Newsletter mei 2014 BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN. Geachte lezer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter mei 2014 BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN. Geachte lezer,"

Transcriptie

1 Newsletter mei 2014 Geachte lezer, In deze nieuwsbrief wordt stilgestaan bij de recentste ontwikkelingen in de fiscale wetgeving. We behandelen de nieuwe BTW vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, de BTW aftrek op auto s, de wijziging met betrekking tot de taxatie geheime commissielonen, de verlaagde roerende voorheffing op dividenden voor KMO vennootschappen, de hervorming van de sociale bijdragen vanaf 2015, de nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen en tot slot geven we nog wat fiscale kengetallen en sprokkels mee. U merkt het een hele boterham! Wij wensen u veel leesgenot! BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN BTW-plichtigen die in 2013 maximaal een omzet van EUR (exclusief BTW) realiseerden komen in aanmerking voor de nieuwe bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Dit wil zeggen dat zij geen BTW meer moeten aanrekenen op hun uitgaande facturen en dus ook geen BTW moeten doorstorten naar de schatkist. Maar ze kunnen dan ook geen BTW terugvorderen op inkomende handelingen! Voorheen bedroeg deze drempel EUR (exclusief BTW). De federale regering had de bedoeling de drempel op te trekken naar EUR (exclusief BTW) maar heeft dan uiteindelijk beslist slechts tot EUR (exclusief BTW) te verhogen. Deze nieuwe regeling zou van start gaan op 1 april 2014 maar aangezien de wetteksten nog steeds niet werden gepubliceerd is het afwachten tot 1 juli Het beoogde doel van deze maatregel is een administratieve vereenvoudiging voor kleine ondernemingen. Dit betekent dat kleine ondernemingen met een jaaromzet van maximum EUR (exclusief BTW), vrijgesteld zijn van de meeste verplichtingen inzake BTW: - geen BTW aan te rekenen op de verkoopfacturen; - geen BTW-aangifte in te dienen; - geen BTW aftrek op de kosten en investeringen. - vestigingen, overdrachten of wederoverdrachten door toevallige belastingplichtigen van zakelijke rechten, andere dan het eigendomsrecht, op onroerende goederen in de zin van artikel 9, tweede lid, 2, van het BTW- Wetboek; - toevallig verrichte leveringen onder bezwarende titel van nieuwe vervoermiddelen naar een andere EU-lid staat; - leveringen van tabaksfabrikanten (sigaretten, roltabak, ); - leveringen door een visser van zijn vangst in de gemeentelijke vismijnen van de aanvoerhavens; - handelingen verricht door een belastingplichtige die niet in België is gevestigd; - handelingen verricht op verborgen wijze (vb. onwettige handelingen). De kleine onderneming kan om het even welke juridische vorm hebben. Het kan gaan om een natuurlijk persoon, een vennootschap, een vereniging, een openbare instelling Kunnen geen gebruik maken van de vrijstellingsregeling voor het geheel van hun activiteit: Toch blijven enkele verplichtingen bestaan zoals: - aangifte van de aanvang, de wijziging en de stopzetting van de activiteit; - verplichte factuurvermelding: Kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk ; - een jaarlijkse BTW-listing; - een dagboek van ontvangsten bijhouden en de facturen zeven jaar bewaren. De volgende handelingen zijn uitgesloten van de vrijstellingsregeling: - overdrachten onder bezwarende titel door toevallige belastingplichtigen van nieuwe gebouwen opgericht of verkregen met toepassing van de BTW; - de BTW-eenheden - de ondernemingen die, op niet incidentele wijze: handelingen verrichten bestaande uit werk in onroerende staat (in de zin van artikel 19, 2, tweede lid, van het BTW-Wetboek) en ermee gelijkgestelde handelingen leveringen van goederen en diensten in de horecasector verrichten waarvoor zij gehouden zijn aan de klant een kasticket uit te reiken dat afkomstig is van een geregistreerd kassasysteem leveringen verrichten van oude materialen, van oude materialen ongeschikt voor hergebruik in dezelfde staat, van industrieel en niet-industrieel afval, van afval voor hergebruik, van gedeeltelijk verwerkt afval en van schroot

2 AUTO S EN BTW Niettegenstaande de maatregel ingang vond op 1 januari 2013 willen wij toch nog even stil staan bij de BTW regeling van gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen en de wijze waarop beroepsdeel moet berekend worden. Onderstaande methodes zijn van toepassing op gemotoriseerde vervoermiddelen uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van meer dan 48cc of met een vermogen van meer dan 7,2 kilowatt bestemd voor het vervoer van personen en/of goederen over de weg. Er werd ook in een vierde methode voorzien voor fiscale lichte vrachtwagens. A. De wagen wordt gratis ter beschikking gesteld (voordeel wagen wordt belast in de personenbelasting). Methode 1 : rittenadministratie In de eerste methode moet de belastingplichtige een volledige rittenadministratie bijhouden. Dat kan via manuele invoer (opschrijven in een rittenboekje of invoeren in een softwareprogramma) of automatisch (bv. via een aangepast gps-systeem). Concreet moeten voor elke beroepsmatige rit volgende gegevens bijgehouden worden : datum, beginadres, eindadres, aantal afgelegde kilometers per rit, en totaal aantal (beroeps)kilometers per dag. Dat moet afgezet worden tegen het totale aantal kilometers, dat men bijhoudt door de kilometerstand bij het begin en het einde van elke periode (meestal is dat het kalenderjaar) te noteren. De rittenadministratie moet bijgehouden worden voor elke auto apart. Woon-werkverkeer telt mee als privégebruik, geeft dus geen recht op aftrek. Methode 2 : forfait voor privégebruik Wie opziet tegen zo n rittenadministratie, kan ook een forfait toepassen. Het privé-aandeel wordt dan berekend aan de hand van volgende formule : afstand woon-werk totaal afgelegde kilometers x 100 of de plaats van waaruit de economische activiteit wordt uitgeoefend dan bedraagt de afstand woon-werk 0 kilometer. De plaats van tewerkstelling of de plaats van waaruit de economische activiteit wordt verricht, wordt bepaald aan de hand van een geheel van feitelijke en juridische omstandigheden. In bepaalde sectoren (vb. bouwsector) is het gebruikelijk dat de werknemers zich vanaf hun woonplaats begeven naar een verzamelplaats om van daaruit naar een specifieke werf te rijden. Indien de werknemers zich begeven van hun woonplaats naar een verzamelplaats (niet maatschappelijke zetel of filiaal), om van daaruit gezamenlijk naar de werf te rijden, wordt het volledige traject als beroepsmatige verplaatsing aanzien. In het geval de verzamelplaats dezelfde plaats is als de plaats van de maatschappelijke zetel of filiaal van de werkgever is, wordt het traject tussen de woonplaats en de verzamelplaats aanzien als woon-werkverkeer. Ingeval van carpooling waarbij een werknemer van thuis met poolwagen naar carpoolparking rijdt om vervolgens collega s op te pikken en door te rijden naar de plaats van tewerkstelling, wordt de volledige rit van thuis tot plaats van tewerkstelling als woon-werkverkeer aanzien. Methode 3 : algemeen forfait van 35 % Nieuw voor deze derde methode is dat deze forfaitaire methode ook kan toegepast worden wanneer u slechts over één gemotoriseerd vervoermiddel beschikt. Al die regels gelden zowel voor aangekochte als voor gehuurde of geleasede auto s. En dezelfde aftrekbeperking is van toepassing op zowel de kosten m.b.t. de aankoop als m.b.t. het gebruik (brandstof, onderhoud en reparaties). Weet wel indien voor deze derde methode wordt gekozen dat dit percentage ook van toepassing is op alle andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen. Wordt een moto en een personenwagen zowel voor privé- als voor beroepsdoeleinden gebruikt en opteer je voor de moto voor een aftrek van 35% dan is dit percentage tevens van toepassing op de personenwagen en dit gedurende 4 kalenderjaren. Als men dat percentage aftrekt van 100 %, krijgt men het beroepsmatige gedeelte en dus het percentage dat recht geeft op aftrek (met een maximum van 50 %). Het aantal keer dat het traject woonplaats-werkplaats daadwerkelijk wordt afgelegd met het voertuig is van geen belang. Het aantal verplaatsingen blijft op 200 gehandhaafd. Methode 2 kan enkel worden toegepast indien de volgende voorwaarden cumulatief worden toegepast: - Één vaste gebruiker per voertuig én - Éen voertuig per gebruiker. Woon-werkverkeer Valt de woonplaats samen met de plaats van tewerkstelling Methode 4 : algemeen forfait van 85% of 35 % Nieuw is dat de fiscale administratie deze nieuwe methode in het leven heeft geroepen voor fiscale lichte vrachtwagens. Deze methode voorziet in een algemeen forfait van 85% of 35%. Om na te gaan of u wel degelijk met een lichte vracht rijdt is niet de wijze waarop de lichte vracht is ingeschreven bij het D.I.V. doorslaggevend maar de specifieke kenmerken ervan voorzien in de wet. Het algemeen forfait van 85% is beperkt tot fiscale lichte vrachtwagens die zowel voor beroeps- als privédoeleinden worden gebruikt en die door de belastingplichtige overwegend worden gebruikt om in het kader van de economische activiteit goederen te vervoeren.

3 Hoe moet dit beoordeeld worden? B. Vergoeding voor gebruik. - Aard van de economische activiteit waarvan het vervoer van goederen een kenmerkend element is (vervoer van handelsgoederen, materialen, grondstoffen); - Het type van lichte vrachtwagen waarbij het gebruik verband houdt met de aard van de economische activiteit van de belastingplichtige (open laadbak, afgesloten laadruimte, aantal zitplaatsen, ); - De identiteit van de gebruiker aan wie het voertuig ter beschikking wordt gesteld, meer bepaald met zijn functie en taken. Wordt de fiscale lichte vracht niet overwegend gebruikt in het kader van de economische activiteit goederen te vervoeren dan wordt het beroepsgebruik vastgesteld op 35%. Voorbeeld : Bij een accountant die alle verplaatsingen aflegt met een lichte vracht type berlingo, kangoo ( met afgesloten laadruimte en slechts twee zitplaatsen) wordt de forfaitaire aftrek beperkt tot 35%. Indien de belastingplichtige opteert voor de toepassing van methode 4 (85% of 35%) dient deze methode voor alle fiscale lichte vrachtwagens te worden toegepast en dit voor een periode van minimaal 4 kalenderjaren. Opmerking: De administratie aanvaardt evenwel, ter vereenvoudiging, dat de belastingplichtige die het gebruik van de vervoermiddelen heeft vastgesteld op basis van methode 1 en/of methode 2 een globaal aftrekpercentage voor alle vervoermiddelen van dezelfde aard vaststelt. Voor de volledigheid vermelden we nog dat ook voor gsm s, laptops, tablets enz. (andere roerende goederen dan auto s) een algemeen forfait gebruikt mag worden. Daarvoor mag uitgegaan worden van een beroepsgebruik (en dus een BTWaftrekpercentage) van 75 %. Wordt voor dit algemeen forfait gekozen dan is dit forfait van toepassing op alle roerende goederen. Voor onroerende goederen zijn er geen forfaits. Het beroepsmatig gebruik wordt hier bepaald op basis van de feitelijke omstandigheden. Wanneer een werknemer of bedrijfsleider een vergoeding betaalt voor het gebruik van de auto is er uniform een aftrekbeperking van 50% van toepassing, ongeacht het beroepsgebruik. De werkgever of vennootschap moet dan wel BTW afdragen op de normale waarde van het voertuig als het beroepsgebruik lager ligt dan 50%. Om het privégebruik te ramen, mogen de beroepsmatige kilometers vastgelegd worden op basis van dezelfde vier methodes als hierboven. Voorbeeld: Aankoopprijs wagen 2013: EUR BTW Jaarlijkse gebruikskosten met BTW: EUR BTW Vergoeding gebruik: a EUR BTW b EUR BTW Beroepsgebruik 35% Normale waarde = (25.000/ ) x (50% - 35%) = EUR EUR = EUR EUR x 15% = EUR x 21% = 252 EUR a.geen herziening als er een vergoeding van EUR werd betaald want 315 EUR > 252 EUR. b.wel herziening als er een vergoeding van EUR werd betaald want 210 EUR < 252 EUR. De herziening is gelijk aan 42 EUR op te nemen in de BTW aangifte van het eerste trimester of maart van het jaar N+1.

4 WELK PERCENTAGE VAN DE AUTOKOSTEN ZIJN ER NU FISCAAL AFTREKBAAR? We weten nu hoeveel BTW we nog mogen recupereren op de kosten van onze personenwagens, maar hoe zit het met de fiscale aftrekbaarheid van deze kosten? In de vennootschapsbelasting Personenwagens Sedert 1 april 2008 is de fiscale aftrekbaarheid van kosten van personenwagens in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot en het brandstoftype van deze wagens. Hierbij een overzicht van de fiscale aftrekbaarheidspercentages voor inkomstenjaar 2014: Fiscale aftrekbaarheidspercentages - inkomstenjaar 2014 Wat? CO 2 - uitstoot in g/km Fiscale aftrek Diesel Benzine Elektrisch LPG Aardgas Autokosten 0 120% = financiële afschrijvingen, % onderhoud en herstellingen, banden, % pechbijstand, verzekeringen, verkeersbelasting en belasting op de % inverkeerstelling % % % > 195 > % Interest 100% Brandstof 75% Aftrek bij dieselwagens is beperkt tot 50 % als de CO2-uitstoot meer bedraagt dan 195 g/km of als er geen gegevens over de CO2-uitstoot beschikbaar zijn bij de DIV. Aftrek bij benzinewagens is beperkt tot 50 % als de CO2-uitstoot meer bedraagt dan 205 g/km of als er geen gegevens over de CO2-uitstoot beschikbaar zijn bij de DIV. Merk op: - intrest op de financiering van een wagen is nog steeds 100 % aftrekbaar ongeacht de CO2-uitstoot - de brandstofkosten worden beperkt tot 75% eveneens ongeacht de CO2-uitstoot Lichte vrachtwagens De kosten voor lichte vrachtwagens die beroepsmatig worden gebruikt zijn niet onderworpen aan een fiscale aftrekbeperking. Extra verworpen uitgave in hoofde van de werkgever: 17 % van het belastbare voordeel alle aard wordt toegevoegd aan de verworpen uitgaven en aldus onderworpen aan de vennootschapsbelasting. In de personenbelasting De beroepsmatige autokosten alsook de brandstofkosten van de personenwagen van een zelfstandige, een vrije beroeper of een werknemer zijn voor 75% aftrekbaar. Ongeacht de CO2-uitstoot van de wagen.

5 AANSLAG GEHEIME COMMISSIELONEN 309% De aanslag geheime commissielonen van 309% wordt vanaf aanslagjaar 2014 minder streng toegepast. Als er geen fiches opgemaakt zijn voor bv. een voordeel van alle aard, zou het volstaan dat de genieter van het voordeel nog belast wordt binnen de normale driejarige termijn om de bijzondere aanslag te vermijden. Als een vennootschap geen fiscale fiches opmaakt voor bijvoorbeeld commissies of voordelen van alle aard die ze toekent, dan kan de fiscus een afzonderlijke aanslag van 309% opleggen, de zogenaamde aanslag geheime commissielonen. Bedoeling is om vennootschappen ertoe aan te zetten alles netjes op fiche te zetten, zodat de fiscus precies weet wie en voor hoeveel hij moet belasten. Al twee jaar lang heerst er grote ongerustheid over het voornemen van de fiscus om die bijzondere aanslag met uiterste consequentie toe te passen. Dus als bijvoorbeeld een bedrijfsleider gratis mag wonen in een huis van de vennootschap en die maakt daarvoor geen fiches op of onderschat gewoon de waarde van dat voordeel, dan leek het er even op dat aan de aanslag van 309% niet meer te ontkomen zou zijn. Genieter nog op tijd belast: geen 309% Nu is er echter een bijkomende uitzondering in de wet ingeschreven. De aanslag wordt niet toegepast als het bedrag van het voordeel of de commissie enz. begrepen is in een aanslag die met het akkoord van de verkrijger in diens naam wordt gevestigd binnen de driejarige termijn. Dus als de fiscus tijdens een controle zou opmerken dat er geen fiches opgemaakt zijn voor een of ander voordeel van alle aard, dan volstaat het dat de vennootschap de naam van de verkrijger van het voordeel doorgeeft aan de fiscus en dat de fiscus nog tijdig een aanslag kan vestigen in de personenbelasting. Het is niet meer noodzakelijk dat de verkrijger het bedrag van het voordeel spontaan aangegeven heeft. Geen kostenaftrek Daar staat wel tegenover dat het voordeel niet meer aftrekbaar is voor de vennootschap. Meer bepaald gaat het om de kosten die de vennootschap maakt om het voordeel te kunnen toestaan (voor de bouw en het onderhoud van het huis in ons voorbeeld), ten belope van de waarde van het belastbare voordeel. Dat kan dus nog meevallen: als de waarde van het voordeel berekend wordt aan de hand van een gunstig forfait, zullen waarschijnlijk niet alle betrokken kosten verworpen worden. (Geen) akkoord genieter De minister heeft ondertussen ook opgemerkt dat het voor de fiscus het belangrijkste is dat de genieter van het voordeel belast wordt zoals het hoort. De minister zegt bijna met zoveel woorden dat de nieuwe wettekst dus niet al te letterlijk genomen hoeft te worden. Meer concreet is het akkoord van de genieter blijkbaar geen absolute vereiste. Zolang hij maar belast wordt... Restaurantkosten Een tweede interessante versoepeling is dat de aanslag geheime commissielonen niet toegepast zal worden voor restaurantkosten. Als de vennootschap voor haar bedrijfsleider een etentje betaalt dat niet (helemaal) beroepsmatig blijkt te zijn, is er in theorie ook sprake van een voordeel van alle aard en dus een risico op de aanslag van 309% als er geen fiche opgemaakt is. Maar dat risico wordt nu uitgesloten, kondigt de regering aan. Aftrek van die (niet beroepsmatige) kost blijft natuurlijk sowieso uitgesloten. In de memorie van toelichting bij de nieuwe wet wordt ook nog opgemerkt dat de fiscus niet moeilijk zal doen bij kleine foutjes die te goeder trouw begaan zijn, zoals het verkeerd berekenen van de waarde van een voordeel van alle aard of het niet onmiddellijk juist toepassen van een nieuwe wetgeving. In die omstandigheden blijft de bijzondere aanslag achterwege en blijven de kosten aftrekbaar. Na twee jaar onzekerheid lijkt het er dus op dat we vanaf aanslagjaar 2014 terugkeren naar een regime dat in grote lijnen niet zo ver meer afstaat van wat we vroeger gekend hebben.

6 VERLAAGD TARIEF RV OP DIVIDENDUITKERINGEN VOOR KMO-VENNOOTSCHAPPEN OP NIEUW UITGEGEVEN AANDELEN SINDS 1 JULI 2013 Dividenden uitgekeerd door KMO-vennootschappen kunnen genieten van een verlaagd tarief van RV op dividenden in de mate dat: Indien voldaan werd aan deze voorwaarden bedraagt het tarief voor dividenden: - de vennootschap die deze dividenden uitkeert, een vennootschap is die als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Een vennootschap kwalificeert als kleine vennootschap indien zij (op geconsolideerde basis) niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt gedurende het laatste en het voorlaatste boekjaar: een balanstotaal van EUR, een jaaromzet van EUR en een personeelsbestand van 50 werknemers; - die dividenden voortkomen uit nieuwe aandelen op naam; - die aandelen werden uitgegeven naar aanleiding van nieuwe inbrengen in geld; - deze inbrengen zijn gedaan vanaf 1 juli 2013: Het mag dus om een oprichting van een nieuwe vennootschap gaan, maar ook om een kapitaalverhoging in een bestaande vennootschap; - de belastingplichtige deze aandelen op naam ononderbroken in volle eigendom heeft behouden vanaf de kapitaalinbreng; - het geplaatst kapitaal bedraagt minimum EURO (ongeacht de rechtsvorm van de vennootschap) en is volstort op het moment van de dividenduitkering; - Uitgekeerd bij de winstverdeling van het tweede boekjaar volgend op het boekjaar van de inbreng: 20% - Uitgekeerd bij de winstverdeling ten vroegste het derde boekjaar volgend op het boekjaar van de inbreng: 15% - In alle andere gevallen: 25% Welke beperkingen worden opgelegd? - De inbreng in kapitaal komt enkel in aanmerking voor toekenning van het verlaagd tarief RV in de mate dat zij méér bedraagt dan de kapitaalverminderingen doorgevoerd vanaf 1 mei Er wordt ook rekening gehouden met kapitaalverminderingen in verbonden vennootschappen. - De kapitaalverminderingen die plaatsvinden ná de inbreng worden eerst aangerekend op het kapitaal dat recht geeft op het verlaagd tarief RV. - De aandelen die worden toegekend naar aanleiding van een kapitaalverhoging als gevolg van de toepassing van de overgangsbepaling inzake de liquidatiebonus geven geen recht op het verlaagd tarief van RV van 15%. Een voorbeeld ter verduidelijking BVBA X heeft een boekjaar dat afsluit per 31 december. Elke euro kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1 aandeel. BVBA X heeft op 30 mei 2013 een kapitaalvermindering doorgevoerd van ,00 EURO. Het eigen vermogen ziet er als volgt uit (voor en na de kapitaalvermindering): Vóór kapitaalvermindering Na kapitaalvermindering Kapitaal Belaste Reserves Per 15 juli is er een kapitaalverhoging door inbreng in geld en met uitgifte van nieuwe aandelen van EURO. Slechts EURO komt in aanmerking voor het verlaagd tarief aangezien er na 1 mei 2013 een kapitaalvermindering van EURO heeft plaatsgevonden. Ten vroegste bij de winstverdeling over het boekjaar dat eindigt per 31 december 2015 kan een dividend worden uitgekeerd dat recht geeft op het verlaagd tarief van 20%. Bij dividenduitkeringen die betrekking hebben op latere boekjaren zal slechts 15% RV ingehouden moeten worden.

7 NIEUWE BELASTING OP MEERWAARDEN OP AANDELEN De programmawet van 27 december 2012 (B.S ) voert een nieuwe belasting in op meerwaarden op aandelen. De grote vennootschappen in de zin van artikel 15 W. Venn. zullen onderworpen zijn aan een afzonderlijke belasting van 0,412% op gerealiseerde meerwaarden op aandelen (vanaf aanslagjaar 2014) (art. 192, 1 en art. 217, 3 WIB92): - waarvan de dividenden de kwalitatieve voorwaarden vervullen voor de aftrek "Definitief Belaste Inkomsten"; - die de vennootschap gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar aanhoudt. Op deze meerwaarden mag geen enkele aftrek (zoals overgedragen verliezen, notionele interestaftrek, investeringsaftrek, verlies van het boekjaar) worden toegepast (art. 207 WIB92). Deze maatregel treedt in werking vanaf aanslagjaar Elke wijziging goedgekeurd vanaf 21 november 2012 aan de datum van afsluiting van het boekjaar blijft in ieder geval zonder uitwerking voor de toepassing van de maatregel. De vroegere vrijstelling van meerwaarden op aandelen geldt dus alleen nog voor meerwaarden op aandelen gerealiseerd door kleine vennootschappen (in de zin van art. 158 W.Venn.) en wanneer bovenstaande voorwaarden zijn vervuld (i.e. kwalitatieve voorwaarde en houdperiode). Indien de kwalitatieve voorwaarde is vervuld, maar de minimale houdperiode van 1 jaar niet is voldaan, zijn de meerwaarden op aandelen belastbaar aan een afzonderlijk tarief van 25,75% (vanaf aanslagjaar 2013) (art. 217, 2 WIB92). Indien de kwalitatieve voorwaarde niet is voldaan, zijn de meerwaarden op aandelen belastbaar aan het gewone tarief in de vennootschapsbelasting (33,99%). FISCALE KENGETALLEN AANSLAGJAAR 2014 INKOMSTEN Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,19 - Tarief notionele interestaftrek = max. 2,742% voor grote en max. 3,242 % voor kleine vennootschappen - Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (cf. verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting) = EUR - Forfait verwarming bedrijfsleiders = EUR - Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 930 EUR - Indexatie kadastraal inkomen = 1, Aftrek van restaurantkosten = 69% - Aftrek brandstofkosten = 75% (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig) - VAA privégebruik bedrijfswagen werknemer : 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage, waarbij CO2-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 95 g/km en voor benzine met uitstoot van 116 g/km, en stijging of daling met 0,1% per gram boven of beneden referentie-uitstoot - VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc: 180 EUR - Vrijgesteld bedrag pc-privé: 830 EUR - VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR - Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 380 EUR - Debetinterest op rekening-courant = 8,80% - Kilometervergoeding gebruik fiets voor woon-werkverkeer: 0,22 EUR/km - Vrijgesteld bedrag loonbonus: EUR

8 HERVORMING SYSTEEM SOCIALE BIJDRAGEN VANAF 2015 Tot op vandaag worden de sociale bijdragen berekend op een referte-inkomen op basis van het inkomen van 3 jaar terug. Dat systeem gaf de nodige problemen, zeker voor zelfstandigen die vroeger een hoog inkomen hadden maar ondertussen door bepaalde omstandigheden veel minder verdienden. Sommigen kwamen dan in de problemen omdat ze de hoge sociale bijdragen op inkomens van 3 jaar terug niet meer konden betalen, vandaar dat er nu een nieuw systeem komt. Vanaf 2015 zullen de sociale bijdragen berekend worden op basis van het beroepsinkomen van het jaar zelf. Aangezien dat inkomen pas na 2 of 3 jaar gekend is, neemt men nu als voorlopige basis het inkomen van 3 jaar terug. voorbeeld: bijdrage over 2015, voorlopige bijdrage op basis van 2012, bv EUR, daarop zullen de voorlopige bijdragen verschuldigd zijn. Stel dat in 2017 blijkt dat het inkomen van 2015 maar EUR was dan zal er een teruggave gebeuren van de betaalde sociale bijdragen op het verschil tussen (voorlopige basis) en (definitief inkomen van het jaar 2015 ). Aangezien we toch nog steeds voorlopige bijdragen betalen op het inkomen van 3 jaar terug is er nu een mogelijkheid ingebouwd waardoor je op elk moment de voorlopige bijdragen kan laten aanpassen. Omhoog is geen probleem, dat kan door een éénvoudige aanvraag of een spontane storting. Omlaag kan ook mits naleving van een aantal voorwaarden. Zo moet je het sociaal verzekeringsfonds met objectieve elementen kunnen overtuigen dat het beroepsinkomen lager zal uitvallen. Verder moet je drempels respecteren waaronder je inkomen moet zakken om verlaging van bijdragen te bekomen. Nadeel is ook dat als je het inkomen te laag inschat er later verhogingen (intresten) bijkomen die zeer hoog kunnen oplopen. Eén van de gevolgen van de hervorming is dat er nooit definitieve sociale bijdragen te betalen zijn op het inkomen van 2012 tot 2014! Dit kan tot bepaalde optimalisaties leiden, bv. het geven van tantièmes op boekjaar 2013, deze zijn belastbaar in 2014 en zullen dan geen definitieve sociale bijdragen met zich meebrengen, ook een onderneming stopzetten in het 4e kwartaal 2014 in plaats van begin 2015 kan de nodige besparingen aan sociale bijdragen met zich meebrengen. De algemene conclusie is dat het er niet éénvoudiger op zal worden en dat elke zelfstandige, in de toekomst, jaarlijks een herziening in de bus zal krijgen. Het inschatten van het inkomen, indien je de voorlopige basis wil laten wijzigen, zal ook een belangrijk gegeven worden. SPROKKELS Cash betalingen tot maximaal EURO Wanneer je als ondernemer (handelaar/dienstverlener) vaak cash betalingen ontvangt dien je vanaf nu rekening te houden met een nieuwe verlaagde grens. Vanaf 1 januari 2014 mag nog maximaal EUR contant worden betaald. Bij verkopen boven de EUR mag ten hoogste 10% van het bedrag cash betaald worden met een maximum grens van EUR. Bij de verkoop van onroerende goederen mag geen enkele contante betaling worden aanvaard.bij niet naleving van bovenstaande regeling kan er zowel aan de verkoper als de koper een strafrechtelijke boete tussen de 250 EUR en EUR worden opgelegd. Deze geldboete mag niet meer bedragen dan 10% van de ten onrechte in contanten ontvangen/betaalde sommen.

9 De fiscus werkt niet langer met pijl en boog Het feit dat de fiscale ambtenaar een computer mag aftappen en daarbij al het mailverkeer en de private data overneemt, wordt als aanstootgevend ervaren en zou een schending van de privacy zijn. De rechtbanken oordelen echter dat dit dikwijls wel toegelaten is! Wat betreft de mailbox is er gevonnist dat deze, zoals die er op het ogenblik van de controle uitziet en is opgeslagen op de bedrijfscomputer, binnen de onderzoeksbevoegdheid van de Administratie valt, zonder dat dit een schending uitmaakt van de wet op de elektronische communicatie. De Administratie moet immers de betrouwbaarheid van de geïnformatiseerde inlichtingen, bewerkingen en gegevens kunnen nagaan. De mailbox, zoals die er op het ogenblik van de controle uitziet en die opgeslagen is op de bedrijfscomputer, valt binnen de onderzoeksbevoegdheid van de fiscus.wat betreft het zoekrecht bevestigt een recent vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dat de ambtenaren ter gelegenheid van de toegang tot een particuliere woning van de belastingplichtige (waarvoor ze toestemming hebben van de politierechter) actief op zoek kunnen gaan naar boeken en stukken en aldus uit eigen beweging kasten en laden mogen openen om te kijken of daarin geen nuttige boeken en stukken te vinden zijn. De ambtenaren dienen daarvoor geen voorafgaande voorlegging en/of toestemming te vragen aan de belastingplichtige. Volgens de fiscale advocaten gaat dit te ver. Dergelijke visitaties zijn regelrechte huiszoekingen en zijn strijdig met de rechten van de mens. De advocaten roepen de politiek op kleur te bekennen en hun verantwoordelijkheid te nemen. Staatssecretaris Crombez heeft alvast laten weten dat er van het inperken van de bevoegdheden van de belastinginspecteurs geen sprake kan zijn!! Sinds 10 januari 2014 is er ook op het vlak van de inkomstenbelastingen voorzien in een meeneemrecht voor de fiscus. De controlerende ambtenaren hebben thans het recht om de boeken en bescheiden te behouden telkens wanneer zij menen dat deze nodig zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van de belastingplichtige of van derden te bepalen. Boeken en bescheiden die nog niet zijn afgesloten mogen niet worden meegenomen. Het meeneemrecht zoals het thans is geregeld doet diverse vragen rijzen inzonderheid in welke mate geïnformatiseerde gegevens en de dragers waarop zij zich bevinden, zoals laptops, kunnen worden meegenomen. Energiezuinige woningen: meer VAA dan kosten? Wanneer de vennootschap de kosten van verwarming en elektriciteit voor haar rekening ten neemt ten voordele van een bedrijfsleider, leidt dit tot een forfaitair geraamd voordeel van alle aard. Het voordeel bedraagt voor leidinggevend personeel (waartoe een bedrijfsleider behoort) EUR voor verwarming en 930 EUR voor elektriciteit. In totaal dus EUR op jaarbasis. Met de opkomst van de energiezuinige woningen en dito verwarmingstechnieken, komt het meer en meer voor dat de reële kosten de voordelen van alle aard niet overstijgen. Het pijnlijke is dat het forfait bindend is en niet kan worden verlaagd om reden dat het werkelijke voordeel lager zou zijn. Ook is het zo dat wanneer wordt verwarmd op elektriciteit en er dus enkel maar elektriciteit wordt verbruikt, er toch een voordeel moet worden weerhouden voor zowel verwarming als voor elektriciteit. De minister werd omtrent deze problematiek aan de tand gevoeld, onder meer met het argument dat dit geen stimulans is voor energiezuinig bouwen, maar helaas. De toepasselijke principes worden bevestigd, en een aanpassing van de regelgeving wordt niet in het vooruitzicht gesteld.

10 Fiscus kondigt controleacties voor burgers en ondernemingen aan Op de website van de FOD Financiën kondigt de Administratie Fiscaliteit aan dat er ook dit jaar controleacties te verwachten zijn. U bent een particulier U wordt mogelijk gecontroleerd als: - u de vrijstelling van Belgische personenbelasting vraagt voor wedden of lonen van buitenlandse oorsprong; - uw dossier al geruime tijd niet meer gecontroleerd is. U bent een onderneming U wordt mogelijk gecontroleerd als: - de verhouding tussen uw omzet en uw kosten een abnormale evolutie vertoont of niet overeenstemt met die van vergelijkbare belastingplichtigen; - uw winstmarge kleiner is dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of een niet verklaarbare daling vertoont; - er aanwijzingen zijn dat u privéaankopen heeft gedaan die in werkelijkheid beroepsaankopen zijn, en u op die manier misschien een zwart circuit hebt willen opzetten; - het vermoeden bestaat dat u BTW-kredieten ten onrechte heeft teruggevorderd of verrekend; - uw dossier al geruime tijd niet meer gecontroleerd is. In dat geval rijst de vraag of dit geen fiscaal misbruik uitmaakt waarop de antimisbruikbepaling kan worden toegepast? De minister heeft geantwoord dat dit niet het geval zal zijn. Moraal De casus op zich is qua praktisch belang niet wereldschokkend, maar het is toch interessant om vast te stellen dat de minister in deze casus bevestigt dat er geen sprake is van fiscaal misbruik. Toch heeft de belastingplichtige enkel en alleen uit fiscale overwegingen een tankkaart ter beschikking gesteld. Een andere motivatie is er niet. Het was en het is de werknemer die de brandstofkosten ten laste neemt. Na ontvangst van de tankkaart is dat alleen via een omweg, die toelaat een fiscaal voordeel mee te pikken. Afwezigheid privaat gebruik bedrijfswagen bewijzen aan de hand van rittenadministratie De laatste tijd zijn er verschillende rulings afgeleverd waarbij de Administratie haar instemming heeft gegeven met de afwezigheid van een voordeel van alle aard bij afwezigheid van privaat gebruik van een bedrijfswagen. Onlangs werd opnieuw dergelijke ruling gepubliceerd. Opmerkelijk aan deze ruling is dat aan de belastingplichtige wordt gevraagd een rittenadministratie bij te houden, niet alleen om aan te tonen dat er geen eigenlijk privaat gebruik is, maar ook geen woon-werkverkeer ingevolge het feit dat een vaste plaats van tewerkstelling zou ontstaan bij een klant. Omweg via tankkaart is geen fiscaal misbruik Een eigen bijdrage in een voordeel van alle aard is in beginsel aftrekbaar van dat voordeel. Dat is niet anders in het geval van een voordeel van alle aard voor een bedrijfswagen, hoewel er in dat geval wat bijzonderheden aan te pas komen. Zo worden we, in het geval van de voordelen voor een bedrijfswagen, wat betreft brandstofkosten geconfronteerd met de volgende eigenaardigheid. Wanneer een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld zonder tankkaart, en de gebruiker dus de brandstofkosten zelf betaalt, dan worden deze niet beschouwd als een eigen bijdrage en kunnen deze dus niet in mindering worden gebracht van het voordeel. Wanneer de bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking wordt gesteld, maar de gebruiker moet de tankbeurten toch terugbetalen aan de werkgever, dan zijn deze terugbetalingen wel eigen bijdragen die in mindering mogen worden gebracht. Het komt er dus blijkbaar op neer dat wanneer de werkgever alles betaalt en vervolgens een bijdrage vraagt van de werknemer, deze bijdrage wel aftrekbaar is van het voordeel, terwijl dit niet het geval is wanneer diezelfde kosten rechtstreeks door de genieter van het voordeel worden betaald. Liquideren aan 10% nu of nooit! Naar het einde van de maand mei komt zo n point of no return eraan voor de liquidatiebonus: de liquiditeitsbonus is de belasting die je betaalt bij vereffening van jouw vennootschap. Je kan het bijna niet gemist hebben in de pers dat deze liquiditeitsbonus vanaf 1 oktober 2014 stijgt van 10% naar 25%. Voor sommige vennootschappen is de oplossing simpelweg liquideren voor 30 september Deze keuze stelden wij wel aan enkele klanten voor, waarvan er een aantal inmiddels ver gevorderd zijn in hun liquidatieproces. Welnu een vennootschap liquideren gebeurt niet Doorlooptijd vereffeningsprocedure 4 tot 5 maanden Een ganse procedure moet gevolgd worden, waarbij ook de rechtbank van koophandel ingeschakeld moet worden (2x zelfs). Als we weten dat: - Per 30 september 2014 de liquidatiebonus verhoogd wordt - Een vereffeningsprocedure toch wel 4 à 5 maanden doorlooptijd vergt. - De rechtbanken in juli en augustus op een lager pitje draaien. Dan is de conclusie snel getrokken: wil je nog liquideren met gebruik van de lage liquiditeitsbonus van 10%, dan je moet er nu dringend werk van maken!

11 Hef extra belastingen (interview in Knack April 2014 Fons Verplaetse ere-gouverneur Nationale Bank) Waar kan nog geld worden gevonden? Volgens Verplaetse door meer belastingen. Volgens hem heeft de notionele interestaftrek ervoor gezorgd dat er meer geld ging naar machines en niet zozeer naar werkgelegenheid. Hij pleit er dan ook voor om de notionele-interest aftrek aan te passen. Daarnaast zegt hij dat er zeker nog ruimte is voor milieu belastingen en je kunt ook een beperkte verhoging van de overheidsheffing op inkomens uit vermogen invoeren. Tot slot moeten we ook een beperkte BTW-verhoging overwegen. Dat alles moet 5 miljard EUR bijkomende belastingen opleveren. Dit schreef Cicero in 51 voor Christus over de staat van de Romeinse Schatkist,,De begroting moet in evenwicht zijn, de schatkist opnieuw gevuld, de staatsschuld verminderd, het ambtenarenkorps moet verkleind worden en hulp aan buitenlandse gebieden moet worden verminderd om een staatsbankroet te voorkomen. Het volk moet werken en niet leunen op de staat voor zijn onderhoud" citaat uit de 'República', een boek over de ideale staat van Marcus Cicero uit 51 voor Christus. KANTOREN: Grote Markt AARSCHOT Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Romeinsesteenweg WEMMEL Tel. +32 (0) Fax: +32 (0) Website :

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Academiejaar 2013-2014 Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

Nadere informatie

nieuwsbrief 1. Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I februari 2012 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak

nieuwsbrief 1. Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I februari 2012 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak Verschijnt tweemaandelijks I februari 2012 83 nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R Inhoud 1. Kort 2. Rulings over forfaitaire kostenvergoedingen 3. Auto van de zaak / voordeel alle aard fors verhoogd

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

Geen monsterboete van 309% meer?

Geen monsterboete van 309% meer? tipsenadvies-belastingen.be Veertiendaagse adviesbrief voor belastingbesparing en actualiteitsanalyse In dit nummer... Controle Geen monsterboete van 309% meer?... 1 Voordeel auto Hoezo, geen privé belastbaar

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. Inhoud. www.bnr.be. Verschijnt tweemaandelijks I februari 2014. Een uitgave verzorgd door B&R. Uit het Parlement / Rechtspraak

Nieuwsbrief. 1. Kort. Inhoud. www.bnr.be. Verschijnt tweemaandelijks I februari 2014. Een uitgave verzorgd door B&R. Uit het Parlement / Rechtspraak Verschijnt tweemaandelijks I februari 2014 93 Nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R Inhoud 1. Kort 2. Over het geregistreerd kassasysteem, BTW bonnetjes en sociale bijdrage vermindering 3. Interne

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Audit & Assurance. 02 Introductie minimale veiligheidsnormen KBO 04 Overnamefinanciering steeds moeilijker te krijgen? 05 Recente adviezen CBN

Audit & Assurance. 02 Introductie minimale veiligheidsnormen KBO 04 Overnamefinanciering steeds moeilijker te krijgen? 05 Recente adviezen CBN Newsletter Editie maart 2013 Nieuwe Belgische vertegenwoordiger Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte gesteld van onze toetreding tot het Grant

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN Newsletter Editie juni 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte

Nadere informatie

Cursus fiscaliteit VZW

Cursus fiscaliteit VZW Cursus fiscaliteit VZW Inleiding België en dan nog meer bepaald Vlaanderen is een land met een bloeiend verenigingsleven. Naast de sociale en culturele sector, neemt de sportsector hier een belangrijke

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag

Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag p. 3/ Voordelen alle aard bedrijfswagens FAQ Academische zitting en voorstelling

Nadere informatie

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT THE POINT BDO NIEUWSBRIEF FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT ACCOUNTANCY Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve FAQ De sociale verkiezingen staan voor de deur

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie