OVEREENKOMST VAN GELDLENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN GELDLENING"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan 3051, 1077ZX Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ( Zencap ), handelend namens één of meerdere investeerders die worden vermeld in de Bijlagen bij deze overeenkomst (de Investeerder(s) ); 2. Stichting Derdengelden Zencap, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (de Stichting ); 3. een, statutair gevestigd te, kantoorhoudend aan, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (de Geldnemer ); Komen als volgt overeen: 1. Lening De Investeerders verstrekken hierbij een lening aan de Geldnemer onder de voorwaarden als vermeld in deze overeenkomst voor een bedrag van [ (de Leensom ). 2. Leensom 2.1. Zodra Zencap alle in Bijlage 1 genoemde bedragen van de Investeerders heeft ontvangen (de Geldelijke Toezegging(en) ) dan zal Zencap de Leensom (na aftrek van de administratiekosten) naar de bankrekening van de Geldnemer (de Rekening ) overboeken. Het bedrag van de verschuldigde administratiekosten staat vermeld in de in Bijlage 2 opgesomde leningsvoorwaarden (de Voorwaarden ) Indien een Investeerder de Geldelijke Toezegging niet binnen 5 dagen na het sluiten van deze overeenkomst heeft betaald, kan Zencap besluiten de Geldelijke Toezegging zelf te voldoen of daarvoor een nieuwe Investeerder aan te trekken. In dat geval wordt Zencap of de nieuwe Investeerder partij bij deze overeenkomst ter vervanging van de in gebreke gebleven Investeerder. Als gevolg hiervan is de in gebreke gebleven Investeerder niet langer partij bij deze overeenkomst. 1

2 3. Doel De Geldnemer is uitsluitend bevoegd de Leensom aan te wenden ter financiering van Onder geen enkel beding mag de Leensom worden aangewend voor persoonlijke doeleinden. 4. Looptijd De looptijd van deze overeenkomst staat vermeld in de Voorwaarden 5. Opschortende voorwaarden 5.1. Deze overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarden dat Zencap tijdig (1) de Geldelijke Toezeggingen van de Investeerders en (2) de vereiste ondertekende akte(n) van borgtocht heeft ontvangen Indien aan deze opschortende voorwaarden niet is voldaan worden partijen daarvan op de hoogte gebracht als gevolg waarvan het aanbod zoals vervat in deze overeenkomst automatisch komt te vervallen 6. Rente Het toepasselijke rentepercentage staat vermeld in de Voorwaarden. 7. Maandbedragen 7.1. De maandbedragen bestaan uit de verschuldigde rente en de maandelijkse aflossing van de lening Tenzij anders is overeengekomen worden de maandbedragen op de 15e dag van iedere kalendermaand (de Vervaldatum ) van de Rekening geïncasseerd. Hiertoe dient de Geldnemer een incassomachtiging aan de Stichting te verstrekken. De Geldnemer dient er voor zorg te dragen dat het saldo op de Rekening op elke Vervaldag toereikend is. Indien een incasso transactie wordt geweigerd, dan heeft Zencap het recht de door haar gemaakte (bank)kosten bij de Geldnemer in rekening te brengen Indien de periode tussen de dag waarop de Leensom wordt uitgekeerd en de eerste Vervaldatum minder is dan 30 dagen, dan zal Zencap uitsluitend rente over deze periode in rekening brengen, die op de eerste Vervaldag zal worden geïnd. Zencap incasseert dan het eerste maandbedrag op de eerstvolgende Vervaldatum. Indien de periode tussen de dag waarop de Leensom wordt versterkt en de eerste Vervaldatum 30 (dertig) of 31 dagen is, dan wordt het eerste maandbedrag op de eerste Vervaldatum geïncasseerd Indien een opeisbaar maandbedrag niet van de Rekening kan worden geïncasseerd dan worden de Investeerders daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd De Stichting boekt het ontvangen maandbedrag (na aftrek van de servicekosten) binnen 6 werkdagen over naar de Investeerders pro rata ieders Geldelijke Toezegging. 2

3 8. Garanties De Geldnemer garandeert hierbij dat: a) alle informatie en documenten die aan Zencap zijn verstrekt juist, volledig en actueel zijn; b) de akte(n) van borgtocht rechtsgeldig en afdwingbaar zijn; c) de Geldnemer in een gezonde financiële situatie verkeert en aan alle lopende verplichtingen kan voldoen, waaronder begrepen maar niet beperkt de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst; de Geldnemer niet recent tekort is geschoten in de nakoming van een materiële verplichting en zich verder geen relevante feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst; d) de Geldnemer geen partij is een (gerechtelijke) procedure en er tevens geen gerede kans bestaat dat hij op korte termijn betrokken zal raken bij een (gerechtelijke) procedure die nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. 9. Meldingsverplichtingen De Geldnemer verbindt zich tot strikte naleving van de volgende verplichtingen: a) Op verzoek van Zencap verstrekt de Geldnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst binnen een periode van maximaal 45 dagen na afloop van elk volgend kwartaal informatie waaruit de bedrijfseconomische en financiële situatie voor dat kwartaal blijkt samen met een balans en een winst- en verliesrekening en niet later dan 6 maanden na afloop van elk volgend fiscaal boekjaar de (gecontroleerde) jaarstukken; b) Zencap onmiddellijk op de hoogte te brengen indien de Geldnemer kennis heeft dan wel redelijkerwijs zou moeten hebben van feiten of omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot transacties, zekerheidsrechten of verplichtingen, die de activa of de bedrijfseconomische of financiële positie van de Geldnemer dusdanig nadelig zou kunnen beïnvloeden als gevolg waarvan het voor de Geldnemer moeilijk wordt de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen; c) niet over te gaan tot kapitaalvermindering behoudens in geval van verliescompensatie of met een directe uitbreiding van het aandelenkapitaal voor een gelijk of groter bedrag; d) Zencap onverwijld direct schriftelijk op de hoogte te brengen van relevante bedrijfsveranderingen; e) Het is Geldnemer niet toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring van Zencap zekerheidsrechten ten behoeve van derden te vestigen dan wel garanties ten behoeve van derden te verstrekken. 10. Vervroegde opeisbaarheid Indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet binnen een periode van 15 dagen alsnog is nagekomen, worden alle uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is. Tevens zal de Geldnemer in dat geval een boete van 500 verschuldigd zijn. 11. Valuta De Leensom wordt uitsluitend verstrekt en afgelost in euro s. 3

4 12. Vervroegde aflossing De Geldnemer is gerechtig alle uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen op enig moment volledig vervroegd af te lossen Indien de Geldnemer het voornemen heeft vervroegd af te lossen, stelt zij Zencap daarvan 10 werkdagen van te voren in kennis. Indien de Geldnemer het openstaande bedrag niet binnen deze termijn heeft afgelost, dan is de Stichting bevoegd het bedrag van de Rekening te incasseren. 13. De Stichting De Stichting heeft enkel als doel de gelden van de Investeerders en de Geldnemers veilig te stellen. De Stichting is slechts partij bij deze overeenkomst ter aanvaarding van haar verplichting de maandbedragen te innen en uit te betalen aan de Investeerders De Stichting is in geen enkel geval aansprakelijk jegens de Investeerders voor enige schade of vermogensschade ontstaan in verband met deze overeenkomst behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting. Zencap, niet de Stichting, is verantwoordelijk voor de deugdelijke nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. 14. Niet-tijdige betalingen Indien de Geldnemer niet aan de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst voldoet gedurende een onafgebroken periode van 15 dagen, dan kan Zencap de volgende maatregelen nemen: a) De lening vervroegd opeisen overeenkomstig artikel 10; b) De inning uit handen geven aan een incassobureau of een andere professionele partij; en/of c) De lening te verkopen en te cederen aan een incassobureau of een andere professionele partij. 15. Cessieverbod Het is een Investeerder niet toegestaan de vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst aan derden te cederen. Een cessie in strijd met dit artikel is nietig. Deze bepaling heeft derhalve goederenrechtelijk effect. 16. Kosten en belastingen Indien de Geldnemer niet aan de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst voldoet wordt een vaste boete van 100 in rekening gebracht vanaf de derde werkdag na de vervaldatum. Zencap stuurt een sommatie op de dag van de gemiste betaling en brengt 50 in rekening voor elke sommatie. De vergoeding voor sommaties bedraagt maximaal 200 per maand Noodzakelijke (juridische) kosten gemaakt voor de invordering van betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst komen ten laste van de Geldnemer Belastingen die het gevolg zijn van het nakomen van deze overeenkomst worden in ieder geval gedragen door diegene die deze belastingen moet dragen overeenkomstig de desbetreffende wet- en regelgeving. 4

5 17. Identiteit Geldnemer en Investeerders De Geldnemer heeft toegang tot de namen van de Investeerders genoemd in de Bijlagen van deze overeenkomst. Elke Investeerder heeft toegang tot zijn of haar eigen Bijlage. 18. Toepasselijk recht Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 19. Rechtsmacht De partijen kiezen en aanvaarden als enige rechtsforum voor de beslechting van alle geschillen ingevolge of in verband met deze overeenkomst de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde civiele rechter in Amsterdam, Nederland. 5

6 Bijlage bij Gegevens investeerder NAAM INVESTERINGSKOSTEN 1 procentpunt van de nominale rentevoet GEFINANCIERD BEDRAG VAN HET LENING % NOMINAAL RENTEPERCENTAGE %

7 BIJLAGE 2 Leenvoorwaarden BRUTO LEENSOM KOSTEN GELDNEMER BEDRAG TERMIJNEN AANTAL TERMIJNEN RENTEPERCENTAGE % LOOPTIJD LENING maanden

OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid)

OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid) OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid) Tussen: [naam Investeerder] en Stichting Beheer NLInvesteert en Stichting Zekerheden NLInvesteert en [naam Ondernemer] De ondergetekenden: 1. [Investeerder]

Nadere informatie

ZEKERHEDEN AKTE. Partijen:

ZEKERHEDEN AKTE. Partijen: ZEKERHEDEN AKTE Partijen: 1. RoodMicrotec N.V. een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met zetel in Zwolle, Nederland en kantoorhoudende aan de Dokter van Deenweg 58, 8025 BC Zwolle, ingeschreven

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR 100.000,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Samenlening 2013

Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Artikel 1. Definities Hoofdstuk 1. Definities a. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: Samenlening B.V. Samenlening Site Lener Investeerder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Energy Department Collectief BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energy Department Collectief B.V. gevestigd aan

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze. worden de Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering. Op de rechtsverhouding tussen de betrokkenen,

Triodos Bank. Dit zijn onze. worden de Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering. Op de rechtsverhouding tussen de betrokkenen, Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering. Op de rechtsverhouding tussen de betrokkenen, worden de Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering van Triodos Bank NV (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5

Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5 ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Artikel 1. DEFINITIES a. Algemene voorwaarden: De Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Størvatt B.V., ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Inschrijvingsbedrag : is het totale bedrag waarvoor een inschrijver Obligaties wenst te kopen, inclusief de emissievergoeding.

Inschrijvingsbedrag : is het totale bedrag waarvoor een inschrijver Obligaties wenst te kopen, inclusief de emissievergoeding. BIJLAGE V - OBLIGATIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities Aflossingsdatum : de in deze Obligatievoorwaarden vermelde of de op grond van artikel 11 vastgestelde aflossingsdatum. Bonus : het bedrag dat bovenop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

2.2 De hoogte van de bemiddelingsvergoeding wordt overeengekomen in de bemiddelingsovereenkomst tussen BM en de ZZP-er.

2.2 De hoogte van de bemiddelingsvergoeding wordt overeengekomen in de bemiddelingsovereenkomst tussen BM en de ZZP-er. ALGEMENE VOORWAARDEN BE MATCHED B.V. VERSIE 1.0 NOVEMBER 2010 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening m.b.t. zzp-bemiddeling en salarisadministratie van Be Matched B.V. en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: "Bank": "Geldlening": "Geldnemer": "Groenverklaring": "ING":

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Multi-Center

Algemene voorwaarden Multi-Center Algemene voorwaarden Multi-Center Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen.... 3 Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.... 4 Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging....

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mormel

Algemene voorwaarden. Mormel Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Menumonkey

Algemene voorwaarden Menumonkey Algemene voorwaarden Menumonkey Artikel 1 Algemeen 1.1 Menumonkey is de handelsnaam van de vennootschap onder firma. Menumonkey is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37080633, versie 110708

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37080633, versie 110708 Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37080633, versie 110708 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen CANVASS

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie