Informatie voor startende grensarbeiders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor startende grensarbeiders"

Transcriptie

1 Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering? 4 Hoe zit het met uw gezinsbijslag? 6 Wat moet u regelen bij ziekte? 7 Wat zijn uw vakantierechten? 8 Zo blijft u op de hoogte 8 Overige adressen en telefoonnummers NX/0115

2 Informatie voor startende grensarbeiders - Wonen in Nederland en werken in België 2 van 9 Informatie voor startende grensarbeiders over de inkomstenbelasting en sociale zekerheid. Deze informatie is op u van toepassing, als u in Nederland woont; u uitsluitend in België in loondienst gaat werken; en uw werkgever in België is gevestigd. Deze folder is gemaakt door Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Belgische Zaken. Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? U bent belastingplichtig in uw werkland België. Daarom betaalt u in België inkomstenbelasting. Dat doet u in twee stappen: U betaalt bedrijfsvoorheffing. U kunt deze heffing vergelijken met loonbelasting. Uw werkgever houdt deze in op uw loon. Jaarlijks moet u een belastingaangifte niet-inwoner/natuurlijke persoon doen. Daarna krijgt u de aanslag van de belastingadministratie in België. Omdat u in Nederland woont, bent u ook verplicht om in Nederland belastingaangifte te doen. Bovendien kunt u alleen op die manier gebruik maken van de compen satieregeling van het belastingverdrag Nederland- België. Als deze regeling voor u geldt, krijgt u een financiële compensatie voor bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Hoe doet u belastingaangifte in België? U doet in België ieder jaar belastingaangifte als niet-inwoner/natuurlijke persoon. Werkt u voor het eerst in België? Dan meldt u zichzelf aan bij het bevoegde belastingkantoor. U ontvangt dan het aangifteformulier belasting niet-inwoners. De aanvraag vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: en kies voor Particulieren, Belastingaangifte, Aangifte niet-inwoners. Op deze website vindt u ook de contactgegevens van het bevoegde belastingkantoor. Na de eenmalige aanvraag krijgt u ieder jaar, meestal in het najaar, automatisch een aangifteformulier toegestuurd. Zo niet, dan moet u toch opnieuw zelf een aangifteformulier aanvragen. U heeft nu eenmaal een aangifteverplichting in België.

3 Informatie voor startende grensarbeiders - Wonen in Nederland en werken in België 3 van 9 Belastingvoordelen van het gewest waar u werkt Vanaf 2014 kan de hoogte van de belasting die u in België betaalt, afhankelijk zijn van het gewest waar u gewoonlijk in België werkt. Werkt u bijvoorbeeld in Vlaanderen? Dan krijgt u de belastingvoordelen (belastingverminderingen en -kredieten) die daar gelden. Werkt u in Brussel? Dan gelden misschien andere voordelen. Werkt u in meerdere gewesten? Dan gelden de regels van het gewest waar u het hoogste inkomen heeft verdiend. De belastingadministratie past zelf de voor u geldende gewestelijke belastingvoordelen toe. U hoeft dus zelf niets te doen. Hoe doet u belastingaangifte in Nederland? U moet elk jaar aangifte voor de inkomstenbelasting doen in Nederland. U kunt de aangifte digitaal of schriftelijk doen. U moet uw wereldinkomen opgeven, dus ook het inkomen uit België. Het Belgische inkomen moet u eerst omrekenen voordat u dit in uw aangifte vermeldt. De rekenhulp Aanvullende toelichting: wonen in Nederland en werken in België vindt u terug op de website van de Belastingdienst: en kies voor Brochures en publicaties. Kies daarna voor doelgroep Particulier, onderwerp Aangifte doen, en belastingjaar Let op: het kan zijn dat de Belastingdienst deze Aanvullende toelichting pas later in 2015 publiceert. U hoeft in Nederland geen inkomstenbelasting te betalen over uw inkomen uit België. Anders zou u tweemaal belasting betalen over hetzelfde inkomen. Dat is niet de bedoeling. U krijgt daarom een korting op de door u te betalen inkomstenbelasting. Wanneer krijgt u financiële compensatie? De Belastingdienst vergelijkt het bedrag dat u in België aan belasting betaalt met het bedrag dat u in Nederland had moeten betalen als u in Nederland had gewerkt. Betaalt u in België meer belasting dan in Nederland? Dan krijgt u een financiële compensatie van de Belasting dienst. De Belastingdienst berekent deze uiteindelijk aan de hand van de Belgische aanslag. U krijgt de financiële compensatie na afloop van het kalenderjaar, als u in Nederland belastingaangifte doet. Maar u kunt ook in de loop van het belastingjaar iedere maand een voorlopige teruggaaf krijgen. Dat is een voorschot op de compensatie. Na afloop van het belastingjaar ontvangt u dan een belastingaangifte, waarop u uw definitieve gegevens invult. Daarna stelt de Belastingdienst het definitieve bedrag van de compensatie vast. Hoe vraagt u de voorlopige teruggaaf aan? U vraagt de voorlopige teruggaaf aan via het programma Voorlopige aanslag U kunt dit programma downloaden via de website van de Belastingdienst: en kies voor Programma s en formulieren. Kies daarna voor doelgroep Particulier en onderwerp Voorlopige aanslag.

4 Informatie voor startende grensarbeiders - Wonen in Nederland en werken in België 4 van 9 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? U bent sociaal verzekerd in uw werkland België. U moet in België sociale bijdragen betalen. Uw werkgever houdt een procentuele bijdrage van 13,07% in op uw brutoloon. Let op Uw werkgever is verplicht u als werknemer aan te melden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Voor deze aanmelding moet u het identificatienummer voor sociale zekerheid (INSZ) hebben. Uw werkgever vraagt het INSZ-nummer voor u aan bij Sigedis. Heeft u nog geen werkgever en zoekt u in België naar werk? Vraag het INSZ dan aan bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Maak eerst een werkloosheidsdossier aan via mijnloopbaan. En stuur daarna uw CV en een kopie van uw ID-kaart of paspoort per post naar de VDAB (zie Overige adressen en telefoonnummers). U heeft in België recht op medische zorg, gezinsbijslag, of uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en pensioenen. Als u start met werken in België, moet u direct iets regelen voor uw recht op medische zorg en gezinsbijslag. Over wat u precies moet doen, krijgt u hieronder uitleg. Informeer voor het recht op uitkeringen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) of pensioenen bij de voorlichters van SVB/Bureau voor Belgische Zaken. Hoe zit het met uw zorgverzekering? U bent in België verzekerd voor medische zorg. U en uw gezinsleden hebben het keuzerecht om gebruik te maken van medische zorg in Nederland en België. Wat moet u doen voor uw verzekering in België? Meldt u in België aan bij een mutualiteit (ziekenfonds) of bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV). U moet voor uw inschrijving een verklaring van uw werkgever inleveren. De mutualiteit schrijft u dan in als verzekerde. U betaalt een verplichte lidmaatschapsbijdrage van circa 10 per maand. Welk bedrag u precies betaalt, hangt af van de door u gekozen mutualiteit en het pakket van diensten en voordelen. U kunt vervolgens gebruik maken van de medische zorg in België volgens de voorwaarden en voor rekening van de mutualiteit. Werkt u in Vlaanderen en bent u 26 jaar of ouder? Sluit dan de Vlaamse Zorgverzekering af bij een van de zorgkassen. Werkt u in Brussel en bent u 26 jaar of ouder? Dan kunt u zich vrijwillig aansluiten. U betaalt een bijdrage van 50 per jaar. Als u ernstig zorgbehoevend bent en gebruik moet maken

5 Informatie voor startende grensarbeiders - Wonen in Nederland en werken in België 5 van 9 van niet-medische hulp (thuis of in een instelling), krijgt u een maandelijkse vergoeding voor de kosten. Meestal worden de medische zorgkosten tijdens verblijf in een Belgisch ziekenhuis niet volledig vergoed. U kunt zich daarvoor apart verzekeren door een hospitalisatieverzekering af te sluiten. Dit kan bij uw mutualiteit of bij een particuliere ziektekostenverzekeraar. Hebt u vragen over de Vlaamse zorgverzekering of hospitalisatieverzekering? Neem dan contact op met uw mutualiteit. Wat moet u doen voor uw verzekering in Nederland? Wanneer u in Nederland woont en in België werkt, bent u grensarbeider. U hebt in Nederland aanspraak op medische zorg. Om deze zorg te krijgen, ontvangt u van uw mutualiteit een portable document S1 of formulier E 106. Hiermee moet u zich bij CZ aanmelden. CZ is de zorgverzekeraar in Nederland die de administratie uitvoert voor mensen die in het buitenland wettelijk tegen ziektekosten verzekerd zijn en in Nederland wonen. U en uw gezinsleden worden bij CZ geregistreerd als verdragsgerechtigde. U moet wel nog een aanmeldingsformulier voor de Verdragspolis invullen. Bent u voor aanvang van uw baan in België niet bij CZ verzekerd? Dan moet uw huidige zorgverzekeraar uw verzekering stopzetten. Uw huidige zorgverzekeraar moet ook de verzekering stopzetten van uw huwelijks- of geregistreerde partner (partner) en van uw minderjarige kinderen. Zij worden ook als verdragsgerechtigde bij CZ geregistreerd, als uw partner niet in Nederland werkt en geen WW- of ZW-uitkering krijgt. Ontvangt uw partner een andere Nederlandse uitkering of een AOW-pensioen? Dan moet uw huidige zorgverzekeraar alleen de verzekering van uw minderjarige kinderen stopzetten. Zij worden net als u bij CZ geregistreerd als verdragsgerechtigde. Wat zijn uw rechten op medische zorg in Nederland? Ook al betaalt u geen (nominale) premie aan CZ, u hebt in Nederland wel aanspraak op de volledige medische zorg. Volgens de voorwaarden van uw Verdragspolis en de Wet langdurige zorg (Wlz, voorheen AWBZ). De Verdragspolis is te vergelijken met de basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet (kortdurende zorg). Op grond van de Wlz hebt u aanspraak op langdurige medische zorg. Deze zorg houdt onder andere in: de verpleging en verzorging in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Ook hebt u recht op de zorg volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Moet u het verplicht eigen risico in Nederland betalen? In Nederland betaalt u voor de medische basiszorg het verplicht eigen risico. Dit is een bedrag aan zorgkosten dat u in een kalenderjaar zelf moet betalen. In 2015 betaalt u maximaal 375 zelf; daarna betaalt CZ alle kosten. Voor een bezoek aan de huisarts, voor verloskundige zorg en zorg uit een aanvullende verzekering, betaalt u geen verplicht eigen risico. Over de medische zorgkosten in België, betaalt u ook geen verplicht eigen risico. CZ rekent de medische

6 Informatie voor startende grensarbeiders - Wonen in Nederland en werken in België 6 van 9 zorgkosten in Nederland af met uw mutualiteit, exclusief het verplicht eigen risico. Waarvoor kunt u een aanvullende verzekering afsluiten? Voor zorg die niet of gedeeltelijk in uw Verdragspolis zit, kunt u zich aanvullend verzekeren. Denk hierbij aan kosten voor tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar, bepaalde hulpmiddelen (brillen en contactlenzen) en fysiotherapie. CZ biedt verschillende aanvullende verzekeringen. Hiervoor betaalt u extra premie. Wat als de persoonlijke situatie van u of uw gezinsleden verandert? Door een wijziging in uw persoonlijke situatie, bent u mogelijk niet meer verzekerd in België. U en uw verdragsgerechtigde gezinsleden zijn dan verplicht om zich in Nederland te verzekeren voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wijzigt de persoonlijk situatie van uw verdragsgerechtigde gezinslid? Dan is uw gezinslid mogelijk verplicht om zich in Nederland te verzekeren voor de Zvw. Geef een wijziging daarom onmiddellijk aan CZ door. Doet u dat niet binnen 4 maanden en hebt u of uw verdragsgerechtigd gezinslid in deze periode medische zorgkosten gemaakt? Dan kan CZ de kosten niet meer met uw mutualiteit verrekenen en komen deze voor uw rekening. Geef de volgende wijzigingen altijd door aan CZ: U werkt uitsluitend in Nederland U werkt in België én in Nederland als werknemer. En uw werkt voor ten minste 25% van uw totale arbeidstijd in Nederland U stopt met werken in België U krijgt een uitkering of pensioen uit Nederland Uw verdragsgerechtigde gezinslid werkt in Nederland of krijgt een uitkering of pensioen uit Nederland Krijgt u zorgtoeslag? De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de nominale premie Zvw. De nominale premie Zvw betaalt iedere zorgverzekerde vanaf de leeftijd van 18 jaar aan de zorgverzekeraar. U bent als grensarbeider of als gezinslid niet zorgverzekerd en daarom krijgt u geen zorgtoeslag. Krijgt u momenteel zorgtoeslag? Laat deze dan stopzetten, zodra u in België gaat werken. Ga naar en kies Toeslagen, wijzigingen doorgeven. Hoe zit het met uw gezinsbijslag? Om u tegemoet te komen in de onderhoudskosten van uw kinderen, krijgt u gezinsbijslag. U kunt gezinsbijslag uit België krijgen. Maar uw partner kan ook gezinsbijslag krijgen, bijvoorbeeld uit Nederland. U en uw partner krijgen dan niet allebei het volledige bedrag. Eén land betaalt bij voorrang gezinsbijslag; het andere land betaalt niets, tenzij het bedrag in dat land hoger is. Dan betaalt dat land het verschil als aanvullende gezinsbijslag.

7 Informatie voor startende grensarbeiders - Wonen in Nederland en werken in België 7 van 9 Wat moet u doen voor uw gezinsbijslag in België? In België vraagt u gezinsbijslag aan bij het kinderbijslagfonds van uw werkgever. Vraag uw werkgever bij welk fonds u moet zijn. Het gaat om: gewone kinderbijslag, eventueel met bijkomende bijslagen, zoals leeftijdsbijslag voor kinderen van 6 jaar of ouder; kraamgeld of adoptiepremie. Is uw werkgever niet bij een kinderbijslagfonds aangesloten? Vraag dan kinderbijslag aan bij Famifed in Hasselt. De gewone kinderbijslag krijgt u iedere maand. Het kraamgeld of de adoptiepremie is een eenmalig bedrag. Wat moet u doen voor uw gezinsbijslag in Nederland? In Nederland vraagt uw partner gezinsbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de Belastingdienst/Toeslagen. Het gaat om: kinderbijslag (SVB); kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag (Belastingdienst/Toeslagen). De kinderbijslag krijgt u ieder kwartaal. Kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag krijgt u per maand. Krijgt u of uw partner al gezinsbijslag uit Nederland? Neem dan contact op met de SVB en Belastingdienst/Toeslagen. Geef door dat u in België gaat werken. Wat moet u regelen bij ziekte? Waar moet u zich ziek melden? Kunt u door ziekte niet werken? Meld u dan ziek bij uw werkgever, maar ook bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit is handig als uw werk gever vraagt om een medische verklaring. Deze krijgt u namelijk niet van uw huisarts. U krijgt een uitnodigingsbrief van de verzekeringsarts van UWV om op controle te komen. Deze brief kunt u gebruiken als medische verklaring. Ziek melden bij UWV doet u via U krijgt een keuzemenu te horen. Kies voor de optie ziektewet. Welke uitkering krijgt u als u ziek bent? Bij ziekte krijgt u maximaal één maand loon van uw werkgever. Bent u langer dan een maand ziek? Dan krijgt u een loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering uit België van uw ziekenfonds. U krijgt deze uitkering alleen als u voor 66% of meer arbeidsongeschikt bent. Wat als u ziek wordt in de eerste 6 maanden na het begin van uw werk in België? Dan zal uw ziekenfonds geen uitkering betalen. Behalve als u aantoont dat u in de 6 maanden vóór het begin van uw werk in België, als werknemer hebt gewerkt. Werkte u toen in Nederland? Vraag dan het formulier E 104 aan. Het aanvraagformulier vindt u op de website van het UWV.

8 Informatie voor startende grensarbeiders - Wonen in Nederland en werken in België 8 van 9 Wat als u 52 weken ziek bent? Heeft u in de 6 maanden vóór de eerste ziektedag ten minste 120 dagen in België gewerkt? Dan kunt u een Belgische invaliditeitsuitkering van uw ziekenfonds krijgen. Voor een parttime werknemer geldt een minimum van 400 uren. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Neem dan contact op met BBZ. Wij bekijken samen met u of u een werkloosheidsuitkering kunt krijgen. Wat zijn uw vakantierechten? In België krijgt u als werknemer alleen vakantiedagen en vakantiegeld als u in het voorafgaande kalenderjaar heeft gewerkt. Sinds 2012 kunt u in het startjaar wel vakantierechten krijgen. Na drie maanden kunt u ten minste één week vakantie krijgen. Dit heet aanvullende vakantie. Over deze dagen krijgt u alleen loon. U krijgt dus geen vakantiegeld. Let op: Het loon over de aanvullende vakantie wordt afgetrokken van uw vakantiegeld in het volgende jaar. Hebt u toch niet voldoende vakantiedagen en sluit uw bedrijf in de vakantieperiode? Uw werkgever kan u dan als tijdelijk werkloos aanmelden. In plaats van loon en vakantiegeld krijgt u dan een uitkering voor gedeeltelijke werkloosheid van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA). Zo blijft u op de hoogte De Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en SVB/Bureau voor Belgische Zaken hebben in deze folder in het kort uitgelegd wat de belangrijkste wijzigingen zijn in uw situatie. Maar: niet alle wijzigingen en uitzonderingen staan in deze folder. En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op onze websites. Zo blijft u goed op de hoogte. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Roosendaal Team grensarbeid +31 (0) Mill Hillplein 1, Roosendaal Postbus 75000, 4700 KT Roosendaal Sociale Verzekeringsbank (SVB) Bureau voor Belgische Zaken +31 (0) Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda Postbus 90151, 4800 RC Breda

9 Informatie voor startende grensarbeiders - Wonen in Nederland en werken in België 9 van 9 CZ Afdeling verzekerden, team buitenland Sittard +31 (0) Postbus 90152, 5000 LD Tilburg Overige adressen en telefoonnummers Belastingdienst/Limburg Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) (vanuit België), geen landencode 0031 gebruiken (vanuit Nederland) Terra Nigrastraat 10, 6216 BL Maastricht Postbus 5750, 6202 MB Maastricht en kies voor Internationaal, Fiscale regelingen, Verdragen, Belastingverdrag tussen Nederland en België. Federale Overheidsdienst Financiën Contactcenter +32 (0) Vragen per via het contactformulier op en kies voor Particulieren, Belastingaangifte, Aangifte niet-inwoners Sigedis Aanvraag identificatienummer werknemer +32 (0) en kies voor Aanvraag INSZ-nummer VDAB-EURES Aanvraag INSZ voor werkzoekenden Anton van der Veen +32 (0) Somersstraat Antwerpen (voor vragen over arbeidsbemiddeling)

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z Ger Essers 1 Opmerking vooraf. Onder een Duitse grensarbeider wordt verstaan een inwoner van Duitsland. Dat kan dus ook een naar Duitsland verhuisde Nederlander

Nadere informatie