V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2011"

Transcriptie

1 Tel.: Fax: Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Belastingplan regeling 3.RAPPORTEN CHATA Policy paper (Nieuwe)Wetgeving 5.ECONOMISCHE INDICATOREN 1.EDITORIAL NEWSLETTER MAART 2011 Om investeerders aan te trekken en daardoor meer werkgelegenheid te creëren moet Curaçao fiscaal concurrerend zijn. Een substantiële verlaging van de winstbelasting en de loon- en inkomstenbelasting op Curaçao geniet daarom de hoogste prioriteit. De Regering is van mening dat een grondige herziening van de fiscale wetgeving van groot belang is voor verbetering van onze concurrentiepositie. Met deze motivering is het belastingplan van de Regering opgesteld met als eerste stap de invoering van de landverordening belastingvoorzieningen Het door de Regering gekozen uitgangspunt getuigt van realisme.immers wereldwijd is sprake van verschuiving van directe naar indirecte belastingen waarbij de tarieven van de directe belastingen worden verlaagd. Ook in de regio is dit het geval. Zo hebben de BES eilanden hun winstbelasting verlaagd naar 0% en op Barbados is sprake van een aanpassing van 40% naar 25%. Een modern, competitief en eenvoudig belastingstelsel vormt zondermeer een essentieel en voornaam onderdeel om tot verbetering van de concurrentiepositie van het land te komen. Echter een aantrekkelijk investeringsklimaat omvat meer dan alleen concurrerend maken van het vigerende belastingstelsel. Er zijn andere componenten die ook belangrijk zijn. Onder meer dient hierbij gedacht te worden aan aspecten zoals goed opgeleid en getraind personeel, bureaucratie, flexibele arbeidsmarkt en wetgeving, costs of doing business, rechtszekerheid en veiligheid, adequate infrastructuur, macro economische stabiliteit en efficiënt werkende markten. Waar het om gaat is om tot een dusdanige evenwichtige situatie te geraken waarbij rekening is gehouden met al deze componenten. 1

2 Diverse media hebben melding gemaakt dat binnen de coalitie een ruilhandel heeft plaatsgevonden tussen enerzijds het aanpassen van het belastingstelsel en anderzijds doorvoeren van maatregelen op het gebied van arbeidswetgeving waaronder invoeren van een regeling en verbod op kortlopende arbeidscontracten. De vraag is of hier sprake is van een gebalanceerde situatie zodanig dat nog gesproken kan worden van het verbeteren van het investeringsklimaat. Analyse van de regeling wijst uit dat er een groot aantal sociaal-economische, juridische en andere bezwaren hiertegen bestaan. Samengevat komen deze erop neer dat sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel en rechtszekerheid, de regeling niet onderbouwd is, creatie van werkgelegenheid, economische groei en activiteiten zal frustreren, inefficiency, bureaucratie en corrupte zal bevorderen, de relaties binnen het Koninkrijk zal doen verslechteren en indruist tegen het voeren van een actief immigratie beleid zoals toegezegd verwoord is door de Minister President. De regeling is bovendien overbodig omdat er reeds wetgeving bestaat om de situatie op de arbeidsmarkt te reguleren met betrekking tot het onderdeel buitenlandse arbeidskrachten. Een ruilhandel welke zal resulteren in vermindering en afname van economische activiteit leidt niet tot verbetering van de werkgelegenheid, de concurrentiepositie en inkomsten voor personen en de overheid. Veeleer zal dit resulteren in toename van armoede. Het is dan ook ten sterkste aan te bevelen om deze deal die kennelijk in de coalitie is aangegaan en averechts zal werken, in heroverweging te nemen. Daar er reeds voldoende wetgeving bestaat om de arbeidsmarkt te reguleren en de zekerheid van werknemers te waarborgen zou het logisch zijn om de regeling niet te introduceren. 2.ECONOMIE Belastingplan 2011 De Regering heeft haar plannen met betrekking tot het belastinggebeuren 2011 bekend gemaakt en deze verwerkt in een ontwerp landsverordening belastingvoorzieningen Dit ontwerp is onder meer naar de Raad van Advies en de SER ter advisering aangeboden waarna behandeling in de Staten zal plaatsvinden. De inhoud van landsverordening kan in het kort als volgt worden samengevat: Wijzigingen in de algemene landsverordening Landsbelasting - invoering transparante vennootschap - invoering inkeerregeling - invoering kassaregistratiesysteem - beroepsmogelijkheid bij het gerecht in eerste aanleg bij internationale bijstandsverlening Wijzigingen in de landsverordening op de Inkomstenbelasting - aanpassing inkomensschijven en belastingtarieven (verlaging van ongeveer 4,5%) - invoering bijzondere tarieven inkeerregeling Wijzigingen in de Landsverordening op de Winstbelasting - verlaging WB tarief naar 27,5% ( was 34,5%) 2

3 - invoering optieregeling belaste SPF en Trust van 10% - goedkeuring terugwerkende kracht voor de SPF Wijzigingen in de Landsverordening Omzetbelasting - verhoging OB tarief naar 6% (was 5%) - uitbreiding ondernemersbegrip i.v.m. verhuur tweede woning - aanpassing plaats van dienst bij buitenlandse dienstverrichters en verleggingsregeling - vrijstelling verhuur onroerende zaken aan particulieren (permanente bewoning) - inperking kleine ondernemersregeling - hestellen tijdvak kalenderjaar - invoering tijdvak kalenderjaar bij exploitatie vermogensbestanddelen - invoering overgangsbepalingen Wijziging in de Landsverordening invordering - aansprakelijkheidsbepaling i.v.m. invoering transparante vennootschap Wijziging in de Landsverordening heffing bijzonder invoerrecht op benzine - verlaging accijns op benzine tot ANG 47,25 per hectoliter ( was ANG 63,-) Wijzigingen in de Landverordeningen AOV en AWW - invoering premievrije voet met inkomensafhankelijke korting ( 6,5% over minus 33,8% van premie inkomsten) - verhoging AOV en AWW uitkeringen met 3% Intrekken Eilandsverordening heffing van opcenten - opcenten komen te vervallen Inwerkingtreding - het ontwerp treedt in werking na dag van publicatie en werkt terug tot 1 jan wijzingen in de OB en verlaging accijnzen op benzine treden in werking op de eerste dag van de maandvolgende op die waarin deze landsverordening is gepubliceerd - de inkeerregeling treedt in werking op 1 juli 2011 en geldt voor de duur van een jaar Dit pakket van maatregelen vormt de eerste stap in het realiseren van de fiscale doelstellingen welke de Regering in 2014 voor ogen heeft. Dit belastingplan is gericht op verbetering van het investeringsklimaat door verlaging van de directe belastingen en verschuiving naar indirecte belastingen waardoor een bredere heffingsbasis wordt verkregen.wereldwijd wordt deze trend gevolgd. Zo daalde het gemiddelde tarief van de winstbelasting van 32,5% in 2000 tot 25,5% in Ook in de regio manifesteert deze trend. Zo heeft Aruba het winstbelasting tarief verlaagd van 35% naar 28% en Barbados van 40% naar 25%. Dezelfde tendens is zichtbaar op het gebied van de loon en inkomstenbelasting. Om de concurrentiepositie van Curaçao te verbeteren is het volgens de Regering dan ook van groot belang dat de fiscale wetgeving grondig wordt herzien. Via zichtbare verschuiving van directe naar indirecte belastingen, een vergaande vereenvoudiging van compliance en controle wordt voor zowel het bedrijfsleven als de overheid administratieve lastenverlichting bereikt alsmede een structuur waarbij de lastendruk evenwichtiger wordt verdeeld doordat meer belastingplichtigen bij gaan dragen. 3

4 De budgettaire gevolgen van de voorstellen van de Regering zijn als volgt samen te vatten: OB en invoerrecht 43,800,000 65,250,000 Accijns benzine -11,200,000-14,400,000 Winstbelasting -21,200,000 Inkomsten en Loonbelasting -27,720,000-26,720,000 Flankerende voorzieningen 1,900,000 Aanv.uitkering Soc. Zekerh -4,770,000-4,770,000 Saldo 110,000 60,000 Concluderend kan worden gesteld dat de Regering van oordeel is dat de belastingvoorstellen 2011 budgetneutraal zullen uitpakken. Redactioneel commentaar: De richting welke de Regering gekozen heeft om tot modernisering en concurrerender maken van het belastingstelsel te komen, wordt volledig door de VBC onderschreven. Al jaren wordt gepleit voor een verschuiving van de directe naar indirecte belastingen, invoeren van competitieve inkomsten en winstbelastingtarieven en versimpelen van het stelsel. Hoewel in 2011 een aanvang gemaakt zal worden met het verlagen van de tarieven van de directe belastingen moet geconcludeerd worden dat deze aanpassingen (nog) niet substantieel zijn terwijl in de memorie van toelichting gesteld wordt dat dit de hoogste prioriteit behoeft om investeerders aan te trekken waardoor economische groei en werkgelegenheid kan worden gecreëerd. Zo wordt voorgesteld om de WB op Curaçao van 34,5% naar 27,5% te verlagen. Op de BES eilanden is deze van 34,5 % naar 0% verlaagd, op Barbados van 40% naar 25% en Aruba van 35% naar 28%. Deze voorgestelde verlaging is uiteraard een stap in de goede richting echter ten opzichte van de ontwikkelingen in de regio moet deze als matig worden geclassificeerd. Ook ten aanzien van het IB gebeuren kan een soort gelijke conclusie worden getrokken. De tarieven worden verlaagd maar deze vermindering is marginaal zoals uit onderstaande tabellen blijkt: Huidige belasting tabel (inclusief 30% opcenten) Inkomen groter dan of gelijk aan Maar kleiner dan Belasting Tarief in % ,67 20, ,58 27, ,86 35, ,19 41, ,11 49,4 4

5 Voorgestelde belastingtabel: Ontwerp-landsverordening Belastingmaatregelen 2011 Inkomen groter dan of gelijk aan Maar kleiner dan Belasting Tarief in % I II III IV V VI Vergelijking met Aruba: Belastbaar Inkomen tot Effectief belastingpercentage inkomstenbelasting (tariefgroep 1) Aruba Effectief belastingpercentage inkomstenbelasting (tariefgroep 2) Curaçao Effectief percentage inkomstenbelasting I ,5% 11,0% 12,0% II ,1% 13,8% 14,7% III ,4% 17,3% 18,1% IV ,7% 22,9% 23,1% V ,2% 28,7% 28,0% Aruba kent een toptarief (inkomens boven Afl ,--) van 55,85% voor tariefgroep 1 respectievelijk 58,95% voor tariefgroep 2. Om de WB en IB tarieven substantieel te kunnen verlagen en daardoor competitiever te maken zal het noodzakelijk zijn dat de overheidsuitgaven structureel worden verminderd. Concrete opties hiertoe zijn onder andere het doorvoeren van bezuinigingen in de gezondheidszorg (aanpak PP gebeuren, eigen bijdrage), herstructureren van het overheidsapparaat, invoeren verbod politieke benoemingen en het marktconform maken van pensioen en wachtgeldregelingen bestuurders. In het belastingplan 2011 wordt echter geen woord gerept over aanpak van de overheidsuitgaven. Het verlagen van de accijnzen op benzine strookt niet met het uitgangspunt verschuiven van de directe belastingen naar indirecte. Hier is sprake van inconsistent beleid. Het optrekken van het OB tarief van 5% naar 6% met handhaving van cumulatie betekent voortzetten van het beleid van concurrentieverstoring en schenden van het beginsel dat belastingen neutraal moeten werken. Een gemiste kans. Het is vooralsnog onduidelijk wat het effect zal zijn van invoering van een premievrije voet AOV/AWW en een autonome verhoging van de AOV uitkeringen met 3% voor het AOV/AWW fonds. Hoe ziet de financiering van deze voorstellen eruit? 5

6 De stelling dat alle inkomenstrekkers erop vooruit zullen gaan is uiteraard positief nieuws echter vooralsnog ontbreekt een goede onderbouwing. Het is te hopen dat deze regering wel de politieke moed heeft om daadwerkelijk een aanvang te maken met het moderniseren en competitiever maken van het belastingstelsel en dat het niet bij mooie woorden en beloften blijft zoals bij voorgaande regeringen het geval geweest is. 80/20 regeling De politieke partij Pueblo Soberano (PS) die deel uitmaakt van de Regering, heeft gebruik gemaakt van het recht om een initiatief ontwerplandsverordening regeling aan de Staten ter behandeling aan te bieden. In het kort komt de kern van deze landsverordening erop neer dat iedere werkgever op Curaçao verplicht wordt om minimaal 80% van zijn werknemersbestand uit lokale arbeidskrachten te laten zijn. Wat is een lokale arbeidskracht? Volgens de ingediende ontwerp landsverordening een persoon die op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht op Curaçao tegen betaling van loon arbeid verricht, met dien verstande dat de arbeidskracht lokaal is indien hij: a. op Curaçao is geboren; b. deel uitmaakt van een wettig gezin waarvan de vader of moeder van Nederlandse nationaliteit op Curaçao is geboren; c. op één van de eilandgebieden deel uitmakende van de voormalige Nederlandse Antillen is geboren en voor 10 oktober 2010 in Curaçao zijn verblijfsplaats had. Ondertussen heeft de PS in de media laten doorschemeren dat personen die langer dan 5 jaar onafgebroken op Curaçao legaal wonen en werken ook als een lokale arbeidskracht zullen worden aangemerkt. Deze aanpassing dient evenwel via een amendement nog in het wetsvoorstel te worden opgenomen. Vooralsnog heeft dit niet plaatsgevonden. De regeling omvat verder nog bepalingen inzake mogelijkheden tot ontheffing en vrijstelling door de minister, (stringente) regels ten aanzien van toezicht en opsporing, strafbepalingen ( boete van maximaal ANG of hechtenis van max. drie maanden) en een overgangsbepaling (een werkgever krijgt maximaal een jaar de tijd om aan de regels te voldoen). De doelstelling van deze ontwerp landsverordening is het bevorderen van een economisch verantwoorde en sociaal-maatschappelijke rechtvaardige ontwikkeling op de arbeidsmarkt en bevorderen van een rechtvaardige kans op werkgelegenheid voor de lokale bevolking. Op grond van onderstaande redenen dient ernstig getwijfeld te worden of dit streven gehaald gaat worden. Veeleer is sprake van een regeling dat het gelijkheidsbeginsel en 6

7 rechtszekerheid geweld aandoet, niet onderbouwd is, creatie van werkgelegenheid, economische groei en activiteiten zal frustreren, inefficiency, bureaucratie en corruptie zal bevorderen, de relaties en verhoudingen binnen het Koninkrijk zal doen verslechteren en indruist tegen het voeren van een actief immigratiebeleid zoals toegezegd en verwoord is door de Minister President. De regeling is bovendien overbodig omdat er reeds voldoende regels en wetgeving zijn om de situatie op de arbeidsmarkt te reguleren. Kanttekeningen VBC bij de regeling: Sociaal-Economisch: Verstarring van de arbeidsmarkt wordt aanzienlijk vergroot. (Bedrijfs)economisch is het vele malen aantrekkelijker om met lokale werknemers te werken. Geen enkel rationeel bedrijf zal voor de grap buitenlandse arbeidskrachten aantrekken als de vacature lokaal kan worden ingevuld. Bevorderen werkgelegenheid voor locale bevolking wordt niet bereikt met introductie van rigide protectionistische wetgeving. Opleiding, scholing, motivatie, economische groei (aantrekkelijk investeringsklimaat) zijn effectievere instrumenten om duurzame banen en werk te scheppen. Protectionisme leidt tot passiviteit en ondermijning van ontplooien van zelfinitiatief en eigen verantwoordelijkheid. Veelal leidt dit tot toename van inefficiency en aantasting van de arbeidsproductiviteit. Er zijn reeds voldoende regels en wetgeving om de situatie op de arbeidsmarkt te reguleren ( o.a. de Landsverordening Arbeid Vreemdeling en de Landsverordening Toelating en Uitzetting). Een gedegen onderbouwing hoe de initiatiefnemers tot de verhouding 80/20 zijn gekomen ontbreekt. De huidige arbeidsmarkt voldoet in ieder geval niet aan de 80/20% regeling. Macro economisch is de verhouding ongeveer 70/30%*. Wat dan? Sluiten van bedrijven? Stimuleren van werkeloosheid en daarmee toename van armoede? Frustreert/ontmoedigt ondernemerschap: met name klein en middengrote bedrijven zullen grote hinder hiervan gaan ondervinden omdat voor ieder niet Yui Korsou 4 landskinderen in dienst genomen moeten worden. Sluiting dreigt voor vele bedrijven zoals zelfstandigen, restaurants, toko s, etc; Nog grotere inmenging overheid in het ondernemersgebeuren. Toename controle en daarmede bureaucratie en creëren van een omgeving voor corruptie; Ernstige verslechtering van het investeringsklimaat hetgeen tot minder economische activiteiten zal leiden en daarmee afname van de werkgelegenheid. 7

8 Juridisch: Ongelijke behandeling, willekeur en discriminatie ( op basis van geboorteplaats c.q. woonplaats). In strijd met de Staatsregeling van Curaçao alsook internationale verdragen. Inadequate en inconsistente juridische formuleringen en concepten hetgeen onder andere zal leiden tot grote verwarring en wellicht zelf uitlokken van misbruik. Zo wordt bij het definiëren van een lokale arbeidskracht soms wel en soms niet de (Nederlandse) nationaliteit een rol toebedeelt. Wat is een wettig gezin? Wat zijn de criteria voor vrijstelling en ontheffing? Wat houden de beperkingen en voorschriften in? Wat is de termijn waarop een verzoek tot vrijstelling en ontheffing wordt afgehandeld? Toepassen instrument Fictieve weigering? Wat kost de vrijstelling/ontheffing? Overgangsperiode van een jaar zal problemen opleveren indien de aangetrokken buitenlandse arbeidskracht voor een langere periode is aangetrokken b.v. een lange termijn contract met een legale vergunning. Moeten deze werknemers worden weggestuurd? Wie betaalt de schadevergoeding? Toezicht en opsporing gaan erg ver getuige onder meer de bepaling dat toezichthoudende ambtenaren te allen tijde en ongehinderd toegang tot elke plaats hebben. Overige: Is het niet typerend dat voor ontheffing nachtclub danseressen als voorbeeld wordt aangehaald? Gaat het om verkrijgen van maximale aandacht, derhalve een promotionele/marketing benadering? Dit is niet in lijn met het beoogde doel van deze regeling te weten een adequate, rechtvaardige verdeelsleutel te introduceren tussen lokalen en niet lokalen op de arbeidsmarkt. De regeling zal de verhoudingen binnen het Koninkrijk alleen maar doen verslechteren. Het hoofdbeginsel vrijheid van personen, goederen, kapitaal en diensten zal met deze regeling namelijk ernstig worden gefrustreerd. Het is voor de andere landen van het Koninkrijk een vrijbrief om eveneens zware protectionistische te introduceren en personen uit Curaçao te weren. Terugkeer en soortgelijke regelingen worden zo gelegitimeerd. Het voorstel zal het beleid om een actief immigratiebeleid ( toename bevolking Curaçao) zoals toegezegd en verwoord door de Minister President, ernstig belemmeren respectievelijk onmogelijk maken. 8

9 *Overzicht werkenden naar geboorteplaats Geboren Curacao 40,446 41,505 40,023 38,747 Niet Curacao 16,085 15,029 13,766 13,303 Totaal werkenden 56,581 56,534 53,779 52,050 Beroepsbevolking 62,627 63,021 61,225 60,981 Verh werkenden Cur / niet Cur 72/28 73/27 75/25 75/25 Het streven om toeristen in 2014 te accommoderen impliceert additionele werkgelegenheid van ongeveer banen. Waar moeten de gekwalificeerde arbeidskrachten vandaar worden gehaald? Wat is de keuze economische groei en toename welvaart of stagnatie en verpaupering? Het is duidelijk dat invoering van de 80/20 regeling laatstgenoemd alternatief zal stimuleren. Concluderend kan worden gesteld dat de regeling haar doel volledig voorbijschiet, overbodig is en praktisch onhaalbaar is. Bestaande regelingen als de LAV en LTU zijn voldoende om het onderdeel buitenlandse arbeidskrachten op de arbeidsmarkt adequaat te reguleren. 3.RAPPORTEN CHATA Policy Paper 2011 De Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA) wordt vaak geconfronteerd met de vraag wat het belang van het toerisme is voor Curaçao en welke bijdrage de private sector levert aan de ontwikkeling van het toerisme. Om deze vragen objectief te beantwoorden is het consultant bureau Curconsult ingeschakeld om een beleidsdocument op te stellen. Deze Policy Paper heeft twee doeleinden: - Aangeven van het belang van de private toeristische sector met betrekking tot de economische ontwikkeling, werkgelegenheid, genereren van deviezen en (belasting) inkomsten voor de overheid. - Het aangeven van de verwachte uitdagingen en bepalen van de richting om tot duurzame ontwikkeling van het toerisme te komen. In de periode heeft de private sector ANG miljoen geïnvesteerd in hotel accommodatie hetgeen geresulteerd heeft in de bouw van kamers. In de periode zal er wederom ANG miljoen worden geïnvesteerd waardoor het aantal kamers met additioneel 2400 zal toenemen. 9

10 Deze investeringen hebben als katalysator gewerkt bij toerist gerelateerde activiteiten als restaurants, autoverhuur, toerbussen, luchthaven, stranden etc waar ook fors is geïnvesteerd. De resultaten van deze investeringen vertalen zich als volgt: Aandeel van het toerisme in het Bruto Binnenlands Product van Curaçao is toegenomen van 12,3% in 2007 naar 19,4% in Verwacht wordt dat in 2014 dit zal stijgen naar 25%. In 2003 waren er ongeveer 5000 personen werkzaam in de toeristensector. In 2009 bedroeg dit aantal en verwacht wordt dat in 2014 meer dan personen in deze sector werkzaam zullen zijn. Dit komt overeen met 27% van de beroepsbevolking. In 2003 genereerde de toeristensector ANG 400 mln aan deviezen. In 2009 bedroeg dit bedrag 650 miljoen. In 2007 genereerde de toeristensector ANG 125 miljoen belastinginkomsten. In 2009 was dit bedrag 142 miljoen en in 2014 wordt verwacht dat de belastingopbrengsten uit zullen komen op 212 miljoen. De overige bijdrage van de private sector aan de verdere ontwikkeling van het toerisme bestaat uit marketing en promotie ( ANG 24 miljoen in 2009), product innovatie en ontwikkeling, training en opleiding van personeel ( Curaçao Hospitality Training Foundation en Academy Hotel Curaçao), veiligheid en bewaking en ook deelname in diverse lokale en internationale organisaties. De uitdagingen waar de private sector zich gesteld zien en waar CHATA prioriteit aan zal geven zijn: Aantrekken van meer toeristen: additioneel bezoekers en 1,6 miljoen overnachtingen per eind Meer marketing & promotie en vliegverbindingen (airlift). Implementeren inhoud masterplan toerisme Intensieve Public-Private samenwerking. Opzetten van een public-private fonds. Inspannen om een level playing field op het gebied van belastingen te realiseren. Zich blijven inspannen om personeel adequaat op te leiden en te trainen. Redactioneel commentaar: De VBC onderschrijft de inhoud van de policy paper van de CHATA. Het belang van het toerisme voor de economie van Curaçao en de rol welke de private sector daarin vervult kan niet genoeg worden benadrukt. Zo is de groei van de werkgelegenheid in de afgelopen 10 jaar nagenoeg geheel toe te schrijven aan de ontwikkelingen en groei van de toeristische sector. Tegen deze achtergrond is het aan te bevelen dat het overheidsbeleid beter afgestemd wordt op het oplossen van de knelpunten die deze en overige sectoren ondervinden. Aanpak van de bureaucratie, verbeteren van de concurrentiepositie ( costs of doing business), een competitief, modern en een evenwichtig belastingstelsel, een flexibele arbeidsmarkt en arbeidswetgeving, adequaat onderwijs en scholingmogelijkheden, deugdelijk bestuur en veiligheid zijn gebieden waar verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Op deze wijze zullen de comparatieve voordelen van Curaçao optimaal worden benut. 10

11 4.(Nieuwe)Wetgeving Beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaaleconomisch gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten aan de wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over dient uit te brengen (periode februari 2011 t/m maart 2011). In de betreffende verslagperiode heeft de Regering de SER verzocht om advies uit te brengen over de ontwerp landverordening tot wijziging van de landsverordeningen ALL, IB, WB,OB, invordering directe belastingen, heffing bijzonder invoerrecht op benzine, AOV en AWW. Het betreft het belastingplan 2011 waarbij een eerste stap gezet wordt in de richting van verschuiving van directe naar indirecte belastingen waarbij de tarieven directe belastingen worden verlaagd teneinde de concurrentiepositie van Curaçao te verbeteren. 5.ECONOMIC INDICATORS Foreign Exchange Position (x mln) : Febr 2011 : NAƒ 3,130 Febr 2010 : NAƒ 2,757 Consumer Price Index (Oct 2006 = 100) Jan 2011 :115.6 Jan 2010 :113.4 Change : 1.9% Average inflation past 12 months : 2,7% Population and Employment Curaçao : Total population 138, ,642 Employed population 56,582 56,535 Unemployed population 6,045 6,486 Labor Force 62,627 63,021 Unemployment rate 10.3% 12.4% GDP Curaçao (x mln) Private consumption ( x mln) Private investments (x mln) Export of goods & services (x mln) Imports of goods & services (x mln)

12 Stay over tourism no of visitors : Jan 2011 year to date : 30,092 Jan 2010 year to date: 28,067 Change : 7% Cruise tourism no. of passengers : Jan 2011 year to date : 55,385 Jan 2010 year to date : 52,107 Change: 6% Stay over nights Jan 2011 year to date: 278,536 Jan 2010 year to date: 251,946 Occupancy rate Hotels February 84,10% 74,83% Average YTD 81,35% 73,60% Shipping : Jan - Nov 2010 Jan Nov 2009 Freight Tanker Cruise Others Jan-Dec 2010 Jan-Dec 2009 Cargo movements, metric tons Unloaded 690, ,223 Loaded 226, ,877 Dec 2010 * Jan 2010 Total companies Commercial Register Local ,870 International 16,703 17,511 Total 38, *As per January 1, 2010 the Chamber of Commerce Curaçao use one register ( merge of commercial and foundation register) Source: Bank van de Ned. Antillen, Central Bureau of Statistics, Curaçao Tourism Development Foundation, Curaçao Port Authority, DEZ, CHATA, Chamber of Commerce Curaçao 12

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken ontwikkeling toeristische sector Curaçao

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O. NEWSLETTER September 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O. NEWSLETTER September 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER September 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Economische verwachting 2011:

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Beëindiging Aanwijzing en hoe nu verder? Resultaten Conjunctuur

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER FEBRUARI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken Strategisch Toeristen

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2013 Landsverordening

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Aanpassing Tax- Holiday wetgeving Stand van zaken Overheidsfinanciën

Nadere informatie

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7 de februari 2012 houdende wijziging van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden 1 In overweging

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER APRIL 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Kanttekeningen bij Regeerprogramma

Nadere informatie

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JANUARI 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JANUARI 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Verwachte economische groei Curaçao

Nadere informatie

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Augustus 2011 Eenieder wordt geacht de wet te kennen. Dat is gemakkelijker gezegd dan

Nadere informatie

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012 no. 12/1758, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling. DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Krimp economie Curaçao met 0,1% in 2012 Financiële Management

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER AUGUSTUS 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Resultaten seminar Economen Platform

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER SEPTEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE (Sociaal-Economisch) Beleid Regering 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2017

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2017 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2017 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Begroting Curaçao 2018 Impact CNSJF op de Curaçaose economie

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER AUGUSTUS 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen Betalingsbalans 2012 Convenant bevorderen

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Performance Curaçao economy 2014 and expected developments

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Voorstellen aanpassingen IB, WB, SB, LB, ALL en invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

A 2011 N 72 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur van Curaçao,

A 2011 N 72 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur van Curaçao, A 2011 N 72 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 21 ste december 2011 tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 2, de Landsverordening

Nadere informatie

Bijlage bij de brief van de Vice-President van de Raad van State van 8 oktober 2007.

Bijlage bij de brief van de Vice-President van de Raad van State van 8 oktober 2007. Bijlage bij de brief van de Vice-President van de Raad van State van 8 oktober 2007. Voorlichting overeenkomstig artikel 18, tweede lid, van de Wet op de Raad van State inzake de proeve van wetgeving betreffende

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER MAART 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER MAART 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Cft: Goedkeuring Begroting Curaçao

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder.

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder. Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/6388 proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 7 november 2013 in de zaak tussen [X], wonende te [Z],

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2015 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken overheidsfinanciën 3 e kwartaal 2015

Nadere informatie

Sense of urgency; Hervormingen; Impact.

Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency; Hervormingen; Impact. Sense of urgency Korte termijn: financiële tekorten (2011) algemene ouderdomsvoorziening: ca. 100 mln/ jr schommelfonds uitgeput in 2013; ziektekostenverzekering:

Nadere informatie

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Auteurs: V.L.M. Bonifacio-Pieters MSc en J.J. Job MSc 1 Behalve voor het zonnige weer, de uitgestrekte zandstranden,

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 25 oktober 2017 Ons nummer: Willemstad, 3 november 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 25 oktober 2017 Ons nummer: Willemstad, 3 november 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn De heer H. Koeiman Prinsenstraat 86 Curaçao Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/041142 Uw brief van:

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JULI 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Ontwikkelingen betalingsbalans 2011

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2005-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2005-II 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 190 Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES) Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn

Nadere informatie

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten?

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 3) Wat zijn negatief externe effecten? 4) Waarom is deze maatstaf niet goed genoeg? Licht toe. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte

Nadere informatie

Advies van de Sociaal Economische Raad met betrekking tot de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de omzetbelasting 1999

Advies van de Sociaal Economische Raad met betrekking tot de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de omzetbelasting 1999 ociaalconomische aad l"'\uyi ~,.,.,.,.,..,, - - - - - - - - - - - - - - - -- - betrekking tot de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de omzetbelasting 199! (P.B. 1999, no.

Nadere informatie

Presentatie belastingopbrengsten. Stichting BAB

Presentatie belastingopbrengsten. Stichting BAB Presentatie belastingopbrengsten Totaal aantal afgeronde onderzoeken vanaf 1993 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1,787 1,581 1,652 1,336 1,064 621 607 499 475 536 301 273 140 112 101 93

Nadere informatie

A 2012 N 19 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 19 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 19 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012, no. 12/1759, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw.

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van Maandag, 19 januari 2015. Ontwerpen I. Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds

Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds Notitie AOV-problematiek en oplossingen Standpunt van ATIA t.a.v. AOV fonds De huidige AOV-problematiek is al jaren bekend. Sinds de verlaging van de pensioenleeftijd sinds medio jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-II 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juiste berekening

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER DECEMBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Aanpassing Minimumlonen 2015 Voorstel inkorten AOV/AWW

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel I, onderdeel W, opgenomen

Nadere informatie

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven Page 1 Het belastingrecht BES Perspectief bedrijfsleven Handelsmissie Aruba Bonaire 2012 mr. Zuleika S. Lasten 6 juli 2012 Doel fiscaal stelsel BES Vereenvoudiging Lage tarieven en verbreding grondslag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008)

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008) KPMG Tax & Legal Services Kantooradres Kaya Flamboyan 7 Curaçao Nederlandse Antillen Postadres Postbus 3766 Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon (599-9) 732-5400 Telefax (599-9) 737-3409 DE PENSHONADO

Nadere informatie

2014 no. 54 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 54 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 54 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 12 november 2014 tot wijziging van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en de Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no.

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER FEBRUARI 2013 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 info@vbcuracao.com NEWSLETTER FEBRUARI 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Invoering Basis Verzekering Ziektekosten

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inleiding Joyce Mahabali De inkomsten van de overheid zijn de gelden die de overheid binnenkrijgt, overheidsuitgaven zijn de gelden die de overheid

Nadere informatie

AAN DE KONINGIN. No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006

AAN DE KONINGIN. No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006 ................................................................................... No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006 Bij Kabinetsmissive van 17 augustus 2006, no.06.002805, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 23 Landsverordening van de 30 ste januari 2014, houdende wijziging van de Landsverordening toelating en uitzetting en van de Legesverordening in verband

Nadere informatie

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Aruba Bonaire Curaçao St. Maarten Arthur van Aalst & Wilco van Oosten Baker Tilly Dutch Caribbean 29 oktober 2015 Inhoud Algemene introductie:

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2008/0143(CNS) 14.11.2008 ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie economische

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2010 2011 32 714 (R1949) Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Noorwegen tot wijziging van het Verdrag

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 269 Wet van 21 juli 2007, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER JULI 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER JULI 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Economische groei Curaçao 2010: 0,1%

Nadere informatie

SCHATTING BBO OPBRENGSTEN

SCHATTING BBO OPBRENGSTEN SCHATTING BBO OPBRENGSTEN 1. Opbrengsten BBO aan overheidsinkomsten Voordat wordt ingegaan op de opbrengsten die de BBO aan Lands kas zal bijdragen, wordt stilgestaan bij het gegeven dat het BBO-stelsel

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2014 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Brandbrief VBC aan regering over stand van zaken economie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Vergunningen, Toezicht en Handhaving Houten, L.S.A. van den (Leonard) Kenmerk 16.508837 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 december 2016 Jaargang en nummer 2016

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21101 29 december 2010 Vaststelling van de Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES

Nadere informatie

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2013

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2013 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER APRIL 2013 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Stand van zaken Curaçaose economie 3 e kwartaal 2012 IMF:

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 7 Besluit van 1 februari 2013 tot afkondiging van de Landsverordening van de 21 ste januari 2013 tot wijziging van de Legesverordening 1994 en enige

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 17 Landsverordening van de 20 ste januari 2014, tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2014 (Landsverordening

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Landsverordening van 4 december 1989 houdende regelen met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: tekst in P.B. 1989, no 73; gewijzigd bij: 1. Landsverordening van de 11de september

Nadere informatie

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 20 december 2013 tot wijziging van onder meer de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), de Landsverordening algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 15 Herdruk 1 AMENDEMENT VAN HET LID VAN

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2011

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER NOVEMBER 2011 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O info@vbc.an www.vbc.an NEWSLETTER NOVEMBER 2011 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Advies Commissie Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 570 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /04

ALGEMENE ECONOMIE /04 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M 3 benaderingen van het begrip inkomen : F economisch: - nominaal inkomen (in geld uitgedrukt) - reëel

Nadere informatie

A 2012 N 20 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 20 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 20 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012, no. 12/1760, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen

Nadere informatie

2015 no. 31 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2015 no. 31 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2015 no. 31 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 6 juli 2015 tot wijziging van de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59) en de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vianen, 17-06-2011 Betreft: Onzorgvuldige plannen inzake de bijtelling. Geachte heer mevrouw, Graag informeren wij u over de omissie in de autobrief inzake de

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 24 Landsverordening van de 28 e september 2015 tot wijziging van enige landsverordeningen in verband met de invoering van de dag van de Constitutie,

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 425 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet schadeloosstelling, uitkering

Nadere informatie