Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.vdab.be 0800.30.700"

Transcriptie

1

2 HERVORMING BELEID PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

3 1 OKTOBER 2008 OP WEG NAAR WERK MET BIJZONDERE ONDERSTEUNING.

4 Situering Aanleiding: hervorming Vlaamse overheid (BBB) Overheveling van bevoegdheden van beleidsdomein Welzijn naar beleidsdomein Werk en Sociale Economie Doel: een inclusief arbeidsmarktbeleid t.a.v. personen met een arbeidshandicap

5 Chronologisch overzicht overheveling 2003 : Rondetafelconferentie 2006 : BBB hervorming Vlaamse overheid 1/04/2006 : overheveling bevoegdheden werk van VAPH naar VDAB 1/01/2008 : - nieuw BVR mbt subsidiëring werkvormen - naamsverandering GA: gesp. arbeidsonderzoeksdienst GOB: gesp. opleidings-, begeleidingsen bemiddelingsdienst GTB: gesp. trajectbepalings- en begeleidingsdienst - verruiming doelgroep

6 Chronologisch overzicht overheveling 01/04/08: Modulair opgebouwde opleidingspakketten binnen GOB mogelijk (waaronder de GIBO) 01/10/08: Toekenning Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) door VDAB (cfr BVR juni 2008)

7 PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

8 Definitie arbeidshandicap Definitie van arbeidshandicap als referentiekader Elk langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen : - functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard - beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten - en persoonlijke en externe factoren.

9 Wie zijn de personen met arbeidshandicap? Gebruiker BTOM AH (recht op BTOM) Indicatie AH Vermoeden

10 Doelgroep: terminologie Persoon met vermoeden van arbeidshandicap: problematiek (nog) niet gestaafd door attesten, verslagen, onderzoek, databankgegevens, Persoon met indicatie van arbeidshandicap: vermoeden werd bevestigd door attesten, verslagen, onderzoek, Persoon met arbeidshandicap: persoon met indicatie van arbeidshandicap die ook recht heeft op BTOM

11 Aandachtspunten Geen enkele stap in het proces wordt gezet zonder uitdrukkelijke instemming van de persoon zelf Indicatie aanwezig is op basis van databankgegevens kan niet verwijderd worden ;de persoon vragen om de indicatie op non-actief te zetten Ook als de persoon recht zou hebben op bijzondere ondersteuning kan hij beslissen deze bijzondere ondersteuning niet te gebruiken

12 STAPPEN NAAR BTOM

13 Stap 1: van vermoeden naar indicatie Wie kan vermoeden aangeven? 1. Klant zelf (door middel van een vraag bij de inschrijving kan klant aangeven speciale hulp of maatregelen nodig te hebben). 2. De begeleider (met medeweten van klant!!) Vervolgens vermoeden zo snel mogelijk uitklaren (via attesten, verslagen, datagegevens, bijkomend gesprek of onderzoek). Resulteert al dan niet in INDICATIE van arbeidshandicap

14 7 indicaties van arbeidshandicap 1. Erkend zijn door het VAPH (nummer =OK) 2. Hoogstens een (kwalificatie)getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs behaald hebben 3. Recht hebben op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming 4. Beschikken over een gerechtelijke of federale beslissing van blijvende arbeidsongeschiktheid

15 7 indicaties van arbeidshandicap 5. Recht geven op bijkomende kinderbijslag als kind met een handicap of recht hebben op verhoogde kinderbijslag als ouder met een handicap 6. Een invaliditeitsuitkering ontvangen 7. Een attest voorleggen van een door de VDAB erkende diensten of artsen De VDAB bepaalt de minimale inhoud van deze attesten.

16 Stap 2: van indicatie naar aanvraag RECHTEN Aanvraag van recht op BTOM (voor persoon met indicatie) kan op drie manieren: wanneer men problematiek/voorgeschiedenis heeft die voorkomt op een vooraf vastgelegde lijst met criteria (=automatisch recht) OF op basis van een indicatie verzwaard met multi-elementen (multi-elementen advies) OF na een gespecialiseerd arbeidsonderzoek bij een GA met advies tot dit recht. OPM: personen met een beslissing (W2/W3) van het VAPH behouden hun rechten.

17 Wie doet wat? Aanvraag recht BTOM gebeurt in principe door werkzoekende/werknemer zelf. Werkzoekenden worden hierin ondersteund door de trajectbegeleider, werknemers door de dienst DAH binnen VDAB (zie vervolg).

18 4 stappen schematisch voorgesteld V E R M O E D E N I N D I C A T I E T O E K E N N E N G E B R U I K recht recht STOORNIS- LIJST/: CODES ADVIESVERS LAG VDAB GTB ADVIESVERS LAG GA

19 Doorsturen van de aanvraag naar DAH Registratie van de vraag tot het recht gebeurt in dossiermanager De DAH ontvangt automatisch een mail met de vraag tot beslissing Desgevallend moet het adviesverslag elektronisch verzonden worden via mail

20 DIENST ARBEIDSHANDICAP- SPECIALISATIE = DAH

21 DAH Antwerpen Oost-Vlaanderen Limburg West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Antwerpen Gent Hasselt Brugge Leuven = provinciaal georganiseerd

22 Dienst Arbeidshandicapspecialisatie (DAH) De toekenning van het recht gebeurt door de DAH Al dan niet met voorwaarden Al dan niet na bezoek op de werkplek Klant krijgt beslissing thuis per post TB krijgt mail + Specialist noteert het in DM

23 SOORTEN BTOM 1. (Omgevings) aanpassingen Aanpassing van de arbeidsomgeving Tegemoetkoming bij verplaatsings- of verblijfskosten Tolken voor doven en slechthorenden 2. Loonkostensubsidies Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) in het NEC voor het opvangen van eventueel rendementsverlies 3. Beschermde werkomgeving Tewerkstelling in een beschutte werkplaats

24 Aanpassingen arbeidsomgeving Aanpassing arbeidspost: - tegemoetkoming aan de werkgever - voor de werknemer of cursist in GIBO - verbintenis om werknemer minimaal 6 maand in dienst te houden Arbeidspostaanpassing ook voor zelfstandige Aanpassing arbeidsgereedschap: - tegemoetkoming aan werknemer/werkzoekende

25 Aanpassingen arbeidsomgeving Principes : Enkel de meerkost In relatie tot de noodzaak, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid Na bezoek van DAH ter plekke Aankopen/aanpassingen gebeuren na datum aanvraag Aanvraag + raming kosten samen indienen

26 Aanpassingen arbeidsomgeving Effectieve aankoop/aanpassing binnen jaar na beslissing Factuur in te dienen binnen 6 maand na aankoop/aanpassing Andere tegemoetkomingen in mindering Kan bedrag lijst zijn of bedrag na vergelijkende marktstudie

27 Tolken voor doven en slechthorenden Gebarentaal-, oraal- en schrijftolken Criterium: > 70dB-verlies beste oor of < 70% spraakverstaan Niet enkel tijdens werk (10% vd arbeidstijd) Ook tijdens traject naar werk/ bij sollicitatie (18 uren) Tolk ook voor opleidingen met VDAB-contract in afspraak met de instructeur het aantal uren bepalen Tegemoetkoming verplaatsingskosten tolk Rol CAB en DAH verhoging tolkuren (max. 20% of schijf van 18 uren)

28 Verplaatsings- of verblijfskosten Omwille van de aard en ernst van de arbeidshandicap Geattesteerd door een artsspecialist Voor verplaatsing naar plaats van opleiding of stage of werk Begeleiding bij gemeenschappelijk vervoer, persoonlijk gemotoriseerd vervoermiddel of gespecialiseerd vervoer Voor verblijfskosten op plaats stage of opleiding

29 Verplaatsings- of verblijfskosten Kosten minstens 15 euro per kwartaal Ten laatste in kwartaal na kwartaal kost indienen Equivalente kost openbaar vervoer niet langer in mindering Andere tegemoetkomingen wel in mindering Geen persoonlijke bijdrage meer

30 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP Loonkostensubsidie als resultaat van samensmelting CAO26 en VIP Budgettair meer middelen Vlaamse regering Basiscyclus = Eerste jaar: krachtige financiële impuls (40%) Daarna degressief (30%, 30%, 30%, 20%, ) Bij verandering werkgever: basiscyclus VOP start

31 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP Op vraag kan verhoging tot maximum 60% na bezoek op de werkplek door DAH en na voorwaardelijke beslissing DAH met evaluatiemoment Brede cumul met andere tegemoetkomingen Niet voor : - Werknemers Beschutte werkplaats - Doelgroepwerknemers Sociale Werkplaats - WEP+

32 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP Referteloon = brutoloonkost + RSZ-WGbijdragen RSZ-verminderingen Referteloon mag niet hoger zijn dan 2 X GGMMI (gemiddeld gewaarborgd minimum maand inkomen per 1/10/2008 = 1.387,49 ) Uitbetaling op basis van de RSZkwartaalaangiften vanaf 2009

33 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP VOP kan ook na GIBO VOP kan voor zelfstandigen arbeid in hoofdberoep VOP kan bij uitzendarbeid VOP kan voor lokale besturen VOP kan voor onderwijsinstellingen 1 oktober 2008 : omschakeling CAO26/ VIP naar VOP : - met behoud bedrag premie - mogelijkheid tot vragen verhoging

34 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP VOP kan ook na GIBO GIBO = gespecialiseerde individuele beroepsopleiding Geïnduceerd via CBO Geen maandelijkse bijdrage werkgever Maximaal 12 maand Duurtijd GIBO wordt beschouwd als gewerkte periode met VOP

35 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP VOP VOOR ZELFSTANDIGEN Zelfstandige arbeid gestart na 1 oktober 2008 OF na 30 juni en een w2 of w3 VAPH OF Als zelfstandige een arbeidshandicap verwerven na 1 oktober 2008 Voldoende bedrijfsactiviteit bewijzen Premie :jaar 1 40%, daarna 20% van 1 maal het GGMMI per maand Geen verhoging mogelijk

36 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP VOP INTERIM Vanaf 1 dag uitzendarbeid Helft tegemoetkoming voor de werkgevergebruiker Eerste jaar 40%, daarna 20% van 2 x het GGMMI Eerste jaar start op datum start eerste interimcontract met VOP bij dat uitzendkantoor Geen verhoging mogelijk

37 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP VOP kan voor lokale besturen : Voor aanwervingen vanaf 1 oktober 2008 Voor aanwervingen na 30 juni op basis van w2 of w3 VAPH VOP kan in onderwijs De Vlaamse Gemeenschap heeft een eigen regeling voor nieuwe indiensttredingen PmAH

38 Beschutte werkplaats Bemiddeling door VDAB of partner Subsidiëring door VSAWSE Nog geen eenheidsdecreet met sociale werkplaatsen tot, economisch leefbare, maatwerkbedrijven Wel al opening naar doorstroming : Voorwaardelijk tewerkstelling van 2 jaar mits begeleiding naar NEC van VDAB/GTB/BW werkomgeving Via proefproject supported employment (SUEM)

39 Gebruik RECHT Moet steeds aangevraagd worden Via WW, dossiermanager,mijn VDAB, Servicelijn of Online Elektronisch formulier naar regionale DAH van klant Print en bijlage naar DAH Behandeling door DAH Opvolging dossier klant vanaf 2009

40 Heroverwegingscommissie VDAB (HOC- VDAB) Bijkomend aan mogelijkheid tot klacht, ombudsdienst, arbeidsrechtbank Bezwaarformule voor persoon met indicatie van arbeidshandicap, voor persoon met arbeidshandicap én voor werkgever Georganiseerd in Brussel, multidisciplinair 2 gebruikers, 1 GOB, 1 GA, 1GTB, 1 VDAB, 1 VDAB-voorzitter Niet-stemhebbende deskundigen

41 Heroverwegingscommissie VDAB (HOC- VDAB) Gemotiveerd verzoek tot HOC binnen 45 dagen na kennisname beslissing Advies HOC binnen 60 dagen na ontvangst HOCdossier Beslissing Raad van Bestuur VDAB binnen 30 dagen na ontvangst advies HOC

42 Tot slot Dank voor uw aandacht! Johan Van den Bussche

Van verandering tot visie

Van verandering tot visie Van verandering tot visie December 2003: rondetafelconferentie ngagement tegen 2010: verminderen kloof werkzaamheid wegwerken oververtegenwoordiging PMaH creëren kansen voor gelijke rechten Van verandering

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

Hervormingen in de Sociale Economie

Hervormingen in de Sociale Economie Hervormingen in de Sociale Economie PROGRAMMA Inleiding: hervorming in de sociale economie Doelgroepen voor collectieve inschakeling Ondersteuning van maatwerk Ondersteuning van competentieversterkende

Nadere informatie

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Een initiatief van de dienst Emancipatiezaken Inhoudopgave 1. Waarom deze brochure?... 4 2. Wie heeft een arbeidshandicap?... 4 3. Solliciteren

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt Kansengroepen in Kaart Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt VDAB Studiedienst juli 2010 Met Kansengroepen in Kaart rapporteert de VDAB zesmaandelijks over de verschillende kansengroepen. De

Nadere informatie

SOCIALE VOORZIENINGEN

SOCIALE VOORZIENINGEN Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt Tel. 011 22 25 93 Fax. 011 24 20 14 E-mail: info@welcom-vzw.be http://www.welcom-vzw.be SOCIALE VOORZIENINGEN Deze informatiebundel werd gerealiseerd dankzij projectsubsidie

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE. Dr Jan VRIELYNCK Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Provikmo Brugge Werkgroep re-integratie Provikmo

RE-INTEGRATIE. Dr Jan VRIELYNCK Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Provikmo Brugge Werkgroep re-integratie Provikmo RE-INTEGRATIE Dr Jan VRIELYNCK Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Provikmo Brugge Werkgroep re-integratie Provikmo DOELSTELLING vraag van werkgevers: ziekenhuis, rustoord, thuisverpleging, metaal, betrokkenheid

Nadere informatie

AANGEPAST WERK: herintegratie en progressieve tewerkstelling

AANGEPAST WERK: herintegratie en progressieve tewerkstelling AANGEPAST WERK: herintegratie en progressieve tewerkstelling Dr. Jan VRIELYNCK Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer PROVIKMO vzw. 16 oktober 2013 1 DOELSTELLING Een vraag van werkgevers Ziekenhuis, rustoord,

Nadere informatie

ACTIEPLAN ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE 2008-2012

ACTIEPLAN ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE 2008-2012 ACTIEPLAN ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE 2008-2012 Actieplan Beleidsdomein WSE - juni 2008 1 INHOUDSTAFEL A.INLEIDING p.3 B. ACTIEPLANNEN ENTITEITEN BELEIDSDOMEIN

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

Re-integratie van personen met een arbeidshandicap of langdurige ziekte

Re-integratie van personen met een arbeidshandicap of langdurige ziekte Rob Stevens Re-integratie van personen met een arbeidshandicap of langdurige ziekte Bijlage bij Vakbeweging nr. 704 25 juni 2009 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

TENDERING INTENSIEVE BEGELEIDING EN BEMIDDELING NAAR WERK VAN WERKZOEKENDEN UIT DE CENTRUMSTEDEN. Versie 16-06-2011. Draaiboek CST 20110616

TENDERING INTENSIEVE BEGELEIDING EN BEMIDDELING NAAR WERK VAN WERKZOEKENDEN UIT DE CENTRUMSTEDEN. Versie 16-06-2011. Draaiboek CST 20110616 TENDERING INTENSIEVE BEGELEIDING EN BEMIDDELING NAAR WERK VAN WERKZOEKENDEN UIT DE CENTRUMSTEDEN Versie 16-06-2011 Draaiboek CST 20110616 Inhoudstafel 1 Documenten en links...4 2 Rol van de Aanbieder...5

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap. Erik Samoy -Studiecel VFSIPH

Ontwikkelingen in het werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap. Erik Samoy -Studiecel VFSIPH 1 Ontwikkelingen in het werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap. Erik Samoy -Studiecel VFSIPH Symposium Tewerkstelling en Handicap / Reva-beurs Gent/ 25-04-2003 1. Wie zijn die gehandicapten?

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

DATUM : 11 mei 2010. De overgang van BuSO schoolverlaters van school naar werk in de Kempen

DATUM : 11 mei 2010. De overgang van BuSO schoolverlaters van school naar werk in de Kempen NOTA Transitie school-werk BuSO schoolverlaters AAN : CC : AUTEUR : Deelnemers netwerkdag Kim Nevelsteen i.s.m. Lies Dierckx, Carolien Sysmans, Dominique Van Dijck, Guy Meerts DATUM : 11 mei 2010 BETREFT

Nadere informatie

Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid

Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid Statutairen & contractuelen Versie 26 augustus 2011 Inhoudstabel 1 Ziekte of privéongeval... 5 1.1 Inkomen... 5 1.1.1 Vastbenoemde

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN 2 Inhoudstafel Inhoudstafel DEEL 1 INLEIDING: MANTELZORG 8 1.1 Ben je mantelzorger? 9 1.2 Het profiel van een mantelzorger 9 1.3 Financiële afspraken 9 DEEL 2 MEER

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

50 jaar ziekteverzekering: invaliden

50 jaar ziekteverzekering: invaliden 50 jaar ziekteverzekering: invaliden Sigrid Vancorenland, Onderzoek en Ontwikkeling Met dank aan Luc Cools en Etienne Laurent (Medische directie), Ruben Degraeve (Uitkeringen), Pieter Herwege (Ziekenzorg

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie