Dat is in Duitsland anders... 3 Dat regelt de EU... 3 Zo is de situatie in Duitsland... 4 De belangrijkste punten... 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dat is in Duitsland anders... 3 Dat regelt de EU... 3 Zo is de situatie in Duitsland... 4 De belangrijkste punten... 4"

Transcriptie

1 A10 Belastingen Inhoudsopgave Dat is in Duitsland anders... 3 Dat regelt de EU... 3 Zo is de situatie in Duitsland... 4 De belangrijkste punten... 4 Waar moet u belasting betalen?... 4 Het vermijden van dubbelbelasting... 4 Onbeperkte en beperkte belastingplicht... 4 Aanvraag op basis van 39 c van het afgeven van een belastingverklaring voor grensgangers... 5 Steuerbemessungsgrundlage (het inkomen waarover u belasting moet betalen)... 5 Kosten die u van de belasting kunt aftrekken... 5 Belastingtarieven inkomstenbelasting, belastingklassen, berekening van de belastingschuld... 7 Belastingverklaring, belastingbeschikking... 9 Mehrwertsteuer / BTW... 9 Dat moeten grensgangers weten Dubbelbelastingsverdrag tussen Duitsland en België Welke formaliteiten zijn voor grensgangers in belastingtechnisch opzicht noodzakelijk? Jaarlijks de aanvraag op basis 39c ESTG bij de belastinginspectie van de werkgever (Betriebsstättenfinanzamt) indienen, om de belastingrelevante kenmerken te laten vaststellen. Jaarlijkse belastingverklaring ook in het woonland België afgeven, waarbij alle aftrekposten daar nog eens opgevoerd kunnen worden Hoe wordt er rekening gehouden met de in Duitsland betaalde loonbelasting? Is het wisselen in een gunstigere belastingklasse mogelijk? Informatie en advies ter plekke Team GWO (grensoverschrijdend werken en ondernemen)

2 INFORMATIE: Ter wille van een betere leesbaarheid wordt in de tekst geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de mannelijke en de vrouwelijke vorm naast elkaar te gebruiken. Als de mannelijke vorm alleen staat, zijn daarmee ook altijd vrouwen aangesproken

3 Dat is in Duitsland anders Grensgangers in de belastingtechnische zin van het woord moeten volgens het Duits-Belgische belastingverdrag hun in Duitsland verworven inkomen uit arbeid in Duitsland naar het daar geldende recht bij de belasting aangeven. De volgende punten zijn daarom met name relevant voor belastingplichtigen, die voor hun inkomen uit arbeid belasting in Duitsland moeten betalen. Om rekening te kunnen houden met de gezinssituatie zijn er in Duitsland zogenaamde belastingklassen. Als beperkt belastingplichtig forens wordt u om te beginnen ingedeeld in belastingklasse I. Onder bepaalde voorwaarden kunt u echter de gunstigere belastingklassen voor gehuwden (III, IV en V) aanvragen. Bovenop de inkomstenbelasting wordt een zogenaamde solidariteitsbijdrage geheven, die in 1995 is ingevoerd als maatregel om de te verwachten kosten van de hereniging van West- en Oost-Duitsland te kunnen dekken. Deze Solidaritätszuschlag bedraagt 5,5 procent van de vastgestelde inkomensbelasting. Het basisbedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen (steuerlicher Grundfreibetrag) bedraagt in Duitsland momenteel Euro (stand:2012) In Duitsland hoeft iemand het toptarief voor de belastingen (45 procent Reichensteuer plus 5,5 procent solidariteitsbijdrage) pas bij een inkomen van Euro te betalen. Voor vakantiegeld en eindejaarsgeld (13de/14de maand) is er geen sprake van een bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden resp. een bijzonder belastingpercentage.. Reiskosten met betrekking tot het woon-werk-verkeer worden via de post Werbungskosten met behulp van een bedrag per kilometer opgevoerd. Elke aftrekpost die u in de Duitse belastingverklaring opgeeft, kunt u nog eens in uw Belgische belastingverklaring opgeven. Dat regelt de EU In tegenstelling tot de sociale verzekeringen bestaan ten aanzien van de belastingtechnische behandeling van werknemers geen regelingen van de Europese gemeenschap. De meeste EUlidstaten hebben echter bilaterale verdragen gesloten om dubbelbelasting te vermijden, zodat werknemers maar in één land inkomensbelasting hoeven te betalen

4 D Zo is de situatie in Duitsland De belangrijkste punten Waar moet u belasting betalen? Volgens het Duits-Belgische dubbelbelastingverdrag moet u uw belastingen over uw Duitse inkomen uit arbeid in Duitsland (het land waar u werkzaam bent) afdragen. Dus wordt de belastingaangifte in Duitsland gedaan. Het vermijden van dubbelbelasting Over het algemeen is er geen sprake van dubbele belasting van hetzelfde inkomen. In de desbetreffende belastingsverdragen tussen Duitsland en de landen waarmee die verdragen zijn afgesloten zijn de procedures ter vermijding van een dubbele belasting vastgelegd. Wanneer u als beperkt belastingplichtige belastingen over uw inkomen uit arbeid in Duitsland betaalt, dan krijgt u voor wat de betaalde bijdragen betreft te maken met het voorbehoud van progressie in uw woonland bij het vaststellen van uw belastingschuld. In uw woonland België moet u in elk geval bovendien nog de gemeentebelasting betalen. Daarbij moet u er op letten, dat u als grensganger in Duitsland 8% van de loonbelastingssom terugkrijgt. U bent verplicht uw inkomsten uit uw activiteiten in het buitenland aan te geven in uw belastingverklaring, om de belastingschuld in het woonland vast te stellen. Als u in het woonland bovendien beschikt over inkomen of uw huwelijkspartner daar werkt (onder voorwaarde dat beide huwelijkspartners wat de belasting betreft gemeenschappelijk worden aangeslagen), wordt voor het vaststellen van de belastingstarieven in het woonland het inkomen uit Duitsland aangerekend. Door de belastingprogressie wordt over het algemeen een hoger belastingtarief toegepast dan zonder Duitse inkomsten. Progressie wil zeggen dat hogere inkomens een hoger belastingtarief moeten betalen als geringere inkomens. Onbeperkte en beperkte belastingplicht Onbeperkt belastingplichtig bent u normaal gesproken in het land waar u woont. Dat betekent dat u daar met uw hele inkomen voor het betalen van belasting wordt aangeslagen, onafhankelijk van het feit of het om binnen- of buitenlandse inkomsten gaat of deze inkomsten al in het buitenland belast worden. Een dubbelbelasting wordt echter vermeden. Als onbeperkt belastingplichtige kunt u aanspraak maken op verschillende gunstige belastingregelingen, bijvoorbeeld: gunstigere belastingklassen voor mensen die getrouwd zijn belastingaftrek voor bijzondere uitgaven bepaalde bedragen waarover u geen belasting hoeft te betalen

5 Beperkt belastingplichtig bent u in het buitenland, als u daar werkt, maar geen woonruimte hebt, en als u geen grensganger in de belastingtechnische zin bent. Belast worden alleen uw arbeidsinkomsten in de desbetreffende staat. Bij volle belasting als beperkt belastingplichtige hebt u recht op aftrekposten voor kosten die in samenhang staan met in het buitenland verworven inkomen, bijvoorbeeld de zogenaamde Werbungskosten, dat zijn uitgaven die in verband staan met uw werk. Aanvraag op basis van 39 c van het afgeven van een belastingverklaring voor grensgangers Uw werkgever heeft een verklaring nodig met betrekking tot de elementaire belastingskenmerken (belastingklasse, eventueel aftrekposten voor kosten in verband met uw werk en bijzondere uitgaven, informatie voor de werkgever met betrekking tot de 8% minder loonbelasting) voor het inhouden van loonbelasting Die verklaring (op basis van 39c ESTG) moet u aanvragen bij de voor uw werkgever bevoegde belastinginspectie (Betriebsstättenfinanzamt) in Duitsland. De aanvraagformulier krijgt u echter bij elk Duits Finanzamt. Steuerbemessungsgrundlage (het inkomen waarover u belasting moet betalen) De Steuerbemessungsgrundlage (het inkomen waarover belasting betaald moet worden) combineert in principe de volgende inkomsten in een kalenderjaar na aftrek van bedragen waarover u geen belasting hoeft te betalen, aftrekposten in verband met uw werk, bijzondere uitgaven en overige belastingvergunstigingen: inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid inkomsten uit zelfstandige arbeid inkomsten uit een handelsbedrijf inkomsten uit land- en bosbouw inkomsten uit kapitaalvermogen inkomsten uit verhuur en verpachting overige inkomsten (bijvoorbeeld inkomsten uit de wettelijke pensioenverzekering) Kosten die u van de belasting kunt aftrekken Met de volgende bedragen die kunnen worden afgetrokken wordt bij het inkomen uit nietzelfstandige arbeid automatisch rekening gehouden: Een algemeen bedrag voor kosten in verband met uw werk, de zogenaamde Werbungskosten ten bedrage van Euro (vanaf 1 januari 2012) Een algemeen bedrag voor bijzondere uitgaven ten bedrage van 36 Euro - 5 -

6 Als uw daadwerkelijke Werbungskosten (uitgaven die in samenhang met uw werk in Duitsland staan) dit bedrag te boven gaan, dan kunt u de daadwerkelijke kosten aftrekken. Tot de meest voorkomende Werbungskosten behoren reiskosten tussen woning en werklocatie. Die kunnen vanaf de eerste kilometer met een bedrag van 0,30 Euro per kilometer afstand en werkdag worden berekend. Voorbeeld: Als de afstand tussen woning en werklocatie 40 kilometer bedraagt en op 220 dagen per jaar wordt gewerkt, kan een bedrag van Euro van de belasting worden afgetrokken. Bij reizen waarvoor niet de eigen auto of de auto van de zaak wordt gebruikt, kunnen per jaar maximaal Euro worden afgetrokken. Wie met openbaar vervoer naar zijn werk in Duitsland reist en in Duitsland belastingplichtig is, kan het algemene bedrag voor forenzen van 30 cent per kilometer afstand aftrekken, of de hogere prijs voor kaartjes van bus en trein als aftrekpost aangeven. Tot op heden kon men ook per dag kiezen welke keuze men maakte, zo kon men die aftrekpost maximaal in aftrek brengen. Vanaf 2012 erkennen de belastinginspectie de uitgaven voor openbaar vervoer in de toekomst alleen nog maar als de totale som boven het algemene jaarlijkse bedrag van Euro ligt. Andere aftrekposten in verband met het werk die bei werknemers worden erkend: Kosten lidmaatschap vakbonden en beroepsorganisaties Sollicitatiekosten Kosten voor opleiding en vervolgopleiding Reiskosten (bijvoorbeeld hogere uitgaven voor levensonderhoud, overnachtingskosten) dubbele huishouding (tweede woning op de plek waar u werkt) beroepskleding verhuiskosten (om beroepsredenen) arbeidsmiddelen (bijvoorbeeld werktuig, vakboeken, vaktijdschriften) bankkosten (loonrekening) kosten voor kinderoppas die nodig zijn in verband met werk - 6 -

7 Bijzondere uitgaven kunnen vaak maar tot een bepaald maximum worden afgetrokken. Tot de belangrijkste bijzondere uitgaven behoren: Kosten in verband met sociale zekerheid (bijvoorbeeld bijdragen aan de wettelijke sociale verzekering, verzekeringen in verband met arbeidsongeschiktheid, risicoverzekering voor overlijden) Alimentatie aan gescheiden en duurzaam gescheiden levende huwelijkspartners Kosten voor kinderverzorging die niet met het werk te maken hebben Uitgaven voor de eigen beroepsopleiding 30 procent van het loon voor het schoolbezoek van de eigen kinderen Donaties en bepaalde lidmaatschapskosten, bijvoorbeeld aan/voor politieke partijen, instellingen van maatschappelijk nut, kerkelijke instanties Andere kosten die van de belasting kunnen worden afgetrokken zijn bijvoorbeeld: Buitengewone belastingen (bijvoorbeeld ziektekosten) Zelf gebruikte eigen woning in Duitsland Arbeidsrelaties en dienstverlening in het kader van het huishouden alsmede ambachtskosten Let op: verhoogde kosten in verband met het werk, bijzondere uitgaven en diverse gunstige belastingtarieven kunnen onder bepaalde voorwaarden op uw loonbelastingskaart worden vermeld als zogenaamd Freibetrag waarover geen loonbelasting hoeft te worden betaald. Vraagt u om informatie bij de bevoegde belastinginspectie, het Finanzamt. Belastingtarieven inkomstenbelasting, belastingklassen, berekening van de belastingschuld Tot een basisbedrag van / Euro (ongehuwden/gehuwden) dan blijft uw inkomen belastingvrij. Als uw inkomen hoger is dan dit basisbedrag, dan begint de belasting met een aanvankelijk tarief van 14 procent. Omdat de inkomstenbelasting een lineair-progressief verloop heeft, stijgt het belastingtarief met elke extra verdiende Euro inkomsten. Het toptarief voor de belasting bedraagt 42 procent, dat wordt bereikt bij een jaarlijks inkomen van / Euro (ongehuwden/gehuwden). Boven het toptarief worden de bestanddelen van het inkomen constant belast met het toptarief van 42 procent. Vanaf een bijzonder hoog te belasten inkomen van / Euro (ongehuwden/gehuwden) stijgt het toptarief nog eens met 3 procent op in totaal 45 procent (de zogenaamde Reichensteuersatz )

8 Bovendien moeten de zogenaamde solidariteitstoeslag van 5,5 procent van de inkomstenbelasting alsmede voor belastingplichtige leden van een kerk kerkbelasting (al naar gelang de deelstaat 8 tot 9 procent) worden afgedragen. Het belasting innen voor religieuze gemeenschappen is een Duitse bijzonderheid, al geldt die alleen voor onbeperkt belastingplichtigen (die in Duitsland wonen). In Duitsland speelt niet alleen de hoogte van het inkomen een rol bij de berekening van de loonbelasting (inkomstenbelasting op het werkloon), maar ook de volgende belastingklassen voor onbeperkt belastingplichtigen: belastingklasse I: werknemers, die ongehuwd, weduwnaar resp. weduwe of gescheiden zijn of gehuwden die duurzaam gescheiden wonen en niet in de belastingklasse III of IV vallen. Let op: Deze belastingklasse krijgen over het algemeen ook beperkt belastingplichtige werknemers, die niet in Duitsland wonen. belastingklasse II: werknemers als in belastingklasse I, als ze minstens een kind hebben waarvoor alimentatie moet worden betaald, mits bij hen rekening wordt gehouden met de ontlastingsbijdrage (Entlastungsbeitrag) voor alleen opvoedende ouders. belastingklasse III: gehuwde werknemers, als maar een van de echtgenoten in dienst is of een van de echtenoten in de belastingklasse V valt. Let op: als beide echtgenoten werknemer zijn, kunnen ze kiezen tussen twee combinaties van belastingklassen. Ofwel beide echtgenoten laten de loonbelastingkaarten met de belastingklasse IV uitstellen of de ene echtgenoot (over het algemeen degene die het meeste verdient) kiest de belastingklasse III en de andere de belastingklasse V. belastingklasse IV: gehuwde werknemer, als beide echtgenoten werkloon krijgen en niet de belastingklasse III of V gekozen hebben. belastingklasse V: gehuwde werknemers, als de andere echtgenoot de belastingklasse III heeft gekozen. belastingklasse VI: werknemers, die tegelijkertijd met hun tweede of met verdere belastingklassen hun loonbelastingkaarten van verschillende werkgevers werkloon krijgen. Aparte belasting of gecombineerde belasting van echtgenoten: Echtgenoten die beide hun woning in Duitsland hebben, kunnen kiezen tussen een afzonderlijke belastingaangifte en een gecombineerde belastingaangifte. Als de echtgenoten hierover geen besluit nemen, is er sprake van een gecombineerde aangifte, die over het algemeen de gunstigste variant is. Deze regeling geldt overigens ook voor echtparen, waarvan een echtgenoot zijn woning niet in Duitsland heeft, maar onderdaan van een staat in de Europese Economische Ruimte is, zijn inkomen vrijwel volledig in Duitsland verwerft. Voorwaarde is een aanvraag van onbeperkte inkomensbelastingplicht. Voor het berekenen van uw vermoedelijke belastingschuld kunt u gebruik maken van de interactieve belastingberekening (www.abgabenrechner.de) van het Bundesministerium für Finanzen

9 Belastingverklaring, belastingbeschikking Werknemers moeten bijvoorbeeld in de volgende gevallen een verklaring inkomstenbelasting afgeven: Op de loonbelastingkaart is een Freibetrag vermeld, waarover geen belasting hoeft te worden betaald. Behalve van het arbeidsloon is er bovendien sprake van andere vormen van inkomen. Er wordt tegelijkertijd arbeidsloon ontvangen van diverse werkgevers. Beide echtgenoten krijgen arbeidsloon en één van hen wordt volgens belastingklasse V of VI belast. Een vrijwillige verklaring inkomstenbelasting kan vaak zinvol zijn, als bijvoorbeeld Kosten in verband met het werk, bijzondere uitgaven of buitengewone belastingen niet als Freibetrag, waarover geen belasting hoeft te worden betaald, op de loonbelastingkaart zijn vermeld, of de belastingplichtige aanspraak wil maken op een belastingreductie (bijvoorbeeld voor huishoudelijke arbeidsrelaties en dienstverlening). In de verklaring inkomstenbelasting moeten ook andere vormen van inkomsten (bijvoorbeeld kapitaalopbrengsten) worden aangegeven. Termijn van de inkomensbelastingverklaring voor het te belasten jaar is de 31ste mei van het daarop volgende jaar. Als uw belastingverklaring door een lid van de belastingtechnische beroepen (bijvoorbeeld belastingadviseur, hulpvereniging voor loonbelasting) wordt opgesteld, hoeft hij pas tot en met de 31ste december van het daarop volgende jaar worden ingediend. Formulieren voor het opgeven van de inkomstenbelasting vindt u onder Daarnaast bestaat de mogelijkheid, uw belastingverklaring met behulp van het kosteloze ELSTERprogramma (www.elster.de) elektronisch te versturen. Na het bewerken van uw belastingverklaring door de belastinginspectie, het bevoegde Finanzamt, krijgt u een belastingbeschikking, die o.a. de hoogte van de vastgestelde belasting noemt en een afrekening bevat. Mehrwertsteuer / BTW Bij het kopen van waren en goederen alsmede bij het gebruikmaken van dienstverlening wordt BTW, in Duitsland Mehrwertsteuer, geheven. Terwijl het reguliere tarief van de BTW in Duitsland 19 procent bedraagt, wordt voor waren van de dagelijkse gebruik en culturele dienstverlening (bijvoorbeeld levensmiddelen, boeken, tijdschriften, vervoerkaartjes, theatertickets) een gereduceerd belastingtarief van 7 procent geheven

10 Dat moeten grensgangers weten Dubbelbelastingsverdrag tussen Duitsland en België Juridische basis voor grensgangers vormt het Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en België ter vermijding van dubbele belasting op het gebied van belasting van inkomen en vermogen van In welk land moet ik belasting betalen? Als grensganger in belastingtechnische zin moet u belasting betalen in het land waar u werkt, d.w.z. Duitsland. Ieder soort werk, dat men voor de Duitse werkgever niet in Duitsland verricht, moet in het woonland België worden belast. (bijvoorbeeld home-office, buitendienstmedewerker, beroepschauffeur ) Welke formaliteiten zijn voor grensgangers in belastingtechnisch opzicht noodzakelijk? Jaarlijks de aanvraag op basis 39c ESTG bij de belastinginspectie van de werkgever (Betriebsstättenfinanzamt) indienen, om de belastingrelevante kenmerken te laten vaststellen. Jaarlijkse belastingverklaring ook in het woonland België afgeven, waarbij alle aftrekposten daar nog eens opgevoerd kunnen worden. Hoe wordt er rekening gehouden met de in Duitsland betaalde loonbelasting? Men moet de al in Duitsland betaalde loonbelasting in België opgeven, echter nooit onder het kopje: vooraftrek loonbelasting, omdat daar alleen de Belgische belasting wordt opgegeven. Is het wisselen in een gunstigere belastingklasse mogelijk? In dit opzicht zou men zich in elk geval door het team GWO moeten laten adviseren. i Informatie en advies ter plekke Team GWO (grensoverschrijdend werken en ondernemen) Advies voor grensgangers van de belastingadministraties in België, Nederland en Duitsland Kostenloze telefoon-hotline : Duitsland:

Dat is in Duitsland anders... 2 Dat regelt de EU... 2. EG-verordening... 2 Geld- in plaats van uitkeringen in natura... 2

Dat is in Duitsland anders... 2 Dat regelt de EU... 2. EG-verordening... 2 Geld- in plaats van uitkeringen in natura... 2 A6 Ziekteverzekering Inhoudsopgave Dat is in Duitsland anders... 2 Dat regelt de EU... 2 EG-verordening... 2 Geld- in plaats van uitkeringen in natura... 2 Zo is de situatie in Duitsland... 2 Juridische

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel WERKEN IN DUITSLAND & WONEN IN NEDERLAND Ger Essers FNV Brussel 1 Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat de tekst onjuistheden bevat of niet volledig is.

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Deze tekst is geschreven door Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken. Bewerkt door EUREGIO. Deze informatie is

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

Belasting en schenken 2010

Belasting en schenken 2010 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest u meer over belasting

Nadere informatie

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland uwv.nl werk.nl Werken in Duitsland en wonen in Nederland Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos. U kunt ook contact opnemen

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België Bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T92FD (2264) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld.

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 40 meest gestelde vragen over Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 1. Als je in Duitsland wilt gaan werken, waar kun je dan terecht voor

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure

Voorlichtingsbrochure Voorlichtingsbrochure TEN BEHOEVE VAN BELGISCHE GRENSARBEIDERS IN NEDERLAND Uitgave januari 2006 Secretariaat-Generaal van de BENELUX ECONOMISCHE UNIE Regentschapsstraat 39, 1000 BRUSSEL Tel. 02 519 38

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie