Jaarverslag SPF 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SABIC. Sittard, juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag SPF 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SABIC. Sittard, juni 2015"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SABIC 1 Sittard, juni 2015

2 2 Leeswijzer Het jaarverslag is opgebouwd uit drie blokken: het verslag van het bestuur, de jaarrekening en overige informatie. In het verslag van het bestuur geeft het bestuur de ontwikkelingen van het afgelopen jaar weer. Dit verslag bestaat uit een aantal paragrafen. In paragraaf 3.2 wordt informatie over de organisatie en het beleid van het fonds gegeven, terwijl paragraaf 3.3 ingaat op uitbesteding. De financiële positie van het fonds wordt toegelicht in paragraaf 3.4. Hierna wordt in paragraaf 3.5 ingegaan op de risico s waaraan het fonds onderhevig is. Het vermogensbeheer en pensioenbeheer worden meer in detail omschreven in de paragrafen 3.6 en 3.7. De activiteiten die het fonds onderneemt op communicatievlak, worden in paragraaf 3.8 toegelicht. Ten slotte wordt een blik vooruit gegeven op de verwachte ontwikkelingen voor 2014 en de komende jaren in paragraaf 3.9. In de Jaarrekening van het fonds wordt ingegaan op de financiële gegevens van het fonds en wordt een cijfermatig beeld geschetst van de positie van het fonds en mutaties die hieraan ten grondslag hebben gelegen. Het laatste deel van het jaarverslag, Overige informatie, is breed van aard en omvat onder meer de oordelen van het Verantwoordingsorgaan en de Visitatiecommissie. Ook bevat dit onderdeel de controleverklaring van de accountant, de verklaring van de actuaris, de rapportage van de Compliance Officer en de personalia.

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord / Leeswijzer Kerncijfers Jaarverslag SPF Verslag van het bestuur Collectieve Waardeoverdracht Het fonds en de pensioensector naar een nieuwe toekomst Organisatie & beleid Financiële positie Risico management Vermogensbeheer Pensioenen Communicatie Blik vooruit Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Actuariële analyse van het resultaat Kasstroomoverzicht Grondslagen voor de waardering Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Bestemming saldo van baten en lasten Beloning bestuurders Honoraria accountant Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring accountant Overige informatie Verslag van de Visitatiecommissie Verslag van het Verantwoordingsorgaan Actuariële verklaring Rapportage Compliance Officer Personalia Afkortingen en begrippen Summary in English Inhoudsopgave

4 4 Voorwoord

5 1 Voorwoord 5 Voorwoord

6 1 Voorwoord / Leeswijzer Ontwikkelingen in wet- en regelgeving Pensioenen hebben in 2014 veel aandacht gekregen in de media en de landelijke politiek. Per 1 januari 2015 is de Wet aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen (FTK) ingevoerd. Het in deze wetgeving omschreven technisch onderhoud vormt de opmaat naar meer structurele veranderingen die volgens het kabinet nodig zijn voor het Nederlandse pensioenstelsel. Daarbij staan zaken als financiering, risicohouding, solidariteit en premiestelling centraal. Dit jaarverslag laat zien hoe het fonds gevaren heeft gedurende 2014 en geeft tevens weer welke relevante ontwikkelingen het fonds in 2015 voorziet, rekening houdende met de wijzigingen in het pensioenstelsel. Gegeven de op handen zijnde ontwikkelingen, met name met betrekking tot de gefaseerde invoering van het nieuwe pensioencontract per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015, heeft het fondsbestuur in 2014 alle mogelijkheden geëvalueerd en zich zo goed mogelijk voorbereid. Bovendien heeft het bestuur de implementatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen vóór 1 juli 2014 gerealiseerd. Het bestuur heeft over deze onderwerpen veelvuldig gecommuniceerd naar alle belanghebbenden. 6 Collectieve Waardeoverdracht Naast deze landelijke ontwikkelingen stond 2014 voor Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) in het teken van de collectieve waardeoverdracht (CWO) van Pensioenfonds SABIC-IP (PF SABIC-IP) naar SPF. Medio 2013 heeft SPF van de werkgevers SABIC IP BV en SABIC Global Technologies BV (SABIC GT BV) het verzoek ontvangen om de toekomstige pensioenopbouw van de medewerkers vanaf 1 januari 2014 uit te voeren. Het bestuur heeft over dit verzoek in 2013 een positief besluit genomen en de implementatie is succesvol afgerond in Belangrijk aspect bij het vormen van één groot en sterk pensioenfonds voor SABIC in Nederland is de CWO van de pensioenrechten en -aanspraken van de gepensioneerden en gewezen deelnemers. Hiertoe behoren ook de tot 2014 opgebouwde pensioenrechten en -aanspraken van de actieve deelnemers van SABIC IP BV en SABIC GT BV, waarvan de pensioenopbouw sinds 1 januari 2014, reeds bij SPF plaatsvindt. Hierover heeft het bestuur een positief besluit genomen in De CWO is een intensief proces geweest voor zowel SPF en PF SABIC-IP als de werkgever SABIC. De pensioenfondsen en werkgever SABIC hebben met een positieve insteek ten aanzien van de eenwording gehandeld waarin elke partij afzonderlijk haar eigen verantwoordelijkheid heeft genomen. Een belangrijke voorwaarde voor het bestuur van SPF was dat de belangen van de SPF deelnemers niet geschaad mochten worden. De pensioenfondsen en de werkgever zijn in onderling overleg tot overeenstemming gekomen, zoals vastgelegd in de op 17 november 2014 getekende CWO-overeenkomst. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan (VO) van SPF een positief advies uitgebracht. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft tenslotte de noodzakelijke toestemming gegeven ten aanzien van de CWO waardoor deze per 31 december 2014 gerealiseerd kon worden. De uitvoering van de CWO-overeenkomst en de hiermee samenhangende uitvoerende activiteiten lopen ruim over in het eerste half jaar van Een nadere beschrijving van de CWO is opgenomen in paragraaf 3.1 waarbij wordt ingegaan op het door SPF doorlopen proces. Structuur van dit verslag Het jaarverslag is opgebouwd uit drie blokken: het Verslag van het bestuur, de Jaarrekening en Overige informatie. Ten aanzien van de leesbaarheid van het jaarverslag, wordt verwezen naar hoofdstuk 7 waar de gebruikte afkortingen en begrippen kort worden toegelicht. Voorwoord In het Verslag van het bestuur geeft het bestuur de ontwikkelingen van het afgelopen jaar weer. Het Verslag van het bestuur bestaat uit een aantal paragrafen. In het Verslag van het bestuur wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de CWO in paragraaf 3.1. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de meest voorname ont wikkelingen in het omveld van het fonds. In paragraaf 3.3 wordt informatie over de organisatie en het beleid van het fonds gegeven. De financiële positie van het fonds wordt toegelicht in paragraaf 3.4. Hierna wordt in paragraaf 3.5 ingegaan op de risico s waaraan het fonds bloot staat; deze hebben een

7 impact op zowel het vermogen als op de verplichtingen van het fonds. Het vermogen en de verplichtingen worden in meer detail omschreven in de paragrafen 3.6 en 3.7. De activiteiten die het fonds onderneemt op communicatievlak worden in paragraaf 3.8 toegelicht. Tenslotte wordt een blik vooruit gegeven op de verwachte ontwikkelingen voor 2015 en de daarop volgende jaren in paragraaf 3.9. Jaarverslag SPF 2014 In de Jaarrekening van het fonds wordt ingegaan op de financiële gegevens en wordt een cijfermatig beeld geschetst van de positie van het fonds en mutaties die hieraan ten grondslag hebben gelegen. Het laatste deel van het jaarverslag, Overige informatie, is breed van aard en omvat onder meer de oordelen van het VO en de Visitatiecommissie (VC). Ook bevat dit onderdeel de controleverklaring van de accountant, de verklaring van de actuaris, de rapportage van de Compliance Officer en de personalia. Samenvoeging als gevolg van de Collectieve Waardeoverdracht Ten aanzien van de financiële cijfers ultimo 2014 zoals opgenomen in dit jaarverslag geldt dat deze een samengevoegd beeld weergeven waarbij de beleggingen en verplichtingen van SPF en PF SABIC-IP, voortkomend uit de CWO, zijn samengevoegd. Daar de aansluiting van PF SABIC-IP per ultimo 2014 heeft plaatsgevonden en pas vanaf deze datum de beleggingen door SPF zijn overgenomen, zijn de beleggingsresultaten over 2014 van PF SABIC-IP niet verrekend met de resultaten van SPF. Immers, over 2014, de resultaatperiode, werden de beleggingen niet beheerd door SPF. Concreet betekent het voorgaande dat de navolgende samenvoeging heeft plaatsgevonden: Kerncijfers (hoofdstuk 2) laten een samengevoegd beeld zien. De standen van de beleggingen en verplichtingen van SPF en PF SABIC-IP zijn opgeteld. De aantallen deelnemers van beide fondsen zijn eveneens met elkaar verrekend. Het beleggingsrendement is niet samengevoegd en heeft enkel betrekking op de resultaten van SPF. De financiële positie van SPF (paragraaf 3.4 en verder) laat eveneens een samengevoegd beeld zien. Uitzondering zijn een aantal financiële kengetallen en posities: In de bepaling van de uitvoeringskosten (paragraaf 3.4.5) zijn de kosten van PF SABIC-IP niet meegenomen. Reden hiervoor is gelegen in het feit dat de CWO van SPF en PF SABIC-IP per ultimo jaar is gerealiseerd. Gedurende het jaar 2014, de periode waarover de kostenberekening heeft plaatsgevonden, was daarmee geen sprake van een gezamenlijke uitvoering en gedeelde kostenbasis tussen SPF en PF SABIC-IP. Gelet op het feit dat in 2014 geen sprake was van een gezamenlijke uitvoering van pensioenbeheer en vermogensbeheer, is het beleggingsbeleid (paragraaf tot en met 3.6.8) en de daaruit voortkomende positionering enkel voor SPF weergegeven. In de jaarrekening van SPF, waaronder de balans en de toelichtingen daarop, is het effect van de CWO van PF SABIC-IP naar SPF verwerkt. 7 Het bestuur bedankt iedereen die zich in 2014 voor SPF heeft ingezet. Tevens spreekt het bestuur grote waardering uit voor de toewijding en betrokkenheid waarmee het Verantwoordingsorgaan, de Visitatiecommissie, de externe adviseurs en de medewerkers van DSM Pension Services (DPS) hun taken hebben vervuld. Het bestuur is voornemens deze goede en constructieve samenwerking ook in 2015 voort te zetten. Het bestuur, Stichting Pensioenfonds SABIC Voorwoord

8 8 Kerncijfers

9 2 Kerncijfers 9 Kerncijfers

10 10 Kerncijfers

11 2 Kerncijfers (Ultimo jaar in mln, tenzij anders aangegeven) Pensioenen 2014 * Jaarverslag SPF 2014 Totaal aantal deelnemers Deelnemers (actief) Gepensioneerden Slapers Premies ** 131,6 30,6 29,9 33,7 26,4 Uitkeringen 13,5 13,3 13,0 12,0 10,4 Beleggingen 2014 * Belegd vermogen 2.089,4 761,2 719,4 613,6 541,2 Matchingportefeuille 378,4 264,7 279,1 287,3 238,0 Inflatieportefeuille 104, ,6 66,4 55,7 Rendementsportefeuille 440,3 398,9 332,3 259, ,1 Overige beleggingen -4,0 0,0 2,9-3,6-3,1 Liquiditeiten 14,1 10,6 18,5 3,9 23,5 Inbreng PF SABIC-IP 1.156,2 Beleggingsrendement in % (excl PF SABIC-IP) Portefeuille 17,6% 3,5% 14,9% 9,1% 9,9% Benchmark 17,6% 4,0% 15,8% 5,3% 7,7% Beleggingsresultaat (excl PF SABIC-IP) 137,8 26,1 93,0 51,7 48,2 Direct resultaat 40,4 24,9 45,2 42,3 19,6 Indirect resultaat 97,4 1,2 47,8 9,4 28,6 Financiële positie 2014 * Pensioenfondsvermogen *** 2.187,5 760,9 719,2 613,0 542,8 Technische Voorziening 1.938,1 699,8 694,8 615,9 510,8 TV voor risico fonds 1.878,2 640,5 639,2 560,3 455,2 Beschikbare premie (BPR) 59,9 57,8 54,6 54,8 54,9 Vrijwillig pensioensparen (VPS) - 1,5 1 0,8 0,7 Overige voorzieningen Pensioenfondsreserve 249,4 61,1 24,4-2,9 32,0 11 Dekkingsgraad in % 113,3% 109,5% 103,8% 99,5% 107,0% Gehanteerde rekenrente 1,9% 2,8% 2,5% 2,8% 3,5% Minimaal vereist eigen vermogen 104,4% 104,6% 104,6% 105,0% 105,0% Vereist eigen vermogen 116,6% 117,5% 116,5% 116,6% 117,1% * de cijfers van 2014 zijn inclusief PF SABIC-IP (tenzij anders vermeld) ** de premie is inclusief de eenmalige bijdrage van de werkgever aan de CWO ( 80 mln) in 2014 *** het pensioenfondsvermogen betreft de pensioenfondsreserve inclusief de voorziening pensioenverplichtingen. Kerncijfers

12 12 Verslag van het bestuur

13 3 Verslag van het bestuur 13 Verslag van het bestuur

14 3 Verslag van het bestuur 3.1 Collectieve Waardeoverdracht Behalve dat de pensioensector met grote veranderingen te maken kreeg, heeft SPF in 2014 een turbulent bestuurlijk jaar doorgemaakt vanwege de CWO van PF SABIC-IP naar SPF. De besturen van beide fondsen hebben met de werkgever nauw samengewerkt om te komen tot een voor alle belanghebbenden optimale einduitkomst. De CWO is een complex en intensief bestuurlijk proces geweest en heeft een materieel beslag gelegd op de bestuurlijke capaciteit in Middels een beschrijving in deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste stappen in het proces dat het bestuur heeft doorlopen ten aanzien van de CWO. Aanleiding en Inleiding PF SABIC-IP beheerde de pensioenrechten van de voormalige werknemers van SABIC IP BV en SABIC IP IP BV (thans SABIC Global Technologies BV). In april 2013 heeft de werkgever SABIC het voornemen uitgesproken om de pensioenopbouw van de actieve deelnemers, de werknemers van SABIC, via een aansluiting over te dragen naar SPF en de reeds opgebouwde rechten en aanspraken van alle deelnemers, werknemers, gepensioneerden en slapers, over te dragen via een CWO naar SPF. 14 Reden voor dit voornemen van de werkgever was dat op deze manier één pensioenregeling uitgevoerd wordt door één pensioenfonds voor SABIC in Nederland. Dit is in 2013 overeengekomen tussen de sociale partners. De CWO naar SPF is als het best passende en meest toekomstbestendige alternatief beoordeeld, omdat op deze wijze het nieuwe gezamenlijke fonds, er sterker voorstaat dan SPF of PF SA BIC-IP als separate fondsen, de kans op toeslagverlening in het nieuwe gezamenlijke fonds groter is dan in een slapend fonds waartoe PF SABIC-IP zou vervallen en de invulling van de bestuursfuncties voor een groot gezamenlijk fonds beter te realiseren is. Om de CWO te faciliteren en tegemoet de komen aan de voorwaarden van de DNB, was de werkgever bereid een eenmalige bijdrage van 80 mln. te verstrekken. Gelet op de complexiteit van het voornoemde voornemen zijn de aansluiting van de actieve deelnemers bij SPF en de CWO van de pensioenaanspraken in de tijd gesplitst in twee deelstappen. Stap 1: De aansluiting per 1 januari 2014 De aansluiting van de actieve deelnemers is gerealiseerd per 1 januari 2014, hetgeen betekent dat de pensioenopbouw vanaf dit moment voor de medewerkers van SABIC in Nederland plaatsvindt bij SPF. Het bestuur van SPF heeft aangaande de aansluiting verantwoording afgelegd aan het VO. Het bestuur heeft eveneens uitvoerig gecommuniceerd met de deelnemers over de aansluiting en de voortgang daarvan. Daarnaast heeft de VC het bestuurlijke besluit tot aansluiting van de actieve deelnemers van PF SABIC-IP meegenomen in de visitatieronde over 2013 en positief beoordeeld. Stap 2: CWO per 31 december 2014 In dit proces vond als eerste een discussie met de werkgever plaats over de beëindigingsvoorwaarden van de uitvoeringsovereenkomst. PF SABIC-IP was van mening dat de werkgever gehouden was aan de herstelbetalingen zoals was voorzien in het herstelplan. De werkgever was een andere mening toegedaan. Verslag van het bestuur Om deze reden is een arbitragezaak opgestart waar SPF overigens geen partij in is (geweest). In mei 2014 hebben de arbiters zich uitgesproken en de werkgever, SABIC IP BV, op de meeste punten in het gelijk gesteld. De werkgever heeft daarop aangegeven de pensioenaanspraken van PF SABIC-IP via een CWO te willen onderbrengen bij SPF. Vervolgens zijn SPF, PF SABIC-IP en de werkgever in overleg gegaan over de voorwaarden van de CWO. Ten aanzien van de CWO is het bestuur van SPF uiterst zorgvuldig te werk gegaan en zijn de ter zake doende

15 overwegingen en risico aspecten in kaart gebracht en aanvullende afspraken gemaakt en specifieke randvoorwaarden gesteld. Deze afspraken zijn telkens met evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokkenen gemaakt. De belangrijkste afspraken en randvoorwaarden waren: De deelnemers van SPF ondervinden geen nadelige effecten van de CWO, met inachtneming van de eenmalige bijdrage van de werkgever van 80 mln. na finaliseren van de CWO, mede om te voldoen aan de voorwaarden van de DNB. Bij alle besluiten en afspraken wordt maximaal rekening gehouden met een evenwichtige belangenafweging van alle betrokkenen en deelnemersgroepen. De CWO vindt plaats langs de route van artikel 83 van de Pensioenwet. Hierdoor is individuele instemming van de overkomende deelnemers vanuit PF SABIC-IP aan de orde. Voor wat betreft vertegenwoordiging is SPF van mening dat alle deelnemers zich voldoende vertegenwoordigd dienen te voelen in het bestuur en de overige fondsorganen. Daarnaast is een aantal ontbindende randvoorwaarden geformuleerd waaronder de voorwaarde dat DNB geen verbod zou opleggen ten aanzien van de CWO. Tevens heeft het bestuur een positief advies van het VO van SPF als ontbindende voorwaarde geformuleerd naast een aantal specifieke financiële grenswaarden waaronder de CWO door kon gaan. Jaarverslag SPF 2014 Deze afspraken zijn onder meer in de CWO-overeenkomst opgenomen. Tevens zijn de voorwaarden waaronder de transitie plaats ging vinden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn specifiek hoe zijn eventuele juridische risico s gemitigeerd, welke omrekenfactoren zijn gebruikt, wat zijn de condities ten aanzien van het overbrengen van het vermogen en de condities waaronder de pensioenaanspraken (waaronder ook de diverse pensioenkapitalen) worden ondergebracht binnen de SPF regeling. Bestuursbesluit terzake de CWO Het bestuur van SPF heeft unaniem ingestemd met de doorgang van de CWO. De formele ondertekening van de CWO-overeenkomst (het tripartiete contract) heeft in november 2014 plaatsgevonden nadat PF SABIC-IP en de werkgever eveneens akkoord waren met de contractuele afspraken en verwoording daarvan. In de overeenkomst zijn de voornoemde afspraken en voorwaarden benoemd. Hierbij zijn tevens de formele toetsmomenten van de afspraken en voorwaarden benoemd, zoals deze deels overlopend naar 2015 door het bestuur zijn uitgevoerd. 15 Ten aanzien van deze toetsmomenten geldt dat DNB geen reden heeft gezien voor het opleggen van een verbod op de CWO. Het VO van SPF heeft terzake de CWO een positief advies afgegeven. Per februari 2015 is tenslotte een toets uitgevoerd op de gedefinieerde financiële grenswaarden en werd duidelijk dat aan alle niet ontbindende voorwaarden is voldaan. Op basis van de voornoemde toetsingen heeft het bestuur besloten de CWO doorgang te laten vinden. Realisatie van de CWO De CWO heeft plaatsgevonden per 31 december De pensioengelden van alle deelnemers die zijn overgegaan naar SPF van PF SABIC-IP zijn per deze datum overgedragen naar SPF. Een zeer gering aantal deelnemers van PF SABIC-IP heeft aangegeven niet mee te gaan naar de gezamenlijke pensioenregeling die bij SPF wordt ondergebracht. Voor de achterblijvende deelnemers zal PF SABIC-IP een passende oplossing zoeken waarbij de pensioenaanspraken worden ondergebracht bij een externe verzekeraar. Door de CWO van nagenoeg alle deelnemers van PF SABIC-IP is één pensioenfonds ontstaan van SABIC in Nederland. Na verwezenlijking van de CWO en om de financiële situatie, en daarmee ook de dekkingsgraad van het gezamenlijke fonds te versterken, heeft de werkgever SABIC IP BV, in lijn met de voorwaarden van DNB en conform de gemaakte afspraken, eenmalig een bedrag van 80 mln. gestort in SPF. Het bestuur van SPF heeft, evenals ten aanzien van de aansluiting van de actieve deelnemers, aangaande de CWO verantwoording afgelegd aan het VO. Het bestuur heeft daarnaast over de voortgang en realisatie van het proces veelvuldig en uitvoerig gecommuniceerd met de deelnemers. Verslag van het bestuur

16 3.2 Het fonds en de pensioensector naar een nieuwe toekomst Dat het Nederlandse pensioenstelsel op de schop gaat, staat vast. In 2014 zijn reeds grote veranderingen zichtbaar geworden en de komende jaren zullen naar verwachting de bewegingen in het pensioenlandschap verder toenemen. Daarbij ligt de aandacht niet enkel bij het versterken van het bestaande stelsel, maar gaat het om een totaal herontwerp. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft dit als volgt vervat: na het noodzakelijk technisch onderhoud gaan we nu kijken of er voor de langere termijn structurele veranderingen nodig zijn. Nieuwe wetgeving rondom financieel toetsingskader Op 17 december 2014 is het wetsvoorstel Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK) pensioenfondsen aangenomen. De nieuwe FTK-wetgeving is per 1 januari 2015 van kracht. De meest voorname aanpassing die de nieuwe FTK-wetgeving behelst, betreft het gelijkmatiger spreiden van financiële meeen tegenvallers over de tijd. Dit zorgt voor meer stabiliteit van de pensioensector en draagt bij aan het vertrouwen en de zekerheid van de deelnemer ten aanzien van de eigen pensioenrechten. Ook zijn pensioenfondsen hierdoor beter in staat om een beleggingsbeleid te voeren dat gericht is op de realisatie van de langere termijn pensioenambitie. De nieuwe FTK-wetgeving dient te zorgen voor duidelijke, eerlijke en evenwichtige regels ten aanzien van de indexatie van pensioenen, voor jong en oud. De verwachting is dat door de nieuwe FTK-wetgeving er sprake zal zijn van evenwichtige generatie-effecten en er een stabiele kostendekkende premie zal komen. Het bestuur is in 2014 gestart met de voorbereiding van de implementatie van de Wet aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen, waarbij de activiteiten doorlopen tot 1 oktober 2015 wanneer de implementatie moet zijn afgerond. 16 Wijzigingen als gevolg van ontwikkeling in het toezichthoudend kader De toezichthouder heeft ook in 2014 verscherpt gekeken naar de pensioensector. Zo is SPF betrokken geweest bij een sector breed onderzoek naar IT uitbesteding. Het bestuur heeft daarnaast aandacht besteed aan de Thema s Toezicht zoals DNB deze jaarlijks via een publicatie kenbaar maakt aan de pensioensector. In de publicatie worden de thema s benoemd waarop DNB zich in de toezichthoudende rol in het betreffende jaar gaat richten. De thema s van 2014 vormden grotendeels een voortzetting van de toezichtthema s van DNB verwacht van de onder toezicht staande pensioenfondsen dat indien nodig maatregelen worden genomen ten aanzien van de in de publicatie genoemde risicogebieden. Het bestuur heeft de toezichtthema s beoordeeld en nader uitgewerkt en waar nodig vertaald naar aanpassingen in beleid en uitvoering. Wijzigingen in de fiscaliteit In 2014 is de fiscale wetgeving eveneens veranderd. Zo is de fiscale ruimte voor pensioenopbouw per 1 januari 2015 beperkt door een verlaging van de opbouw percentages en is het pensioengevend salaris en daarmee de pensioenopbouw begrensd tot ,-. Deze wijzigingen in de fiscaliteit hebben geleid tot bijstellingen in het beleid van het fonds. Zo is de vrijwillige pensioenspaarregeling door sociale partners beëindigd en is besloten tot de inrichting van een netto pensioenregeling ter compensatie van de fiscale maatregelen voor de afgetopte salarissen. Verslag van het bestuur Beweeglijkheid financiële markten De financiële markten lieten in 2014 een sterk wisselend verloop zien. Inspelend op deze bewegingen heeft het bestuur op het gebied van het beleggingsbeleid aanpassingen doorgevoerd en zijn diepgaande discussies gevoerd over de huidige beleggingsstrategie en is beoordeeld of bijstelling van het strategisch beleid aan de orde was. Binnen dit kader is de rente ontwikkeling nauwlettend gevolgd en zijn strategische inzichten ter zake de rente afdekking gedeeld. Daarbij heeft het bestuur de rentestaffel zoals deze in 2013 werd afgeleid, aangehouden, hetgeen heeft betekend dat de afdekking van het renterisico verder is verlaagd tot 35% gedurende 2014.

17 Financiële positie De financiële positie van een pensioenfonds wordt weergegeven door de dekkingsgraad. Hierbij wordt het pensioenfondsvermogen gedeeld door de waarde van pensioenverplichtingen voor risico van het fonds. De ontwikkeling van de dekkingsgraad gedurende 2014 heeft een stabiel verloop laten zien waarbij de dekkingsgraad rondom een niveau van 110% heen heeft bewogen. Dit verloop is toewijsbaar aan enerzijds de behaalde rendementen in de beleggingssfeer en anderzijds aan de bewegingen van de marktrente. Jaarverslag SPF 2014 De gemiddelde rente waartegen het fonds de pensioenverplichtingen waardeert, daalde gedurende 2014 van een niveau van 2,8% naar 1,9%. Daarmee kende de rente een drukkend effect op de dekkingsgraad. Het fonds dekt een deel van het renterisico af. Als gevolg van deze rente afdekking en de rendementen binnen de overige beleggingen, werd over 2014 een bruto rendement van 17,6% opgetekend door SPF. Het resultaat op beleggingen zoals behaald door PF SABIC-IP is niet vervat in dit cijfer. Reden hiervoor is gelegen in het feit dat de CWO plaats heeft gevonden per ultimo 2014, na afloop van het verslagjaar. Daarmee zijn de behaalde beleggingsresultaten van PF SABIC-IP over 2014 niet toewijsbaar aan SPF. DG 120,0% Dekkingsgraad en rente in 2014 Rente 5,0% 115,0% 4,0% 110,0% 3,0% 105,0% 100,0% 2,0% 1,0% 17 Dekkingsgraad Min Vereist EV rente (3mnds) 95,0% 0,0% dec mrt jun sep dec Vanwege de sterk gedaalde rente met als gevolg een toename van de pensioenverplichtingen heeft het behaalde rendement in 2014 zich niet vertaald in een materiële stijging van de dekkingsgraad en staat de financiële positie van het fonds nog immer onder druk. De combinatie van het positieve rendement en de gedaalde rente resulteerde uiteindelijk in een dekkingsgraad van 113,3% ultimo Ook de ingekomen waarden van PF SABIC-IP en de storting van de werkgever van 80 mln. hebben een positief effect op de dekkingsgraad gehad. SPF kende dan ook per ultimo 2014 een reservetekort. Dit laatste houdt in dat de dekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad. Daarmee loopt het langetermijnherstelplan van SPF door. Meer informatie over het kortingsbeleid en het herstelplan is terug te vinden in de paragrafen 3.3 en 3.4. In paragraaf 3.4 wordt de financiële positie van het fonds verder toegelicht. Pensioenambitie onzeker Door sociale partners (de werkgever en de vakorganisaties) zijn afspraken gemaakt over opbouw, uitvoering en financiering van de SPF pensioenen. In de pensioenovereenkomst zijn deze afspraken vastgelegd. Voor de periode hebben sociale partners een ambitie gedefinieerd bestaande uit een jaarlijkse nominale pensioenopbouw van 2,1% (te financieren uit de pensioenpremie) en een voorwaardelijke toeslagverlening van de looninflatie voor actieven en de prijsinflatie voor slapers en gepensioneerden (te financieren uit de beleggingsrendementen). Op grond van de lage dekkingsgraad van het fonds, voornamelijk veroorzaakt door de lage rente, en de door het fonds verwachte beleggingsrende Verslag van het bestuur

18 menten voor de komende jaren, liggen de kansen op korten ruim boven de kortingskans die SPF als acceptabel heeft gedefinieerd in het kader van de te bereiken doelstelling. Ook ligt de verwachte toeslagverlening onder de doelstelling. Het bestuur van SPF heeft dan ook vastgesteld dat, uitgaande van de huidige dekkingsgraad, de bestaande financiering en economische verwachtingen, de pensioenambitie niet meer waar te maken is. Communicatie en de pensioenonzekerheid Het bestuur heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de communicatie met deelnemers. Het bestuur voelt een grote verantwoordelijkheid voor een begrijpelijke, tijdige en transparante informatieverschaffing aan alle deelnemers. Hierbij wordt getracht om de moeilijke pensioenmaterie zo begrijpelijk mogelijk te communiceren. In 2014 is veel aandacht besteed aan communicatie rondom de CWO, maar ook aan de haalbaarheid van de pensioenambitie en aan de gevolgen voor de deelnemers van veranderingen in wet- en regelgeving. Meer informatie over communicatie is te lezen in de paragraaf Verslag van het bestuur

19 3.3 Organisatie & beleid Profiel SPF is in 2003 opgericht met als doel te voorzien in een verzekering van pensioen en daarmee vergelijkbare periodieke uitkeringen. In het pensioenfonds zijn de (pre)pensioenen ondergebracht van werknemers, gewezen werknemers en hun nagelaten betrekkingen van SABIC Limburg BV, SABIC Europe BV en SABIC Capital BV. Bovendien zijn vanaf 1 januari 2014 de werknemers van SABIC Innovative Plastics BV en SABIC Global Technologies BV toegetreden tot het pensioenfonds voor wat betreft pensioenopbouw. Vanaf 1 januari 2015 worden als gevolg van de collectieve waardeoverdracht, de pensioenen van alle deelnemers van SABIC Innovative Plastics BV en SABIC Global Technologies BV uitgevoerd door SPF. Jaarverslag SPF 2014 Missie SPF draagt zorg voor de uitvoering van de pensioenregelingen die SABIC met de werknemers is overeengekomen. SPF heeft de ambitie pensioenaanspraken van actieve deelnemers aan te passen aan de algemene loonontwikkeling en de pensioenuitkeringen evenals de aanspraken van de slapers aan te passen aan de prijsontwikkeling. SPF wil deze ambitie waarmaken door een kosteneffectieve en efficiënte uitvoering op basis van een solide strategisch beleggingsbeleid en een verantwoord beheer van de risico s. SPF hecht in de beleidskeuzes aan maatschappelijke normen en waarden en wil transparant, helder en begrijpelijk zijn in de communicatie met belanghebbenden. Doelstelling Het fonds heeft als statutaire doelstelling te voorzien in de verzekering van pensioen en daarmee vergelijkbare periodieke uitkeringen van werknemers en gewezen werknemers en hun nagelaten betrekkingen verbonden aan de verbonden SABIC ondernemingen overeenkomstig het door het fonds vastgestelde pensioenreglement Governance Door de invoering van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de bestuurlijke keuze voor het paritaire bestuursmodel en de implementatie hiervan heeft het bestuur in 2014 veel aandacht gehad voor de governance van het fonds. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds zoals vastgelegd in de Pensioenwet, de uitvoeringsovereenkomst, statuten en het reglement bestuurlijk raamwerk van het fonds. Het bestuur besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan het strategische beleid. Als gevolg van de implementatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen bestaat het bestuur van het fonds sinds 1 juli 2014 uit tien in plaats van acht stemgerechtigde leden. Door de werkgever SABIC Europe BV, als vertegenwoordiger van SABIC Limburg BV en SABIC Capital BV, worden vier leden voorgedragen en op voordracht van de vakorganisaties worden door de ondernemingsraad van SABIC Limburg BV drie leden benoemd. Een lid wordt gekozen uit en door de pensioengerechtigden van het fonds. Het bestuur wordt aangevuld met twee externe leden, bestuursprofessionals, die voorheen niet stemgerechtigd waren. Vanwege de aansluiting van de werkgevers SABIC Innovative Plastics BV en SABIC Global Technologies BV heeft het bestuur in 2014 gewerkt met twee toehoorders voortkomend uit de geledingen van de voornoemde entiteiten die de belangen van de nieuw toegetreden deelnemers vertegenwoordigen, vooruitlopend op de aanpassing van de bezetting van het bestuur ingevolge de CWO. Verslag van het bestuur

20 Dagelijks Bestuur Dagelijkse (uitvoerings)aangelegenheden, voortkomend uit beleidskeuzes en passend binnen de door het bestuur gegeven kaders, worden behandeld door het Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van SPF. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats in het zogenaamd groot DB, te weten het DB aangevuld met de twee bestuursprofessionals. De taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur zijn beschreven en opgenomen in de statuten en verder uitgewerkt in het Reglement bestuurlijk raamwerk. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter treden op als aanspreekpunt voor: het VO en VC; sociale partners bestaande uit de werkgever en de vakbonden; de Ondernemingsraad; de Vereniging voor Gepensioneerden SABIC Europe (VGSE); Externe partijen zoals DNB en AFM. Bestuurs-(advies)commissies Om beter op specialistische vraagstukken in te kunnen spelen, laat het bestuur zich op een aantal deskundigheidsgebieden adviseren door adviescommissies. Het bestuur wordt door de Commissie Financiën en de Commissie Pensioenen ondersteund in de beleidsvoorbereiding. In het Reglement bestuurlijk raamwerk van het fonds zijn de taakomschrijvingen van de adviescommissies opgenomen. De Commissie Financiën draagt zorg voor de adviesvoorbereiding op het beleidsterrein van beleggingen, financiën, risicomanagement en actuariële vraagstukken. De Commissie Pensioenen adviseert het bestuur aangaande pensioenontwikkelingen, klachten en geschillen en communicatie. 20 De adviescommissies bestaan naast de externe bestuursprofessionals, die optreden als voorzitter van de betreffende commissies, uit vier bestuursleden en hebben als primaire taak het bestuur te adviseren over specifieke aangelegenheden op de voornoemde deskundigheidsgebieden. De Commissie Financiën wordt daarnaast ondersteund door twee externe beleggingsdeskundigen. Geschiktheid De voordragende partijen zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanwijzen en ter beschikking stellen van geschikte kandidaten voor het bestuur. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de samenstelling en instandhouding van het bestuur op een afdoende deskundigheids- en competentieniveau is het bestuur met de betrokken partijen een planning overeengekomen. Er is een lijst aangelegd met daarop voldoende potentiële kandidaten uit de drie geledingen (werkgever, werknemers en pensioengerechtigden). Voor de samenstelling van de voornoemde lijst gelden bepaalde selectiecriteria, die voor alle geledingen gelijk zijn. De kandidaten worden (minimaal) opgeleid tot DNB Geschiktheidsniveau A en om de kennis van de kandidaten op peil te houden, vinden aanvullend themabijeenkomsten plaats. De regie voor het opleiden is in handen van het DB. Het bestuur heeft evenals in voorgaande jaren ook in 2014 aandacht besteed aan bevordering van de eigen competentie en deskundigheid. Als basis hanteert het bestuur het eigen geschiktheidsplan, dat in 2014 is aangepast aan de geschiktheidseisen die DNB heeft afgekondigd. In dit plan wordt invulling gegeven aan het voldoen aan de vereiste basis- en dieptekennis op de door het bestuur vastgestelde deskundigheidsgebieden. Het bestuur hanteert een deskundigheidsmatrix die periodiek wordt bijgewerkt. Verslag van het bestuur In het deskundigheids- en opleidingsplan heeft het bestuur gekozen voor één opleidingstraject voor alle bestuursleden gericht op de ontwikkeling van dieptekennis. Dit betekent dat naast de basisopleiding (kennis) ook de opleidingen die gericht zijn op breedtekennis en dieptekennis (inzicht en oordeelsorming) standaard deel uitmaken van de opleidingsafspraken. Verdere specialisatie wordt via masterclasses (werkcolleges) bereikt.

21 Met alle bestuursleden is een persoonlijk ontwikkelplan afgesproken. In dit ontwikkelplan zijn eveneens afspraken gemaakt over de deelname aan seminars of workshops. Om de deskundigheid van ieder bestuurslid op peil te houden, wordt regelmatig voorafgaand aan de bestuursvergadering een themasessie gehouden waarin aandacht wordt besteed aan een actueel thema waarbij specifiek wordt stilgestaan bij voor het fonds relevante ontwikkelingen. Jaarverslag SPF 2014 Het bestuur draagt zorg voor de continuïteit van kennis en kunde binnen het bestuur als collectief middels een gestructureerde succession planning. Daar waar mogelijk wordt de succession planning van het bestuur gecombineerd met de succession planning van het VO. Om te bevorderen dat er te allen tijde voldoende geschikte kandidaten beschikbaar zijn voor het bestuur en het VO, heeft het bestuur een opvolgingsprogramma samengesteld. Hierbij wordt proactief en samen met de voordragende geledingen gewerkt aan de werving en vroegtijdige opleiding van potentiële (bestuurs-)kandidaten. Kandidaten worden binnen de succession planning voorbereid op het bestuurslidmaatschap dan wel het lidmaatschap van het VO. Evaluatie functioneren Periodiek wordt het individuele functioneren van de bestuursleden geëvalueerd en wordt de werking van het gekozen bestuursmodel beoordeeld. Tijdens de beoordelingsgesprekken wordt de voortgang van de gemaakte opleidings- en ontwikkelafspraken besproken. Naast het aspect van aanwezige deskundigheid en bereikte kennis, inzicht en oordeelsvorming wordt tevens aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de vereiste competenties (bestuurlijke vaardigheden). In 2014 heeft het bestuur in lijn met het vorenstaande het eigen functioneren getoetst. Daarbij is aandacht besteed aan de realisatie van de gemaakte opleidings- en ontwikkelafspraken met de individuele bestuursleden. Daarnaast is de ontwikkeling van de vereiste competenties, deskundigheid en bereikte kennis beoordeeld van het bestuur als collectief. Evenwichtige belangenafweging Het bestuur hecht waarde aan een evenwichtige belangenbehartiging van alle groepen belanghebbenden van het fonds. De toets op deze evenwichtigheid bij de besluitvorming vindt plaats binnen de kaders die door sociale partners zijn overeengekomen en vastgelegd in de pensioenovereenkomst. Dit betekent dat het bestuur bij ieder beleidsvoornemen of te nemen besluit nadrukkelijk bekijkt of sprake is van een evenwichtige afweging van de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden. Daarbij worden de belangen van de actieven, gepensioneerden en slapers als deelnemers meegewogen, maar ook de belangen van de werkgever. Bij de in het verslagjaar besproken beleidsvoornemens en genomen besluiten heeft het bestuur waar nodig steeds een evenwichtige afweging van belangen gemaakt. 21 In paragraaf Bestuursbesluiten 2014, is een evenwichtige belangenafweging nadrukkelijk meegenomen bij relevante besluiten. Visitatiecommissie De Visitatiecommissie (VC) kent een toezichthoudende functie die nader is uitgewerkt naar de volgende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De VC heeft als taak het beoordelen van: het functioneren van (het bestuur van) het fonds; beleids- en bestuurs-procedures en -processen en de checks en balances van het fonds; de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met risico s op de langere termijn. De VC bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. Jaarlijks voert de VC een visitatie uit. Ook over 2014 heeft deze plaatsgevonden. Het visitatierapport is door de VC uitgebracht aan het bestuur. De bevindingen zoals verwoord in het visitatierapport zijn opgenomen in paragraaf 6.1. Verantwoordingsorgaan Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft als taak een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO bestaat Verslag van het bestuur

22 uit zes leden. Twee leden zijn aangewezen door de werkgever SABIC Europe B.V., twee leden door de Ondernemingsraad SABIC Limburg B.V. en twee leden zijn gekozen door en uit de pensioengerechtigden. Gedurende 2014 heeft het VO regelmatig met het bestuur over de door het bestuur genomen besluiten en gevoerde beleid gesproken. Belangrijk thema hierbij was de CWO tussen PF SABIC-IP en SPF. Het oordeel van het VO is opgenomen in paragraaf 6.2. Code Pensioenfondsen Het is belangrijk dat pensioenfondsen het eigen functioneren verder verbeteren én dit inzichtelijker maken, met als doel dat belanghebbenden vertrouwen hebben dat de pensioenfondsen het aan hen toevertrouwde geld goed beheren en de belangen van alle betrokkenen evenwichtig afwegen. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben daarom de Code Pensioenfondsen opgesteld. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om de verhoudingen binnen het pensioenfonds en de communicatie met de belanghebbenden transparanter te maken en bij te dragen aan het versterken van goed pensioenfondsbestuur. Het bestuur vindt de Code Pensioenfondsen van groot belang en heeft de aanbevelingen en best practices vanuit de code ingebed in de bedrijfsvoering en waar mogelijk in dit jaarverslag. Het fonds wijkt af van de Code Pensioenfondsen ten aanzien van de evaluatie van het bestuur. In de afgelopen jaren heeft het pensioenfonds een afwijkende frequentie gehanteerd voor het evalueren van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. Bij de betreffende evaluatie van het bestuur werden voorts geen externe partijen betrokken, zoals in de Code Pensioenfondsen als best practice wordt omschreven. 22 Pensioenfederatie Begin 2014 is de pensioenkoepel Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen opgegaan in de Pensioenfederatie. SPF vindt een sterke pensioensector in Nederland van groot belang. Om deze reden is het fonds dan ook lid van de Pensioenfederatie. Uitbesteding aan DPS SPF heeft alle uitvoeringsactiviteiten waaronder pensioenbeheer, vermogensbeheer, de beleidsadvisering en alle overige ondersteunende activiteiten uitbesteed aan DSM Pension Services BV (DPS). De uitvoering van het pensioen- en vermogensbeheer is door het bestuur op basis van een overeenkomst tot dienstverlening uitbesteed aan DPS. De diensten en de kwaliteit hiervan zijn nader uitgewerkt in een Service Level Agreement (SLA). Tevens ondersteunt DPS het bestuur bij de voorbereiding van het beleid. De overeenkomst en bijbehorende SLA tussen het fonds en DPS voldoen aan de in de Pensioenwet gestelde uitbestedingsrichtlijnen. Behalve de jaarlijkse toetsing van de overeenkomst tot dienstverlening en de SLA, beoordeelt het bestuur elk kwartaal de dienstverlening van DPS. In de kwartaalrapportage wordt het bestuur via een gedetailleerd verslag op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in de verslagperiode op het gebied van vermogensbeheer, risicomanagement, pensioenuitvoering, communicatie en de kwaliteit van de overige operationele en adviserende dienstverlening van DPS. De beoordeling door het bestuur van de dienstverlening van DPS wordt vastgelegd in het bestuursverslag van SPF. Verslag van het bestuur Bij de evaluatie van de dienstverlening over 2014 is vastgesteld dat DPS voldoet aan de criteria zoals gesteld in de SLA. Daarbij heeft het bestuur aangemerkt dat gedurende 2014, mede door de belasting voortkomend uit de collectieve waardeoverdracht, een aantal diensten naar mening van het bestuur niet of in meer beperkte vorm zijn afgenomen. Op maandbasis wordt gerapporteerd over de voornaamste financiële ontwikkelingen binnen het fonds. In de betreffende maandrapportage is de balans van het fonds het startpunt. De financiële positie van het fonds wordt vanuit deze balans nader uitgewerkt. De voornaamste sturingsparameters worden in de maandrapportage getoond waaronder nominale zekerheid, kortingskansen en indexatiekansen. De

23 betreffende sturingsparameters worden ter oordeelsvorming afgezet tegen de eerder door het bestuur gedefinieerde normwaarden. Voorts worden risicoparameters zoals value-at-risk en tracking errors op diverse aggregatieniveaus weergegeven. Binnen het kader van uitbesteding is een beheerste en integere bedrijfsvoering van belang. Uit dien hoofde rapporteert DPS volledig transparant over alle door DPS uitgevoerde risicoanalyses en interne audits gericht op de administratieve organisatie van DPS aan de Commissie Financiën. Deze risicoanalyses en interne audits worden op basis van een jaarplan periodiek uitgevoerd. Naast deze interne door DPS en de afdeling Corporate Operational Audit (COA) van DSM NV uitgevoerde controlewerkzaamheden vinden jaarlijks externe audits plaats door de externe accountant. Voorts is DPS in bezit van een assurance rapportage en wordt beschikt over een onafhankelijk geverifieerde Global Investment Performance Standards (GIPS ) verklaring met betrekking tot de rendementsmeting en benchmark berekeningen van de resultaten zoals behaald door DPS. Het geheel van beheersings maatregelen wordt door de Commissie Financiën ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur. Jaarverslag SPF 2014 Countervailing power DPS Het fonds kent twee bestuursprofessionals en externe deskundigen die onafhankelijk optreden richting DPS (countervailing power) en het bestuur voorzien van objectief en professioneel advies. Hieronder wordt nadere informatie verstrekt over de betrokkenheid van derden bij het fonds: De twee bestuursprofessionals ondersteunen het bestuur bij specialistische vraagstukken en op specifieke deskundigheidsgebieden. De bestuursprofessionals vervullen de rol van voorzitter van de Commissie Financiën en de Commissie Pensioenen. De bestuursprofessionals zijn tevens stemgerechtigd bestuurslid. Het fonds laat zich op het gebied van beleggings-technische vraagstukken en strategische beleidsvorming bijstaan door onafhankelijke beleggingsadviseurs. Het bestuur maakt gebruik van de diensten van een adviserend actuaris, die het bestuur adviseert bij actuariële vraagstukken. De certificerend actuaris stelt jaarlijks een actuarieel rapport op, waarin een verklaring is opgenomen ten aanzien van de door de actuaris getoetste onderwerpen. Het betreft onder meer een toetsing van de vastgestelde technische voorzieningen, de actuariële analyses, de vermogenspositie, waaronder het (minimaal) vereist eigen vermogen, de kostendekkende premie en de verslagstaten. Tevens toetst de certificerend actuaris of SPF voldoet aan de in de pensioenwet gestelde eisen met betrekking tot zorgvuldig vermogensbeheer. De externe accountant controleert de jaarrekening. De accountant geeft een verklaring bij de jaarrekening over de getrouwheid en geeft middels het accountantsverslag een toelichting op de controle van de jaarrekening. Tevens worden aan het bestuur rapportages en advies verstrekt door een onafhankelijke Compliance Officer aangaande de inbedding en uitvoering van het integriteitsbeleid van het fonds dat is vertaald naar een gedragscode. 23 Diversiteitsbeleid Het bestuur erkent en waardeert de verschillen tussen personen. Het bestuur heeft oog voor diversiteit en heeft hiervoor uitdrukkelijk aandacht bij de succession planning. Expliciet wordt gekeken naar een evenwichtige bestuurssamenstelling naar bijvoorbeeld leeftijd, geleding en sekse. Beloningsbeleid De leden van het bestuur en het VO die in dienst zijn van SABIC ontvangen geen bezoldiging vanuit SPF. Zij zijn in dienstbetrekking van SABIC en vallen onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van SABIC. Er is geen (aanvullende) beloning vanuit SPF. Daarmee is geen sprake van beloningscomponenten waarmee meer risico s worden genomen dan voor het SPF aanvaardbaar zijn. De twee bestuursprofessionals ontvangen een marktconforme vergoeding. De gepensioneerden vertegenwoordiging in het bestuur ontvangen een vergoeding gebaseerd op de Verordening vergoedingen Sociaal-Economische Raad Verslag van het bestuur

24 SPF zorgt er verder voor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie beleggingstaken zijn uitbesteed, niet aanmoedigt om meer risico s te nemen dan voor SPF aanvaardbaar is. Het beloningsbeleid is een vast onderdeel van de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van deze overeenkomsten. Uitbesteding vermogensbeheer aan derden niet zijnde DPS Een beperkt gedeelte van het vermogensbeheer wordt niet uitgevoerd door DPS, maar door externe commerciële vermogensbeheerders. Het gaat hier om specialistische producten en markten, die voor DPS moeilijk toegankelijk zijn. In deze gevallen selecteert DPS de externe vermogensbeheerder volgens een door het fonds geaccordeerde procedure. Daarbij wordt voorafgaand aan de finale keuze door het bestuur via een right of refusal een finale toetsing op de volledigheid van de door DPS doorlopen procedure uitgevoerd en wordt de passendheid van de belegging binnen de beleggingen van het fonds op hoofdlijnen door het bestuur beoordeeld. DPS monitort na aanstelling de externe commerciële vermogensbeheerders op performance, beleggingsproces, continuïteit, service en het naleven van de contractueel gestelde richtlijnen. 24 Verslag van het bestuur

25 3.3.3 Pensioenregeling Vanaf 1 januari 2011 geldt voor de medewerkers van SABIC een voorwaardelijke middelloonregeling, met dien verstande dat voor de medewerkers geboren vóór 1 januari 1950 en zijnde deelnemer op 31 december 2005 op onderdelen afwijkende (overgangs-)bepalingen gelden. Op hoofdlijnen betekent dit het navolgende: Jaarverslag SPF 2014 Opbouw van ouderdomspensioen met 2,1% per deelnemersjaar over het vaste jaarinkomen dat uitgaat boven de franchise van (niveau 2014) en opbouw van nabestaandenpensioen voor de partner ter grootte van 70% van het behaalbare ouderdomspensioen. Hierbij wordt als peildatum voor de vaststelling van het jaarinkomen uitgegaan van 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar. De aanspraken op ouderdomspensioen die worden opgebouwd vanaf 1 januari 2011 zullen ingaan bij het bereiken van de 66-jarige leeftijd (per 1 januari 2014 opbouw 2,1% bij pensioen-richtleeftijd van 67 jaar). Een nabestaande die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt ontvangt in beginsel een toeslag op het nabestaandenpensioen en een aanvullende nominale uitkering ter reparatie van het ANW-hiaat. Wezen ontvangen als zij aan de vereiste criteria voldoen een wezenpensioen ter grootte van 14% van het behaalbare ouderdomspensioen. Voor volle wezen wordt dit percentage verdubbeld. Bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is er onder voorwaarden recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw. Op 31 december 2005 is, in overeenstemming met de gewijzigde fiscale wetgeving, de mogelijkheid tot deelname aan de prepensioenspaarregeling (PPS) beëindigd voor medewerkers geboren op of na 1 januari Bij de afsluiting van de deelname is met inachtneming van de bepalingen inzake de werkgeversgaranties een prepensioenkapitaal vastgesteld dat als slapersrecht beschikbaar blijft voor prepensioen. Daarnaast zijn aanvullende pensioenafspraken gemaakt die voor de zittende bezetting grosso modo behoud van het prepensioenperspectief betekent. Dat wordt gerealiseerd door de opbouw van extra pensioenaanspraken die via actuariële vervroeging kunnen worden gebruikt voor vervroegde uittreding. Die opbouw van extra pensioenaanspraken vloeit daarbij deels voort uit de extra verlaging van de franchise waartoe in 2005 is besloten. Tevens zijn per individuele deelnemer aanspraken vastgesteld die in beginsel zullen worden gefinancierd en toegekend in de periode van 15 jaar na 1 januari Voor de medewerkers die zijn geboren voor 1950 en op 31 december 2005 in dienst waren bij SABIC blijft, in lijn met de fiscale voorschriften, deelname aan de prepensioenspaarregeling bij wijze van overgangsrecht mogelijk. Voor hen waren derhalve ter behoud van het prepensioenperspectief geen aanvullende maatregelen nodig. Daarom is voor deze groep de franchise vastgesteld op een bedrag van (1 januari 2013). Indien op enig moment over het verstreken deel van de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst de betaalde cumulatieve premie lager is dan de cumulatief berekende gedempte premie, kan het bestuur besluiten om de toekomstige opbouw van pensioenaanspraken over de resterende looptijd van de uitvoeringsovereenkomst te verlagen. 25 De pensioenregeling kent een voorwaardelijk recht op toeslagverlening. SPF streeft er naar om op de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers, de premievrije pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen in beginsel jaarlijks een toeslag te verlenen. De toeslagen worden enkel uit de overrendementen gefinancierd en zijn niet in de premie opgenomen. Verslag van het bestuur

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Jaarverslag SPF 2013 JAARVERSLAG 2013 STICHTING PENSIOENFONDS SABIC. Sittard, april 2014

Jaarverslag SPF 2013 JAARVERSLAG 2013 STICHTING PENSIOENFONDS SABIC. Sittard, april 2014 JAARVERSLAG 2013 STICHTING PENSIOENFONDS SABIC 1 Sittard, april 2014 2 Leeswijzer Het jaarverslag is opgebouwd uit drie blokken: het verslag van het bestuur, de jaarrekening en overige informatie. In het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016 Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016 1 Programma Agenda 1. Pensioenbewustzijn 2. Governance SPF 3. SPF 2015 4. SPF 2016 Q1 (recente ontwikkelingen) 5. Slotopmerkingen en rondvraag 2 1. Pensioenbewustzijn:

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Stichting Pensioenfonds SPF Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Programma 1. Pensioenbewustzijn 2. SPF 2014 3. SPF 2015 4. Rondvraag 2 Pensioenbewustzijn via collectieve communicatie Website:

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Bergen op Zoom Raamsdonksveer Eric Dorn, voorzitter SPF Guido Croonen, plv. voorzitter SPF 0 Agenda Inhoud Pensioenregeling SPF Structuur SPF Pensioenuitvoerder DPS Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie Pensioenfonds DSM Nederland Versie 11-07-2017 Versie 11-07-2017 Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Het bestuur van PDN Het bestuur van PDN bestaat uit maximaal acht leden. Van deze acht leden zijn: vier

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Wim Hamers Voorzitter Raad van Beheer 12 november 2012 Agenda 1. SPH op hoofdlijnen 2. SPH en andere pensioenfondsen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF Q&A PENSIOEN Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF November 2014 Op basis van de voorlichtingsbijeenkomsten van SABIC, SPF en Pensioenfonds SABIC IP eind november 2014

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave oktober 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN

PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN December 2014 Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds MSD vindt het belangrijk dat (nieuwe) bestuursleden zich goed realiseren wat er van hen wordt verwacht.

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Versie: mei 2013 1 Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015 Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe Piet Hein Oyens Diverse management functies bij O&vE, Van Lanschot, EuroCard/MasterCard, Interpay en Equens (1-1- 1990

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF algemene ledenvergadering VGSE 19 april 2011 Eric Dorn, voorzitter SPF Geert Bonte, plv. voorzitter SPF 1 Programma 1. Zorgen over pensioenstelsel 2. Algemeen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VG SABIC IP

Algemene Ledenvergadering VG SABIC IP Algemene Ledenvergadering 15 april 2016 VG SABIC IP Gerard Rutten Algemeen Directeur DPS 2016-000103 In vogelvlucht. 1.DPS even voorstellen 2.Pensioenontwikkelingen in Nederland 2 DSM Pension Services

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 1. Het Pensioenfonds (verder: het Pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Jaarbericht 2013. 2013: Een onrustig jaar. Dekkingsgraad en rente in 2013. Vragen over pensioen?

Jaarbericht 2013. 2013: Een onrustig jaar. Dekkingsgraad en rente in 2013. Vragen over pensioen? Jaarbericht 2013 2013: Een onrustig jaar Het jaar 2013 was voor pensioenfonds SABIC (SPF) een onrustig jaar. Het was een jaar waarin lang onzekerheid bestond over indexatie en korting. Uiteindelijk bleek

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Deelnemerspresentatie

Deelnemerspresentatie Deelnemerspresentatie Paul van Driessen (plv voorzitter pensioenfonds) Ronald Doornbos (Focus Orange adviseur Stuurgroep) Erno Kleijnenberg (voorzitter bestuur Stap) Koos Guis ( bestuurder pensioenfonds)

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

10. Goed pensioenfondsbestuur

10. Goed pensioenfondsbestuur 10. Goed pensioenfondsbestuur 10.1 Algemeen In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. De invloed van deze nieuwe wet is van groot belang voor de governance structuur van

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. AZL NV Pensioenregeling met ingang van 2013 Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. We kunnen

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad 11 - dekkingsgraad SPR gestegen van 102,9% (104,5%) naar 109,1%; - positief resultaat van 51,8 miljoen; - SPR kampt nog met dekkingstekort: geen winstbijschrijving

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Statutenwijziging 3. Sluiting 2 3 1. Opening 4 2. Statutenwijziging Ter stemming bijzondere deelnemersvergadering Statutenwijziging:

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 Inleiding Zoals bekend treedt de Wet versterking bestuur pensioenfonds op 1 juli 2014 in werking. Deze wet leidt tot aanpassing

Nadere informatie

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014 COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT November 2014 PROGRAMMA VANDAAG Inleiding SABIC Presentatie Collectieve Waarde Overdracht PF SIP Samenvatting en afronding SABIC No. 1 INLEIDING SABIC WELKOM De bedoeling

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Eisen voor bestuursleden

Eisen voor bestuursleden Eisen voor bestuursleden (overgenomen uit plan van aanpak deskundigheidsbevordering Pensioenkoepels 2010) Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid deelnemen aan de besluitvorming

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording Profielschetss leden Verantwoordings Orgaan Pensioenstichting Transport (PST) Algemeen Pensioenstichting Transport (PST) is de uitvoerder van de pensioenregeling voor de deelnemende DHL bedrijven in Nederland.

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA Reglement Raad van Toezicht SPA Versie 1 juli 2016 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 3 NOVEMBER 2015

INGETROKKEN PER 3 NOVEMBER 2015 NBA Alert Audit Alert 24 februari 2012 Audit Alert 24 Paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden in controleverklaring ingeval van voorgenomen korting pensioenaanspraken op of vóór 1 april 2013 Deze

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Versie 1 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie