J A A R V E R S L A G B I J L A G E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G 2 0 0 4 B I J L A G E N"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G B I J L A G E N

2 40 I n h o u d I N H O U D B i j l a g e n Sociaal jaarverslag 41 Kwaliteitsjaarverslag 59 Jaarverslag van de cliëntenraad 69 Jaarverslag van de ondernemingsraad 75 O v e r z i c h t (zie andere deel) Voorwoord Raad van Bestuur 3 Mediant 5 Leiderschap 8 Strategie en beleid 11 Management van medewerkers 14 Management van middelen 19 Management van processen 22 Waardering door klanten en leveranciers 27 Waardering door medewerkers 29 Waardering door de maatschappij 31 Resultaten: de cijfers 33

3 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G 1. M a t e r i ë l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n CAO Mediant valt onder de CAO geestelijke gezondheidszorg (CAO-GGZ). De CAO-GGZ, die per 1 juli 2004 afliep, werd ongewijzigd verlengd tot , dit in afwachting van de ontwikkelingen in het overleg tussen de sociale partners over o.a. de pensioenwetgeving, en de daarmee samenhangende levensloopregeling en ruimte voor loonontwikkelingen. Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling (DSPO) In het DSPO is de positie van medewerkers geregeld ingeval van reorganisatie of ingrijpende functiewijziging. In het kader van het DSPO heeft Mediant een Sociale Begeleidingscommissie en sinds april 2004 ook een Bezwarencommissie. Hoewel in 2004 binnen Mediant twee grote reorganisaties werden doorgevoerd en een derde in voorbereiding is genomen, werden er door medewerkers geen zaken bij de commissies aanhangig gemaakt. 41 S o c i a a l J a a r v e r s l a g Ontwikkelingen in het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA) Het MKSA werd per januari 2004 uitgebreid met regelingen voor het kopen of verkopen van vakantiedagen en met een regeling voor de aftrek van de kosten vakbondslidmaatschap. Ook werd de spaarverlofregeling gewijzigd. Van deze nieuwe regelingen wordt, in tegenstelling tot de eerder ingevoerde regelingen, tot op heden slechts beperkt gebruik gemaakt. Zo hebben bijna 200 medewerkers in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de mogelijkheid via Mediant een PC-privé aan te schaffen. Helaas heeft de overheid in 2004 besloten de fiscale ruimte voor deze succesvolle regeling te schrappen. Op de valreep van 2004 werd met instemming van de fiscus een eenmalige regeling uitgevoerd waardoor medewerkers alsnog in aanmerking kwamen voor fiscaal voordeel in verband met hun reiskosten woon-werkverkeer. Deze regeling bleek een groot succes: aan in totaal 439 medewerkers kon een vergoeding worden overgemaakt van gemiddeld 707 Euro bruto (variërend tussen 17 en Euro), zonder dat de werkgever hiervan financieel nadeel ondervond. Tabel 1.1. geeft een overzicht van de deelname aan de MKSA-regelingen. Kinderopvang Door wijzigingen in de wetgeving werd in het najaar van 2004 de regeling kinderopvang gewijzigd. Mediant draagt vanaf 2005 conform de richtlijnen van de overheid een zesde deel van de kosten van de kinderopvang bij. Bovendien worden de ouders vooralsnog ondersteund bij de uitvoering van de administratie rond de kinderopvang van hun kinderen. Tabel 1.2. geeft een overzicht van de deelname aan de kinderopvangregeling. Uit de cijfers blijkt dat in 2004 zowel het aantal deelnemende medewerkers als het aantal deelnemende kinderen licht steeg.

4 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G Regeling inschaling en gratificaties medewerkers 42 Binnen Mediant werd de bevoegdheid tot het aanstellen van medewerkers gedelegeerd naar de circuitmanagers en hoofden stafafdelingen. De inschaling van medewerkers wordt bepaald door de budgethoudende leidinggevende. Gezien het belang dat er aangaande de inschaling een uniform beleid wordt gevoerd, geldt deze regeling daarbij als centraal kader. S o c i a a l J a a r v e r s l a g 2. A r b o - z a k e n Voor een uitvoerig (beleids)verslag wordt verwezen naar de terugblik op 2004 als vervat in het arbojaarplan Het arbojaarplan is voor medewerkers toegankelijk via het intranet. Ter aanvulling volgen onderstaand nog enkele toelichtingen en kengetallen: Arbodienst Mediant laat zich bij de ontwikkeling en uitvoering van het arbobeleid ondersteunen door de arbodienst Ardyn. Eind 2004 bleek uit de jaarlijkse evaluatie dat de samenwerking door alle betrokkenen, inclusief de medewerkers, zeer positief wordt gewaardeerd. Jaarlijks wordt door de arbo-arts, in de vorm van een arbojaarrapport, verslag gedaan aan het managementteam en de ondernemingsraad. Enkele kengetallen over de verzuimbegeleiding door de arbodienst: Er zijn in 2004 ca ziekmeldingen geweest. De arbodienst heeft ca. 630 keer op de 5e ziektedag een telefonische eigen verklaring afgenomen. De arbo-arts had 440 spreekuurcontacten, waarvan 15 op verzoek van de werkgever. Er zijn 35 poortwachtertrajecten gestart. 72 keer maakten de medewerkers gebruik van de mogelijkheid zelf een afspraak met de arbo-arts te maken (bron: Ardynverrichtingen 2004). Ziekteverzuim en WAO-instroom De sleutelrol in de verzuimbegeleiding ligt bij de leidinggevende, die daarbij zodra er sprake is van langere ziekte actief wordt ondersteund door een intensief en gestructureerd overleg met de arbo-arts en de reïntegratiecoördinator. Uit de verzuimcijfers (Tabel 2.1.) blijkt dat dit beleid zeer succesvol was. Het verzuim bedroeg in ,3 %, zodat de einddoelstelling voor 2005 als vervat in het meerjarenbeleidsplan (5% verzuim) ook in 2004 al opnieuw en ruim gerealiseerd werd. Omdat sinds 2004 medewerkers pas na het tweede jaar ziekte in de WAO instromen, was er in het jaar 2004 technisch geen nieuwe wao-instroom. Er waren per eind medewerkers langer dan 1 jaar ziek. De oorzaken hiervan waren niet werkgerelateerd. In de landelijke publicatie van WAO-instroomcijfers over 2003 stak Mediant met een cijfer van 0,2 % opnieuw heel gunstig af tegen het gemiddelde instroomcijfer in de PGGM-sector van 1,0%.

5 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G Herplaatsing van medewerkers Herplaatsing is o.a. aan de orde wanneer tijdens de verzuimbegeleiding van een zieke medewerker blijkt dat deze niet meer in staat is om terug te keren naar zijn oude functie. Op dat moment verliest de medewerker zijn oude functie en krijgt hij de status van herplaatsingskandidaat. Herplaatsingkandidaten hebben extra rechten bij interne vacatures en er wordt actief gezocht naar andere mogelijkheden. In 2004 werd er in één geval een herplaatsingstatus toegekend. Daarnaast werden er nog zes herplaatsingkandidaten uit 2003 begeleid. Twee werden er succesvol binnen Mediant herplaatst, één kandidaat koos voor een andere baan buiten Mediant, in één geval werd de status ingetrokken na een wijziging van werkzaamheden in de eigen functie, en voor twee medewerkers wordt nog naar een plek gezocht. 43 S o c i a a l J a a r v e r s l a g Hepatitis-vaccinaties en griepprikken In 2004 zijn opnieuw 42 medewerkers gestart met het vaccinatietraject tegen hepatitis B. 8 medewerkers hebben een deeltraject gedaan (bloedonderzoek en/of boostervaccinatie). 20 medewerkers maakten gebruik van de mogelijkheid via Mediant een griepprik te krijgen. Bedrijfshulpverlening Met bijna 20 locaties en op sommige locaties omvangrijke klinische voorzieningen, is BHV een complexe aangelegenheid. Nadat in het jaar daarvoor de nieuwe BHV-structuur werd vastgesteld, werden in 2004 meer dan 100 BHV-ers opgeleid en vervolgens in juli 2004 door de raad van bestuur formeel als BHV-er geïnstalleerd. Uiteindelijk zal Mediant ruim 150 BHV-ers hebben. De verdere training-on-the job en aansturing van BHV-ers ligt in handen van de stafafdeling Facilitaire Zaken. Nieuw arbo-beleid In 2004 werden de volgende nieuwe arboregelingen vastgesteld: - De gedragscode agressie en veiligheid Voor alle bij Mediant betrokkenen medewerkers, cliënten en derden is een veilige en respectvolle leef- en werksituatie binnen onze instelling van grote waarde. Op verschillende manieren en door vele betrokkenen werd en wordt er aan gewerkt om deze situatie te realiseren, te handhaven en verder uit te bouwen. In dit proces werd in 2004 een belangrijke stap gezet met het vaststellen van de gedragscode agressie en veiligheid. - Het protocol Opvang bij schokkende gebeurtenissen Met dit protocol wordt beoogd in een vroegtijdig stadium opvang en ondersteuning te bieden aan medewerkers die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Het Bedrijfsopvangteam, dat in het kader van dit protocol is ingesteld, werd in 2004 drie maal ingeschakeld.

6 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G De regeling Melding Incidenten Medewerkers 44 In april 2004 is de regeling Melding Incidenten Medewerkers van kracht geworden. Uit de jaarrapportage 2004 van de MIM-commissie blijkt, dat er 41 meldingen zijn gedaan. S o c i a a l J a a r v e r s l a g Aanvullende informatie vindt u in het jaarverslag kwaliteit De regeling werkplekonderzoek De regeling beschrijft de procedure waarlangs leidinggevenden zich kunnen laten adviseren ten aanzien van de inrichting van de werkplek van een medewerker. 3. K e n m e r k e n e n k e n g e t a l l e n p e r s o n e e l s b e s t a n d Beaufort In 2004 werd hard gewerkt aan het doorvoeren van enerzijds correcties, anderzijds verbeteringen in de inrichting van ons registratiesysteem. Zie ook de opmerkingen hierover in het sociaal jaarverslag Als resultaat hiervan zijn de kengetallen over ons personeelsbestand, zoals opgenomen in de bijlage bij dit jaarverslag completer en eenduidiger dan voorheen. Waar mogelijk zijn ook de gegevens over 2003 opnieuw, en gecorrigeerd, bijgevoegd, zodat vergelijking mogelijk is. Tabel 3.1. geeft inzicht in de omvang van het personeelsbestand per ultimo 2003 en ultimo De geleidelijke groei van Mediant die zich al sinds de oprichting manifesteert, heeft zich ook in 2004 voortgezet. Tabel 3.2. geeft inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand naar de aard van het dienstverband. In het aantal tijdelijke dienstverbanden zijn tevens de leer-arbeidsovereenkomsten inbegrepen. Vanaf 2005 worden deze afzonderlijk geregistreerd. In samenhang met een betere controle op de toepassing van de flexwet, werden alle afroepovereenkomsten die niet volledig aan de flexweteisen voldeden beëindigd. Tabel 3.3. geeft inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand naar de omvang van het dienstverband. Mediant kent geen min-max contracten meer; wel kunnen parttime medewerkers op ad hoc basis extra uren werken. Tabel 3.4. geeft inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand naar de duur van de arbeidsrelatie met Mediant. Bijna de helft van onze medewerkers is 5 jaar of minder bij Mediant in dienst, en dus van na de fusie. Tabel 3.5. geeft inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand naar de functiecategorie. Tweederde van het personeelsbestand werkt in de directe zorg. Een derde heeft een leidinggevende, facilitaire, staf, secretariële of administratieve functie.

7 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G Tabel 3.6.a. geeft inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand naar leeftijdscategorie. De grootste groep medewerkers valt in de leeftijdscategorie tussen de 41 en 50 jaar. Tabel 3.6.b. geeft de leeftijdsopbouw per functiecategorie weer. Tabel 3.7. geeft inzicht in de aard van het dienstverband per functiecategorie. In de functiecategorie verpleegkundigen, sph en verzorgende functies is veruit de grootste groep van het vrouwelijke geslacht. Diversiteit Mediant heeft in 2004 geen actief diversiteitbeleid gevoerd ten aanzien van de verdeling van functies over mannen en vrouwen, allochtonen en autochtonen. 45 S o c i a a l J a a r v e r s l a g Tabel 3.8. geeft inzicht in de man-vrouwverdeling van ons personeelsbestand per functiecategorie. Het aandeel vrouwen blijft ongeveer stabiel rond 70%. Van de mannen heeft 28% een hogere functie (leidinggevend of academisch), van de vrouwen 17%. Sinds het vervallen van de wet SAMEN per , voert Mediant geen registratie meer van de etnische herkomst van haar medewerkers. Dat betekent niet dat interculturaliteit niet onder de aandacht is; eind 2004 hebben veel medewerkers met enthousiasme deelgenomen aan een studiemiddag over dit thema en dat inspireert diverse afdelingen om concreet te werken aan verdere ontwikkeling van de cultuursensitiviteit. ID-medewerkers Mediant ontving in 2004 voor 9 medewerkers een bijdrage in de loonkosten vanuit de ID-regeling van de gemeente Enschede. Mediant heeft in 2003 (in ruil voor omzetting van enkele ID-banen in reguliere banen) met de gemeente afgesproken dat het recht op ID-subsidie voor 10 banen is gegarandeerd. Wel zal de hoogte van deze subsidie afnemen. Vrijwilligers Onmisbaar voor de zorg is het leger van vrijwilligers dat dagelijks ten behoeve van de cliënten van mediant aan het werk is. Eind 2004 ging het om 128 personen. Dit is nog exclusief de vrijwilligers die diensten verlenen in bestuurlijke functies (zoals de Raad van Toezicht, de cliëntenraad, etc.). Nadat al langer de behoefte daartoe was aangegeven, werden in 2004 met alle vrijwilligers vrijwilligersovereenkomsten gesloten. Wederzijdse afspraken, rechten en plichten werden goed vastgelegd.

8 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G P e r s o n e e l s v o o r z i e n i n g ( i n s t r o o m d o o r s t r o o m u i t s t r o o m ) S o c i a a l J a a r v e r s l a g Algemeen beeld De in 2003 ingezette kentering in de arbeidsmarktsituatie voor verplegend en verzorgend personeel heeft zich in 2004 doorgezet. Er zijn binnen Mediant geen moeilijk vervulbare vacatures meer; ook de psychiaterbezetting is op normale sterkte. De regeling werving en selectie medewerkers is aan herziening toe. Een nieuwe regeling is in voorbereiding en zal begin 2005 ter besluitvorming worden voorgelegd. Instroom van nieuwe medewerkers - Wervingsprocedures Tabel 4.1. geeft een overzicht van het verloop van de wervingsprocedures in 2003 en Externe werving vindt in de regel plaats door eerst de vacature te plaatsen bij Zorgselect, het mobiliteitsbureau van de zorgwerkgevers in Twente en de Oost-Achterhoek. Indien nodig wordt daarna via de regionale en/of de landelijke dagbladen en eventueel vaktijdschriften geworven. Incidenteel verlopen deze externe wervingsacties gelijktijdig. Doorstroom - Interne mobiliteit Interne mobiliteit is het intern veranderen van functie. De regel dat vacatures intern worden opengesteld alvorens extern te werven, heeft ten doel de interne mobiliteit te bevorderen. Mediant slaagt daar naar behoren in: zoals blijkt uit tabel 4.1. werden in van de 82 vacatures (bijna 60%) intern vervuld. - Het poolbureau en de opleidingen als bijzondere wervingsbronnen Net als in voorgaande jaren is de pool van flexibel inzetbare medewerkers een wervingsbron van betekenis voor Mediant, met name voor de verpleegkundige en verzorgende functies. Van de in 2004 bij het poolbureau vertrokken medewerkers zijn 16 personen overgestapt naar een regulier dienstverband met vaste uren bij Mediant. Van de vijf in 2004 gediplomeerde verpleegkundigen zijn er drie in dienst gekomen bij Mediant, één koos voor een baan elders. Eén student konden wij helaas geen passende baan bieden door een tekort aan vacatures. Er werden in 2004 geen verzorgenden gediplomeerd. De pool van flexibel inzetbare medewerkers Eind 2003 werd de try out samenvoeging van het Mediant poolbureau met de regiopool van de werkgeversvereniging beëindigd. Sindsdien heeft Mediant weer een poolbureau in eigen beheer. De pool van flexibel inzetbare medewerkers is nodig om in geval van vakanties, ziekte en niet vervulde vacatures toch de personeelsbezetting op peil te houden.

9 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G Deels zijn deze medewerkers in dienst, deels zijn het door Mediant opgeleide uitzendkrachten. De terugkeer van het poolbureau werd aangegrepen om de samenstelling van de pool te wijzigen. In tabel 4.2. vindt u nadere informatie over de behoefte aan en inzet van flexibel inzetbare medewerkers in Uitstroom Tabel 4.3. geeft een overzicht van de geëindigde dienstverbanden naar de reden van beëindiging. Het bruto verloopcijfer is 8,8%. Een kwart daarvan betreft de reguliere afloop van een tijdelijk dienstverband. 5. D e s k u n d i g h e i d s b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n m e d e w e r k e r s 47 S o c i a a l J a a r v e r s l a g Zowel in het kader van de beleidsdoelstelling kwaliteit van zorg als in het kader van de beleidsdoelstelling behoud van personeel, wordt deskundigheidsbevordering van medewerkers gezien als een belangrijk instrument. Het instellingsbudget voor deskundigheidsbevordering is de afgelopen jaren dan ook aanzienlijk verhoogd. Het is aan de leidinggevende en de medewerker om, onder andere via functioneringsgesprekken, concrete afspraken te maken over de deskundigheidsbevorderingsactiviteiten die de medewerker gaat volgen. Leidinggevenden kunnen daarbij onder andere gebruik maken van een aantal cursussen die Mediant-breed zijn ontwikkeld. Ook in 2004 hebben al vele medewerkers aan een of meer centrale cursussen deelgenomen. Tabel 5.1. geeft een overzicht van de cursussen die in 2004 zijn aangeboden en van het aantal deelnemers daaraan. 6. D e O - k a n t v a n p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t Managementstructuur Mediant werkt met het zogeheten integrale managementmodel met duale aspecten. Het element integraal verwijst naar de eenheid van leiding die binnen het management wordt gehandhaafd. Het element duale aspecten is toegevoegd om aan te geven dat er binnen het model van integraal management een prominente plaats is ingeruimd voor de inbreng van beleidsprofessionals. In het afgelopen jaar werd de managementstructuur van Mediant geëvalueerd. De conclusie is dat het model nog voldoet, maar dat er verbeteringen in de communicatie- en adviesstructuur nodig en mogelijk zijn. Hiertoe zijn eind 2004 de nodige stappen gezet.

10 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G Personeelsplanning: formatieplaatsenplannen en personeelsbezetting 48 Parallel aan de invoering van het systeem van productiegerelateerde budgettering, hebben de circuitmanagers de bevoegdheid gekregen het jaarlijkse formatieplaatsenplan voor hun circuit vast te stellen. De maandelijkse managementinformatie geeft aan, hoe de feitelijke personeelsbezetting van de circuits in de afgelopen maand is geweest. Voor de meeste circuits geldt, dat sinds de FPP s binnen het circuit worden vastgesteld, op instellingsniveau niet meer bekend is welke personeelsformatie was gepland, en dus ook niet, hoe de relatie ligt tussen planning en realisatie van personeel. Voor de stafafdelingen geldt, dat het formatieplaatsenplan door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. S o c i a a l J a a r v e r s l a g FWG ontwikkelingen Medio 2004 ging, in vervolg op het invoeringstraject FWG 3.0, het FWG-onderhoudstraject van start. De onderhoudsactiviteiten bestaan uit: - het beschrijven en indelen van na gewijzigde en nieuw ontstane functies. Het gaat in totaal om circa 90 functies (inventarisatie tot ) - het terugbrengen van het aantal functiebeschrijvingen door het samenvoegen van op circuitniveau beschreven functies tot Mediant-brede functies. - het verbeteren van de kwaliteit van de functiebeschrijvingen. In de regeling Beheer FWG-functiebeschrijvingen en functiewaarderingen is vastgelegd hoe het beheer en de besluitvorming over FWG-zaken plaatsvinden. Een centrale rol hierin speelt de FWGcommissie, die op 1 juli 2004 door de Raad van Bestuur werd geïnstalleerd. De FWG-commissie wordt ondersteund door de stafmedewerker FWG, een nieuwe functie binnen Mediant. 7. M e d e z e g g e n s c h a p De formele medezeggenschap van medewerkers vindt plaats in het overleg tussen de bestuurder en de Ondernemingsraad. De OR brengt een eigen jaarverslag uit, waarnaar wij u graag verwijzen voor nadere informatie. 8. H o o f d l i j n e n v a n p e r s o n e e l s b e l e i d Mediant is doende haar visie op personeelsbeleid en de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren opnieuw te formuleren. De verwachting is, dat een kadernota hierover medio 2005 kan worden vastgesteld.

11 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G 1. T a b e l l e n M a t e r i ë l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n 49 Tabel 1.1 Deelname Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Naam MKSA-regeling datum invoering instroom 2003 instroom 2004 Geldregelingen Spaarloonregeling Aanvullende Pensioen PC-Priveregeling Fietsregeling Meerkosten kinderopvang Vakbondslidmaatschap ( ) - 13 B a l a n s Tijd/geldregelingen Spaarverlof (nieuwe regeling) ( ) - 13 Kopen vakantie-uren ( ) - 3 Verkopen vakantie-uren ( ) - 2 (NB: de registratie van de deelname aan de spaarverlofregeling is mogelijk nog onvolledig) Tabel 1.2 Deelname regeling kinderopvang Aantal deelnemende medewerkers Aantal kinderen, uitgesplitst naar: Kinderdagverblijf Gastouderopvang Buitenschoolse opvang Totaal deelnemende kinderen

12 50 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G 2. T a b e l l e n aa r b o z a k e n B a l a n s 2.1 Ziekteverzuim Mediant Exclusief zwangerschapsverlof: % ziekteverzuim Mediant 7,6 6,8 4,9 5,1 4,3 % ziekteverzuim GGZ-sector 7,3 6,9 5,9 5,3 5,1 meldingsfrequentie Mediant 1,57 1,57 1,54 1,59 1,45 meldingsfrequentie GGZ-sector 1,74 1,71 1,68 1,69 1,62 gemiddelde duur ziekte Mediant 17,6 20,3 15,4 13,2 13,5 gemiddelde duur ziekte GGZ-sector 16,5 16,3 14,6 12,9 12,6 WAO-instroom Mediant 1,7 1,3 0,3 0,4 0 WAO-instroom GGZ-sector 1,4 1,3 1,1 1,1 0 % medewerkers zonder verzuim Mediant 38% 37% 37% 31% 34% % zonder verzuim GGZ-sector 40% 42% 39% 31% 33% % verzuim door zwangerschap 1,3 1,6 1,0 0,9 1,3 NB - De WAO-instroomcijfers van Vernet wijken (door een andere definiëring) af van de UWVrapportages daarover

13 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G 23. T a b e l l e n pa er br so oz na ek e ln s b e s t a n d 51 Tabel 3.1 Omvang personeelsbestand aantal medewerkers aantal dienstverbanden aantal f.t.e. (moment opname) B a l a n s NB: - als gevolg van ons registratiessteem kan het werkelijke aantal fte. licht afwijken - 1 medewerker kan meerdere dienstverbanden hebben Tabel 3.2 Dienstverbanden naar aard dienstverband Vaste dienstverbanden: Regulier dienstverband voor onbepaalde tijd ID-baan voor bepaalde tijd 10 9 Afroepovereenkomst voor onbepaalde tijd Poolcontract met vaste uren 4 3 Tijdelijke dienstverbanden Regulier dienstverband bepaalde tijd, vaste einddatum Reg. dienstverband bepaalde tijd, afhankelijke einddatum Afroepovereenkomst voor bepaalde tijd 3 - ID-baan voor bepaalde tijd - - Totaal:

14 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G 52 Tabel 3.3 Dienstverbanden naar omvang dienstverband B a l a n s per per Aantal dienstverbanden met een omvang van - meer dan 36 uur uur uur - minder dan 36 uur uur - minder dan 30 uur uur - minder dan 25 uur uur - minder dan 20 uur uur - minder dan 15 uur minder dan 10 uur Totaal: Tabel 3.4 Medewerkers naar duur arbeidsrelatie met Mediant aantal medewerkers in dienst gedurende - 5 jaar of minder < 5 jaar < 10 jaar < 15 jaar < 20 jaar meer dan 25 jaar Totaal NB: -Bij medewerkers die gelijktijdig of achtereenvolgens meer dan een dienstverband hebben is uitgegaan van de begindatum van het eerste dienstverband

15 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G Tabel 3.5 Medewerkers naar functiecategorie Aantal medewerkers in Medische functies Academische behandelfuncties Overige behandel/begeleidingsfuncties en vaktherapeuten Verpleegkundige, SPH- en verzorgende functies Leidinggevende functies Staf-, secretariële en administratieve functies Facilitaire functies Opleidingen B a l a n s Totaal Tabel 3.6.a Medewerkers naar leeftijdscategorie Aantal medewerkers - van 20 jaar of jonger tussen 21 en 30 jaar tussen 31 en 40 jaar tussen 41 en 50 jaar tussen 51 en 60 jaar van 61 jaar en ouder Totaal De gemiddelde leeftijd van de medewerkers op is 41,19 De gemiddelde leeftijd van de medewerkers op is 41,72

16 54 B a l a n s B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G Tabel 3.6.b Medewerkers naar leeftijdscategorie en naar functiecategorie 2004 Leeftijd Functiecategorie <20 jr jr jr jr jr. > 61 jr. totaal Medische functies Academische functies Overige behandel/beg. functies Verplk, SPH- en verz functies Leidinggevende functies Staf-, en secr en adm functies Facilitaire functies Opleidingen Totaal Aard dienstverband naar functiecategorie 2004 dienstverband functies medisch academisch behaald ov. beh./ beg. funct. verplk SPH- en verz. funct. leidinggevend staf, secretariëel, administratief fac. opleid regulier, onbepaalde tijd regulier, bepaalde tijd, vaste einddatum regulier, bepaalde tijd, afh. einddatum ID-baan voor onbepaalde tijd 9 op afroep voor onbepaalde tijd 1 12 poolcontract met vaste uren 1 2

17 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G Tabel 3.8 Man/vrouw-verdeling medewerkers per functiecategorie Functiecategorie man vrouw man vrouw Medische functies Academische functies Overige behandel/beg. functies Verplk, SPH- en verz functies Leidinggevende functies Staf-, en secr en adm functies Facilitaire functies Opleidingen Totaal % 69% 29% 71% 55 B a l a n s

18 56 B a l a n s B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G 4. T a b e l l e n p e r s o n e e l s v o o r z i e n i n g Tabel 4.1 overzicht verloop wervingsprocedures aantal gestarte wervingsprocedures vacature vervuld door interne werving vervuld na intern en daarna externe werving vervuld door alleen externe werving 6 4 na wervingsprocedure niet vervulde vacatures 11 6 Tabel 4.2 Vervulling van de behoefte aan flexibel inzetbare medewerkers a. Verloop aanvragen bij het poolbureau Totaal bij poolbureau aangevraagde uren Ingevuld 79 % 89 % Door aanvrager ingetrokken 8 % 8 % Niet opgelost 13 % 3 % b. Door het poolbureau ingevulde uren naar wijze van invulling Ingevulde uren Door flexwerkers in dienst van Mediant 77 % 49 % Door Payrol- uitzendkrachten 25 % Door uitzendbureau 23 % 24 % NB: - Dubbeltelling door ziekte eigen pool/payrol 249 uur 2%

19 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G Tabel 4.3 Geëindigde dienstverbanden naar reden van beëindiging In 2003 is van 123 medewerkers een dienstverband geëindigd. In 2004 is van 86 medewerkers een dienstverband geëindigd Opzeggen vast dienstverband door werknemer 22 Einde dienstverband in de proeftijd op initiatief werknemer - Einde dienstverband in de proeftijd op initiatief werkgever 1 57 B a l a n s Reguliere afloop tijdelijk dienstverband 21 Tussentijds opzeggen tijdelijk dienstverband door werknemer 6 Einde afroepovereenkomst bepaalde tijd 1 Einde afroepovereenkomst 6 mnd niet opgeroepen 17 Opzeggen afroepovereenkomst en vertrek bij Mediant 2 Einde dienstverband na 2 jaar ziekte (geen herplaatsing) 3 Ontslag via procedure kantonrechter 8 OBU/Flexpensioen 5 Overlijden - Totaal 86 NB: Het feit dat een dienstverband eindigt betekent niet altijd dat de medewerker ook bij Mediant vertrekt. Medewerkers kunnen meerdere dienstverbanden hebben.

20 58 B I J L A G E - S O C I A A L J A A R V E R S L A G 5. D e s k u n d i g h e i d s b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n m e d e w e r k e r s B a l a n s Tabel 5 Overzicht Mediant-brede Cursussen 2004 Naam cursus Vrijheidsbeperkende interventies (+1 groep buiten ESF, voor 1 april van ±12 deelnemers) aantal groepen 4 46 aantal deelnemers Psychopathologie 2 30 Bejegening en weerbaarheid 2 25 Werkbegeleiding niveau Werkbegeleiding niveau Voorbehouden handelingen Alle handelingen 6 40 Injecteren 7 48 User (secretaresses) 2 16 User (stafafd.+ RvB) 2 11 Superuser 2 16 User ECR Pilot ECD User Opmaat 2 16 DRP Reanimatie 123 Fysieke belasting 5 53 BHV (basis) BHV (herhaling) 1 9 Medicatiedistributie (basis) 2 16 Introductiebijeenkomst Totalen: 18 verschillende cursussen

21 B I J L A G E - K W A L I T E I T Inleiding Het Mediant jaarverslag Kwaliteit vormt een onderdeel van het instellingsjaarverslag. In dit deelverslag wordt ingegaan op het kwaliteitsbeleid in engere zin. Welke keuzes werden gemaakt in het kader van kwaliteitsmanagement, welke zaken waren in het jaar 2004 aan de orde in de diverse kwaliteitscommissies en op welke wijze wordt zorg gedragen voor het verbeteren van de kwaliteit vanuit de kwaliteitscommissies. 59 K w a l i t e i t Visie op kwaliteit Mediant is een deskundige, betrouwbare, toegankelijke en doorzichtige instelling, die hulp en advies geeft bij vragen van mensen met psychische (inclusief psychiatrische) problemen en die bijdraagt aan voorkomen van deze problemen. In de doelstellingen van de organisatie worden de volgende doelen expliciet benoemd: - bevordering kwaliteit, - verduidelijking regionale GGZ-aanbod, - verbetering marktpositie, - verhoging doelmatigheid. Mediant hanteert een kwaliteitssysteem dat bestaat uit procedures, processen, verantwoordelijkheden in de organisatie voor het kunnen uitvoeren van kwaliteitszorg. Voor de ontwikkeling van ons kwaliteitssysteem werd gebruik gemaakt van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) model. Het kwaliteitssysteem omvat enerzijds het gehele primaire proces van hulpverlening, dienstverlening en preventie en anderzijds geeft het een integrale uitwerking van het begrip kwaliteit weer. Dat wil zeggen dat het kwaliteitssysteem criteria bevat voor de beroepshouding, het methodisch handelen en de organisatorische voorwaarden. Het kwaliteitssysteem is ook in 2004 verder ontwikkeld. Hoofdlijnen bij deze verdere ontwikkeling zijn: - De gehele kwaliteitscyclus (normeren, toetsen, verbeteren/bijstellen) wordt, zo mogelijk, doorlopen - In november 2004 werd Mediant aangemeld voor de procedure die moet leiden tot certificering in het kader van het Harmonisatiemodel (externe) Kwaliteitstoetsing Zorgsector. Een interne inventarisatie maakte duidelijk waar nog hiaten aanwezig zijn zodat op die punten verbetertrajecten werden opgezet. Kwaliteitsbeleid 2004 Het kwaliteitsbeleid is gebaseerd op de missie en visie van de Mediant organisatie en wordt geconcretiseerd in een aantal prioriteiten per jaar die voortkomen uit de actuele jaarschijf van het meerjarenbeleidplan. De circuits vertalen deze prioriteiten in concrete activiteiten die worden opgenomen in de werkplannen. Concretisering van het kwaliteitsbeleid vindt plaats in de circuits onder de integrale verantwoordelijkheid van de circuitmanagers.

22 B I J L A G E - K W A L I T E I T Ter toetsing van het gevoerde beleid aan de voor Mediant relevante kwaliteitsnormen zijn diverse 60 systemen in 2004 of daarvoor het leven geroepen waaronder de Kwaliteitscommissies: - De Commissie Melding Incidenten Cliëntenzorg (MIC) - De Commissie Melding Incidenten Medewerkers (MIM) - De Middelen of Maatregelen Commissie (M of M) - De Formularium Commissie - De Commissie Verpleegkundig Instrumenteeltechnische Zaken (VITZ) K w a l i t e i t Kwaliteitscommissies Algemeen In 2003 werd er een start gemaakt met het verbeteren van de communicatie tussen de kwaliteitscommissies. In 2004 resulteerde dit in de notitie Samenhang kwaliteitscommissies. Hierin werd naast de positionering van de commissies, ook de onderlinge samenhang en de afstemming met de lijnorganisatie beschreven. De halfjaarlijkse vergaderingen van de voorzitters van de commissies samen met de EGI ( Eerste Geneeskundige op Instellingsniveau) en een staffunctionaris Kwaliteit werden gecontinueerd en de inhoud en de status van het overleg werd verankerd in de reglementen van de verschillende kwaliteitscommissies. In februari 2004 werd door middel van de uitvoeringsregeling De EGI en de kwaliteitscommissies helderheid verschaft over de communicatielijnen tussen beiden. Ook deze uitvoeringsregeling werd verankerd in de reglementen van de kwaliteitscommissies. De reglementen van de kwaliteitscommissies werden daarnaast inhoudelijk geëvalueerd conform de evaluatieprocedure en door de EGI vastgesteld voor een periode van 3 jaar. In april 2004 werd het besluit genomen dat de M of M en IBS (In Bewaring Stelling) protocollen inhoudelijk worden beheerd door betreffende commissie. Dit zelfde geldt ook voor het Handboek Verpleegkundig instrumenteel technische handelingen en het Formularium. M of M commissie De M of M commissie is een van de kwaliteitscommissies binnen Mediant die zich bezig houdt met het toezicht op het gebruik van Middelen en Maatregelen en adviseert ter verbetering van de kwaliteit. De commissie is qua samenstelling goed op sterkte. Naar aanleiding van het besluit Positionering EGI, is de EGI uit de M of M commissie gegaan en werd haar plaats ingenomen door één van de psychiaters. Daarnaast is er een wisseling geweest in de secretariële ondersteuning.

23 B I J L A G E - K W A L I T E I T De M of M commissie heeft in 2004 het beheer gekregen over de voor de commissie relevante protocollen. Deze zijn: - het toepassen van separeren; - het toepassen van afzonderen; - het toepassen van fixeren; - gedwongen toediening van voedsel; - gedwongen toedienen van medicatie; - het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen; 61 K w a l i t e i t Onderwerpen die in 2004 aan de orde zijn geweest zijn: - evaluatie van het reglement M of M commissie; - afronding van de inventarisatie van de separeers en voorruimtes; - afronding bezoek inspectie; - de EGI heeft het initiatief genomen om een beleidsnota Mof M te schrijven. Waarschijnlijk is deze nota in het eerste kwartaal van 2005 gereed - steekproefsgewijs onderzoek naar de reden voor separatie. Dit zal tweemaal per jaar geschieden; - de invuldiscipline van M of M formulieren; - advisering over de afschaffing van het dwangjack, fixatie in de separeer vervangen door het Holding en Restraint principe, cameratoezicht in de separeer, en het ontwikkelen van alternatief begeleid separeren; - versnelling van het tempo van scholing van personeel in het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen en weerbaarheid. Daarnaast werd er tweemaal, middels een delegatie, de regionale bijeenkomst bezocht van M of M commissies. Deze bijeenkomsten werden bijgewoond door de Inspectie voor Gezondheidszorg. Werkgroep fixatie en separatie De werkgroep fixatie en separatie functioneert onder verantwoordelijkheid van de M of M commissie. De werkgroep heeft als doelstelling de kwaliteit van zorg te verbeteren in de directe zorg rond een separatie en/of fixatie. Dit bereikt ze door een concrete uitwerking van voorschriften, materialen, bijdrage aan protocollen / richtlijnen en het schrijven van handleidingen en beleidsvoorstellen- en adviezen.

24 B I J L A G E - K W A L I T E I T Het afgelopen jaar heeft de werkgroep de volgende activiteiten ontplooid: 62 - inventarisatie en maatwerk aanpassing huidig fixatiemateriaal - contact met Inspectie Gezondheidszorg en leveranciers van fixatiematerialen - bezoek aan symposia, waaronder het grote afrondende landelijke project Dwang en Drang - aanpassing van de fixatierichtlijnen als onderdeel van het fixatieprotocol en opname in het digitale Handboek VITZ op het Mediant Intranet - organisatorische- en inhoudelijke bijdragen leveren aan de cursus Vrijheidsbeperkende Interventies en Weerbaarheid, in samenwerking met de nieuw aangestelde Staffunctionaris Deskundigheidsbevordering - deelname aan een regionale M of M bijeenkomst, i.s.m. voorzitter M of M commissie - gevraagd- en ongevraagd adviseren verschillende interne- en soms ook externe gremia over zaken rond toepassing dwang en drang, separatie en fixatie - afschaffingsvoorstel fixatie in de separeer en dit om te zetten in nieuw beleid van Holding en Restraint Hiermee is in 2004 pilotvorm, met behulp van de EGI, gestart. In 2005 zal e.e.a. op beleidsniveau in het Managementoverleg worden afgerond. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de gehele procedure wordt afgeschaft al lijkt er sprake te zijn van een gunstig perspectief. Ook is er aansluiting gevonden, op informatiebasis, met het landelijke project rond Dwang en Drang en ook zijn er directe lijnen met de platformgroep Dwang en Drang van Mediant. K w a l i t e i t In 2004 is er een meetinstrument ontwikkeld op vraag vanuit de M of M commissie waarmee de huidige separeers gemeten kunnen worden.uitgangspunt daarbij zijn o.a. de nieuwe richtlijnen van het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen. Dit meetinstrument kan naast de nota gelegd worden waarin de uitwerking rond alle separeers- en separeervoorruimtes beschreven zijn (2003). In afstemming en samenwerking met de EGI en M of M commissie zal dit dienen te leiden tot verbetervoorstellen van de huidige separeerruimtes/ voorruimtes, etc. Hierbij zal gezorgd moeten worden voor afstemming met het managementoverleg daar er meerdere circuits bij betrokken zijn. Melding Incidenten Cliëntenzorg (MIC) De MIC commissie heeft zich in 2004 toegelegd op een betere werkwijze hetgeen geleid heeft tot een betere registratie, een grotere transparantie en een aangepast meldingsformulier. In opdracht van de Raad van Bestuur is er gewerkt aan een geïntegreerd meldingsformulier voor zowel MIC als MIM meldingen. Dit bleek een moeilijke opdracht gezien de onmogelijkheid aan te sluiten bij een reeds ontwikkeld document in USER en de mogelijke gebruiksonvriendelijkheid van een geïntegreerd formulier. Ook is er een verzoek geweest van de Raad van Bestuur, in het kader van cliëntenparticipatie, omtrent mogelijke deelname van (ex-)cliënten aan de MIC commissie.

25 B I J L A G E - K W A L I T E I T Na uitvoerig overleg binnen de MIC commissie en na inwinnen van informatie bij andere MIC commissie s en na overleg met de Rvb, is besloten om niet in te stemmen met de suggestie tot deelname aan de MIC commissie door (ex-)cliënten. Er zijn in 2004 wijzigingen geweest in de bezetting van de MIC-commissie. Vanaf September 2004 was de MIC-commissie niet compleet, als gevolg van het aftreden en ziekte van enkele leden. Vergaderingen werden door 3 leden en secretaresse gehouden, in plaats van de gebruikelijke 6 leden. Door het aftreden van de voorzitter ontstond er een extra probleem. Het voorzitterschap is door één van de MIC leden opgepakt ( ad interim). 63 K w a l i t e i t De MIC-commissie heeft zich in 2004 gebogen over een aantal onderwerpen op beleidsmatig terrein, onder andere beleid betreffende agressie binnen Mediant. In 2004 zijn er in totaal 376 meldingen binnen gekomen; in 2003 waren dat er 354. Hiervan hebben 188 meldingen betrekking op valincidenten en 67 meldingen op medicatie-incidenten. Er zijn 41 agressie meldingen binnen gekomen, waarvan 18 meldingen met betrekking tot agressie tussen cliënt en medewerkers en waarvan 23 meldingen met betrekking tot cliënten onderling. Er zijn zeven suïcides gemeld en 27 tentamen suïcides. Daarnaast zijn er 46 meldingen binnen gekomen, welke niet onder de voorafgaande incidenten te rubriceren zijn. De verdeling van de meldingen van incidenten over de diverse afdelingen binnen Mediant, zowel klinisch als ambulant, is gespreid. Hierop vormt de ouderenzorg een uitzondering met een hoog aantal meldingen met betrekking tot valincidenten. Zolang de MIC niet voltallig is, zal zij zich alleen kunnen toeleggen op de MIC meldingen en eventuele andere zaken zullen tijdelijk in de wacht worden gezet. Commissie Melding Incidenten Medewerker (MIM) Medio 2004 is een regeling vastgesteld voor het melden van incidenten m.b.t. medewerkers, de zogeheten MIM. Het gaat hierbij om het centraal registreren van alle gebeurtenissen, waarvan medewerkers nadelige gevolgen hebben ondervonden of hadden kunnen ondervinden. De MIM-registratie maakt onderdeel uit van de Risico Inventarisatie en Evaluatie, waarover elke instelling in Nederland dient te beschikken. De RI&E is voor iedere medewerker in te zien, waardoor deze op de hoogte kan zijn van bestaande arbeidsrisico s. De registratie van incidenten dient ook als input van het management voor het te voeren arbo-beleid en kan van belang zijn voor de beoordeling van de aansprakelijkheid voor de schade. Tengevolge van de start van de MIM-commissie in oktober is de groep het afgelopen jaar slechts 1x bijeen geweest. Er zijn toen tevens nadere afspraken gemaakt over de praktische wijze van informatie-uitwisseling m.b.t. de MIM-meldingen en de communicatie binnen de commissie.

26 B I J L A G E - K W A L I T E I T Toelichting en aanbevelingen 64 De meldingen zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid geregistreerd in de volgende groepen: - Agressie door cliënt (24) - Agressie door overigen (1) - Prikaccident (4) - Verwonding aan materiaal, apparatuur e.d. (2) - Diversen (10) K w a l i t e i t Agressie Uit het bovenstaande overzicht blijkt, dat incidenten in de vorm van agressie door cliënten de boventoon voeren (bijna 60% van de meldingen). Met name binnen het circuit VLOT is dit veelvuldig gemeld. Opvallend is, dat vanuit de pendanten van locatie de Opmaat (klinische afdelingen van VLMT) minder meldingen van agressie zijn gedaan. Dit correspondeert overigens met de uitkomsten van het werkbelevingsonderzoek in 2002, waarin de medewerkers van de klinische teams van VLMT significant minder belasting ten gevolge van agressie meldden dan die van VLOT. Daarnaast valt op, dat de agressiemeldingen op één na (in DAC) alle afkomstig zijn uit de klinische zorg- en behandelsettingen. Vanuit de ambulante zorg en de ondersteunende diensten is geen enkele melding ontvangen. Dit is opmerkelijk, omdat er landelijk en ook binnen Mediant veel aandacht wordt besteedt aan agressie en onveiligheid in bijvoorbeeld crisisdiensten en op de terreinen. Prikaccidenten Bij twee van de vier prikaccidenten maakten medewerkers duidelijk een kunstfout door een gebruikte naald op te pakken. De leidinggevenden is geadviseerd om zich te bezinnen op bespreking van de werkwijze in het team. Alle medewerkers die injecteren dienen deze verpleegkundige vaardigheden onder de knie te hebben. Daartoe dienen deze medewerker deel te nemen aan de training Voorbehouden en risicovolle handelingen uit het centrale cursusaanbod binnen Mediant. Verwonding aan materiaal, apparatuur e.d. Eén van de twee incidenten is gemeld aan de arbeidsinspectie, aangezien de verwonding blijvende gevolgen had kunnen hebben. De inspectie heeft nader onderzoek verricht en achteraf gerapporteerd, dat de werkgever niet in gebreke is gebleven. De betreffende medewerker is volledig hersteld. Diversen Een groep meldingen betreft het persoons alarmerings systeem op de Opmaat, dat volgens de melders veelvuldig niet blijkt te functioneren. De vijf meldingen zijn alle gedaan na een test van het systeem, die periodiek wordt gehouden.

27 B I J L A G E - K W A L I T E I T De arbocoördinator had medio juli n.a.v. signalen van medewerkers o.a. bij Arbo-dienst dit knelpunt reeds onder de aandacht van de locatiemanager van de Opmaat gebracht. Daarbij bleek, dat de knelpunten in het pieper- en beveiligingssysteem al sinds november 2002 bekend zijn. Sindsdien wordt er door het management en Facilitaire Zaken naar passende oplossingen gezocht. Ook de arbeidsinspectie heeft dit knelpunt gerapporteerd na haar onderzoek in september jl. en heeft Mediant tot mei 2005 de tijd gegeven om het probleem op te lossen. 65 K w a l i t e i t Er zijn drie meldingen gedaan van diefstal en vernieling van eigendommen van medewerkers op de terreinen van Mediant. Uit de meldingen bleek, dat sommige medewerkers in een dergelijk geval van de werkgever een schadevergoeding verwachten. Deze verwachting is echter niet terecht; de verzekering van Mediant vergoedt alleen als de verzekering vergoedt. De Commissie Verpleegkundig Instrumenteel Technische Zaken (VITZ) De doelstelling van de commissie richt zich op het signaleren van mogelijkheden tot en adviseren over kwaliteitsverbetering op het terrein van verpleegkundig instrumenteel technische zaken en handelen. Daarbij valt te denken aan richtlijnen, protocollen, kwaliteitsnormen, te gebruiken hulp- en/of verbandmiddelen, meetapparatuur (o.a. thermometers, bloeddrukmeters, bloedsuikercontroleapparatuur, etc.), zuurstofapparatuur, rolstoelen, tilliften, etc. De commissie bestond in 2004 uit vier leden; - een praktiserend somatisch arts - een verpleegkundig Specialist GGZ - een teamleider circuit Ouderenzorg - een verpleegkundige uit de locatie Opmaat (vacature) De commissie kreeg desgevraagd adhoc secretariële ondersteuning door het secretariaat Stafafdeling Kwaliteit, de beschikbaarheid werd in 2004 als een knelpunt ervaren. De commissie heeft haar aandacht vooral gericht op: - Introductie van het Handboek Verpleegkundig Instrumenteel Technische Zaken op het Intranet en dit onder de aandacht brengen van alle verpleegafdelingen. Ook is geconstateerd dat een aantal inhoudelijke richtlijnen niet in het Handboek VITZ waren opgenomen waar dat feitelijk wel had gemoeten. Enkele zijn al opgepakt, een aantal zal volgen in 2005.

28 66 K w a l i t e i t B I J L A G E - K W A L I T E I T - Herverdelen, inrichten en beheer van VITZ (Verpleegkundig Instrumenteel Technische Zaken)- verbandmaterialen en hulpmiddelen. De uitgifte van verbandmiddelen welke nu onder directe verantwoordelijkheid van de doktersassistentes vallen (locatie Helmerzijde) zijn prima verlopen. Zij vullen weer aan vanuit het Magazijn met een directe doorsluizing van de kosten naar de circuits waar deze middelen gebruikt worden. Ten behoeve van de hulpmiddelen VITZ zou er ook een centraal VITZ magazijn ingericht worden op huis 3, locatie Helmerzijde. Het lag in de bedoeling de VITZ commissie te laten initiëren en coördineren. Dit bleek echter niet goed uit te werken waarna besloten werd tot een geheel andere aanpak. Er ligt nu een nieuw voorstel om de procedure helemaal onder te brengen onder de regie en verantwoordelijkheid van het circuit Ouderen. Daarbij zal net als bij de verbandmaterialen, directe doorbelasting van de kosten middels een leen/huurovereenkomst plaatsvinden. De circuits die de spullen lenen, betalen. De rol van de VITZ commissie bestaat uit adviseren en optreden als consulent bij de opzet, inhoud en uitgifte vanuit dit magazijn. De VITZ commissie heeft, waar nodig en zinvol, adviezen uitgebracht gericht op een goede en gerichte bijscholing van V. & V. medewerkers op het terrein van voorbehouden- en niet voorbehouden risicovolle handelingen. Meerdere bijscholingen zijn uitgevoerd op dit terrein, andere bijscholingen zoals op het terrein van een herhalingscursus medicatiedistributie zitten nog in de ontwikkelfase. Ook zijn er bijdragen geleverd voor de nieuwe protocollen op dit terrein. Er waren in 2004 problemen rond de aanschaf, toetsing, etc. van nieuwe hulpmiddelen. Vertegenwoordigers maakten afspraken op diverse afdelingen en/of met leidinggevenden wat later leidde tot vervelende communicatie, onder druk zetten, etc. Er zijn met Hoofd Inkoop en betrokken afdelingen afspraken gemaakt die inhouden dat innovaties van hulpmiddelen en VITZ-zaken voortaan door de VITZ-commissie worden beoordeeld zodat er kwalitatieve oordeels- en besluitvorming kan plaatsvinden voordat nieuwe spullen worden opgenomen in het Mediantassortiment. Vooral ook om fouten en ongelukken bij de toepassing van hulpmiddelen te vermijden. Er werd in 2004 een proef gedaan op de afdeling GOA met nieuwe naalden welke minder risico opleveren tot prikincidenten in spanningsvolle situaties. In 2005 zullen de resultaten van deze pilot geëvalueerd worden in de Commissie. Formulariumcommissie In 2004 is de formulariumcommissie Mediant zes maal in de gewone samenstelling bijeen gekomen. Daarnaast organiseerde de formulariumcommissie twee maal een bijeenkomst van de regionale formulariumcommissie, waaraan ook de PAAZ-psychiaters en de zelfstandig gevestigden deelnamen.

29 B I J L A G E - K W A L I T E I T In 2004 werd het Mediantformularium 2002 herwerkt tot de het Formularium Psychofarmacologie Twente Er werd een nieuw hoofdstuk startadviezen uitgewerkt, dat toegevoegd werd aan Formularium Psychofarmacologie Twente Er werd een begin gemaakt met het transmuraal werken en met het regionaal overleg met de eerste en tweede lijn. De voorzitter had vier vergaderingen met de regionale HAGRO-groepen (Glanerbrug, Goor, Enschede, Hengelo). 67 K w a l i t e i t De voorzitter organiseerde voor de Huisartsen van Enschede twee maal een FPT-bijeenkomst over het voorschrijven van psychofarmaca in de eerste lijn. Vanuit de formulariumcommissie werd een protocol ontwikkeld voor de controles bij het voorschijven van atypische antipsychotica. Het voorschrijven van Zyprexa IM werd aan strikte kwaliteitsvoorwaarden gekoppeld. In 2004 waren er twintig verzoeken tot uitzondering op het formularium (8x Risperdal Consta; 5 x Exelon; 5 x Nozinan; 1 x Zyban en 1 x Aripiprazole). Deze verzoeken werden meestal ingewilligd. Overige kwaliteitsprojecten - Protocollen Diverse protocollen werden, soms na lange verbetertrajecten vastgesteld en op het Intranet gepubliceerd. De bekendheid van de protocollen bij medewerkers en de mate waarin ze daadwerkelijk worden gebruikt werd onderzocht door een tweetal studenten. De aanbevelingen die zij deden werden en worden gebruikt bij implementatie van nieuwe en ge-update protocollen. De direct leidinggevenden spelen daarin een belangrijke rol. - Onderzoek Mediant participeert in diverse onderzoeken. In de eerste plaats zijn dat de onderzoeksactiviteiten geïnitieerd door de bijzonder hoogleraren die werkzaam zijn binnen Mediant (prof. dr. H.F. Kraan, sociale en communicatieve aspecten van de psychiatrie en prof. dr. J.J. Baneke, gezondheidspsychologie in het bijzonder de psychosociale aspecten van conflict, communicatie en gezondheid). Daarnaast werd deelgenomen aan het langlopend project Geestkracht een onderzoeksprogramma met subsidie van ZONMW. Het onderzoek is van belang voor de behandeling van mensen die lijden aan schizofrenie. In dat zelfde kader werd ad-on studie naar de onder diagnostiek van vrouwen met psychotische stoornissen uitgevoerd. Binnen het programma psychotische stoornissen en binnen de langdurende zorg werden verschillende klinische trials uitgevoerd in samenwerking met de farmaceutische industrie. In samenhang met de Nazorg Vuurwerkramp werd onderzoek gedaan naar de effecten van de behandeling en de kwaliteit van leven van de cliënten van het nazorgteam. Dit onderzoek is sinds 1 januari 2004 niet langer ingebed in het onderzoeksproject onder de regie van de GGD Twente. Voor het jaar 2004 werd nog wel financiering ontvangen van het ministerie van VWS.

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Shared Service Eenheid (SSE) HRM & OO 21 februari 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Geleverde producten en diensten...3

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Onderwerp/Doelstelling 1 Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage is 5,5% en meldingsfrequentie naar landelijk gemiddelde Activiteit/ maatregel Uitvoeren

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties DOEL VAN DE SCAN Het doel van de quickscan is de bestuurder, directie en management snel een globaal inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2011

NTR Sociaal Jaarverslag 2011 NTR Sociaal Jaarverslag 211 2 onbepaalde 3 ultimo 211 4 Sociaal Jaarverslag Voorwoord onbepaalde 3 ultimo 211 4 Met genoegen presenteren wij u het eerste Sociaal Jaarverslag van de NTR. De komende jaren

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

ASW Sociaal jaarverslag 2014

ASW Sociaal jaarverslag 2014 Jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het gevoerde personeelsbeleid bij het ASW/WSW inclusief de nodige 2014 kengetallen. ASW Sociaal jaarverslag 2014 Hannie de Graaf 1 Inhoud

Nadere informatie

College van Beroep voor het bedrijfsleven Jaarverslag 2016

College van Beroep voor het bedrijfsleven Jaarverslag 2016 College van Beroep voor het bedrijfsleven Jaarverslag 2016 s-gravenhage Vastgesteld door het bestuur van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 23 februari 2017 Namens het bestuur, Mr. H. Bolt

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN REGELING REGELING VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN Vastgesteld Vastgesteld door CvB CvB 18.06.2013 18.06.2013 na instemming O.R. 13.06.2013 Toelichting Regeling Vertrouwenspersoon,

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus.

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Voorbeelden van verankering van Veiligezorg In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Enquête over veiligheid en

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003 abcdefgh Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003 3 februari 2003 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Inleiding 3 2. Evaluatie Plan van

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Procedure exit-gesprek

Procedure exit-gesprek Procedure exit-gesprek Nummer: 10.0001166 Versie: 1.0 Vastgesteld door het CMT d.d. 6 juli 2010 Instemming COR 16 september 2010 Deze procedure treedt in werking op 1 oktober 2010 doc.: pz_alle/regelingen/exit-gesprek,

Nadere informatie

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde SBOH Sociaal Jaarverslag 2015 Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aantal werknemers 4 Man/vrouw-verhouding. 5 Academisering: aioto s en gepromoveerde

Nadere informatie

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit:

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Vrijwillige mobiliteit SKIPOS streeft ernaar om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Multidisciplinaire Leidraad. Participatieve Aanpak op de Werkplek

Multidisciplinaire Leidraad. Participatieve Aanpak op de Werkplek Multidisciplinaire Leidraad Participatieve Aanpak op de Werkplek Cliënt versie voor werkgevers en werkenden Versie maart 2016 Auteurs: Joyce Becker Msc, Dr. Maaike Huysmans, Dr. Frederieke Schaafsma, Drs.

Nadere informatie

Checklist duurzame inzetbaarheid

Checklist duurzame inzetbaarheid Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van vijf clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT Goedgekeurd door het MT op : 25 januari 2012 Instemming verleend door de OR op : 15 februari 2012 Ingangsdatum van deze regeling : 1 mei 2012

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

2 Uitvoering dienstverlening. 2.1.2 richtlijnen/ werkinstructies b chronisch ziek kind en kind met handicap

2 Uitvoering dienstverlening. 2.1.2 richtlijnen/ werkinstructies b chronisch ziek kind en kind met handicap Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers mei 2011 evaluatie Consultatie cliëntenraad sept. 2001 OR Instemming Advies Vastgesteld door Bestuursgroep sept. 2001 Borging. Proceseigenaar

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Datum uw brief 31 maart 2008

Datum uw brief 31 maart 2008 Directie Inwoners SP fractie van de gemeente Nijmegen ter attentie van mw. S. Akdemir Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen Klachtenreglement voor naastbetrokkenen 1 Doelstelling - Tegemoet komen aan de klager en zo mogelijk oplossen van diens onvrede. - Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs 1. Kader Als je ziek bent blijf je thuis en doe je even niet mee. Incidenteel niet erg. Het wordt pas erg als het schoolziekteverzuim lang duurt of zeer regelmatig

Nadere informatie

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Jose Gravesteijn Jaap de Koning Kim Weistra Presentatie voor een bijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar en Recht, 14 april 2016 Inhoud Hoofdpunten

Nadere informatie

E E R H U C3 O W A A R D

E E R H U C3 O W A A R D Raadsvergadsrlng: 2 1 APR 2QQI j R c-?!uit: e 5v>\ oy>\c-.^ c '~^, x yu Vc\ a -/ -J A< ~L\ (Vc.-:sto!n!j'nn-Fr:_, E E R H U C3 O W A A R D J ~"0' ^ *"* KJ Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 5 2008-038 Verordening

Nadere informatie

Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014)

Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014) Overzichten Aantal medewerkers in dienst van (peildatum 31-12-2014) Functieverdeling Functie 31.12.2013 31.12.2014 Aantal Fte's Aantal Fte's Directeur-bestuurder 1 1 1 1 Adjunct-directeur 1 0,89 1 0,89

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief Dienstverlening Flexibele inzet van een vaste bedrijfsarts - op vaste dagdelen per week op

Nadere informatie

Patiëntveiligheidsprogramma

Patiëntveiligheidsprogramma Patiëntveiligheidsprogramma Sector Geestelijke Gezondheidszorg Contouren programma 2008 2011 22 november 2007 Vereniging GGZ Nederland Brancheorganisatie voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Definities

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Definities VERENIGING VAN REGISTERCONTROLLERS REGLEMENT COMMISSIE HANDHAVINGÐIEK INHOUDSOPGAVE Voorwoord I Definities Artikel 1. Definities II III IV V Commissie Handhaving&Ethiek Artikel 2. Instellen commissie

Nadere informatie