Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland"

Transcriptie

1 Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog meer? 5 Wat als... 6 Zo blijft u op de hoogte 7 Overige nuttige adressen NX/0315

2 Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland 2 van 8 U bent een Nederlandse werkgever en uw werknemer werkt ook voor u in België of in loondienst voor een andere werkgever in België. Het kan zijn dat niet de Nederlandse maar de Belgische sociale zekerheid op deze werknemer van toepassing is. U krijgt dan te maken met verplichtingen uit de Belgische wetgeving, bijvoorbeeld het betalen van werkgeverspremies in België. Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? Als uw werknemer in België woont en daar meer dan 25% van zijn werkzaamheden verricht. Als uw werknemer in Nederland woont en uitsluitend in België werkt. Als uw werknemer die in België woont, in Nederland werkt en ook voor een substantieel deel in België voor een Belgische werkgever werkt. Voorbeelden: Uw medewerker die in Antwerpen woont, heeft een arbeidscontract van 40 uur. Hij werkt 2 dagen (16 uur) per week thuis. Omdat uw medewerker meer dan 25% van zijn werkzaamheden in België verricht is hij sociaal verzekerd in België. Uw medewerker die in Nederland woont, bewerkt voor u de Nederlandse markt en werkt daarmee uitsluitend op Belgisch grondgebied. Hij is daarom sociaal verzekerd in België. Uw medewerker woont in België en heeft ook een dienstverband bij een Belgische werkgever. Omdat hij voor tenminste 25% in België voor een Belgische werkgever werkt, is hij sociaal verzekerd in België. Wat regelt de werknemer? De werknemer die in twee of meer landen werkt (waaronder zijn woonland) moet laten vaststellen waar hij sociaal verzekerd is. Vraag hiervoor een formulier A1 aan bij de Directie internationale betrekkingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

3 Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland 3 van 8 Wat regelt u? Aanmelding bij de RSZ U meldt u aan bij de RSZ door het in vullen van een Dimona-aangifte (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling). Op basis van deze aangifte houdt de Belgische overheid van iedere werkgever een personeelsbestand bij. Deze aangifte is altijd elektronisch. U kunt zich aanmelden via het digitale loket op de portaalsite van de sociale zekerheid. DmfA-kwartaalaangifte Doelen van de DmfA (multifunctionele aangifte): eenmalig meedelen van de loon- en prestatiegegevens aan de overheid; vaststellen hoeveel sociale zekerheidsbijdragen u voor uw personeel aan de RSZ betaalt. De door u ingevulde gegevens worden door meerdere instellingen gebruikt, vandaar de benaming multi-functionele aangifte. Invullen Vul de aangifte per kwartaal in. Zorg ervoor dat de bedragen voor een kwartaal, uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op een kwartaal, op de rekening van RSZ staan. Ook deze aangifte doet u via het digitale loket op de portaalsite. Voorschotten De meeste werkgevers betalen maandelijkse voorschotten. In de cijferbijlage vindt u informatie over bedragen. Het uitvoeren van de wetgeving van een ander land is niet altijd even gemakkelijk. U kunt kiezen of u dit zelf uitvoert of dit voor u laat doen. Hoe regelt u dit? Zelf uitvoeren Meer informatie is te vinden op de portaalsite sociale zekerheid in België. Ook kunt u voor meer informatie op de website van de RSZ kijken. Uitbesteden Dit kan bijvoorbeeld aan een sociaal secretariaat. Dit is een privaatrechtelijke organisatie die, in naam en voor rekening van werkgevers, verplichtingen uitvoert. Zij kunnen de verschuldigde bijdragen berekenen en deze voor u afdragen. Ook kunt u een boekhoud- of accountantskantoor de loonadministratie voor u laten voeren. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Bureau voor Belgische Zaken. Ook als u het werk uitbesteedt, blijft u aansprakelijk voor de naleving van verplichtingen. Wordt het niet juist uitgevoerd? Dan kunt u in een aantal gevallen een sanctie krijgen. Houdt u er rekening mee dat in de bouw andere en meer strikte regels gelden.

4 Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland 4 van 8 Hoe worden de bijdragen berekend? In België worden gewone en bijzondere bijdragen ingehouden op het brutoloon van de werknemer. De bijdragen zijn gesplitst in werknemers- en werkgeversbijdragen. Alle bijdragen worden betaald aan de RSZ. Zij zorgen ervoor dat deze verdeeld worden over de verschillende takken van sociale zekerheid. Gewone bijdragen in de privé-sector De volgende bijdragen worden ingehouden op het bruto loon: werknemersbijdragen 13,07% werkgeversbijdragen ongeveer 32% De opbouw van de werknemers- en werkgeversbijdragen kunt u vinden in de cijferbijlage. In België is het gebruikelijk dat beroepen worden ingedeeld in arbeiders of bedienden. Arbeiders verrichten handarbeid en bedienden intellectuele arbeid. Voor arbeiders (maar ook voor artiesten of kunstenaars) worden de sociale zekerheidsbijdragen berekend door het brutoloon te verhogen met ongeveer 8%. Deze bijdrage heeft betrekking op het vakantiegeld. Arbeiders krijgen hun vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie (RVJ). Aan bedienden wordt het vakantiegeld rechtstreeks door de werkgever uitbetaald. Openbare sector De bijdragen in de openbare sector liggen soms lager. Daar worden bepaalde sociale voordelen niet door de sociale zekerheid gedragen. De werkgever in de openbare sector betaalt een aantal zaken zelf door aan zijn personeel, bijvoorbeeld kinderbijslag, loondoorbetaling bij ziekte of ongeval. Wat valt onder het brutoloon? Het uur- of maandloon wat de werknemer krijgt, maar ook andere voordelen zoals eindejaarspremie, toeslag voor overuren, gewaarborgd loon bij ziekte, opzeggingsvergoeding, vallen onder het brutoloon. Er zijn ook voordelen die niet in geld worden betaald maar in natura, zoals gratis huisvesting, eindejaarsgeschenken of vergoedingen voor woon- en werkverkeer. Dit wordt ook als loon gezien. Op de portaalsite van de sociale zekerheid verschijnt ieder kwartaal een nieuwe versie van de lijst met voordelen: instructies voor werkgevers. Aan al deze voordelen zijn wettelijke voorwaarden gekoppeld of het als loon gezien wordt of niet. In België kunnen werkgevers bijvoorbeeld maaltijdcheques geven aan hun personeel. Voldoen deze cheques qua waarde niet aan de voorwaarden? Dan wordt deze maaltijdcheque gezien als loon. Voldoen ze wel aan de voorwaarden? Dan hoeft daar geen bijdrage over betaald te worden.

5 Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland 5 van 8 Wat wordt niet als loon gezien? Terugbetaling van kosten die ten laste van de werkgever vallen, zoals reisen telefoonkosten. De bedrijfswagen die de werknemer mag gebruiken voor woon-werkverkeer en/of privédoeleinden wordt niet gezien als loon, maar hiervoor geldt wel een bijzondere bijdrage. Wat zijn bijzondere bijdragen? Dat zijn bijdragen die niet rechtstreeks bestemd zijn voor de verschillende takken van de sociale zekerheid. Sommige zijn ook alleen in bepaalde gevallen verschuldigd. Voorbeelden van bijzondere bijdragen ten laste van de werkgever: bijdragen voor betaald educatief verlof; bijdragen voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO); solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage) voor het gebruik van een bedrijfswagen; de bijdrage op extra-legale (niet wettelijke) pensioenvoordelen. Voorbeelden van bijzondere bijdragen ten laste van de werknemer: inhouding op het dubbele vakantiegeld; solidariteitsbijdrage op de winstdeelname; ook voor werknemers geldt een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Vermindering bijdragen In een aantal gevallen worden de werkgeversbijdragen verlaagd. Bijvoorbeeld als u een langdurig werkzoekende aanneemt. Meer uitleg hierover vindt u op de portaalsite sociale zekerheid. Wat regelt u nog meer? Arbeidsrecht Meer informatie hierover vindt u in de leaflet Rechten en plichten werkgevers en werknemers. Vakantie Uw werknemer kan Nederlandse of Belgische vakantierechten hebben. Dit hangt af van de arbeidsovereenkomst die u heeft afgesloten met uw werknemer. Dit kan een Nederlandse of een Belgische arbeidsovereenkomst zijn. Lees voor verdere informatie over vakantierechten de leaflet Wonen in Nederland, werken in België - Vakantie of de leaflet Wonen in België, werken in Nederland - Vakantie.

6 Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland 6 van 8 Wat als... uw werknemer kinderen heeft? De uitvoering van kinderbijslagregelingen is in België in handen van verschillende kinderbijslagfondsen en bij Famifed. Als u een werknemer in dienst neemt die kinderen heeft, schrijft u zich binnen 90 dagen na indiensttreding in bij één van de kinderbijslagfondsen. Uw werknemer kan dan bij dat fonds de kinderbijslag aanvragen. uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt? Als uw werknemer langdurig ziek is, moet u (maximaal) de eerste maand loon doorbetalen. Daarna kan de werknemer een uitkering aanvragen bij zijn of haar mutualiteit, Fonds voor Arbeidsongevallen of het Fonds voor Beroepsziekten (voor contactinformatie zie Overige nuttige adressen ). uw werknemer een arbeidsongeval krijgt? Als werkgever bent u verplicht om een particuliere arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. U kunt dit doen bij een in België toegelaten verzekeringsmaatschappij. Raakt uw werknemer arbeidsongeschikt door een arbeidsongeval? Dan kan de werknemer onder voorwaarden aanspraak maken op een uitkering van die verzekering. als uw werknemer ziek wordt door een beroepsziekte? Het kan zijn dat uw werknemer een ziekte krijgt, die veroorzaakt wordt door het werk. Als die ziekte voorkomt op de lijst van erkende beroepziekten, dan kan de werknemer een vergoeding van ziektekosten en uitkeringen krijgen. Zodra u bent ingeschreven bij de RSZ, wordt u automatisch geregistreerd bij het Fonds voor Beroepsziekten. uw werknemer werkloos wordt? De werknemer moet bij volledige werkloosheid een uitkering aanvragen bij de bevoegde instantie in het woonland. In andere gevallen kan dit het werkland zijn. De bevoegde instantie in Nederland is het Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen (UWV). In België de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of de vakbond waarbij de werknemer aangesloten is. uw werknemer vragen over zijn of haar pensioen heeft? Uw werknemer valt onder de regeling voor rust- en overlevingspensioen (ouderdoms- en nabestaanden-pensioen). De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) stelt de hoogte van het rustpensioen vast op basis van loopbaangegevens (onder andere loon- en arbeidstijdgegevens van de werknemer). De loopbaangegevens worden door u verstrekt bij de multifunctionele aangifte aan de RSZ.

7 Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland 7 van 8 Meer informatie over de verplichtingen die betrekking hebben op belastingen kunt u vinden in de leaflets Belastingen/ Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland of Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland. Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Belgische Zaken heeft in deze leaflet uitleg gegeven. Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze leaflet en wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op onze website. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken. Wij helpen u graag verder. Bureau voor Belgische Zaken Rat Verleghstraat 2 Breda Postbus 90151, 4815 NZ Breda + 31 (0) Overige nuttige adressen Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) Dienst migrerende werknemers Victor Hortaplein 11 B 1060 Brussel +32 (0) Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Tervurenlaan 211 B 1150 Brussel +32 (0) Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) Troonstraat 100 B1050 Brussel +32 (0) (publieke toegang)

8 Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland 8 van 8 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) Keizerslaan 7 B 1000 Brussel +32 (0) Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Postbus AA Goes +31 (0) Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie (RJV) Kruisstraat 4 B 1050 Brussel +32 (0) Rijksdienst voor Pensioenen Europa Esplanade, Zuidertoren B 1060 Brussel +32 (0) Portaalsite Belgische Overheid

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid NIEUWSBRIEF MEI 2014 1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid Sinds 26 maart 2014 zijn alle werkgevers verplicht om bij de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek de tewerkstellingsplaats

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

How To Tentoo. How to Tentoo voor opdrachtgevers

How To Tentoo. How to Tentoo voor opdrachtgevers How To Tentoo How to Tentoo voor opdrachtgevers Tentoo neemt u de administratie uit handen Met Tentoo Payroll Services combineert u de voordelen van goed personeel met een efficiënte bedrijfsadministratie.

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

2. Loon. U werkt en u ontvangt een loon. Gelukkig maar! Ook hier weet u best hoe de vork in de steel zit. Inhoudstafel UW RECHTEN

2. Loon. U werkt en u ontvangt een loon. Gelukkig maar! Ook hier weet u best hoe de vork in de steel zit. Inhoudstafel UW RECHTEN 2. Loon U werkt en u ontvangt een loon. Gelukkig maar! Ook hier weet u best hoe de vork in de steel zit. 35 PRINCIPES Wat maakt deel uit van mijn loon? Onder loon verstaat men niet alleen de bezoldiging

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 3 De EU-verordeningen per 28 juni 2012 en overgangsrecht 4 Woon/werk situaties Nederland-België

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? 2 Tijdvakken 2 De Nederlandse WIA 4 De Duitse Erwerbsminderungsrente 8 Waar kunt u uw aanvraag

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

HYPOTHEEK OPVANG POLIS

HYPOTHEEK OPVANG POLIS HYPOTHEEK OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Hypotheek Opvang Polis (HOP) afgesloten. Wat spreken

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie