Informatie voor startende grensarbeiders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor startende grensarbeiders"

Transcriptie

1 Informatie voor startende grensarbeiders Deze tekst is geschreven door Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken. Bewerkt door EUREGIO. Deze informatie is op u van toepassing, als u in Nederland woont; u uitsluitend in Duitsland in loondienst gaat werken; en uw werkgever in Duitsland is gevestigd. Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? Hoe doet u belastingaangifte in Duitsland? U bent in Duitsland belastingplichtig als u voor een werkgever met woonplaats Duitsland uw werkzaamheden fysiek in Duitsland uitoefent. Uw werkgever houdt de Duitse loonbelasting op uw brutoloon in. Omdat Duitsland verschillende belastingtarieven (Lohnsteuerklassen I tot en met VI) kent, moet u voor elk kalenderjaar dat u in Duitsland werkt een aanvraag indienen om in een bepaald tarief ingedeeld te worden. Zonder aanvraag wordt u automatisch in het meest ongunstige tarief VI ingedeeld. In principe bent u beperkt belastingplichtig en kunt u in tarief I ingedeeld worden. Als beperkt belastingplichtige bent u niet verplicht belastingaangifte te doen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dit wel vrijwillig doen. U kunt ervoor kiezen als onbeperkt belastingplichtig aangemerkt te worden. Dit kan als uw niet in Duitsland belastbaar inkomen per kalenderjaar niet meer is dan 8.354,00 of als u voor minimaal 90% van uw wereldinkomen in Duitsland belastingplichtig bent. Onbeperkt belastingplichtigen genieten alle belastingtechnische voordelen die een inwoner van Duitsland ook heeft. U kunt dan van belastingtechnische voordelen voor uw kinderen gebruik maken (bijvoorbeeld tarief I met 2 kinderen). Voor gehuwden is tarief III het meest voordelige Duitse belastingtarief. Hiervoor komt u in aanmerking als uw niet in Duitsland belaste inkomen per kalenderjaar niet boven komt of uw inkomen voor ten minste 90 % in Duitsland belast is. Ook mag het inkomen dat niet in Duitsland belast is van u en uw partner per kalenderjaar niet boven zijn of het inkomen van u en uw partner is in het kalenderjaar voor ten minste 90 % belast in Duitsland. Als onbeperkt belastingplichtige bent u verplicht voor 31 mei van het volgende jaar in Duitsland aangifte te doen. Uw inkomsten die niet in Duitsland belastbaar zijn, tellen wel mee voor het bepalen van het door u te betalen belastingpercentage. Het belastingtarief stijgt in verhouding met het fiscale inkomen. Omdat uw werkgever bij de belastingafdracht uitsluitend van uw salaris uitgaat, wordt doorgaans een lager belastingpercentage toegepast dan u verschuldigd bent. Houdt u er daarom rekening mee dat u achteraf belasting bij moet betalen. Als u tarief III heeft aangevraagd, tellen ook de inkomsten van uw huwelijkspartner mee bij het bepalen van het belastingpercentage. In sommige gevallen is het raadzaam te kiezen voor de Steuerklasse 1 en de teveel betaalde belastingen met een belastingaangifte terug te vragen. Het betreffende aanvraagformulier en de belastingaangifte vindt u onder De formulieren worden niet per post verstuurd. U kunt de formulieren ook bij een Duitse belastingdienst naar uw keuze ophalen. De aanvraag stuurt u naar de belastingdienst die voor uw werkgever bevoegd is (de zogenaamde Betriebsstätten- Finanzamt van de werkgever). Alleen bij onbeperkte belastingplicht kunt u uw belastingaangifte digitaal indienen. Dit kan via Hoe doet u belastingaangifte in Nederland? U moet elk jaar aangifte voor de inkomstenbelasting doen in Nederland. U kunt de aangifte digitaal of schriftelijk doen. U moet uw wereldinkomen opgeven, dus ook het inkomen uit Duitsland. Het Duitse inkomen moet u eerst omrekenen voordat u dit in uw aangifte vermeldt. De rekenhulp Aanvullende toelichting: wonen in Nederland en werken in Duitsland vindt u terug op de website van de Belasting-dienst: en kies voor Brochures en publicaties. Kies daarna voor doelgroep Particulier, onderwerp Aangifte doen, en belastingjaar Let op: het kan zijn dat de Belastingdienst deze Aanvullende toelichting pas later in 2014 publiceert. U hoeft in Nederland geen inkomstenbelasting te betalen over uw inkomen uit Duitsland. Anders zou u tweemaal belasting betalen over hetzelfde inkomen. Dat is niet de bedoeling. U krijgt daarom een korting op de door u te betalen inkomstenbelasting. Hoe zit het met uw sociale zekerheid? U bent sociaal verzekerd in uw werkland Duitsland. U moet in Duitsland premies betalen. Uw werkgever houdt de procentuele premies van 20,175% in op uw brutoloon. Uw werkgever is verplicht u als werknemer aan te melden bij een Duitse zorg-verzekeraar (Krankenkasse) van uw keuze. Voor deze aanmelding moet u een identificatienummer (Versicherungs-nummer) voor sociale zekerheid hebben. Als u dit nog niet heeft, geeft de Krankenkasse een Versicherungsnummer uit. U krijgt in Duitsland recht op medische zorg, gezinsbijslag, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en pensioenen.

2 Als u start met werken in Duitsland, moet u meteen iets regelen voor uw recht op medische zorg en gezinsbijslag. Over wat u precies moet doen, krijgt u hieronder uitleg. Informeer voor het recht op uitkeringen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) of pensioenen bij de voorlichters van de EUREGIO of bij de SVB/Bureau voor Duitse Zaken of kijk op of Hoe zit het met uw zorgverzekering? U bent als grensarbeider in Duitsland tegen ziektekosten verzekerd. U en uw meeverzekerde gezinsleden hebben het keuzerecht om gebruik te maken van medische zorg in Nederland of Duitsland. Wie is grensarbeider? Degene die in loondienst of anders dan in loondienst in de ene lidstaat werkt en een andere lidstaat woont en in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert naar de woonplaats. Wie is gezinslid van de grensarbeider? In Nederland zijn de huwelijkspartner of geregistreerde partner en kinderen tot de leeftijd van 18 jaar gezinsleden. De niet geregistreerde partner en kinderen van 18 jaar of ouder, worden niet als gezinslid aangemerkt. Wat moet u doen voor uw verzekering in Duitsland? U werkt voor het eerst in Duitsland. Meldt u onmiddellijk aan bij een Krankenkasse in Duitsland door een aanmeldingsformulier in te vullen. Voor de aanmelding stuurt u een recente pasfoto mee. De Krankenkasse vraagt voor u een Sozialversicherungsnummer aan bij de DeutscheRentenversicherung. Van de Krankenkasse krijgt u een Mitgliedbescheinigung. Met deze verklaring zorgt uw werkgever voor de definitieve inschrijving bij de Krankenkasse. Hebt u binnen twee weken nadat u in Duitsland bent gaan werken, nog geen Krankenkasse gekozen, dan bepaalt uw werkgever bij welke Krankenkasse u wordt aangemeld. Bent u 55 jaar of ouder, dan kunt u pas worden ingeschreven als de Krankenkasse weet dat u voorafgaand aan het werken verplicht tegen ziektekosten verzekerd was. Dat is het geval als u bijvoorbeeld volgens de zorgverzekeringswet (Zvw) verzekerd was. De Krankenkasse stuurt uw huidige zorgverzekeraar het verzoek om een formulier E 104 op te sturen. Het is ook mogelijk dat u dit verzoek krijgt. Wendt u zich dan onmiddellijk hiermee bij uw zorgverzekeraar. Als u in Duitsland meer verdient dan de geldende loongrens ( 4462,50), dan bent u niet pflichtkrankenversichert en moet u zich particulier tegen ziektekosten verzekeren. Ook kunt u een freiwillige Krankenversicherung afsluiten. Om in de freiwillige Krankenversicherung ingeschreven te worden, heeft de Krankenkasse een verklaring over uw verplichte verzekeringstijdvakken nodig. De Krankenkasse stuurt ook in dit geval uw huidige zorgverzekeraar het verzoek een formulier E 104. Het is mogelijk dat u dit verzoek krijgt. Wendt u zich dan onmiddellijk hiermee bij uw zorgverzekeraar. Wat moet u doen voor uw verzekering in Nederland? Wanneer u in Nederland woont en in Duitsland werkt, bent u grensarbeider. U hebt in Nederland aanspraak op medische zorg. Om deze zorg te krijgen, krijgt u van uw Krankenkasse een formulier E 106/S1. Hiermee meldt u zich bij CZ. CZ is de zorgverzekeraar in Nederland die de administratie uitvoert voor mensen die in Nederland wonen en in het buitenland wettelijk tegen ziektekosten verzekerd zijn. U en uw gezinsleden worden bij CZ geregistreerd als verdragsverzekerde. U moet wel nog een aanmeldingsformulier voor de CZ Verdragspolis invullen. Bent u niet bij CZ verzekerd, dan moet uw zorgverzekeraar uw verzekering stopzetten. De zorgverzekeraar moet ook de verzekering stopzetten van uw gezinsleden als uw huwelijkspartner of geregistreerde partner niet werkt en geen WW- of Zw-uitkering krijgt. In dit geval worden uw gezinsleden ook als verdragsverzekerde bij CZ geregistreerd. Anders is uw huwelijkspartner in Nederland verplicht ziektekostenverzekerd en worden de minderjarige kinderen bij uw partner medeverzekerd. Ontvangt uw huwelijkspartner of geregistreerde partner een WIA, WAO, ANW-uitkering of een AOW-pensioen, dan moet uw huidige zorgverzekeraar alleen de verzekering van uw minderjarige kinderen stopzetten. Zij worden net als u bij CZ geregistreerd als verdragsverzekerde. Wat zijn uw rechten op medische zorg in Nederland? U betaalt slechts in één land ziektekostenpremies, namelijk in Duitsland. U betaalt dus geen (nominale) premie aan CZ. U hebt wel aanspraak op de volledige medische zorg in Nederland volgens de voorwaarden van uw CZ verdragpolis en de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten). De CZ verdragspolis is te vergelijken met de Zvw-basisverzekering, de zogenaamde kortdurende zorg. Tot deze zorg hoort bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of specialist, medicijngebruik en behandeling en verzorging in een ziekenhuis. Op grond van de AWBZ hebt u aanspraak op langdurige medische zorg. Denk hierbij aan zorg zoals verpleging en verzorging in een verpleeg- of verzorgingstehuis of de zorg volgens de Wet Maatschappelijk Ondersteuning bijvoorbeeld het per-soonsgebonden Budget (PGB). Moet u het eigen risico betalen? U hebt in Nederland aanspraak op medische zorg, zoals het in Nederland (woonland) wettelijk is geregeld. Dat betekent dat u voor medische zorg in Nederland uit het CZ verdragspakket, de eerste 360 zelf betaalt. Met uitzondering van de kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en kosten uit de aanvullende verzekering. Deze kosten vallen niet onder het verplicht eigen risico. Over de medische zorgkosten in Duitsland, betaalt u geen verplicht eigen risico. CZ rekent de medische zorgkosten in Nederland, exclusief het verplicht eigen risico, af met uw Krankenkasse. 2

3 Waarvoor kunt u een aanvullende verzekering afsluiten? Voor zorg die niet of gedeeltelijk in uw CZ Verdragspolis zit. Denk hierbij aan kosten voor tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar, bepaalde hulpmiddelen (brillen en contactlenzen) en fysiotherapie. CZ biedt verschillende aanvullende verzekeringen. Hiervoor betaalt u extra premie. Een aanvullende verzekering is ook mogelijk bij andere zorgverzekeraars. Wat als de persoonlijke situatie van u of uw gezinsleden verandert? Werkt u of uw huwelijkspartner uitsluitend in Nederland of krijgt u als huwelijkspartner een Nederlandse uitkering of pensioen, dan bent u niet meer verdragsverzekerd en bent u verplicht om u binnen vier maanden aan te melden als Zvw-verzekerde. Meldt u zich niet tijdig aan en hebt u medische zorgkosten gemaakt, dan mag CZ deze kosten niet meer met uw Krankenkasse verrekenen en komen deze voor eigen rekening. Krijgt u zorgtoeslag? De zorgtoeslag is een tegemoetkoming op de nominale premie. Iedere Zvw-verzekerde vanaf de leeftijd van 18 jaar betaalt de nominale premie aan de zorgverzekeraar. U bent als grensarbeider of als gezinslid niet Zvw-verzekerd en daarom krijgt u geen zorgtoeslag. Krijgt u momenteel zorgtoeslag? Laat deze dan stopzetten, zodra u in Duitsland gaat werken. Minijob Een Minijob of een geringfügige Beschäftigung is een deeltijdbaan met een loon van niet meer dan 450 per maand. Met een Minijob bent u niet voor alle takken van de scoiale zekerheid verzekerd en ook niet tegen werkloosheid en ziekte. Wanneer u als gezinslid een Minijob hebt, bent u niet meer verdragsverzekerd en ook niet Zvw-verzekerd. U bent dan aangewezen op een particulieren ziektekostenverzekering. Kunt u een freiwillige Krankenversicherung afsluiten en krijgt CZ een formulier E 106, dan kunt u weer als verdragsverzekerde worden geregistreerd. Vraag een Krankenkasse naar de voorwaarden en laat u voorlichten door de EUREGIO of Bureau voor Duitse Zaken. Arbeidsongeschiktheidsuitkering Krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Duitsland en komt u met de totale inkomsten van u en uw eventuele partner of gezin onder het sociaal minimum, is de kans groot dat u van het UWV een toeslag krijgt. Bent u nu verdragsverzekerd bij CZ, blijft u verdragsverzekerd en leidt de toeslag niet tot een Zvwverzekering. Wordt op de toeslag AWBZ- en Zvwpremie ingehouden, neem dan contact op met het UWV of met CZ. Hoe zit het met uw gezinsbijslag? Om u tegemoet te komen in de onderhoudskosten van uw kinderen, krijgt u gezinsbijslag. U kunt gezinsbijslag uit Duitsland krijgen. Maar uw partner kan ook gezinsbijslag krijgen, bijvoorbeeld uit Nederland. U en uw partner krijgen dan niet allebei het volledige bedrag. Eén land betaalt bij voorrang gezinsbijslag; het andere land betaalt niets, tenzij het bedrag in dat land hoger is. Dan betaald dat land het verschil als aanvullende gezinsbijslag. Wat moet u doen voor uw gezinsbijslag in Duitsland? Duitsland kent een gezinsbijslag en dat is kinderbijslag (Kindergeld). Dit vraagt u aan bij de Agentur für Arbeit in Saarbrücken. U krijgt iedere maand Kindergeld. De hoogte van het Kindergeld hangt af van het aantal kinderen waarvoor u Kindergeld ontvangt. Wat moet u doen voor uw gezinsbijslag in Nederland? In Nederland vraagt uw partner gezinsbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de Belastingdienst/Toeslagen. Het gaat om: kinderbijslag en eventueel Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) van SVB; kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag van Belastingdienst/Toeslagen. De kinderbijslag en TOG krijgt u ieder kwartaal. Kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag krijgt u per maand. Krijgt u of uw partner al gezinsbijslag uit Nederland? Neem dan contact op met de SVB en Belastingdienst/ Toeslagen. Geef door dat u in Duitsland gaat werken. Wat moet u regelen bij ziekte? Waar moet u zich ziek melden? Kunt u door ziekte niet werken? Meld u dan ziek bij uw werkgever, maar ook bij UWV. Dit is handig als uw werkgever vraagt om een medische verklaring. Deze krijgt u namelijk niet van uw huisarts. U krijgt een uitnodigingsbrief van de verzekeringsarts van UWV om op controle te komen. Deze brief kunt u gebruiken als medische verklaring (Arbeitsunfähigkeitserklärung). Ziek melden bij UWV doet u het best via U krijgt een keuzemenu te horen. Kies voor de optie ziektewet. Welke uitkering krijgt u als u ziek bent? Bij ziekte krijgt u maximaal zes weken uw volledige loon van uw werkgever. Bent u langer dan zes weken ziek? Dan krijgt u een ziekengelduitkering (Krankengeld) van uw Krankenkasse. U ontvangt 70% van uw gemiddelde brutoloon met een maximum van 90% van uw gemiddelde nettoloon. Het Krankengeld eindigt als u weer kunt werken of als u 78 weken ziek bent geweest. Wat als u langer dan 78 weken ziek bent? Dan stopt uw Krankengeld. De Duitse Rentenversicherung beslist dan of u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Erwerbsminderungsrente) krijgt. De Duitse uitkering wordt berekend over de jaren dat u in Duitsland heeft gewerkt. Werkte u eerder ook in Nederland? Dan kunt u ook in Nederland een uitkering krijgen. Deze uitkering is alleen voor de jaren dat u in 3

4 Nederland werkte en als u ook volgens de Nederlandse regels arbeidsongeschikt bent. De Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering kunt u pas na 104 weken krijgen. Voor de tussenliggende periode (tussen 78 weken ziekte en 104 weken ziekte) is het in veel gevallen mogelijk bij UWV een (tijdelijke) aanvullende werkloosheidsuitkering aan te vragen. Wat zijn uw vakantierechten? Krijgt u vakantiegeld? Vakantiegeld is in Duitsland niet wettelijk geregeld. U heeft alleen recht op vakantiegeld als dit in de cao of uw eigen arbeidsovereenkomst is afgesproken. Hoeveel vakantiedagen krijgt u? Bij een vijfdaagse werkweek krijgt u minimaal 20 betaalde vakantiedagen per jaar. Deze kunt u pas opnemen als u meer dan zes maanden in dienst bent. In de eerste zes maanden mag u slechts twee vakantiedagen per maand opnemen. U neemt de vakantie altijd in overleg met uw werkgever op. Meer informatie per onderwerp vindt u op de website van de het project Burgeradvisering bij de EUREGIO: De afdeling Burgeradvisering van de EUREGIO organiseert meerdere spreekuren per maand in de Nederlands-Duitse grensstreek. Op de website vindt u een overzicht van deze spreekuren. Bij de meeste spreekuren zijn ook vertegenwoordigers van andere instanties (o.a. belastingdienst, Finanzamt, Bureau voor Duitse Zaken en Deutsche Rentenversicherung) aanwezig. EUREGIO, afdeling Burgeradvisering Enschederstrasse Gronau, Duitsland Telefoon (NL) (D) Adressen en telefoonnummers Belastingdienst/Limburg Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Tel: (vanuit Nederland) Terra Nigrastraat 10 Postbus MB Maastricht CZ Afdeling verzekerden, team buitenland Sittard T +31 (0) Postbus 90152, 5000 LD Tilburg Bureau voor Duitse Zaken Sociale Verzekeringsbank (SVB) T +31 (0) Takenhofplein 4, 6538 SZ Nijmegen Postbus 10505, 6500 MB Nijmegen Deutsche Verbindungsstelle der Krankenversicherung - Ausland (DVKA) T GKV-Spitzenverband, Abt. DVKA - Ausland Pennefeldsweg 12 c Bonn Familienkasse Rheinland-Pfalz-Saarland Hafenstrasse Saarbrücken T Augustus 2014 Aan de totstandkoming van deze folder is de uiterste zorg besteed. Beroept u zich in voorkomende gevallen echter op originele uitgaven van de overheden en instanties. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze folder, aanvaardt de EUREGIO geen enkele aansprakelijkheid. 4

5 5

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland uwv.nl werk.nl Werken in Duitsland en wonen in Nederland Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos. U kunt ook contact opnemen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 40 meest gestelde vragen over Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 1. Als je in Duitsland wilt gaan werken, waar kun je dan terecht voor

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel WERKEN IN DUITSLAND & WONEN IN NEDERLAND Ger Essers FNV Brussel 1 Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat de tekst onjuistheden bevat of niet volledig is.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? 2 Tijdvakken 2 De Nederlandse WIA 4 De Duitse Erwerbsminderungsrente 8 Waar kunt u uw aanvraag

Nadere informatie

Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland

Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een pensioen krijgen? 2 Tijdvakken 2 Het Nederlandse AOW-pensioen 4 De Duitse Altersrente 5 Waar kunt u uw aanvraag indienen? 9

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z Ger Essers 1 Opmerking vooraf. Onder een Duitse grensarbeider wordt verstaan een inwoner van Duitsland. Dat kan dus ook een naar Duitsland verhuisde Nederlander

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

40 vragen over werken in Duitsland

40 vragen over werken in Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.48 40 vragen over werken in Duitsland brochure bronnen www.euregio.org, Onder Publicaties, brochure 40 meest gestelde vragen over Werken in Duitsland 40 meest gestelde

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie