Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje"

Transcriptie

1 Loftsi.nl Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje Inzake 2014 De meest relevante aandachtspunten voor fiscaal residenten in Spanje stapsgewijs belicht Aangifte verplichting Aangiftemogelijkheden Tarieven Vastgoed Fiscaal residentschap En nog veel meer Barcelona Spanje

2 Kalender 1 De periode om de aangifte Inkomstenbelasting in te dienen loopt van 7 april tot en met 30 juni Het indienen van de aangifte na deze termijn zal leiden tot boetes en naheffingen. Vanaf 7 april kan het voorstel tot aangifte ( borrador ) via de website van de Spaanse belastingdienst elektronisch worden opgevraagd en vervolgens via dezelfde website (elektronisch) worden ingediend. De Spaanse fiscus baseert haar voorstel op informatie die zij ontvangt van derden (werkgevers, banken, etc.). Het is belangrijk dat dit voorstel tot aangifte wordt gecontroleerd en waar nodig wordt aangevuld met informatie waar de Spaanse fiscus niet automatisch toegang tot heeft (bijvoorbeeld; inkomsten uit het buitenland). Vanaf 11 mei kan de aangifte ook fysiek (papier) worden ingediend bij de Spaanse banken (indien te betalen) of bij de Spaanse fiscus (nul aangifte, verzoek tot teruggave). De aangifte dient ondertekend en in een speciale envelop (verkrijgbaar bij deze instanties) te worden overhandigd. Tot 25 juni: indien er moet worden betaald waarbij de belastingplichtige er voor kiest om de betaling te domiciliëren op een Spaanse bankrekening, dan kan de aangifte tot uiterlijk 25 juni worden ingediend. Tot 30 juni kunnen aangiften worden ingediend waarbij er niet hoeft te worden betaald, waarbij er sprake is van een teruggave of waarbij de belastingplichtige ervoor kiest om het te betalen bedrag niet te domiciliëren.

3 Aangifteplicht 2 Meer dan euro: tenzij één van de onderstaande situaties van toepassing is, bent u in beginsel verplicht aangifte Inkomstenbelasting te doen zodra uw uw bruto jaarinkomen hoger is dan euro waarbij dit inkomen is betaald door maximaal 1 werkgever/betaler. Zelfstandig ondernemers dienen altijd aangifte te doen. Meer dan euro: indien u inkomen ontvangt van meerdere betalers (werkgevers, alimentatie betalingen, etc.) dan bent u verplicht om een aangifte in te dienen zodra uw bruto jaarinkomen hoger is dan euro. Meer dan euro: indien u rendement inkomsten (rente, dividenden, verkoopwinsten) ontvangt die dit bedrag overstijgen, dan dient eveneens aangifte te worden gedaan. Inkomen uit het buitenland: belastingplichtigen die inkomen uit het buitenland ontvangen hebben veelal te maken met het feit dat er over dit inkomen geen voorinhouding inkomstenbelasting is gepleegd door de betaler. Indien u inkomen uit het buitenland ontvangt, waarbij Spanje over dit inkomen belasting mag heffen, dan bent u doorgaans verplicht om een aangifte Inkomstenbelasting in te dienen, onafhankelijk van bovengenoemde limieten. Niet verplicht, toch aangifte doen? Hoewel u wellicht op basis van bovenstaande criteria niet verplicht bent om een aangifte Inkomstenbelasting te doen, is het altijd verstandig om te kijken of een aangifte zinvol is. Wellicht heeft uw werkgever teveel loonbelasting ingehouden of heeft u recht op een extra fiscale aftrekpost en kunt u teveel betaalde belasting terugvragen via de aangifte.

4 Individueel of gezamenlijk 3 In beginsel is de Spaanse Inkomstenbelasting een individuele belasting en dient er door iedere belastingplichtige een individuele aangifte te worden ingediend. Wanneer er sprake is van een gezinseenheid kan er voor worden gekozen om een gezamenlijke aangifte Inkomstenbelasting te presenteren. Hiermee wordt er middels één aangifte Inkomstenbelasting voor alle gezinsleden aangifte gedaan waarbij tegelijkertijd geen van de gezinsleden een individuele aangifte kan doen. Er is sprake van een gezinseenheid tussen echtgenoten en hun kinderen of tussen alleenstaande ouders en hun kinderen. Personen kunnen maximaal onderdeel zijn van één gezinseenheid. Geregistreerde partners of samenwonenden kunnen geen gezamenlijke aangifte doen. Per jaar kan worden bekeken wat fiscaal de meest aantrekkelijke optie is: het indienen van een gezamenlijke of een individuele aangifte. Hiertoe kunnen beide varianten worden doorgerekend alvorens de beslissing te nemen. In het algemeen kan worden gesteld dat een gezamenlijke aangifte fiscaal aantrekkelijk is indien één van de gezinsleden de kostwinnaar is en de overige gezinsleden geen of (zeer) weinig inkomen hebben. In de overige situaties zullen individuele aangiften doorgaans fiscaal aantrekkelijker zijn.

5 Type inkomsten 4 In de Spaanse Inkomstenbelasting wordt er onderscheid gemaakt tussen twee verschillende type inkomsten. De algemene inkomsten en de rendement inkomsten. Beide type inkomsten worden op een eigen wijze en afzonderlijk van elkaar belast. Indien u inkomen uit het buitenland ontvangt is extra aandacht nodig: Algemene inkomsten: inkomen uit arbeid (salaris, pensioenen, uitkeringen, etc.), inkomen uit vastgoed en zelfstandige arbeid worden progressief belast volgens de tarieven weergegeven in tabel op pagina 5. In de tabel staan ook de tarieven weergegeven die gedurende de jaren 2015 en 2016 van toepassing zullen zijn. Het is van belang om te realiseren dat tarieven voor de algemene inkomsten per deelstaat enigszins kunnen variëren. Rendement inkomsten: inkomen uit sparen en beleggen (rente, dividend, verzekeringsproducten, etc.) en uit vermogenswinsten worden belast tegen de tarieven zoals deze in de tabel op pagina 6 staat weergegeven. In de tabel staan ook de tarieven weergegeven die gedurende de jaren 2015 en 2016 van toepassing zullen zijn. Inkomen uit het buitenland: als u woonachtig bent in Spanje betekent dit dat u uw gehele wereldinkomen moet opgeven in Spanje. Indien u uit het buitenland inkomen ontvangt dient er te worden gekeken aan welk land het Belastingverdrag de belastingheffing over dit inkomen toekent. Echter, ook al is het inkomen niet in Spanje belast; er zal toch over het inkomen geïnformeerd moeten worden in de aangifte Inkomstenbelasting.

6 Tarieven - algemeen 5 Landelijke tarieven voor algemene inkomsten (arbeid, vastgoed, uitkeringen) Tot 2014 Tot 2015 Tot ,75% % % % % % % % % % % % % Meerdere 47% Meerdere 45% % Meerdere 52% * Regionale schalen en tarieven kunnen afwijken van de bovengenoemde schalen en tarieven. Alle tarieven zijn opvraagbaar via

7 Tarieven - rendement 6 Tarieven rendement inkomsten (rente, dividend) en vermogenswinsten * Van Tot % 20% 19% % 22% 21% % 22% 21% % 24% 23% * Gelijk voor alle deelstaten

8 Vrijstellingen 7 De belangrijkste vrijstellingen waar belastingplichtigen doorgaans recht op hebben, staan onderstaand weergegeven: Persoonlijke vrijstelling: iedere belastingplichtige heeft recht op een belastingvrije voet van euro Vrijstelling voor kinderen: voor kinderen die jonger zijn dan 25 jaar, niet meer dan euro bruto per jaar verdienen en bij de belastingplichtige inwonen geldt er recht op een additionele vrijstelling: euro voor het eerste kind, euro voor het tweede kind, euro voor het derde en euro voor de vierde en volgende kinderen. Voor kinderen jongeren dan 3 jaar geldt een extra vrijstelling van euro. Kinderen jonger dan 3 jaar: vrouwen met kinderen jonger dan 3 jaar hebben recht op een vermindering van de te betalen belasting van maximaal euro per jaar indien het kind in Spanje is geboren. De vrouwen dienen tevens bij de Spaanse sociale zekerheid als werknemer of zelfstandig ondernemer ingeschreven te staan. Vrijstelling voor gezamenlijke aangifte: indien er een gezamenlijke aangifte wordt gedaan, geldt er een extra vrijstelling van euro. Bijdragen aan pensioenplannen: Bijdragen aan pensioenplannen kunnen in mindering worden gebracht op het belastbare inkomen tot maximaal euro per jaar. Voor personen ouder dan 50 jaar is de limiet euro. Vrijstellingen voor inkomen uit arbeid: inkomen uit arbeid mag met maximaal euro worden verminderd.

9 Vastgoed 8 Eigen woning: de eigen vaste woning heeft in de Spaanse Inkomstenbelasting geen directe belastinggevolgen, anders dan dat deze bepaalt in welke Spaanse deelstaat aangifte gedaan moet worden en zo indirect hoeveel belasting moet worden betaald (tarieven kunnen enigszins verschillen per deelstaat). Tweede woning (eigen gebruik): indien u in Spanje woont en een tweede woning bezit (in Spanje of daarbuiten) dan dient het inkomen dat aan deze woning wordt toegerekend (op basis van de kadastrale waarde of de verkrijgingsprijs) te worden opgegeven in de aangifte. Dit inkomen wordt tegen de algemene tarieven belast. Verhuur vastgoed: indien u een woning verhuurt dan dient u over de (netto) verhuuropbrengsten Inkomstenbelasting te betalen. Ook dit inkomen wordt tegen de algemene tarieven belast. Let op: in sommige gevallen is er recht op een bonificatie van de netto verhuuropbrengsten van % (niet toepasbaar bij vakantieverhuur). Verkoop vastgoed: In tegenstelling tot in Nederland is de verkoop van een woning in beginsel belast in de Spaanse inkomstenbelasting (verkoopprijs -/- aankoopprijs -/- direct gerelateerde kosten -/- inflatiecorrectie). Alleen indien het verkoopbedrag van de vaste woning wordt geherinvesteerd in de volgende vaste woning is er recht op een vrijstelling van belasting. Belastingplichtigen ouder dan 65 jaar kunnen de verkoopwinst belastingvrij ontvangen. Hypotheekaftrek: personen die in 2013 of 2014 hun woning kochten hebben geen recht meer op hypotheekaftrek in Spanje. Personen die voor 1 januari 2013 hun vaste woning kochten kunnen 15% van de hypotheeklasten tot maximaal euro (= euro ) op de te betalen inkomstenbelasting in mindering brengen.

10 Aftrekbare kosten 9 Welke aftrekbare kosten dient u verder niet te vergeten? Hypotheekaftrek: heeft u uw woning gekocht voor 1 januari 2013 met een hypotheek? Dan heeft u waarschijnlijk recht op hypotheekaftrek. Hiermee bespaart u tot maximaal euro op uw te betalen inkomstenbelasting. Aftrek voor inkomen uit arbeid: personen die minder verdienen dan euro hebben recht op een extra belastingaftrek tot maximaal 400 euro. Huuraftrek: belastingplichtigen met een bruto jaarinkomen lager dan euro hebben recht op huuraftrek. Ook bepaalde kosten die voor rekening zijn gekomen van de huurder zijn aftrekbaar (zoals de IBI). Vrijstelling voor dividend: 2014 is (voorlopig) het laatste jaar waarin een vrijstelling voor de eerste euro dividend geldt. Pas over het meerdere dient u inkomstenbelasting te betalen. Schenkingen: 25% van de bedragen die aan erkende (Spaanse) nutsinstellingen worden geschonken zijn fiscaal aftrekbaar, tot maximaal 10% van het belastbaar bedrag van de belastingplichtige. Vrijstellingen voor dubbele (internationale) belastingen: indien u bijvoorbeeld dividend uit het buitenland ontvangt, controleert u dan of u daarover reeds buitenlandse bronbelasting heeft betaald die in Spanje in mindering kan worden gebracht om dubbele belastingheffing te voorkomen. Vrijstelling van de deelstaten: veel deelstaten hebben eigen aftrekposten en vrijstellingen. Dit kan gaan om zeer uiteenlopende zaken. Het is raadzaam om na te gaan welke dit zijn en of u hier recht op heeft.

11 Wijziging domicilie 10 Emigratie naar Spanje: indien u naar Spanje emigreert zult u daar fiscaal resident worden en in Spanje belastingplichtig worden over uw wereldwijde inkomsten (Spanje, Nederland, overig). Al uw inkomen dient u in Spanje op te geven, waarbij gekeken dient te worden of u op basis van nationale of internationale wetgeving recht heeft op voorkoming van eventuele dubbele belasting (laat uw situatie voorafgaand aan emigratie in kaart brengen). Spanje stelt dat u fiscaal resident bent indien u meer dan 183 dagen in Spanje verblijft, indien uw economische centrum (bezittingen, inkomsten) zich in Spanje bevindt of indien uw vrouw en kinderen in Spanje woonachtig zijn. Let op: of er sprake is van fiscaal residentschap in Spanje kan sterk afhankelijk zijn van persoonlijke omstandigheden. Laat u in geval van twijfel altijd informeren. Emigreert u naar Spanje als gevolg van uw werk? Informeer dan of u gebruik kan maken van het aantrekkelijke Spaanse expat-regime. Verhuizing binnen Spanje : indien u binnen Spanje verhuist, dient u dit aan de Spaanse fiscus te communiceren. Voor uw aangifte Inkomstenbelasting geldt dat u woonachtig bent in de deelstaat waar u gedurende dat jaar de meeste dagen woonachtig bent geweest. Remigratie of werkzaam in het buitenland: indien u remigreert dan kunt u dit melden bij de Spaanse fiscus. U bent vanaf dat moment alleen nog in Spanje belastingplichtig (als niet-resident) voor inkomsten die u in Spanje geniet (bijvoorbeeld uit Spaans vastgoed). Bent u voor langere tijd werkzaam buiten Spanje, communiceer dit dan ook aan de Spaanse fiscus. Zij zal dan aangeven per wanneer u als niet-resident wordt belast. Het belastingverdrag tussen Spanje en het land waar u werkzaam bent geeft antwoord waar uw arbeidsinkomen belast zal worden.

12 Loftsi.nl Fiscaal-juridisch advies voor Spanje Overige aandachtspunten 11 Vermogensbelasting: de vermogensbelasting is in 2014 (en 2015) nog van toepassing. Voor fiscaal-residenten geldt per persoon een belastingvrije voet van euro ( euro in Catalonië) en een vrijstelling van euro voor de vaste woning. Indien het bruto vermogen hoger is dan 2 miljoen euro dient er in de meeste deelstaten een aangifte te worden ingediend, ook als het netto vermogen (bijvoorbeeld door de aftrek van vrijstellingen en schulden) onbelast blijft. Net als in de Inkomstenbelasting is er in de Vermogensbelasting sprake van regionale verschillen in de belastingtarieven. Aangifte buitenlandse bezittingen: een andere jaarlijkse verplichting waar fiscaal residenten in Spanje mee te maken (kunnen) hebben is de aangifte waarin geïnformeerd moet worden over de buitenlandse bezittingen (vastgoed, bankrekeningen, beleggingen) indien deze per categorie meer waard zijn dan euro. De Spaanse fiscus gebruikt deze informatie om andere aangiften mee te controleren en eventueel niet gedeclareerde bezittingen en inkomsten op te sporen. Erf- & schenkbelasting: ook voor de erf- en schenkbelasting geldt dat indien u in Spanje woonachtig bent u in Spanje belasting dient te betalen voor eventuele verkrijgingen uit een erfenis of schenking. Spanje en Nederland hebben in het Belastingverdrag geen afspraken gemaakt ter voorkoming van dubbele belasting. Wel kennen beide landen eenzijdige (in bepaalde situaties enigszins beperkte) regelingen ter voorkoming van dubbele heffing.

13 Loftsi.nl Fiscaal-juridisch advies voor Spanje Disclaimer 12 Deze publicatie is met grote zorg samengesteld, maar... Deze publicatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden van de hierin verstrekte informatie aanvaardt Loftsi geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan de inhoud van deze publicatie rechten worden ontleend. De informatie kan ook niet als belastingadvies worden beschouwd gezien de belastingwetgeving voortdurend aan verandering onderhevig is. Wil je informatie gebruiken of delen met derden? Dat mag uiteraard, maar we zouden het waarderen als je onze naam en website noemt of ons hiervan op de hoogte stelt. We kunnen je dan direct informeren over mogelijke bijzonderheden, uitzonderingen of extra voorwaarden die van toepassing zouden kunnen zijn op de in dit document genoemde informatie. Vragen? Laat het ons weten via of neem contact met ons op via onze website Bedankt voor je interesse, Don t be a stranger Barcelona - Spanje

14 Loftsi.nl Fiscaal-juridisch advies voor Spanje Over ons 13 Loftsi is ambitieus, we groeien en zijn goed bekend met de fiscale en juridische wetgeving in Spanje. We helpen en adviseren particulieren en zakelijke partijen op Tax & Legal gebied in Spanje. Wat wij willen is dat jij zeker weet dat het in Spanje 100% klopt, dat je Spaanse fiscale en juridische zaken net zo goed op orde zijn als in Nederland, dat je Spaanse en Nederlandse zaken op elkaar zijn afgestemd en dat je natuurlijk goed slaapt. Geen borrelpraat, wollige verhalen, maar concreet advies in je eigen taal. Heb je vragen of wil je weten hoe wij jou kunnen helpen? Web: Telefoon: Smaakt deze publicatie naar meer? Volg ons op Of meld je via onze website aan voor onze nieuwsbrief Barcelona - Spanje

Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje

Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Loftsi.nl Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Voor niet-residenten De meest relevante Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Koop Bezit Verkoop Erf- en schenkingsbelasting Uitgave:

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Verkoop met je eigen webshop producten en diensten vanuit Spanje

Verkoop met je eigen webshop producten en diensten vanuit Spanje Smart looking, smart thinking Verkoop met je eigen webshop producten en diensten vanuit Spanje omzetbelasting ZZP of BV Spanje & EU Met de BTW regelgeving die per 1 januari 2015 van toepassing is www.loftsi.nl

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal Nieuwsbrief Uitgave november 2007 Geachte lezer, Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen die elk

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%.

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%. Jaargang 11 november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt ons nieuwsbulletin met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Fiscale bijtelling auto 14%!

Fiscale bijtelling auto 14%! uitgave november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor zzp ers, eenmanszaken en vof s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 4-2013

Fiscaal Actueel 4-2013 Fiscaal Actueel 4-2013 Wijzigingen schenkingen In het Belastingplan 2014 zijn voorstellen gedaan om de vrijstellingen voor schenkingen aan te passen. Er bestaat een eenmalig verhoogde vrijstelling in de

Nadere informatie

in Frankrijk tweede woning Franse belastingen Inkomstenbelasting

in Frankrijk tweede woning Franse belastingen Inkomstenbelasting Kenniscentrum Vermogensadvies & Beleggen tweede woning in Frankrijk Antwoorden op de vragen van nu over fiscale gevolgen van een tweede woning in het buitenland Dit informatieblad is specifiek bedoeld

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen. Januari 2015

Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen. Januari 2015 Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen Januari 2015 1 Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal Beleggen Deze Aanvullende Voorwaarden vormen een aanvulling op de FitVermogen Overeenkomst

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Compleet scheiden. voor een vast en laag tarief

Compleet scheiden. voor een vast en laag tarief Ons tarief is inclusief adviesgesprekken op kantoor, uitgebreide alimentatieberekening en verdere begeleiding. Compleet scheiden voor een vast en laag tarief Scheiden Een scheiding is een van de meest

Nadere informatie