vertaling van de algemene informatie van de belastingsdienst (Finanzamt) Neubrandenburg (website zie boven) januari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vertaling van de algemene informatie van de belastingsdienst (Finanzamt) Neubrandenburg (website zie boven) januari 2011"

Transcriptie

1 Rentenempfänger im Ausland vertaling van de algemene informatie van de belastingsdienst (Finanzamt) Neubrandenburg (website zie boven) januari Pensioentrekkenden in het buitenland 2. Welke pensioenen zijn in Duitsland onderhevig aan belasting? 3. Beperkte belastingsplicht of onbeperkte belastingsplicht op aanvraag? 4. Is een belastingaangifte ook dan verplicht als op grond van een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommen, DBA) Duitsland niet gerechtigd is belasting te heffen op het Duitse pensioen? Vaak gestelde vragen aan de belastingdienst (Finanzamt) Neubrandenburg: 5. Waarom wordt de belasting niet meteen bij uitbetaling van het pensioen ingehouden? 6. Wat gebeurt er als ik ondanks de verplichting hiertoe geen aangiftebiljet afgeef? 7. Wat gebeurt er als ik de belastingen vastgesteld in Duitsland niet betaal? 8. Zijn er bijzonderheden i.v.m. de procedure omdat ik in het buitenland woon? 9. Ik declareer mijn inkomsten reeds in mijn woonland. Moet ik dan alsnog een belastingaangifte in Duitsland doen? 1. Pensioentrekkenden in het buitenland Natuurlijke personen die in Duitsland noch over een woonplaats beschikken noch er gewoonlijk verblijven, maar niettemin bepaalde binnenlandse inkomsten volgens 49, 1ste lid van de Duitse Wet op de inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz, EStG) ontvangen, zijn met deze inkomsten in beperkte mate onderworpen aan de inkomstenbelasting. Vanaf het belastingtijdvak 2005 worden volgens 49, 1ste lid EStG ook uit Duitsland afkomstige pensioeninkomens bij de binnenlandse inkomsten gerekend. De inkomstenbelasting op pensioeninkomens wordt geheven via het aanslagbiljet. Voor het bepalen van de inkomstenbelasting is het dus noodzakelijk een aangiftebiljet ter vaststelling van de belastinggrondslagen in te dienen. De wetswijziging ter belasting van de pensioentrekkenden met woonplaats in het buitenland is vanaf het belastingtijdvak 2005 van kracht. Vanaf het belastingtijdvak 2005 is er dan ook sprake van belastingplicht. (Op de wijziging van de pensioenbelasting werd reeds in het verleden in de kennisgevingen (laatste pagina) van de Deutsche Rentenversicherung gewezen.) De belastingdienst (Finanzamt) zal in het kader van uw belastingaanslag - met inachtneming van het met Duitsland overeengekomen belastingverdrag - bepalen of er al dan niet een belastingschuld is ontstaan. 1

2 Niet-ingezetenen kunnen op aanvraag net als ingezetenen aangeslagen worden indien zij hun inkomsten in het kalenderjaar voor minstens 90 % uit Duitsland ontvangen of indien de inkomsten niet onderworpen aan de binnenlandse belasting het bedrag van de vrijgestelde schijf (*1) niet overschrijden ( 1, 3de lid EStG). Door een aanvraag tot onbeperkte belastingplicht kan - anders dan in geval van beperkte belastingplicht - aanspraak gemaakt worden op persoonsgebonden belastingvoordelen evenals op een reeks gezinsgebonden voordelen (zie vraag 3). *1) bedrag van de vrijgestelde schijf: niet meer dan EUR, v/a 2008: 7.664,00 EUR en v/a 2009: EUR, v/a 2010: 8004,00 EUR 2. Welke pensioenen zijn in Duitsland onderhevig aan belasting? De bepalingen ter belasting van overige inkomsten (pensioenen) zijn met de introductie van de Wet op de ouderdomsinkomsten (Alterseinkünftegesetzes, AlteinkG), in werking getreden v/a 2005, fundamenteel gewijzigd. In dit verband werd ook de beperkte belastingplicht voor overige inkomsten volgens 49, 1ste lid, nrs. 7 en 10 EStG gewijzigd. Zodoende bestaat er in Duitsland belastingplicht voor de volgende pensioenen: volgens 49, 1ste lid, nr. 7 EStG (v/a 2005): lijfrentes en andere uitkeringen van * de binnenlandse wettelijke pensioenverzekering * het binnenlands pensioenfonds voor landbouwers * de binnenlandse pensioenfondsen voor beroepsverenigingen * een basispensioenproduct van een binnenlandse verzekeringsonderneming of ander binnenlands betaalorgaan; volgens 49, 1ste lid, nr. 10 EStG (voor 2009): * Uitkeringen van pensioenfondsen en directe verzekeringsbedrijven volgens 22, nr. 5, 1ste zin EStG, voor zover de uitkeringen gebaseerd zijn op bijdragen die volgens 3 nr. 56, 63 of 66 EStG in de beginfase van de kapitaalopbouw fiscaal zijn aangemoedigd; volgens 49, 1ste lid, nr. 10 EStG (v/a 2010): * Uitkeringen van bedrijfspensioenen (pensioenfondsen en directe verzekeringsbedrijven) evenals uitkeringen op basis van contracten voor particuliere ouderdomsvoorziening in de zin van 22 nr. 5 EStG. Indien u een van de voornoemde pensioenen ontvangt, bent u hiervoor beperkt belastingplichtig voor de inkomstenbelasting en dient u principieel in Duitsland een aangifte inkomstenbelasting te doen. 3. Beperkte belastingsplicht of onbeperkte belastingsplicht op aanvraag? Gelieve onderstaand een toelichting aan te treffen omtrent de verschillen tussen beperkte en onbeperkte belastingplicht alsook omtrent de voorwaarden voor de behandeling als ingezetene. Beperkte belastingplicht: Als beperkt belastingplichtig voor de inkomstenbelasting volgens 1, 4de lid EStG worden personen beschouwd, die in Duitsland noch een woonplaats noch hun gewoonlijk verblijf hebben en die over bepaalde binnenlandse inkomsten in de zin van 49 EStG beschikken. 2

3 Indien zij bovendien over buitenlandse inkomsten resp. over binnenlandse inkomsten beschikken, die niet vermeld worden onder 49 EStG, blijven deze bij de aanslag als niet- ingezetene buiten beschouwing. De inkomstenbelasting wordt bij niet-ingezetene pensioentrekkenden aangeslagen volgens het basistarief zonder rekening te houden met de belastingvrije voet (Grundfreibetrag) ( 50, 1ste lid (2) EStG). In het overzicht basistarieven is de belastingvrije voet voor alle belastingplichtigen reeds opgenomen. Voor niet-ingezetenen worden daarom ter rekenkundige vaststelling van de juiste inkomstenbelasting de belastingplichtige inkomsten verhoogd met de belastingvrije voet en de hieruit verkregen belastingvoet uit het overzicht basistarieven en toegepast op de belastingplichtige pensioeninkomsten. Tal van persoonlijke en gezinsgerelateerde voordelen worden bij het aanslagen voor de beperkte belastingplicht niet in aanmerking genomen. Zo zijn bv. buitengewone lasten fiscaal niet aftrekbaar en evenmin kan aanspraak gemaakt worden op het gunstigere belastingtarief voor gehuwden (Ehegattensplitting). Giften en lidmaatschapsbijdrage aan politieke partijen en onafhankelijke kiezersverenigingen worden telkens voor de helft rechtstreeks van de belastingschuld afgetrokken, weliswaar tot maximaal 825 EUR. Indien de donaties aan partijen hoger liggen, worden zij als zijnde speciale uitgaven tot max EUR in aanmerking genomen. Belastingvrije bedragen voor kinderen, kosten voor opvang en opleiding inbegrepen, kunnen evenmin als belastingontheffing voor alleenstaande ouders worden toegekend. Kosten van verwerving zijn in de aangetoonde omvang slechts dan aftrekbaar als zij economisch rechtstreeks verband houden met binnenlandse inkomsten. In het geval van pensioeninkomsten worden vanaf het belastingtijdvak 2009 minstens de forfaitaire kosten van verwerving in aanmerking genomen indien geen hogere kosten van verwerving aangetoond worden die met de inkomsten economisch gezien verband houden. Gelieve gebruik te maken van formulier (Vordruck) ESt1C alsook van bijlage (Anlage) R voor pensioeninkomsten. Onbeperkte belastingplicht op aanvraag: Indien uw gehele wereldinkomsten in het kalenderjaar minstens voor 90 % onderworpen zijn aan de Duitse inkomstenbelasting, kunt u volgens 1, 3de lid EStG een aanvraag indienen voor behandeling als onbeperkt belastingplichtige. Dit is ook van toepassing indien uw inkomsten, die niet onderworpen zijn aan de Duitse inkomstenbelasting, niet hoger liggen dan EUR. Dit bedrag is vanaf 2008 opgetrokken naar EUR, vanaf 2009 naar EUR en vanaf 2010 naar EUR. Deze bedragen dienen te worden verminderd voor zover het volgens de situatie in het woonland van de belastingplichtige noodzakelijk en redelijk is. Naar aanleiding van de aanvraag tot behandeling als ingezetene kan er met inachtneming van de telkens geldende voorwaarden - anders dan bij de beperkte belastingplicht - aanspraak worden gemaakt op persoonsrelevante belastingvoordelen alsook op een reeks gezinsrelevante voordelen, zodat deze fiscale behandelingswijze kan leiden tot een lagere inkomstenbelasting. Er kunnen principieel vooral extra kosten alsook buitengewone lasten en uitgaven voor dienstbetrekkingen/dienstverleningen van huishoudelijke aard met het oog op belastingverlaging kenbaar gemaakt worden. Voorts komen belastingverlagingen voor kinderen en de aftrek van onderhoudsverplichtingen jegens familieleden in aanmerking. 3

4 Anders dan bij beperkte belastingplicht moet bij onbeperkte belastingplicht ook aangifte gedaan worden van de buitenlandse inkomsten. Die worden weliswaar niet belast, maar voor de berekening van de belastingvoet voor de binnenlandse inkomsten wordt er wel rekening mee gehouden ( 32b, 1ste lid, nr. 5 EStG). De inkomstenbelasting wordt bij onbeperkte belastingplicht bepaald volgens het tarief voor de inkomstenbelasting. Inkomsten tot aan het vrijgestelde basisbedrag worden niet belast ( 32a, 1ste lid (1), nr. 1 EStG) Volgens 1 a EStG is er de mogelijkheid tot gezamenlijke belastingaanslag van de echtgeno(o)t(e) om van het voordeligere splittingtarief te profiteren. Hiervoor is het bijzonder belangrijk dat de echtgeno(o)t(e) die de aanvraag indient onderdaan is van een land van de EU of de EER, dat de andere echtgeno(o)t(e) zijn/haar woonplaats of gewoonlijk verblijf in een land van de EU of de EER heeft en dat de gemeenschappelijke inkomsten de dubbele grenswaarden van 1, 3de lid, (2) EStG niet overschrijden ( 1a, 1ste lid, nr. 2 (3) EStG). Indien aan de voorwaarden voor de aanvraag volgens 1, 3de lid EStG is voldaan en een dergelijke aanvraag is ingediend, moet u een aangifte inkomstenbelasting voor ingezetenen indienen (formulier (Vordruck) ESt1A) en voor de aangifte van de buitenlandse inkomsten een verklaring Bescheinigung EU/EWR invullen en bijvoegen, als u burger bent van een lidstaat van de EU of de EER, resp. een ingevulde Bescheinigung außerhalb EU/EWR, als u geen burger bent van een lidstaat van de EU of de EER. 4. Is een belastingaangifte ook dan verplicht als op grond van een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommen, DBA) Duitsland niet gerechtigd is belasting te heffen op het Duitse pensioen? In principe geldt dat iedere belastingplichtige, die inkomsten heeft volgens 49, 1ste lid, nr. 7 of nr. 10 van de Wet op de inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz) verplicht is in Duitsland een belastingaangifte te doen. Is er tussen Duitsland en uw woonland een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommen, DBA) van kracht en is Duitsland dientengevolge niet gerechtigd belasting te heffen voor de Duitse pensioeninkomsten, zal men van een aangifte inkomstenbelasting in Duitsland afzien, indien uw woonplaats zich uitsluitend in een van de hieronder vermelde landen bevindt: Armenië Koeweit Sri-Lanka Azerbeidsjan Letland Tsjechië Bolivia Litouwen Tunesië Bosnië-Hercegovina Luxemburg Turkmenistan Bulgarije Cyprus Mauritius Ecuador Moldavië Uruguay Estland Mongolië Verenigde Staten Hongarije India Russische Federatie Venezuela Iran Servië Viëtnam IJsland Slowakije Japan Spanje Let wel: Desalniettemin is de belastingdienst bevoegd u te verzoeken een aangiftebiljet in te vullen. Als u erom verzocht wordt, bent u verplicht er gevolg aan te geven en het aangiftebiljet over te leggen. 4

5 Bent u niet gedomicilieerd in de voornoemde landen, dan bent u verplicht voor alle belastingtijdvakken v/a 2005 een aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Gemakshalve kunt u vooreerst ook slechts een aangifte voor de inkomstenbelasting over één belastingtijdvak indienen. De belastingdienst zal dan in het kader van de aanslag met inachtneming van het met Duitsland overeengekomen belastingverdrag bepalen of er al dan niet een belastingschuld is ontstaan en in hoeverre er in de toekomst belastingaangiften ingediend moeten worden. Voor zover het aanslagbiljet geen belastingschuld aantoont en vaststaat dat uw inkomsten in de volgende jaren niet noemenswaardig zullen wijzigen, bestaat voor latere jaren de mogelijkheid van vrijstelling van de afgifteplicht. Deze vaststelling berust bij de belastingdienst en geldt onder voorbehoud van de wijzigingen van de fiscale bepalingen (Wet op de aangifte voor de inkomstenbelasting, DBA, enz.). Mocht u inkomstenbelasting moeten betalen, wordt uw aandacht nu reeds gevestigd op het feit dat er dan rente volgens 233a van de Duitse belastingwet (Abgabenordnung, AO) verschuldigd is. 5. Waarom wordt de belasting niet meteen bij uitbetaling van het pensioen ingehouden? De wetgever voorziet vooralsnog niet in deze vorm van belasting op pensioeninkomsten. De inkomstenbelasting is hier vastgesteld volgens het tarief op inkomstenbelasting conform 32a, 1ste lid EStG dat wordt toegepast op het belastingplichtige inkomen. Ter vaststelling van het belastingplichtige inkomen dient dus elk jaar een aanslag ingevuld te worden ter fiscale behandeling door de bevoegde belastingdienst (Finanzamt). Formulieren kunnen aangevraagd worden bij het Finanzamt Neubrandenburg (adres zie pagina 1). 6. Wat gebeurt er als ik ondanks de verplichting hiertoe geen aangiftebiljet afgeef? Indien u de verplichting tot het indienen van een aangiftebiljet niet nakomt, kan de belastingdienst ter handhaving van uw aangifteverplichting dwangmaatregelen toepassen (bv. vaststelling van een dwangsom). Bovendien is de belastingdienst volgens 162 AO gerechtigd de belastinggrondslagen te schatten. In dat geval zullen de te betalen belastingen aan de hand van deze schatting vastgesteld worden. Bovendien moet u rekening houden met het aanrekenen van verwijlinteresten ( 152 AO). 7. Wat gebeurt er als ik de belastingen vastgesteld in Duitsland niet betaal? Mocht u uw belastingschuld niet vereffenen, is de belastingdienst gerechtigd, middelen van tenuitvoerlegging tegen u aan te wenden, bv. beslaglegging op uw binnenlands banktegoed of op uw pensioenaanspraak bij het Duitse pensioenfonds. Bovendien kan de belastingschuld in sommige landen d.m.v. een internationaal verzoek tot executie in het kader van bilaterale ambtelijke hulp geïnd worden via toegang tot uw buitenlands vermogen in het woonland. Mocht u momenteel niet over de nodige financiële middelen beschikken om uw belastingschuld te vereffenen, gelieve dan a.u.b. tijdig vóór de vervaldatum contact op te nemen met uw belastingdienst. Onder bepaalde voorwaarden kan bv. uitstel van betaling (latere vereffening of betaling in termijnen) toegestaan worden. 8. Zijn er bijzonderheden i.v.m. de procedure omdat ik in het buitenland woon? Algemene bepalingen i.v.m. het fiscaal procedurerecht (Steuerverfahrensrecht) - nl. hoe bv. belastinggrondslagen worden vastgesteld, hoe belastingen bepaald, geheven en uitvoerbaar worden - zijn geregeld in de Duitse belastingwet (Abgabenordnung, AO). Daarnaast bevat de belastingwet voorschriften m.b.t. de beroepsprocedure buiten rechte (außergerichtliches 5

6 Rechtsbehelfsverfahren) alsook m.b.t. het fiscaal-administratief strafrecht (steuerliches Strafund Ordnungswidrigkeitenrecht). Voor belastingplichtigen woonachtig in het buitenland zijn enkele bijzonderheden van toepassing. Voor hen zijn bv. langere termijnen voorzien voor de kennisgeving van administratieve besluiten in het buitenland ( 122, 2de lid, nr. 2 AO). Bovendien kan de belastingdienst beschikken dat een gemachtigde wordt aangeduid om poststukken in ontvangst te nemen (Empfangsbevollmächtigter) ( 123 AO). Voor het overige zijn echter de bepalingen van de belastingwet van toepassing, ongeacht uw nationaliteit of woonland. Als zgn. "Mantelwet" van de Duitse belastingwetgeving is het belastingstelsel ook naar het Engels vertaald (zie hiervoor: In principe geldt evenwel dat de ambtstaal van Duitse instellingen het Duits is ( 87 Abs. 1 AO). De Wet op de inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz) is daarom net als de formulieren voor de aangifte inkomstenbelasting (Einkommensteuererklärung) uitsluitend in het Duits beschikbaar. Voor wat betreft de ontstane kosten en rechten maakt de belastingwet geen onderscheid tussen pensioentrekkenden in binnen- en buitenland. Voor alle belastingplichtigen geldt het principe dat zowel de belastingmodaliteit alsook de beroepsprocedure buiten rechte bij de belastingdienst Neubrandenburg gratis zijn. Voor de behandeling van aanvragen t.b.v. het verstrekken van een bindende inlichting volgens 89, 2de lid AO worden echter wel rechten in rekening gebracht ( 89, 3de lid - 5 AO). Gerechtelijke procedures voor de fiscale rechtbank (Finanzgericht) Mecklenburg-Voorpommeren resp. het hoogste federale gerechtshof in fiscale zaken (Bundesfinanzhof) kunnen eveneens kosten veroorzaken. De omvang van de rechten en kosten is gewoonlijk afgestemd op het geldelijk belang. Bij een vergoeding naar tijd (Zeitgebühr) geschiedt de berekening overeenkomstig de tijdelijke besteding voor de behandeling van de aanvraag. 9. Ik declareer mijn inkomsten reeds in mijn woonland. Moet ik dan alsnog een belastingaangifte in Duitsland doen? Ja. De belastingplicht in Duitsland richt zich naar de Duitse Wet op de inkomstenbelasting. Dit geldt ongeacht of u in uw woonland reeds een belastingaangifte heeft gedaan en er ook belastingen betaalt. Ter vermijding van dubbele belasting van uw inkomsten is Duitsland echter met vele landen een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommen) aangegaan. Deze overeenkomst regelt welk land de dubbele belasting in welke vorm dient te voorkomen. Ter voorkoming van dubbele belasting worden twee methodes gehanteerd: - de vrijstellingsmethode (Freistellungsmethode), hierbij zijn de in een land reeds belaste inkomsten in het andere land belastingvrij; zij kunnen evenwel eventueel ter vaststelling van het belastingtarief aangehaald worden. - De tweede vorm van voorkoming van de dubbele belasting is de aanrekeningsmethode (Anrechnungsmethode). Hierbij worden de belastingen betaald in de bronstaat bij de berekening van de belastingen in het woonland aangerekend. Gelieve zich voor details omtrent de procedure te wenden tot de bevoegde belastingadministratie in uw woonland. 6

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Informatieblad Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Woont u in Nederland en ontvangt u een pensioen uit Duitsland? Nederland heeft met Duitsland een belastingverdrag gesloten. Aan de hand

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 678 Wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel WERKEN IN DUITSLAND & WONEN IN NEDERLAND Ger Essers FNV Brussel 1 Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat de tekst onjuistheden bevat of niet volledig is.

Nadere informatie

FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN & BTW

FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN & BTW FISCALE PROCEDURE DIRECTE BELASTINGEN & BTW Frank Vanbiervliet Advocaat Laga President Kennedypark 8a 8500 Kortrijk 056 59 43 00 fvanbiervliet@laga.be FISCALE PROCEDURE Directe Belastingen HOOFDSTUK I.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295

Rapport. Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295 Rapport Datum: 30 juli 2004 Rapportnummer: 2004/295 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de staatssecretaris van Financiën afwijzend heeft beslist op haar verzoek om met toepassing van de hardheidsclausule

Nadere informatie

Regeling. pagina 1 van 8

Regeling. pagina 1 van 8 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, pagina 1 van 8 1.

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

Circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeente predikanten

Circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeente predikanten Circulaire over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel 2001 voor gemeente predikanten 1. Doel van deze circulaire In de afgelopen periode zijn met regelmaat publicaties verschenen over het nieuwe

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure

Voorlichtingsbrochure Voorlichtingsbrochure TEN BEHOEVE VAN BELGISCHE GRENSARBEIDERS IN NEDERLAND Uitgave januari 2006 Secretariaat-Generaal van de BENELUX ECONOMISCHE UNIE Regentschapsstraat 39, 1000 BRUSSEL Tel. 02 519 38

Nadere informatie

EUREGIO. Grensoverschrijdende Consumentenadvisering EEN HUIS KOPEN IN DUITSLAND

EUREGIO. Grensoverschrijdende Consumentenadvisering EEN HUIS KOPEN IN DUITSLAND EUREGIO Grensoverschrijdende Consumentenadvisering EEN HUIS KOPEN IN DUITSLAND EUREGIO Grensoverschrijdende Consumentenadvisering Postbus 6008 7503 GA Enschede Enschederstraße 362 48599 Gronau Nl-tel.

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Nieuwsbrief. www.lenaerts-heremans.be

Nieuwsbrief. www.lenaerts-heremans.be Nieuwsbrief Januari 2011 Katleen Van Baelen, voor velen het contact in de voorbije aangifteperiode, heeft ons verlaten. Zij heeft gekozen voor de advocatuur. Wij danken haar voor haar inzet en wensen haar

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Handleiding E-formulieren

Handleiding E-formulieren Handleiding E-formulieren 2006 INHOUD Inleiding 3 E 104 E 106 Verklaring betreffende de samentelling van tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen wegens

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Huis kopen in Duitsland

Huis kopen in Duitsland Huis kopen in Duitsland Wonen in Europa De Europese binnenmarkt maakt het mogelijk: "Elke burger van de Europese Unie kan zich in elk ander land naar keuze binnen de Europese Unie vestigen (en ook eigendom

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom

Wat u moet weten over AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom Wat u moet weten over AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom Wij vinden het belangrijk u als klant goed te informeren. Daarom vindt u in dit boekje alle algemene informatie

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel

Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel ONTWERP Delhaize Groep NV Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30)

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) SUPPLEMENT Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Bij deze Staatscourant hoort een supplement Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Dit supplement is gratis verkrijgbaar voor abonnees op de Staatscourant.

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie