WIJKVISIE KUENENPLEIN-PLANTAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJKVISIE KUENENPLEIN-PLANTAGE 2013-2023"

Transcriptie

1 WIJKVISIE KUENENPLEIN-PLANTAGE Naar een vitaal en gewild Kuenenplein-Plantage Vastgesteld 26 maart 2013 Velserbroek,

2 Colofon In opdracht van: Programmamanager Wijkontwikkeling Auteurs: Berthil ter Heide, Jan Bakker, Frits ten Dam, Dennis Hooft, Sally Lentz Pré Wonen Postbus CA Haarlem

3 INLEIDING Voor u ligt de wijkvisie Kuenenplein-Plantage van Pré Wonen. Binnen Pré Wonen en met onze externe partners hebben we geconstateerd dat Kuenenplein-Plantage onze aandacht behoeft. Het is een centraal gelegen wijk met veel voorzieningen en een ruime opzet maar ook met een verouderde woningvoorraad, openbare ruimte en sociaal-economische problemen. Verbeteren en samenwerken De wijk kent dus een aantal verbeterpunten. Pré Wonen bezit veel woningen in de wijk, wil graag dat haar bewoners prettig wonen en is bereid hierin te investeren. Daarom maakt zij een visie voor de wijk waarin de sterke en zwakke punten van de wijk en de doelstellingen tot verbetering van de wijk worden beschreven. Het verbeteren van de wijk kunnen we niet alleen. Tijdens het opstellen van de visie maar ook in de uitvoering zoeken we steeds naar afstemming en samenwerking met partners. De wijkvisie De visie is bepalend voor de inspanningen en investeringen van Pré Wonen in Kuenenplein-Plantage voor de jaren De wijkvisie bestaat uit een beschrijving van de wijk, een beschrijving van in- en externe ontwikkelingen en beleidskeuzes, een toekomstbeeld en de strategie om dit toekomstbeeld te bereiken. Daarnaast geeft de visie een beeld wat bewoners en partners kunnen verwachten van Pré Wonen en wat wij van hen verwachten. De visie is voornamelijk bedoeld voor intern gebruik. Een wijkplan met concrete projecten en een financiële onderbouwing vormt een onderdeel van de wijkvisie. Ook vormt het de input voor de jaarlijks op te stellen interne projectenkalender, begroting en het externe vanuit Wijkgericht Werken Beverwijk op te stellen Wijkuitvoeringsprogramma. De ambities die we beschrijven sluiten aan bij het strategisch vastgoedbeleid en het ondernemingsplan. We zetten ons maximaal in om onze ambities waar te maken en stimuleren ook onze partners hierin. We beseffen terdege dat we in het huidige financiële klimaat niet alles in eigen hand hebben. Het in 2009 opgestelde wijksignalement van Pré Wonen heeft als belangrijke leidraad gediend. Daarnaast is er gebruik gemaakt van cijfermateriaal, is er geput uit eigen kennis van de wijk en zijn er bewoners en partners geconsulteerd. De wijkvisie geeft: * Inzicht in de huidige situatie in Kuenenplein-Plantage * Onze visie op de toekomst * Een wijkplan (wat doen we) en handelingskader (hoe en met wie doen we dat?), wat doen anderen, en wat hebben we nodig om onze doelstellingen waar te maken * Het kader voor uitwerking in concrete projecten

4 Vitaal en gewild, op weg naar een wijk om trots op te zijn! De uitvoering van deze visie moet in 2023 resulteren in een vitaal en gewild Kuenenplein-Plantage. Een wijk is vitaal en gewild als: Pré Wonen zich terug kan trekken uit de buurt, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor het leefklimaat; er gedifferentieerd woningbezit is qua verhoudingen tussen koop en huur, vrije sector en sociaal; bewoners tevreden zijn over hun wijk; de wijk een goed imago heeft. We streven dus naar een wijk waar mensen graag (gaan) wonen. De factoren die hierop van invloed zijn worden verder uitgewerkt in deze visie. Ze worden onderverdeeld in fysieke, sociale en economische factoren. Leeswijzer De wijkvisie begint met een analyse van de wijk. Deze analyse is samengevat in een tabel met de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de wijk op pagina 14. Als laatste onderdeel van de analyse worden de externe ontwikkelingen beschreven In hoofdstuk 2, 3 en 4 beschrijven we onze ambities, het gewenste eindbeeld van de wijk, en hoe we onze doelstellingen willen bereiken. Ook geven we kaders en grenzen aan, wat doen we zelf, wat doen anderen en wat zien we als beperkende factoren. Als laatste geven we een opsomming van concrete projecten met een uitsplitsing naar de drie thema s: fysiek, sociaal en economisch, een schematische weergave hiervan vindt u op pagina 23. We beschrijven concluderend hoe de projecten bijdragen aan onze doelstellingen. Hoofdstuk 5 en 6 zijn ter achtergrondinformatie. De wijkvisie Kuenenplein-Plantage wordt afgesloten met drie bijlagen: de financiële paragraaf, de investeringen en vastgoedtransformatie in aantallen en het energieactieplan.

5 INHOUD 1. Huidige situatie 1.1 De kenmerken van Kuenenplein-Plantage Fysiek, sociaal en economisch De SWOT-analyse Externe ontwikkelingen Samenvatting van de analyse Visie Kuenenplein-Plantage nu De Droom ; Kuenenplein-Plantage over 10 jaar Strategie Hoe bereiken we de droom? Doelstellingen Coalities, kaders en grenzen Programma Kaart Fysiek Sociaal Economisch Kuenenplein-Plantage in Communicatie Interne communicatie Externe communicatie Beleidskaders Beleidsplan Strategisch Vastgoedbeleid Leefbaarheid Meerjarenbegroting/perspectief Huurbeleid Verhuurbeleid Doelgoepen Energiebeleid Onderhoudsbeleid 32 Nawoord Bijlagen: 1. Financiële paragraaf 2. Investeringen en vastgoedtransformatie in aantallen 3. Energieactieplan

6 1. HUIDIGE SITUATIE 1.1 De kenmerken van Kuenenplein-Plantage Beschrijving van de wijk Kuenenplein-Plantage ligt tegen het centrum van Beverwijk en is de grootste wijk van Beverwijk qua inwoneraantal. Er zijn goede winkels, scholen en sportvoorzieningen, er is een buurthuis en een apotheek. De wijk is ruim opgezet met veel groenstroken tussen de woningen. De naoorlogse laag- en hoogbouw is typerend voor de wijk en ook de openbare ruimte stamt uit die tijd. Buurten De wijk bestaat uit de buurten: Kuenenplein, Oostertuinen, Plantage, de Naald en Sint Aagtendorp. De buurten verschillen behoorlijk van elkaar en bewoners voelen zich eerder inwoner van één van de buurten dan van de wijk Kuenenplein-Plantage. 1

7 Kuenenplein ligt in het noorden van de wijk. Het is een buurt met laag- en hoogbouw en met enkele voorzieningen (o.a. een school en winkels). Het Kuenenplein ligt midden in de buurt en heeft een speelplein. Oostertuinen ligt ingesloten tussen Kuenenplein en Plantage en valt op doordat er redelijk veel laagbouw staat. Deze eengezinswoningen worden vaak bewoond door ouderen. In de buurt is een buurthuis, een grote speeltuin en een Johan Cruijff Court aanwezig. Plantage is een buurt met een goed wijkwinkelcentrum. Daaromheen is veel bedrijvigheid. Bijna alle woningen in de buurt zijn portieketagewoningen. De buurt is verouderd. Het speelplein aan de Olmenstraat is kenmerkend voor de buurt. Sint Aagtendorp is een dorp in een stad. De meeste woningen zijn voor de oorlog gebouwd en hebben een karakteristieke uitstraling. Het dorp is bereikbaar door poorten en kent een sterke sociale controle. Er is weinig openbare ruimte. De Naald is een buurt met veel eengezinswoningen van woningcorporatie WOONopMAAT uit de jaren 80. Het is de kleinste buurt van de vijf. Geschiedenis Na de tweede wereldoorlog werden in korte tijd veel woningen gebouwd. De explosieve groei is goed terug te zien in de wijk. Woonblokken lijken soms lukraak te zijn neergezet. De oudste flats van Beverwijk staan in de buurten Oostertuinen en Plantage en ook veel eengezinswoningen stammen uit deze tijd. De woningen werden gebouwd om de arbeiders Plantage-Kuenenplein in Rechts in het midden is de Goede Raad kerk zichtbaar, een monumentaal pand van architect Koppenholler. De school midden onder aan de Plantanenlaan is inmiddels gesloopt en ook de Humanitasflat links in het midden bestaat niet meer. Door de hele wijk zijn een aantal van de portieketageflats gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Rechts onder staan de huizen van het Aagtendorp nog voor de renovatie. In de Kuenenpleinbuurt staat de fabriek van Cetabever. 2

8 Plantage-Kuenenplein nu. van buitenaf op te vangen. Ook het winkelcentrum aan de Plantage werd in deze tijd gerealiseerd. Het filmmateriaal en de brochures uit die tijd geven een indruk van een positieve kijk op de toekomst. Ruimte genoeg, geen verkeersproblemen en een almaar groeiende werkgelegenheid. 1.2 Fysiek, sociaal en economisch Fysiek 1 gezien is Kuenenplein-Plantage een ruim opgezette en groene wijk met veel naoorlogse goedkope woningen. Er is voldoende variatie in woningtypen en naar koop- en huurwoningen maar er zijn clusters waar veel huurwoningen en verouderde 1 De cijfers in dit hoofdstuk zijn waar niet anders vermeld ontleend aan CBS, Gemeente op Maat 2012 en aan het Strategisch Vastgoedbeleid van Pré Wonen,

9 portieketagewoningen dicht bij elkaar staan. De huurniveaus en woningwaardes liggen laag t.o.v Beverwijkse en landelijke gemiddelden. Elke buurt heeft een eigen stedenbouwkundig karakter. Pré Wonen bezit bijna alle huurwoningen in de wijk. Totaal staan er woningen in de wijk waarvan er van Pré Wonen zijn. De woningen, openbare ruimte en voorzieningen zijn op veel plekken verouderd. Stedenbouwkundige structuur Plantage Het grootste deel van de woningen in deze buurt zijn gebouwd in de jaren vijftig, volgens de toen heersende ideeën van het moderne bouwen, de zogenoemde stroken bouw. Het zijn voornamelijk portieketagewoningen van vier á vijf woonlagen met tussenliggende plantsoenen. Alleen aan de rand van de buurt zijn enkele eengezinswoningen aanwezig en er is een winkelstrip. Kuenenplein Er is sprake van een vrij willekeurig patchwork van complexen. Er is geen duidelijke hoofdstructuur en geen heldere hiërarchie. De structuur aan de randen en entrees van de wijk bestaat vooral uit stroken bebouwing met veel openbare ruimte. De portieketagewoningen die op deze plekken staan bepalen voor een belangrijk deel de beeldvorming van de wijk. De flats zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 en geven een monotone uitstraling. Achter de portieketageflats staan rijtjes eengezinswoningen. De straatjes hebben een gemoedelijke uitstraling. Voor de openbare ruimte geldt dat deze verouderd is. Er is veel snippergroen met veel onderbegroeiing die het onoverzichtelijk of zelfs onveilig maakt. Oostertuinen Deze buurt kent voornamelijk een structuur van lange straten met aan weerzijden laagbouw en eengezinswoningen. De aanwezige gestapelde woningbouw ligt verspreid, waardoor zij geen dominante indruk maakt. Er zijn veel straten met éénrichtingsverkeer. De Arendsweg is te beschouwen als een waardevol historisch lint met oudere bebouwing. Aagtendorp Deze buurt is een soort enclave in het grotere geheel. De buurt lijkt los te liggen van de rest van de wijk. Kenmerkend is de veelal kleinschalige bebouwing die voornamelijk uit eengezinswoningen bestaat. De bebouwing in het midden van de buurt is omsloten en kan worden bereikt door middel van stadspoorten. Vanwege de smalle straten en hoge bebouwingsdichtheid is er weinig openbare ruimte en buurtgroen. De bebouwing dateert globaal uit twee perioden, de jaren 20 en 30. De Naald De Naald is de kleinste buurt van de wijk en vormt een driehoek, welke begrensd wordt door de Grote Houtweg, Alkmaarseweg en Raamveld. De woningen, veelal eengezinswoningen, begeleiden de hierboven genoemde straten. Vanwege de historische ligging van de Alkmaarseweg is hier bebouwing uit diverse bouwperioden aanwezig. Van recentere datum zijn de woningen, die op het binnenterrein zijn gelegen aan het Raamveld. De woningvoorraad Kuenenplein-Plantage is een echte corporatiewijk. De wijk telt woningen. Pré Wonen is eigenaar van woningen verdeeld over 37 complexen (52% van de totale voorraad) en is daarmee de grootste verhuurder van sociale woningen in de wijk. WOONopMAAT heeft met zo n 350 woningen een bezitspercentage van 10 procent. Het woningbezit van 4

10 Pré Wonen is voornamelijk geconcentreerd in de Plantage en de Kuenenpleinbuurt. Hier heeft Pré Wonen woningen in bezit. Woningvoorraad St Aagtendorp Plantage Oostertuinen Kuenenplein De Naald Kuenenplein-Pl. Beverwijk koopwoningen 42% 30% 34% 23% 61% 33% 51% corporaties 50% 66% 61% 75% 35% 63% 40% overige verhuurders 8% 4% 5% 2% 4% 4% 9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Plantage Er staan zo n 930 woningen in deze buurt welke grotendeels in bezit zijn van Pré Wonen. Het zijn voornamelijk portieketagewoningen. Als resultaat van de kwaliteit van de bouwmaterialen en de snelheid waarmee de bebouwing destijds is neergezet, vertonen de complexen gebreken (o.a. betonrot). Ook zijn de woningen slecht geïsoleerd (geluid en warmte). De woningplattegronden zijn gering en brengen vooral kleine keukens, badkamers en balkons met zich mee. De gemiddelde huurprijs ligt onder de 450,-. De verhuurbaarheid is hierdoor nog redelijk goed. In de buurt staan verder enkele particuliere eengezinswoningen en een nieuw appartementencomplex die een uitzondering vormen op bovenstaande. Ook heeft Pré Wonen de portieketagewoningen boven de winkelstrip in 2006 gerenoveerd en voorzien van een lift en is een portieketageflat vervangen door 24 eengezinswoningen. De laatste vernieuwing maakt onderdeel uit van het plan Plantage, de nieuwe Stek van de Bomenbuurt. In 2009 is hiertoe een gebiedsvisie opgesteld waarin de ambities van Pré Wonen en de Gemeente beschreven staan. De partijen hebben destijds de intentie uitgesproken om van de Plantage in 10 jaar tijd een leefbare, gedifferentieerde en toekomst-gerichte buurt te maken, die aansluit bij het gewenste woon- en leefklimaat in Beverwijk. Pré Wonen heeft in 2010 de woningen van WOONopMAAT overgenomen en heeft samen met de gemeente verder gewerkt aan het plan. De eerste fase (bouw van 24 eengezinswoningen aan de Beukenstraat) is afgerond. Inmiddels worden de plannen in de gebiedsvisie heroverwogen. De oorspronkelijke afspraken kunnen door de gemeente Beverwijk niet worden waargemaakt. Als gevolg van de stagnerende vernieuwingsplannen staan woningen leeg in afwachting van de sloop. De woningen worden tijdelijk verhuurd. Dit brengt leefbaarheidsproblemen met zich mee. Aan de Plantage, nabij de rotonde, ontsiert een braakliggend stuk grond met hekken erom al jaren het beeld. De eigenaar van de grond, Woonzorg Nederland, en de gemeente Beverwijk hebben nog geen plannen gemaakt voor herontwikkeling. Wel is de intentie uitgesproken gras te zaaien en de hekken weg te halen. Kuenenplein en Oostertuinen In de buurten Kuenenplein en Oostertuinen staan woningen die grotendeels zijn gebouwd in de in de jaren vijftig. Pré Wonen bezit hier meer dan de helft van de woningen. Dit bezit bevindt zich voornamelijk aan de westzijde van de buurten. Collega corporatie WOONopMAAT heeft een bezitspercentage van ongeveer 13%. Ruim een derde van het woningbestand is particulier eigendom. Deze woningen zijn grotendeels gesitueerd in de buurt Oostertuinen en aan de oostelijke zijde van het Kuenenplein. Hoewel de portieketagewoningen lijken te domineren, vanwege hun situering en verschijningsvorm, is het zo dat ze slechts een derde van het woningbestand beslaan. Wat opvalt is dat alle 5

11 portieketagewoningen in eigendom zijn van Pré Wonen. Ze vertegenwoordigen zo n 60% van ons bezit in deze buurten. 44% van het woningbestand bestaat uit eengezinswoningen waarvan 23% van Pré Wonen is. In de buurt Oostertuinen is meer laagbouw te vinden dan in de buurt Kuenenplein. In deze buurt worden eengezinswoningen veelal bewoond door senioren. Dit heeft er mee te maken dat er weinig ander aanbod is voor ouderen in de wijk. De huren zijn over het algemeen laag en datzelfde geldt voor de waarde van de woningen. Als we inzoomen op complexniveau dan zien we dat er in de laatste 15 jaar kleinschalige sloop/nieuwbouw heeft plaatsgevonden, waarbij zo n 140 woningen nieuw zijn gebouwd, meestal ter vervanging van portieketageflats. O.a. de woningcomplexen (het Atrium, de Eenhoorn) die in de jaren negentig en 2000 zijn gerealiseerd, hebben een vriendelijke uitstraling. Het voormalige schoolgebouw, de Heilig Hartschool, waarin nu huurwoningen zijn gevestigd, is een bijzonder object in de buurt en ook dit complex oogt vriendelijk. Een nieuwe bouwlocatie voor huurwoningen is te vinden aan de Wijk aan Duinerweg. Pré Wonen heeft de intentie deze locatie op korte termijn te bebouwen nadat de grond is verworven van de gemeente op basis van gemaakte convenantafspraken. Daarnaast is Pré Wonen eigenaar van het voormalig klooster aan de Wilgenhoflaan en de grond aan de Laan van Kanaan. Een aantal complexen met portieketagewoningen aan o.a. de Alkmaarseweg/Westerlaan/Vlaanderenstraat, Bremmersstraat en Indische buurt hebben een povere uitstraling, kleine plattegronden en een beperkt comfort (energielabel D/E). Ook speelt er een vuilprobleem in de algemene ruimten van dit soort woningen. De lage huren leiden nog tot een redelijke verhuurbaarheid maar deze complexen behoeven nader onderzoek naar de toekomstwaarde. Ook de duplexwoningen aan de Oostertuinen 38-68a en de woningen boven de garage aan het Hilbersplein vallen in deze categorie. Een complex met boven- en benedenwoningen aan de Oostertuinen 2-24a beschikt over een gering woonoppervlak en een slechte kwaliteit, waardoor de gewildheid niet groot is. Deze woningen zullen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe eengezinswoningen. Sint Aagtendorp De buurt Sint Aagtendorp telt 345 woningen, waarvan Pré Wonen ongeveer de helft bezit. Er is een aantal duplexwoningen, maar de meeste woningen zijn eengezinswoningen. Het overgrote deel van de woningen van Pré Wonen ligt in het complex het Aagtendorp. Dit complex bestaat uit duplex- en eengezinswoningen. Het is een bijzonder complex qua uitstraling. Bijna een dorp in een stad, met eigen stadspoorten. Het is een kwetsbaar complex met enige gebreken. De woningen zijn gehorig, er zijn vochtproblemen en veel onderdelen zijn verouderd. In de jaren tachtig is gevelisolatie aangebracht aan de buitenzijde van de woningen. Dit materiaal vervuilt echter snel en het heeft de authentieke uitstraling van de woningen aangetast. Daarnaast heeft Pré Wonen een aantal woningen aan Deken Waarestraat, die vanwege hun karakteristieke uitstraling gewild zijn. Ook de koopwoningen zijn zeer gewild. Van het totaal aantal woningen in deze buurt is 60 procent huur- en 40 procent koopwoning. De 6

12 huurwoningen, die in bezit zijn van Pré Wonen, hebben huurprijzen die ruimschoots onder de grens voor de huurtoeslag liggen. De Naald In De Naald heeft Pre Wonen maar één complex woningen met 14 appartementen. Met ongeveer tweehonderd woningen, voornamelijk eengezinswoningen, is dit de kleinste buurt. 60 procent van de woningen is een koopwoning en 40 procent is huurwoning. De huurwoningen zijn voor het grootste deel van woningcorporatie WOONopMAAT. Alle huurwoningen in de buurt zijn gebouwd in de jaren tachtig en negentig. De koopwoningen aan de Alkmaarseweg en de Grote Houtweg zijn gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog. De huurprijzen liggen tussen de 450,- en de 550,- per maand. Vraag en aanbod 2 Er is vraag naar goedkope huurwoningen. Dit blijkt uit een redelijke verhuurbaarheid van de woningen in deze wijk. De vraag naar goedkope eengezinswoningen is het hoogst. Op complexniveau kunnen we zien dat er opvallend veel kandidaten zijn voor de complexen: Aagtendorp (alleen voor de goedkope flats) Arendsweg/Baanstraat Eenhoorn (flat) Heilig Hartschool Plataan(betaalbaar) Oostertuinen 38-68a Pieter Verhagenlaan 62 t/m 108 Plantage oneven (egw) Wilgenhoflaan (zowel portiek- als eengezinswoning). Hierbij steken de nieuwbouweengezinswoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens (Plataan) met kop en schouders boven de rest uit. Wat verder opvalt is dat nieuwbouweengezinswoningen met een huur tussen de 800,- en de 900,- korte wachtlijsten kennen. Ten tijde van oplevering verhuurden deze woningen echter erg gemakkelijk. De mutatiegraad van de portieketagewoningen en duplexwoningen is structureel hoog. Mensen komen en gaan. Het lijkt erop dat bewoners deze woningen vooral huren uit financiële of sociale noodzaak. Zodra ze de mogelijkheid hebben verhuizen ze weer. Openbare ruimte In Kuenenplein-Plantage is het nieuwe bouwen, met als speerpunten licht, lucht en ruimte goed terug te zien. Het is een ruim opgezette wijk met veel woonblokken, pleinen en veel groen. De bouwperiode van de openbare ruimte ligt net als bij de woningen in de jaren 50. De openbare ruimte in de wijk is op bepaalde plekken versleten en oud. Ook het rioleringsstelsel stamt uit die tijd waardoor verzakkingen van het straatwerk optreden. De inrichting en het onderhoud laat op sommige plekken te wensen over. De groene ruimtes, het meubilair (mits aanwezig) en de pleinen worden hierdoor niet of weinig gebruikt. Speelvoorzieningen zijn voldoende aanwezig en meestal van goede kwaliteit. Zwerfvuil, hondenpoep en graffiti zijn structurele problemen. Beleving bewoners Door bewoners wordt geklaagd over de kwaliteit en onderhoud van het groen, vuil en hondenpoep, kuilen en hobbels in de straat, de afwezigheid of kwaliteit van straatmeubilair. Ook wordt er geklaagd over de kwaliteit en uitstraling van sommige wooncomplexen en dan met name over tocht, vocht en gehorigheid en rommel in de algemene ruimten. Over de binnenkant van de eigen woning zijn bewoners meestal nog redelijk tevreden 3. Ook over speelvoorzieningen wordt niet veel geklaagd. Het Kuenenplein wordt door de inrichting 2 Deze paragraaf wordt onderbouwd door een analyse van het aantal optienemers per optiecluster van Pré Wonen afgezet tegen het aantal woningen in dat optiecluster. 3 Voorzieningenbehoefteondezoek Kuenenplein-Plantage, Pré Wonen

13 (basketbaldoelen in plaats van voetbaldoelen) minder gebruikt. Uit een belevingsonderzoek van SGBO 4 blijkt overigens dat het volgens bewoners in Kuenenplein-Plantage minder slecht gesteld is met de fysieke kwaliteit van de buitenruimte (verloedering) dan in andere wijken in Beverwijk. Er zijn wel meer klachten over tijdelijk verhuurde/ leegstaande/verpauperde gebouwen dan in andere wijken en de wijk scoort laag op de begaanbaarheid van stoepen en straten. Ook scoort de wijk slecht op sociale kwaliteit en veiligheid. Daarover in het volgende hoofdstuk meer. De leefbaarometer 5 geeft nog aan dat de buurten Oostertuinen en Kuenenplein erg slecht scoren op woningvoorraad. Ook de andere drie buurten scoren lager dan gemiddeld op dit punt. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de leefbaarheid rondom huurwoningen slechter wordt beoordeeld dan rondom koopwoningen. Conclusie Concluderend kunnen we zeggen dat het woningaanbod in deze buurten weliswaar gevarieerd is, maar erg geclusterd is naar type en eigendom. Wat verder opvalt is het eenzijdige aanbod qua huurniveau en woningwaardes. Er is te weinig aanbod voor een draagkrachtige doelgroep en ook doorstromingsmogelijkheden voor huidige bewoners zijn beperkt. Uit de landelijke woningmarktcijfers blijkt dat er wel een toenemende vraag is naar vrije sector huurwoningen. In Beverwijk herbergt deze vraag zich met name in het middeldure segment en in eengezinswoningen 6. De vraag naar goedkope woningen (met bijbehorende kwaliteit) is hoog en komt voort uit sociale of financiële noodzaak. Als we kijken naar de kwaliteit van de woningen dan kunnen we zien dat de portieketageflats en duplexwoningen verouderd zijn en te krappe woningplattegronden hebben die niet voldoen aan de vraag. Ook de openbare ruimte behoeft verbetering. Gedeeltelijke vernieuwing, een beter onderhoudsprogramma en inrichting zijn nodig om een leefbare situatie te waarborgen. Sociaal Bevolkingsopbouw; Wat voor mensen wonen er in de wijk? 7 Kuenenplein-Plantage heeft in inwoners. Sint Aagtendorp en De Naald zijn qua inwoneraantal de kleinste buurten. De meeste bewoners zijn tussen de 25 en 45 jaar oud gevolgd door de groep 45 tot 55 jarigen. Er wonen gemiddeld 15% niet westerse allochtonen in de wijk, waarvan het grootste deel van Turkse afkomst is. Ze hebben zich voornamelijk gevestigd in de Plantage- en Kuenenpleinbuurt. Het grootste deel van de ouderen woont in de Oostertuinen. Bijna de helft van de huishoudens zijn eenpersoonshuishoudens. Als we kijken naar de prognose 8 van de bevolkingsopbouw dan kan gezegd worden dat de bevolking in Beverwijk verder zal toenemen Belevingsonderzoek WMO 2011, SGBO i.o. gemeente Beverwijk 5 BKZ leefbaarometer Intentieverklaring Prestatieafspraken 2010 en verder, Pré Wonen, Gemeente Beverwijk 7 Cijfers CBS ABF Research Primos prognose

14 toename totale bevolking Daarnaast laat de prognose voor IJmond 9 een flinke stijging zien van het aantal ouderen van jaar en van 75+-ers. In 2010 maken zij nog 17% van de totale bevolking uit, in 2040 is dat 28%. Bij de andere leeftijdsgroepen zien we juist een daling Bevolking jaar Bevolking Wat verder opvalt in de prognose is dat het aantal eenpersoonshuishoudens verder zal toenemen t.o.v. andere huishoudens. Ontmoetingsplaatsen, voorzieningen en activiteiten; Wat is er te doen in de wijk? De wijk heeft veel voorzieningen en ontmoetingsplaatsen. Er zijn kleine en grote speelplekken zoals wipkipjes, het Johan Cruijff Court en Speeltuin Kindervreugd. De speelplekken worden over het algemeen erg gewaardeerd door bewoners, sommige zijn echter wel verouderd. Naast speelplekken zijn er pleinen, veel groen, een buurthuis, twee kerken, sportverenigingen maar ook winkels aan de Plantage en goede supermarkten. Volgens het klantenpanel ontbreekt het wel aan sfeer op sommige ontmoetingsplaatsen. Er zijn geen terrasjes, café s of restaurants in de wijk. Er worden voldoende leuke activiteiten georganiseerd in de wijk voor allerlei doelgroepen. Problemen achter de voordeur; Wat speelt er bij mensen in huis? In de wijk wonen veel mensen met een verhaal zoals de wijkagent zegt. In de Indische buurt en in de woningen aan de Vlaanderenstraat, Westerlaan en Alkmaarseweg spelen psychiatrische- en verslavingsproblemen. In de Plantage vinden we een aantal drugspanden in o.a. de Essenstraat. Hierdoor zijn dit kwetsbare en minder leefbare complexen. Juist deze complexen zijn wat betreft huurprijs bereikbaar voor mensen met weinig inkomen. Hierdoor komen deze complexen ook in beeld voor kanswoningen of zorgdakwoningen waardoor het aantal kwetsbare personen verder toeneemt. Ook gegevens als werkloosheid, lage inkomens en een laag opleidingsniveau spelen een rol. De samenwerkingspartners bij gemeente, politie en welzijn geven aan dat het goed zou zijn om structureel met verschillende hulpverlenende instanties bij elkaar te komen en goede afspraken met elkaar te maken. Criminaliteit en veiligheid 10 Als we Beverwijk vergelijken met landelijke en Haarlemse cijfers dan scoort Beverwijk hoger dan gemiddelde op de misdaadmeter. De Beverwijkse problemen spelen ook op wijkniveau. Er zijn meer alcoholdelicten in het verkeer, meer winkeldiefstallen, meer 9 Primos prognose Corop-gebied IJmond 10 De cijfers in dit hoofdstuk zijn, waar niets anders vermeld staat, ontleend aan de ADmisdaadmeter Voor het samenstellen van deze unieke site gebruikt het AD officiële politiecijfers van

15 wapenhandel en er worden meer zakken gerold. Ook geweldsdelicten en mishandelingen komen vaker voor. Als we verder inzoomen op wijkniveau zien we het volgende. Een groot deel van de bewoners voelt zich (wel eens) onveilig. Veel bewoners leven in anonimiteit en kunnen als ze kwaad willen rustig hun gang gaan. Deze gevoelens hebben grotendeels te maken met de handel in, teelt van en gebruik van drugs. Vooral in de buurten Plantage, Kuenenplein en Oostertuinen is dit een probleem. Het aantal drugsdelicten en de daarbij horende overlast neemt toe. Daarnaast voelen mensen zich onveilig door inbraken in woning of schuur/garage 11 en door gewelddelicten als straatroven en overvallen (3 van de 5 overvallen in Beverwijk hebben plaatsgevonden in Kuenenplein-Plantage). De wijkagent geeft aan dat er ook in 2012 overvallen en een ramkraak van een geldautomaat hebben plaatsgevonden in de Plantagebuurt. Uit de analyse van de gemeente Beverwijk blijkt dat het percentage bewoners dat aangeeft slachtoffer te zijn geworden van een geweldsdelict, bedreiging of straatroof het hoogst is in Kuenenplein-Plantage. De Plantagebuurt springt er uit als het gaat om onveiligheidsgevoelens. Dit heeft te maken met de drugsoverlast, vernielingen (het meeste aantal delicten van heel Beverwijk) en berovingen. Overlast 12 Op het gebied van overlast scoort Kuenenplein-Plantage niet zo goed ten opzichte van andere wijken in Beverwijk. Dit is deels te verklaren door het hoge aantal portieketagewoningen en eengezinswoningen uit de jaren 50. Deze woningen zijn vaak erg gehorig. De overlast heeft soms ook te maken met de bewoners zelf. Het zijn goedkope woningen en de kwetsbare groepen uit de samenleving zijn er op aangewezen. Werkloosheid en verveling, sociale, psychische- of verslavingsproblemen spelen dan vaak een rol 13. Uit het klantenpanel en de gesprekken met externe stakeholders blijkt dat er tevens klachten zijn over overlastgevende tijdelijke bewoners. Als we Kuenenplein- Plantage vergelijken met Parkwijk in Haarlem dan kunnen we zeggen dat het aantal overlastzaken naar rato in 2012 vele malen hoger is in Kuenenplein-Plantage. De afgelopen jaren werden de meeste overlastzaken door Pré Wonen behandeld in de buurten Kuenenplein en Plantage ten opzichte van de andere buurten in de wijk. De aard van de overlast bestaat vooral uit geluidsoverlast, vuil, burenruzies, drugs/drankoverlast en verkeers/parkeeroverlast. De wijkagent meldt dat asociaal gedrag en daarmee gepaard gaande overlast is toegenomen in de wijk en dat men zeer weinig van een ander kan hebben. Uit meldingen, gesprekken met het klantenpanel en externe partners blijkt dat de drugsoverlast in de Plantagebuurt in 2012 ook toeneemt. Een oplossing die werd aangedragen door het klantenpanel om een deel van de overlast aan te pakken is een ander toewijzingsbeleid door Pré Wonen. 11 Analyse ter voorbereiding op het maken van het Wijkuitvoeringsprogramma De analyse is gemaakt op basis van de registratielijsten van Pré Wonen, afdeling bewonerszaken en wijkteams over de afgelopen 4 jaar 13 De hoge score blijkt uit de analyse ter voorbereiding op het maken van het wijkuitvoeringsprogramma 2011 en het Belevingsonderzoek WMO 2011, SGBO i.o. gemeente Beverwijk 10

16 Jeugd De overlastproblematiek bij de jeugd, welke een aantal jaren geleden nog hevig was, is afgenomen. Er is de afgelopen jaren stevig ingezet op activiteiten voor de jeugd en er is een Johan Cruijff Court geopend aan de Huiderlaan. Ook worden er jongeren opgeleid om mee te kunnen helpen bij de organisatie van de activiteiten. Het lijkt erop dat dit zijn vruchten afwerpt. Er zijn nog wel andere problemen. Sommige kinderen/jongeren krijgen erg weinig begeleiding vanuit huis. Uit het onderzoek van SGBO blijkt dat bewoners niet altijd weten waar ze terecht kunnen met vragen over opvoeding en dat ze minder tevreden zijn dan gemiddeld over opvoedingsondersteuning. Uit het Emovo onderoek 14 blijkt dat de jeugd in Beverwijk vaker deelneemt aan VMBO-onderwijs dan in de rest van de regio en dat er meer gepest en gespijbeld wordt. Uit signalen van partners is af te leiden dat het drugsgebruik onder kinderen/jongeren in de wijk de laatste jaren toeneemt. Het aantal jongeren dat een wapen draagt is in Beverwijk hoger dan regionaal. Participatie en betrokkenheid De participatie en betrokkenheid van bewoners in de wijk is niet zo hoog. Veel activiteiten worden voor en niet met bewoners georganiseerd en er zijn weinig initiatieven vanuit bewoners zelf 15. Het zijn vaak dezelfde bewoners die zich in zetten, anderen geven aan geen zin en geen tijd te hebben.14% van de bewoners geeft aan zelf actief te zijn om de leefbaarheid is de buurt te verbeteren. Het gemiddelde in de referentiegroep is 21%. Ook de deelname aan activiteiten is niet altijd even hoog. De activiteiten voor de jeugd lopen wel erg goed en hebben publiek. Uit het SGBO onderzoek blijkt dat 57% van de bewoners (bijna) nooit deelneemt aan activiteiten. Dit is hoger dan gemiddeld voor Beverwijk. Ook de deelname aan vrijwilligerswerk blijft achter maar er wordt weer relatief veel mantelzorg verleend. In de wijk is wel een wijkgroep van bewoners actief. Zij verspreiden een nieuwsbrief, denken mee over verbeteringen in de wijk en organiseren soms een activiteit. Ook met de scholen zijn er goede contacten. Daarnaast zijn er bewonerscommissies actief in woongebouwen. Zij signaleren gebreken in hun woonomgeving maar organiseren niet zo vaak iets. Het klantenpanel geeft aan dat bewoners makkelijker bereikt kunnen worden als er meer digitaal en face to face gecommuniceerd wordt. Cultuur, leefstijlen en sociale cohesie De meeste bewoners van de wijk hebben een zeer diverse achtergrond en houden van gezellige dingen doen. Ze zijn hierin niet zeer uitbundig of creatief maar ook niet ingetogen en rustig 16. In sommige straten zijn de mensen erg gesloten en op zichzelf en snel boos. Beverwijkers zijn in het algemeen nuchter en recht-voor-z'n-raap, een openhartige houding die door buitenstaanders en nieuwe inwoners soms als vrijmoedig of zelfs brutaal wordt ervaren. Uit onderzoek 17 blijkt dat Kuenenplein-Plantage op het gebied van sociale cohesie het laagst (5,7) scoort samen met Meerestein en Oosterwijk-Zwaansmeer. Er is hierbij gekeken naar het oordeel van bewoners over omgang, interactie, gezelligheid en saamhorigheid. 14 Gezondheid, welzijn en leefstijl, EMOVO, Dit blijkt ook uit Belevingsonderzoek WMO 2011, SGBO i.o. gemeente Beverwijk en uit het voorzieningenbehoefteonderzoek van Pré Wonen Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Noord-Holland 17 Belevingsonderzoek WMO 2011, SGBO i.o. gemeente Beverwijk, Kuenenplein-Plantage is hierin samengevoegd met de wijk Centrum 11

17 Leefbaarometer 18 De leefbaarometer geeft een indicatie van de leefbaarheidsbeleving van bewoners 19. Beverwijk scoort in 2010 zeer positief. Haarlem en Zaanstad scoren positief en Amsterdam matig positief. De positieve score kan vooral verklaard worden uit een positief cijfer voor het voorzieningenniveau en publieke ruimte. Op het gebied van woningvoorraad scoort Beverwijk minder goed. Haarlem scoort hiernaast ook minder goed op veiligheid en komt daarom lager uit. Op wijkniveau kan gezegd worden dat de score negatief afwijkt van het regionaal gemiddelde in de IJmond. Landelijk gezien scoren de buurten redelijk positief. In de Kuenenpleinbuurt en in Oostertuinen heeft de lagere regionale score te maken met woningvoorraad en in Kuenenplein ook nog met de bevolkingssamenstelling en de veiligheid. In het deel rondom de Bremmersstraat scoort ook de dimensie sociale samenhang laag. De Plantage doet het in dit onderzoek iets beter dan Kuenenplein en Oostertuinen maar wijkt nog steeds af van het regionaal gemiddelde. Opvallend is dat rondom huurwoningen slechter wordt gescoord dan rondom koopwoningen. Een aantal plekken in de wijk vormen hierop een uitzondering, het middelste punt van Sint Aagtendorp en de woningen direct rondom het Johan Cruijff Court en Speeltuin Kindervreugd. Wijkimago Het wijkimago heeft te leiden onder de problemen die er zijn in de wijk. Er moet voor gewaakt worden dat de problemen te veel worden benadrukt. Economisch De bewoners 20 De economische positie van de bevolking is één van de grootste knelpunten in de wijk. Deze ligt lager dan het Beverwijks en landelijk gemiddelde. Het gemiddelde jaarinkomen per ontvanger in de wijk in 2010 is terwijl het gemiddelde voor Beverwijk op ligt. Het inkomen is het laagst in de buurten Plantage en Kuenenplein. Het aantal huishoudens met een laag inkomen (tot ,-) ligt op 54,2% in de wijk terwijl dit in Beverwijk maar 41% is. De buurt Kuenenplein scoort hierin het slechtst met 60%. Het aandeel middeninkomens is laag en hoge inkomens erg laag als je dit vergelijkt met de cijfers voor Beverwijk. Het grootste aandeel van hoge inkomens vinden we in de buurt Sint Aagtendorp (buiten het dorp ) en het grootste aandeel middeninkomens in de Naald. 18 BKZ leefbaarometer Er wordt gebruik gemaakt van 49 indicatoren op het gebied van woningvoorraad, publieke ruimte, bevolkingssamenstelling, sociale samenhang en veiligheid. 20 Cijfers CBS 12

18 x Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger (CBS 2010) Sint Aagtendorp Plantage Oostertuinen Kuenenplein De Naald Beverwijk Nederland Het aandeel werkzame personen in de wijk ligt in 2008 met 72,4% lager dan het Beverwijkse percentage (76%). Sint Aagtendorp en Kuenenplein scoren hierin het laagst. Het aandeel bijstandsontvangers in 2010 ligt met 4,8% weer een stuk hoger dan het cijfer voor Beverwijk 2,3%. Het aantal ontruimingszaken 21 vanwege huurschuld in de wijk is hoger dan in andere Beverwijkse wijken en in sommige jaren zelfs hoger dan het aantal zaken in de rest van Beverwijk. De bewoners van portieketagewoningen hebben het vaakst te maken met ernstige huurschuld. Dit is deels te verklaren door het hoge aantal van dit soort woningen in ons bezit. Winkels en bedrijven In de wijk zijn voldoende winkels en bedrijven. De Plantagebuurt heeft een wijkwinkelcentrum dat van alle gemakken is voorzien. De winkels zijn van hoog niveau en er is een supermarkt. Uit onderzoek blijkt dat mensen het erg jammer vinden dat de Action weg is op de Plantage 22. Ook op het Hilbersplein (Kuenenpleinbuurt) is een supermarkt, enkele winkels en een voedselbank. Verder liggen er verspreid in de wijk solitaire winkeltjes en bedrijfjes. In de huidige tijd is het niet altijd makkelijk het hoofd boven water te houden, ook wordt er op sommige plekken vaak van huurder/eigenaar gewisseld. Hierbij speelt de crisis een rol maar ook de stagnering van de wijkvernieuwing in de Plantage. Woningen staan leeg en een nieuwe doelgroep heeft zich er nog niet kunnen vestigen. Daarnaast zorgt het nieuwe winkelcentrum Wijkerbaan in de aanliggende wijk Meerestein voor concurrentie. 21 De analyse is gemaakt op basis van de registratielijsten van Pré Wonen over de afgelopen 4 jaar 22 Voorzieningenbehoefteonderzoek 2010, Pré Wonen. 13

19 2012 S (sterkte) W (zwakte) O (Kansen) T (Bedreigingen) Fysiek Veel groen en ruimte Aantal en kwaliteit meeste speelplekken Voldoende variatie in koophuur/laag- en hoogbouw Ligging Sociaal Ontmoetingsplaatsen, voorzieningen, sport, spel en activiteitenaanbod Diversiteit bewoners Economisch Aantal en kwaliteit winkels en bedrijven Matige (beeld)kwaliteit huurw. en sommige voorzieningen en ontmoetingsplaatsen, sfeer ontbreekt Verouderde/vervuilde/niet functionele op.ruimte en groen Geclusterd en eenzijdig woonaanbod (klein en goedkoop) Vuil/rommel in portieken en algemene ruimten Samen leven en asociaal gedrag (ook van tijdelijke bewoners) Criminaliteit en veiligheid, drugsoverlast/gebruik Veel soc-ec-psych. problemen achter de voordeur en daarbij horende overlast Beperkte cohesie/betrokkenheid/ participatie bewoners en hoge anonimiteit Weinig begeleiding kinderen door ouders Veel ouderen in egw s Sociaal-economische positie van de bevolking is in alle buurten beneden Beverwijks en landelijk gemiddelde Hoog aantal ontruimingen ivm huurschuld Herstructurering en nieuwbouw vlot trekken, evt. kiezen voor renovatie. Pré Wonen als trekker. Onderhoud, schoon heel veilig projecten (bijv. portiekportiers) en terugbrengen sfeer bij verouderde woningen, OR, voorzieningen en ontmoetingsplaatsen Clusters goedkope flats/hw s doorbreken Direct aan woningen grenzende OR in beheer Pré en aanpak vuil in algemene ruimten Aanbod voor ouderen, eenpersoonshuishoudens, draagkrachtige doelgroep (ruimere, luxere woningen) maar ook primaire doelgroep niet vergeten Aanpak criminaliteit en drugsgebruik/overlast, meer politie, betere samenwerking Kijkje achter de voordeur en evt. hulp bij problemen. Betere samenwerking/afspraken met een uitgebreider netwerk van partners/hulpverleners Op peil houden ontm.plekken, sport, spel en activiteitenaanbod, meer sfeer Buurtbeheer, handhaving en aanpak overlast (bijv. door andere woningtoewijzing) Goed en kort leegstandsbeheer Sociale cohesie, respect betrokkenheid en participatie vergroten op een manier die aansluit bij gezellige leefstijl van bewoners. Digitaal en face to face communiceren. Opvoedingsondersteuning Stimuleren verhuizen 60+ Kansen vergroten voor bewoners om maatsch.ladder te beklimmen d.m.v. bijv. scholing, werk, wooncarrière, cultuur, hulp bij problemen, WMO Aantrekken draagkrachtige doelgroep Politieke economische en maatsch. haalbaarheid herstructurering Tijd Spreiden problemen Draagvlak plannen en vertrouwen brokkelt af Stigmatisering tot niet vitale en niet gewilde wijk Geld en economie (Solitaire) Winkels en bedrijven hebben het steeds moeilijker 14

20 1.4 Externe ontwikkelingen Kuenenplein-Plantage is geen op zichzelf staand gegeven. De wijk wordt beïnvloed door allerlei externe factoren en ontwikkelingen en heeft zelf ook zijn weerslag op andere wijken en de stad. Het is daarom belangrijk de wijk in een breder perspectief te plaatsen. Landelijke ontwikkelingen Politiek Welke koers het nieuwe kabinet gaat varen is nog niet duidelijk. Wel wordt zichtbaar dat de overheid zich meer terug trekt en taken afstoot aan burgers en bedrijven. Verder wordt door nieuwe wetgeving het interne en externe toezicht op corporaties intensiever, de financiële ruimte kleiner en de administratieve last groter. Economie en maatschappij Na verschillende crises zijn onzekere tijden aangebroken. De eerste jaren is er geen zicht op een behoorlijk economisch herstel, de koopkracht daalt nog verder en de werkloosheid stijgt. De toenemende vergrijzing zorgt voor extra druk op de zorgkosten en een veranderende vraag ten aanzien van wonen. Dit vraagt om innovatieve oplossingen en samenwerkingsvormen op het gebied van wonen en zorg. Woningmarkt en woningtoewijzing Ook op het gebied van de woningmarkt zijn er veel onzekerheden. De betaalbaarheid van het wonen neemt af doordat de huur en energielasten stijgen, de huurtoeslag wordt verder uitgekleed en de inkomens stijgen niet mee. Voor startende kopers is het lastiger om een hypotheek te krijgen en daarnaast staat de hypotheekrenteaftrek onder druk. Door de onzekerheden in de economie en op de woningmarkt worden er steeds minder woningen verkocht. De doorstroming op deze markt staat onder druk. Ook op de huurmarkt speelt dit probleem. Per 1 januari 2011 is de woningtoewijzing aan strenge Europese inkomenseisen gebonden. Woningen met een huur onder de huurtoeslaggrens ( 664,66 prijspeil 2012) mogen alleen nog toegewezen worden aan huishoudens met een bruto inkomen tot (prijspeil januari 2012). Bewoners met een hoger inkomen die nu relatief weinig betalen voor hun huurwoning zijn minder snel tot verhuizen geneigd, omdat de maandelijkse lasten dan sterk zullen toenemen. Door de strengere inkomenseisen voor sociale huurwoningen is er een toenemende vraag naar vrije sectorwoningen met een huur tussen de 664,66 en 900,-. Gezien de lage huren in Kuenenplein-Plantage zal de concentratie van lage inkomens in de wijk verder toenemen. Pas na wijzigingen in de voorraad wordt Kuenenplein-Plantage ook bereikbaar en aantrekkelijk voor andere inkomensgroepen. Een oplossing voor de problemen op de woningmarkt wordt in de politiek nog niet geboden. De kans op een integrale aanpak als Wonen 4.0 lijkt klein. Investeringen De Europese regelgeving met betrekking tot investeringen door corporaties is gewijzigd sinds Deze maatregel moet nog vertaald worden naar lokale wetgeving maar wordt vooralsnog als volgt uitgelegd: investeringen in marktdiensten zonder publiekelijk belang (niet-daeb) mogen niet meer met staatssteun gefinancierd worden. Concreet betekent dit dat de financiering van dure huur- en koopwoningen moeilijker is. 15

21 Lokale ontwikkelingen Wijkversterking en wijkgericht werken Beverwijk De laatste jaren is er op initiatief van Pré Wonen (wijkversterking) nog intensiever samengewerkt tussen de partners in de wijk. Het wijkgericht werken heeft meer vorm gekregen door met elkaar (o.a. gemeente, corporaties, politie, welzijn) gestructureerder te werken. Er wordt nagedacht over en vorm gegeven aan prioritering van wijken en er worden doelstellingen geformuleerd voor de wijkaanpak. Concrete projecten worden met elkaar benoemd in jaarlijks op te stellen wijkuitvoeringsprogramma s (WUPS). Deze aanpak werpt zijn vruchten af. In Kuenenplein-Plantage is dit duidelijk terug te zien in de verbeteringen op het gebied van jeugdoverlast. Prestatieafspraken Uit de prestatieafspraken 23 met de gemeente Beverwijk blijkt dat uitbreiding van de woningvoorraad gewenst is en herstructurering van oude woonwijken van belang blijft. Ook moet er worden ingezet op differentiatie van woningtypen om het overschot aan goedkope huurappartementen te doorbreken. De groei in woningbehoefte ziet men met name in het goedkope en middeldure segment. Deze groei is gelijk verdeeld over appartementen en eengezinswoningen. In herstructurering moet er worden ingezet op 50% grondgebonden woningen en 50% meergezinswoningen en op 50% huur- en 50% koopwoningen. Als speciale doelgroepen worden ouderen, zorgbehoevenden en starters genoemd. Er moeten voldoende woningen beschikbaar blijven voor de primaire doelgroep. De inzet ligt naast fysieke, ook op sociaal-maatschappelijke verbeteringen in wijken. Financiële situatie gemeente Beverwijk Het collegeprogramma van de gemeente Beverwijk 24 biedt de volgende inzichten: De gemeente Beverwijk is geconfronteerd met bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid. De gemeente voert nu naar eigen zeggen een solide financieel beleid en houdt zoveel mogelijk de huidige voorzieningen in stand. De stedelijke vernieuwing (Beverwijk Vitale Stad) vergt ook de komende raadsperiode(n) veel van de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en financiële middelen. Er is, uitgezonderd het A22 project, geen ruimte voor grote nieuwe ambities. De gemeente onderzoekt nu mogelijkheden tot efficiëntere bedrijfsvoering, het afstoten van taken of vertraging van de uitgaven. Ook wordt telkens bekeken of economische vooruitzichten aanleiding geven tot aanpassingen van activiteiten en projecten waarbij ze proberen te voorkomen dat minima en jeugd hiervan de dupe worden. Ook verbetering van het groen blijft een speerpunt. Daarnaast zal misschien bezuinigd worden op de subsidies en op voor de inwoners gevoelige voorzieningen. Actie: Herstructurering Kuenenplein temporiseren. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben in het bestuurlijk kader Herstructurering 1999 afgesproken om de woningvoorraad en de woonomgeving van de wijk Kuenenplein e.o. meer gevarieerd te maken, zodat dit beter aansluit op de huidige wensen over wonen en woonomgeving. Deze doelstelling is nog steeds van kracht. Doch de huidige woningmarkt herijking door woningcorporatie Pré Wonen en het uitvoeren van andere herstructureringen als Plantage en Wijkerbaan nopen tot temporisering van aanpak van het Kuenenplein. De financiële situatie van de gemeente is goed voelbaar op het gebied van fysieke vernieuwing in de buurten Plantage, Kuenenplein en Oostertuinen. In Kuenenplein en Oostertuinen is ervoor gekozen de wijkvernieuwing te temporiseren, ook Pré Wonen heeft hierin haar ambities moeten bijstellen. Maar ook de plannen voor de wijkvernieuwing in de Plantage worden inmiddels heroverwogen. De afspraken uit de gebiedsvisie van 2009, welke 23 Intentieverklaring Prestatieafspraken 2010 en verder, Pré Wonen, Gemeente Beverwijk 24 Bron: collegeprogramma

22 een onderdeel vormt van het project Beverwijk Vitale Stad, kunnen door de gemeente niet worden waargemaakt. Ook op sociaal-economisch gebied spelen de bezuinigingen binnen de gemeente een rol. Het wijkgericht werken Beverwijk staat onder druk en ook de welzijnsorganisatie moet het met steeds minder middelen doen. De concurrentiestrijd die hierdoor ontstaat tussen de verschillende partijen in de wijk leidt tot moeilijke samenwerkingsprocessen en doet de kwaliteit en kwantiteit van de ingrepen geen goed. Het is de verwachting dat de financiële positie van de gemeente Beverwijk ook na 2014 weinig ruimte biedt voor nieuwe investeringen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Op het gebied van de WMO mogen we van gemeente Beverwijk tussen 2012 en 2015 inspanningen verwachten. Ze geven in het nieuwe WMO beleid 25 aan dat op 9 wettelijke prestatievelden wordt ingezet. De prestatievelden zijn: sociale samenhang, leefbaarheid (fysiek en sociaal), jeugd, informatie, advies en cliëntondersteuning, ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers, participatie van en voorzieningen voor mensen met een fysiek of psychisch probleem, maatschappelijke zorg en aanpak huiselijk geweld. Woonruimteverdeelsysteem Het huidige toewijzingssysteem in IJmond biedt beperkt ruimte voor vrije toewijzing van woningen door corporaties aan specifieke doelgroepen. Afgesproken is om als pilot aan de corporaties een vrije ruimte van 5% te geven, die vooral voor doorstroming kan worden ingezet. Daarnaast is het zo dat er 10% vrijheid is in het toewijzen van sociale woningen aan mensen met een bruto inkomen boven de (prijspeil januari 2012). Er wordt gesproken over een uitbreiding van de regio en een ander verdeelsysteem maar er is nog geen zicht op concrete afspraken. Woonvisie 26 De woonvisie van de gemeente Beverwijk geeft het volgende streefbeeld weer: Inwoners van Beverwijk Heemskerk wonen met plezier in comfortabele en duurzame woningen in een groene of centrum kleinstedelijke woonomgeving. Zij koesteren de goede verbindingen met steden in de omgeving, een breed scala aan voorzieningen, werkgelegenheid, strand en duinen. De omgeving is veilig en het merendeel van de woningen is levensloop-bestendig, dat betekent dat daar ook met lichamelijke beperkingen gewoond kan worden. Voor inwoners die begeleiding of verzorging nodig hebben kan een beroep worden gedaan op (thuis)zorg of kan intramuraal zorg worden geboden. De woningmarkt kent een gezonde spanning: er is geen leegstand en iedereen kan binnen een acceptabele termijn een gewenste woning vinden. Men is in staat een wooncarrière in Beverwijk en Heemskerk te doorlopen. Ook starters hoeven hun eerste koop of huurwoning niet elders te zoeken. Om te kunnen kiezen is er voor elke inkomensgroep of huishoudenstype een gevarieerd aanbod aan woningen en woonmilieus. De wijken zijn gevarieerd van opzet. Er zijn geen achterstandswijken. Kortom een leefbare en zelfbewuste woonregio waar de inwoners trots op zijn en die kan concurreren met omliggende regio s. 25 WMO beleidsplan , Gemeente Beverwijk, Woonvisie Beverwijk-Heemskerk, Gemeente Beverwijk,

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Visie Heer/ Scharn. april 2014 Maasvallei

Visie Heer/ Scharn. april 2014 Maasvallei Visie Heer/ Scharn april 2014 Maasvallei Inhoud Verantwoordelijkheden en visie Maasvallei en gemeente Maastricht Ontwikkelingen Plannen Heer / Scharn Begeleiding en ondersteuning Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis Informatie, Geleen-Zuid/ Kluis 1 N.B. Deze kaarten en gegevens maken geen onderdeel uit van het reglement, maar zijn ter informatie voor de deelnemers. Doe er uw voordeel mee. 2 Vergrijzing en krimp drukken

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Wijkvisie. Walburg Zwijndrecht December Inleiding. Missie Trivire. Wijkvisie: waarom en wat? Proces wijkvisie

Wijkvisie. Walburg Zwijndrecht December Inleiding. Missie Trivire. Wijkvisie: waarom en wat? Proces wijkvisie Wijkvisie Walburg Zwijndrecht December 2012 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden woningen in

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Oranjegracht / Waardgracht te Leiden

Oranjegracht / Waardgracht te Leiden Oranjegracht / Waardgracht te Leiden Projectgegevens Opdrachtgever : Portaal Leiden website : http://www.portaal.nl Architect : Swieten Lau Artchitecten Aannemer : J&F Bouwdivisie te Lisse Start : plan

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Maarsveld. Kijk op de wijk

Maarsveld. Kijk op de wijk Maarsveld Kijk op de wijk Mei 2014 Wijkvisies A-Z Het doel van de wijkvisie Maarsveld is te komen tot een beeld van de wijk over tien jaar. Het wijkvisietraject bestaat uit vier onderdelen: Kijk op de

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Resultaten van het beleid De eerste effecten van het beleid lijken positief. Eind 2005 hopen we de effecten van het beleid in cijfers uit te kunnen dr

Resultaten van het beleid De eerste effecten van het beleid lijken positief. Eind 2005 hopen we de effecten van het beleid in cijfers uit te kunnen dr Probleemcomplexen; aanpak Talis Afgelopen week kwam in de publiciteit dat Talis bij de verhuur van een aantal woningen het hebben van inkomen uit werk verplicht stelt. Hieronder een korte toelichting op

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom bevolking De buurten De Pol en Gelderse Blom tellen samen 3.805 inwoners; dat is 6% van de Veenendaalse bevolking. Omdat er in beide buurten vooral gezinnen wonen,

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Inleiding Op 12 mei 2015 is het regionale Woningbehoefteonderzoek (WBO) vrij gegeven. Dit WBO biedt input voor de lokale woonvisie.

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk!

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Wijkvisie De Volgerlanden December 2011 De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Hidde Dirks b1372564

Hidde Dirks b1372564 Hidde Dirks b1372564 Strategie Kwetsbare wijk Capaciteiten scoren onvoldoende Sociaal aspect is voldoende COS Strategie COS COS Strategie COS Middel Aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden/koopkrachtige

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland Wonen in Hilversum Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland De Nederlandse woningmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Deze aandacht heeft vooral betrekking op de ordening

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Eerste resultaten monitor wijkactieplan MSP t.b.v. regiegroep MSP ; Bureau Onderzoek & Statistiek, gemeente Heerlen

Eerste resultaten monitor wijkactieplan MSP t.b.v. regiegroep MSP ; Bureau Onderzoek & Statistiek, gemeente Heerlen Monitor Wijkactieplan MSP Aanleiding In de Heerlende krachtwijk MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld, Palemig) werken de gemeente en woningcorporaties De Voorzorg, Woonpunt en Weller hard aan de ruimtelijke

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

*BM1400514* BM1400514

*BM1400514* BM1400514 *BM1400514* BM1400514 Verslag : Beeldvormende vergadering Woonvisie Datum : 18 februari 2014 Tijd : 19:30 uur Lokatie : raadszaal gemeentehuis Onderwerp : Woonvisie Aanwezig : Zie presentielijst Afwezig

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE HELMOND- NOORD > WIJKVISIE Helmond-Noord verovert harten Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord Wijkvisie Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord verovert harten Inhoudsopgave Inleiding 3 Daarom zijn wij verzot

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

WOONVISIE. Concept 01

WOONVISIE. Concept 01 WOONVISIE 2020 Concept 01 pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting pag. 2 2. Aanleiding 3 3. Doelstelling & Samenwerking 4 4. Aanpak & Resultaat 5 5. Kaders 6 6. Demografie 8 7. Wonen & Zorg 10 8. Kansen 11

Nadere informatie

Slotjes Midden. Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout

Slotjes Midden. Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout Slotjes Midden Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout Agenda Aanleiding verzoek tot bijstelling plannen; Toelichting effecten markt- ontwikkelingen op her- ontwikkelingstraject Slotjes

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie