Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB"

Transcriptie

1 Samen werken aan werk Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Deze nota bevat de operationele visie en concrete afspraken in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst die in juni 2012 werd afgesloten tussen bovengenoemde partners. Deze partners zijn hiervoor vertegenwoordigd in een Vlaamse Stuurgroep. Deze stuurgroep zal ook zorgen voor opvolging, evaluatie en eventuele bijsturing van deze nota en de samenwerkingsovereenkomst. Twee eerdere samenwerkingsovereenkomsten werden afgesloten in 2009 en In 2009 werd een intentieverklaring afgesloten tussen de VI, de VDAB en GTB, vooral in functie van een betere samenwerking en communicatie. Het akkoord dat begin 2011 werd afgesloten tussen het RIZIV en de VDAB (beter bekend als het pilootproject ) is een bijzondere toepassing van de Beroepsherscholing zoals voorzien in de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Art 109bis). Na evaluatie van de opgebouwde samenwerking ontstond de nood aan een nieuwe overeenkomst die voortbouwt op de twee vorige, maar tegelijkertijd probeert om een antwoord te bieden op een aantal vastgestelde knelpunten. 1/11

2 1. De doelgroep 1.1 Algemene omschrijving Eén van de belangrijkste vaststellingen bij de evaluatie van de twee eerste overeenkomsten betrof de afbakening van de doelgroep. Daar waar in de samenwerkingsovereenkomst met de VI gekeken wordt naar een brede doelgroep, is die voor de toepassing van de afspraken rond het pilootproject veel beperkter. Het spreekt voor zich dat de partners bij de uitwerking van deze samenwerkingsovereenkomst steeds rekening moeten houden met de wetgevingen die gelden, zowel op het federale, als op het Vlaamse niveau. De brede doelgroep voor de huidige samenwerkingsovereenkomst wordt dan ook omschreven als volgt: Een arbeidsongeschikt erkende persoon in een traject naar werk is een persoon die: gemotiveerd is om stappen naar werk te zetten; erkend arbeidsongeschikt is (primaire ongeschiktheid of invaliditeit) zoals omschreven in de federale wetgeving van toepassing; het akkoord heeft van de adviserend geneesheer om stappen naar werk te zetten; ingeschreven is bij de VDAB en nood heeft aan een trajectmatige begeleiding zoals de VDAB of GTB die kan aanbieden. In deze samenwerkingsovereenkomst willen we bovendien blijven vertrekken van de brede kijk op werk. Werken betekent in deze context dus dat men participeert aan een arbeidscontinuüm dat kan variëren van onbetaald naar betaald werk, van een activiteit in het sociaal economisch naar een activiteit in het normaal economisch circuit, van enkele uren per week naar een voltijdse job. 2/11

3 1.2 Het statuut van de arbeidsongeschikte persoon in een traject naar werk Personen die erkend arbeidsongeschikt zijn, zijn (conform de wetgeving) niet meer in staat om hun vroegere job uit te oefenen omwille van een medische problematiek. In functie van een terugkeer naar werk moet dus de overweging gemaakt worden : Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat de mogelijkheden van de persoon voldoende zullen toenemen om opnieuw aan het werk te gaan? Soms kan de oplossing gevonden worden in de aanpassing van de werkomgeving, soms is een oplossing alleen mogelijk via het werken met de persoon en zijn/haar competenties In deze paragraaf omschrijven we de verschillende mogelijkheden De medische behandeling Voor sommige personen zal de behandeling of de evolutie van de medische problematiek ervoor zorgen dat terugkeer naar werk mogelijk wordt. Concreet betekent dit dat zij op een bepaald moment arbeidsgeschikt verklaard zullen worden. Indien er nog een contract is met een werkgever zal deze persoon opnieuw aan de slag gaan bij die werkgever. Indien er geen contract meer is met de werkgever wordt deze persoon werkzoekend. Deze laatstgenoemde groep valt van dan af in de groep van werklozen en voldoet niet meer aan het eerste criterium van de doelgroepafbakening onder 1.1 Zij worden met andere worden ook niet meegenomen in de context van de samenwerkingsovereenkomst De arbeidsomgeving en/of omstandigheden Voor een aantal personen hangt de problematiek en dus ook de arbeidsongeschiktheid samen met de arbeidsomgeving. Deze mensen zouden, met andere woorden, opnieuw kunnen gaan werken in een job die aansluit bij hun competenties, indien zij in een aangepaste werkomgeving of in aangepaste arbeidsomstandigheden terecht zouden kunnen komen. 3/11

4 Mogelijke acties voor personen die nog een contract hebben met hun vorige werkgever kunnen zijn: - samen met de werkgever zoeken naar aanpassingen (materiële en immateriële) om werken opnieuw mogelijk te maken. Materiële aanpassingen zijn bijvoorbeeld de BTOM s van de VDAB, ACTIVA, arbeidspostaanpassing Onder immateriële aanpassingen verstaan we bijvoorbeeld een aangepast uurrooster (anders georganiseerd, minder uren, ). In Vlaanderen wordt de begeleiding in het zoeken naar oplossingen soms aangeboden door een trajectbegeleider, somsdoor een opleidingsinstantie (indien inwerking in de aangepaste werkomgeving, of leren werken met de nieuwe hulpmiddelen, een intensievere begeleiding nodig maakt). - samen met de werkgever zoeken naar een andere job die de persoon in het bedrijf zou kunnen uitoefenen. Het is inderdaad niet steeds mogelijk om bij de werkgever de werkomstandigheden aan te passen terwijl er wel een intentie is van het bedrijf om de arbeidsongeschikte werknemer terug actief te laten zijn op de werkvloer. Concreet betekent dit vaak dat de begeleider samen met de persoon en zijn werkgever op zoek gaat naar een andere functie. Dit geeft vaak aanleiding tot het volgen van een opleiding. - zoeken naar een andere werkgever. Indien er binnen het bedrijf geen mogelijkheden zijn om de job aan te passen, en er ook geen andere functies beschikbaar of haalbaar zijn, dan kan er gezocht worden naar een andere werkgever. In het meest ideale geval gaat het hier om het zoeken naar een job die volledig aansluit bij de opleiding en/of ervaring van de persoon, en zal de begeleiding bestaan uit bijvoorbeeld een screening, een oriënterende stage, een trajectbegeleiding, sollicitatiebegeleiding. Wanneer dergelijke jobs echter niet beschikbaar zijn op de vacaturemarkt kunnen een opleiding en vacature-gerichte stages of een IBO/GIBO aangewezen zijn. 4/11

5 Voor personen die geen contract meer hebben met hun vorige werkgever of waarbij een terugkeer naar de vorige werkgever omwille van de medische problematiek niet aangewezen is, zal steeds gezocht moeten worden naar een nieuwe werkgever. De intensiteit van de begeleiding en de nood aan opleiding zal ook hier bepaald worden door elementen die te maken hebben met de problematiek, maar ook arbeidsmarkt-aspecten spelen een rol. - Voor de personen die competenties hebben die aansluiten bij de criteria van de vacatures die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt zal een begeleiding volstaan; - voor personen die competenties hebben die niet direct aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt zal een opleiding georganiseerd moeten worden, zodat zij de competenties verwerven die actueel inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt De competenties Voor een aantal personen zal een tewerkstelling alleen mogelijk zijn, indien hij/zij nieuwe competenties verwerft. Een opleiding is met andere woorden een noodzaak om stappen (terug) te zetten richting werk. Het kan hierbij gaan om een terugkeer naar de vroegere werkgever (in een andere job), of een nieuwe werkgever. 1.3 Maatwerk Uit wat beschreven wordt onder 1.2 kunnen we concluderen dat er niet steeds een rechtlijnig verband is tussen de drempels voor tewerkstelling en de oplossing die kan aangeboden worden om de drempels weg te werken. De oplossing zal steeds gevonden worden in maatwerk, met andere woorden: een combinatie van acties die afgestemd zijn op de mogelijkheden en de beperkingen van de personen in kwestie en het spel van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De huidige wetgeving van het RIZIV maakt echter wel een onderscheid in doelgroep en mogelijke acties op basis van de persoonskenmerken alleen. Deze visie zorgt voor verwarring op het werkveld en verhindert een vlotte samenwerking. De trajectvoorstellen, beschreven onder punt 2 zijn een antwoord op deze conclusie en moeten het mogelijk maken dat een duidelijke communicatie en een resultaatsgerichte samenwerking tussen de verschillende partijen die de samenwerkingsovereenkomst onderschrijven, mogelijk wordt. 5/11

6 2. Het traject naar werk 2.1 De onderdelen van een traject Een traject wordt, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst, opgedeeld in 2 delen: - Een oriënterende module - Een uitvoerende module In een oriënterende module wordt in eerste instantie bekeken of de persoon behoort tot de doelgroep die we voor ogen hebben in de samenwerkingsovereenkomst. Bovendien wordt alle informatie verzameld die nodig is om een traject uit te voeren. De acties binnen deze module zullen steeds een trajectbepaling inhouden, maar ook een screening, een oriënterende stage en/of een psychologisch onderzoek behoren tot de mogelijke acties. De oriëntering wordt afgesloten met het opmaken en bespreken van een verslag met de resultaten en een advies over de acties die nodig zullen zijn in de uitvoerende module van het traject. In de uitvoerende module kennen we globaal gezien twee soorten trajecten: - Een basistraject, waarin vooral trajectbegeleiding en ondersteuning bij het solliciteren wordt aangeboden, eventueel aangevuld met het adviseren en aanvragen van tewerkstellingsondersteunende maatregelen. - Een opleidingstraject, waarin naast de basis-acties ook een opleiding wordt voorzien. Deze opleiding kan verschillende vormen aannemen: het kan gaan om een opleiding in een opleidingscentrum, een opleiding op de werkvloer (bijvoorbeeld begeleid door een GOB), een stage, een IBO, een GIBO. 2.2 De verantwoordelijkheid van de verschillende partners en de onderdelen van het traject Of een traject nodig is, en welk soort traject er nodig is, wordt bepaald in de oriënterende module van het traject. De verantwoordelijkheid van de verschillende partners zal in deze fase vooral liggen bij een correcte en vlotte doorverwijzing, een duidelijke en volledige communicatie en een engagement tot uitwisseling van informatie. In de oriëntering zal het partnerschap minimaal bestaan uit de arbeidsongeschikte persoon, zijn/haar adviserend geneesheer en de trajectbegeleider. Indien andere diensten ingezet worden, zullen ook deze diensten deel uitmaken van het partnerschap. 6/11

7 Een verdere concretisering van de rol van elke partner in de oriënterende fase van het traject: - de adviserend geneesheer doet de eerste inschatting van het feit of iemand klaar is voor het zetten van stappen naar werk en bespreekt dit met de persoon in kwestie. De adviserend geneesheer beslist of, in functie van het traject naar werk, een trajectmatige aanpak nodig is. In dit geval verwijst de adviserend geneesheer de persoon naar de werkwinkel; - de werkwinkelconsulent onthaalt de werkzoekende warm en zorgt voor een correcte doorverwijzing naar de trajectbegeleider; - de trajectbegeleider bepaalt, in nauw overleg met de adviserend geneesheer en de werkzoekende, welke stappen nodig en mogelijk zijn en doet hiervoor, indien nodig, beroep op andere partners zoals bijvoorbeeld de GA of de dienst gespecialiseerde screening van de VDAB. In de uitvoerende module van het traject kan het partnerschap verder uitgebreid worden. De partners dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de begeleiding en de dienstverlening. Een eerste concretere omschrijving van de verantwoordelijkheden van de verschillende partners: - de trajectbegeleider houdt de adviserend geneesheer op de hoogte van het verloop van het traject. Ook in het geval andere partners betrokken worden bij de uitvoering van een aantal modules, blijft de trajectbegeleider de prioritaire communicatiepartner in het verdere verloop van het traject; - de adviserend geneesheer is verantwoordelijk voor het opvolgen van het traject op micro-niveau en het geven van feedback op de informatie die de trajectbegeleider overmaakt. Bovendien is hij/zij de enige communicatiepartner voor het RIZIV. - de HCGRI van het RIZIV heeft de verantwoordelijkheid om op macroniveau te waken over de kwaliteit van de trajecten en het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. - De HCGRI heeft steeds het recht om in functie van de kwaliteitsbewaking bijkomende vragen naar informatie te stellen aan de adviserend geneesheer. 7/11

8 3. De procedure De verschillende stappen van de procedure worden beschreven in de folder voor doelgroep en begeleiders 7 stappen naar werk : - Klaar voor stappen naar werk? - Invullen aanmeldingsformulier - Ondertekenen aanmeldingsformulier - Uittekenen van een traject - Een trajectovereenkomst - Het traject - De evaluatie Elke partner binnen het samenwerkingsverband engageert zich om, volgens de eigen kanalen maar conform de afspraken die gemaakt werden in het communicatieplan dat in gezamenlijk overleg zal ontwikkeld worden, alle nodige informatie rond deze procedure te communiceren naar de medewerkers op de werkvloer. De instrumenten die in functie hiervan nodig zijn zullen gezamenlijk ontwikkeld worden. 8/11

9 4. De financiering Aan de VDAB wordt een contingent toegekend van 200 oriënterende modules aan 2500 per module en 100 opleidingstrajecten aan per module. Per persoon die behoort tot de doelgroep kan slechts één oriënterende en één opleidingstraject worden ingezet. Dit contingent is, bij volledige benutting van de middelen, éénmaal per jaar uitbreidbaar met opnieuw 200 oriënterende en 100 opleidingstrajecten. In de oriënterende module zijn steeds voorzien: - Een intake - Een screening - Een trajectbepaling Indien uit de oriëntering blijkt dat een basistraject volstaat voor het bereiken van de doelstellingen, dan wordt het traject uitgevoerd in een partnerschap tussen de VDAB, GTB en de VI. Er is dan met andere woorden geen procedure via het RIZIV. Indien uit de oriëntering blijkt dat een opleidingstraject nodig is om de doelstellingen te bereiken, dan bezorgt de trajectbegeleider de nodige informatie aan de adviserend geneesheer. De informatie bevat minimaal volgende elementen: - Belangrijkste conclusies van de oriëntering - Omschrijving van de acties die aan bod zullen komen in het traject De adviserend geneesheer spreekt zijn goedkeuring uit en communiceert deze naar het RIZIV en de trajectbegeleider van VDAB of GTB. Jaarlijks zal een nacalculatie en evaluatie gebeuren van de gemaakte financiële afspraken. Op basis van de getrokken conclusies kan het financieringsplan in dit hoofdstuk, na overleg met alle betrokken partners, bijgestuurd worden. 9/11

10 5. De monitoring-informatie De verschillende bij de samenwerkingsovereenkomst betrokken partners engageren zich om gepaste en voldoende monitoringinformatie ter beschikking te stellen, zodat een correcte opvolging van kwaliteit en kwantiteit mogelijk wordt. De VDAB zal in functie van evaluatie per kwartaal volgende informatie ter beschikking stellen aan het RIZIV en het NIC: - aantal nieuwe aanmeldingen van de in 1 beschreven doelgroep - aantal personen die gestart zijn in een oriënterende fase - aantal personen die een oriëntering afgerond hebben - aantal personen die het advies basistraject hebben gekregen - aantal personen die het advies opleidingstraject hebben gekregen - aantal personen die een opleiding gestart zijn - aantal personen die een opleiding beëindigd hebben - andere generieke kenmerken van de doelgroep: geslacht, leeftijd, woonplaats - resultaat van het traject, gemeten op een bepaalde datum. Indien nodig zal onderzocht worden op welke manier gegevens van de verschillende organisaties uitgewisseld of gekoppeld kunnen/moeten worden. 10/11

11 6. De inspannings- en resultaatsverwachtingen Alle partners engageren zich om te streven naar een verbetering van de kwaliteit in de samenwerking, en een verbetering van de kwaliteit van de begeleiding van de doelgroep om op die manier tot een betere activering naar werk te komen. 6.1 Inspanningsverwachtingen Het is duidelijk dat vooral ten aanzien van de VDAB, die extra financiering ontvangt voor de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst, duidelijke inspanningsverwachtingen gesteld worden. De verwachting wordt uitgedrukt in een aantal op te starten oriënterende en opleidingstrajecten op jaarbasis. Doelstellingen: - De VI engageren zich om jaarlijks minimaal 300 personen door te verwijzen naar de Werkwinkel. - De Werkwinkel engageert zich om jaarlijks minimaal 200 personen op te nemen in een oriënterende module. - De VDAB, GTB en hun partners engageren zich om jaarlijks minimaal 100 personen te begeleiden naar betaalde arbeid via een opleidingstraject. 6.2 resultaatsverwachtingen De resultaten voor deze samenwerkingsovereenkomst moeten, om tegemoet te komen aan de doelstellingen van alle betrokken partners, beschreven worden op verschillende manieren: - De uitstroom naar betaald werk (doelstelling GTB, VDAB): 50% - De uitstroom naar (betaald of onbetaald) werk, in combinatie met een (gedeeltelijk) behoud van de ZIV-uitkering (doelstelling GTB, VDAB, VI, RIZIV): 30% - De geheel of gedeeltelijke uitstroom uit de arbeidsongeschiktheid (doelstelling RIZIV, VI): 80% Het al dan niet behalen van de vooropgestelde resultaatsverwachtingen is onderwerp van een jaarlijkse evaluatie en kan resulteren in een bijsturing van de overeenkomst. 11/11

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

De rol en opdrachten van de adviserend-arts in de re-integratie

De rol en opdrachten van de adviserend-arts in de re-integratie De rol en opdrachten van de adviserend-arts in de re-integratie Postgraduaat UGent 14/03/2019 Dr. Philiep Berkein Arts-directeur NVSM Wetgevend Wetgevend het wettelijke statuut van de adviserend-arts de

Nadere informatie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie RIZIV GTB- VDAB Visie Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie 1. Historiek 1. Twee jaar pilootproject Samenwerking

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

Project Divers-city G O B

Project Divers-city G O B Project Divers-city G O B 09-02-2010 Job & Co Ann Bodyn Job & Co CBW project Divers-city 09-02-2010 1 G O B = Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst 12 diensten erkend door VDAB

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie

Provinciale opdracht GTB vzw in het kader van Arbeidszorg budgetjaar 2012

Provinciale opdracht GTB vzw in het kader van Arbeidszorg budgetjaar 2012 Bijlage 10: Provinciale opdracht GTB vzw in het kader van Arbeidszorg budgetjaar 2012 BEPALINGLEN AAN HET PROVINCIEBESTUUR INZAKE DE PROVINCIALE OPDRACHT VAN GTB IN HET KADER VAN ARBEIDSZORG Bepaling 1

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering Gedeeltelijke werkhervatting Beroepsherscholing Dr. Hendrik VERMEERBERGEN Dr. Dirk VAN GOOL 8 januari 2014 (Art. 100. 1 WET 10/07/1994)

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3?

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 767 van GRETE REMEN datum: 22 augustus 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Instroom leerlingen met een buso OV3-opleiding

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C)

Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C) Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C) De beoordeling wordt uitgevoerd per offerte en per perceel.

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE PROVINCIALE GTB- DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN ARBEIDSZORG periode 1 januari december 2012

ADVIES BETREFFENDE DE PROVINCIALE GTB- DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN ARBEIDSZORG periode 1 januari december 2012 ADVIES BETREFFENDE DE PROVINCIALE GTB- DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN ARBEIDSZORG periode 1 januari 2012 31 december 2012 1 ALGEMENE BEPALINGEN Het Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen met zetel W. Wilsonplein

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Stand van zaken op 27 november 2015 Een basisvoorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie te openen, is het aantonen van werkbereidheid.

Nadere informatie

Bijlage 1: situering van de werking van GTB VZW in opdracht van de VDAB

Bijlage 1: situering van de werking van GTB VZW in opdracht van de VDAB Bijlage 1: situering van de werking van GTB VZW in opdracht van de VDAB GTB heeft een duidelijke opdracht gekregen van de VDAB haar beleid inzake personen met een arbeidshandicap: het VDAB-beleid inzake

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid Evaluatie versus re-integratie

Arbeidsongeschiktheid Evaluatie versus re-integratie Arbeidsongeschiktheid Evaluatie versus re-integratie Guido Krieken Adviserend-Arts CM Limburg 2 Art 100 van gecoördineerde Wet van 14/07/1994 Art. 100 1: Wordt als arbeidsongeschikt erkend als bedoeld

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel SaRA en VDAB/GTB : VISIETEKST

Samenwerkingsmodel SaRA en VDAB/GTB : VISIETEKST Samenwerkingsmodel SaRA en VDAB/GTB : VISIETEKST Versiedatum 07/04/2015 Inhoudstafel 1. Situering 2. Visie 3. Het verloop van een traject naar werk 4. Aanbod 5. Draaiboek (andere bijlage op http://sara.oggpa.be)

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Vrijstelling van beschikbaarheid tijdens opleiding, studie of stage (VOSS)

Vrijstelling van beschikbaarheid tijdens opleiding, studie of stage (VOSS) Vrijstelling van beschikbaarheid tijdens opleiding, studie of stage (VOSS) Door de 6de Staatshervorming is VDAB vanaf 1/1/2017 bevoegd voor het verlenen van vrijstellingen voor het volgen van een opleiding,

Nadere informatie

Participatieladder als tool bij trajectbegeleiding?

Participatieladder als tool bij trajectbegeleiding? Participatieladder als tool bij trajectbegeleiding? Doel Deze oefening heeft als doel het in kaart brengen van het huidig participatieniveau (domein werken). Aandacht wordt besteed aan de inschatting door

Nadere informatie

Taalstages: STAP voor STAP

Taalstages: STAP voor STAP Taalstages: STAP voor STAP Praktijkdag Werkplekleren - donderdag 26/10/2017 door Stefany Tan (teamcoach GTB) & Karen Vanuytrecht (NT2-instructeur VDAB) 1 Wat vooraf ging: STAP 1 & STAP 2 STAP 1? Experiment

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Return to work policy. Progressieve werkhervatting

Return to work policy. Progressieve werkhervatting Progressieve werkhervatting Progressieve werkhervatting Wettelijk kader deeltijdse werkhervatting p. 3 Statistieken p. 4 Kritische succesfactoren p. 16 Conclusies p. 17 2 Progressieve werkhervatting: Wettelijk

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op xxx;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op xxx; Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap DE VLAAMSE

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Takenpakketprofiel ( )

Takenpakketprofiel ( ) Takenpakketprofiel (3-2-2017) Bemiddelaar Algemene informatie Nummer profiel Omschrijving profiel C10N Bemiddelaar Doel van de functie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven

Nadere informatie

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van:

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van: Stappen in het traject TWE-OCMW Onderstaand stappenplan gaat uit van: - een art60 7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar - en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar - het OCMW van de verblijfplaats

Nadere informatie

RE-INTEGRATIETRAJECT VOOR ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS EN WERKLOZEN

RE-INTEGRATIETRAJECT VOOR ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS EN WERKLOZEN RE-INTEGRATIETRAJECT VOOR ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS EN WERKLOZEN April 2018 Mensen met een chronische ziekte die een ziekte-uitkering ontvangen, maar die opnieuw aan de slag willen gaan, moeten goed

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 maart 2019;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 maart 2019; Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap DE VLAAMSE

Nadere informatie

3. Start traject TWE = registratie van de werkervaringsovereenkomst (WEO) in MLP

3. Start traject TWE = registratie van de werkervaringsovereenkomst (WEO) in MLP Stappen in het traject TWE-OCMW Onderstaand stappenplan gaat uit van: - een art60 7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar - en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar - het OCMW van de verblijfplaats

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel SaRA en VDAB/GTB : DRAAIBOEK (arrondissement Antwerpen)

Samenwerkingsmodel SaRA en VDAB/GTB : DRAAIBOEK (arrondissement Antwerpen) Versiedatum 10/04/2015 Samenwerkingsmodel SaRA en VDAB/GTB : DRAAIBOEK (arrondissement Antwerpen) Inhoudstafel 1. Situering (andere bijlage op http://sara.oggpa.be) 2. Visie (andere bijlage op http://sara.oggpa.be)

Nadere informatie

TIJDELIJKE WERKERVARING (TWE) in vogelvlucht doorheen de TWE trajecten voor leefloongerechtigden TWE trajecten voor werkzoekenden Gits 19/02 Bart

TIJDELIJKE WERKERVARING (TWE) in vogelvlucht doorheen de TWE trajecten voor leefloongerechtigden TWE trajecten voor werkzoekenden Gits 19/02 Bart TIJDELIJKE WERKERVARING (TWE) in vogelvlucht doorheen de TWE trajecten voor leefloongerechtigden TWE trajecten voor werkzoekenden Gits 19/02 Bart Pynket netwerkmanager openbare besturen VDAB West Vlaanderen

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

BIJLAGE VI: Leidraad voor de interview met de werkgevers. Interview werkgever

BIJLAGE VI: Leidraad voor de interview met de werkgevers. Interview werkgever BIJLAGE VI: Leidraad voor de interview met de werkgevers Inleiding Interview werkgever Ik ben Maarten Vanherle en ik zit in mijn laatste jaar Sociaal-Agogisch-Werk. Binnenkort hoop ik afgestudeerd te zijn

Nadere informatie

Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om de centrumsteden zal gaan?

Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om de centrumsteden zal gaan? Volgnr Datum ontvangst vraag Onderwerp Vraag Antwoord 1 8/06/2016 1.5. Beschrijving van de percelen Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om

Nadere informatie

Verplicht!? vrijwilligerswerk - Standpunt van het Vlaams Welzijnsverbond [1]

Verplicht!? vrijwilligerswerk - Standpunt van het Vlaams Welzijnsverbond [1] Verplicht!? vrijwilligerswerk - Standpunt van het Vlaams Welzijnsverbond [1] 1 1. Inleiding In het Vlaams Welzijnsverbond zijn heel wat vrijwilligers actief, zowel in organisaties die erkend zijn als autonoom

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches. Interview jobcoach

BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches. Interview jobcoach BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches Inleiding Interview jobcoach Ik ben Maarten Vanherle en ik zit in mijn laatste jaar Sociaal-Agogisch-Werk. Binnenkort hoop ik afgestudeerd te zijn

Nadere informatie

Actielijst arbeidsbeperking Een focus op redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren

Actielijst arbeidsbeperking Een focus op redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren Actielijst arbeidsbeperking 2020 Een focus op redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren Evenredige arbeidsdeelname kansengroepen Diversiteit Gelijke behandeling Actielijst arbeidsbeperking 2020-2 december

Nadere informatie

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject Medefinanciering door Doelstelling Kennis verhogen omtrent wie allemaal betrokken is/kan zijn bij een re-integratie-traject Meer duidelijkheid m.b.t. rol en taken van deze personen Je kan dit vertalen

Nadere informatie

Handleiding Mijn Loopbaan voor partners voor registratie van de begeleiding van personen met een arbeidsbeperking

Handleiding Mijn Loopbaan voor partners voor registratie van de begeleiding van personen met een arbeidsbeperking Handleiding Mijn Loopbaan voor partners voor registratie van de begeleiding van personen met een arbeidsbeperking Deze handleiding is bestemd voor de externe partners van de VDAB die personen met een (vermoeden

Nadere informatie

Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche

Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche Context In de sociale zekerheid zien we dat de uitgaven voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen sterk stijgen. Als de zaken verder evolueren zoals ze nu

Nadere informatie

De specialist en zijn/ haar team Het bedrijf met de werkgever, directe chef, collega,

De specialist en zijn/ haar team Het bedrijf met de werkgever, directe chef, collega, Pagina 4 Terugkeer naar werk voor mensen met een reumatische aandoening DEEL IV: Arbeidsongeschiktheid en re-integratie: wie is betrokken? Decuman Saskia, dienst voor uitkeringen, RIZIV In het 4de en laatste

Nadere informatie

Geplande acties - uitgevoerde activiteiten - doelstellingen - streefcijfers - realisaties

Geplande acties - uitgevoerde activiteiten - doelstellingen - streefcijfers - realisaties Werk doorvorming Geplande acties - uitgevoerde activiteiten - doelstellingen - streefcijfers - realisaties I. Het aanbod van ingroeibanen naar jonge werkzoekenden brengen, zodat openstaande vacatures optimaal

Nadere informatie

Wat? ESF project 1 sept aug dec 2019 VDAB, OCMW, In-Gent, Stad Gent en GSIW vzw

Wat? ESF project 1 sept aug dec 2019 VDAB, OCMW, In-Gent, Stad Gent en GSIW vzw Wat? ESF project 1 sept 2016 31 aug 2018 31 dec 2019 VDAB, OCMW, In-Gent, Stad Gent en GSIW vzw Sneller en op maat toeleiden naar arbeidsmarkt Inburgerings- en activeringstraject afstemmen Werkgevers actief

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE lokale sociale economie Steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in lokale sociale economie LDE: initiëren van uitbouw aanvullende diensten die beantwoorden

Nadere informatie

2 Doelstelling: tewerkstelling in een onderneming: wat wil dat zeggen?

2 Doelstelling: tewerkstelling in een onderneming: wat wil dat zeggen? K.B. 500 euro Surf ook naar http://trinicom.miis.be/(s(fuqgcyfn0d2va345xuvefvmg))/direct.aspx?t=nl&cl=0 voor de faq van de POD MI over K.B. 500 euro. 1 Cumulmogelijkheden - ESF federaal - Art.60 7 OCMW-wet

Nadere informatie

Studiedag Sociale Economie Zie je nog mee? Gits, 19 februari 2019

Studiedag Sociale Economie Zie je nog mee? Gits, 19 februari 2019 Studiedag Sociale Economie Zie je nog mee? Gits, 19 februari 2019 Beslissing van Vlaamse regering in 2014. Behouden wat goed is en verbeteren waar kan. VDAB is verantwoordelijk en steden en gemeenten vullen

Nadere informatie

UITDAGINGEN EN ONTWIKKELINGEN IN DE UITKERINGSVERZEKERING. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV Seminarie voor verzekeringsartsen 12 oktober 2011

UITDAGINGEN EN ONTWIKKELINGEN IN DE UITKERINGSVERZEKERING. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV Seminarie voor verzekeringsartsen 12 oktober 2011 UITDAGINGEN EN ONTWIKKELINGEN IN DE UITKERINGSVERZEKERING Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV Seminarie voor verzekeringsartsen Evolutie aantallen en uitgaven uitkeringen arbeidsongeschiktheid (algemene

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017 28 NOVEMBER 2017 1 2 Op het programma 1. Wat is werkplekleren? Wat is het niet? Wat zijn kwaliteitscriteria van werkplekleren? 2. Wat bestaat er? 3. Wat is interessant voor jou als werkgever? 4. Wat is

Nadere informatie

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK Een weg van hoogopgeleide studenten naar werk Lies Tijtgat Ellen Meerschaert Studiedag, 23 februari 2015 Op het Programma Onderzoek - sollicitatie Getuigenissen Beroepsportretten

Nadere informatie

Vraag en Antwoord. Brondocument en volgnummer. 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2

Vraag en Antwoord. Brondocument en volgnummer. 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2 Het project loopt over 3 + 1 jaar. De methodiek die we moeten hanteren gedurende deze periode, is de methodiek zoals beschreven in de offerte. In onze organisaties wordt deze

Nadere informatie

Dienstverleningsmodel 2020: naar een futureproof Serr inn VDAB

Dienstverleningsmodel 2020: naar een futureproof Serr inn VDAB Dienstverleningsmodel 2020: naar een futureproof Serr inn VDAB 30 11 2018 DVL2020, onze ambities... 1 meer klanten bereiken: van 240.000 werkzoekenden naar 4 miljoen Vlamingen. Ons klantenbereik wordt

Nadere informatie

Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen

Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen Toelichting studiedag WSE 17 december 2008 Stephanie Devisscher en Debbie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van (datum) betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van (datum) betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van (datum) betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 07 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Raad Secundair Onderwijs 2 april 2015 RSO-RSO-END-1415-001 Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

Supported Employment 2018

Supported Employment 2018 Supported Employment 2018 Welkom Supported employment: wat is dat? Vzw SUEM.be: wie en waarom? Aan de slag met supported employment Supported employment een methodiek om mensen met een handicap en andere

Nadere informatie

1. Kenmerken Wijk-werk - Algemeen

1. Kenmerken Wijk-werk - Algemeen Van PWA naar Wijkwerk Lize Hermans Stafmedewerker Werk & MI VVSG - Algemeen Conceptnota wijk-werk : begin maart 2016 Nadruk op werkervaring Extra instrument Enkel in/voor TWE Traject Werkervaring Traject

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk. Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten

Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk. Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten 1 2 Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten 3 Beleidsevoluties PMaH December 2003: rondetafelconferentie

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt

nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 136 van GRETE REMEN datum: 20 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BuSO-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt

Nadere informatie

BIJLAGE VII: Leidraad voor de interview met de cursisten. Interview cursisten

BIJLAGE VII: Leidraad voor de interview met de cursisten. Interview cursisten BIJLAGE VII: Leidraad voor de interview met de cursisten Inleiding Interview cursisten Ik ben Maarten Vanherle en ik zit in mijn laatste jaar Sociaal-Agogisch-Werk. Binnenkort hoop ik afgestudeerd te zijn

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op stuk ingediend op 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN RESIDENTIËLE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN RESIDENTIËLE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN RESIDENTIËLE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP AANMELDING verpleegkundige Gaat gesprek met de klant aan over werk. Samen zoeken ze het antwoord op onderstaande

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni

Nadere informatie

23/12/15. Doelen. Agenda. Organisatie VDAB? VDAB & Gespecialiseerd netwerk

23/12/15. Doelen. Agenda. Organisatie VDAB? VDAB & Gespecialiseerd netwerk Medefinanciering door Doelen Vertrouwd raken met verschillende spelers die je kunnen ondersteunen bij je zoektocht naar werk Weten bij welke speler je terecht kan met welke vragen en voor welke ondersteuning

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars BTOM s & MMPP Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars CASE CASE: Kelly 3 Kelly is een vrouw van 24. Ze heeft in het BUSO de richting logistiek assistent gevolgd. Haar ABO heeft ze niet gedaan, ze was zwanger

Nadere informatie

Aanvraag van evaluatiegesprek ifv opstart doorstroomtraject of evaluatie WOP MAART 2019

Aanvraag van evaluatiegesprek ifv opstart doorstroomtraject of evaluatie WOP MAART 2019 Aanvraag van evaluatiegesprek ifv opstart doorstroomtraject of evaluatie WOP MAART 2019 Inleiding 2 Het decreet maatwerk bij collectieve inschakeling wil ondersteunen en subsidiëren op maat van elke werknemer.

Nadere informatie

23/12/15. Doelen. Mogelijkheden afhankelijk van statuut. Statuut = ziekte- of invaliditeitsuitkering. Mogelijkheden om terug aan het werk te gaan

23/12/15. Doelen. Mogelijkheden afhankelijk van statuut. Statuut = ziekte- of invaliditeitsuitkering. Mogelijkheden om terug aan het werk te gaan Medefinanciering door Doelen Mogelijkheden om terug aan het werk te gaan Overzicht mogelijkheden om terug aan het werk te gaan: Stage Leren op de werkvloer Gedeeltelijke werkhervatting Beroepsherscholing/opleiding

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap.

Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap. Het veranderende landschap van voor integratie van mensen met een arbeidshandicap. Seminarie Mimiek AZ ALMA SIJSL 20 november 2009 Luc Henau algemeen directeur GTB Van verandering tot visie In het kader

Nadere informatie

Bemiddelen, begeleiden en opvolgen. met integratie van de controle op de beschikbaarheid

Bemiddelen, begeleiden en opvolgen. met integratie van de controle op de beschikbaarheid Bemiddelen, begeleiden en opvolgen met integratie van de controle op de beschikbaarheid 2 1. WERK 2. INSCHRIJVEN 3. VACATURES 4. SOLLICITEREN 5. BIJBLIJVEN 6. ERVARING p Ik wil werk In deze brochure gaan

Nadere informatie

NETWERK SAMEN TEGEN SCHOOLUITVAL WEST-VLAANDEREN. Procedure Project ROTS Regionaal Overlegtafel Tegen Schooluitval 1/12

NETWERK SAMEN TEGEN SCHOOLUITVAL WEST-VLAANDEREN. Procedure Project ROTS Regionaal Overlegtafel Tegen Schooluitval 1/12 NETWERK SAMEN TEGEN SCHOOLUITVAL WEST-VLAANDEREN. Procedure Project ROTS Regionaal Overlegtafel Tegen Schooluitval 1/12 Inhoudstafel 2 Situering 3 Aanmeldingscriteria 4 Aanmeldingsprocedure 4 Project ROTS

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever Re-integratie Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid Brochure werkgever Back on track Brochure Doel CPS heeft de vraag gekregen om voor één van uw medewerkers een traject op te starten of u wil zelf

Nadere informatie

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers.

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van PETER VAN ROMPUY datum: 10 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie (2) Ik verwijs

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie