UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 EXAMEN: 2002-I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 EXAMEN: 2002-I"

Transcriptie

1 TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EAMEN 2002-I VAK: ECONOMIE 1 NIVEAU: HAVO EAMEN: 2002-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. ThiemeMeulenhoff is een educatieve uitgeverij waarin alle fondsen van de voormalige uitgeverijen Meulenhoff Educatief, SMD Educatieve Uitgevers en uitgeverij Thieme zijn samengevoegd. De uitgaven die ThiemeMeulenhoff ontwikkelt, richten zich op het totale onderwijsveld: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs & volwasseneneducatie en hoger onderwijs. ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp).Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

2 2002-I ECONOMIE 1 Opgave 1 1 Uitspraak 1: juist (nominaal = in geld gemeten) Uitspraak 2: juist (nominaal inkomen met 20% gestegen en de prijzen slechts met 10%) Uitspraak 3: onjuist (Om hetzelfde reële inkomen per hoofd te houden, had het nominale inkomen met 15% en dan nog met 10% moeten toenemen.) 2 Voorbeelden van argumenten: Een scheve inkomensverdeling. Als het inkomen erg ongelijk verdeeld is, zal slechts een kleine groep welvaart kennen. Niet in geld uitgedrukte invloeden. Als de productie met erg veel vervuiling vergezeld gaat, dan zal het milieu grote schade ondervinden. Dit wordt niet in geld gemeten, maar verlaagt de welvaart wel. Opgave 2 3 Bij (1): gestegen Bij (2): appreciatie Bij (3): groter. 4 Uitspraak 1: juist Uitspraak 2: juist Uitspraak 3: onjuist Uitspraak 4: onjuist. Opgave 3 5 Hoogconjunctuur. (De bedrijven konden de vraag nauwelijks aan.) 6 Voorbeelden van antwoorden: Spanning op de arbeidsmarkt, de vraag is groter dan het aanbod, leidt tot loonstijgingen. De bedrijven berekenen hogere lonen door in de prijzen. Hogere prijzen leiden tot looneisen. Dit leidt tot hogere lonen, die weer doorberekend worden in de prijzen etc. De bedrijven konden de vraag nauwelijks aan. Dit maakt het voor bedrijven gemakkelijk om de prijzen te verhogen. Hogere prijzen leiden tot looneisen. Dit leidt tot hogere lonen, die weer doorberekend worden in de prijzen etc. 7 Een renteverlaging maakt lenen goedkoper dus aantrekkelijker. Meer lenen betekent meer kopen. In een situatie waar de bedrijven de vraag al nauwelijks aan kunnen, zullen de prijzen (nog meer) stijgen. DNB wil juist voorkomen dat de prijzen (inflatie) in Nederland stijgen. 2

3 2002-I ECONOMIE 1 UITWERKING Opgave 4 8 Bij (1): non-tarifaire Bij (2): omhoog Bij (3): producenten Bij (4): protectie. 9 Voorbeelden van maatregelen: De VS verbieden de invoer van bepaalde producten uit Europa. De VS stellen hogere importtarieven in voor bepaalde producten uit Europa. De VS stellen importquota vast voor bepaalde producten uit Europa. De VS stellen (onredelijke) kwaliteitseisen in aan bepaalde producten uit Europa. Opgave 5 10 A: 1 B: 3 C: 5 D: 2 E: 4 F: 6 11 Markt. 12 Toegevoegde waarde. Opgave 6 13 Bij (1): daalt Bij (2): afnemen Bij (3): groter Bij (4): netto Bij (5): stijgen Bij (6): stijgen Bij (7): inflatie. Opgave 7 14 Ouderen zullen hun geld op een andere manier uitgeven dan werknemers. Ze hebben een ander bestedingspatroon. 15 (107, , , , ,9 5) 100 = 111,0. 16 De ouderen geven relatief meer uit aan die goederencategorieën waar de prijzen het meest van gestegen zijn. 3

4 2002-I ECONOMIE 1 Opgave 8 17 directe belasting indirecte belasting nietbelastingmiddel accijns vennootschapsbelasting BTW 18 In 2000 was de opbrengst van de benzineaccijns mln. De accijns per liter was 0,60. De hoeveelheid verkochte liters benzine was dus: mln 0,60 = mln. 19 Het indexcijfer van de dieselverkopen in Nederland was in 1992: 80. Het indexcijfer van de dieselverkopen in Nederland was in 2000: 140. De procentuele toename is dus: (140 80) % = 75%. 20 In tabel 2 zien we een toename van de dieselaccijns met ( ) % = 158%. De verkopen van de diesel zijn slechts met 75% gestegen. Dus de accijns per liter diesel moet gestegen zijn. 21 De hogere dieselaccijns zorgt voor hogere kosten voor de transportsector. Dit kan tot gevolg hebben dat de transportsector (vervoer) minder winst maakt. Minder winst betekent minder vennootschapsbelasting (= winstbelasting). 22 De hogere dieselaccijns kan worden doorberekend in de vervoerprijzen. Hogere vervoerprijzen kan de vraag naar vervoer afremmen. Door mindere verkopen kunnen de BTW-ontvangsten ook afnemen. 23 Maatregel 3 past in het beleid van de overheid. (Het bezit van de auto wordt goedkoper en het gebruik duurder; zie laatste zin van de inleiding bij de opgave.) Opgave 9 24 In figuur 3 zijn verwerkt: Inkomen uit arbeid, en Inkomen uit vermogen. (Primair inkomen = inkomen uit arbeid en inkomen uit bezit.) 25 Tot een schevere primaire inkomensverdeling kunnen leiden: De minimumlonen stijgen minder dan de gemiddelde lonen, en Voor mensen met een hoge opleiding wordt de arbeidsmarkt krapper dan voor mensen met een lage opleiding. (De progressie etc. geeft een schevere secundaire personele inkomensverdeling, en de loonstijging etc. geeft een minder scheve primaire personele inkomensverdeling.) 26 De derde inkomensgroep heeft = 15% van het totale inkomen. Dit betekent 0, = 45 mld. Iedere inkomensgroep omvat 20% van het totaal, dus de derde inkomensgroep bestaat uit: 0,20 6 = 1,2 mln. personen. Het gemiddelde inkomen is dan: 45 mld 1,2 mln = Uitspraak 4 (De lijn na is verder van de 45 -lijn dan de lijn voor.) 4

5 2002-I ECONOMIE 1 UITWERKING Opgave De totale kosten per jaar van een kindplaats zijn: Bijdrage gemeente: 0, = 630 Bijdrage werkgever: 0, = Totale bijdrage gemeente en werkgever: Bijdrage ouders: In grafiek Bij argument 1. Een van de volgende redeneringen: Als er voldoende kinderopvang is, kunnen ouders gemakkelijker/meer werken. Zij verdienen dan meer geld, waardoor er ook meer sociale premies worden betaald. Als er voldoende kinderopvang is, dan kunnen ouders gemakkelijker/meer werken. Er kan zodoende een vermindering van de sociale uitkeringen plaatsvinden. Bij argument 2. De volgende redenering: Als er voldoende kinderopvang is, kunnen ouders makkelijker/meer werken. Zij verdienen dan meer geld, waardoor er ook meer sociale premies worden betaald. Opgave Uit het gegeven dat BaxBike een beursgenoteerde fabrikant is. 32 De omzet is in % lager dan in Zodoende is de omzet in % van de omzet in De omzet in 1999 is dan: ( ) 100 = Variabele kosten per fiets = totale variabele kosten aantal verkochte fietsen. Aantal verkochte fietsen = omzet : verkoopprijs = = Variabele kosten per fiets = = 569, De totale winst = totale opbrengst (omzet) totale kosten. In 1999 is dat: Totale opbrengst: Totale kosten: = Totale winst In 2000 is dat: Totale opbrengst: Totale kosten: = Totale winst De afname van de winst is dan: =

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I EXAMEN: 2003-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I EXAMEN: 2003-I TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2003-I VAK: NIVEAU: ECONOMIE VMBO gt EXAMEN: 2003-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen

Nadere informatie

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports Open Ports Open Ports Met Open Ports kunt u een bepaalde serie poorten open zetten voor een bepaalde server/pc. Standaard zijn hier geen regels ingesteld. Wanneer u gebruik wilt maken van deze functie

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1

Examen HAVO. economie 1 economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.3 16. uur 2 4 Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen; het examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

QoS / Quality Of Service

QoS / Quality Of Service Quality of Service QoS / Quality Of Service De QoS-functie zorgt ervoor dat datastromen, zowel inkomend als uitgaand, met een bepaalde prioriteit worden behandeld. Er kan bijvoorbeeld per poort of per

Nadere informatie

Firewall Traffic Control

Firewall Traffic Control Firewall IPv4 Firewall IPv4 Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke Firewall instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen

Nadere informatie

Katern De waarde van de munt

Katern De waarde van de munt Vwo katern 5 De waarde van de munt - hoofdstuk 1 Geldontwaarding Katern De waarde van de munt hoofdstuk 1 Geldontwaarding Opdracht 1 a Het gaat om 2,4 procentpunt. In de zin de centrale bank verwacht dat

Nadere informatie

WAN Internet Access. In de DrayTek router heeft u de mogelijkheid om tussen de volgende WAN connectie types te kiezen:

WAN Internet Access. In de DrayTek router heeft u de mogelijkheid om tussen de volgende WAN connectie types te kiezen: WAN WAN Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke WAN instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen bespreken die van toepassing

Nadere informatie

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241 LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241 Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2860 & 2925 icm VigorSwitch G1241 In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u de DrayTek Vigor 2860

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl)

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk).

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). LAN General Setup LAN General Setup Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). Hieronder ziet u

Nadere informatie

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Hoog- of laagconjunctuur Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) heeft 2 filmpjes gemaakt over de indicatoren van de economie.

Nadere informatie

Syslog / Mail Alert Setup

Syslog / Mail Alert Setup Syslog / Mail Alert Setup Syslog Wat is Syslog? Syslog is een utility waarmee de router activiteit kan worden bijgehouden. Tevens kan de utility worden gebruikt als debug utility. Wanneer gebruikt u Syslog?

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1,2

Examen HAVO. economie 1,2 economie 1,2 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.30 16.00 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. Voor elk

Nadere informatie

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten Examentraining A6 1 Globalisering OPGAVE 1 Oman twijfelt aan dollar en dinar Een zestal olieproducerende Golfstaten, waaronder Oman, heeft in 1981 de Gulf Cooperation Council (GCC) opgericht. Twee jaar

Nadere informatie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Opdrachten en vragen voor (werk)colleges

Opdrachten en vragen voor (werk)colleges Verkeer en vervoer in hoofdlijnen Opdrachten en vragen voor (werk)colleges Bert van Wee en Jan Anne Annema (redactie) u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2010 Deze Opdrachten en vragen voor (werk)colleges

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. HET GROTE ONDERNEMERSSPEL Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 hoef je géén gebruik te maken van de informatiebronnen

Nadere informatie

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Peter Ale Martine van

Nadere informatie

Installatie handleiding Vigor 2960F

Installatie handleiding Vigor 2960F Installatie handleiding Vigor 2960F Installatiehandleiding Voor de zakelijke glasvezelmarkt heeft DrayTek de Vigor 2960F ontwikkeld. De Vigor 2960F beschikt over een SFP poort, waardoor de glasvezel direct

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Bedrijfseconomie in breder verband. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie

Bedrijfseconomie in breder verband. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie Bedrijfseconomie in breder verband Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie 00_FM.indd 1 6/1/11 11:41 AM Serieoverzicht Bedrijfseconomie in breder verband A.W.W. Heezen, Introductie

Nadere informatie

Module 13: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 13: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 13: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

Lesbrief Buitenland 2

Lesbrief Buitenland 2 Lesbrief Buitenland 2 Hoofdstuk 1 Internationale handel 1.1 Uitvoer en invoer Invoervolume ( = importvolume): Uitvoervolume (= exportvolume): de hoeveelheid goederen en / of diensten gekocht uit het buitenland

Nadere informatie

d o c e n t e n h a n d l e i d i n g Economie

d o c e n t e n h a n d l e i d i n g Economie docentenhandleiding Economie ThiemeMeulenhoff Ericastraat 18 3742 SG Baarn Correspondentieadres: Postbus 225 3740 AE Baarn Klantenservice Voortgezet Onderwijs Telefoon: 088-8002015 E-mail: vo@thiememeulenhoff.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. 3.1 De grens over. www.jooplengkeek.nl. Wat is export? Wat is import? Vraag1

Hoofdstuk 3. 3.1 De grens over. www.jooplengkeek.nl. Wat is export? Wat is import? Vraag1 www.jooplengkeek.nl 3.1 De grens over Hoofdstuk 3 Wat is export? Wat is import? Vraag1 1 Vraag 2 a) 1) (Meer) personeel in het hotel. 2) Meer werk bij leveranciers, bijvoorbeeld bij een bakker die brood

Nadere informatie