WIJKVISIE KUENENPLEIN-PLANTAGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJKVISIE KUENENPLEIN-PLANTAGE 2013-2023"

Transcriptie

1 WIJKVISIE KUENENPLEIN-PLANTAGE Naar een vitaal en gewild Kuenenplein-Plantage Vastgesteld 26 maart 2013 Velserbroek,

2 Colofon In opdracht van: Programmamanager Wijkontwikkeling Auteurs: Berthil ter Heide, Jan Bakker, Frits ten Dam, Dennis Hooft, Sally Lentz Pré Wonen Postbus CA Haarlem

3 INLEIDING Voor u ligt de wijkvisie Kuenenplein-Plantage van Pré Wonen. Binnen Pré Wonen en met onze externe partners hebben we geconstateerd dat Kuenenplein-Plantage onze aandacht behoeft. Het is een centraal gelegen wijk met veel voorzieningen en een ruime opzet maar ook met een verouderde woningvoorraad, openbare ruimte en sociaal-economische problemen. Verbeteren en samenwerken De wijk kent dus een aantal verbeterpunten. Pré Wonen bezit veel woningen in de wijk, wil graag dat haar bewoners prettig wonen en is bereid hierin te investeren. Daarom maakt zij een visie voor de wijk waarin de sterke en zwakke punten van de wijk en de doelstellingen tot verbetering van de wijk worden beschreven. Het verbeteren van de wijk kunnen we niet alleen. Tijdens het opstellen van de visie maar ook in de uitvoering zoeken we steeds naar afstemming en samenwerking met partners. De wijkvisie De visie is bepalend voor de inspanningen en investeringen van Pré Wonen in Kuenenplein-Plantage voor de jaren De wijkvisie bestaat uit een beschrijving van de wijk, een beschrijving van in- en externe ontwikkelingen en beleidskeuzes, een toekomstbeeld en de strategie om dit toekomstbeeld te bereiken. Daarnaast geeft de visie een beeld wat bewoners en partners kunnen verwachten van Pré Wonen en wat wij van hen verwachten. De visie is voornamelijk bedoeld voor intern gebruik. Een wijkplan met concrete projecten en een financiële onderbouwing vormt een onderdeel van de wijkvisie. Ook vormt het de input voor de jaarlijks op te stellen interne projectenkalender, begroting en het externe vanuit Wijkgericht Werken Beverwijk op te stellen Wijkuitvoeringsprogramma. De ambities die we beschrijven sluiten aan bij het strategisch vastgoedbeleid en het ondernemingsplan. We zetten ons maximaal in om onze ambities waar te maken en stimuleren ook onze partners hierin. We beseffen terdege dat we in het huidige financiële klimaat niet alles in eigen hand hebben. Het in 2009 opgestelde wijksignalement van Pré Wonen heeft als belangrijke leidraad gediend. Daarnaast is er gebruik gemaakt van cijfermateriaal, is er geput uit eigen kennis van de wijk en zijn er bewoners en partners geconsulteerd. De wijkvisie geeft: * Inzicht in de huidige situatie in Kuenenplein-Plantage * Onze visie op de toekomst * Een wijkplan (wat doen we) en handelingskader (hoe en met wie doen we dat?), wat doen anderen, en wat hebben we nodig om onze doelstellingen waar te maken * Het kader voor uitwerking in concrete projecten

4 Vitaal en gewild, op weg naar een wijk om trots op te zijn! De uitvoering van deze visie moet in 2023 resulteren in een vitaal en gewild Kuenenplein-Plantage. Een wijk is vitaal en gewild als: Pré Wonen zich terug kan trekken uit de buurt, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor het leefklimaat; er gedifferentieerd woningbezit is qua verhoudingen tussen koop en huur, vrije sector en sociaal; bewoners tevreden zijn over hun wijk; de wijk een goed imago heeft. We streven dus naar een wijk waar mensen graag (gaan) wonen. De factoren die hierop van invloed zijn worden verder uitgewerkt in deze visie. Ze worden onderverdeeld in fysieke, sociale en economische factoren. Leeswijzer De wijkvisie begint met een analyse van de wijk. Deze analyse is samengevat in een tabel met de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de wijk op pagina 14. Als laatste onderdeel van de analyse worden de externe ontwikkelingen beschreven In hoofdstuk 2, 3 en 4 beschrijven we onze ambities, het gewenste eindbeeld van de wijk, en hoe we onze doelstellingen willen bereiken. Ook geven we kaders en grenzen aan, wat doen we zelf, wat doen anderen en wat zien we als beperkende factoren. Als laatste geven we een opsomming van concrete projecten met een uitsplitsing naar de drie thema s: fysiek, sociaal en economisch, een schematische weergave hiervan vindt u op pagina 23. We beschrijven concluderend hoe de projecten bijdragen aan onze doelstellingen. Hoofdstuk 5 en 6 zijn ter achtergrondinformatie. De wijkvisie Kuenenplein-Plantage wordt afgesloten met drie bijlagen: de financiële paragraaf, de investeringen en vastgoedtransformatie in aantallen en het energieactieplan.

5 INHOUD 1. Huidige situatie 1.1 De kenmerken van Kuenenplein-Plantage Fysiek, sociaal en economisch De SWOT-analyse Externe ontwikkelingen Samenvatting van de analyse Visie Kuenenplein-Plantage nu De Droom ; Kuenenplein-Plantage over 10 jaar Strategie Hoe bereiken we de droom? Doelstellingen Coalities, kaders en grenzen Programma Kaart Fysiek Sociaal Economisch Kuenenplein-Plantage in Communicatie Interne communicatie Externe communicatie Beleidskaders Beleidsplan Strategisch Vastgoedbeleid Leefbaarheid Meerjarenbegroting/perspectief Huurbeleid Verhuurbeleid Doelgoepen Energiebeleid Onderhoudsbeleid 32 Nawoord Bijlagen: 1. Financiële paragraaf 2. Investeringen en vastgoedtransformatie in aantallen 3. Energieactieplan

6 1. HUIDIGE SITUATIE 1.1 De kenmerken van Kuenenplein-Plantage Beschrijving van de wijk Kuenenplein-Plantage ligt tegen het centrum van Beverwijk en is de grootste wijk van Beverwijk qua inwoneraantal. Er zijn goede winkels, scholen en sportvoorzieningen, er is een buurthuis en een apotheek. De wijk is ruim opgezet met veel groenstroken tussen de woningen. De naoorlogse laag- en hoogbouw is typerend voor de wijk en ook de openbare ruimte stamt uit die tijd. Buurten De wijk bestaat uit de buurten: Kuenenplein, Oostertuinen, Plantage, de Naald en Sint Aagtendorp. De buurten verschillen behoorlijk van elkaar en bewoners voelen zich eerder inwoner van één van de buurten dan van de wijk Kuenenplein-Plantage. 1

7 Kuenenplein ligt in het noorden van de wijk. Het is een buurt met laag- en hoogbouw en met enkele voorzieningen (o.a. een school en winkels). Het Kuenenplein ligt midden in de buurt en heeft een speelplein. Oostertuinen ligt ingesloten tussen Kuenenplein en Plantage en valt op doordat er redelijk veel laagbouw staat. Deze eengezinswoningen worden vaak bewoond door ouderen. In de buurt is een buurthuis, een grote speeltuin en een Johan Cruijff Court aanwezig. Plantage is een buurt met een goed wijkwinkelcentrum. Daaromheen is veel bedrijvigheid. Bijna alle woningen in de buurt zijn portieketagewoningen. De buurt is verouderd. Het speelplein aan de Olmenstraat is kenmerkend voor de buurt. Sint Aagtendorp is een dorp in een stad. De meeste woningen zijn voor de oorlog gebouwd en hebben een karakteristieke uitstraling. Het dorp is bereikbaar door poorten en kent een sterke sociale controle. Er is weinig openbare ruimte. De Naald is een buurt met veel eengezinswoningen van woningcorporatie WOONopMAAT uit de jaren 80. Het is de kleinste buurt van de vijf. Geschiedenis Na de tweede wereldoorlog werden in korte tijd veel woningen gebouwd. De explosieve groei is goed terug te zien in de wijk. Woonblokken lijken soms lukraak te zijn neergezet. De oudste flats van Beverwijk staan in de buurten Oostertuinen en Plantage en ook veel eengezinswoningen stammen uit deze tijd. De woningen werden gebouwd om de arbeiders Plantage-Kuenenplein in Rechts in het midden is de Goede Raad kerk zichtbaar, een monumentaal pand van architect Koppenholler. De school midden onder aan de Plantanenlaan is inmiddels gesloopt en ook de Humanitasflat links in het midden bestaat niet meer. Door de hele wijk zijn een aantal van de portieketageflats gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Rechts onder staan de huizen van het Aagtendorp nog voor de renovatie. In de Kuenenpleinbuurt staat de fabriek van Cetabever. 2

8 Plantage-Kuenenplein nu. van buitenaf op te vangen. Ook het winkelcentrum aan de Plantage werd in deze tijd gerealiseerd. Het filmmateriaal en de brochures uit die tijd geven een indruk van een positieve kijk op de toekomst. Ruimte genoeg, geen verkeersproblemen en een almaar groeiende werkgelegenheid. 1.2 Fysiek, sociaal en economisch Fysiek 1 gezien is Kuenenplein-Plantage een ruim opgezette en groene wijk met veel naoorlogse goedkope woningen. Er is voldoende variatie in woningtypen en naar koop- en huurwoningen maar er zijn clusters waar veel huurwoningen en verouderde 1 De cijfers in dit hoofdstuk zijn waar niet anders vermeld ontleend aan CBS, Gemeente op Maat 2012 en aan het Strategisch Vastgoedbeleid van Pré Wonen,

9 portieketagewoningen dicht bij elkaar staan. De huurniveaus en woningwaardes liggen laag t.o.v Beverwijkse en landelijke gemiddelden. Elke buurt heeft een eigen stedenbouwkundig karakter. Pré Wonen bezit bijna alle huurwoningen in de wijk. Totaal staan er woningen in de wijk waarvan er van Pré Wonen zijn. De woningen, openbare ruimte en voorzieningen zijn op veel plekken verouderd. Stedenbouwkundige structuur Plantage Het grootste deel van de woningen in deze buurt zijn gebouwd in de jaren vijftig, volgens de toen heersende ideeën van het moderne bouwen, de zogenoemde stroken bouw. Het zijn voornamelijk portieketagewoningen van vier á vijf woonlagen met tussenliggende plantsoenen. Alleen aan de rand van de buurt zijn enkele eengezinswoningen aanwezig en er is een winkelstrip. Kuenenplein Er is sprake van een vrij willekeurig patchwork van complexen. Er is geen duidelijke hoofdstructuur en geen heldere hiërarchie. De structuur aan de randen en entrees van de wijk bestaat vooral uit stroken bebouwing met veel openbare ruimte. De portieketagewoningen die op deze plekken staan bepalen voor een belangrijk deel de beeldvorming van de wijk. De flats zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 en geven een monotone uitstraling. Achter de portieketageflats staan rijtjes eengezinswoningen. De straatjes hebben een gemoedelijke uitstraling. Voor de openbare ruimte geldt dat deze verouderd is. Er is veel snippergroen met veel onderbegroeiing die het onoverzichtelijk of zelfs onveilig maakt. Oostertuinen Deze buurt kent voornamelijk een structuur van lange straten met aan weerzijden laagbouw en eengezinswoningen. De aanwezige gestapelde woningbouw ligt verspreid, waardoor zij geen dominante indruk maakt. Er zijn veel straten met éénrichtingsverkeer. De Arendsweg is te beschouwen als een waardevol historisch lint met oudere bebouwing. Aagtendorp Deze buurt is een soort enclave in het grotere geheel. De buurt lijkt los te liggen van de rest van de wijk. Kenmerkend is de veelal kleinschalige bebouwing die voornamelijk uit eengezinswoningen bestaat. De bebouwing in het midden van de buurt is omsloten en kan worden bereikt door middel van stadspoorten. Vanwege de smalle straten en hoge bebouwingsdichtheid is er weinig openbare ruimte en buurtgroen. De bebouwing dateert globaal uit twee perioden, de jaren 20 en 30. De Naald De Naald is de kleinste buurt van de wijk en vormt een driehoek, welke begrensd wordt door de Grote Houtweg, Alkmaarseweg en Raamveld. De woningen, veelal eengezinswoningen, begeleiden de hierboven genoemde straten. Vanwege de historische ligging van de Alkmaarseweg is hier bebouwing uit diverse bouwperioden aanwezig. Van recentere datum zijn de woningen, die op het binnenterrein zijn gelegen aan het Raamveld. De woningvoorraad Kuenenplein-Plantage is een echte corporatiewijk. De wijk telt woningen. Pré Wonen is eigenaar van woningen verdeeld over 37 complexen (52% van de totale voorraad) en is daarmee de grootste verhuurder van sociale woningen in de wijk. WOONopMAAT heeft met zo n 350 woningen een bezitspercentage van 10 procent. Het woningbezit van 4

10 Pré Wonen is voornamelijk geconcentreerd in de Plantage en de Kuenenpleinbuurt. Hier heeft Pré Wonen woningen in bezit. Woningvoorraad St Aagtendorp Plantage Oostertuinen Kuenenplein De Naald Kuenenplein-Pl. Beverwijk koopwoningen 42% 30% 34% 23% 61% 33% 51% corporaties 50% 66% 61% 75% 35% 63% 40% overige verhuurders 8% 4% 5% 2% 4% 4% 9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Plantage Er staan zo n 930 woningen in deze buurt welke grotendeels in bezit zijn van Pré Wonen. Het zijn voornamelijk portieketagewoningen. Als resultaat van de kwaliteit van de bouwmaterialen en de snelheid waarmee de bebouwing destijds is neergezet, vertonen de complexen gebreken (o.a. betonrot). Ook zijn de woningen slecht geïsoleerd (geluid en warmte). De woningplattegronden zijn gering en brengen vooral kleine keukens, badkamers en balkons met zich mee. De gemiddelde huurprijs ligt onder de 450,-. De verhuurbaarheid is hierdoor nog redelijk goed. In de buurt staan verder enkele particuliere eengezinswoningen en een nieuw appartementencomplex die een uitzondering vormen op bovenstaande. Ook heeft Pré Wonen de portieketagewoningen boven de winkelstrip in 2006 gerenoveerd en voorzien van een lift en is een portieketageflat vervangen door 24 eengezinswoningen. De laatste vernieuwing maakt onderdeel uit van het plan Plantage, de nieuwe Stek van de Bomenbuurt. In 2009 is hiertoe een gebiedsvisie opgesteld waarin de ambities van Pré Wonen en de Gemeente beschreven staan. De partijen hebben destijds de intentie uitgesproken om van de Plantage in 10 jaar tijd een leefbare, gedifferentieerde en toekomst-gerichte buurt te maken, die aansluit bij het gewenste woon- en leefklimaat in Beverwijk. Pré Wonen heeft in 2010 de woningen van WOONopMAAT overgenomen en heeft samen met de gemeente verder gewerkt aan het plan. De eerste fase (bouw van 24 eengezinswoningen aan de Beukenstraat) is afgerond. Inmiddels worden de plannen in de gebiedsvisie heroverwogen. De oorspronkelijke afspraken kunnen door de gemeente Beverwijk niet worden waargemaakt. Als gevolg van de stagnerende vernieuwingsplannen staan woningen leeg in afwachting van de sloop. De woningen worden tijdelijk verhuurd. Dit brengt leefbaarheidsproblemen met zich mee. Aan de Plantage, nabij de rotonde, ontsiert een braakliggend stuk grond met hekken erom al jaren het beeld. De eigenaar van de grond, Woonzorg Nederland, en de gemeente Beverwijk hebben nog geen plannen gemaakt voor herontwikkeling. Wel is de intentie uitgesproken gras te zaaien en de hekken weg te halen. Kuenenplein en Oostertuinen In de buurten Kuenenplein en Oostertuinen staan woningen die grotendeels zijn gebouwd in de in de jaren vijftig. Pré Wonen bezit hier meer dan de helft van de woningen. Dit bezit bevindt zich voornamelijk aan de westzijde van de buurten. Collega corporatie WOONopMAAT heeft een bezitspercentage van ongeveer 13%. Ruim een derde van het woningbestand is particulier eigendom. Deze woningen zijn grotendeels gesitueerd in de buurt Oostertuinen en aan de oostelijke zijde van het Kuenenplein. Hoewel de portieketagewoningen lijken te domineren, vanwege hun situering en verschijningsvorm, is het zo dat ze slechts een derde van het woningbestand beslaan. Wat opvalt is dat alle 5

11 portieketagewoningen in eigendom zijn van Pré Wonen. Ze vertegenwoordigen zo n 60% van ons bezit in deze buurten. 44% van het woningbestand bestaat uit eengezinswoningen waarvan 23% van Pré Wonen is. In de buurt Oostertuinen is meer laagbouw te vinden dan in de buurt Kuenenplein. In deze buurt worden eengezinswoningen veelal bewoond door senioren. Dit heeft er mee te maken dat er weinig ander aanbod is voor ouderen in de wijk. De huren zijn over het algemeen laag en datzelfde geldt voor de waarde van de woningen. Als we inzoomen op complexniveau dan zien we dat er in de laatste 15 jaar kleinschalige sloop/nieuwbouw heeft plaatsgevonden, waarbij zo n 140 woningen nieuw zijn gebouwd, meestal ter vervanging van portieketageflats. O.a. de woningcomplexen (het Atrium, de Eenhoorn) die in de jaren negentig en 2000 zijn gerealiseerd, hebben een vriendelijke uitstraling. Het voormalige schoolgebouw, de Heilig Hartschool, waarin nu huurwoningen zijn gevestigd, is een bijzonder object in de buurt en ook dit complex oogt vriendelijk. Een nieuwe bouwlocatie voor huurwoningen is te vinden aan de Wijk aan Duinerweg. Pré Wonen heeft de intentie deze locatie op korte termijn te bebouwen nadat de grond is verworven van de gemeente op basis van gemaakte convenantafspraken. Daarnaast is Pré Wonen eigenaar van het voormalig klooster aan de Wilgenhoflaan en de grond aan de Laan van Kanaan. Een aantal complexen met portieketagewoningen aan o.a. de Alkmaarseweg/Westerlaan/Vlaanderenstraat, Bremmersstraat en Indische buurt hebben een povere uitstraling, kleine plattegronden en een beperkt comfort (energielabel D/E). Ook speelt er een vuilprobleem in de algemene ruimten van dit soort woningen. De lage huren leiden nog tot een redelijke verhuurbaarheid maar deze complexen behoeven nader onderzoek naar de toekomstwaarde. Ook de duplexwoningen aan de Oostertuinen 38-68a en de woningen boven de garage aan het Hilbersplein vallen in deze categorie. Een complex met boven- en benedenwoningen aan de Oostertuinen 2-24a beschikt over een gering woonoppervlak en een slechte kwaliteit, waardoor de gewildheid niet groot is. Deze woningen zullen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe eengezinswoningen. Sint Aagtendorp De buurt Sint Aagtendorp telt 345 woningen, waarvan Pré Wonen ongeveer de helft bezit. Er is een aantal duplexwoningen, maar de meeste woningen zijn eengezinswoningen. Het overgrote deel van de woningen van Pré Wonen ligt in het complex het Aagtendorp. Dit complex bestaat uit duplex- en eengezinswoningen. Het is een bijzonder complex qua uitstraling. Bijna een dorp in een stad, met eigen stadspoorten. Het is een kwetsbaar complex met enige gebreken. De woningen zijn gehorig, er zijn vochtproblemen en veel onderdelen zijn verouderd. In de jaren tachtig is gevelisolatie aangebracht aan de buitenzijde van de woningen. Dit materiaal vervuilt echter snel en het heeft de authentieke uitstraling van de woningen aangetast. Daarnaast heeft Pré Wonen een aantal woningen aan Deken Waarestraat, die vanwege hun karakteristieke uitstraling gewild zijn. Ook de koopwoningen zijn zeer gewild. Van het totaal aantal woningen in deze buurt is 60 procent huur- en 40 procent koopwoning. De 6

12 huurwoningen, die in bezit zijn van Pré Wonen, hebben huurprijzen die ruimschoots onder de grens voor de huurtoeslag liggen. De Naald In De Naald heeft Pre Wonen maar één complex woningen met 14 appartementen. Met ongeveer tweehonderd woningen, voornamelijk eengezinswoningen, is dit de kleinste buurt. 60 procent van de woningen is een koopwoning en 40 procent is huurwoning. De huurwoningen zijn voor het grootste deel van woningcorporatie WOONopMAAT. Alle huurwoningen in de buurt zijn gebouwd in de jaren tachtig en negentig. De koopwoningen aan de Alkmaarseweg en de Grote Houtweg zijn gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog. De huurprijzen liggen tussen de 450,- en de 550,- per maand. Vraag en aanbod 2 Er is vraag naar goedkope huurwoningen. Dit blijkt uit een redelijke verhuurbaarheid van de woningen in deze wijk. De vraag naar goedkope eengezinswoningen is het hoogst. Op complexniveau kunnen we zien dat er opvallend veel kandidaten zijn voor de complexen: Aagtendorp (alleen voor de goedkope flats) Arendsweg/Baanstraat Eenhoorn (flat) Heilig Hartschool Plataan(betaalbaar) Oostertuinen 38-68a Pieter Verhagenlaan 62 t/m 108 Plantage oneven (egw) Wilgenhoflaan (zowel portiek- als eengezinswoning). Hierbij steken de nieuwbouweengezinswoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens (Plataan) met kop en schouders boven de rest uit. Wat verder opvalt is dat nieuwbouweengezinswoningen met een huur tussen de 800,- en de 900,- korte wachtlijsten kennen. Ten tijde van oplevering verhuurden deze woningen echter erg gemakkelijk. De mutatiegraad van de portieketagewoningen en duplexwoningen is structureel hoog. Mensen komen en gaan. Het lijkt erop dat bewoners deze woningen vooral huren uit financiële of sociale noodzaak. Zodra ze de mogelijkheid hebben verhuizen ze weer. Openbare ruimte In Kuenenplein-Plantage is het nieuwe bouwen, met als speerpunten licht, lucht en ruimte goed terug te zien. Het is een ruim opgezette wijk met veel woonblokken, pleinen en veel groen. De bouwperiode van de openbare ruimte ligt net als bij de woningen in de jaren 50. De openbare ruimte in de wijk is op bepaalde plekken versleten en oud. Ook het rioleringsstelsel stamt uit die tijd waardoor verzakkingen van het straatwerk optreden. De inrichting en het onderhoud laat op sommige plekken te wensen over. De groene ruimtes, het meubilair (mits aanwezig) en de pleinen worden hierdoor niet of weinig gebruikt. Speelvoorzieningen zijn voldoende aanwezig en meestal van goede kwaliteit. Zwerfvuil, hondenpoep en graffiti zijn structurele problemen. Beleving bewoners Door bewoners wordt geklaagd over de kwaliteit en onderhoud van het groen, vuil en hondenpoep, kuilen en hobbels in de straat, de afwezigheid of kwaliteit van straatmeubilair. Ook wordt er geklaagd over de kwaliteit en uitstraling van sommige wooncomplexen en dan met name over tocht, vocht en gehorigheid en rommel in de algemene ruimten. Over de binnenkant van de eigen woning zijn bewoners meestal nog redelijk tevreden 3. Ook over speelvoorzieningen wordt niet veel geklaagd. Het Kuenenplein wordt door de inrichting 2 Deze paragraaf wordt onderbouwd door een analyse van het aantal optienemers per optiecluster van Pré Wonen afgezet tegen het aantal woningen in dat optiecluster. 3 Voorzieningenbehoefteondezoek Kuenenplein-Plantage, Pré Wonen

13 (basketbaldoelen in plaats van voetbaldoelen) minder gebruikt. Uit een belevingsonderzoek van SGBO 4 blijkt overigens dat het volgens bewoners in Kuenenplein-Plantage minder slecht gesteld is met de fysieke kwaliteit van de buitenruimte (verloedering) dan in andere wijken in Beverwijk. Er zijn wel meer klachten over tijdelijk verhuurde/ leegstaande/verpauperde gebouwen dan in andere wijken en de wijk scoort laag op de begaanbaarheid van stoepen en straten. Ook scoort de wijk slecht op sociale kwaliteit en veiligheid. Daarover in het volgende hoofdstuk meer. De leefbaarometer 5 geeft nog aan dat de buurten Oostertuinen en Kuenenplein erg slecht scoren op woningvoorraad. Ook de andere drie buurten scoren lager dan gemiddeld op dit punt. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de leefbaarheid rondom huurwoningen slechter wordt beoordeeld dan rondom koopwoningen. Conclusie Concluderend kunnen we zeggen dat het woningaanbod in deze buurten weliswaar gevarieerd is, maar erg geclusterd is naar type en eigendom. Wat verder opvalt is het eenzijdige aanbod qua huurniveau en woningwaardes. Er is te weinig aanbod voor een draagkrachtige doelgroep en ook doorstromingsmogelijkheden voor huidige bewoners zijn beperkt. Uit de landelijke woningmarktcijfers blijkt dat er wel een toenemende vraag is naar vrije sector huurwoningen. In Beverwijk herbergt deze vraag zich met name in het middeldure segment en in eengezinswoningen 6. De vraag naar goedkope woningen (met bijbehorende kwaliteit) is hoog en komt voort uit sociale of financiële noodzaak. Als we kijken naar de kwaliteit van de woningen dan kunnen we zien dat de portieketageflats en duplexwoningen verouderd zijn en te krappe woningplattegronden hebben die niet voldoen aan de vraag. Ook de openbare ruimte behoeft verbetering. Gedeeltelijke vernieuwing, een beter onderhoudsprogramma en inrichting zijn nodig om een leefbare situatie te waarborgen. Sociaal Bevolkingsopbouw; Wat voor mensen wonen er in de wijk? 7 Kuenenplein-Plantage heeft in inwoners. Sint Aagtendorp en De Naald zijn qua inwoneraantal de kleinste buurten. De meeste bewoners zijn tussen de 25 en 45 jaar oud gevolgd door de groep 45 tot 55 jarigen. Er wonen gemiddeld 15% niet westerse allochtonen in de wijk, waarvan het grootste deel van Turkse afkomst is. Ze hebben zich voornamelijk gevestigd in de Plantage- en Kuenenpleinbuurt. Het grootste deel van de ouderen woont in de Oostertuinen. Bijna de helft van de huishoudens zijn eenpersoonshuishoudens. Als we kijken naar de prognose 8 van de bevolkingsopbouw dan kan gezegd worden dat de bevolking in Beverwijk verder zal toenemen Belevingsonderzoek WMO 2011, SGBO i.o. gemeente Beverwijk 5 BKZ leefbaarometer Intentieverklaring Prestatieafspraken 2010 en verder, Pré Wonen, Gemeente Beverwijk 7 Cijfers CBS ABF Research Primos prognose

14 toename totale bevolking Daarnaast laat de prognose voor IJmond 9 een flinke stijging zien van het aantal ouderen van jaar en van 75+-ers. In 2010 maken zij nog 17% van de totale bevolking uit, in 2040 is dat 28%. Bij de andere leeftijdsgroepen zien we juist een daling Bevolking jaar Bevolking Wat verder opvalt in de prognose is dat het aantal eenpersoonshuishoudens verder zal toenemen t.o.v. andere huishoudens. Ontmoetingsplaatsen, voorzieningen en activiteiten; Wat is er te doen in de wijk? De wijk heeft veel voorzieningen en ontmoetingsplaatsen. Er zijn kleine en grote speelplekken zoals wipkipjes, het Johan Cruijff Court en Speeltuin Kindervreugd. De speelplekken worden over het algemeen erg gewaardeerd door bewoners, sommige zijn echter wel verouderd. Naast speelplekken zijn er pleinen, veel groen, een buurthuis, twee kerken, sportverenigingen maar ook winkels aan de Plantage en goede supermarkten. Volgens het klantenpanel ontbreekt het wel aan sfeer op sommige ontmoetingsplaatsen. Er zijn geen terrasjes, café s of restaurants in de wijk. Er worden voldoende leuke activiteiten georganiseerd in de wijk voor allerlei doelgroepen. Problemen achter de voordeur; Wat speelt er bij mensen in huis? In de wijk wonen veel mensen met een verhaal zoals de wijkagent zegt. In de Indische buurt en in de woningen aan de Vlaanderenstraat, Westerlaan en Alkmaarseweg spelen psychiatrische- en verslavingsproblemen. In de Plantage vinden we een aantal drugspanden in o.a. de Essenstraat. Hierdoor zijn dit kwetsbare en minder leefbare complexen. Juist deze complexen zijn wat betreft huurprijs bereikbaar voor mensen met weinig inkomen. Hierdoor komen deze complexen ook in beeld voor kanswoningen of zorgdakwoningen waardoor het aantal kwetsbare personen verder toeneemt. Ook gegevens als werkloosheid, lage inkomens en een laag opleidingsniveau spelen een rol. De samenwerkingspartners bij gemeente, politie en welzijn geven aan dat het goed zou zijn om structureel met verschillende hulpverlenende instanties bij elkaar te komen en goede afspraken met elkaar te maken. Criminaliteit en veiligheid 10 Als we Beverwijk vergelijken met landelijke en Haarlemse cijfers dan scoort Beverwijk hoger dan gemiddelde op de misdaadmeter. De Beverwijkse problemen spelen ook op wijkniveau. Er zijn meer alcoholdelicten in het verkeer, meer winkeldiefstallen, meer 9 Primos prognose Corop-gebied IJmond 10 De cijfers in dit hoofdstuk zijn, waar niets anders vermeld staat, ontleend aan de ADmisdaadmeter Voor het samenstellen van deze unieke site gebruikt het AD officiële politiecijfers van

15 wapenhandel en er worden meer zakken gerold. Ook geweldsdelicten en mishandelingen komen vaker voor. Als we verder inzoomen op wijkniveau zien we het volgende. Een groot deel van de bewoners voelt zich (wel eens) onveilig. Veel bewoners leven in anonimiteit en kunnen als ze kwaad willen rustig hun gang gaan. Deze gevoelens hebben grotendeels te maken met de handel in, teelt van en gebruik van drugs. Vooral in de buurten Plantage, Kuenenplein en Oostertuinen is dit een probleem. Het aantal drugsdelicten en de daarbij horende overlast neemt toe. Daarnaast voelen mensen zich onveilig door inbraken in woning of schuur/garage 11 en door gewelddelicten als straatroven en overvallen (3 van de 5 overvallen in Beverwijk hebben plaatsgevonden in Kuenenplein-Plantage). De wijkagent geeft aan dat er ook in 2012 overvallen en een ramkraak van een geldautomaat hebben plaatsgevonden in de Plantagebuurt. Uit de analyse van de gemeente Beverwijk blijkt dat het percentage bewoners dat aangeeft slachtoffer te zijn geworden van een geweldsdelict, bedreiging of straatroof het hoogst is in Kuenenplein-Plantage. De Plantagebuurt springt er uit als het gaat om onveiligheidsgevoelens. Dit heeft te maken met de drugsoverlast, vernielingen (het meeste aantal delicten van heel Beverwijk) en berovingen. Overlast 12 Op het gebied van overlast scoort Kuenenplein-Plantage niet zo goed ten opzichte van andere wijken in Beverwijk. Dit is deels te verklaren door het hoge aantal portieketagewoningen en eengezinswoningen uit de jaren 50. Deze woningen zijn vaak erg gehorig. De overlast heeft soms ook te maken met de bewoners zelf. Het zijn goedkope woningen en de kwetsbare groepen uit de samenleving zijn er op aangewezen. Werkloosheid en verveling, sociale, psychische- of verslavingsproblemen spelen dan vaak een rol 13. Uit het klantenpanel en de gesprekken met externe stakeholders blijkt dat er tevens klachten zijn over overlastgevende tijdelijke bewoners. Als we Kuenenplein- Plantage vergelijken met Parkwijk in Haarlem dan kunnen we zeggen dat het aantal overlastzaken naar rato in 2012 vele malen hoger is in Kuenenplein-Plantage. De afgelopen jaren werden de meeste overlastzaken door Pré Wonen behandeld in de buurten Kuenenplein en Plantage ten opzichte van de andere buurten in de wijk. De aard van de overlast bestaat vooral uit geluidsoverlast, vuil, burenruzies, drugs/drankoverlast en verkeers/parkeeroverlast. De wijkagent meldt dat asociaal gedrag en daarmee gepaard gaande overlast is toegenomen in de wijk en dat men zeer weinig van een ander kan hebben. Uit meldingen, gesprekken met het klantenpanel en externe partners blijkt dat de drugsoverlast in de Plantagebuurt in 2012 ook toeneemt. Een oplossing die werd aangedragen door het klantenpanel om een deel van de overlast aan te pakken is een ander toewijzingsbeleid door Pré Wonen. 11 Analyse ter voorbereiding op het maken van het Wijkuitvoeringsprogramma De analyse is gemaakt op basis van de registratielijsten van Pré Wonen, afdeling bewonerszaken en wijkteams over de afgelopen 4 jaar 13 De hoge score blijkt uit de analyse ter voorbereiding op het maken van het wijkuitvoeringsprogramma 2011 en het Belevingsonderzoek WMO 2011, SGBO i.o. gemeente Beverwijk 10

16 Jeugd De overlastproblematiek bij de jeugd, welke een aantal jaren geleden nog hevig was, is afgenomen. Er is de afgelopen jaren stevig ingezet op activiteiten voor de jeugd en er is een Johan Cruijff Court geopend aan de Huiderlaan. Ook worden er jongeren opgeleid om mee te kunnen helpen bij de organisatie van de activiteiten. Het lijkt erop dat dit zijn vruchten afwerpt. Er zijn nog wel andere problemen. Sommige kinderen/jongeren krijgen erg weinig begeleiding vanuit huis. Uit het onderzoek van SGBO blijkt dat bewoners niet altijd weten waar ze terecht kunnen met vragen over opvoeding en dat ze minder tevreden zijn dan gemiddeld over opvoedingsondersteuning. Uit het Emovo onderoek 14 blijkt dat de jeugd in Beverwijk vaker deelneemt aan VMBO-onderwijs dan in de rest van de regio en dat er meer gepest en gespijbeld wordt. Uit signalen van partners is af te leiden dat het drugsgebruik onder kinderen/jongeren in de wijk de laatste jaren toeneemt. Het aantal jongeren dat een wapen draagt is in Beverwijk hoger dan regionaal. Participatie en betrokkenheid De participatie en betrokkenheid van bewoners in de wijk is niet zo hoog. Veel activiteiten worden voor en niet met bewoners georganiseerd en er zijn weinig initiatieven vanuit bewoners zelf 15. Het zijn vaak dezelfde bewoners die zich in zetten, anderen geven aan geen zin en geen tijd te hebben.14% van de bewoners geeft aan zelf actief te zijn om de leefbaarheid is de buurt te verbeteren. Het gemiddelde in de referentiegroep is 21%. Ook de deelname aan activiteiten is niet altijd even hoog. De activiteiten voor de jeugd lopen wel erg goed en hebben publiek. Uit het SGBO onderzoek blijkt dat 57% van de bewoners (bijna) nooit deelneemt aan activiteiten. Dit is hoger dan gemiddeld voor Beverwijk. Ook de deelname aan vrijwilligerswerk blijft achter maar er wordt weer relatief veel mantelzorg verleend. In de wijk is wel een wijkgroep van bewoners actief. Zij verspreiden een nieuwsbrief, denken mee over verbeteringen in de wijk en organiseren soms een activiteit. Ook met de scholen zijn er goede contacten. Daarnaast zijn er bewonerscommissies actief in woongebouwen. Zij signaleren gebreken in hun woonomgeving maar organiseren niet zo vaak iets. Het klantenpanel geeft aan dat bewoners makkelijker bereikt kunnen worden als er meer digitaal en face to face gecommuniceerd wordt. Cultuur, leefstijlen en sociale cohesie De meeste bewoners van de wijk hebben een zeer diverse achtergrond en houden van gezellige dingen doen. Ze zijn hierin niet zeer uitbundig of creatief maar ook niet ingetogen en rustig 16. In sommige straten zijn de mensen erg gesloten en op zichzelf en snel boos. Beverwijkers zijn in het algemeen nuchter en recht-voor-z'n-raap, een openhartige houding die door buitenstaanders en nieuwe inwoners soms als vrijmoedig of zelfs brutaal wordt ervaren. Uit onderzoek 17 blijkt dat Kuenenplein-Plantage op het gebied van sociale cohesie het laagst (5,7) scoort samen met Meerestein en Oosterwijk-Zwaansmeer. Er is hierbij gekeken naar het oordeel van bewoners over omgang, interactie, gezelligheid en saamhorigheid. 14 Gezondheid, welzijn en leefstijl, EMOVO, Dit blijkt ook uit Belevingsonderzoek WMO 2011, SGBO i.o. gemeente Beverwijk en uit het voorzieningenbehoefteonderzoek van Pré Wonen Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland 17 Belevingsonderzoek WMO 2011, SGBO i.o. gemeente Beverwijk, Kuenenplein-Plantage is hierin samengevoegd met de wijk Centrum 11

17 Leefbaarometer 18 De leefbaarometer geeft een indicatie van de leefbaarheidsbeleving van bewoners 19. Beverwijk scoort in 2010 zeer positief. Haarlem en Zaanstad scoren positief en Amsterdam matig positief. De positieve score kan vooral verklaard worden uit een positief cijfer voor het voorzieningenniveau en publieke ruimte. Op het gebied van woningvoorraad scoort Beverwijk minder goed. Haarlem scoort hiernaast ook minder goed op veiligheid en komt daarom lager uit. Op wijkniveau kan gezegd worden dat de score negatief afwijkt van het regionaal gemiddelde in de IJmond. Landelijk gezien scoren de buurten redelijk positief. In de Kuenenpleinbuurt en in Oostertuinen heeft de lagere regionale score te maken met woningvoorraad en in Kuenenplein ook nog met de bevolkingssamenstelling en de veiligheid. In het deel rondom de Bremmersstraat scoort ook de dimensie sociale samenhang laag. De Plantage doet het in dit onderzoek iets beter dan Kuenenplein en Oostertuinen maar wijkt nog steeds af van het regionaal gemiddelde. Opvallend is dat rondom huurwoningen slechter wordt gescoord dan rondom koopwoningen. Een aantal plekken in de wijk vormen hierop een uitzondering, het middelste punt van Sint Aagtendorp en de woningen direct rondom het Johan Cruijff Court en Speeltuin Kindervreugd. Wijkimago Het wijkimago heeft te leiden onder de problemen die er zijn in de wijk. Er moet voor gewaakt worden dat de problemen te veel worden benadrukt. Economisch De bewoners 20 De economische positie van de bevolking is één van de grootste knelpunten in de wijk. Deze ligt lager dan het Beverwijks en landelijk gemiddelde. Het gemiddelde jaarinkomen per ontvanger in de wijk in 2010 is terwijl het gemiddelde voor Beverwijk op ligt. Het inkomen is het laagst in de buurten Plantage en Kuenenplein. Het aantal huishoudens met een laag inkomen (tot ,-) ligt op 54,2% in de wijk terwijl dit in Beverwijk maar 41% is. De buurt Kuenenplein scoort hierin het slechtst met 60%. Het aandeel middeninkomens is laag en hoge inkomens erg laag als je dit vergelijkt met de cijfers voor Beverwijk. Het grootste aandeel van hoge inkomens vinden we in de buurt Sint Aagtendorp (buiten het dorp ) en het grootste aandeel middeninkomens in de Naald. 18 BKZ leefbaarometer Er wordt gebruik gemaakt van 49 indicatoren op het gebied van woningvoorraad, publieke ruimte, bevolkingssamenstelling, sociale samenhang en veiligheid. 20 Cijfers CBS 12

18 x Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger (CBS 2010) Sint Aagtendorp Plantage Oostertuinen Kuenenplein De Naald Beverwijk Nederland Het aandeel werkzame personen in de wijk ligt in 2008 met 72,4% lager dan het Beverwijkse percentage (76%). Sint Aagtendorp en Kuenenplein scoren hierin het laagst. Het aandeel bijstandsontvangers in 2010 ligt met 4,8% weer een stuk hoger dan het cijfer voor Beverwijk 2,3%. Het aantal ontruimingszaken 21 vanwege huurschuld in de wijk is hoger dan in andere Beverwijkse wijken en in sommige jaren zelfs hoger dan het aantal zaken in de rest van Beverwijk. De bewoners van portieketagewoningen hebben het vaakst te maken met ernstige huurschuld. Dit is deels te verklaren door het hoge aantal van dit soort woningen in ons bezit. Winkels en bedrijven In de wijk zijn voldoende winkels en bedrijven. De Plantagebuurt heeft een wijkwinkelcentrum dat van alle gemakken is voorzien. De winkels zijn van hoog niveau en er is een supermarkt. Uit onderzoek blijkt dat mensen het erg jammer vinden dat de Action weg is op de Plantage 22. Ook op het Hilbersplein (Kuenenpleinbuurt) is een supermarkt, enkele winkels en een voedselbank. Verder liggen er verspreid in de wijk solitaire winkeltjes en bedrijfjes. In de huidige tijd is het niet altijd makkelijk het hoofd boven water te houden, ook wordt er op sommige plekken vaak van huurder/eigenaar gewisseld. Hierbij speelt de crisis een rol maar ook de stagnering van de wijkvernieuwing in de Plantage. Woningen staan leeg en een nieuwe doelgroep heeft zich er nog niet kunnen vestigen. Daarnaast zorgt het nieuwe winkelcentrum Wijkerbaan in de aanliggende wijk Meerestein voor concurrentie. 21 De analyse is gemaakt op basis van de registratielijsten van Pré Wonen over de afgelopen 4 jaar 22 Voorzieningenbehoefteonderzoek 2010, Pré Wonen. 13

19 2012 S (sterkte) W (zwakte) O (Kansen) T (Bedreigingen) Fysiek Veel groen en ruimte Aantal en kwaliteit meeste speelplekken Voldoende variatie in koophuur/laag- en hoogbouw Ligging Sociaal Ontmoetingsplaatsen, voorzieningen, sport, spel en activiteitenaanbod Diversiteit bewoners Economisch Aantal en kwaliteit winkels en bedrijven Matige (beeld)kwaliteit huurw. en sommige voorzieningen en ontmoetingsplaatsen, sfeer ontbreekt Verouderde/vervuilde/niet functionele op.ruimte en groen Geclusterd en eenzijdig woonaanbod (klein en goedkoop) Vuil/rommel in portieken en algemene ruimten Samen leven en asociaal gedrag (ook van tijdelijke bewoners) Criminaliteit en veiligheid, drugsoverlast/gebruik Veel soc-ec-psych. problemen achter de voordeur en daarbij horende overlast Beperkte cohesie/betrokkenheid/ participatie bewoners en hoge anonimiteit Weinig begeleiding kinderen door ouders Veel ouderen in egw s Sociaal-economische positie van de bevolking is in alle buurten beneden Beverwijks en landelijk gemiddelde Hoog aantal ontruimingen ivm huurschuld Herstructurering en nieuwbouw vlot trekken, evt. kiezen voor renovatie. Pré Wonen als trekker. Onderhoud, schoon heel veilig projecten (bijv. portiekportiers) en terugbrengen sfeer bij verouderde woningen, OR, voorzieningen en ontmoetingsplaatsen Clusters goedkope flats/hw s doorbreken Direct aan woningen grenzende OR in beheer Pré en aanpak vuil in algemene ruimten Aanbod voor ouderen, eenpersoonshuishoudens, draagkrachtige doelgroep (ruimere, luxere woningen) maar ook primaire doelgroep niet vergeten Aanpak criminaliteit en drugsgebruik/overlast, meer politie, betere samenwerking Kijkje achter de voordeur en evt. hulp bij problemen. Betere samenwerking/afspraken met een uitgebreider netwerk van partners/hulpverleners Op peil houden ontm.plekken, sport, spel en activiteitenaanbod, meer sfeer Buurtbeheer, handhaving en aanpak overlast (bijv. door andere woningtoewijzing) Goed en kort leegstandsbeheer Sociale cohesie, respect betrokkenheid en participatie vergroten op een manier die aansluit bij gezellige leefstijl van bewoners. Digitaal en face to face communiceren. Opvoedingsondersteuning Stimuleren verhuizen 60+ Kansen vergroten voor bewoners om maatsch.ladder te beklimmen d.m.v. bijv. scholing, werk, wooncarrière, cultuur, hulp bij problemen, WMO Aantrekken draagkrachtige doelgroep Politieke economische en maatsch. haalbaarheid herstructurering Tijd Spreiden problemen Draagvlak plannen en vertrouwen brokkelt af Stigmatisering tot niet vitale en niet gewilde wijk Geld en economie (Solitaire) Winkels en bedrijven hebben het steeds moeilijker 14

20 1.4 Externe ontwikkelingen Kuenenplein-Plantage is geen op zichzelf staand gegeven. De wijk wordt beïnvloed door allerlei externe factoren en ontwikkelingen en heeft zelf ook zijn weerslag op andere wijken en de stad. Het is daarom belangrijk de wijk in een breder perspectief te plaatsen. Landelijke ontwikkelingen Politiek Welke koers het nieuwe kabinet gaat varen is nog niet duidelijk. Wel wordt zichtbaar dat de overheid zich meer terug trekt en taken afstoot aan burgers en bedrijven. Verder wordt door nieuwe wetgeving het interne en externe toezicht op corporaties intensiever, de financiële ruimte kleiner en de administratieve last groter. Economie en maatschappij Na verschillende crises zijn onzekere tijden aangebroken. De eerste jaren is er geen zicht op een behoorlijk economisch herstel, de koopkracht daalt nog verder en de werkloosheid stijgt. De toenemende vergrijzing zorgt voor extra druk op de zorgkosten en een veranderende vraag ten aanzien van wonen. Dit vraagt om innovatieve oplossingen en samenwerkingsvormen op het gebied van wonen en zorg. Woningmarkt en woningtoewijzing Ook op het gebied van de woningmarkt zijn er veel onzekerheden. De betaalbaarheid van het wonen neemt af doordat de huur en energielasten stijgen, de huurtoeslag wordt verder uitgekleed en de inkomens stijgen niet mee. Voor startende kopers is het lastiger om een hypotheek te krijgen en daarnaast staat de hypotheekrenteaftrek onder druk. Door de onzekerheden in de economie en op de woningmarkt worden er steeds minder woningen verkocht. De doorstroming op deze markt staat onder druk. Ook op de huurmarkt speelt dit probleem. Per 1 januari 2011 is de woningtoewijzing aan strenge Europese inkomenseisen gebonden. Woningen met een huur onder de huurtoeslaggrens ( 664,66 prijspeil 2012) mogen alleen nog toegewezen worden aan huishoudens met een bruto inkomen tot (prijspeil januari 2012). Bewoners met een hoger inkomen die nu relatief weinig betalen voor hun huurwoning zijn minder snel tot verhuizen geneigd, omdat de maandelijkse lasten dan sterk zullen toenemen. Door de strengere inkomenseisen voor sociale huurwoningen is er een toenemende vraag naar vrije sectorwoningen met een huur tussen de 664,66 en 900,-. Gezien de lage huren in Kuenenplein-Plantage zal de concentratie van lage inkomens in de wijk verder toenemen. Pas na wijzigingen in de voorraad wordt Kuenenplein-Plantage ook bereikbaar en aantrekkelijk voor andere inkomensgroepen. Een oplossing voor de problemen op de woningmarkt wordt in de politiek nog niet geboden. De kans op een integrale aanpak als Wonen 4.0 lijkt klein. Investeringen De Europese regelgeving met betrekking tot investeringen door corporaties is gewijzigd sinds Deze maatregel moet nog vertaald worden naar lokale wetgeving maar wordt vooralsnog als volgt uitgelegd: investeringen in marktdiensten zonder publiekelijk belang (niet-daeb) mogen niet meer met staatssteun gefinancierd worden. Concreet betekent dit dat de financiering van dure huur- en koopwoningen moeilijker is. 15

21 Lokale ontwikkelingen Wijkversterking en wijkgericht werken Beverwijk De laatste jaren is er op initiatief van Pré Wonen (wijkversterking) nog intensiever samengewerkt tussen de partners in de wijk. Het wijkgericht werken heeft meer vorm gekregen door met elkaar (o.a. gemeente, corporaties, politie, welzijn) gestructureerder te werken. Er wordt nagedacht over en vorm gegeven aan prioritering van wijken en er worden doelstellingen geformuleerd voor de wijkaanpak. Concrete projecten worden met elkaar benoemd in jaarlijks op te stellen wijkuitvoeringsprogramma s (WUPS). Deze aanpak werpt zijn vruchten af. In Kuenenplein-Plantage is dit duidelijk terug te zien in de verbeteringen op het gebied van jeugdoverlast. Prestatieafspraken Uit de prestatieafspraken 23 met de gemeente Beverwijk blijkt dat uitbreiding van de woningvoorraad gewenst is en herstructurering van oude woonwijken van belang blijft. Ook moet er worden ingezet op differentiatie van woningtypen om het overschot aan goedkope huurappartementen te doorbreken. De groei in woningbehoefte ziet men met name in het goedkope en middeldure segment. Deze groei is gelijk verdeeld over appartementen en eengezinswoningen. In herstructurering moet er worden ingezet op 50% grondgebonden woningen en 50% meergezinswoningen en op 50% huur- en 50% koopwoningen. Als speciale doelgroepen worden ouderen, zorgbehoevenden en starters genoemd. Er moeten voldoende woningen beschikbaar blijven voor de primaire doelgroep. De inzet ligt naast fysieke, ook op sociaal-maatschappelijke verbeteringen in wijken. Financiële situatie gemeente Beverwijk Het collegeprogramma van de gemeente Beverwijk 24 biedt de volgende inzichten: De gemeente Beverwijk is geconfronteerd met bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid. De gemeente voert nu naar eigen zeggen een solide financieel beleid en houdt zoveel mogelijk de huidige voorzieningen in stand. De stedelijke vernieuwing (Beverwijk Vitale Stad) vergt ook de komende raadsperiode(n) veel van de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en financiële middelen. Er is, uitgezonderd het A22 project, geen ruimte voor grote nieuwe ambities. De gemeente onderzoekt nu mogelijkheden tot efficiëntere bedrijfsvoering, het afstoten van taken of vertraging van de uitgaven. Ook wordt telkens bekeken of economische vooruitzichten aanleiding geven tot aanpassingen van activiteiten en projecten waarbij ze proberen te voorkomen dat minima en jeugd hiervan de dupe worden. Ook verbetering van het groen blijft een speerpunt. Daarnaast zal misschien bezuinigd worden op de subsidies en op voor de inwoners gevoelige voorzieningen. Actie: Herstructurering Kuenenplein temporiseren. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben in het bestuurlijk kader Herstructurering 1999 afgesproken om de woningvoorraad en de woonomgeving van de wijk Kuenenplein e.o. meer gevarieerd te maken, zodat dit beter aansluit op de huidige wensen over wonen en woonomgeving. Deze doelstelling is nog steeds van kracht. Doch de huidige woningmarkt herijking door woningcorporatie Pré Wonen en het uitvoeren van andere herstructureringen als Plantage en Wijkerbaan nopen tot temporisering van aanpak van het Kuenenplein. De financiële situatie van de gemeente is goed voelbaar op het gebied van fysieke vernieuwing in de buurten Plantage, Kuenenplein en Oostertuinen. In Kuenenplein en Oostertuinen is ervoor gekozen de wijkvernieuwing te temporiseren, ook Pré Wonen heeft hierin haar ambities moeten bijstellen. Maar ook de plannen voor de wijkvernieuwing in de Plantage worden inmiddels heroverwogen. De afspraken uit de gebiedsvisie van 2009, welke 23 Intentieverklaring Prestatieafspraken 2010 en verder, Pré Wonen, Gemeente Beverwijk 24 Bron: collegeprogramma

22 een onderdeel vormt van het project Beverwijk Vitale Stad, kunnen door de gemeente niet worden waargemaakt. Ook op sociaal-economisch gebied spelen de bezuinigingen binnen de gemeente een rol. Het wijkgericht werken Beverwijk staat onder druk en ook de welzijnsorganisatie moet het met steeds minder middelen doen. De concurrentiestrijd die hierdoor ontstaat tussen de verschillende partijen in de wijk leidt tot moeilijke samenwerkingsprocessen en doet de kwaliteit en kwantiteit van de ingrepen geen goed. Het is de verwachting dat de financiële positie van de gemeente Beverwijk ook na 2014 weinig ruimte biedt voor nieuwe investeringen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Op het gebied van de WMO mogen we van gemeente Beverwijk tussen 2012 en 2015 inspanningen verwachten. Ze geven in het nieuwe WMO beleid 25 aan dat op 9 wettelijke prestatievelden wordt ingezet. De prestatievelden zijn: sociale samenhang, leefbaarheid (fysiek en sociaal), jeugd, informatie, advies en cliëntondersteuning, ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers, participatie van en voorzieningen voor mensen met een fysiek of psychisch probleem, maatschappelijke zorg en aanpak huiselijk geweld. Woonruimteverdeelsysteem Het huidige toewijzingssysteem in IJmond biedt beperkt ruimte voor vrije toewijzing van woningen door corporaties aan specifieke doelgroepen. Afgesproken is om als pilot aan de corporaties een vrije ruimte van 5% te geven, die vooral voor doorstroming kan worden ingezet. Daarnaast is het zo dat er 10% vrijheid is in het toewijzen van sociale woningen aan mensen met een bruto inkomen boven de (prijspeil januari 2012). Er wordt gesproken over een uitbreiding van de regio en een ander verdeelsysteem maar er is nog geen zicht op concrete afspraken. Woonvisie 26 De woonvisie van de gemeente Beverwijk geeft het volgende streefbeeld weer: Inwoners van Beverwijk Heemskerk wonen met plezier in comfortabele en duurzame woningen in een groene of centrum kleinstedelijke woonomgeving. Zij koesteren de goede verbindingen met steden in de omgeving, een breed scala aan voorzieningen, werkgelegenheid, strand en duinen. De omgeving is veilig en het merendeel van de woningen is levensloop-bestendig, dat betekent dat daar ook met lichamelijke beperkingen gewoond kan worden. Voor inwoners die begeleiding of verzorging nodig hebben kan een beroep worden gedaan op (thuis)zorg of kan intramuraal zorg worden geboden. De woningmarkt kent een gezonde spanning: er is geen leegstand en iedereen kan binnen een acceptabele termijn een gewenste woning vinden. Men is in staat een wooncarrière in Beverwijk en Heemskerk te doorlopen. Ook starters hoeven hun eerste koop of huurwoning niet elders te zoeken. Om te kunnen kiezen is er voor elke inkomensgroep of huishoudenstype een gevarieerd aanbod aan woningen en woonmilieus. De wijken zijn gevarieerd van opzet. Er zijn geen achterstandswijken. Kortom een leefbare en zelfbewuste woonregio waar de inwoners trots op zijn en die kan concurreren met omliggende regio s. 25 WMO beleidsplan , Gemeente Beverwijk, Woonvisie Beverwijk-Heemskerk, Gemeente Beverwijk,

Woonvisie 2015 + Beverwijk - Heemskerk. - concept 2009/77848 -

Woonvisie 2015 + Beverwijk - Heemskerk. - concept 2009/77848 - Woonvisie 2015 + Beverwijk - Heemskerk - concept 2009/77848 - December 2009 2 Inhoudsopgave Voorwoord: Streefbeeld langere termijn 1. Inleiding 1.1 Waarom een gezamenlijke Woonvisie 1.2 Wonen in Beverwijk

Nadere informatie

Woonvisie Diemen 2013-2017

Woonvisie Diemen 2013-2017 Woonvisie Diemen 2013-2017 A. Khabbazha Ruimtelijke Ontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave: 1 Samenvatting 1.1 Leeswijzer 4 2. Inleiding 2.1 Aanleiding 5 2.2 Wat is een Woonvisie 5 2.3 Missie en doelstelling

Nadere informatie

1 Sittard. Zuid. in de. Lift. Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties

1 Sittard. Zuid. in de. Lift. Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties 1 Sittard Zuid in de Lift Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties 2 3 Sittard-Zuid in de lift - Herstructurering van vier centraal gelegen prachtlocaties Ambitiedocument TASs is een co-productie

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Woonplan Assen 2010-2030

Woonplan Assen 2010-2030 Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010 Gemeente Assen Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28

Nadere informatie

Concept woonvisie 2014 2018

Concept woonvisie 2014 2018 Concept woonvisie 2014 2018 Hoofdstuk 1 Inleiding / verantwoording Voor u ligt de nieuwe woonvisie Tilburg 2014-2018. In deze woonvisie beschrijven we de hoofdambities van de gemeente op het gebied van

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer DATUM 3 september 2014 OPDRACHTGEVER Gemeente Noordwijkerhout Discussienotitie Woonvisie 1 Vooraf De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een actuele en moderne woonvisie. Onderdeel van dit traject is een

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Woonvisie 2010-2020 maart 2010

Woonvisie 2010-2020 maart 2010 Woonvisie 2010-2020 maart 2010 Gemeente Kampen Burg. Berghuisplein 1 8261 DD Kampen Telefoon (038) 33 92 999 E-mail info@kampen.nl Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. De woonvisie, met een brede en praktische blik

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Woonvisie 2013-2020. Behoort bij raadsbesluit d.d. 25 april 2013 tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'.

Woonvisie 2013-2020. Behoort bij raadsbesluit d.d. 25 april 2013 tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. Woonvisie 2013-2020 Behoort bij raadsbesluit d.d. 25 april 2013 tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. Inhoudsopgave Inhoud 0. Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Leeswijzer 10

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt Subsidieaanvraag Roosendaal in het kader van de 40+ regeling VROM 26 februari 2010. 1 Voorwoord VROM wil via de zogeheten 40+ subsidieregeling een impuls

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout emeente Noordwijkerhout ewoonweg Noordwijkerhout Woonvisie 2015 - CONCEPT December 2014 December 2014 TITEL ewoonweg Noordwijkerhout ONDERTITEL Woonvisie 2015 - CONCEPT OPDRACHTEVER emeente Noordwijkerhout

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Kwaliteit en verscheidenheid

Kwaliteit en verscheidenheid Woonvisie 2008+ Kwaliteit en verscheidenheid Aangevuld met : 1. Addendum d.d. 07 juli 2010 2. Raadsbesluit aanvulling Woonvisie 2008+ d.d. 10 januari 2011 3. Bijlage Verordening doelgroepen Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

PROGRAMMA WONEN 2015 2025

PROGRAMMA WONEN 2015 2025 PROGRAMMA WONEN 2015 2025 Een toekomstbeeld op wonen geeft richting aan het gemeentelijke woonbeleid. Het kiezen van een richting is een eerste stap, daarna volgt de invulling. Wat ga je als gemeente doen

Nadere informatie

Stichting Wooncorporatie Kennemerhave. Visitatierapport

Stichting Wooncorporatie Kennemerhave. Visitatierapport Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Visitatierapport Utrecht, december 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A.

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel Woonvisie 2010-2015 datum 9 december 2010 werk 21059 Woonvisie gemeente Leeuwarderadeel onderwerp Besluitvormingsversie KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen

Nadere informatie

Nota Wonen 2007. Bijlagen

Nota Wonen 2007. Bijlagen Nota Wonen 2007 Bijlagen Inhoudsopgave 1. Bestaand beleid en afspraken: een evaluatie 3 2. Cijfermatige tussenbalans Woonbeleid 2001 7 3. Analyse en positionering van de woningmarkt 9 van s-hertogenbosch

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie