Dat is in Duitsland anders... 3 Dat regelt de EU... 3 Zo is de situatie in Duitsland... 4 De belangrijkste punten... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dat is in Duitsland anders... 3 Dat regelt de EU... 3 Zo is de situatie in Duitsland... 4 De belangrijkste punten... 4"

Transcriptie

1 A10 Belastingen Inhoudsopgave Dat is in Duitsland anders... 3 Dat regelt de EU... 3 Zo is de situatie in Duitsland... 4 De belangrijkste punten... 4 Waar moet u belasting betalen?... 4 Het vermijden van dubbelbelasting... 4 Onbeperkte en beperkte belastingplicht... 4 Aanvraag op basis van 39 c van het afgeven van een belastingverklaring voor grensgangers... 5 Steuerbemessungsgrundlage (het inkomen waarover u belasting moet betalen)... 5 Kosten die u van de belasting kunt aftrekken... 5 Belastingtarieven inkomstenbelasting, belastingklassen, berekening van de belastingschuld... 7 Belastingverklaring, belastingbeschikking... 9 Mehrwertsteuer / BTW... 9 Dat moeten grensgangers weten Dubbelbelastingsverdrag tussen Duitsland en België Welke formaliteiten zijn voor grensgangers in belastingtechnisch opzicht noodzakelijk? Jaarlijks de aanvraag op basis 39c ESTG bij de belastinginspectie van de werkgever (Betriebsstättenfinanzamt) indienen, om de belastingrelevante kenmerken te laten vaststellen. Jaarlijkse belastingverklaring ook in het woonland België afgeven, waarbij alle aftrekposten daar nog eens opgevoerd kunnen worden Hoe wordt er rekening gehouden met de in Duitsland betaalde loonbelasting? Is het wisselen in een gunstigere belastingklasse mogelijk? Informatie en advies ter plekke Team GWO (grensoverschrijdend werken en ondernemen)

2 INFORMATIE: Ter wille van een betere leesbaarheid wordt in de tekst geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de mannelijke en de vrouwelijke vorm naast elkaar te gebruiken. Als de mannelijke vorm alleen staat, zijn daarmee ook altijd vrouwen aangesproken

3 Dat is in Duitsland anders Grensgangers in de belastingtechnische zin van het woord moeten volgens het Duits-Belgische belastingverdrag hun in Duitsland verworven inkomen uit arbeid in Duitsland naar het daar geldende recht bij de belasting aangeven. De volgende punten zijn daarom met name relevant voor belastingplichtigen, die voor hun inkomen uit arbeid belasting in Duitsland moeten betalen. Om rekening te kunnen houden met de gezinssituatie zijn er in Duitsland zogenaamde belastingklassen. Als beperkt belastingplichtig forens wordt u om te beginnen ingedeeld in belastingklasse I. Onder bepaalde voorwaarden kunt u echter de gunstigere belastingklassen voor gehuwden (III, IV en V) aanvragen. Bovenop de inkomstenbelasting wordt een zogenaamde solidariteitsbijdrage geheven, die in 1995 is ingevoerd als maatregel om de te verwachten kosten van de hereniging van West- en Oost-Duitsland te kunnen dekken. Deze Solidaritätszuschlag bedraagt 5,5 procent van de vastgestelde inkomensbelasting. Het basisbedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen (steuerlicher Grundfreibetrag) bedraagt in Duitsland momenteel Euro (stand:2012) In Duitsland hoeft iemand het toptarief voor de belastingen (45 procent Reichensteuer plus 5,5 procent solidariteitsbijdrage) pas bij een inkomen van Euro te betalen. Voor vakantiegeld en eindejaarsgeld (13de/14de maand) is er geen sprake van een bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden resp. een bijzonder belastingpercentage.. Reiskosten met betrekking tot het woon-werk-verkeer worden via de post Werbungskosten met behulp van een bedrag per kilometer opgevoerd. Elke aftrekpost die u in de Duitse belastingverklaring opgeeft, kunt u nog eens in uw Belgische belastingverklaring opgeven. Dat regelt de EU In tegenstelling tot de sociale verzekeringen bestaan ten aanzien van de belastingtechnische behandeling van werknemers geen regelingen van de Europese gemeenschap. De meeste EUlidstaten hebben echter bilaterale verdragen gesloten om dubbelbelasting te vermijden, zodat werknemers maar in één land inkomensbelasting hoeven te betalen

4 D Zo is de situatie in Duitsland De belangrijkste punten Waar moet u belasting betalen? Volgens het Duits-Belgische dubbelbelastingverdrag moet u uw belastingen over uw Duitse inkomen uit arbeid in Duitsland (het land waar u werkzaam bent) afdragen. Dus wordt de belastingaangifte in Duitsland gedaan. Het vermijden van dubbelbelasting Over het algemeen is er geen sprake van dubbele belasting van hetzelfde inkomen. In de desbetreffende belastingsverdragen tussen Duitsland en de landen waarmee die verdragen zijn afgesloten zijn de procedures ter vermijding van een dubbele belasting vastgelegd. Wanneer u als beperkt belastingplichtige belastingen over uw inkomen uit arbeid in Duitsland betaalt, dan krijgt u voor wat de betaalde bijdragen betreft te maken met het voorbehoud van progressie in uw woonland bij het vaststellen van uw belastingschuld. In uw woonland België moet u in elk geval bovendien nog de gemeentebelasting betalen. Daarbij moet u er op letten, dat u als grensganger in Duitsland 8% van de loonbelastingssom terugkrijgt. U bent verplicht uw inkomsten uit uw activiteiten in het buitenland aan te geven in uw belastingverklaring, om de belastingschuld in het woonland vast te stellen. Als u in het woonland bovendien beschikt over inkomen of uw huwelijkspartner daar werkt (onder voorwaarde dat beide huwelijkspartners wat de belasting betreft gemeenschappelijk worden aangeslagen), wordt voor het vaststellen van de belastingstarieven in het woonland het inkomen uit Duitsland aangerekend. Door de belastingprogressie wordt over het algemeen een hoger belastingtarief toegepast dan zonder Duitse inkomsten. Progressie wil zeggen dat hogere inkomens een hoger belastingtarief moeten betalen als geringere inkomens. Onbeperkte en beperkte belastingplicht Onbeperkt belastingplichtig bent u normaal gesproken in het land waar u woont. Dat betekent dat u daar met uw hele inkomen voor het betalen van belasting wordt aangeslagen, onafhankelijk van het feit of het om binnen- of buitenlandse inkomsten gaat of deze inkomsten al in het buitenland belast worden. Een dubbelbelasting wordt echter vermeden. Als onbeperkt belastingplichtige kunt u aanspraak maken op verschillende gunstige belastingregelingen, bijvoorbeeld: gunstigere belastingklassen voor mensen die getrouwd zijn belastingaftrek voor bijzondere uitgaven bepaalde bedragen waarover u geen belasting hoeft te betalen

5 Beperkt belastingplichtig bent u in het buitenland, als u daar werkt, maar geen woonruimte hebt, en als u geen grensganger in de belastingtechnische zin bent. Belast worden alleen uw arbeidsinkomsten in de desbetreffende staat. Bij volle belasting als beperkt belastingplichtige hebt u recht op aftrekposten voor kosten die in samenhang staan met in het buitenland verworven inkomen, bijvoorbeeld de zogenaamde Werbungskosten, dat zijn uitgaven die in verband staan met uw werk. Aanvraag op basis van 39 c van het afgeven van een belastingverklaring voor grensgangers Uw werkgever heeft een verklaring nodig met betrekking tot de elementaire belastingskenmerken (belastingklasse, eventueel aftrekposten voor kosten in verband met uw werk en bijzondere uitgaven, informatie voor de werkgever met betrekking tot de 8% minder loonbelasting) voor het inhouden van loonbelasting Die verklaring (op basis van 39c ESTG) moet u aanvragen bij de voor uw werkgever bevoegde belastinginspectie (Betriebsstättenfinanzamt) in Duitsland. De aanvraagformulier krijgt u echter bij elk Duits Finanzamt. Steuerbemessungsgrundlage (het inkomen waarover u belasting moet betalen) De Steuerbemessungsgrundlage (het inkomen waarover belasting betaald moet worden) combineert in principe de volgende inkomsten in een kalenderjaar na aftrek van bedragen waarover u geen belasting hoeft te betalen, aftrekposten in verband met uw werk, bijzondere uitgaven en overige belastingvergunstigingen: inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid inkomsten uit zelfstandige arbeid inkomsten uit een handelsbedrijf inkomsten uit land- en bosbouw inkomsten uit kapitaalvermogen inkomsten uit verhuur en verpachting overige inkomsten (bijvoorbeeld inkomsten uit de wettelijke pensioenverzekering) Kosten die u van de belasting kunt aftrekken Met de volgende bedragen die kunnen worden afgetrokken wordt bij het inkomen uit nietzelfstandige arbeid automatisch rekening gehouden: Een algemeen bedrag voor kosten in verband met uw werk, de zogenaamde Werbungskosten ten bedrage van Euro (vanaf 1 januari 2012) Een algemeen bedrag voor bijzondere uitgaven ten bedrage van 36 Euro - 5 -

6 Als uw daadwerkelijke Werbungskosten (uitgaven die in samenhang met uw werk in Duitsland staan) dit bedrag te boven gaan, dan kunt u de daadwerkelijke kosten aftrekken. Tot de meest voorkomende Werbungskosten behoren reiskosten tussen woning en werklocatie. Die kunnen vanaf de eerste kilometer met een bedrag van 0,30 Euro per kilometer afstand en werkdag worden berekend. Voorbeeld: Als de afstand tussen woning en werklocatie 40 kilometer bedraagt en op 220 dagen per jaar wordt gewerkt, kan een bedrag van Euro van de belasting worden afgetrokken. Bij reizen waarvoor niet de eigen auto of de auto van de zaak wordt gebruikt, kunnen per jaar maximaal Euro worden afgetrokken. Wie met openbaar vervoer naar zijn werk in Duitsland reist en in Duitsland belastingplichtig is, kan het algemene bedrag voor forenzen van 30 cent per kilometer afstand aftrekken, of de hogere prijs voor kaartjes van bus en trein als aftrekpost aangeven. Tot op heden kon men ook per dag kiezen welke keuze men maakte, zo kon men die aftrekpost maximaal in aftrek brengen. Vanaf 2012 erkennen de belastinginspectie de uitgaven voor openbaar vervoer in de toekomst alleen nog maar als de totale som boven het algemene jaarlijkse bedrag van Euro ligt. Andere aftrekposten in verband met het werk die bei werknemers worden erkend: Kosten lidmaatschap vakbonden en beroepsorganisaties Sollicitatiekosten Kosten voor opleiding en vervolgopleiding Reiskosten (bijvoorbeeld hogere uitgaven voor levensonderhoud, overnachtingskosten) dubbele huishouding (tweede woning op de plek waar u werkt) beroepskleding verhuiskosten (om beroepsredenen) arbeidsmiddelen (bijvoorbeeld werktuig, vakboeken, vaktijdschriften) bankkosten (loonrekening) kosten voor kinderoppas die nodig zijn in verband met werk - 6 -

7 Bijzondere uitgaven kunnen vaak maar tot een bepaald maximum worden afgetrokken. Tot de belangrijkste bijzondere uitgaven behoren: Kosten in verband met sociale zekerheid (bijvoorbeeld bijdragen aan de wettelijke sociale verzekering, verzekeringen in verband met arbeidsongeschiktheid, risicoverzekering voor overlijden) Alimentatie aan gescheiden en duurzaam gescheiden levende huwelijkspartners Kosten voor kinderverzorging die niet met het werk te maken hebben Uitgaven voor de eigen beroepsopleiding 30 procent van het loon voor het schoolbezoek van de eigen kinderen Donaties en bepaalde lidmaatschapskosten, bijvoorbeeld aan/voor politieke partijen, instellingen van maatschappelijk nut, kerkelijke instanties Andere kosten die van de belasting kunnen worden afgetrokken zijn bijvoorbeeld: Buitengewone belastingen (bijvoorbeeld ziektekosten) Zelf gebruikte eigen woning in Duitsland Arbeidsrelaties en dienstverlening in het kader van het huishouden alsmede ambachtskosten Let op: verhoogde kosten in verband met het werk, bijzondere uitgaven en diverse gunstige belastingtarieven kunnen onder bepaalde voorwaarden op uw loonbelastingskaart worden vermeld als zogenaamd Freibetrag waarover geen loonbelasting hoeft te worden betaald. Vraagt u om informatie bij de bevoegde belastinginspectie, het Finanzamt. Belastingtarieven inkomstenbelasting, belastingklassen, berekening van de belastingschuld Tot een basisbedrag van / Euro (ongehuwden/gehuwden) dan blijft uw inkomen belastingvrij. Als uw inkomen hoger is dan dit basisbedrag, dan begint de belasting met een aanvankelijk tarief van 14 procent. Omdat de inkomstenbelasting een lineair-progressief verloop heeft, stijgt het belastingtarief met elke extra verdiende Euro inkomsten. Het toptarief voor de belasting bedraagt 42 procent, dat wordt bereikt bij een jaarlijks inkomen van / Euro (ongehuwden/gehuwden). Boven het toptarief worden de bestanddelen van het inkomen constant belast met het toptarief van 42 procent. Vanaf een bijzonder hoog te belasten inkomen van / Euro (ongehuwden/gehuwden) stijgt het toptarief nog eens met 3 procent op in totaal 45 procent (de zogenaamde Reichensteuersatz )

8 Bovendien moeten de zogenaamde solidariteitstoeslag van 5,5 procent van de inkomstenbelasting alsmede voor belastingplichtige leden van een kerk kerkbelasting (al naar gelang de deelstaat 8 tot 9 procent) worden afgedragen. Het belasting innen voor religieuze gemeenschappen is een Duitse bijzonderheid, al geldt die alleen voor onbeperkt belastingplichtigen (die in Duitsland wonen). In Duitsland speelt niet alleen de hoogte van het inkomen een rol bij de berekening van de loonbelasting (inkomstenbelasting op het werkloon), maar ook de volgende belastingklassen voor onbeperkt belastingplichtigen: belastingklasse I: werknemers, die ongehuwd, weduwnaar resp. weduwe of gescheiden zijn of gehuwden die duurzaam gescheiden wonen en niet in de belastingklasse III of IV vallen. Let op: Deze belastingklasse krijgen over het algemeen ook beperkt belastingplichtige werknemers, die niet in Duitsland wonen. belastingklasse II: werknemers als in belastingklasse I, als ze minstens een kind hebben waarvoor alimentatie moet worden betaald, mits bij hen rekening wordt gehouden met de ontlastingsbijdrage (Entlastungsbeitrag) voor alleen opvoedende ouders. belastingklasse III: gehuwde werknemers, als maar een van de echtgenoten in dienst is of een van de echtenoten in de belastingklasse V valt. Let op: als beide echtgenoten werknemer zijn, kunnen ze kiezen tussen twee combinaties van belastingklassen. Ofwel beide echtgenoten laten de loonbelastingkaarten met de belastingklasse IV uitstellen of de ene echtgenoot (over het algemeen degene die het meeste verdient) kiest de belastingklasse III en de andere de belastingklasse V. belastingklasse IV: gehuwde werknemer, als beide echtgenoten werkloon krijgen en niet de belastingklasse III of V gekozen hebben. belastingklasse V: gehuwde werknemers, als de andere echtgenoot de belastingklasse III heeft gekozen. belastingklasse VI: werknemers, die tegelijkertijd met hun tweede of met verdere belastingklassen hun loonbelastingkaarten van verschillende werkgevers werkloon krijgen. Aparte belasting of gecombineerde belasting van echtgenoten: Echtgenoten die beide hun woning in Duitsland hebben, kunnen kiezen tussen een afzonderlijke belastingaangifte en een gecombineerde belastingaangifte. Als de echtgenoten hierover geen besluit nemen, is er sprake van een gecombineerde aangifte, die over het algemeen de gunstigste variant is. Deze regeling geldt overigens ook voor echtparen, waarvan een echtgenoot zijn woning niet in Duitsland heeft, maar onderdaan van een staat in de Europese Economische Ruimte is, zijn inkomen vrijwel volledig in Duitsland verwerft. Voorwaarde is een aanvraag van onbeperkte inkomensbelastingplicht. Voor het berekenen van uw vermoedelijke belastingschuld kunt u gebruik maken van de interactieve belastingberekening (www.abgabenrechner.de) van het Bundesministerium für Finanzen

9 Belastingverklaring, belastingbeschikking Werknemers moeten bijvoorbeeld in de volgende gevallen een verklaring inkomstenbelasting afgeven: Op de loonbelastingkaart is een Freibetrag vermeld, waarover geen belasting hoeft te worden betaald. Behalve van het arbeidsloon is er bovendien sprake van andere vormen van inkomen. Er wordt tegelijkertijd arbeidsloon ontvangen van diverse werkgevers. Beide echtgenoten krijgen arbeidsloon en één van hen wordt volgens belastingklasse V of VI belast. Een vrijwillige verklaring inkomstenbelasting kan vaak zinvol zijn, als bijvoorbeeld Kosten in verband met het werk, bijzondere uitgaven of buitengewone belastingen niet als Freibetrag, waarover geen belasting hoeft te worden betaald, op de loonbelastingkaart zijn vermeld, of de belastingplichtige aanspraak wil maken op een belastingreductie (bijvoorbeeld voor huishoudelijke arbeidsrelaties en dienstverlening). In de verklaring inkomstenbelasting moeten ook andere vormen van inkomsten (bijvoorbeeld kapitaalopbrengsten) worden aangegeven. Termijn van de inkomensbelastingverklaring voor het te belasten jaar is de 31ste mei van het daarop volgende jaar. Als uw belastingverklaring door een lid van de belastingtechnische beroepen (bijvoorbeeld belastingadviseur, hulpvereniging voor loonbelasting) wordt opgesteld, hoeft hij pas tot en met de 31ste december van het daarop volgende jaar worden ingediend. Formulieren voor het opgeven van de inkomstenbelasting vindt u onder Daarnaast bestaat de mogelijkheid, uw belastingverklaring met behulp van het kosteloze ELSTERprogramma (www.elster.de) elektronisch te versturen. Na het bewerken van uw belastingverklaring door de belastinginspectie, het bevoegde Finanzamt, krijgt u een belastingbeschikking, die o.a. de hoogte van de vastgestelde belasting noemt en een afrekening bevat. Mehrwertsteuer / BTW Bij het kopen van waren en goederen alsmede bij het gebruikmaken van dienstverlening wordt BTW, in Duitsland Mehrwertsteuer, geheven. Terwijl het reguliere tarief van de BTW in Duitsland 19 procent bedraagt, wordt voor waren van de dagelijkse gebruik en culturele dienstverlening (bijvoorbeeld levensmiddelen, boeken, tijdschriften, vervoerkaartjes, theatertickets) een gereduceerd belastingtarief van 7 procent geheven

10 Dat moeten grensgangers weten Dubbelbelastingsverdrag tussen Duitsland en België Juridische basis voor grensgangers vormt het Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en België ter vermijding van dubbele belasting op het gebied van belasting van inkomen en vermogen van In welk land moet ik belasting betalen? Als grensganger in belastingtechnische zin moet u belasting betalen in het land waar u werkt, d.w.z. Duitsland. Ieder soort werk, dat men voor de Duitse werkgever niet in Duitsland verricht, moet in het woonland België worden belast. (bijvoorbeeld home-office, buitendienstmedewerker, beroepschauffeur ) Welke formaliteiten zijn voor grensgangers in belastingtechnisch opzicht noodzakelijk? Jaarlijks de aanvraag op basis 39c ESTG bij de belastinginspectie van de werkgever (Betriebsstättenfinanzamt) indienen, om de belastingrelevante kenmerken te laten vaststellen. Jaarlijkse belastingverklaring ook in het woonland België afgeven, waarbij alle aftrekposten daar nog eens opgevoerd kunnen worden. Hoe wordt er rekening gehouden met de in Duitsland betaalde loonbelasting? Men moet de al in Duitsland betaalde loonbelasting in België opgeven, echter nooit onder het kopje: vooraftrek loonbelasting, omdat daar alleen de Belgische belasting wordt opgegeven. Is het wisselen in een gunstigere belastingklasse mogelijk? In dit opzicht zou men zich in elk geval door het team GWO moeten laten adviseren. i Informatie en advies ter plekke Team GWO (grensoverschrijdend werken en ondernemen) Advies voor grensgangers van de belastingadministraties in België, Nederland en Duitsland Kostenloze telefoon-hotline : Duitsland:

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.3 Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland algemene informatie bronnen Informatieblad Belastingdienst/Grensinfopunt oktober 2011; www.grensinfopunt.nl Aan

Nadere informatie

Dat is in Duitsland anders... 2 Dat regelt de EU... 2. EG-verordening... 2 Geld- in plaats van uitkeringen in natura... 2

Dat is in Duitsland anders... 2 Dat regelt de EU... 2. EG-verordening... 2 Geld- in plaats van uitkeringen in natura... 2 A6 Ziekteverzekering Inhoudsopgave Dat is in Duitsland anders... 2 Dat regelt de EU... 2 EG-verordening... 2 Geld- in plaats van uitkeringen in natura... 2 Zo is de situatie in Duitsland... 2 Juridische

Nadere informatie

A9 Ongevallenverzekering

A9 Ongevallenverzekering A9 Ongevallenverzekering Inhoudsopgave Dit is in Duitsland anders... 2 Dit regelt de EU... 2 EG-verordening... 2 Verzekeringsplicht en uitkeringen in geld of natura in het werkland... 2 Arbeidsongeval...

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Onbeperkte belastingplicht in Duitsland. Gebruik formulier Bescheinigung EU/EWR. Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit Mededeling van 1 december 2015,

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 3 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Nieuw verdrag Nederland Duitsland ITEM/GWO. 16 november 2016

Nieuw verdrag Nederland Duitsland ITEM/GWO. 16 november 2016 Nieuw verdrag Nederland Duitsland ITEM/GWO 16 november 2016 Inleiding Verdrag gesloten 12 april 2012 in Berlijn Duitse en Nederlands parlement hebben verdrag aangenomen In werking treding 1 januari 2016

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Deze tekst is geschreven door Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken. Bewerkt door EUREGIO. Deze informatie is

Nadere informatie

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Informatieblad Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Woont u in Nederland en ontvangt u een pensioen uit Duitsland? Nederland heeft met Duitsland een belastingverdrag gesloten. Aan de hand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 15 339 Wijziging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting in het kader van het belastingplan 1979 Nr. 4 BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland Wonen in Nederland en werken in Duitsland Nieuw belastingverdrag 1 NR Inhoud 1. Belastingverdrag 2. Wijzigingen in het nieuwe verdrag 3. Voorbeelden doorschuif- en compensatieregeling 4. Praktisch 2 Belastingverdrag

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 15/09/2017

Datum van inontvangstneming : 15/09/2017 Datum van inontvangstneming : 15/09/2017 Samenvatting C-480/17-1 Zaak C-480/17 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België Werken in Duitsland Wonen in België Deze brochure geeft informatie over de wijzigingen die de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 bij de Belgisch- Duitse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

Nadere informatie

UIT inkomstenbelasting

UIT inkomstenbelasting De inkomstenbelasting, box 1. De inkomstenbelasting box 1, is het systeem van belasten van inkomen uit arbeid. Ook het huis waar men woont wordt in dit systeem belast. Box 1 bestaat uit drie onderdelen:

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

vertaling van de algemene informatie van de belastingsdienst (Finanzamt) Neubrandenburg (website zie boven) januari 2011

vertaling van de algemene informatie van de belastingsdienst (Finanzamt) Neubrandenburg (website zie boven) januari 2011 http://www.finanzamt-neubrandenburg.de Rentenempfänger im Ausland http://www.finanzamt-rente-im-ausland.de/ vertaling van de algemene informatie van de belastingsdienst (Finanzamt) Neubrandenburg (website

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 184 Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 november 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016 Pensioen uit Nederland Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht 22 maart 2016 Inhoud Kwalificerende Buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nieuw belastingverdrag Voorbeelden

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Uw Gift aan de Kerk in 2014

Uw Gift aan de Kerk in 2014 Kerkelijk Bureau, Postbus 182, 8250 AD Dronten, T: 0321 336055 E: kerkelijkbureau@pgdronten.nl Uw Gift aan de Kerk in 2014 Elk jaar is de onze kerk bezig om de inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

van harte welkom op deze informatieavond

van harte welkom op deze informatieavond De Rabobank en KroeseWevers heten u van harte welkom op deze informatieavond Hengelo, dinsdag 28 oktober 2014 KroeseWevers Belastingadviseurs BV Wie zijn wij 7 vestigingen 270 medewerkers German Desk -

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015 VERZOEK vermindering loon Jaar: 2015 Gebruik dit formulier om een vermindering van uw zuiver voljaarsloon aan te vragen. Raadpleeg eerst de toelichting op pagina 3 voordat u de gegevens invult. Vul uw

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag Wonen in Nederland, werken in Duitsland Kinderbijslag Uit welk land ontvangt u kinderbijslag? Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In onderstaand overzicht treft u de mogelijkheden aan: Uw

Nadere informatie

CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN

CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN Hieronder treft u het overzicht van de tarifering van de verschillende categorieën aangiften. De genoemde bedragen zijn inclusief btw. Daarna volgt een toelichting per categorie.

Nadere informatie

Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje

Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje Loftsi.nl Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje Inzake 2014 De meest relevante aandachtspunten voor fiscaal residenten in Spanje stapsgewijs belicht Aangifte verplichting Aangiftemogelijkheden

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014-2015 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Ik ben zelfstandige en zwanger

Ik ben zelfstandige en zwanger uwv.nl werk.nl Ik ben zelfstandige en zwanger Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2012 12 Woonde u in 2012 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

Grootverdiener zwaarder belast

Grootverdiener zwaarder belast 4 september 2009 Grootverdiener zwaarder belast AMSTERDAM - De PvdA zint op de terugkeer van een toptarief van 60 procent in de inkomstenbelasting. Het toptarief is nu 52 procent. Acht jaar geleden was

Nadere informatie

Ik ben zwanger en zelfstandige. Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling

Ik ben zwanger en zelfstandige. Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Ik ben zwanger en zelfstandige Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Re-integratie en tijdelijk inkomen Vanuit de gedachte Werk boven Uitkering stimuleert UWV deelname aan het arbeidsproces. Is werken

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag Wonen in Nederland, werken in Duitsland Kinderbijslag Uw partner werkt in Nederland Doordat u in Duitsland werkt, krijgt u uit Duitsland kinderbijslag. Doordat uw partner in Nederland werkt, krijgt deze

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1974-1975 13 10 Wijziging van de inkomstenbelasting, van de loonbelasting en van enige sociale verzekeringswetten in het kader van het belastingplan 1975 Nr. 4

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Date de réception : 01/12/2011

Date de réception : 01/12/2011 Date de réception : 01/12/2011 Resumé C-544/11-1 Zaak C-544/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België Bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T92FD (2264) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld.

Nadere informatie

Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken Fiscaal voordelig schenken Alzheimer Nederland werkt aan oplossingen Dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de verstandelijke

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Veel vragen EK over pensioen in belastingverdrag met Duitsland beantwoord

Veel vragen EK over pensioen in belastingverdrag met Duitsland beantwoord Kenmerk Titel Min. v. Fin. 6 februari 2015 IZV/2015/79U Veel vragen EK over pensioen in belastingverdrag met Duitsland beantwoord Samenvatting Staatssecretaris Wiebes is mede namens de minister van Buitenlandse

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1 Compex. Vragen 12 tot en met 17. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt.

Examen VWO. wiskunde A1 Compex. Vragen 12 tot en met 17. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Examen VWO 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei totale examentijd 3 uur wiskunde A1 Compex Vragen 12 tot en met 17 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Het gehele

Nadere informatie

Zitting 1969-1970 - 10 515

Zitting 1969-1970 - 10 515 Zitting 1969-1970 - 10 515 3o Fiscale positie van de werkende gehuwde vrouw BIJLAGEN BIJLAGE I BUITENLANDSE REGELINGEN Beknopte overzichten per land België Belastbare inkomsten van echtgenoten worden samengevoegd.

Nadere informatie

Toelichting Verzoek vermindering loonbelasting. > Algemene informatie

Toelichting Verzoek vermindering loonbelasting. > Algemene informatie Toelichting Verzoek vermindering loonbelasting 2 0 > Algemene informatie Wat betekent vermindering loonbelasting? Op uw loon, onderstand of pensioen wordt loonbelasting ingehouden. Uw werkgever of uitkeringsinstantie

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Woonde u in 2013 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Vrijwillige Verzekering Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering aan voor de AOW en/of de Anw. U kunt een vrijwillige verzekering tot een ar na het

Nadere informatie

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nederland- Duitsland Kwalificerende buitenlandse belastingplicht mr. Dick de Ruiter RB 6 april 2017 Belastingplicht: waar? De meesten van ons worden m.i.v. 1 januari 2017 aangemerkt als

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012. Persoonlijke informatie. Uw gegevens. Gegevens van uw fiscale partner. Voor gehuwden:

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012. Persoonlijke informatie. Uw gegevens. Gegevens van uw fiscale partner. Voor gehuwden: Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Wij kunnen uw belastingaangifte (en eventueel die van uw partner en/of kinderen) alleen invullen als u de onderstaande documenten en gegevens - voor zover van

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) I. Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12bis Belastbare

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Aangifte 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Second Home september 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie