Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 2"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 2 Met deze nieuwsbrief willen wij u als cliënt regelmatig informeren over actuele juridische ontwikkelingen. Zoals de praktijkgroep vanuit verschillende disciplines en vestigingen werkzaam is, zal de nieuwsbrief ook verschillende invalshoeken kennen. Bij de inhoud ligt de nadruk op kort, bondig en informatief. Voor uitgebreid advies weet u ons te vinden. De doelgroep van deze nieuwsbrief bent u: de cliënt. Daarom horen wij graag wat u ervan vindt, van de opzet, inhoud of thema s. Stuurt u deze nieuwsbrief ook gerust naar collega s of zakenrelaties. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van deze nieuwsbrief, neemt u dan contact op met onderstaande auteurs of met Adriaan de Buck (advocaat), of Matthijs van Rozen, (kandidaat-notaris), Wilt u meer weten over onze praktijkgroep, dan verwijzen wij u naar onze internetsite: 1. Contractuele afspraken over winstverdeling In de praktijk maken aandeelhouderhouders in een overeenkomst veelvuldig specifieke afspraken over winstverdeling. Zijn dergelijke contractuele afspraken tussen aandeelhouders van een B.V. met betrekking tot de winstverdeling toegestaan? Die vraag wordt in de praktijk met enige regelmaat aan de notaris gesteld. Aandeelhouders wensen dikwijls af te wijken van de pro rata winstverdeling waartoe zij op basis van hun aandelenbelang statutair gerechtigd zijn. De wet stelt voorop dat geen van de aandeelhouders geheel kan worden uitgesloten van het delen in de winst. Daarnaast zijn in beginsel aan aandelen, in verhouding tot hun nominale waarde, gelijke rechten en verplichtingen verbonden. De statuten van een B.V. kunnen echter de aandelen in verschillende soorten verdelen, waarbij een bepaalde soort op een specifieke, afwijkende, wijze deelt in de winst. Een voorbeeld hiervan is een holdingvennootschap met diverse dochtermaatschappijen die zogeheten tracing shares heeft uitgegeven; de houders van een bepaalde soort aandelen zijn uitsluitend gerechtigd tot de winst die een bepaald bedrijfsonderdeel genereert. Het is momenteel niet toegestaan om statutair te bepalen dat aan bepaalde aandelen een hoger winstpercentage toekomt dan aan andere aandelen van dezelfde soort, differentiatie in de omvang van de aandelencoupure daargelaten. Echter, aandeelhouders kunnen contractueel wel

2 overeenkomen op welke wijze uitoefening wordt gegeven aan de financiële rechten. De aanspraak op winst is een vermogensrecht van individuele aandeelhouders. Indien aandeelhouders A en B, ieder houder van 50% van de aandelen, overeenkomen dat de winst in een 40/60-verhouding wordt uitgekeerd, lijkt tegen deze afspraak geen bezwaar te bestaan; in feite doet aandeelhouder A (gedeeltelijk) afstand van zijn vermogensrecht ten behoeve van aandeelhouder B. Het Gerechtshof Amsterdam heeft in het verleden in een procedure geoordeeld dat de algemene vergadering van aandeelhouders rechtsgeldig in overeenstemming met de wensen van een individuele aandeelhouder op diens aandelen een geringer dividend betaalbaar kan stellen dan op de overige aandelen. Deze uitspraak bevestigt de rechtsgeldigheid van contractuele afspraken over winstverdeling. In de literatuur is deze uitspraak echter niet onomstreden, doch de meerderheid van de auteurs onderschrijft deze opvatting. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht kan statutair worden bepaald dat aandelen van een bijzondere soort of aanduiding in het geheel geen of slechts een beperkt recht geven tot deling in de winst. Bijvoorbeeld: aandeel met nummer 24 heeft geen recht op winst, in tegenstelling tot de andere aandelen. De Expertgroep Vereenvoudiging en Flexibilisering van het BV-recht heeft in haar rapport de aanbeveling gedaan dat de algemene vergadering van aandeelhouders de bestemming van de winst bepaalt, tenzij bij of krachtens de statuten anders is bepaald, waarbij krachtens onder meer een overeenkomst tussen aandeelhouders kan omvatten. Deze aanbeveling is echter niet in het wetsvoorstel opgenomen. Vooralsnog een gemiste kans om eindelijk een wettelijke basis te bieden voor contractuele afspraken omtrent winstverdeling. Frank Röben, kandidaat-notaris 2. De 403-verklaring Door een zogenoemde 403-verklaring stelt de moedervennootschap zich hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de dochtervennootschap. De dochter hoeft dan niet meer zelfstandig een jaarrekening te publiceren. In het huidige economische klimaat neemt de belangstelling voor de 403- verklaring toe. Binnen concernverband wordt regelmatig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid tot vereenvoudiging van de jaarrekening die artikel 403 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek biedt. Als een moedervennootschap (hierna: moeder) zich conform artikel 403 verklaart aansprakelijk te stellen voor de schulden van de dochtervennootschap (hierna: dochter), worden de financiële cijfers van de dochter opgenomen in een geconsolideerde jaarrekening van de moeder. De administratieve lasten van het concern worden op die wijze verlicht en de afzonderlijke resultaten van de dochter worden niet bekend gemaakt. Het gebrek aan inzicht van crediteuren in de financiële positie van de dochter wordt gecompenseerd door de hoofdelijke aansprakelijkheid van de moeder. De 403-verklaring van de moeder is een belangrijk vereiste voor de vrijstelling, maar niet het enige. Zo moeten bijvoorbeeld ook alle aandeelhouders van de dochter na aanvang van het boekjaar, maar voor vaststelling van de jaarrekening hiermee instemmen. Jaarlijks dient deze instemmingsverklaring te worden gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit wordt in de praktijk vaak vergeten. De dochter blijft bovendien nog wel verplicht een beperkte balans en resultatenrekening op te stellen (waarvoor geen verplichte accountantscontrole geldt). De Hoge Raad heeft zich tot dusver slechts eenmaal uitgelaten over de reikwijdte van de 403- verklaring. In het arrest Akzo/ING uit 2002 is overwogen dat de verklaring dient te worden gekwalificeerd als een niet tot een bepaalde partij gerichte eenzijdige rechtshandeling. Dat leidt ertoe dat een crediteur eventuele rechten jegens de moeder uitsluitend aan de door deze afgelegde verklaring kan ontlenen en niet aan het wetsartikel.

3 De moeder kan dan ook haar aansprakelijkheid beperken door bijvoorbeeld expliciet in haar 403- verklaring op te nemen dat zij slechts aansprakelijk is voor handelingen van de dochter die na deponering van die verklaring zijn verricht. Volgens vaste rechtspraak leidt die beperking er echter toe, dat de aansprakelijkheidsverklaring niet meer voldoet aan alle vereisten van artikel 403. De dochter zou in dat geval dus niet in aanmerking komen voor de vrijstelling. Als de dochter desondanks haar jaarrekening niet publiceert, omdat zij in de veronderstelling verkeert dat ze wel onder de vrijstelling valt, ontstaat er een aansprakelijkheidsrisico voor de bestuurder van de dochter. Die is immers verantwoordelijk voor de publicatie van de jaarrekening. Met een onbeperkte 403-verklaring neemt de moeder in ieder geval aansprakelijkheid op zich ten aanzien van alle toekomstige schulden van de dochter. Daarnaast bestaat de kans dat een moeder tevens aansprakelijkheid wordt voor alle op dat moment bestaande schulden van de dochter. De werking van de verklaring is beperkt tot schulden die voorvloeien uit zakelijke handelingen van de dochter (denk bijvoorbeeld aan een transactie of een ontslag). Daarentegen kan een crediteur van de dochter zich dus niet tot de moeder wenden met een vordering uit onrechtmatige daad of een belastingclaim. Gelet op de hiervoor uiteengezette ruime werking en vergaande consequenties van de 403-verklaring, kan er behoefte bestaan aan beëindiging van de aansprakelijkheid van de moeder. Daartoe kan de moeder een verklaring van intrekking deponeren bij de Kamer van Koophandel die daarvan mededeling doet in het publicatieblad. Haar aansprakelijkheid is daarmee echter nog niet volledig opgeheven. Voor schulden uit rechtshandelingen die zijn aangegaan vóór de intrekking blijft aansprakelijkheid bestaan. Die overblijvende aansprakelijkheid kan ook worden beëindigd (mits de groepsband door bijvoorbeeld een aandelenoverdracht is verbroken). Een mededeling van het voornemen tot beëindiging moet worden aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad en nadien minimaal twee maanden ter inzage liggen bij het handelsregister. Als er in die periode geen schuldeisers in verzet zijn gekomen tegen de beëindiging, is de definitieve intrekking een feit. In de praktijk komt het overigens vaak voor dat simpelweg wordt vergeten een 403-verklaring in te trekken. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Zo deed zich onlangs de situatie voor dat een dochter werd verkocht en dat de koper nadien een beroep deed op de 403-verklaring die de moeder c.q. verkoper was vergeten in te trekken. De koper sprak de verkoper vervolgens als debiteur aan met betrekking tot intercompany vorderingen, welke vordering werd toegewezen door de Rechtbank Rotterdam. Concluderend kan gezegd worden de problematiek rondom de 403-verklaring is nog niet uitgekristalliseerd. Wel is duidelijk dat het afleggen van deze verklaring zowel voor de moeder als voor de dochter niet zonder risico is. Daphne Westendorp, advocaat 3. Financiering van bedrijfsovernames in crisistijd Banken krijgen dezer dagen het verwijt dat zij in het verleden te lichtvaardig zijn geweest bij het verstrekken van kredieten. Volgens velen zou dit één van de oorzaken zijn van de kredietcrisis. Momenteel is het niet zo eenvoudig een financiering te krijgen. Dat geldt voor werkkapitaalfinanciering, maar ook voor de financiering van een bedrijfsovername. De overnamemarkt heeft lange tijd vrijwel stil gelegen en dat is een probleem in tijden waarin het creëren van schaalgrootte een goed antwoord kan zijn op teruggevallen omzetten en verdampte marges. Is er een oplossing?

4 Vóór de kredietcrisis was het nog mogelijk een bedrijfsovername te financieren door op basis van een klein deel eigen vermogen veel vreemd vermogen aan te trekken en zo de koopsom te financieren. Door dit zgn. hefboomeffect in combinatie met de aftrekbaarheid van de rente op de overnamefinanciering waren private equity partijen in staat hoge bedragen te bieden voor te koop aangeboden bedrijven. Transacties waarin 8 tot 10 maal de winst werd geboden waren geen uitzondering. Aan op deze wijze gefinancierde transacties zijn natuurlijk wel risico s verbonden: de vaak zware financieringslast komt ten laste van de kasstromen van de overgenomen onderneming en vermindert daardoor de financiële weerstand van het overgenomen bedrijf. Daardoor lopen de bij dergelijke transacties betrokken bedrijven in de huidige markt extra risico s. Uiteindelijk dragen ook de banken die deze overnamefinancieringen hebben verstrekt grote risico s. Momenteel zijn bankiers veel voorzichtiger. De banken verlangen dat een koper meer eigen geld in de deal steekt: de hefboom is veel korter geworden. Bovendien verlangt de bank meer zekerheden dan vroeger en vertrouwt de bank veel minder op winstprognoses. Op deze voorzichtige houding krijgen de bankiers opnieuw kritiek. De vraag rijst of deze kritiek terecht is: de banken hebben geleerd van de crisis. In de overnamepraktijk blijkt het dus minder gemakkelijk om de koopsom te financieren. Dit heeft in de eerste plaats een neerwaarts effect op de prijsvorming. Voor kopers die minder afhankelijk zijn van externe financiering biedt dit een kans: zij kunnen met meer realistische koopsommen een kans maken tegen de minder hoge biedingen van private equity partijen. Voor kopers die wèl zijn aangewezen op externe financiering rijst de vraag hoe ze die financiering rond kunnen krijgen. Daarbij speelt onder andere een rol de mogelijkheid voor een koper om een gedeelte van de koopprijs te lenen van de over te nemen vennootschap. De over te nemen vennootschap (we beperken ons hier tot de BV) verstrekt dan een lening aan de koper met het oog op het verkrijgen van aandelen in de vennootschap. De wetgever heeft aan deze financiële steun een grens gesteld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In artikel 207c staat dat een BV geen zekerheden of leningen mag verstrekken aan een koper met het oog op het verkrijgen van aandelen in het eigen (aandelen)kapitaal, met dien verstande dat een dergelijke lening wel is toegestaan tot het bedrag van haar vrij uitkeerbare reserves. Daarna moet de vennootschap een even groot bedrag op haar balans reserveren. De achtergrond van dit steunverbod is de bescherming van crediteuren en eventuele andere aandeelhouders tegen het uithollen van het vermogen van de vennootschap. Weinig bedrijven zullen op dit ogenblik over voldoende liquide middelen beschikken om een bijdrage te kunnen leveren aan hun eigen overname. Leveranciers wensen boter bij de vis, afnemers betalen later, banken zijn voorzichtig bij het verruimen van kredietfaciliteiten, kortom men zit krap bij kas. Eventuele vrij uitkeerbare reserves op de balans zijn niet liquide beschikbaar. Voor een lening ter financiering van haar overname zal de BV dus eerst zelf geld moeten lenen. Voor deze doorleenconstructie zal de bank aanvullende zekerheden verlangen. Op het eerste gezicht lijkt artikel 207c het stellen van die zekerheden te verbieden. In de praktijk wordt toch gebruik gemaakt van de doorleenconstructie. Deze constructie is door de Hoge Raad namelijk niet in strijd bevonden met het steunverbod. De zekerheid wordt in deze opzet niet met het oog op het verkrijgen van aandelen verstrekt maar als zekerheid voor het verkrijgen van een krediet. In het huidige ontwerp van de Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering bv-recht (flex-bv) komt artikel 207c BW te vervallen. Verwacht wordt dat deze wet op zijn vroegst met ingang van 1 januari 2011 in werking zal treden. De doorleenconstructie of het vervallen van het steunverbod zal de financiering van bedrijfsovernames niet vereenvoudigen. Ondernemingen hebben hun mogelijkheden om kredieten te krijgen volledig aangewend om te voorzien in de sterk gestegen behoefte aan werkkapitaal.

5 Wat is dan wel de oplossing? Als koper en verkoper in deze onzekere tijden een gedeelte van de koopsom wensen te financieren dan zullen zij dit zelf moeten oplossen. In de eerste plaats kan overeengekomen worden dat de koopprijs gedeeltelijk wordt omgezet in een lening van verkoper aan koper. Daarnaast wordt in toenemende mate een oplossing gezocht in earn-out constructies, waarin de verkoper een gedeelte van de koopsom, uitgesmeerd over een aantal jaren na de overname, krijgt nabetaald op voorwaarde dat gedurende de earn-out periode de overgenomen vennootschap bepaalde doelstellingen realiseert. Het transactierisico wordt bij earn-out constructies en verkoper s leningen verdeeld tussen koper en verkoper. Daar hoort het transactierisico ook thuis. Rudolph Snethlage, advocaat

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 1

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 1 Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 1 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u het eerste exemplaar van de nieuwsbrief van de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving. Wij danken u voor uw aanmelding.

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Pitfalls in de overnamepraktijk

Pitfalls in de overnamepraktijk Pitfalls in de overnamepraktijk Enige regelmatig voorkomende valkuilen in koopcontracten Mr. P.P.J. Jongen en mr. M.J.E. van den Bergh* Inleiding In deze bijdrage snijden we enkele kwesties aan die bij

Nadere informatie

Uitwinning van pandrecht op aandelen, in het bijzonder de rol van de blokkeringsregeling

Uitwinning van pandrecht op aandelen, in het bijzonder de rol van de blokkeringsregeling Uitwinning van pandrecht op aandelen, in het bijzonder de rol van de blokkeringsregeling M r. E. M. J. B e r g m a n s * Inleiding Financiële herstructureringen komen in het huidige financiële klimaat

Nadere informatie

RJ-Uiting 2012-4: 'Flexibilisering BV-recht

RJ-Uiting 2012-4: 'Flexibilisering BV-recht RJ-Uiting 2012-4: 'Flexibilisering BV-recht Inleiding RJ-Uiting 2012-4 is een gevolg van de inwerkingtreding per 1 oktober 2012 van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (wetsvoorstel 31 058)

Nadere informatie

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014 juni 2014 NBA-handreiking 1126 NBA-handreiking 11xx Van toepassing op: Onderwerp De accountant die betrokken is bij juridische fusie en splitsing Datum: juni 2014 Status: Relevante regelgeving NBA-handreiking,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST?

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? B. Bier 6.1 Inleiding Het prettige van het onderwerp uitkeringen aan aandeelhouders is dat het, zolang er kapitaalvennootschappen zijn altijd in de belangstelling

Nadere informatie

De uitkeringstest bij aandeelhoudersleningen: (g)een brug te ver?

De uitkeringstest bij aandeelhoudersleningen: (g)een brug te ver? De uitkeringstest bij aandeelhoudersleningen: (g)een brug te ver? Mr M.J.M. Franken en mr B.F. Louwerier 1 Dit artikel is verschenen in de bundel De grenzen opzoekend, het Liber Amicorum Prof. Dr. Mr.

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 2014. Volop fiscale actie

Taxtueel. nummer 2 2014. Volop fiscale actie Taxtueel. nummer 2 2014 Volop fiscale actie Inhoudsopgave 6 13 18 26 4 Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen 6 Internationale aanpak belastingontwijking 8 Stemrechten en verzekeringsplicht

Nadere informatie

Managementparticipatie bij private equity investeringen (II)

Managementparticipatie bij private equity investeringen (II) Managementparticipatie bij private equity investeringen (II) Over alignment of interests en conflict of interests Mr. H. Uittien en mr. S.A. Alleman Dit artikel over managementparticipaties bij private

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek

Inhoudsopgave. SRA-Vaktechniek Bijlage bij SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Overzicht veelgestelde vragen (FAQ s) Versie: 20 juni 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

JAARREKENING EN WINSTUITKERING IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

JAARREKENING EN WINSTUITKERING IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN JAARREKENING EN WINSTUITKERING IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Verdiepingscursus Boek 2 BW 22 april 2004 van 16.30 17.45 uur Mr. Karel Frielink Spigthoff 1. De administratieplicht Voor alle rechtspersonen geldt

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

BANKING & FINANCE Januari 2012

BANKING & FINANCE Januari 2012 CMS_LawTax_CMYK_from101.eps BANKING & FINANCE Januari 2012 Banking & Finance nieuws en achtergronden www.cms-dsb.com Voorwoord Voor u ligt de derde editie van onze Banking & Finance Update. Hierin besteden

Nadere informatie

WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA?

WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA? WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA? Publicatie Aflevering 144 afl. 6962 Paginanummers 101-108 Publicatiedatum 16 februari 2013 Auteurs Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat

Nadere informatie

Notitie Knelpunten en Aanbevelingen voor Externe Financiering door VvE s

Notitie Knelpunten en Aanbevelingen voor Externe Financiering door VvE s Notitie Knelpunten en Aanbevelingen voor Externe Financiering door VvE s Van: Mr. R.P.M. de Laat De Advocaten van Van Riet In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Loyaal aan soorten aandelen

Loyaal aan soorten aandelen Loyaal aan soorten aandelen Mr. B. Bier Hoewel al veel over het loyaliteitsdividend gezegd en geschreven is, zal de uitspraak van de Hoge Raad in de DSM-zaak, 1 gewezen na cassatie in het belang der wet,

Nadere informatie

Handleiding participatie overeenkomst

Handleiding participatie overeenkomst Handleiding participatie overeenkomst Inleiding In de aanloop naar een participatie dienen diverse onderwerpen aan de orde te komen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Uiteraard staan de commerciële

Nadere informatie