Van verandering tot visie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van verandering tot visie"

Transcriptie

1

2 Van verandering tot visie December 2003: rondetafelconferentie ngagement tegen 2010: verminderen kloof werkzaamheid wegwerken oververtegenwoordiging PMaH creëren kansen voor gelijke rechten

3 Van verandering tot visie In het kader van B.B.B.: overdracht bevoegdheid arbeidsmarktintegratie van mensen met een handicap van beleidsdomein WLZIJN naar domein WRK! operationeel vanaf 1 januari 2008

4 Van verandering tot visie Dit betekent een belangrijke doorbraak inzake een inclusieve visie op het arbeidsmarktbeleid voor deze doelgroep en ligt volledig in de lijn van de nieuwste uropese richtlijnen op dit vlak

5 Van verandering tot visie VAN VAPH NAAR VDAB VAN een categoriaal NAAR een inclusief arbeidsmarktbeleid VAN personen met een handicap NAAR personen met een arbeidshandicap (geen zorgvragen) VAN bevoegdheid beleidsdomein Welzijn NAAR bevoegdheid beleidsdomein Werk

6 Van verandering tot visie

7 Van verandering tot visie In eerdere visies op personen met een handicap werd de oorzaak van de handicap al te vaak bij de individuele persoon gelegd.

8 Van verandering tot visie Sinds enkele jaren wordt de verantwoordelijkheid voor de oorzaak van een handicap meer bij de samenleving gelegd.

9 Van verandering tot visie De gebruiker als actieve motor en beheerder van het eigen traject.

10 Van verandering tot visie Wat is er nu precies veranderd? de regie, de erkenning, de financiering van deze sector verloopt via de VDAB

11 Van vermoeden tot VOP Definitie van PMaH: elk langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.

12 Van vermoeden tot VOP Dienstverlening vanaf 1 januari 08 vanuit trajectperspectief: dienstverlening start zoals voor iedereen in de lokale werkwinkel. Voor sommigen is de basisdienstverlening van VDAB een voldoende en geschikt antwoord op de vraag: zij volgen de gewone VDAB stappen.

13 Van vermoeden tot VOP begeleiding start bij een vermoeden via trajectbepaling wordt vermoeden omgezet in een indicatie van arbeidshandicap deze kan toegang verlenen tot de gespecialiseerde dienstverlening

14 1. VRMODN Door middel van een eenvoudige vraag bij de inschrijving kan de werkzoekende aangeven speciale hulp of maatregelen nodig te hebben Via mijn vdab, servicelijn, consulent. V R M O D N I N D I C A T I T O K N N N G B R U I K recht Bij sommige werkzoekenden is het vermoeden aanwezig door schoolloopbaan, diagnosestelling,

15 2. INDICATI Het vermoeden moet uitgeklaard worden Via attesten, verslagen, datagegevens, bijkomend gesprek, contact of onderzoek, V R M O D N I N D I C A T I T O K N N N G B R U I K recht Resulteert al dan niet in INDICATI van arbeidshandicap

16 7 indicaties rkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of zijn rechtsvoorgangers: het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH), het Rijksfonds voor de sociale reclassering van mindervaliden (RF), het Fonds voor medische, sociale en pedagogische hulp aan gehandicapten (Fonds 81) Gewezen leerling zijn van het buitengewoon onderwijs en hoogstens een (kwalificatie)getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon onderwijs Op basis van de handicap in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming In het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid blijkt Recht geven op bijkomende kinderbijslag of als ouder met een handicap recht hebben op verhoogde kinderbijslag en invaliditeitsuitkering ontvangen

17 een attest voorleggen van één van volgende door VDAB aangewezen diensten of artsen: de gespecialiseerde screeningsdienst van de VDAB de arbeidsgeneeskundige dienst van de VDAB de arbeidsgeneeskundige dienst van de RVA de arbeidsgeneeskundige dienst van de FORM de arbeidsgeneeskundige dienst van ACTIRIS (vroegere BGDA) de arbeidsgeneeskundige dienst van de ADG (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) de adviserend geneesheer van het ziekenfonds andere arbeidsgeneeskundige diensten andere artsspecialisten de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst GA FOD Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een Handicap Agence Wallonne pour l Integration des Personnes Handicapées (AWIPH) Commission Communautaire Française, van de service bruxellois francophone des personnes handicapées (COCOF) Dienststelle der deutschsprachigen gemeinschaft für Personen mit Behinderung (DPB) rechtbank centrum leerlingenbegeleiding (CLB) én waarbij minimaal één van volgende elementen geattesteerd wordt: punten in het totaal op de zelfredzaamheidschaal in het kader van een aanvraag voor een integratietegemoetkoming het (voorlopig) percentage (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid de éénduidige uitspraak van een gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA) inzake de indicatie van arbeidshandicap beslissing van de rechter inzake het geplaatst zijn onder een beschermingsstatuut de toelating tot het buitengewoon onderwijs, het geïntegreerd onderwijs (GON) of het inclusief onderwijs (ION) één of meerdere problematieken die vermeld staan op de door de raad van bestuur van de VDAB goedgekeurde lijst Problematieken voor indicatie van arbeidshandicap en toekenning recht op BTOM erkend zijn als een persoon met een handicap door AWIPH, COCOF of DPB.

18 3. RCHTN Iemand is gerechtigd op BTOM als hij/zij een problematiek heeft - die voorkomt op een vooraf vastgelegde lijst met criteria - die blijkt uit een multidisciplinair adviesverslag V R M O D N I N D I C A T I T O K N N N recht G B R U I K recht - die blijkt uit een gespecialiseerd arbeidsonderzoek bij een GA STOORNIS- LIJST/: CODS ADVIS- VRSLAG VDAB GTB ADVIS- VRSLAG GA

19 a. criteria die automatisch rechten openen

20 bijhorende codelijst

21 Van vermoeden tot VOP r bestaat een attest om mee te geven aan de arts. Dit attest is terug te vinden op de website - kadering van de vraag - duidelijke vraag tot informatie (code) = handig voor TB = zelden nodig binnen BUSO gezien automatisch recht De arts kan de codelijst opvragen. Hij/zij krijgt dan een link toegestuurd.

22 b. het multi-elementen-advies Is hét instrument om aan te tonen, aan de hand van bijkomende multidisciplinaire informatie, dat de cliënt voldoet aan de definitie arbeidshandicap en BTOM noodzakelijk zijn voor integratie op de arbeidsmarkt. Indien de verkregen gegevens en attesten onvoldoende zijn om onmiddellijk een recht op BTOM te openen + er een indicatie is (denk eraan: buso = indicatie)

23 . thema s multi-elementen-advies Bijvoorbeeld: Indicatie van arbeidshandicap reeds gekende indicaties moeten ingevuld worden, aan te vullen door GA of screeniningsdienst VDAB Bijvoorbeeld: Medische en psycho-sociale gegevens bv. Concrete gegevens om ernst van problematiek te belichten tekorten in sociale en communicatieve vaardigheden psychisch functioneren, motoriek, probleemgedrag, Bijvoorbeeld: Cognitie bv. Bijkomende informatie bovenop diploma ed. bv. Kennis over leerbaarheid bv. Neuropsychologische onderzoeken (verslagen!) bv. Onderzoch verbaal-performatiële en/of totale IQ van klant (verslagen!) Gemotiveerd advies consulent/ga!! Bv. Adviseer BTOM vanuit synthese bovenstaande informatie. Bv. Waarom andere alternatieven niet haalbaar zijn.

24 bijdrage vanuit onderwijs Het MA- advies kan opgesteld worden door een erkend trajectbegeleider van de VDAB/GTB of erkende partner. De vraag tot extra informatie kan aan de school gesteld worden als de leerling na zijn onderwijsperiode in trajectbegeleiding naar werk zit. School heeft immers belangrijke ervaringen met leerling die zeker een meerwaarde betekenen bv. informatie rond stage-ervaringen. Bv. Geslaagd OV3, mislukte tewerkstelling, secundaire randproblematiek, oriëntatie naar BW en klant in trajectbegeleiding kan ook doorverwezen worden naar een Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA) voor een advies omtrent BTOM. Dit advies is bindend. Bv. lange tijd afgestudeerd,onbekendheid van school, complexe problematiek ontstaan na schoolperiode,

25 herhaling V R M O D N I N D I C A T I T O K N N N G B R U I K recht recht STOORNIS- LIJST/: CODS ADVIS- VRSLAG VDAB GTB ADVIS- VRSLAG GA

26 aandachtspunten bij aanvraag rechten r zijn verschillende wegen om BTOM s aan te vragen. Afhankelijk van statuut werknemer of werkzoekende kunnen er verschillen optreden. Geen enkele stap in het proces wordt gezet zonder uitdrukkelijke instemming van de persoon zelf, als actieve actor in proces, positief resultaat van lange weg, belangrijk voor overdracht. Het aanvragen van een BTOM kadert steeds in een traject naar werk bij de VDAB/GTB of erkende partner. ( Vlaams Agentschap: rugzakdenken) voor werkzoekenden. Motivatie tot werken, extra troef in sollicitatie, max. ondersteuning = via de werkwinkel Werknemers richten zich rechtstreeks tot de DAH. Als tijdens de schoolloopbaan de tewerkstelling opstart (contract) volgt de leerling de routing van werknemers (want zij moeten niet in trajectbegeleiding bij VDAB/GTB of erkende partner)

27 Van vermoeden tot VOP Andere vormen van dienstverlening: aanbod bijzondere ondersteuning: de BTOM s aanpassing arbeidspost arbeidsgereedschap tolken kosten verplaatsing en verblijf toegang beschutte werkplaats de VOP

28 Van vermoeden tot VOP de BTOM s sluiten sterk aan bij de eigen keuze van de werkzoekende een BTOM is geen vrijblijvend ticket, maar een stap in een traject De BTOM s zullen veel inhoudelijk overleg en afstemming vragen tussen GTB, VDAB en partners

29 Van vorming tot vacature Bij indicatie van arbeidshandicap kan gespecialiseerde dienstverlening ingeschakeld worden via volgende nieuwe diensten: GTB GA GOB

30 Van vorming tot vacature GTB (vroeger ATB) gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst één dienst voor heel Vlaanderen, bestuurd door de sociale partners, de gebruikers en experten uit het werkveld

31 Van vorming tot vacature eerste stap = trajectbepaling = uitzoeken of en welk traject de persoon nodig heeft (kan door GTB of door VDAB) > kan ondersteund worden door een gespecialiseerde basisscreening door een GA > GTB en VDAB zijn volwaardige partners met dezelfde toegang, rechten,.

32 Van vorming tot vacature Vervolgens, indien nodig: trajectbegeleiding door GTB, door VDAB, door derden of via mmppactivering

33 Van vorming tot vacature Trajectbegeleiding kan aanvoelen dat er een nood is aan (her)oriëntering of competentieverhoging. aanbod inzake gespecialiseerd arbeidsonderzoek bij een GA of een gespecialiseerde opleiding bij een GOB

34 Van vorming tot vacature GA (vroeger CGVB) gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst netwerk van initiatieven in de 5 provincies > basisscreening / activeringssceening > gespecialiseerd arbeidsonderzoek > mdt-werking zoals vroeger ifv PC (vanaf okt. enkel zorgvragen)

35 Van vorming tot vacature GOB (vroeger CBO) gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdienst 12 centra verspreid over de 5 provincies > opleiding in het centrum / op de werkvloer > stages op de werkvloer > jobhunting,intensieve bemiddeling, jobcoaching > nieuw: GIBO! (IBO met intensieve gespecialiseerde begeleiding kosteloos voor werkgever)

36 Van vorming tot vacature flexibele overgangen en samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd circuit zijn mogelijk in alle richtingen afhankelijk van de vraag van de persoon

37 Bijzonder thema: MMPP Samenwerking met zorg- en welzijnsonderdelen in een traject.

38 Bijzonder thema: MMPP Toeleiding Activeringsbegeleiding Vervolgtraject 4 Tender Activeringszorg Advies GA of traject beg. Vda b Psy GTB GTB 11. Coördinatie (activeringszorg) Budgetbeheer 7. Loopbaanoriëntering (GTB, waar nodig met inzet van partners) Vdab psy Activering: - arbeidszorg - maatwerk - NC 3. Casemanagement en 13. Coördinatie (activeringsbegeleiding) (GTB)

39 Bijzonder thema: privacy Verwijzing naar wet van 8/12/1992 en procedures Vlaamse Gemeenschap

40 Bijzonder thema: privacy: GTB Wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. verwerking van persoonsgegevens. Hierbij geef ik. (naam + rijksregisternr.) toelating aan GTB om alle nodige gegevens betreffende mijn persoon op te vragen, te noteren en te verwerken. Mijn persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt onder toezicht van GTB met de bedoeling: een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van mijn persoon in al zijn aspecten en zo mijn kansen op een goede oriëntering en eventuele doorschakeling naar de arbeidsmarkt te verhogen; de nodige gegevens te kunnen doorgeven aan de subsidiegever.

41 Bijzonder thema: privacy: GTB Ik ga er tevens mee akkoord dat de gegevens overgedragen worden aan de organisaties die mijn kunnen begeleiden naar werk. Indien er bij externe organisaties gegevens opgevraagd worden, zal u daarvan uitdrukkelijk op de hoogte gebracht worden. Ik kan deze gegevens steeds raadplegen en indien nodig wijzigen.

42 Bijzonder thema: privacy: VDAB HIRBIJ GF IK, ALS WRKZOKND, HT RCHT AAN OM IN FUNCTI VAN DIT PROJCT MIJN VDAB-DOSSIR T BHRN VIA HT CLIËNTVOLGSYSTM (DOSSIRMANAGR). De hier verzamelde persoonsgegevens worden door deze promotor en de VDAB gebruikt om uw tewerkstellingsmogelijkheden te bevorderen. Met het oog op een zo snel en correct mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard in gegevensbanken (AMI/CVS) die eigendom zijn van de VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel. U heeft het recht om kennis te krijgen van die gegevens en om zo nodig de verbetering ervan aan te vragen overeenkomstig de wet van 8 december lke bijkomende inlichting kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Verdere toelichting kan u bekomen bij de promotor en de plaatselijke VDAB-kantoren.

43 Beleidsevoluties pmah GTB kiest uitdrukkelijk voor een gerichtheid op de doelgroep die gespecialiseerde begeleiding nodig heeft en wil voor deze groep dé partner zijn die in uitbesteding trajectbepaling en begeleiding doet, wij willen hiervoor een duidelijke en stabiele erkenning vanuit VDAB. VDAB heeft ingestemd met een verregaande integratie van GTB in werkwinkels, in beleidsoverleg, in inhoudelijke ontwikkelingen vandaar belang van deelname aan beleidsoverleg.

44

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt Kansengroepen in Kaart Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt VDAB Studiedienst juli 2010 Met Kansengroepen in Kaart rapporteert de VDAB zesmaandelijks over de verschillende kansengroepen. De

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING DOSSIER 1 DIVERS EN DUURZAAM Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap en re-integratie of retentie van personen met een verworven

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

DATUM : 11 mei 2010. De overgang van BuSO schoolverlaters van school naar werk in de Kempen

DATUM : 11 mei 2010. De overgang van BuSO schoolverlaters van school naar werk in de Kempen NOTA Transitie school-werk BuSO schoolverlaters AAN : CC : AUTEUR : Deelnemers netwerkdag Kim Nevelsteen i.s.m. Lies Dierckx, Carolien Sysmans, Dominique Van Dijck, Guy Meerts DATUM : 11 mei 2010 BETREFT

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Een initiatief van de dienst Emancipatiezaken Inhoudopgave 1. Waarom deze brochure?... 4 2. Wie heeft een arbeidshandicap?... 4 3. Solliciteren

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Disability management in Belgische ondernemingen

Disability management in Belgische ondernemingen Disability management in Belgische ondernemingen Partners Experten en bedrijven Financiële partners Dank Dit handboek werd ontwikkeld binnen het project DM@Work en met de financiële steun van ESF Vlaanderen.

Nadere informatie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie In 2005 was maar liefst 70% van de niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen laaggeschoold, langer dan één jaar werkloos of arbeidsgehandicapt.

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG?

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG? UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG? EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK BIJ ARBEIDSZORGMEDEWERKERS Masterproef voorgelegd tot het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

50 jaar ziekteverzekering: invaliden

50 jaar ziekteverzekering: invaliden 50 jaar ziekteverzekering: invaliden Sigrid Vancorenland, Onderzoek en Ontwikkeling Met dank aan Luc Cools en Etienne Laurent (Medische directie), Ruben Degraeve (Uitkeringen), Pieter Herwege (Ziekenzorg

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd Synthese Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Fernando Pauwels Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen.

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen. Kareelstraat 2-1674 Bellingen Tel (02) 363 09 50 Fax (02)363 09 60 www.huize.terloo.be e-mail: OC.Huize.Terloo@fracarita.org rekeningnummer: 433-3134171-29 Charter van collectieve rechten en plichten Orthopedagogisch

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG 1 EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG INLEIDING De invoering van het M-decreet, de nieuwe inzichten in Handelingsgerichte diagnostiek en het toenemend

Nadere informatie

Werken met competenties. Motor van innovatie

Werken met competenties. Motor van innovatie Werken met competenties. Motor van innovatie Voorwoord. Situering en doelstelling van deze uitgave Het thema competentiedenken en competentieontwikkeling bij kansengroepen staat al meerdere jaren op de

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie