Jaarbericht : Een onrustig jaar. Dekkingsgraad en rente in Vragen over pensioen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2013. 2013: Een onrustig jaar. Dekkingsgraad en rente in 2013. Vragen over pensioen?"

Transcriptie

1 Jaarbericht : Een onrustig jaar Het jaar 2013 was voor pensioenfonds SABIC (SPF) een onrustig jaar. Het was een jaar waarin lang onzekerheid bestond over indexatie en korting. Uiteindelijk bleek korting niet nodig en was indexatie wel mogelijk. Het was ook het jaar waarin het pensioenfonds zich moest voorbereiden op de komst van de werknemers van SABIC IP die vanaf 2014 hun pensioen bij SPF opbouwen. Voorzitter Eric Dorn en plaatsvervangend voorzitter Guido Croonen kijken in dit jaarbericht terug op Ook geven zij al hun gedachten over wat 2014 het pensioenfonds zal brengen. De belangrijkste cijfers uit het Jaarverslag zijn in één overzicht samengevat. Daar blijkt hoe de vele kerncijfers van een pensioenfonds invloed hebben op de dekkingsgraad. Meer informatie over het pensioenfonds in 2013 staat in het Jaarverslag. Het Jaarverslag is te vinden op de website van SPF. Een papieren exemplaar van het Jaarverslag kan aangevraagd worden via de Pension Desk ( ). Het bestuur van SPF beveelt het lezen van dit Jaarbericht bij iedereen bijzonder aan. In de huidige, voor pensioenfondsen onrustige, tijd is het belangrijk goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij het eigen pensioenfonds. Dit Jaarbericht helpt daarbij. Vragen over pensioen? Bij vragen over je pensioen kun je terecht op de website van SPF (www.spf-pensioenen.nl) of bij de Pension desk van SPF: tel of naar: Dekkingsgraad en rente in 2013 De dekkingsgraad is een belangrijke maatstaf voor de financiële situatie bij pensioenfondsen. Het geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen op een bepaald moment toereikend is om te voldoen aan de toekomstige pensioenverplichting. De dekkingsgraad per eind 2013 bedroeg 109,5%. Met die dekkingsgraad voldeed SPF aan de eisen van De Nederlandsche bank (DNB). SPF hoefde daardoor geen korting aan te kondigen op de pensioenrechten en pensioenaanspraken. Gedurende het jaar liet de dekkingsgraad een wisselend verloop zien dat schommelde rond het niveau van de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,6%). Daarmee was met name gedurende de eerste maanden van 2013 de kans op de aankondiging van een korting van de pensioenrechten en opgebouwde pensioenaanspraken aanwezig. Tegen het einde van het jaar trokken de beurzen wereldwijd aan en liet de rente, waarmee het pensioenfonds zijn verplichtingen moet berekenen, een meer gunstig verloop zien. De combinatie van het positieve rendement op de beleggingen en de gestegen rente resulteerde uiteindelijk (na indexatie) in een dekkingsgraad van 109,5% eind 2013.

2 Eric Dorn en Guido Croonen kijken terug op het jaar 2013 Een veelbewogen jaar Het was een veelbewogen jaar, het jaar 2013, concludeert Eric Dorn, de voorzitter van SPF als hij terugkijkt op het afgelopen jaar. Het ging op en neer, met gelukkig een positief einde. Een groot deel van het jaar was er toch de onzekerheid of er misschien nog gekort moest worden op de pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken. Dit was uiteindelijk gelukkig niet het geval. Door de economische opleving in het laatste kwartaal liet de positie van het fonds het toe om de pensioenen en pensioenopbouw te indexeren. Maar Dorn blijft desalniettemin voorzichtig. Hoewel het economisch herstel ook te zien was in het eerste kwartaal van 2014, is het de vraag of dit verder zal doorzetten. Feit is echter dat de situatie waarin het fonds nu verkeert, er beter uitziet dan één of twee jaar geleden. Dat was ook één van de redenen om de pensioenen en de pensioenopbouw te indexeren. Eric Dorn (links) en Guido Croonen SABIC IP Vorig jaar bleek dat werkgever SABIC alle pensioenen van SABIC in Nederland wil onderbrengen in één fonds. En wel in een fonds met een pensioenregeling zoals die van pensioenfonds SPF. Het bestuur van SPF kreeg het verzoek om de SABIC IP-werknemers vanaf 1 januari 2014 hun pensioen te laten opbouwen bij SPF. Het onderbrengen bij SPF van de pensioenen van de gepensioneerden van SABIC IP en de opgebouwde pensioenen van SABIC IP werknemers tot en met 31 december 2013 is iets waarover de werkgever SABIC IP, het pensioenfonds van SABIC IP en SPF nog in gesprek zijn. Het was al snel duidelijk dat dit niet allemaal vóór het einde van het jaar gerealiseerd kon worden, vertelt plaatsvervangend voorzitter Guido Croonen. Pas in de loop van 2014 wordt, naar we verwachten, duidelijk of ook de reeds ingegane pensioenen en tot en met 2013 opgebouwde pensioenaanspraken van SABIC IP-werknemers en gepensioneerden bij SPF ondergebracht zullen worden. We noemen dit een collectieve waardeoverdracht. Voordat het bestuur van SPF besluit om zo n collectieve waardeoverdracht aan te gaan, dienen eerst de voor- en nadelen voor de deelnemers van SPF zorgvuldig te worden afgewogen. Voor het bestuur van SPF betekende de komst per 1 januari 2014 van SABIC IP-werknemers naar SPF veel werk en overleg. Dorn: Er is letterlijk tot de laatste dag van het jaar door allerlei partijen hard gewerkt om de overgang op tijd rond te krijgen. Dan denk ik aan de werkgever, de beide betrokken pensioenfondsen, de

3 uitvoeringsorganisatie DPS en in een eerdere fase de vakbonden. We hebben bij die operatie goed gekeken naar zowel de belangen van de SABIC IP-werknemers als naar de belangen van de deelnemers die al in het fonds zaten. Het SPF bestuur vertegenwoordigt de belangen van de actieve SIP-medewerkers vanaf 1 januari Dat het bestuur de belangen van de SABIC IP-werknemers serieus neemt, blijkt onder meer uit het feit dat bestuursleden van het pensioenfonds van SABIC IP de bestuursvergaderingen van SPF als toehoorder kunnen bijwonen. Indien in de toekomst ook de ingegane pensioenen en de tot en met 2013 opgebouwde pensioenaanspraken van SABIC IP werknemers en gepensioneerden bij SPF worden ondergebracht, dan zal ook de samenstelling van het bestuur aangepast worden. Alle oude en nieuwe deelnemers in het pensioenfonds zijn begin 2014 uitvoerig geïnformeerd over de gang van zaken. Steeds is ook onze leidraad geweest dat de SPF-deelnemers en gepensioneerden geen nadeel mochten ondervinden van de opname van SABIC IP-werknemers in het fonds, benadrukt Dorn. Aan alle deelnemers en gepensioneerden die al vóór 2014 in het fonds zaten, wil ik dan ook zeggen dat de kans op indexatie niet kleiner is geworden. Daarnaast is de kans op korten niet toegenomen. Bovendien is het fonds groter geworden door het grotere aantal deelnemers. Dat betekent ook dat de kosten per deelnemer afnemen. Tenslotte hebben we met de werkgever een vaste jaarlijkse premiebijdrage tot en met 2018 kunnen afspreken. Als bestuur zijn we blij dat de aansluiting is gerealiseerd. We zien als fonds samen met de nieuwe deelnemers de toekomst positief tegemoet. Soberder pensioen Gebeurde er in 2013 al veel bij SPF, in de pensioenwereld om ons heen was het ook niet bepaald rustig. De overheid kwam met voorstellen voor nieuwe regels die de komende tijd hun beslag krijgen. Die regels zorgen ervoor dat de pensioenopbouw en daardoor ook de uit te keren pensioenen soberder zullen worden en waarschijnlijk ook hogere buffers aangehouden dienen te worden. Dit zal ook invloed hebben op de actieve deelnemers en mogelijk ook op de gepensioneerden van SPF. Het proces van versobering is al begonnen met de invoering bij SPF van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar per 1 januari van Daardoor wordt de jaarlijkse pensioenopbouw iets minder. Volgens de redenering van de overheid wordt die lagere opbouw gecompenseerd, doordat werknemers langer gaan werken en dus ook langer pensioen kunnen opbouwen. Hoe de geplande pensioenmaatregelen van de overheid zullen uitpakken voor de pensioenen bij SPF, is nog niet duidelijk, zegt Croonen. Sociale partners, de werkgever en de vakbonden, zullen naar aanleiding van de overheidsmaatregelen beslissen over een aanpassing van de pensioenregeling. Die nieuwe pensioenregeling zal het pensioenfonds eerst toetsen. Wanneer de pensioenregeling deze toets doorstaat, dan zal SPF de regeling vervolgens gaan uitvoeren. Hoewel de sociale partners verantwoordelijk zijn voor een aanpassing van de pensioenregeling, is er nauw overleg tussen de sociale partners en SPF over dit onderwerp. Ook aan de deelnemers van het fonds is gevraagd hoe zij denken over hun pensioen(regeling). Tijdens de risicobereidheidsonderzoeken die recentelijk plaatsvonden, heeft het fonds aan alle deelnemers de mogelijkheid geboden om aan te geven hoe zij denken over allerlei pensioenzaken, waaronder beleggingsrisico s en rendementen. Sociale partners en pensioenfonds kunnen op die manier bij de aanpassing van de regeling rekening houden met de opvattingen van de deelnemers. Jongeren Voor jongeren, die hun pensioen gaan opbouwen op basis van de versoberde wetgeving, zal de impact van de versobering van de pensioenen meer voelbaar zijn dan voor deelnemers die al vele jaren pensioen hebben opgebouwd onder de huidige wetgeving en deels op basis van voormalige (voor de deelnemer gunstigere) wetgeving. Dorn benadrukt dan ook dat het voor jongeren verstandig is om in hun financiële planning daarmee rekening te houden. Hoe jonger je bent, des te groter de impact. DPS Croonen wijst op een gebeurtenis bij SPF die ook deelnemers en gepensioneerden raakt. Het bestuur heeft een nieuw contract afgesloten met pensioenuitvoerder DSM Pension Services (DPS), voor een periode van drie jaar. Een meerjarig contract zorgt voor stabiliteit in een periode waarin het onrustig is in de pensioenwereld. Daarnaast is onze ervaring met DPS dat de dienstverlening van een hoog niveau is. We hebben de prijskwaliteitsverhouding extern laten toetsen, dus we weten ook dat we een marktconforme prijs betalen en dat komt weer ten goede aan onze deelnemers. Als Dorn en Croonen terugkijken op het jaar 2013 benadrukken ze steeds weer dat veel mensen zich hebben ingezet voor de pensioenen van SPF. Dan denken we niet alleen aan het bestuur van SPF maar ook aan de werkgever, de vakbonden, de ondernemingsraad, het Verantwoordingsorgaan en de Visitatiecommissie van SPF en ook de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie DPS.

4 Pensioenverplichtingen SPF eind 2012 (in mln.) 639,2 Veranderingen in deze verplichtingen gedurende 2013: Uitkeringen aan pensioengerechtigden - 13,3 Nieuwe pensioenaanspraken die deelnemers in 2013 hebben opgebouwd + 22,6 Daling van de verplichtingen door stijgende rente - 22,3 Toeslagverlening + 7,9 Overig + 6,4 Pensioenverplichtingen fonds eind ,5 Verplichtingen voor risico deelnemer (PPS/ VPS) + 59,3 Totaal verplichtingen (fonds en deelnemers) 699,8 Stijgende rente, dalende verplichtingen Als de rente waarmee het pensioenfonds zijn verplichtingen moet waarderen stijgt, dan dalen de pensioenverplichtingen. Totaal belegd vermogen eind 2012 (in mln.) 663,6 Veranderingen in belegd vermogen gedurende 2013: Uitkeringen aan pensioengerechtigden - 13,3 Ontvangen Pensioenpremies + 30,6 Beleggingsopbrengsten + 23,7 Uitvoeringskosten - 3,0 Totaal belegd vermogen eind 2013 (risico fonds) 701,6 PPS en VPS gelden (risico deelnemer) + 59,3 Totaal belegd vermogen eind ,9 Aantal deelnemers eind 2013 Actieve deelnemers Gepensioneerden 362 Slapers 372 Beleggingsrendementen in 2013 Onroerend goed + 3,8% Vastrentende waarden - 2,4% Aandelen + 17,3% Alternatieve beleggingen - 0,2% Overige beleggingen (grondstoffen) - 8,3% Totaal beleggingsrendement + 3,5% Pensioenverplichtingen van het pensioenfonds 640,5 mln. Belegd vermogen van het pensioenfonds 701,6 mln. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van pensioenfondsen. Hij geeft aan in hoeverre het pensioenvermogen op een bepaald moment toereikend is om te voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen enerzijds de pensioenverplichtingen en anderzijds het belegd vermogen, waarvoor het pensioenfonds het risico draagt. Bij het vaststellen van de dekkingsgraad wordt alleen gerekend met het vermogen en de verplichtingen waarvan het pensioenfonds de risico s draagt. De beleggingen van PPS- en VPS-gelden worden daarbij dan ook niet meegerekend.

5 Rente op pre-pensioenkapitaal: 3,5% Over het prepensioenkapitaal wordt jaarlijks een rente toegekend. Deze is onlangs voor de periode van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 door het bestuur van SPF vastgesteld op 3,5%. Hoeveel rente je krijgt over het prepensioenkapitaal hangt af van het rendement dat het pensioenfonds maakt op zijn beleggingen. Is dat rendement hoog dan wordt veel rente bijgeschreven. Is het rendement negatief dan wordt de rente een of meer jaren op nul procent gezet. Die rente blijft nul procent totdat positieve rendementen dat in de jaren daarna weer hebben gecompenseerd. In onderstaande tabel zijn de rendementen en rentepercentages van de afgelopen jaren te zien. Vanwege het beëindigen van Vrijwillig Pensioensparen (VPS) per 1 juli 2014 is hiervoor geen rentepercentage meer van toepassing. Het Verantwoordingsorgaan Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Bij de beoordeling wordt ook betrokken of er van een evenwichtige belangenafweging sprake is. Het algemeen oordeel van het VO over het gevoerde beleid van het bestuur in 2013 is zeer positief. Het bestuur heeft een goede prestatie geleverd in een periode van een stagnerende economie en sterke fluctuaties op de financiële markten. Door het alert volgen van de ontwikkelingen en het nemen van de juiste maatregelen heeft het bestuur de verwachtingen, zoals opgenomen in het ingediende herstelplan waargemaakt. De einddatum van het korte termijn herstelplan is bereikt en tot nu toe is een aankondiging van kortingsmaatregelen voorkomen. Het VO heeft met nadruk de drie volgende onderwerpen met extra aandacht gevolgd: de Wet versterking bestuur pensioenfondsen het nieuwe pensioencontract (FTK) inclusief het onder de deelnemers gehouden risicobereidheidsonderzoek de aansluiting van de actieve SABIC IP (IP) BV medewerkers Het VO constateert dat met de aansluiting van de actieve medewerkers van SABIC IP (IP) BV de werkingssfeer van de belangenbehartiging is uitgebreid. Het VO is zich daarvan terdege bewust. Vanaf 1 januari 2014 zullen zij ook rekening houden met de belangen van deze groep deelnemers. Rendementen en rente op prepensioenkapitaal in de afgelopen jaren ,5% 1 juli 2014 tot 1 juli ,9% 1 juli 2013 tot 1 juli 2014 Van links naar rechts: J. van Moorsel, R. Adriaansens, M. Soons, J. Mastenbroek (plv. Vz), G. Tummers, J. Coenen (Vz) ,1% 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. Twee leden zijn aangewezen door de werkgever, twee leden zijn aangewezen door de ondernemingsraad en twee leden zijn gekozen door en uit de pensioengerechtigden. Vanaf 1 januari 2014 kwam na afloop van de zittingstermijn van Coen Mehlkop, Gerard Tummers in het Verantwoordingsorgaan. (Het volledige oordeel van het Verantwoordingsorgaan is te vinden in het jaarverslag.)

6 Het bestuur van SPF Succession Planning Van links naar rechts: C. van der Sluis, J. Visser, M. Pelsers, E. Hogenboom, G. Verwoort, G. Croonen, E. Dorn, D. Nagtegaal, F. Noteborn, R. Tielens Benoemd op voordracht van de werkgever P.G.H.M. Dorn (voorzitter), G.M.M. Croonen (plv voorzitter), E.H.M. Hogenboom, J.B.M. Visser Benoemd op voordracht van de ondernemingsraad M.L.M. Pelsers, R.L.O. Tielens, G. Verwoort Benoemd na verkiezing uit en door de pensioengerechtigden F.H.M.A. Noteborn Externe bestuursprofessionals A.A. Nagtegaal, C.C. van der Sluis Wijzigingen in het bestuur Als opvolger van, het per 1 januari 2013 vertrokken bestuurslid, Sander Verlaar maakt Jos Visser deel uit van het SPF-bestuur namens de werkgever. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat het pensioenfonds beschikt over deskundige, geschikte en competente bestuursleden. De partijen die bestuursleden voordragen (werkgever, werknemers en pensioengerechtigden) zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanwijzen en ter beschikking stellen van geschikte kandidaten. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de samenstelling en instandhouding van het bestuur op een afdoende deskundigheids- en competentieniveau is het bestuur met deze partijen een plan overeengekomen. Volgens dat plan is er (dynamische) lijst aangelegd met daarop voldoende potentiële kandidaten uit de drie geledingen. Voor de lijst gelden bepaalde selectiecriteria, die voor alle geledingen gelijk zijn. De kandidaten op de lijst worden (minimaal) opgeleid tot DNB deskundigheisniveau 1. Om de kandidaten in de tussentijd niet te verliezen, vinden periodiek themabijeenkomsten plaats. De regie voor het opleiden van kandidaten is in handen van het Dagelijks Bestuur. Paritair bestuur In verband met de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen die in juli 2014 in werking treedt, heeft SPF gekozen voor een zogenoemd paritair bestuursmodel. Volgens dit model zijn in het bestuur drie geledingen vertegenwoordigd, zoals dat nu ook het geval is. Dat zijn de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. Voor het bestuur van SPF betekent dit verder nog het volgende: de medezeggenschap blijft bij het Verantwoordingsorgaan, waarin eveneens de drie geledingen zijn vertegenwoordigd; het interne toezicht wordt voortgezet door de Visitatiecommissie die jaarlijks visiteert; de werkgever onderkent het belang van de bestuurstaken en zal de bestuursleden waar mogelijk faciliteren in het uitoefenen van hun functie; de onafhankelijke bestuurders die in het bestuur zitten, krijgen stemrecht; gewezen deelnemers (slapers) krijgen geen toegang tot bestuursfuncties.

7 Resultaten van het onderzoek naar risicobereidheid bij SPF-deelnemers Eind vorig jaar en begin dit jaar is, in opdracht van SPF, een onderzoek uitgevoerd naar de risicobereidheid van de deelnemers van SPF. Eind vorig jaar vond dit onderzoek plaats onder de toenmalige deelnemers van SPF (actieven en gepensioneerden) en begin dit jaar is het onderzoek ook uitgevoerd onder de werknemers van SABIC IP die sinds januari van dit jaar pensioen opbouwen bij SPF. Als gevolg van nieuwe wettelijke regels die voor pensioenfondsen gaan gelden, moeten sociale partners (werkgever en vakbonden) en pensioenfondsen de komende tijd belangrijke keuzes maken over pensioenen. Keuzes die onder meer te maken hebben met het nemen van financiële risico s. Om die keuzes goed te kunnen maken, wilden sociale partners en het bestuur van het pensioenfonds weten hoe de deelnemers over de risico s rond hun pensioen denken. Dit was de belangrijkste reden voor het uitvoeren van het risicobereidheid onderzoek. De opvattingen van de deelnemers die uit het onderzoek zijn gebleken, zullen de komende tijd worden meegewogen bij de beslissingen die moeten worden genomen. Om een goed beeld te krijgen van de risicobereidheid van deelnemers is in het onderzoek ook gekeken naar het vertrouwen dat men heeft in het eigen pensioenfonds. Verder is onderzocht hoe SPF ers denken over collectiviteit en solidariteit binnen een pensioenfonds. Conclusies Voor het merendeel van de SPF deelnemers kunnen onderstaande conclusies worden getrokken. De deelnemers begrijpen en onderschrijven dat het pensioenfonds (ook) moet beleggen in aandelen; Men kiest vaker voor een pensioenregeling met méér risico s, dan voor een pensioenregeling met weinig of geen risico s. Bij een situatie dat een deel van het pensioen gegarandeerd zou zijn, willen de meeste deelnemers wel enig risico lopen met de belegingen; Deelnemers vinden het belangrijk dat de pensioenen niet te veel (in hoogte) fluctueren; De SPF ers geven de voorkeur aan een pensioen dat zo veel mogelijk wordt geïndexeerd en accepteren daarvoor dat er enig risico genomen moet worden bij het beleggen van de pensioengelden; Men vindt solidariteit tussen de verschillende groepen binnen het pensioenfonds belangrijk. Zo vindt een grote meerderheid dat de kosten van de vergrijzing, zowel door de actieve deelnemers als door de gepensioneerden moeten worden gedragen. Evenwichtige belangenafweging Het bestuur heeft in 2013 bij zijn besluiten telkens rekening gehouden met een evenwichtige belangenafweging wat betreft de verschillende groepen deelnemers(actieven, gepensioneerden en slapers). Onder meer in het beleggingsbeleid is daarmee rekening gehouden Het bestuur hecht er waarde aan dat alle belanghebbenden bij het fonds zich op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Dit is overigens ook een wettelijke eis. Praktisch gezien betekent dit dat het bestuur bij ieder beleidsvoornemen of te nemen besluit nadrukkelijk bekijkt of er sprake is van een evenwichtige afweging van de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden. Disclaimer De in dit jaarbericht verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informative wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informative geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Noch de uitvoerder (zijnde DSM Pension Services B.V.), noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. Colofon Productie en tekst: DSM Pension Services Vormgeving en druk: PPM Event & Media support, Foto s: o.a. Annemiek Mommers Adresgegevens: Bezoekadres: Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen Postadres Postbus 6500, 6401 JH Heerlen Telefoon: Internet:

Jaarbericht over 2008 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland

Jaarbericht over 2008 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Jaarbericht over 2008 van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Wie is Stichting Pensioenfonds DSM Nederland? Stichting Pensioenfonds DSM Nederland is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur,

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen

Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 34 September 2008 Verkort jaarverslag 2007: een jaar vol uitdagingen Stand van zaken over de overgang naar SABIC (3) Wijziging

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren!

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren! Nummer 2 april 2011 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Diversen Pensioen Beleggingen Solidariteit? Oók Pensioen geen Nieuwe Verantwoord voor

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2012 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel administrateur

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Bestuur. Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV. Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur

Jaarverslag 2010. Bestuur. Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV. Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Datum rapport 23 mei 2011 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Jaarverslag 2009 Dit jaarverslag is een uitgave van Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www. JAARRAPPORT 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.cooppensioenfonds 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een druk en hectisch jaar geweest.

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Yara Nederland Pensioenwereld in zwaar weer Het jaar 2008- en dan met name de tweede helft - werd volledig gedomineerd door de wereldwijde financiële (krediet)crisis, Aandelen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN In dit nummer onder meer: Wisseling in het bestuur van PDN. 4 Winnie de Boer uit Nieuw Zeeland: Het was de Liefde. 7 De pensioenpremies van meneer Pietersen 8 Mijn eerste computer werd met een kruiwagen

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie