Jaarbericht : Een onrustig jaar. Dekkingsgraad en rente in Vragen over pensioen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2013. 2013: Een onrustig jaar. Dekkingsgraad en rente in 2013. Vragen over pensioen?"

Transcriptie

1 Jaarbericht : Een onrustig jaar Het jaar 2013 was voor pensioenfonds SABIC (SPF) een onrustig jaar. Het was een jaar waarin lang onzekerheid bestond over indexatie en korting. Uiteindelijk bleek korting niet nodig en was indexatie wel mogelijk. Het was ook het jaar waarin het pensioenfonds zich moest voorbereiden op de komst van de werknemers van SABIC IP die vanaf 2014 hun pensioen bij SPF opbouwen. Voorzitter Eric Dorn en plaatsvervangend voorzitter Guido Croonen kijken in dit jaarbericht terug op Ook geven zij al hun gedachten over wat 2014 het pensioenfonds zal brengen. De belangrijkste cijfers uit het Jaarverslag zijn in één overzicht samengevat. Daar blijkt hoe de vele kerncijfers van een pensioenfonds invloed hebben op de dekkingsgraad. Meer informatie over het pensioenfonds in 2013 staat in het Jaarverslag. Het Jaarverslag is te vinden op de website van SPF. Een papieren exemplaar van het Jaarverslag kan aangevraagd worden via de Pension Desk ( ). Het bestuur van SPF beveelt het lezen van dit Jaarbericht bij iedereen bijzonder aan. In de huidige, voor pensioenfondsen onrustige, tijd is het belangrijk goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij het eigen pensioenfonds. Dit Jaarbericht helpt daarbij. Vragen over pensioen? Bij vragen over je pensioen kun je terecht op de website van SPF (www.spf-pensioenen.nl) of bij de Pension desk van SPF: tel of naar: Dekkingsgraad en rente in 2013 De dekkingsgraad is een belangrijke maatstaf voor de financiële situatie bij pensioenfondsen. Het geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen op een bepaald moment toereikend is om te voldoen aan de toekomstige pensioenverplichting. De dekkingsgraad per eind 2013 bedroeg 109,5%. Met die dekkingsgraad voldeed SPF aan de eisen van De Nederlandsche bank (DNB). SPF hoefde daardoor geen korting aan te kondigen op de pensioenrechten en pensioenaanspraken. Gedurende het jaar liet de dekkingsgraad een wisselend verloop zien dat schommelde rond het niveau van de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,6%). Daarmee was met name gedurende de eerste maanden van 2013 de kans op de aankondiging van een korting van de pensioenrechten en opgebouwde pensioenaanspraken aanwezig. Tegen het einde van het jaar trokken de beurzen wereldwijd aan en liet de rente, waarmee het pensioenfonds zijn verplichtingen moet berekenen, een meer gunstig verloop zien. De combinatie van het positieve rendement op de beleggingen en de gestegen rente resulteerde uiteindelijk (na indexatie) in een dekkingsgraad van 109,5% eind 2013.

2 Eric Dorn en Guido Croonen kijken terug op het jaar 2013 Een veelbewogen jaar Het was een veelbewogen jaar, het jaar 2013, concludeert Eric Dorn, de voorzitter van SPF als hij terugkijkt op het afgelopen jaar. Het ging op en neer, met gelukkig een positief einde. Een groot deel van het jaar was er toch de onzekerheid of er misschien nog gekort moest worden op de pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken. Dit was uiteindelijk gelukkig niet het geval. Door de economische opleving in het laatste kwartaal liet de positie van het fonds het toe om de pensioenen en pensioenopbouw te indexeren. Maar Dorn blijft desalniettemin voorzichtig. Hoewel het economisch herstel ook te zien was in het eerste kwartaal van 2014, is het de vraag of dit verder zal doorzetten. Feit is echter dat de situatie waarin het fonds nu verkeert, er beter uitziet dan één of twee jaar geleden. Dat was ook één van de redenen om de pensioenen en de pensioenopbouw te indexeren. Eric Dorn (links) en Guido Croonen SABIC IP Vorig jaar bleek dat werkgever SABIC alle pensioenen van SABIC in Nederland wil onderbrengen in één fonds. En wel in een fonds met een pensioenregeling zoals die van pensioenfonds SPF. Het bestuur van SPF kreeg het verzoek om de SABIC IP-werknemers vanaf 1 januari 2014 hun pensioen te laten opbouwen bij SPF. Het onderbrengen bij SPF van de pensioenen van de gepensioneerden van SABIC IP en de opgebouwde pensioenen van SABIC IP werknemers tot en met 31 december 2013 is iets waarover de werkgever SABIC IP, het pensioenfonds van SABIC IP en SPF nog in gesprek zijn. Het was al snel duidelijk dat dit niet allemaal vóór het einde van het jaar gerealiseerd kon worden, vertelt plaatsvervangend voorzitter Guido Croonen. Pas in de loop van 2014 wordt, naar we verwachten, duidelijk of ook de reeds ingegane pensioenen en tot en met 2013 opgebouwde pensioenaanspraken van SABIC IP-werknemers en gepensioneerden bij SPF ondergebracht zullen worden. We noemen dit een collectieve waardeoverdracht. Voordat het bestuur van SPF besluit om zo n collectieve waardeoverdracht aan te gaan, dienen eerst de voor- en nadelen voor de deelnemers van SPF zorgvuldig te worden afgewogen. Voor het bestuur van SPF betekende de komst per 1 januari 2014 van SABIC IP-werknemers naar SPF veel werk en overleg. Dorn: Er is letterlijk tot de laatste dag van het jaar door allerlei partijen hard gewerkt om de overgang op tijd rond te krijgen. Dan denk ik aan de werkgever, de beide betrokken pensioenfondsen, de

3 uitvoeringsorganisatie DPS en in een eerdere fase de vakbonden. We hebben bij die operatie goed gekeken naar zowel de belangen van de SABIC IP-werknemers als naar de belangen van de deelnemers die al in het fonds zaten. Het SPF bestuur vertegenwoordigt de belangen van de actieve SIP-medewerkers vanaf 1 januari Dat het bestuur de belangen van de SABIC IP-werknemers serieus neemt, blijkt onder meer uit het feit dat bestuursleden van het pensioenfonds van SABIC IP de bestuursvergaderingen van SPF als toehoorder kunnen bijwonen. Indien in de toekomst ook de ingegane pensioenen en de tot en met 2013 opgebouwde pensioenaanspraken van SABIC IP werknemers en gepensioneerden bij SPF worden ondergebracht, dan zal ook de samenstelling van het bestuur aangepast worden. Alle oude en nieuwe deelnemers in het pensioenfonds zijn begin 2014 uitvoerig geïnformeerd over de gang van zaken. Steeds is ook onze leidraad geweest dat de SPF-deelnemers en gepensioneerden geen nadeel mochten ondervinden van de opname van SABIC IP-werknemers in het fonds, benadrukt Dorn. Aan alle deelnemers en gepensioneerden die al vóór 2014 in het fonds zaten, wil ik dan ook zeggen dat de kans op indexatie niet kleiner is geworden. Daarnaast is de kans op korten niet toegenomen. Bovendien is het fonds groter geworden door het grotere aantal deelnemers. Dat betekent ook dat de kosten per deelnemer afnemen. Tenslotte hebben we met de werkgever een vaste jaarlijkse premiebijdrage tot en met 2018 kunnen afspreken. Als bestuur zijn we blij dat de aansluiting is gerealiseerd. We zien als fonds samen met de nieuwe deelnemers de toekomst positief tegemoet. Soberder pensioen Gebeurde er in 2013 al veel bij SPF, in de pensioenwereld om ons heen was het ook niet bepaald rustig. De overheid kwam met voorstellen voor nieuwe regels die de komende tijd hun beslag krijgen. Die regels zorgen ervoor dat de pensioenopbouw en daardoor ook de uit te keren pensioenen soberder zullen worden en waarschijnlijk ook hogere buffers aangehouden dienen te worden. Dit zal ook invloed hebben op de actieve deelnemers en mogelijk ook op de gepensioneerden van SPF. Het proces van versobering is al begonnen met de invoering bij SPF van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar per 1 januari van Daardoor wordt de jaarlijkse pensioenopbouw iets minder. Volgens de redenering van de overheid wordt die lagere opbouw gecompenseerd, doordat werknemers langer gaan werken en dus ook langer pensioen kunnen opbouwen. Hoe de geplande pensioenmaatregelen van de overheid zullen uitpakken voor de pensioenen bij SPF, is nog niet duidelijk, zegt Croonen. Sociale partners, de werkgever en de vakbonden, zullen naar aanleiding van de overheidsmaatregelen beslissen over een aanpassing van de pensioenregeling. Die nieuwe pensioenregeling zal het pensioenfonds eerst toetsen. Wanneer de pensioenregeling deze toets doorstaat, dan zal SPF de regeling vervolgens gaan uitvoeren. Hoewel de sociale partners verantwoordelijk zijn voor een aanpassing van de pensioenregeling, is er nauw overleg tussen de sociale partners en SPF over dit onderwerp. Ook aan de deelnemers van het fonds is gevraagd hoe zij denken over hun pensioen(regeling). Tijdens de risicobereidheidsonderzoeken die recentelijk plaatsvonden, heeft het fonds aan alle deelnemers de mogelijkheid geboden om aan te geven hoe zij denken over allerlei pensioenzaken, waaronder beleggingsrisico s en rendementen. Sociale partners en pensioenfonds kunnen op die manier bij de aanpassing van de regeling rekening houden met de opvattingen van de deelnemers. Jongeren Voor jongeren, die hun pensioen gaan opbouwen op basis van de versoberde wetgeving, zal de impact van de versobering van de pensioenen meer voelbaar zijn dan voor deelnemers die al vele jaren pensioen hebben opgebouwd onder de huidige wetgeving en deels op basis van voormalige (voor de deelnemer gunstigere) wetgeving. Dorn benadrukt dan ook dat het voor jongeren verstandig is om in hun financiële planning daarmee rekening te houden. Hoe jonger je bent, des te groter de impact. DPS Croonen wijst op een gebeurtenis bij SPF die ook deelnemers en gepensioneerden raakt. Het bestuur heeft een nieuw contract afgesloten met pensioenuitvoerder DSM Pension Services (DPS), voor een periode van drie jaar. Een meerjarig contract zorgt voor stabiliteit in een periode waarin het onrustig is in de pensioenwereld. Daarnaast is onze ervaring met DPS dat de dienstverlening van een hoog niveau is. We hebben de prijskwaliteitsverhouding extern laten toetsen, dus we weten ook dat we een marktconforme prijs betalen en dat komt weer ten goede aan onze deelnemers. Als Dorn en Croonen terugkijken op het jaar 2013 benadrukken ze steeds weer dat veel mensen zich hebben ingezet voor de pensioenen van SPF. Dan denken we niet alleen aan het bestuur van SPF maar ook aan de werkgever, de vakbonden, de ondernemingsraad, het Verantwoordingsorgaan en de Visitatiecommissie van SPF en ook de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie DPS.

4 Pensioenverplichtingen SPF eind 2012 (in mln.) 639,2 Veranderingen in deze verplichtingen gedurende 2013: Uitkeringen aan pensioengerechtigden - 13,3 Nieuwe pensioenaanspraken die deelnemers in 2013 hebben opgebouwd + 22,6 Daling van de verplichtingen door stijgende rente - 22,3 Toeslagverlening + 7,9 Overig + 6,4 Pensioenverplichtingen fonds eind ,5 Verplichtingen voor risico deelnemer (PPS/ VPS) + 59,3 Totaal verplichtingen (fonds en deelnemers) 699,8 Stijgende rente, dalende verplichtingen Als de rente waarmee het pensioenfonds zijn verplichtingen moet waarderen stijgt, dan dalen de pensioenverplichtingen. Totaal belegd vermogen eind 2012 (in mln.) 663,6 Veranderingen in belegd vermogen gedurende 2013: Uitkeringen aan pensioengerechtigden - 13,3 Ontvangen Pensioenpremies + 30,6 Beleggingsopbrengsten + 23,7 Uitvoeringskosten - 3,0 Totaal belegd vermogen eind 2013 (risico fonds) 701,6 PPS en VPS gelden (risico deelnemer) + 59,3 Totaal belegd vermogen eind ,9 Aantal deelnemers eind 2013 Actieve deelnemers Gepensioneerden 362 Slapers 372 Beleggingsrendementen in 2013 Onroerend goed + 3,8% Vastrentende waarden - 2,4% Aandelen + 17,3% Alternatieve beleggingen - 0,2% Overige beleggingen (grondstoffen) - 8,3% Totaal beleggingsrendement + 3,5% Pensioenverplichtingen van het pensioenfonds 640,5 mln. Belegd vermogen van het pensioenfonds 701,6 mln. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van pensioenfondsen. Hij geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen op een bepaald moment toereikend is om te voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen enerzijds de pensioenverplichtingen en anderzijds het belegd vermogen, waarvoor het pensioenfonds het risico draagt. Bij het vaststellen van de dekkingsgraad wordt alleen gerekend met het vermogen en de verplichtingen waarvan het pensioenfonds de risico s draagt. De beleggingen van PPS- en VPS-gelden worden daarbij dan ook niet meegerekend.

5 Rente op pre-pensioenkapitaal: 3,5% Over het prepensioenkapitaal wordt jaarlijks een rente toegekend. Deze is onlangs voor de periode van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 door het bestuur van SPF vastgesteld op 3,5%. Hoeveel rente je krijgt over het prepensioenkapitaal hangt af van het rendement dat het pensioenfonds maakt op zijn beleggingen. Is dat rendement hoog dan wordt veel rente bijgeschreven. Is het rendement negatief dan wordt de rente een of meer jaren op nul procent gezet. Die rente blijft nul procent totdat positieve rendementen dat in de jaren daarna weer hebben gecompenseerd. In onderstaande tabel zijn de rendementen en rentepercentages van de afgelopen jaren te zien. Vanwege het beëindigen van Vrijwillig Pensioensparen (VPS) per 1 juli 2014 is hiervoor geen rentepercentage meer van toepassing. Het Verantwoordingsorgaan Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Bij de beoordeling wordt ook betrokken of er van een evenwichtige belangenafweging sprake is. Het algemeen oordeel van het VO over het gevoerde beleid van het bestuur in 2013 is zeer positief. Het bestuur heeft een goede prestatie geleverd in een periode van een stagnerende economie en sterke fluctuaties op de financiële markten. Door het alert volgen van de ontwikkelingen en het nemen van de juiste maatregelen heeft het bestuur de verwachtingen, zoals opgenomen in het ingediende herstelplan waargemaakt. De einddatum van het korte termijn herstelplan is bereikt en tot nu toe is een aankondiging van kortingsmaatregelen voorkomen. Het VO heeft met nadruk de drie volgende onderwerpen met extra aandacht gevolgd: de Wet versterking bestuur pensioenfondsen het nieuwe pensioencontract (FTK) inclusief het onder de deelnemers gehouden risicobereidheidsonderzoek de aansluiting van de actieve SABIC IP (IP) BV medewerkers Het VO constateert dat met de aansluiting van de actieve medewerkers van SABIC IP (IP) BV de werkingssfeer van de belangenbehartiging is uitgebreid. Het VO is zich daarvan terdege bewust. Vanaf 1 januari 2014 zullen zij ook rekening houden met de belangen van deze groep deelnemers. Rendementen en rente op prepensioenkapitaal in de afgelopen jaren ,5% 1 juli 2014 tot 1 juli ,9% 1 juli 2013 tot 1 juli 2014 Van links naar rechts: J. van Moorsel, R. Adriaansens, M. Soons, J. Mastenbroek (plv. Vz), G. Tummers, J. Coenen (Vz) ,1% 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. Twee leden zijn aangewezen door de werkgever, twee leden zijn aangewezen door de ondernemingsraad en twee leden zijn gekozen door en uit de pensioengerechtigden. Vanaf 1 januari 2014 kwam na afloop van de zittingstermijn van Coen Mehlkop, Gerard Tummers in het Verantwoordingsorgaan. (Het volledige oordeel van het Verantwoordingsorgaan is te vinden in het jaarverslag.)

6 Het bestuur van SPF Succession Planning Van links naar rechts: C. van der Sluis, J. Visser, M. Pelsers, E. Hogenboom, G. Verwoort, G. Croonen, E. Dorn, D. Nagtegaal, F. Noteborn, R. Tielens Benoemd op voordracht van de werkgever P.G.H.M. Dorn (voorzitter), G.M.M. Croonen (plv voorzitter), E.H.M. Hogenboom, J.B.M. Visser Benoemd op voordracht van de ondernemingsraad M.L.M. Pelsers, R.L.O. Tielens, G. Verwoort Benoemd na verkiezing uit en door de pensioengerechtigden F.H.M.A. Noteborn Externe bestuursprofessionals A.A. Nagtegaal, C.C. van der Sluis Wijzigingen in het bestuur Als opvolger van, het per 1 januari 2013 vertrokken bestuurslid, Sander Verlaar maakt Jos Visser deel uit van het SPF-bestuur namens de werkgever. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat het pensioenfonds beschikt over deskundige, geschikte en competente bestuursleden. De partijen die bestuursleden voordragen (werkgever, werknemers en pensioengerechtigden) zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanwijzen en ter beschikking stellen van geschikte kandidaten. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de samenstelling en instandhouding van het bestuur op een afdoende deskundigheids- en competentieniveau is het bestuur met deze partijen een plan overeengekomen. Volgens dat plan is er (dynamische) lijst aangelegd met daarop voldoende potentiële kandidaten uit de drie geledingen. Voor de lijst gelden bepaalde selectiecriteria, die voor alle geledingen gelijk zijn. De kandidaten op de lijst worden (minimaal) opgeleid tot DNB deskundigheisniveau 1. Om de kandidaten in de tussentijd niet te verliezen, vinden periodiek themabijeenkomsten plaats. De regie voor het opleiden van kandidaten is in handen van het Dagelijks Bestuur. Paritair bestuur In verband met de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen die in juli 2014 in werking treedt, heeft SPF gekozen voor een zogenoemd paritair bestuursmodel. Volgens dit model zijn in het bestuur drie geledingen vertegenwoordigd, zoals dat nu ook het geval is. Dat zijn de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. Voor het bestuur van SPF betekent dit verder nog het volgende: de medezeggenschap blijft bij het Verantwoordingsorgaan, waarin eveneens de drie geledingen zijn vertegenwoordigd; het interne toezicht wordt voortgezet door de Visitatiecommissie die jaarlijks visiteert; de werkgever onderkent het belang van de bestuurstaken en zal de bestuursleden waar mogelijk faciliteren in het uitoefenen van hun functie; de onafhankelijke bestuurders die in het bestuur zitten, krijgen stemrecht; gewezen deelnemers (slapers) krijgen geen toegang tot bestuursfuncties.

7 Resultaten van het onderzoek naar risicobereidheid bij SPF-deelnemers Eind vorig jaar en begin dit jaar is, in opdracht van SPF, een onderzoek uitgevoerd naar de risicobereidheid van de deelnemers van SPF. Eind vorig jaar vond dit onderzoek plaats onder de toenmalige deelnemers van SPF (actieven en gepensioneerden) en begin dit jaar is het onderzoek ook uitgevoerd onder de werknemers van SABIC IP die sinds januari van dit jaar pensioen opbouwen bij SPF. Als gevolg van nieuwe wettelijke regels die voor pensioenfondsen gaan gelden, moeten sociale partners (werkgever en vakbonden) en pensioenfondsen de komende tijd belangrijke keuzes maken over pensioenen. Keuzes die onder meer te maken hebben met het nemen van financiële risico s. Om die keuzes goed te kunnen maken, wilden sociale partners en het bestuur van het pensioenfonds weten hoe de deelnemers over de risico s rond hun pensioen denken. Dit was de belangrijkste reden voor het uitvoeren van het risicobereidheid onderzoek. De opvattingen van de deelnemers die uit het onderzoek zijn gebleken, zullen de komende tijd worden meegewogen bij de beslissingen die moeten worden genomen. Om een goed beeld te krijgen van de risicobereidheid van deelnemers is in het onderzoek ook gekeken naar het vertrouwen dat men heeft in het eigen pensioenfonds. Verder is onderzocht hoe SPF ers denken over collectiviteit en solidariteit binnen een pensioenfonds. Conclusies Voor het merendeel van de SPF deelnemers kunnen onderstaande conclusies worden getrokken. De deelnemers begrijpen en onderschrijven dat het pensioenfonds (ook) moet beleggen in aandelen; Men kiest vaker voor een pensioenregeling met méér risico s, dan voor een pensioenregeling met weinig of geen risico s. Bij een situatie dat een deel van het pensioen gegarandeerd zou zijn, willen de meeste deelnemers wel enig risico lopen met de belegingen; Deelnemers vinden het belangrijk dat de pensioenen niet te veel (in hoogte) fluctueren; De SPF ers geven de voorkeur aan een pensioen dat zo veel mogelijk wordt geïndexeerd en accepteren daarvoor dat er enig risico genomen moet worden bij het beleggen van de pensioengelden; Men vindt solidariteit tussen de verschillende groepen binnen het pensioenfonds belangrijk. Zo vindt een grote meerderheid dat de kosten van de vergrijzing, zowel door de actieve deelnemers als door de gepensioneerden moeten worden gedragen. Evenwichtige belangenafweging Het bestuur heeft in 2013 bij zijn besluiten telkens rekening gehouden met een evenwichtige belangenafweging wat betreft de verschillende groepen deelnemers(actieven, gepensioneerden en slapers). Onder meer in het beleggingsbeleid is daarmee rekening gehouden Het bestuur hecht er waarde aan dat alle belanghebbenden bij het fonds zich op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Dit is overigens ook een wettelijke eis. Praktisch gezien betekent dit dat het bestuur bij ieder beleidsvoornemen of te nemen besluit nadrukkelijk bekijkt of er sprake is van een evenwichtige afweging van de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden. Disclaimer De in dit jaarbericht verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informative wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informative geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Noch de uitvoerder (zijnde DSM Pension Services B.V.), noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. Colofon Productie en tekst: DSM Pension Services Vormgeving en druk: PPM Event & Media support, Foto s: o.a. Annemiek Mommers Adresgegevens: Bezoekadres: Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen Postadres Postbus 6500, 6401 JH Heerlen Telefoon: Internet:

Jaarbericht 2014. 2014: Een jaar waarin veel veranderde. Dekkingsgraad in 2014. Vragen over je pensioen?

Jaarbericht 2014. 2014: Een jaar waarin veel veranderde. Dekkingsgraad in 2014. Vragen over je pensioen? Jaarbericht 2014 2014: Een jaar waarin veel veranderde Het jaar 2014 was voor de Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) een jaar waarin veel veranderde. Het samengaan van SPF met pensioenfonds SABIC-IP was

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Financiële crisis en lage rente bepalend voor SPF in 2011. Dekkingsgraad en rente

Jaarbericht 2011. Financiële crisis en lage rente bepalend voor SPF in 2011. Dekkingsgraad en rente Jaarbericht 2011 Financiële crisis en lage rente bepalend voor SPF in 2011 Het jaar 2011 was een moeilijk jaar voor de Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF). De economische en financiële crisis en de lage

Nadere informatie

Organisatie SPF. Versie

Organisatie SPF. Versie Organisatie SPF Versie 29-03-2017 Versie 29-03-2017 Organisatie van SPF Missie van SPF SPF verzekert op basis van de Pensioenwet en de door het fonds vastgestelde pensioenreglementen het ouderdoms en arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Jaarbericht : Een jaar waarin weer veel veranderde. Dekkingsgraad Vragen over pensioen?

Jaarbericht : Een jaar waarin weer veel veranderde. Dekkingsgraad Vragen over pensioen? Jaarbericht 2015 2015: Een jaar waarin weer veel veranderde Gepensioneerden en slapers van pensioenfonds SABIC IP stapten in 2015 over naar de Stichting pensioenfonds SPF. Er ontstond een groter en sterker

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. Nieuwe vorm van jaarbericht. Dekkingsgraad en rente. Wijzigingen in het bestuur

Jaarbericht 2010. Nieuwe vorm van jaarbericht. Dekkingsgraad en rente. Wijzigingen in het bestuur Jaarbericht 2010 Nieuwe vorm van jaarbericht Ieder voorjaar komt het jaarbericht van Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) op de website van SPF beschikbaar voor de deelnemers en pensioen gerechtigden. Tot

Nadere informatie

Jaarbericht 2013. Geen korting, maar ook geen indexatie. Dekkingsgraad en rente in 2013. Contact

Jaarbericht 2013. Geen korting, maar ook geen indexatie. Dekkingsgraad en rente in 2013. Contact Jaarbericht 2013 Geen korting, maar ook geen indexatie De overheid stelt steeds hogere eisen aan de financiële buffers van pensioenfondsen. Dat constateren PDN-voorzitter Atzo Nicolaï en plaatsvervangend

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Stichting Pensioenfonds SPF Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Programma 1. Pensioenbewustzijn 2. SPF 2014 3. SPF 2015 4. Rondvraag 2 Pensioenbewustzijn via collectieve communicatie Website:

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Licht blijft op rood voor indexatie. Dekkingsgraad en rente in 2014. Contact

Jaarbericht 2014. Licht blijft op rood voor indexatie. Dekkingsgraad en rente in 2014. Contact Jaarbericht 2014 Licht blijft op rood voor indexatie We willen dolgraag de pensioenen indexeren. De rendementen op de beleggingen waren in 2014 bijzonder hoog en toch blijft het licht op rood voor de indexatie

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC 1 Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF algemene ledenvergadering VGSE 26 april 2012 Eric Dorn, voorzitter SPF Guido Croonen, plv. voorzitter SPF 2 3 Programma 1. Algemeen 2. Financiële positie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016 Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016 1 Programma Agenda 1. Pensioenbewustzijn 2. Governance SPF 3. SPF 2015 4. SPF 2016 Q1 (recente ontwikkelingen) 5. Slotopmerkingen en rondvraag 2 1. Pensioenbewustzijn:

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Bergen op Zoom Raamsdonksveer Eric Dorn, voorzitter SPF Guido Croonen, plv. voorzitter SPF 0 Agenda Inhoud Pensioenregeling SPF Structuur SPF Pensioenuitvoerder DPS Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2017

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2017 Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2017 1 Programma Agenda 1. Organisatie SPF 2. Pensioenregeling SPF (animatie) 3. SPF 2016 4. SPF 2017 Q1 (recente ontwikkelingen) 5. Slotopmerkingen en rondvraag 2

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Waardeoverdracht Uitgave april 2015

Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie Pensioenfonds DSM Nederland Versie 11-07-2017 Versie 11-07-2017 Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Het bestuur van PDN Het bestuur van PDN bestaat uit maximaal acht leden. Van deze acht leden zijn: vier

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 12-05-2016 Versie 12-05-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij SABIC ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds SABIC (SPF). Heb je ook al pensioen opgebouwd

Nadere informatie

Waardeoverdracht internationaal. Versie

Waardeoverdracht internationaal. Versie Waardeoverdracht internationaal Versie 08-06-2017 Versie 08-06-2017 Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdrachten naar SPF als voor waardeoverdrachten naar

Nadere informatie

Waarde- overdracht Uitgave april 2015

Waarde- overdracht Uitgave april 2015 Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Communicatie. Versie 25-02-2016

Communicatie. Versie 25-02-2016 Communicatie Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Communicatie SPF vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar op

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 18-02-2016 Versie 18-02-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij DSM 1 ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Heb je ook al pensioen

Nadere informatie

Jaarbericht Afgelopen jaar turbulent voor pensioenen. Kans op korten in 2017 aanwezig. Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad in 2015.

Jaarbericht Afgelopen jaar turbulent voor pensioenen. Kans op korten in 2017 aanwezig. Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad in 2015. Jaarbericht 2015 Kans op korten in 2017 aanwezig Afgelopen jaar turbulent voor pensioenen Het afgelopen jaar bracht weer veel veranderingen rond de pensioenen. Indexatie (toeslagverlening) was niet mogelijk.

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Communicatie. Versie 14-10-2015

Communicatie. Versie 14-10-2015 Communicatie Communicatie Pensionfonds DSM Nederland vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op onze Pension

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Klachten en geschillen. Versie

Klachten en geschillen. Versie Klachten en geschillen Versie 01-03-2016 Versie 01-03-2016 Klachten en geschillen Pensioenfonds SABIC (SPF) doet er alles aan om je pensioenzaken zo goed mogelijk te regelen. We vinden dat we je vragen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal Brochure Waardeoverdracht Internationaal Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdracht naar PDN als voor waardeoverdracht naar andere pensioenfondsen. Kan

Nadere informatie

Waardeoverdracht. internationaal. Versie 11-01-2016

Waardeoverdracht. internationaal. Versie 11-01-2016 Waardeoverdracht internationaal Versie 11-01-2016 Versie 11-01-2016 Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdracht naar PDN als voor waardeoverdracht naar andere

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave oktober 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Uit dienst. Versie

Uit dienst. Versie Uit dienst Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF algemene ledenvergadering VGSE 19 april 2011 Eric Dorn, voorzitter SPF Geert Bonte, plv. voorzitter SPF 1 Programma 1. Zorgen over pensioenstelsel 2. Algemeen

Nadere informatie

Korte samenvatting van de SPF pensioenvoorlichting op 21 juni 2016 in O.L.V ter Duin in Ossendrecht.

Korte samenvatting van de SPF pensioenvoorlichting op 21 juni 2016 in O.L.V ter Duin in Ossendrecht. Korte samenvatting van de SPF pensioenvoorlichting op 21 juni 2016 in O.L.V ter Duin in Ossendrecht. Presentaties werden verzorgd door Willem Grin en Frank Mortier. Agenda: 1. Pensioenbewustzijn 2. Governance

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Voor wie? Deze toelichting is van belang voor medewerkers die deelnemen aan de nettopensioenregeling. Doel toelichting Het pensioenfonds communiceert in

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Klachten en Geschillen

Klachten en Geschillen Klachten en Geschillen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Brochure. Partner- en Wezenpensioen

Brochure. Partner- en Wezenpensioen 0 Brochure Partner- en Wezenpensioen Partner- en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen

Nadere informatie

Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017

Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017 Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017 NBC congrescentrum Nieuwegein Agenda 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Jaarverslag 2016 3. Nieuwe pensioenregelgeving, herstelplan, actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Volgens een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijken de meeste Nederlanders nog hoge, ja vaak te hoge,

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 13 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waarde overdracht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

De toeslagen die door het bestuur met ingang van 1 juli 2011 zijn vastgesteld, zien er als volgt uit:

De toeslagen die door het bestuur met ingang van 1 juli 2011 zijn vastgesteld, zien er als volgt uit: Ons kenmerk 2011-002716 Behandeld door Afdeling Communicatie Doorkiesnummer +31 (0)45 5788100 E-mailadres info.pdn@dsm.com Heerlen juli 2011 Onderwerp Toeslagverlening (Indexatie) Beste heer, mevrouw,

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 01.07.2016 Versie 01.07.2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij SPF een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Klachten en Geschillen. Versie

Klachten en Geschillen. Versie Klachten en Geschillen Klachten en Geschillen Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) en DSM Pension Services (DPS), de organisatie die voor PDN de pensioenen uitvoert, doen er alles aan om de pensioenzaken

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Brochure. Gebeurtenissen melden

Brochure. Gebeurtenissen melden 0 Brochure Gebeurtenissen melden Gebeurtenissen melden bij SPF Als er iets in je levenssituatie verandert, krijgt Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) als je in Nederland woont in bepaalde gevallen automatisch

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

ÉÉN PENSIOENREGELING VOOR SABIC IN NEDERLAND. November 2015 Harmonisatie pensioenleeftijden

ÉÉN PENSIOENREGELING VOOR SABIC IN NEDERLAND. November 2015 Harmonisatie pensioenleeftijden ÉÉN PENSIOENREGELING VOOR SABIC IN NEDERLAND November 2015 Harmonisatie pensioenleeftijden Programma Historie Nu Persoonlijk pensioenoverzicht Voordelen en nadeel? Diversen Bezwaar 1 Historie 2013: Traject

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. 2011, een jaar met twee gezichten. Dekkingsgraad PDN 2011

Jaarbericht 2011. 2011, een jaar met twee gezichten. Dekkingsgraad PDN 2011 Jaarbericht 2011 2011, een jaar met twee gezichten Uit het jaarverslag 2011 van Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) blijkt 2011 een jaar te zijn geweest met twee gezichten. Zo kijken voorzitter Jos Schneiders

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen. Versie 03-03-2016

Trouwen, samenwonen en kinderen. Versie 03-03-2016 Trouwen, samenwonen en kinderen Versie 03-03-2016 Versie 03-03-2016 Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 25-04-2017 Versie 25-04-2017 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen

Partner- en Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie