Mei 2016 Steven Martina President & CEO Guardian Group Fatum TAKING CARE OF GENERATIONS!!! HET BELANG VAN HET SOCIAAL ZEKERHEIDSSTELSEL HET BELANG

Nadere informatie

A 2013 N 4 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 4 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 4 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 31 ste januari 2013 ter uitvoering van de artikelen 3.1, derde lid, 6.2, tweede en derde lid, en 6.8, vijfde lid, van de Landsverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Performance Curaçao economy 2014 and expected developments

Nadere informatie

Sense of urgency; Hervormingen; Impact.

Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency Korte termijn: financiële tekorten (2011) algemene ouderdomsvoorziening: ca. 100 mln/ jr schommelfonds uitgeput in 2013; ziektekostenverzekering:

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER FEBRUARI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken Strategisch Toeristen

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Reparatiewetgeving Basis Verzekering Ziektekosten Productontwikkeling

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de

Nadere informatie

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7 de februari 2012 houdende wijziging van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden 1 In overweging

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening Position paper: Toekomst pensioenstelsel Publicatiedatum: juni 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Aanpassing Minimumlonen 2015 Voorstel inkorten AOV/AWW

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 29 september 2016

No.W /III 's-gravenhage, 29 september 2016 ... No.W12.16.0191/III 's-gravenhage, 29 september 2016 Bij Kabinetsmissive van 14 juli 2016, no.2016001298, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 651 15 januari 2009 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 januari 2009, IVV/F/09/178, tot

Nadere informatie

Toelichting Pensioen Akkoord Regeling 2015

Toelichting Pensioen Akkoord Regeling 2015 Toelichting Pensioen Akkoord Regeling 2015 Programma Wrap up proces tot op heden Achtergronden Proces Nieuwe regeling 2015 Impact van Pensioenregeling Vervolg traject Vragen en antwoorden 2 Wrap up: Achtergronden

Nadere informatie

A 2017 N 80 PUBLICATIEBLAD. De Minister van Economische Ontwikkeling,

A 2017 N 80 PUBLICATIEBLAD. De Minister van Economische Ontwikkeling, A 2017 N 80 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 19 de september 2017 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening 1961 1 (Regeling basispremie wettelijke

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 6 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16 de januari 2017 tot aanpassing van de dagloongrenzen voor 2016, genoemd in de Landsverordening

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 EXAMEN: 2002-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 EXAMEN: 2002-I TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 NIVEAU: HAVO EAMEN: 2002-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die

Nadere informatie

Actualiteiten pensioen

Actualiteiten pensioen Actualiteiten pensioen Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 20 juni 2013 2013 Towers Watson. All rights reserved. Wat speelt er allemaal? Sociaal akkoord AOW-leeftijd gaat omhoog AOW-gat Nominaal versus

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken overheidsfinanciën 3 e kwartaal 2015

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Aan Werkgevers & Werknemers

Aan Werkgevers & Werknemers Primair Arbeidsvoorwaarden Advies Employee Benefits Financiële Diensten Verzekeringen Aan Werkgevers & Werknemers Dobbedreef 135 Postbus 11111 2301 EC Leiden T 071 52 88 000 F 071 52 88 222 Behandeld door

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. AZL NV Pensioenregeling met ingang van 2013 Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. We kunnen

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis. 24 september 2015

PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis. 24 september 2015 PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis 24 september 2015 Pensioen ALGEMEEN 1 e pijler OVERHEID AOW ANW 2 e pijler WERKGEVER Pensioen 3 e pijler ZELF Lijfrente Banksparen 2 Een jaar geleden... Pensioen

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

A 2014 N 95 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 95 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 95 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 29 ste oktober 2014, houdende wijziging van het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken ontwikkeling toeristische sector Curaçao

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

AAN DE KONINGIN. No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006

AAN DE KONINGIN. No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006 ................................................................................... No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006 Bij Kabinetsmissive van 17 augustus 2006, no.06.002805, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

De politieke plannen op een rijtje

De politieke plannen op een rijtje De politieke plannen op een rijtje partij titel bullettekst VVD Flexibele AOW-leeftijd: maximaal drie jaar later De VVD biedt de mogelijkheid om, actuarieel neutraal, de AOW maximaal drie jaar later te

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Bijlage bij de brief van de Vice-President van de Raad van State van 8 oktober 2007.

Bijlage bij de brief van de Vice-President van de Raad van State van 8 oktober 2007. Bijlage bij de brief van de Vice-President van de Raad van State van 8 oktober 2007. Voorlichting overeenkomstig artikel 18, tweede lid, van de Wet op de Raad van State inzake de proeve van wetgeving betreffende

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 627 Besluit van 30 november 2012, houdende wijziging van het Besluit percentages drempelen toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

A 2014 N 97 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 97 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 97 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 30 ste oktober 2014 ter uitvoering van artikel 5.4, derde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten 1 (Landsbesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 189 Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2015 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

116 De Pensioenwereld in 2015

116 De Pensioenwereld in 2015 12 116 De Pensioenwereld in 2015 Verslaggeving & communicatie 117 Meer inzicht nodig in evenwichtige belangenbehartiging bij uitvoeringskosten Auteurs: Myrna van Engelen en Tristan Helsloot Pensioenfondsen

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

Product Portfolio. Nederlands. page 1. Ook verkrijgbaar in Engels en Papiaments

Product Portfolio. Nederlands. page 1. Ook verkrijgbaar in Engels en Papiaments Product Portfolio Nederlands Ook verkrijgbaar in Engels en Papiaments page 1 page 2 Wie is Vidanova? Vidanova is een multi ondernemings pensioenfonds (stichting) die valt onder de landsverordening Ondernemingspensioenfondsen

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van (datum invullen), (nummer invullen);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van (datum invullen), (nummer invullen); Besluit van houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag) Op de voordracht

Nadere informatie

MEMORANDUM BESCHIKBARE PREMIEREGELING MET BELEGGINGSMOGELIJKHEID: TOETSNORM VOOR HET VERLEDEN

MEMORANDUM BESCHIKBARE PREMIEREGELING MET BELEGGINGSMOGELIJKHEID: TOETSNORM VOOR HET VERLEDEN MEMORANDUM BESCHIKBARE PREMIEREGELING MET BELEGGINGSMOGELIJKHEID: TOETSNORM VOOR HET VERLEDEN 1. Inleiding: de aanleiding De Pensioenwet kent verschillende manieren waarop binnen de tweede pijler pensioen

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nadere informatie