vertaling van de algemene informatie van de belastingsdienst (Finanzamt) Neubrandenburg (website zie boven) januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vertaling van de algemene informatie van de belastingsdienst (Finanzamt) Neubrandenburg (website zie boven) januari 2011"

Transcriptie

1 Rentenempfänger im Ausland vertaling van de algemene informatie van de belastingsdienst (Finanzamt) Neubrandenburg (website zie boven) januari Pensioentrekkenden in het buitenland 2. Welke pensioenen zijn in Duitsland onderhevig aan belasting? 3. Beperkte belastingsplicht of onbeperkte belastingsplicht op aanvraag? 4. Is een belastingaangifte ook dan verplicht als op grond van een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommen, DBA) Duitsland niet gerechtigd is belasting te heffen op het Duitse pensioen? Vaak gestelde vragen aan de belastingdienst (Finanzamt) Neubrandenburg: 5. Waarom wordt de belasting niet meteen bij uitbetaling van het pensioen ingehouden? 6. Wat gebeurt er als ik ondanks de verplichting hiertoe geen aangiftebiljet afgeef? 7. Wat gebeurt er als ik de belastingen vastgesteld in Duitsland niet betaal? 8. Zijn er bijzonderheden i.v.m. de procedure omdat ik in het buitenland woon? 9. Ik declareer mijn inkomsten reeds in mijn woonland. Moet ik dan alsnog een belastingaangifte in Duitsland doen? 1. Pensioentrekkenden in het buitenland Natuurlijke personen die in Duitsland noch over een woonplaats beschikken noch er gewoonlijk verblijven, maar niettemin bepaalde binnenlandse inkomsten volgens 49, 1ste lid van de Duitse Wet op de inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz, EStG) ontvangen, zijn met deze inkomsten in beperkte mate onderworpen aan de inkomstenbelasting. Vanaf het belastingtijdvak 2005 worden volgens 49, 1ste lid EStG ook uit Duitsland afkomstige pensioeninkomens bij de binnenlandse inkomsten gerekend. De inkomstenbelasting op pensioeninkomens wordt geheven via het aanslagbiljet. Voor het bepalen van de inkomstenbelasting is het dus noodzakelijk een aangiftebiljet ter vaststelling van de belastinggrondslagen in te dienen. De wetswijziging ter belasting van de pensioentrekkenden met woonplaats in het buitenland is vanaf het belastingtijdvak 2005 van kracht. Vanaf het belastingtijdvak 2005 is er dan ook sprake van belastingplicht. (Op de wijziging van de pensioenbelasting werd reeds in het verleden in de kennisgevingen (laatste pagina) van de Deutsche Rentenversicherung gewezen.) De belastingdienst (Finanzamt) zal in het kader van uw belastingaanslag - met inachtneming van het met Duitsland overeengekomen belastingverdrag - bepalen of er al dan niet een belastingschuld is ontstaan. 1

2 Niet-ingezetenen kunnen op aanvraag net als ingezetenen aangeslagen worden indien zij hun inkomsten in het kalenderjaar voor minstens 90 % uit Duitsland ontvangen of indien de inkomsten niet onderworpen aan de binnenlandse belasting het bedrag van de vrijgestelde schijf (*1) niet overschrijden ( 1, 3de lid EStG). Door een aanvraag tot onbeperkte belastingplicht kan - anders dan in geval van beperkte belastingplicht - aanspraak gemaakt worden op persoonsgebonden belastingvoordelen evenals op een reeks gezinsgebonden voordelen (zie vraag 3). *1) bedrag van de vrijgestelde schijf: niet meer dan EUR, v/a 2008: 7.664,00 EUR en v/a 2009: EUR, v/a 2010: 8004,00 EUR 2. Welke pensioenen zijn in Duitsland onderhevig aan belasting? De bepalingen ter belasting van overige inkomsten (pensioenen) zijn met de introductie van de Wet op de ouderdomsinkomsten (Alterseinkünftegesetzes, AlteinkG), in werking getreden v/a 2005, fundamenteel gewijzigd. In dit verband werd ook de beperkte belastingplicht voor overige inkomsten volgens 49, 1ste lid, nrs. 7 en 10 EStG gewijzigd. Zodoende bestaat er in Duitsland belastingplicht voor de volgende pensioenen: volgens 49, 1ste lid, nr. 7 EStG (v/a 2005): lijfrentes en andere uitkeringen van * de binnenlandse wettelijke pensioenverzekering * het binnenlands pensioenfonds voor landbouwers * de binnenlandse pensioenfondsen voor beroepsverenigingen * een basispensioenproduct van een binnenlandse verzekeringsonderneming of ander binnenlands betaalorgaan; volgens 49, 1ste lid, nr. 10 EStG (voor 2009): * Uitkeringen van pensioenfondsen en directe verzekeringsbedrijven volgens 22, nr. 5, 1ste zin EStG, voor zover de uitkeringen gebaseerd zijn op bijdragen die volgens 3 nr. 56, 63 of 66 EStG in de beginfase van de kapitaalopbouw fiscaal zijn aangemoedigd; volgens 49, 1ste lid, nr. 10 EStG (v/a 2010): * Uitkeringen van bedrijfspensioenen (pensioenfondsen en directe verzekeringsbedrijven) evenals uitkeringen op basis van contracten voor particuliere ouderdomsvoorziening in de zin van 22 nr. 5 EStG. Indien u een van de voornoemde pensioenen ontvangt, bent u hiervoor beperkt belastingplichtig voor de inkomstenbelasting en dient u principieel in Duitsland een aangifte inkomstenbelasting te doen. 3. Beperkte belastingsplicht of onbeperkte belastingsplicht op aanvraag? Gelieve onderstaand een toelichting aan te treffen omtrent de verschillen tussen beperkte en onbeperkte belastingplicht alsook omtrent de voorwaarden voor de behandeling als ingezetene. Beperkte belastingplicht: Als beperkt belastingplichtig voor de inkomstenbelasting volgens 1, 4de lid EStG worden personen beschouwd, die in Duitsland noch een woonplaats noch hun gewoonlijk verblijf hebben en die over bepaalde binnenlandse inkomsten in de zin van 49 EStG beschikken. 2

3 Indien zij bovendien over buitenlandse inkomsten resp. over binnenlandse inkomsten beschikken, die niet vermeld worden onder 49 EStG, blijven deze bij de aanslag als niet- ingezetene buiten beschouwing. De inkomstenbelasting wordt bij niet-ingezetene pensioentrekkenden aangeslagen volgens het basistarief zonder rekening te houden met de belastingvrije voet (Grundfreibetrag) ( 50, 1ste lid (2) EStG). In het overzicht basistarieven is de belastingvrije voet voor alle belastingplichtigen reeds opgenomen. Voor niet-ingezetenen worden daarom ter rekenkundige vaststelling van de juiste inkomstenbelasting de belastingplichtige inkomsten verhoogd met de belastingvrije voet en de hieruit verkregen belastingvoet uit het overzicht basistarieven en toegepast op de belastingplichtige pensioeninkomsten. Tal van persoonlijke en gezinsgerelateerde voordelen worden bij het aanslagen voor de beperkte belastingplicht niet in aanmerking genomen. Zo zijn bv. buitengewone lasten fiscaal niet aftrekbaar en evenmin kan aanspraak gemaakt worden op het gunstigere belastingtarief voor gehuwden (Ehegattensplitting). Giften en lidmaatschapsbijdrage aan politieke partijen en onafhankelijke kiezersverenigingen worden telkens voor de helft rechtstreeks van de belastingschuld afgetrokken, weliswaar tot maximaal 825 EUR. Indien de donaties aan partijen hoger liggen, worden zij als zijnde speciale uitgaven tot max EUR in aanmerking genomen. Belastingvrije bedragen voor kinderen, kosten voor opvang en opleiding inbegrepen, kunnen evenmin als belastingontheffing voor alleenstaande ouders worden toegekend. Kosten van verwerving zijn in de aangetoonde omvang slechts dan aftrekbaar als zij economisch rechtstreeks verband houden met binnenlandse inkomsten. In het geval van pensioeninkomsten worden vanaf het belastingtijdvak 2009 minstens de forfaitaire kosten van verwerving in aanmerking genomen indien geen hogere kosten van verwerving aangetoond worden die met de inkomsten economisch gezien verband houden. Gelieve gebruik te maken van formulier (Vordruck) ESt1C alsook van bijlage (Anlage) R voor pensioeninkomsten. Onbeperkte belastingplicht op aanvraag: Indien uw gehele wereldinkomsten in het kalenderjaar minstens voor 90 % onderworpen zijn aan de Duitse inkomstenbelasting, kunt u volgens 1, 3de lid EStG een aanvraag indienen voor behandeling als onbeperkt belastingplichtige. Dit is ook van toepassing indien uw inkomsten, die niet onderworpen zijn aan de Duitse inkomstenbelasting, niet hoger liggen dan EUR. Dit bedrag is vanaf 2008 opgetrokken naar EUR, vanaf 2009 naar EUR en vanaf 2010 naar EUR. Deze bedragen dienen te worden verminderd voor zover het volgens de situatie in het woonland van de belastingplichtige noodzakelijk en redelijk is. Naar aanleiding van de aanvraag tot behandeling als ingezetene kan er met inachtneming van de telkens geldende voorwaarden - anders dan bij de beperkte belastingplicht - aanspraak worden gemaakt op persoonsrelevante belastingvoordelen alsook op een reeks gezinsrelevante voordelen, zodat deze fiscale behandelingswijze kan leiden tot een lagere inkomstenbelasting. Er kunnen principieel vooral extra kosten alsook buitengewone lasten en uitgaven voor dienstbetrekkingen/dienstverleningen van huishoudelijke aard met het oog op belastingverlaging kenbaar gemaakt worden. Voorts komen belastingverlagingen voor kinderen en de aftrek van onderhoudsverplichtingen jegens familieleden in aanmerking. 3

4 Anders dan bij beperkte belastingplicht moet bij onbeperkte belastingplicht ook aangifte gedaan worden van de buitenlandse inkomsten. Die worden weliswaar niet belast, maar voor de berekening van de belastingvoet voor de binnenlandse inkomsten wordt er wel rekening mee gehouden ( 32b, 1ste lid, nr. 5 EStG). De inkomstenbelasting wordt bij onbeperkte belastingplicht bepaald volgens het tarief voor de inkomstenbelasting. Inkomsten tot aan het vrijgestelde basisbedrag worden niet belast ( 32a, 1ste lid (1), nr. 1 EStG) Volgens 1 a EStG is er de mogelijkheid tot gezamenlijke belastingaanslag van de echtgeno(o)t(e) om van het voordeligere splittingtarief te profiteren. Hiervoor is het bijzonder belangrijk dat de echtgeno(o)t(e) die de aanvraag indient onderdaan is van een land van de EU of de EER, dat de andere echtgeno(o)t(e) zijn/haar woonplaats of gewoonlijk verblijf in een land van de EU of de EER heeft en dat de gemeenschappelijke inkomsten de dubbele grenswaarden van 1, 3de lid, (2) EStG niet overschrijden ( 1a, 1ste lid, nr. 2 (3) EStG). Indien aan de voorwaarden voor de aanvraag volgens 1, 3de lid EStG is voldaan en een dergelijke aanvraag is ingediend, moet u een aangifte inkomstenbelasting voor ingezetenen indienen (formulier (Vordruck) ESt1A) en voor de aangifte van de buitenlandse inkomsten een verklaring Bescheinigung EU/EWR invullen en bijvoegen, als u burger bent van een lidstaat van de EU of de EER, resp. een ingevulde Bescheinigung außerhalb EU/EWR, als u geen burger bent van een lidstaat van de EU of de EER. 4. Is een belastingaangifte ook dan verplicht als op grond van een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommen, DBA) Duitsland niet gerechtigd is belasting te heffen op het Duitse pensioen? In principe geldt dat iedere belastingplichtige, die inkomsten heeft volgens 49, 1ste lid, nr. 7 of nr. 10 van de Wet op de inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz) verplicht is in Duitsland een belastingaangifte te doen. Is er tussen Duitsland en uw woonland een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommen, DBA) van kracht en is Duitsland dientengevolge niet gerechtigd belasting te heffen voor de Duitse pensioeninkomsten, zal men van een aangifte inkomstenbelasting in Duitsland afzien, indien uw woonplaats zich uitsluitend in een van de hieronder vermelde landen bevindt: Armenië Koeweit Sri-Lanka Azerbeidsjan Letland Tsjechië Bolivia Litouwen Tunesië Bosnië-Hercegovina Luxemburg Turkmenistan Bulgarije Cyprus Mauritius Ecuador Moldavië Uruguay Estland Mongolië Verenigde Staten Hongarije India Russische Federatie Venezuela Iran Servië Viëtnam IJsland Slowakije Japan Spanje Let wel: Desalniettemin is de belastingdienst bevoegd u te verzoeken een aangiftebiljet in te vullen. Als u erom verzocht wordt, bent u verplicht er gevolg aan te geven en het aangiftebiljet over te leggen. 4

5 Bent u niet gedomicilieerd in de voornoemde landen, dan bent u verplicht voor alle belastingtijdvakken v/a 2005 een aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Gemakshalve kunt u vooreerst ook slechts een aangifte voor de inkomstenbelasting over één belastingtijdvak indienen. De belastingdienst zal dan in het kader van de aanslag met inachtneming van het met Duitsland overeengekomen belastingverdrag bepalen of er al dan niet een belastingschuld is ontstaan en in hoeverre er in de toekomst belastingaangiften ingediend moeten worden. Voor zover het aanslagbiljet geen belastingschuld aantoont en vaststaat dat uw inkomsten in de volgende jaren niet noemenswaardig zullen wijzigen, bestaat voor latere jaren de mogelijkheid van vrijstelling van de afgifteplicht. Deze vaststelling berust bij de belastingdienst en geldt onder voorbehoud van de wijzigingen van de fiscale bepalingen (Wet op de aangifte voor de inkomstenbelasting, DBA, enz.). Mocht u inkomstenbelasting moeten betalen, wordt uw aandacht nu reeds gevestigd op het feit dat er dan rente volgens 233a van de Duitse belastingwet (Abgabenordnung, AO) verschuldigd is. 5. Waarom wordt de belasting niet meteen bij uitbetaling van het pensioen ingehouden? De wetgever voorziet vooralsnog niet in deze vorm van belasting op pensioeninkomsten. De inkomstenbelasting is hier vastgesteld volgens het tarief op inkomstenbelasting conform 32a, 1ste lid EStG dat wordt toegepast op het belastingplichtige inkomen. Ter vaststelling van het belastingplichtige inkomen dient dus elk jaar een aanslag ingevuld te worden ter fiscale behandeling door de bevoegde belastingdienst (Finanzamt). Formulieren kunnen aangevraagd worden bij het Finanzamt Neubrandenburg (adres zie pagina 1). 6. Wat gebeurt er als ik ondanks de verplichting hiertoe geen aangiftebiljet afgeef? Indien u de verplichting tot het indienen van een aangiftebiljet niet nakomt, kan de belastingdienst ter handhaving van uw aangifteverplichting dwangmaatregelen toepassen (bv. vaststelling van een dwangsom). Bovendien is de belastingdienst volgens 162 AO gerechtigd de belastinggrondslagen te schatten. In dat geval zullen de te betalen belastingen aan de hand van deze schatting vastgesteld worden. Bovendien moet u rekening houden met het aanrekenen van verwijlinteresten ( 152 AO). 7. Wat gebeurt er als ik de belastingen vastgesteld in Duitsland niet betaal? Mocht u uw belastingschuld niet vereffenen, is de belastingdienst gerechtigd, middelen van tenuitvoerlegging tegen u aan te wenden, bv. beslaglegging op uw binnenlands banktegoed of op uw pensioenaanspraak bij het Duitse pensioenfonds. Bovendien kan de belastingschuld in sommige landen d.m.v. een internationaal verzoek tot executie in het kader van bilaterale ambtelijke hulp geïnd worden via toegang tot uw buitenlands vermogen in het woonland. Mocht u momenteel niet over de nodige financiële middelen beschikken om uw belastingschuld te vereffenen, gelieve dan a.u.b. tijdig vóór de vervaldatum contact op te nemen met uw belastingdienst. Onder bepaalde voorwaarden kan bv. uitstel van betaling (latere vereffening of betaling in termijnen) toegestaan worden. 8. Zijn er bijzonderheden i.v.m. de procedure omdat ik in het buitenland woon? Algemene bepalingen i.v.m. het fiscaal procedurerecht (Steuerverfahrensrecht) - nl. hoe bv. belastinggrondslagen worden vastgesteld, hoe belastingen bepaald, geheven en uitvoerbaar worden - zijn geregeld in de Duitse belastingwet (Abgabenordnung, AO). Daarnaast bevat de belastingwet voorschriften m.b.t. de beroepsprocedure buiten rechte (außergerichtliches 5

6 Rechtsbehelfsverfahren) alsook m.b.t. het fiscaal-administratief strafrecht (steuerliches Strafund Ordnungswidrigkeitenrecht). Voor belastingplichtigen woonachtig in het buitenland zijn enkele bijzonderheden van toepassing. Voor hen zijn bv. langere termijnen voorzien voor de kennisgeving van administratieve besluiten in het buitenland ( 122, 2de lid, nr. 2 AO). Bovendien kan de belastingdienst beschikken dat een gemachtigde wordt aangeduid om poststukken in ontvangst te nemen (Empfangsbevollmächtigter) ( 123 AO). Voor het overige zijn echter de bepalingen van de belastingwet van toepassing, ongeacht uw nationaliteit of woonland. Als zgn. "Mantelwet" van de Duitse belastingwetgeving is het belastingstelsel ook naar het Engels vertaald (zie hiervoor: In principe geldt evenwel dat de ambtstaal van Duitse instellingen het Duits is ( 87 Abs. 1 AO). De Wet op de inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz) is daarom net als de formulieren voor de aangifte inkomstenbelasting (Einkommensteuererklärung) uitsluitend in het Duits beschikbaar. Voor wat betreft de ontstane kosten en rechten maakt de belastingwet geen onderscheid tussen pensioentrekkenden in binnen- en buitenland. Voor alle belastingplichtigen geldt het principe dat zowel de belastingmodaliteit alsook de beroepsprocedure buiten rechte bij de belastingdienst Neubrandenburg gratis zijn. Voor de behandeling van aanvragen t.b.v. het verstrekken van een bindende inlichting volgens 89, 2de lid AO worden echter wel rechten in rekening gebracht ( 89, 3de lid - 5 AO). Gerechtelijke procedures voor de fiscale rechtbank (Finanzgericht) Mecklenburg-Voorpommeren resp. het hoogste federale gerechtshof in fiscale zaken (Bundesfinanzhof) kunnen eveneens kosten veroorzaken. De omvang van de rechten en kosten is gewoonlijk afgestemd op het geldelijk belang. Bij een vergoeding naar tijd (Zeitgebühr) geschiedt de berekening overeenkomstig de tijdelijke besteding voor de behandeling van de aanvraag. 9. Ik declareer mijn inkomsten reeds in mijn woonland. Moet ik dan alsnog een belastingaangifte in Duitsland doen? Ja. De belastingplicht in Duitsland richt zich naar de Duitse Wet op de inkomstenbelasting. Dit geldt ongeacht of u in uw woonland reeds een belastingaangifte heeft gedaan en er ook belastingen betaalt. Ter vermijding van dubbele belasting van uw inkomsten is Duitsland echter met vele landen een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommen) aangegaan. Deze overeenkomst regelt welk land de dubbele belasting in welke vorm dient te voorkomen. Ter voorkoming van dubbele belasting worden twee methodes gehanteerd: - de vrijstellingsmethode (Freistellungsmethode), hierbij zijn de in een land reeds belaste inkomsten in het andere land belastingvrij; zij kunnen evenwel eventueel ter vaststelling van het belastingtarief aangehaald worden. - De tweede vorm van voorkoming van de dubbele belasting is de aanrekeningsmethode (Anrechnungsmethode). Hierbij worden de belastingen betaald in de bronstaat bij de berekening van de belastingen in het woonland aangerekend. Gelieve zich voor details omtrent de procedure te wenden tot de bevoegde belastingadministratie in uw woonland. 6

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Onbeperkte belastingplicht in Duitsland. Gebruik formulier Bescheinigung EU/EWR. Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit Mededeling van 1 december 2015,

Nadere informatie

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.3 Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland algemene informatie bronnen Informatieblad Belastingdienst/Grensinfopunt oktober 2011; www.grensinfopunt.nl Aan

Nadere informatie

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Informatieblad Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Woont u in Nederland en ontvangt u een pensioen uit Duitsland? Nederland heeft met Duitsland een belastingverdrag gesloten. Aan de hand

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Vertaling C-478/15-1 Zaak C-478/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Vertaling C-303/12-1 Zaak C-303/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 juni 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 15/09/2017

Datum van inontvangstneming : 15/09/2017 Datum van inontvangstneming : 15/09/2017 Samenvatting C-480/17-1 Zaak C-480/17 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Date de réception : 01/12/2011

Date de réception : 01/12/2011 Date de réception : 01/12/2011 Resumé C-544/11-1 Zaak C-544/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 15 339 Wijziging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting in het kader van het belastingplan 1979 Nr. 4 BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Dat is in Duitsland anders... 3 Dat regelt de EU... 3 Zo is de situatie in Duitsland... 4 De belangrijkste punten... 4

Dat is in Duitsland anders... 3 Dat regelt de EU... 3 Zo is de situatie in Duitsland... 4 De belangrijkste punten... 4 A10 Belastingen Inhoudsopgave Dat is in Duitsland anders... 3 Dat regelt de EU... 3 Zo is de situatie in Duitsland... 4 De belangrijkste punten... 4 Waar moet u belasting betalen?... 4 Het vermijden van

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nederland- Duitsland Kwalificerende buitenlandse belastingplicht mr. Dick de Ruiter RB 6 april 2017 Belastingplicht: waar? De meesten van ons worden m.i.v. 1 januari 2017 aangemerkt als

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België Werken in Duitsland Wonen in België Deze brochure geeft informatie over de wijzigingen die de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 bij de Belgisch- Duitse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 30.4.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 1307/2012, ingediend door E.V. (Franse nationaliteit), over de dubbele belasting van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Uitzondering op 90%-eis voor kwalificerend buitenland

Uitzondering op 90%-eis voor kwalificerend buitenland Uitzondering op 90%-eis voor kwalificerend buitenland belastingplichtige Kabinet zegde toe uitwerking te geven aan een uitzonderingsbepaling (art. 7.8 WetIB 2001) op het 90% inkomenscriterium voor kwalificerende

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2012 C(2012) 8806 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale planning NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale

Nadere informatie

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen 12345 20 bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 262-1T01FD (2474) Aftrek om dubbele belasting te voorkomen Woonde u in Nederland en had u bezittingen in het buitenland of inkomsten uit het buitenland? Dan

Nadere informatie

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 C-181/12-1 Zaak C-181/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 april 2012 Verwijzende rechter: Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) Datum

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Regeling. pagina 1 van 8

Regeling. pagina 1 van 8 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, pagina 1 van 8 1.

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB (niet-winst) Instituut Financieel Management Opdracht 1b (inleveren in week 3) De tekst van artikel 1.2 Wet IB is per 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2001 t/m 2010 luidde de tekst

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagbelastingen (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) VOORSTEL

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 635 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/02/2013

Datum van inontvangstneming : 22/02/2013 Datum van inontvangstneming : 22/02/2013 Vertaling C-32/13-1 Zaak C-32/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 januari 2013 Verwijzende rechter: Sozialgericht Nürnberg (Duitsland)

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 1 juli 2004 (1)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 1 juli 2004 (1) BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. ARREST VAN HET HOF (Eerste

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 12 juni 2003 (1)

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 12 juni 2003 (1) ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 12 juni 2003 (1) Inkomstenbelasting - Niet-ingezetenen - Artikelen 59 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 49 EG) en 60 EG-Verdrag (thans artikel 50 EG) - Belastingvrije

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 19.10.2007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 478/98, ingediend door W. E. JOHANN (Duitse nationaliteit), over zijn problemen met de

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 17/04/2015

Datum van inontvangstneming : 17/04/2015 Datum van inontvangstneming : 17/04/2015 Vertaling C-123/15-1 Zaak C-123/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 12 maart 2015 Verwijzende rechter: Bundesfinanzhof (Duitsland) Datum

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 16/01/2014

Datum van inontvangstneming : 16/01/2014 Datum van inontvangstneming : 16/01/2014 Vertaling C-632/13-1 Zaak C-632/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 3 december 2013 Verwijzende rechter: Högsta förvaltningsdomstolen

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie

Emigreren naar Spanje

Emigreren naar Spanje Emigreren naar Spanje Fiscale beschouwingen Residentie Emigratie Aangiften Tarieven 2015 Introductie Jaarlijks emigreren er vele Nederlanders en Belgen naar Spanje, zowel voor werk als om er van het leven

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Op welke wijze komt u met de Duitse regering tot een oplossing voor dit conflict?

Op welke wijze komt u met de Duitse regering tot een oplossing voor dit conflict? 2011Z16737 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de problemen die grensarbeiders ondervinden bij de Nederlandse

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 24/12/2013

Datum van inontvangstneming : 24/12/2013 Datum van inontvangstneming : 24/12/2013 Vertaling C-589/13-1 Zaak C-589/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 19 november 2013 Verwijzende rechter: Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Dany De Decker 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Inhoud Verwerving onroerend goed Bezit onroerend goed Successieplanning Verkoop 2 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:4777

ECLI:NL:GHARL:2017:4777 ECLI:NL:GHARL:2017:4777 Instantie Datum uitspraak 07-06-2017 Datum publicatie 16-06-2017 Zaaknummer 16/00619 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INZAKE HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN

BELEIDSREGELS INZAKE HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN BELEIDSREGELS INZAKE HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna de BSR); Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk

.., Algemene Rekenkamer. belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk zoals Algemene Rekenkamer.., Voorzitter van de Tweede Kamer Lange Voorhout 8 der Staten Generaal Binnenhof 4 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 DEN HAAG E voorlichting@rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

RAPPORT 2009/168, NATIONALE OMBUDSMAN,

RAPPORT 2009/168, NATIONALE OMBUDSMAN, RAPPORT 2009/168, NATIONALE OMBUDSMAN, 14-08-2009 SAMENVATTING Verzoeker ontvangt een toeslag op zijn WAO-uitkering in verband met blijvende hulpbehoevendheid. Hij heeft over 2008 kwijtschelding aangevraagd

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Performance Share Plan

Performance Share Plan For information purposes only For information purposes only Performance Share Plan Vragen en antwoorden over belasting voor awards met belastingverrekening Maart 2014 Belangrijke aanwijzing: deze handleiding

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie