RJ-Uiting : 'Flexibilisering BV-recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RJ-Uiting 2012-4: 'Flexibilisering BV-recht"

Transcriptie

1 RJ-Uiting : 'Flexibilisering BV-recht Inleiding RJ-Uiting is een gevolg van de inwerkingtreding per 1 oktober 2012 van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (wetsvoorstel ) en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (wetsvoorstel ). Met laatstgenoemde invoeringswet is tegelijkertijd een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in het jaarrekeningenrecht zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Deze Uiting bevat de wijzigingen die als gevolg van deze nieuwe wetgeving zullen worden aangebracht in de RJ-bundel en de RJk-bundel jaareditie 2012 en wordt vervroegd uitgebracht omdat de datum van inwerkingtreding wijzigingen 1 oktober 2012 is en niet 1 januari Wijzigingen De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de jaareditie 2011 van de RJ-bundel en RJk-bundel hebben onder andere te maken met de volgende (gewijzigde) wettelijke bepalingen: - voor BV s verdwijnt de minimumkapitaaleis en het verplichte maatschappelijk kapitaal; - voor BV s ontstaat de mogelijkheid om aandelen uit te geven waarvan de nominale waarde in een andere valuta luidt dan in Euro s; - voor BV s ontstaat de mogelijkheid om stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uit te geven; - het aantal verplichte wettelijke reserves voor BV s neemt af, de reserve minimumkapitaal (art. 2:178 lid 3 BW, de reserve steunfinanciering (art. 2:207c lid 3 BW) en de euro omzetting (bijschrijvings) reserve (art. 2:178a lid 2 en 3 BW) zullen verdwijnen; - het wettelijke systeem van kapitaalbescherming wordt bij de BV gewijzigd. Daarnaast zijn ook noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de hiervoor genoemde wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW aangebracht. Ingangsdatum Deze Uiting is van toepassing op boekjaren waarin de datum van 1 oktober 2012 valt. Reacties en commentaren kunnen bij voorkeur per worden ingediend bij het RJ-secretariaat. Amsterdam, 18 juli 2012

2 Ten opzichte van de RJ-Bundel jaareditie 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht: Gewijzigd worden de alinea s: , , , , , a, a, , a, , , , a, , , , , , , , 315 Bijlage 1, , , , , , Tevens wordt in hoofdstuk 940 Definities enkele wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zullen worden aangebracht in de RJ-bundel jaareditie Inleiding Tabellen 107 en 108: Wetsartikel Onderwerp Richtlijnen Artikel 2:365 lid 2 BW Wettelijke reserve voor onderzoek- en ontwikkelingskosten alinea Artikel 2:373 BW Presentatie en toelichting van het eigen vermogen hoofdstuk 240 Artikel 2:382 BW Gemiddeld aantal werknemers alinea Artikel 2:382a BW Toelichting accountantshonoraria alinea en verder Artikelen 2:383 BW en 2:383b Toelichting bestuurdersbeloningen alinea t/m 383e BW en Artikel 2:389 lid 8 BW Reserve omrekeningsverschillen alinea en Artikel 2:389 lid 10 BW Toelichting verschillen in EV en resultaat enkelvoudig alinea versus geconsolideerd Artikel 2:390 BW Herwaarderingsreserve alinea en verder Afdeling 7, artikel 2:391 BW Jaarverslag hoofdstuk 400 Afdeling 8, artikel 2:392 BW Overige gegevens hoofdstuk 410 Afdeling 9 van Titel 9 BW2 Deskundigenonderzoek hoofdstuk 398 Afdeling 10 van Titel 9 BW2 Openbaarmaking hoofdstuk Overige algemene uiteenzettingen 106 Artikel 2:373 lid 5 BW luidt als volgt: In een jaarrekening die in een vreemde geldeenheid wordt opgesteld, wordt de in lid 1 onderdeel a bedoelde post opgenomen in die geldeenheid, naar de koers op de balansdatum. Vermelden de statuten het geplaatste kapitaal in een andere geldeenheid dan de geldeenheid waarin de jaarrekening is opgesteld, dan wordt in de in lid 1 onderdeel a bedoelde post tevens deze koers en het bedrag in die andere geldeenheid vermeld. 107 Met deze bepaling wordt het volgende beoogd. Indien een jaarrekening wordt opgesteld in een andere geldeenheid dan waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, wordt in de enkelvoudige jaarrekening het geplaatste kapitaal, opgenomen in de andere geldeenheid tegen de koers per balansdatum. De gehanteerde koers en het bedrag van het geplaatste kapitaal in de geldeenheid waarin de aandelen luiden worden eveneens vermeld. Een omrekeningsverschil uit dezen hoofde dient te worden verwerkt in het eigen vermogen, ten gunste of ten laste van de Overige reserves. Zie hoofdstuk 240 Eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening alinea 205.

3 214 Financiële vaste activa 207 Bij de vaststelling in hoeverre de leden of aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, mag volgens artikel 2:24d lid 1 BW geen rekening worden gehouden met lidmaatschappen of aandelen waarvan de wet of een statutaire regeling als bedoeld in artikel 228 lid 5 BW bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. Hierbij valt onder meer te denken aan de door de rechtspersoon in zijn eigen kapitaal gehouden aandelen. Worden deze aandelen door een dochtermaatschappij gehouden, dan geldt hetzelfde verbod. 207a In afwijking van artikel 2:24d lid 1 BW tellen volgens artikel 2:24d lid 2 BW aandelen van een besloten vennootschap waarvan een statutaire regeling als bedoeld in artikel 228 lid 5 BW bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht wel mee voor de toepassing van (onder meer): - artikel 2:24c BW (deelneming); - de artikelen 2:379 lid 1 en 2 en 414 BW (vermelding kapitaalbelangen); en - de artikelen 2:407 lid 2 en 408 lid 1 BW (consolidatievrijstellingen). 317a Bij een waardering volgens de vermogensmutatiemethode dient evenmin rekening te worden gehouden met aandelen die op grond van artikel 2:216 lid 7 BW geen recht geven tot deling in de winst of reserves van de deelneming. Indien het recht tot deling in de winst of reserves beperkt is, wordt met die beperking rekening gehouden bij een waardering volgens de vermogensmutatiemethode. 326 Bij toepassing van de vermogensmutatiemethode dient rekening te worden gehouden met het bijzondere karakter van aandelen of certificaten. In het geval dat tot de aandelen of certificaten daarvan in het kapitaal van een deelneming waarin invloed van betekenis op het financiële en zakelijke beleid wordt uitgeoefend, ook behoren prioriteitsaandelen, preferente aandelen, of aandelen die op grond van artikel 2:216 lid 7 BW geen of een beperkt recht geven tot deling in de winst of reserves, dan wel certificaten daarvan, komt voor deze aandelen of certificaten waardering volgens de vermogensmutatiemethode slechts aan de orde, voor zover aan deze aandelen gelijke rechten ter zake van vermogen en resultaat zijn verbonden als aan gewone aandelen. In andere gevallen wordt bij de waardering van aandelen of certificaten met het bijzondere karakter daarvan rekening gehouden, bijvoorbeeld in het geval dat geen of beperkte rechten op winst of reserves in deze aandelen worden belichaamd. 326a In het geval dat tot aandelen of certificaten daarvan in het kapitaal van een deelneming waarin invloed van betekenis op het financiële en zakelijke beleid wordt uitgeoefend, ook behoren aandelen waarvan een statutaire regeling als bedoeld in artikel 228 lid 5 BW bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht, komt voor deze stemrechtloze aandelen de vermogensmutatiemethode aan de orde op dezelfde wijze als voor gewone aandelen. Indien uitsluitend stemrechtloze aandelen worden gehouden kan geen invloed van betekenis worden uitgeoefend op het financiële en zakelijke beleid en komt de vermogensmutatiemethode niet aan de orde. Verwezen wordt naar hoofdstuk 226 Effecten. 240 Eigen vermogen 202 De volgende begrippen worden in dit hoofdstuk gebruikt. De betekenis van deze begrippen is omschreven in hoofdstuk 940 Begrippen: eigen vermogen; aandelen; aandelenkapitaal; maatschappelijk kapitaal; geplaatst kapitaal;

4 gestort kapitaal; gestort en opgevraagd kapitaal; eigen aandelen; reserves; agio; wettelijke reserves; statutaire reserves; eigen aandelen, kosten uit hoofde van een transactie met; en IFRS*. 205 Indien de jaarrekening wordt opgesteld in een vreemde valuta, wordt het aandelenkapitaal op basis van artikel 2:373 lid 5 BW omgerekend tegen de koers op balansdatum. Bij een besloten vennootschap kan voorts omrekening van het aandelenkapitaal aan de orde zijn indien het aandelenkapitaal op grond van artikel 2:178 lid 2 BW in een vreemde geldeenheid luidt. Het koersverschil dat optreedt bij omrekening van het aandelenkapitaal tegen de koers per balansdatum dient in de Overige reserves te worden verwerkt. 229 De wettelijke reserves waarnaar in artikel 2:373 lid 4 BW wordt verwezen hebben betrekking op de volgende situaties: negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro (artikel 2:67a lid 2 BW); een lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro (artikel 2:67a lid 3 BW); inbreng in natura zonder beschrijving van hetgeen is ingebracht of accountantsverklaring bij de beschrijving (artikel 2:94a lid 6 BW); reserve voor leningen verstrekt door een naamloze vennootschap met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de rechtspersoon of van certificaten van deze aandelen (artikel 2:98c lid 4 BW); reserve voor geactiveerde kosten verbonden aan de oprichting van de vennootschap, de uitgifte van aandelen of kosten van onderzoek en ontwikkeling (artikel 2:365 lid 2 BW); wettelijke reserve deelnemingen zoals bedoeld in artikel 2:389 lid 6 BW; reserve omrekeningsverschillen (artikel 2:389 lid 8 BW); herwaardering van activa (artikel 2:390 BW). Wettelijke reserves zijn niet vrij uitkeerbaar aan de aandeelhouders. De wettelijke reserves waarnaar in artikel 2:373 lid 4 BW wordt verwezen worden óf als afzonderlijke posten in de balans onder het eigen vermogen gepresenteerd óf in de toelichting als specificatie van de andere wettelijke reserves. Het presenteren van de wettelijke reserves als afzonderlijke posten in de balans onder het eigen vermogen heeft de voorkeur. 229a De wettelijke reserve deelnemingen wordt gevormd voor resultaten en rechtstreekse vermogensvermeerderingen van de deelnemingen sinds de eerste waardering volgens de vermogensmutatiemethode. Op het moment van deze eerste waardering bedraagt deze wettelijke reserve dus nihil. Onder rechtstreekse vermogensvermeerderingen worden verstaan de baten die rechtstreeks in het eigen vermogen van de deelnemingen zijn verwerkt, zoals beschreven in alinea 104 van hoofdstuk 265 Overzicht van het totaalresultaat van de rechtspersoon. Rechtstreekse vermogensvermeerderingen die voortvloeien uit de financiële relatie van de rechtspersoon met zijn deelneming als aandeelhouder of lid als zodanig, bijvoorbeeld een aanvullende agiostorting in een deelneming, vallen niet hieronder. Op de wettelijke reserve deelnemingen worden in mindering gebracht uitkeringen waarop de rechtspersoon sedert de eerste waardering tegen netto-vermogenswaarde tot het moment van vaststellen

5 van de jaarrekening recht heeft verkregen, alsmede rechtstreekse vermogensverminderingen bij de deelneming, en uitkeringen die de rechtspersoon zonder beperkingen kan bewerkstelligen. Voorbeelden van beperkingen zijn: het niet kunnen afdwingen van een besluit tot uitkering; een (buitenlandse) deelneming die op grond van wet- en regelgeving beperkt is in het uitkeren van winsten of reserves. Voorbeelden zijn valutarestricties, wettelijke reserves en contractuele afspraken die uitkering beperken tot een bepaald minimumniveau van het eigen vermogen van de deelneming; Een beperking kan ook bestaan indien en voor zover de deelneming geen uitkeringen mag doen die tot gevolg hebben dat zij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (zie artikel 2:216 BW). Er is in ieder geval geen sprake van een beperking voor zover na het doen van een uitkering de continuïteit van de deelneming gewaarborgd is. Een beperking bestaat in ieder geval wel indien en voor zover door uitkering discontinuïteit onontkoombaar is (zie hoofdstuk 170 alinea 202) of ernstige onzekerheid over de continuïteit ontstaat (zie hoofdstuk 170 alinea 302); de aanvullende belasting die bij de uitkerende deelneming wordt geheven wanneer tot uitkering wordt overgegaan. 231 De reserves als bedoeld in alinea 229 kunnen worden gevormd hetzij als onderdeel van de winstbestemming/-verdeling (behoudens de reserve bedoeld in artikel 2:94a BWen 2:98c lid 4 BW ) hetzij ten laste van het Agio of de Overige reserves, zulks ter beslissing van de bevoegde organen van de rechtspersoon met inachtneming van wettelijke en statutaire bepalingen omtrent de reservevorming. De afname van de wettelijke reserves komt ten gunste van de Overige reserves, dan wel is onderdeel van de winstbestemming/-verdeling, zulks ter beslissing van de bevoegde organen van de rechtspersoon met inachtneming van wettelijke en statutaire bepalingen omtrent de reservevorming. In de opgemaakte balans dienen de mutaties die op grond van wettelijke en statutaire bepalingen in de reserves behoren te worden aangebracht, te zijn verwerkt. Het voorstel voor de bestemming van de vrijval uit dan wel voor de bron van de toevoeging aan de wettelijke en statutaire reserves dient voor zover nodig voor het vereiste inzicht, te worden opgenomen onder Overige gegevens. 237 Artikel 2:378 BW luidt: 1. Het verloop van het eigen vermogen gedurende het boekjaar wordt weergegeven in een overzicht. Daaruit blijken: a. het bedrag van elke post aan het begin van het boekjaar; b. de toevoegingen en de verminderingen van elke post over het boekjaar, gesplitst naar hun aard; c. het bedrag van elke post aan het einde van het boekjaar. 2. In het overzicht wordt de post gestort en opgevraagd kapitaal uitgesplitst naar de soorten aandelen. Afzonderlijk worden vermeld de eindstand en de gegevens over het verloop van de aandelen in het kapitaal van de rechtspersoon en van de certificaten daarvan, die deze zelf of een dochtermaatschappij voor eigen rekening houdt of doet houden. Vermeld wordt op welke post van het eigen vermogen de verkrijgingsprijs of boekwaarde daarvan in mindering is gebracht. 3. Opgegeven wordt op welke wijze stortingen op aandelen zijn verricht die in het boekjaar opeisbaar werden of vrijwillig zijn verricht, met de zakelijke inhoud van de in het boekjaar verrichte rechtshandelingen, waarop een der artikelen 94, 94c of 204 van toepassing is. Een naamloze vennootschap vermeldt iedere verwerving en vervreemding voor haar rekening van eigen aandelen en certificaten daarvan; daarbij worden medegedeeld de redenen van verwerving, het aantal, het nominale bedrag en de overeengekomen prijs van de bij elke handeling betrokken aandelen en certificaten en het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen. 4. Een naamloze vennootschap vermeldt de gegevens omtrent het aantal, de soort en het nominale bedrag van de eigen aandelen of de certificaten daarvan: a. die zij of een ander voor haar rekening op de balansdatum in pand heeft; b. die zij of een dochtermaatschappij op de balansdatum houdt op grond van verkrijging met toepassing van artikel 98 lid 5. Aanbevolen wordt om ook van het geplaatste kapitaal, indien dit afwijkt van het gestorte en opgevraagde kapitaal, in de toelichting een uitsplitsing te verstrekken naar de soorten aandelen overeenkomstig artikel 2:378 lid 2 BW. Artikel 2:373 lid 1, onder d BW bepaalt dat de wettelijke reserves naar hun aard worden onderscheiden en afzonderlijk onder het eigen vermogen worden vermeld.

6 403 Alle vermogensmutaties welke betrekking hebben op de financiële relatie van de rechtspersoon met zijn aandeelhouders en leden als zodanig dienen rechtstreeks in het eigen vermogen te worden verantwoord. Voorbeelden van dergelijke mutaties zijn: vermogensvermeerdering al dan niet door plaatsing van aandelen, aanzuivering van verliezen (waaronder de kwijtschelding van schulden) of verkoop van eigen aandelen; vermogensvermindering door inkoop van of terugbetaling op aandelen; vermogensvermeerdering of -vermindering als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal in een jaarrekening die in een vreemde geldeenheid is gesteld; mutaties binnen het eigen vermogen als gevolg van afstempeling van aandelen; dividenduitkering ten laste van de vrije reserves. 275 Op aandelen gebaseerde betalingen 103 Dit hoofdstuk is niet van toepassing op: een transactie met een personeelslid van de rechtspersoon (of een andere partij) in zijn hoedanigheid van aandeelhouder (of houder van andere eigen-vermogensinstrumenten) van de rechtspersoon. Indien bijvoorbeeld alle aandeelhouders van de rechtspersoon het recht krijgen om extra aandelen te verwerven tegen een lagere prijs dan de reële waarde van die aandelen, en een personeelslid een dergelijk recht ontvangt als aandeelhouder, dan valt het toekennen van dat recht niet onder de toepassing van dit hoofdstuk. De Richtlijnen bevatten geen specifieke bepalingen voor deze transacties; een transactie waarbij de rechtspersoon goederen verwerft als onderdeel van een fusie of overname, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 216 Fusies en overnames; een (inbreng)transactie tussen rechtspersonen onder gemeenschappelijke leiding, inclusief de inbrengtransactie die plaatsvindt bij oprichting van de rechtspersoon. De Richtlijnen bevatten geen specifieke bepalingen voor deze transacties; en een transactie waarbij de rechtspersoon goederen ontvangt of diensten afneemt op grond van een contract tot aankoop of verkoop van niet-financiële activa (commodities), waarbij elk van de partijen het recht heeft op nettobasis af te rekenen in liquide middelen of een ander financieel instrument of door ruil van financiële instrumenten. Dergelijke contracten vallen op basis van alinea binnen het toepassingsgebied van hoofdstuk 290 Financiële instrumenten. Dit hoofdstuk gaat niet in op de juridische aspecten die van toepassing kunnen zijn bij uitgifte van aandelen. De waarderingsmethoden die aanvaardbaar zijn voor een inbrengbeschrijving (in overeenstemming met artikel 2:94a tot en met 2:94c respectievelijk 2:204a en 2:204b BW) kunnen afwijken van de waarderingsmethode die wordt toegepast in het kader van dit hoofdstuk. 305 Vrijstellingen voor groepsmaatschappijen 202 Op grond van artikel 2:403 lid 1 BW onder a kan een vereenvoudigde balans en winst- en verliesrekening worden opgemaakt. Deze stukken zullen in het algemeen niet voor publicatie bestemd zijn. Indien een rechtspersoon van artikel 2:403 BW gebruik maakt, heeft de jaarrekening niettemin een belangrijke functie. Artikel 2:10 lid 2 BW bepaalt: Onverminderd het bepaalde in de volgende titels van dit boek is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de rechtspersoon op te maken. Het belang van het voldoen aan artikel 10 met betrekking tot een jaarrekening van de rechtspersoon, ook indien deze vereenvoudigd is op grond van artikel 2:403 BW, blijkt onder andere uit de volgende artikelen:

7 artikelen 342 en 343 Wetboek van Strafrecht; in geval van een privaatrechtelijke rechtspersoon is bij faillissement een bestuurder en/of commissaris strafrechtelijk aansprakelijk voor het niet naleven van artikel 2:10 BW; artikelen 2:138, 2:149, 2:248 en 2:259 BW; schending van artikel 2:10 BW houdt in dat in geval van faillissement een bestuurder en/of commissaris zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Het gevolg is een hoofdelijke aansprakelijkheid voor het tekort van de boedel; artikelen 2:58, 2:101 en 2:210 BW; de jaarrekening moet worden vastgesteld; artikel 2:105 BW; uitkering van winst bij een naamloze vennootschap geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat de uitkering geoorloofd is. 203 Gelet op de betekenis van een jaarrekening die vereenvoudigd wordt opgemaakt op grond van artikel 2:403 BW verdient het aanbeveling om bij het opmaken van de jaarrekening uit te gaan van grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, zoals deze zijn verwoord in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen, dan wel IFRS*. Dit is met name van belang in verband met het bepaalde in de artikelen 2:105 en 2:216 BW. Overwogen kan worden om ten behoeve van de algemene vergadering die de jaarrekening vaststelt bij de posten genoemd in artikel 2:403 lid 1 BW onder a vergelijkende bedragen te verstrekken. Bij het opmaken van de vereenvoudigde jaarrekening op grond van artikel 2:403 BW moet in ieder geval rekening worden gehouden met eventuele inrichtingsvoorschriften die voortvloeien uit andere titels dan Titel 9, zoals de wettelijke reserves genoemd in de artikelen 2:94a en 2:98c lid 4BW (zie ook hoofdstuk 240 Eigen vermogen). 206 De opheffing van de aansprakelijkstelling is geregeld in artikel 2:404 BW, dat als volgt luidt: 1. Een in artikel 403 bedoelde aansprakelijkstelling kan worden ingetrokken door nederlegging van een daartoe strekkende verklaring ten kantore van het handelsregister. 2. Niettemin blijft de aansprakelijkheid bestaan voor schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen welke zijn verricht voordat jegens de schuldeiser een beroep op de intrekking kan worden gedaan. 3. De overblijvende aansprakelijkheid wordt ten opzichte van de schuldeiser beëindigd, indien de volgende voorwaarden zijn vervuld: a. de rechtspersoon behoort niet meer tot de groep; b. een mededeling van het voornemen tot beëindiging heeft ten minste twee maanden lang ter inzage gelegen ten kantore van het handelsregister waar de rechtspersoon is ingeschreven; c. ten minste twee maanden zijn verlopen na de aankondiging in een landelijk verspreid dagblad dat en waar de mededeling ter inzage ligt; d. tegen het voornemen heeft de schuldeiser niet tijdig verzet gedaan of zijn verzet is ingetrokken dan wel bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak ongegrond verklaard. 4. Indien de schuldeiser dit verlangt moet, op straffe van gegrondverklaring van een verzet als bedoeld in lid 5, voor hem zekerheid worden gesteld of hem een andere waarborg worden gegeven voor de voldoening van zijn vorderingen waarvoor nog aansprakelijkheid loopt. Dit geldt niet, indien hij na het beëindigen van de aansprakelijkheid, gezien de vermogenstoestand van de rechtspersoon of uit anderen hoofde, voldoende waarborgen heeft dat deze vorderingen zullen worden voldaan. 5. Tot twee maanden na de aankondiging kan de schuldeiser voor wiens vordering nog aansprakelijkheid loopt, tegen het voornemen tot beëindiging verzet doen door een verzoekschrift aan de rechtbank van de woonplaats van de rechtspersoon die hoofdschuldenaar is. 6. De rechter verklaart het verzet slechts gegrond nadat een door hem omschreven termijn om een door hem omschreven waarborg te geven is verlopen, zonder dat deze is gegeven. 315 Vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen Bijlage 1 Inrichtings- en publicatievoorschriften voor middelgrote rechtspersonen 6. Overige gegevens (afdeling 8) Geen vrijstellingen.

8 Op grond van artikel 2:397 lid 7 BW gelden enkele vrijstellingen. Niet behoeft te worden vermeld: artikel 2:392 lid 1, onder e BW: lijst van namen van degenen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap; artikel 2:392 lid 1, onder f BW: opgave van aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten, het aantal stemrechtloze aandelen en het aantal aandelen dat geen of slechts een beperkt recht geeft tot deling in de winst of reserves van de vennootschap; artikel 2:392 lid 3 BW: recht zoals bedoeld in lid 1, onder e, belichaamd in een aandeel. Verder is in artikel 2:394 lid 4 BW aangegeven wat niet openbaar behoeft te worden gemaakt, mits die stukken ter inzage worden gehouden ten kantore van de rechtspersoon. 330 Verbonden partijen 102 Dit hoofdstuk is van toepassing op de toelichting in de jaarrekening van een rechtspersoon ten aanzien van transacties met verbonden partijen. Bij de omschrijving van verbonden partij wordt volgens de wettekst van artikel 2:381 lid 3 BW uitgegaan van de definitie van verbonden partijen zoals bedoeld in de door de IASB vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden.. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 900 Wetteksten. 398 Accountantsonderzoek 105 De werkzaamheden van de accountant hebben betrekking op de jaarrekening, het jaarverslag en de Overige gegevens. Ten aanzien van de jaarrekening onderzoekt de accountant of: deze het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht geeft; deze voldoet aan de wettelijke voorschriften. Ten aanzien van het jaarverslag gaat de accountant, voor zover hij dit kan beoordelen, na of: dit overeenkomstig de wettelijke voorschriften is opgesteld; dit verenigbaar is met de jaarrekening (en met de Overige gegevens artikel 2:392 lid 2 BW). Ten aanzien van de Overige gegevens gaat de accountant na of deze zijn toegevoegd. Artikel 2:393 lid 3 BW luidt: De accountant onderzoekt of de jaarrekening het in artikel 362 lid 1 vereiste inzicht geeft. Hij gaat voorts na, of de jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet, of het jaarverslag, voor zover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig deze titel is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is, en of de in artikel 392 lid 1, onderdelen b tot en met h, vereiste gegevens zijn toegevoegd. 410 Overige gegevens 102 De ingevolge artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen Overige gegevens betreffen: a. de accountantsverklaring bedoeld in artikel 2:393 lid 5 BW (zie hoofdstuk 398 Accountantsonderzoek) of een mededeling waarom deze ontbreekt; b. een weergave van de statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst (zie alinea 103 van hoofdstuk 420 Winstbestemming, verwerking verlies); c. een opgave van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, het voorstel daartoe; d. een weergave van de statutaire regeling omtrent de bijdrage in een tekort van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, voor zover deze van de wettelijke bepalingen afwijkt; e. een lijst van namen van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon toekomt, met een omschrijving van de aard van dat recht;

9 f. een opgave van het aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten, het aantal stemrechtloze aandelen en het aantal aandelen dat geen of slechts een beperkt recht geeft tot deling in de winst of reserves van de vennootschap, met vermelding van de bevoegdheden die zij geven; g. een opgave van de gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon en de in zijn geconsolideerde jaarrekening betrokken maatschappijen tezamen, onder mededeling van de omvang van die gevolgen; h. opgave van het bestaan van nevenvestigingen en van de landen waar nevenvestigingen zijn, alsmede van hun handelsnaam indien deze afwijkt van die van de rechtspersoon. 615 Beleggingsinstellingen 707 Artikel 2:105 lid 5 BW bepaalt, dat bij een naamloze vennootschap eigen aandelen bij de berekening van de winstverdeling meetellen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Voor een besloten vennootschap bepaalt artikel 2:216 lid 5 dat bij de berekening van iedere uitkering de eigen aandelen niet meetellen, tenzij in de statuten anders is bepaald. 708 Indien de eigen aandelen bij de winstverdeling meetellen, dient het op de eigen aandelen gedeclareerde dividend verwerkt te worden: hetzij via het agio; hetzij via de Overige reserves (bijvoorbeeld de herbeleggingsreserve); hetzij volgens de in alinea 712 aangegeven methode. Aangegeven dient te worden welke verwerkingsmethode is gekozen. 712 Open end beleggingsinstellingen met een frequente handel in eigen aandelen mogen de in de verkrijgingsprijs en (her-)uitgifteprijs van de aandelen begrepen vergoeding voor opgelopen resultaat van het boekjaar debiteren (bij inkoop) resp. crediteren (bij uitgifte) op een egalisatierekening. Eventuele dividenduitkeringen op in bezit zijnde eigen aandelen (die niet van de winstverdeling zijn uitgesloten) dienen bij toepassing van deze methode eveneens op deze egalisatierekening te worden geboekt. Dit in afwijking van hetgeen omtrent de berekening van de winst per aandeel is vermeld in hoofdstuk 340 Winst per aandeel. De egalisatierekening dient als onderdeel van het eigen vermogen te worden gepresenteerd. 940 Begrippen Aandelen Geplaatst kapitaal Maatschappelijk kapitaal De gedeelten waarin het maatschappelijk kapitaal bij de statuten is verdeeld. Zie ook artikel 2:79 lid 1 BW BW. Rechten die stemrecht noch aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten, worden niet als aandeel aangemerkt. Zie ook artikel 2:190 BW. Het gedeelte van het kapitaal dat is uitgegeven. Het kapitaal dat de rechtspersoon krachtens zijn statuten ten hoogste kan plaatsen. Een besloten vennootschap behoeft geen maatschappelijk kapitaal te hebben, tenzij de statuten dat uitdrukkelijk bepalen.

10 Ten opzichte van de RJk-Bundel jaareditie 2011 worden de volgende wijzigingen aangebracht: Alinea B8.113a wordt toegevoegd, tevens worden gewijzigd de alinea s A1.311, A7.101, B3.116, B8.105, B8.113 en B Deze wijzigingen zullen worden aangebracht in de RJk-bundel jaareditie A1 Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten 311 De mogelijkheid om een andere geldeenheid dan de euro in de jaarrekening en/of in de geconsolideerde jaarrekening te gebruiken, hangt af van de werkzaamheid van de rechtspersoon of de internationale vertakking van zijn groep, met het oog op de functie van de geldeenheid voor de rechtspersoon of voor zijn groep. Indien een jaarrekening wordt opgesteld in een andere geldeenheid dan waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, wordt in de enkelvoudige jaarrekening het geplaatste kapitaal opgenomen in de andere geldeenheid tegen de koers per balansdatum. De gehanteerde koers en het bedrag van het geplaatste kapitaal in de geldeenheid waarin de aandelen luiden, worden eveneens vermeld.. Een omrekeningsverschil dat hieruit volgt, wordt rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen, ten gunste of ten laste van de Overige reserves. A7 Overige gegevens 101 Volgens artikel 2:392 lid 1 BW moet het bestuur de volgende Overige gegevens toevoegen aan de jaarrekening: a. de accountantsverklaring bedoeld in artikel 2:393 lid 5 BW of een mededeling waarom deze ontbreekt. Aangezien kleine rechtspersonen vrijgesteld zijn van verplichte accountantscontrole (indien IFRS* niet wordt toegepast) zullen zij dit als reden aangeven waarom de accountantsverklaring ontbreekt; b. een weergave van de statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst; c. een opgave van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, het voorstel daartoe (zie verder hoofdstuk A8 Winstbestemming en verwerking van het verlies); d. een weergave van de statutaire regeling omtrent de bijdrage in een tekort van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, voor zover deze van de wettelijke bepalingen afwijkt; e. een lijst van namen van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon toekomt, met een omschrijving van de aard van dat recht; f. een opgave van het aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten, het aantal stemrechtloze aandelen en het aantal aandelen dat geen of slechts een beperkt recht geeft tot deling in de winst of reserves van de vennootschap, met vermelding van de bevoegdheden die zij geven; g. een opgave van de gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon en de in zijn geconsolideerde jaarrekening betrokken maatschappijen tezamen, onder mededeling van de omvang van die gevolgen; h. opgave van het bestaan van nevenvestigingen en van de landen waar nevenvestigingen zijn, alsmede van hun handelsnaam indien deze afwijkt van die van de rechtspersoon.

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Ten geleide bij editie 2006

Ten geleide bij editie 2006 Ten geleide bij editie 2006 ALGEMEEN Voor u ligt wederom een nieuwe editie van de en voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote ondernemingen. In deze bundel is weer een groot aantal aanpassingen

Nadere informatie

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving Drs. H.J.Ots Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving BIJLAGEN 1 Verklarende lijst met begrippen 2 2 Titel 9, Boek 2 BW 18 3 Besluit modellen jaarrekening 58 4 Besluit waardering activa 78 1 VERKLARENDE

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten 2012 2 Statuten 2012 3 Statuten van Akzo Nobel N.V. Naam Artikel 1 De naam van de vennootschap is Akzo Nobel N.V. Zetel Artikel 2 De vennootschap

Nadere informatie

AFM melding: een melding die op grond van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan;

AFM melding: een melding die op grond van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan; 1 De statuten van Altice N.V. zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op 8 augustus 2015 voor mr. G.M. Portier, notaris met plaats van vestiging Amsterdam. STATUTEN: 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Inleiding In deze update is getracht de belangrijkste wijzigingen in de Externe Verslaggeving in de Nederlandse

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V.

STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V. STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V. Naam. Zetel. Artikel 1. De naam van de vennootschap is: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Zij is gevestigd te Utrecht. Doel. Artikel 2. De vennootschap heeft

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie