Newsletter mei 2014 BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN. Geachte lezer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter mei 2014 BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN. Geachte lezer,"

Transcriptie

1 Newsletter mei 2014 Geachte lezer, In deze nieuwsbrief wordt stilgestaan bij de recentste ontwikkelingen in de fiscale wetgeving. We behandelen de nieuwe BTW vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, de BTW aftrek op auto s, de wijziging met betrekking tot de taxatie geheime commissielonen, de verlaagde roerende voorheffing op dividenden voor KMO vennootschappen, de hervorming van de sociale bijdragen vanaf 2015, de nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen en tot slot geven we nog wat fiscale kengetallen en sprokkels mee. U merkt het een hele boterham! Wij wensen u veel leesgenot! BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN BTW-plichtigen die in 2013 maximaal een omzet van EUR (exclusief BTW) realiseerden komen in aanmerking voor de nieuwe bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Dit wil zeggen dat zij geen BTW meer moeten aanrekenen op hun uitgaande facturen en dus ook geen BTW moeten doorstorten naar de schatkist. Maar ze kunnen dan ook geen BTW terugvorderen op inkomende handelingen! Voorheen bedroeg deze drempel EUR (exclusief BTW). De federale regering had de bedoeling de drempel op te trekken naar EUR (exclusief BTW) maar heeft dan uiteindelijk beslist slechts tot EUR (exclusief BTW) te verhogen. Deze nieuwe regeling zou van start gaan op 1 april 2014 maar aangezien de wetteksten nog steeds niet werden gepubliceerd is het afwachten tot 1 juli Het beoogde doel van deze maatregel is een administratieve vereenvoudiging voor kleine ondernemingen. Dit betekent dat kleine ondernemingen met een jaaromzet van maximum EUR (exclusief BTW), vrijgesteld zijn van de meeste verplichtingen inzake BTW: - geen BTW aan te rekenen op de verkoopfacturen; - geen BTW-aangifte in te dienen; - geen BTW aftrek op de kosten en investeringen. - vestigingen, overdrachten of wederoverdrachten door toevallige belastingplichtigen van zakelijke rechten, andere dan het eigendomsrecht, op onroerende goederen in de zin van artikel 9, tweede lid, 2, van het BTW- Wetboek; - toevallig verrichte leveringen onder bezwarende titel van nieuwe vervoermiddelen naar een andere EU-lid staat; - leveringen van tabaksfabrikanten (sigaretten, roltabak, ); - leveringen door een visser van zijn vangst in de gemeentelijke vismijnen van de aanvoerhavens; - handelingen verricht door een belastingplichtige die niet in België is gevestigd; - handelingen verricht op verborgen wijze (vb. onwettige handelingen). De kleine onderneming kan om het even welke juridische vorm hebben. Het kan gaan om een natuurlijk persoon, een vennootschap, een vereniging, een openbare instelling Kunnen geen gebruik maken van de vrijstellingsregeling voor het geheel van hun activiteit: Toch blijven enkele verplichtingen bestaan zoals: - aangifte van de aanvang, de wijziging en de stopzetting van de activiteit; - verplichte factuurvermelding: Kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk ; - een jaarlijkse BTW-listing; - een dagboek van ontvangsten bijhouden en de facturen zeven jaar bewaren. De volgende handelingen zijn uitgesloten van de vrijstellingsregeling: - overdrachten onder bezwarende titel door toevallige belastingplichtigen van nieuwe gebouwen opgericht of verkregen met toepassing van de BTW; - de BTW-eenheden - de ondernemingen die, op niet incidentele wijze: handelingen verrichten bestaande uit werk in onroerende staat (in de zin van artikel 19, 2, tweede lid, van het BTW-Wetboek) en ermee gelijkgestelde handelingen leveringen van goederen en diensten in de horecasector verrichten waarvoor zij gehouden zijn aan de klant een kasticket uit te reiken dat afkomstig is van een geregistreerd kassasysteem leveringen verrichten van oude materialen, van oude materialen ongeschikt voor hergebruik in dezelfde staat, van industrieel en niet-industrieel afval, van afval voor hergebruik, van gedeeltelijk verwerkt afval en van schroot

2 AUTO S EN BTW Niettegenstaande de maatregel ingang vond op 1 januari 2013 willen wij toch nog even stil staan bij de BTW regeling van gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen en de wijze waarop beroepsdeel moet berekend worden. Onderstaande methodes zijn van toepassing op gemotoriseerde vervoermiddelen uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van meer dan 48cc of met een vermogen van meer dan 7,2 kilowatt bestemd voor het vervoer van personen en/of goederen over de weg. Er werd ook in een vierde methode voorzien voor fiscale lichte vrachtwagens. A. De wagen wordt gratis ter beschikking gesteld (voordeel wagen wordt belast in de personenbelasting). Methode 1 : rittenadministratie In de eerste methode moet de belastingplichtige een volledige rittenadministratie bijhouden. Dat kan via manuele invoer (opschrijven in een rittenboekje of invoeren in een softwareprogramma) of automatisch (bv. via een aangepast gps-systeem). Concreet moeten voor elke beroepsmatige rit volgende gegevens bijgehouden worden : datum, beginadres, eindadres, aantal afgelegde kilometers per rit, en totaal aantal (beroeps)kilometers per dag. Dat moet afgezet worden tegen het totale aantal kilometers, dat men bijhoudt door de kilometerstand bij het begin en het einde van elke periode (meestal is dat het kalenderjaar) te noteren. De rittenadministratie moet bijgehouden worden voor elke auto apart. Woon-werkverkeer telt mee als privégebruik, geeft dus geen recht op aftrek. Methode 2 : forfait voor privégebruik Wie opziet tegen zo n rittenadministratie, kan ook een forfait toepassen. Het privé-aandeel wordt dan berekend aan de hand van volgende formule : afstand woon-werk totaal afgelegde kilometers x 100 of de plaats van waaruit de economische activiteit wordt uitgeoefend dan bedraagt de afstand woon-werk 0 kilometer. De plaats van tewerkstelling of de plaats van waaruit de economische activiteit wordt verricht, wordt bepaald aan de hand van een geheel van feitelijke en juridische omstandigheden. In bepaalde sectoren (vb. bouwsector) is het gebruikelijk dat de werknemers zich vanaf hun woonplaats begeven naar een verzamelplaats om van daaruit naar een specifieke werf te rijden. Indien de werknemers zich begeven van hun woonplaats naar een verzamelplaats (niet maatschappelijke zetel of filiaal), om van daaruit gezamenlijk naar de werf te rijden, wordt het volledige traject als beroepsmatige verplaatsing aanzien. In het geval de verzamelplaats dezelfde plaats is als de plaats van de maatschappelijke zetel of filiaal van de werkgever is, wordt het traject tussen de woonplaats en de verzamelplaats aanzien als woon-werkverkeer. Ingeval van carpooling waarbij een werknemer van thuis met poolwagen naar carpoolparking rijdt om vervolgens collega s op te pikken en door te rijden naar de plaats van tewerkstelling, wordt de volledige rit van thuis tot plaats van tewerkstelling als woon-werkverkeer aanzien. Methode 3 : algemeen forfait van 35 % Nieuw voor deze derde methode is dat deze forfaitaire methode ook kan toegepast worden wanneer u slechts over één gemotoriseerd vervoermiddel beschikt. Al die regels gelden zowel voor aangekochte als voor gehuurde of geleasede auto s. En dezelfde aftrekbeperking is van toepassing op zowel de kosten m.b.t. de aankoop als m.b.t. het gebruik (brandstof, onderhoud en reparaties). Weet wel indien voor deze derde methode wordt gekozen dat dit percentage ook van toepassing is op alle andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen. Wordt een moto en een personenwagen zowel voor privé- als voor beroepsdoeleinden gebruikt en opteer je voor de moto voor een aftrek van 35% dan is dit percentage tevens van toepassing op de personenwagen en dit gedurende 4 kalenderjaren. Als men dat percentage aftrekt van 100 %, krijgt men het beroepsmatige gedeelte en dus het percentage dat recht geeft op aftrek (met een maximum van 50 %). Het aantal keer dat het traject woonplaats-werkplaats daadwerkelijk wordt afgelegd met het voertuig is van geen belang. Het aantal verplaatsingen blijft op 200 gehandhaafd. Methode 2 kan enkel worden toegepast indien de volgende voorwaarden cumulatief worden toegepast: - Één vaste gebruiker per voertuig én - Éen voertuig per gebruiker. Woon-werkverkeer Valt de woonplaats samen met de plaats van tewerkstelling Methode 4 : algemeen forfait van 85% of 35 % Nieuw is dat de fiscale administratie deze nieuwe methode in het leven heeft geroepen voor fiscale lichte vrachtwagens. Deze methode voorziet in een algemeen forfait van 85% of 35%. Om na te gaan of u wel degelijk met een lichte vracht rijdt is niet de wijze waarop de lichte vracht is ingeschreven bij het D.I.V. doorslaggevend maar de specifieke kenmerken ervan voorzien in de wet. Het algemeen forfait van 85% is beperkt tot fiscale lichte vrachtwagens die zowel voor beroeps- als privédoeleinden worden gebruikt en die door de belastingplichtige overwegend worden gebruikt om in het kader van de economische activiteit goederen te vervoeren.

3 Hoe moet dit beoordeeld worden? B. Vergoeding voor gebruik. - Aard van de economische activiteit waarvan het vervoer van goederen een kenmerkend element is (vervoer van handelsgoederen, materialen, grondstoffen); - Het type van lichte vrachtwagen waarbij het gebruik verband houdt met de aard van de economische activiteit van de belastingplichtige (open laadbak, afgesloten laadruimte, aantal zitplaatsen, ); - De identiteit van de gebruiker aan wie het voertuig ter beschikking wordt gesteld, meer bepaald met zijn functie en taken. Wordt de fiscale lichte vracht niet overwegend gebruikt in het kader van de economische activiteit goederen te vervoeren dan wordt het beroepsgebruik vastgesteld op 35%. Voorbeeld : Bij een accountant die alle verplaatsingen aflegt met een lichte vracht type berlingo, kangoo ( met afgesloten laadruimte en slechts twee zitplaatsen) wordt de forfaitaire aftrek beperkt tot 35%. Indien de belastingplichtige opteert voor de toepassing van methode 4 (85% of 35%) dient deze methode voor alle fiscale lichte vrachtwagens te worden toegepast en dit voor een periode van minimaal 4 kalenderjaren. Opmerking: De administratie aanvaardt evenwel, ter vereenvoudiging, dat de belastingplichtige die het gebruik van de vervoermiddelen heeft vastgesteld op basis van methode 1 en/of methode 2 een globaal aftrekpercentage voor alle vervoermiddelen van dezelfde aard vaststelt. Voor de volledigheid vermelden we nog dat ook voor gsm s, laptops, tablets enz. (andere roerende goederen dan auto s) een algemeen forfait gebruikt mag worden. Daarvoor mag uitgegaan worden van een beroepsgebruik (en dus een BTWaftrekpercentage) van 75 %. Wordt voor dit algemeen forfait gekozen dan is dit forfait van toepassing op alle roerende goederen. Voor onroerende goederen zijn er geen forfaits. Het beroepsmatig gebruik wordt hier bepaald op basis van de feitelijke omstandigheden. Wanneer een werknemer of bedrijfsleider een vergoeding betaalt voor het gebruik van de auto is er uniform een aftrekbeperking van 50% van toepassing, ongeacht het beroepsgebruik. De werkgever of vennootschap moet dan wel BTW afdragen op de normale waarde van het voertuig als het beroepsgebruik lager ligt dan 50%. Om het privégebruik te ramen, mogen de beroepsmatige kilometers vastgelegd worden op basis van dezelfde vier methodes als hierboven. Voorbeeld: Aankoopprijs wagen 2013: EUR BTW Jaarlijkse gebruikskosten met BTW: EUR BTW Vergoeding gebruik: a EUR BTW b EUR BTW Beroepsgebruik 35% Normale waarde = (25.000/ ) x (50% - 35%) = EUR EUR = EUR EUR x 15% = EUR x 21% = 252 EUR a.geen herziening als er een vergoeding van EUR werd betaald want 315 EUR > 252 EUR. b.wel herziening als er een vergoeding van EUR werd betaald want 210 EUR < 252 EUR. De herziening is gelijk aan 42 EUR op te nemen in de BTW aangifte van het eerste trimester of maart van het jaar N+1.

4 WELK PERCENTAGE VAN DE AUTOKOSTEN ZIJN ER NU FISCAAL AFTREKBAAR? We weten nu hoeveel BTW we nog mogen recupereren op de kosten van onze personenwagens, maar hoe zit het met de fiscale aftrekbaarheid van deze kosten? In de vennootschapsbelasting Personenwagens Sedert 1 april 2008 is de fiscale aftrekbaarheid van kosten van personenwagens in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot en het brandstoftype van deze wagens. Hierbij een overzicht van de fiscale aftrekbaarheidspercentages voor inkomstenjaar 2014: Fiscale aftrekbaarheidspercentages - inkomstenjaar 2014 Wat? CO 2 - uitstoot in g/km Fiscale aftrek Diesel Benzine Elektrisch LPG Aardgas Autokosten 0 120% = financiële afschrijvingen, % onderhoud en herstellingen, banden, % pechbijstand, verzekeringen, verkeersbelasting en belasting op de % inverkeerstelling % % % > 195 > % Interest 100% Brandstof 75% Aftrek bij dieselwagens is beperkt tot 50 % als de CO2-uitstoot meer bedraagt dan 195 g/km of als er geen gegevens over de CO2-uitstoot beschikbaar zijn bij de DIV. Aftrek bij benzinewagens is beperkt tot 50 % als de CO2-uitstoot meer bedraagt dan 205 g/km of als er geen gegevens over de CO2-uitstoot beschikbaar zijn bij de DIV. Merk op: - intrest op de financiering van een wagen is nog steeds 100 % aftrekbaar ongeacht de CO2-uitstoot - de brandstofkosten worden beperkt tot 75% eveneens ongeacht de CO2-uitstoot Lichte vrachtwagens De kosten voor lichte vrachtwagens die beroepsmatig worden gebruikt zijn niet onderworpen aan een fiscale aftrekbeperking. Extra verworpen uitgave in hoofde van de werkgever: 17 % van het belastbare voordeel alle aard wordt toegevoegd aan de verworpen uitgaven en aldus onderworpen aan de vennootschapsbelasting. In de personenbelasting De beroepsmatige autokosten alsook de brandstofkosten van de personenwagen van een zelfstandige, een vrije beroeper of een werknemer zijn voor 75% aftrekbaar. Ongeacht de CO2-uitstoot van de wagen.

5 AANSLAG GEHEIME COMMISSIELONEN 309% De aanslag geheime commissielonen van 309% wordt vanaf aanslagjaar 2014 minder streng toegepast. Als er geen fiches opgemaakt zijn voor bv. een voordeel van alle aard, zou het volstaan dat de genieter van het voordeel nog belast wordt binnen de normale driejarige termijn om de bijzondere aanslag te vermijden. Als een vennootschap geen fiscale fiches opmaakt voor bijvoorbeeld commissies of voordelen van alle aard die ze toekent, dan kan de fiscus een afzonderlijke aanslag van 309% opleggen, de zogenaamde aanslag geheime commissielonen. Bedoeling is om vennootschappen ertoe aan te zetten alles netjes op fiche te zetten, zodat de fiscus precies weet wie en voor hoeveel hij moet belasten. Al twee jaar lang heerst er grote ongerustheid over het voornemen van de fiscus om die bijzondere aanslag met uiterste consequentie toe te passen. Dus als bijvoorbeeld een bedrijfsleider gratis mag wonen in een huis van de vennootschap en die maakt daarvoor geen fiches op of onderschat gewoon de waarde van dat voordeel, dan leek het er even op dat aan de aanslag van 309% niet meer te ontkomen zou zijn. Genieter nog op tijd belast: geen 309% Nu is er echter een bijkomende uitzondering in de wet ingeschreven. De aanslag wordt niet toegepast als het bedrag van het voordeel of de commissie enz. begrepen is in een aanslag die met het akkoord van de verkrijger in diens naam wordt gevestigd binnen de driejarige termijn. Dus als de fiscus tijdens een controle zou opmerken dat er geen fiches opgemaakt zijn voor een of ander voordeel van alle aard, dan volstaat het dat de vennootschap de naam van de verkrijger van het voordeel doorgeeft aan de fiscus en dat de fiscus nog tijdig een aanslag kan vestigen in de personenbelasting. Het is niet meer noodzakelijk dat de verkrijger het bedrag van het voordeel spontaan aangegeven heeft. Geen kostenaftrek Daar staat wel tegenover dat het voordeel niet meer aftrekbaar is voor de vennootschap. Meer bepaald gaat het om de kosten die de vennootschap maakt om het voordeel te kunnen toestaan (voor de bouw en het onderhoud van het huis in ons voorbeeld), ten belope van de waarde van het belastbare voordeel. Dat kan dus nog meevallen: als de waarde van het voordeel berekend wordt aan de hand van een gunstig forfait, zullen waarschijnlijk niet alle betrokken kosten verworpen worden. (Geen) akkoord genieter De minister heeft ondertussen ook opgemerkt dat het voor de fiscus het belangrijkste is dat de genieter van het voordeel belast wordt zoals het hoort. De minister zegt bijna met zoveel woorden dat de nieuwe wettekst dus niet al te letterlijk genomen hoeft te worden. Meer concreet is het akkoord van de genieter blijkbaar geen absolute vereiste. Zolang hij maar belast wordt... Restaurantkosten Een tweede interessante versoepeling is dat de aanslag geheime commissielonen niet toegepast zal worden voor restaurantkosten. Als de vennootschap voor haar bedrijfsleider een etentje betaalt dat niet (helemaal) beroepsmatig blijkt te zijn, is er in theorie ook sprake van een voordeel van alle aard en dus een risico op de aanslag van 309% als er geen fiche opgemaakt is. Maar dat risico wordt nu uitgesloten, kondigt de regering aan. Aftrek van die (niet beroepsmatige) kost blijft natuurlijk sowieso uitgesloten. In de memorie van toelichting bij de nieuwe wet wordt ook nog opgemerkt dat de fiscus niet moeilijk zal doen bij kleine foutjes die te goeder trouw begaan zijn, zoals het verkeerd berekenen van de waarde van een voordeel van alle aard of het niet onmiddellijk juist toepassen van een nieuwe wetgeving. In die omstandigheden blijft de bijzondere aanslag achterwege en blijven de kosten aftrekbaar. Na twee jaar onzekerheid lijkt het er dus op dat we vanaf aanslagjaar 2014 terugkeren naar een regime dat in grote lijnen niet zo ver meer afstaat van wat we vroeger gekend hebben.

6 VERLAAGD TARIEF RV OP DIVIDENDUITKERINGEN VOOR KMO-VENNOOTSCHAPPEN OP NIEUW UITGEGEVEN AANDELEN SINDS 1 JULI 2013 Dividenden uitgekeerd door KMO-vennootschappen kunnen genieten van een verlaagd tarief van RV op dividenden in de mate dat: Indien voldaan werd aan deze voorwaarden bedraagt het tarief voor dividenden: - de vennootschap die deze dividenden uitkeert, een vennootschap is die als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Een vennootschap kwalificeert als kleine vennootschap indien zij (op geconsolideerde basis) niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt gedurende het laatste en het voorlaatste boekjaar: een balanstotaal van EUR, een jaaromzet van EUR en een personeelsbestand van 50 werknemers; - die dividenden voortkomen uit nieuwe aandelen op naam; - die aandelen werden uitgegeven naar aanleiding van nieuwe inbrengen in geld; - deze inbrengen zijn gedaan vanaf 1 juli 2013: Het mag dus om een oprichting van een nieuwe vennootschap gaan, maar ook om een kapitaalverhoging in een bestaande vennootschap; - de belastingplichtige deze aandelen op naam ononderbroken in volle eigendom heeft behouden vanaf de kapitaalinbreng; - het geplaatst kapitaal bedraagt minimum EURO (ongeacht de rechtsvorm van de vennootschap) en is volstort op het moment van de dividenduitkering; - Uitgekeerd bij de winstverdeling van het tweede boekjaar volgend op het boekjaar van de inbreng: 20% - Uitgekeerd bij de winstverdeling ten vroegste het derde boekjaar volgend op het boekjaar van de inbreng: 15% - In alle andere gevallen: 25% Welke beperkingen worden opgelegd? - De inbreng in kapitaal komt enkel in aanmerking voor toekenning van het verlaagd tarief RV in de mate dat zij méér bedraagt dan de kapitaalverminderingen doorgevoerd vanaf 1 mei Er wordt ook rekening gehouden met kapitaalverminderingen in verbonden vennootschappen. - De kapitaalverminderingen die plaatsvinden ná de inbreng worden eerst aangerekend op het kapitaal dat recht geeft op het verlaagd tarief RV. - De aandelen die worden toegekend naar aanleiding van een kapitaalverhoging als gevolg van de toepassing van de overgangsbepaling inzake de liquidatiebonus geven geen recht op het verlaagd tarief van RV van 15%. Een voorbeeld ter verduidelijking BVBA X heeft een boekjaar dat afsluit per 31 december. Elke euro kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1 aandeel. BVBA X heeft op 30 mei 2013 een kapitaalvermindering doorgevoerd van ,00 EURO. Het eigen vermogen ziet er als volgt uit (voor en na de kapitaalvermindering): Vóór kapitaalvermindering Na kapitaalvermindering Kapitaal Belaste Reserves Per 15 juli is er een kapitaalverhoging door inbreng in geld en met uitgifte van nieuwe aandelen van EURO. Slechts EURO komt in aanmerking voor het verlaagd tarief aangezien er na 1 mei 2013 een kapitaalvermindering van EURO heeft plaatsgevonden. Ten vroegste bij de winstverdeling over het boekjaar dat eindigt per 31 december 2015 kan een dividend worden uitgekeerd dat recht geeft op het verlaagd tarief van 20%. Bij dividenduitkeringen die betrekking hebben op latere boekjaren zal slechts 15% RV ingehouden moeten worden.

7 NIEUWE BELASTING OP MEERWAARDEN OP AANDELEN De programmawet van 27 december 2012 (B.S ) voert een nieuwe belasting in op meerwaarden op aandelen. De grote vennootschappen in de zin van artikel 15 W. Venn. zullen onderworpen zijn aan een afzonderlijke belasting van 0,412% op gerealiseerde meerwaarden op aandelen (vanaf aanslagjaar 2014) (art. 192, 1 en art. 217, 3 WIB92): - waarvan de dividenden de kwalitatieve voorwaarden vervullen voor de aftrek "Definitief Belaste Inkomsten"; - die de vennootschap gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar aanhoudt. Op deze meerwaarden mag geen enkele aftrek (zoals overgedragen verliezen, notionele interestaftrek, investeringsaftrek, verlies van het boekjaar) worden toegepast (art. 207 WIB92). Deze maatregel treedt in werking vanaf aanslagjaar Elke wijziging goedgekeurd vanaf 21 november 2012 aan de datum van afsluiting van het boekjaar blijft in ieder geval zonder uitwerking voor de toepassing van de maatregel. De vroegere vrijstelling van meerwaarden op aandelen geldt dus alleen nog voor meerwaarden op aandelen gerealiseerd door kleine vennootschappen (in de zin van art. 158 W.Venn.) en wanneer bovenstaande voorwaarden zijn vervuld (i.e. kwalitatieve voorwaarde en houdperiode). Indien de kwalitatieve voorwaarde is vervuld, maar de minimale houdperiode van 1 jaar niet is voldaan, zijn de meerwaarden op aandelen belastbaar aan een afzonderlijk tarief van 25,75% (vanaf aanslagjaar 2013) (art. 217, 2 WIB92). Indien de kwalitatieve voorwaarde niet is voldaan, zijn de meerwaarden op aandelen belastbaar aan het gewone tarief in de vennootschapsbelasting (33,99%). FISCALE KENGETALLEN AANSLAGJAAR 2014 INKOMSTEN Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,19 - Tarief notionele interestaftrek = max. 2,742% voor grote en max. 3,242 % voor kleine vennootschappen - Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (cf. verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting) = EUR - Forfait verwarming bedrijfsleiders = EUR - Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 930 EUR - Indexatie kadastraal inkomen = 1, Aftrek van restaurantkosten = 69% - Aftrek brandstofkosten = 75% (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig) - VAA privégebruik bedrijfswagen werknemer : 6/7 x catalogusprijs x CO2-percentage, waarbij CO2-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 95 g/km en voor benzine met uitstoot van 116 g/km, en stijging of daling met 0,1% per gram boven of beneden referentie-uitstoot - VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc: 180 EUR - Vrijgesteld bedrag pc-privé: 830 EUR - VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR - Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer: 380 EUR - Debetinterest op rekening-courant = 8,80% - Kilometervergoeding gebruik fiets voor woon-werkverkeer: 0,22 EUR/km - Vrijgesteld bedrag loonbonus: EUR

8 HERVORMING SYSTEEM SOCIALE BIJDRAGEN VANAF 2015 Tot op vandaag worden de sociale bijdragen berekend op een referte-inkomen op basis van het inkomen van 3 jaar terug. Dat systeem gaf de nodige problemen, zeker voor zelfstandigen die vroeger een hoog inkomen hadden maar ondertussen door bepaalde omstandigheden veel minder verdienden. Sommigen kwamen dan in de problemen omdat ze de hoge sociale bijdragen op inkomens van 3 jaar terug niet meer konden betalen, vandaar dat er nu een nieuw systeem komt. Vanaf 2015 zullen de sociale bijdragen berekend worden op basis van het beroepsinkomen van het jaar zelf. Aangezien dat inkomen pas na 2 of 3 jaar gekend is, neemt men nu als voorlopige basis het inkomen van 3 jaar terug. voorbeeld: bijdrage over 2015, voorlopige bijdrage op basis van 2012, bv EUR, daarop zullen de voorlopige bijdragen verschuldigd zijn. Stel dat in 2017 blijkt dat het inkomen van 2015 maar EUR was dan zal er een teruggave gebeuren van de betaalde sociale bijdragen op het verschil tussen (voorlopige basis) en (definitief inkomen van het jaar 2015 ). Aangezien we toch nog steeds voorlopige bijdragen betalen op het inkomen van 3 jaar terug is er nu een mogelijkheid ingebouwd waardoor je op elk moment de voorlopige bijdragen kan laten aanpassen. Omhoog is geen probleem, dat kan door een éénvoudige aanvraag of een spontane storting. Omlaag kan ook mits naleving van een aantal voorwaarden. Zo moet je het sociaal verzekeringsfonds met objectieve elementen kunnen overtuigen dat het beroepsinkomen lager zal uitvallen. Verder moet je drempels respecteren waaronder je inkomen moet zakken om verlaging van bijdragen te bekomen. Nadeel is ook dat als je het inkomen te laag inschat er later verhogingen (intresten) bijkomen die zeer hoog kunnen oplopen. Eén van de gevolgen van de hervorming is dat er nooit definitieve sociale bijdragen te betalen zijn op het inkomen van 2012 tot 2014! Dit kan tot bepaalde optimalisaties leiden, bv. het geven van tantièmes op boekjaar 2013, deze zijn belastbaar in 2014 en zullen dan geen definitieve sociale bijdragen met zich meebrengen, ook een onderneming stopzetten in het 4e kwartaal 2014 in plaats van begin 2015 kan de nodige besparingen aan sociale bijdragen met zich meebrengen. De algemene conclusie is dat het er niet éénvoudiger op zal worden en dat elke zelfstandige, in de toekomst, jaarlijks een herziening in de bus zal krijgen. Het inschatten van het inkomen, indien je de voorlopige basis wil laten wijzigen, zal ook een belangrijk gegeven worden. SPROKKELS Cash betalingen tot maximaal EURO Wanneer je als ondernemer (handelaar/dienstverlener) vaak cash betalingen ontvangt dien je vanaf nu rekening te houden met een nieuwe verlaagde grens. Vanaf 1 januari 2014 mag nog maximaal EUR contant worden betaald. Bij verkopen boven de EUR mag ten hoogste 10% van het bedrag cash betaald worden met een maximum grens van EUR. Bij de verkoop van onroerende goederen mag geen enkele contante betaling worden aanvaard.bij niet naleving van bovenstaande regeling kan er zowel aan de verkoper als de koper een strafrechtelijke boete tussen de 250 EUR en EUR worden opgelegd. Deze geldboete mag niet meer bedragen dan 10% van de ten onrechte in contanten ontvangen/betaalde sommen.

9 De fiscus werkt niet langer met pijl en boog Het feit dat de fiscale ambtenaar een computer mag aftappen en daarbij al het mailverkeer en de private data overneemt, wordt als aanstootgevend ervaren en zou een schending van de privacy zijn. De rechtbanken oordelen echter dat dit dikwijls wel toegelaten is! Wat betreft de mailbox is er gevonnist dat deze, zoals die er op het ogenblik van de controle uitziet en is opgeslagen op de bedrijfscomputer, binnen de onderzoeksbevoegdheid van de Administratie valt, zonder dat dit een schending uitmaakt van de wet op de elektronische communicatie. De Administratie moet immers de betrouwbaarheid van de geïnformatiseerde inlichtingen, bewerkingen en gegevens kunnen nagaan. De mailbox, zoals die er op het ogenblik van de controle uitziet en die opgeslagen is op de bedrijfscomputer, valt binnen de onderzoeksbevoegdheid van de fiscus.wat betreft het zoekrecht bevestigt een recent vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dat de ambtenaren ter gelegenheid van de toegang tot een particuliere woning van de belastingplichtige (waarvoor ze toestemming hebben van de politierechter) actief op zoek kunnen gaan naar boeken en stukken en aldus uit eigen beweging kasten en laden mogen openen om te kijken of daarin geen nuttige boeken en stukken te vinden zijn. De ambtenaren dienen daarvoor geen voorafgaande voorlegging en/of toestemming te vragen aan de belastingplichtige. Volgens de fiscale advocaten gaat dit te ver. Dergelijke visitaties zijn regelrechte huiszoekingen en zijn strijdig met de rechten van de mens. De advocaten roepen de politiek op kleur te bekennen en hun verantwoordelijkheid te nemen. Staatssecretaris Crombez heeft alvast laten weten dat er van het inperken van de bevoegdheden van de belastinginspecteurs geen sprake kan zijn!! Sinds 10 januari 2014 is er ook op het vlak van de inkomstenbelastingen voorzien in een meeneemrecht voor de fiscus. De controlerende ambtenaren hebben thans het recht om de boeken en bescheiden te behouden telkens wanneer zij menen dat deze nodig zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van de belastingplichtige of van derden te bepalen. Boeken en bescheiden die nog niet zijn afgesloten mogen niet worden meegenomen. Het meeneemrecht zoals het thans is geregeld doet diverse vragen rijzen inzonderheid in welke mate geïnformatiseerde gegevens en de dragers waarop zij zich bevinden, zoals laptops, kunnen worden meegenomen. Energiezuinige woningen: meer VAA dan kosten? Wanneer de vennootschap de kosten van verwarming en elektriciteit voor haar rekening ten neemt ten voordele van een bedrijfsleider, leidt dit tot een forfaitair geraamd voordeel van alle aard. Het voordeel bedraagt voor leidinggevend personeel (waartoe een bedrijfsleider behoort) EUR voor verwarming en 930 EUR voor elektriciteit. In totaal dus EUR op jaarbasis. Met de opkomst van de energiezuinige woningen en dito verwarmingstechnieken, komt het meer en meer voor dat de reële kosten de voordelen van alle aard niet overstijgen. Het pijnlijke is dat het forfait bindend is en niet kan worden verlaagd om reden dat het werkelijke voordeel lager zou zijn. Ook is het zo dat wanneer wordt verwarmd op elektriciteit en er dus enkel maar elektriciteit wordt verbruikt, er toch een voordeel moet worden weerhouden voor zowel verwarming als voor elektriciteit. De minister werd omtrent deze problematiek aan de tand gevoeld, onder meer met het argument dat dit geen stimulans is voor energiezuinig bouwen, maar helaas. De toepasselijke principes worden bevestigd, en een aanpassing van de regelgeving wordt niet in het vooruitzicht gesteld.

10 Fiscus kondigt controleacties voor burgers en ondernemingen aan Op de website van de FOD Financiën kondigt de Administratie Fiscaliteit aan dat er ook dit jaar controleacties te verwachten zijn. U bent een particulier U wordt mogelijk gecontroleerd als: - u de vrijstelling van Belgische personenbelasting vraagt voor wedden of lonen van buitenlandse oorsprong; - uw dossier al geruime tijd niet meer gecontroleerd is. U bent een onderneming U wordt mogelijk gecontroleerd als: - de verhouding tussen uw omzet en uw kosten een abnormale evolutie vertoont of niet overeenstemt met die van vergelijkbare belastingplichtigen; - uw winstmarge kleiner is dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of een niet verklaarbare daling vertoont; - er aanwijzingen zijn dat u privéaankopen heeft gedaan die in werkelijkheid beroepsaankopen zijn, en u op die manier misschien een zwart circuit hebt willen opzetten; - het vermoeden bestaat dat u BTW-kredieten ten onrechte heeft teruggevorderd of verrekend; - uw dossier al geruime tijd niet meer gecontroleerd is. In dat geval rijst de vraag of dit geen fiscaal misbruik uitmaakt waarop de antimisbruikbepaling kan worden toegepast? De minister heeft geantwoord dat dit niet het geval zal zijn. Moraal De casus op zich is qua praktisch belang niet wereldschokkend, maar het is toch interessant om vast te stellen dat de minister in deze casus bevestigt dat er geen sprake is van fiscaal misbruik. Toch heeft de belastingplichtige enkel en alleen uit fiscale overwegingen een tankkaart ter beschikking gesteld. Een andere motivatie is er niet. Het was en het is de werknemer die de brandstofkosten ten laste neemt. Na ontvangst van de tankkaart is dat alleen via een omweg, die toelaat een fiscaal voordeel mee te pikken. Afwezigheid privaat gebruik bedrijfswagen bewijzen aan de hand van rittenadministratie De laatste tijd zijn er verschillende rulings afgeleverd waarbij de Administratie haar instemming heeft gegeven met de afwezigheid van een voordeel van alle aard bij afwezigheid van privaat gebruik van een bedrijfswagen. Onlangs werd opnieuw dergelijke ruling gepubliceerd. Opmerkelijk aan deze ruling is dat aan de belastingplichtige wordt gevraagd een rittenadministratie bij te houden, niet alleen om aan te tonen dat er geen eigenlijk privaat gebruik is, maar ook geen woon-werkverkeer ingevolge het feit dat een vaste plaats van tewerkstelling zou ontstaan bij een klant. Omweg via tankkaart is geen fiscaal misbruik Een eigen bijdrage in een voordeel van alle aard is in beginsel aftrekbaar van dat voordeel. Dat is niet anders in het geval van een voordeel van alle aard voor een bedrijfswagen, hoewel er in dat geval wat bijzonderheden aan te pas komen. Zo worden we, in het geval van de voordelen voor een bedrijfswagen, wat betreft brandstofkosten geconfronteerd met de volgende eigenaardigheid. Wanneer een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld zonder tankkaart, en de gebruiker dus de brandstofkosten zelf betaalt, dan worden deze niet beschouwd als een eigen bijdrage en kunnen deze dus niet in mindering worden gebracht van het voordeel. Wanneer de bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking wordt gesteld, maar de gebruiker moet de tankbeurten toch terugbetalen aan de werkgever, dan zijn deze terugbetalingen wel eigen bijdragen die in mindering mogen worden gebracht. Het komt er dus blijkbaar op neer dat wanneer de werkgever alles betaalt en vervolgens een bijdrage vraagt van de werknemer, deze bijdrage wel aftrekbaar is van het voordeel, terwijl dit niet het geval is wanneer diezelfde kosten rechtstreeks door de genieter van het voordeel worden betaald. Liquideren aan 10% nu of nooit! Naar het einde van de maand mei komt zo n point of no return eraan voor de liquidatiebonus: de liquiditeitsbonus is de belasting die je betaalt bij vereffening van jouw vennootschap. Je kan het bijna niet gemist hebben in de pers dat deze liquiditeitsbonus vanaf 1 oktober 2014 stijgt van 10% naar 25%. Voor sommige vennootschappen is de oplossing simpelweg liquideren voor 30 september Deze keuze stelden wij wel aan enkele klanten voor, waarvan er een aantal inmiddels ver gevorderd zijn in hun liquidatieproces. Welnu een vennootschap liquideren gebeurt niet Doorlooptijd vereffeningsprocedure 4 tot 5 maanden Een ganse procedure moet gevolgd worden, waarbij ook de rechtbank van koophandel ingeschakeld moet worden (2x zelfs). Als we weten dat: - Per 30 september 2014 de liquidatiebonus verhoogd wordt - Een vereffeningsprocedure toch wel 4 à 5 maanden doorlooptijd vergt. - De rechtbanken in juli en augustus op een lager pitje draaien. Dan is de conclusie snel getrokken: wil je nog liquideren met gebruik van de lage liquiditeitsbonus van 10%, dan je moet er nu dringend werk van maken!

11 Hef extra belastingen (interview in Knack April 2014 Fons Verplaetse ere-gouverneur Nationale Bank) Waar kan nog geld worden gevonden? Volgens Verplaetse door meer belastingen. Volgens hem heeft de notionele interestaftrek ervoor gezorgd dat er meer geld ging naar machines en niet zozeer naar werkgelegenheid. Hij pleit er dan ook voor om de notionele-interest aftrek aan te passen. Daarnaast zegt hij dat er zeker nog ruimte is voor milieu belastingen en je kunt ook een beperkte verhoging van de overheidsheffing op inkomens uit vermogen invoeren. Tot slot moeten we ook een beperkte BTW-verhoging overwegen. Dat alles moet 5 miljard EUR bijkomende belastingen opleveren. Dit schreef Cicero in 51 voor Christus over de staat van de Romeinse Schatkist,,De begroting moet in evenwicht zijn, de schatkist opnieuw gevuld, de staatsschuld verminderd, het ambtenarenkorps moet verkleind worden en hulp aan buitenlandse gebieden moet worden verminderd om een staatsbankroet te voorkomen. Het volk moet werken en niet leunen op de staat voor zijn onderhoud" citaat uit de 'República', een boek over de ideale staat van Marcus Cicero uit 51 voor Christus. KANTOREN: Grote Markt AARSCHOT Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Romeinsesteenweg WEMMEL Tel. +32 (0) Fax: +32 (0) Website :

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3).

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3). Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/4 dd. 09.09.2013 Wetswijziging op 1 januari 2011 Artikelen 45, 1, 1quinquies en 2 en 19, 1, van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Actuasessie NEEM JE AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN ONDER DE LOEP! Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Unizo Inhoud actuasessie 1. Inleiding 2. Werkelijke kosten of kostenforfait? 3.

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

De wijzigingen aan de regelgeving

De wijzigingen aan de regelgeving aangeboden door www.boekhouder.be De bijzondere aanslag van 309% wordt versoepeld De wetgever heeft zeer recent een wetswijziging gepubliceerd die voorziet in een versoepeling van de bijzondere aanslag

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers KOSTEN bewezen kosten (art. 49WIB92) of het forfait (automatisch toegekend) supplementair forfait verre verplaatsingen : - enkel mogelijk voor niet kostenbewijzers een speciaal forfait is van toepassing

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen. Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013

Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen. Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013 Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen aes Luc M Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013 Fiscaal KMO- beleid Bestaande fiscale voordelen GunsCg afschrijvingsregime Geen proratering

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit van bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik,

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 Inhoudstafel 1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 1.1. De vennootschapsrechtelijke regels... 1 1.1.1. Kunt u met uw vennootschap eigenlijk wel privé-uitgaven doen?... 1 1.1.2.

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie