Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger."

Transcriptie

1 Vorstlaan Brussel - België T F Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van haar werknemers of bedrijfsleiders, staat ze hen meestal ook toe deze bedrijfswagen voor privédoeleinden te gebruiken. Het voordeel dat voortvloeit uit het privégebruik van een bedrijfswagen maakt een voordeel van alle aard uit dat onderworpen is aan belasting en een aan de RSZ te betalen CO 2 -taks. I FISCAALRECHTELIJKE ASPECTEN 1 Voor de verkrijger Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. 1.1 Raming van het belastbaar voordeel Sinds 1 januari 2012, wordt het belastbaar voordeel berekend door een CO 2 -percentage toe te passen op 6/7 de van de cataloguswaarde van het voertuig. 6/7 van de cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig vermenigvuldigd met een CO 2 -percentage Artikel 36 van het Wetboek Inkomstenbelastingen definieert de cataloguswaarde als de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en de werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Om de catalogusprijs te bepalen, moet men ook nagaan of de prijs al dan niet gegarandeerd werd door de concessiehouder bij de bestelling van het voertuig. In geval van prijsgarantie, moet de catalogusprijs op het ogenblik van de bestelling gebruikt worden voor de berekening van het belastbaar voordeel. Bij gebrek aan prijsgarantie, is de catalogusprijs gelijk aan de facturatieprijs van het voertuig in nieuwe staat. Voor praktische voorbeelden van de berekening van de cataloguswaarde (vooral voor de voertuigen ingeschreven in het buitenland, optiepakketten, promotionele acties bij een constructeur, accessoires betaald door de werkgever, enz.) verwijzen we naar de vragen 19 tot 34 van de FAQ van de administratie

2 Teneinde rekening te houden met de periode die is verstreken sinds de datum van eerste inschrijving van het voertuig bij de Directie Inschrijvingen van Voertuigen moet deze cataloguswaarde vermenigvuldigd worden met een percentage dat is bepaald in de onderstaande tabel: Periode verstreken, sinds de eerste inschrijving van het voertuig (een begonnen maand telt als een volledige maand) Bij de berekening van het voordeel in aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde Van 0 tot 12 maanden 100% Van 13 tot 24 maanden 94% Van 25 tot 36 maanden 88% Van 37 tot 48 maanden 82% Van 49 tot 60 maanden 76% Vanaf 61 maanden 70% Het CO 2 -basispercentage bedraagt 5,5% voor een uitstoot van: 110 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor; 91 g/km voor voertuigen met dieselmotor. Deze bedragen zullen via een koninklijk besluit aangepast kunnen worden, in functie van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuw ingeschreven voertuigen over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van 2011 (referentiejaar). Wanneer de CO 2 -uitstoot van het betrokken voertuig hoger ligt dan de voormelde bedragen (110 of 91 g/km), wordt het basispercentage (5,5%) met 0,1% per CO 2 -gram vermeerderd, tot maximaal 18%. Indien de CO 2 -uitstoot echter lager ligt dan deze bedragen (110 of 91 g/km), wordt het basispercentage (5,5%) met 0,1% per CO 2 -gram verminderd, tot minimaal 4%. Dit minimum is dus in ieder geval van toepassing voor voertuigen die 0 gram CO 2 per kilometer uitstoten, zoals elektrische voertuigen. Voor de voertuigen waarvoor geen gegevens met betrekking tot de CO 2 -uitstootgehaltes beschikbaar zijn, zullen de percentages van 205 g/km (benzine, LPG of aardgasmotor) en 195 g/km (diesel) van toepassing zijn. Het berekende voordeel mag nooit minder bedragen dan 820,00 EUR per jaar (te indexeren bedrag; EUR voor het inkomstenjaar 2015). Voorbeeld 1: Een werknemer beschikt over een nieuwe bedrijfswagen Audi A6 (eerste periode van 12 maanden) met een dieselmotor en een CO 2 -uitstoot van 129 gr/kilometer en waarvan de cataloguswaarde ,00 EUR bedraagt. De CO 2 coëfficiënt is gelijk aan: 5,5% + [(129-91) x 0,1] = 9,3%. Het jaarlijks voordeel van alle aard: ( x 6/7) x 9,3% = 3.005,23 EUR. 2 van

3 Voorbeeld 2: Een werknemer beschikt over een bedrijfswagen Audi A6 met een dieselmotor en een CO 2 -uitstoot van 129 gr/kilometer en waarvan de cataloguswaarde ,00 EUR bedraagt. Het voertuig is 50 maanden geleden ingeschreven bij de DIV. De CO 2 coëfficiënt is gelijk aan: 5,5% + [(129-91) x 0,1] = 9,3%. Het jaarlijks voordeel van alle aard: [( x 76%) x 6/7] x 9,3% = 2.283,97 EUR. 1.2 Vermindering van het belastbaar voordeel Het belastbaar voordeel wordt verminderd ten belope van de persoonlijke bijdrage van de werknemer in de kosten van de bedrijfswagen. Op dit punt verduidelijkt de FAQ van de administratie "dat het fundamenteel is dat die eigen bijdrage een tussenkomst van de werknemer/bedrijfsleider betreft in iets (in casu een voertuig) dat hem door de werkgever/onderneming ter beschikking wodt gesteld" 2. Voortaan zullen uitsluitend de betaling van kosten die deel uitmaken of bijdragen tot de vaststelling van de cataloguswaarde inbegrepen zijn in de eigen bijdrage. Wanneer een werknemer of bedrijfsleider de kosten voor opties zelf gedragen heeft, kan deze bijdrage in mindering worden gebracht van het belastbaar voordeel (zoals bepaald op basis van de hierboven vermelde regels) voor zover deze opties de cataloguswaarde vermeerderd hebben. Indien een eenmalige bijdrage wordt betaald, dan mag de werknemer of de bedrijfsleider deze bijdrage slechts één keer aftrekken in het jaar van de betaling en mag deze bijdrage niet over verschillende jaren worden gespreid. Voorbeeld 1: Een werknemer beschikt over een nieuwe bedrijfswagen BMW serie 5 met een dieselmotor en een CO 2- uitstoot van 125 gr/kilometer en waarvan de cataloguswaarde ,00 EUR bedraagt. Het voordeel van alle aard bedraagt dan 3.120,09 EUR 3. Indien de werknemer voor dit voordeel een bijdrage levert van 3.120,09 EUR per jaar (of 260,01 EUR per maand), dan zal hij niet worden belast op dit voordeel van alle aard. Voorbeeld 2: Een werknemer beschikt over dezelfde BMW serie 5 maar wenst aan het model enkele opties toe te voegen. Hij betaalt in één keer het bedrag van de aanvullende opties voor een bedrag van 5.000, [5,5% + [(125-91) x 0,1]] x ,00 x 6/7 = 3.120,09 EUR 3 van

4 EUR. De cataloguswaarde is ,00 EUR (cataloguswaarde inbegrepen de opties om aftrekbaar te zijn). Het voordeel van alle aard voor het voertuig bedraagt 3.501,51 EUR 4. De eigen bijdrage is aftrekbaar en is bovendien ook hoger dan het belastbaar voordeel. Hij zal op dit voordeel van alle aard niet worden belast. Aangezien het een eenmalige bijdrage betreft, mag het restbedrag niet worden overdragen naar de volgende jaren. De persoonlijke bijdrage van de werknemer kan verschillende vormen aannemen. Gewoonlijk doet de werkgever een inhouding op het nettoloon van de werknemer of maakt hij een factuur op voor het privégebruik van het voertuig. 1.3 Brandstofkosten: de truc met de tankkaart Vóór 2012 werden brandstofkosten beschouwd als een persoonlijke bijdrage en dus aftrekbaar van het voordeel van alle aard. Sinds 2012 vormen brandstofkosten enkel nog een persoonlijke bijdrage op voorwaarde dat de werkgever een tankkaart ter beschikking stelt en de werknemer de brandstofkosten ten laste neemt 5. Vele bedrijven pasten daarom hun car policy aan: de brandstofkosten worden voortaan door de werkgever betaald, die ze als persoonlijke bijdrage voor het gebruik van de wagen terugvordert. De Minister van Financiën bevestigde dat deze werkwijze is toegestaan en niet strijdig is met de fiscale antimisbruikbepalingen van artikel 344 WIB De fiscale administratie heeft eveneens bevestigd 7 dat wanneer enkel een tankkaart (dus zonder bedrijfswagen) wordt toegekend, de forfaitaire bepaling van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagens niet van toepassing is. Bijgevolg is de algemene regel hierop van toepassing: het belastbaar voordeel wordt berekend op de werkelijke waarde van de brandstofkosten. In de praktijk betekent dit dat het belastbaar voordeel gelijk is aan de brandstofkosten voor de niet-professionele verplaatsingen. Mogen daarentegen niet in mindering worden gebracht: kosten voor carwash, tolkosten in het buitenland, een verzekering gesloten door de bestuurder voor het privégebruik, enz. Voor praktische voorbeelden van de kosten die al dan niet - door de fiscale administratie- aangemerkt kunnen worden als eigen bijdrage verwijzen wij naar de vragen n 44 tot 55 van de FAQ 8. 4 [5,5% + [(125-91) x 0.1]] x ,00 x 6/7 = 3.501,52 EUR 5 Indien een bedrijfswagen zonder tankkaart ter beschikking wordt gesteld, dan kunnen de door de werknemer betaalde brandstofkosten bijgevolg niet in mindering worden gebracht van het voordeel van alle aard van de bedrijfswagen. 6 Parlementaire vragen, beknopt verslag van 22 oktober 2013 (CRABV 53/COM 837). 7 V.A., Kamer, g.z , vraag nr. 213 van 27 februari 2012, QRVA, nr. 53/059, p. 138 (Van der Maelen); V.A., Kamer, g.z , vraag nr. 244 van 5 januari 2010, QRVA, nr. 52/92, p. 73 (Jambon) van

5 1.4 Aftrek woon-werkverkeer De belastingplichtige aan wie een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld kan ervoor kiezen om de kosten van het woon-werkverkeer als (werkelijke) beroepskosten af te trekken. Het bedrag van de werkelijke beroepskost bedraagt slechts 0,15 EUR per kilometer 9. Deze situatie is enkel van toepassing op werknemers of bedrijfsleiders die geen gebruik maken van de forfaitaire aftrek van beroepskosten. De kosten die worden afgetrokken voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de werkplaats mogen nooit hoger zijn dan het bedrag van het voordeel van alle aard (dit laatste eventueel verhoogd met de persoonlijke bijdrage van de werknemer). Indien de belastingplichtige kiest voor de aftrek van forfaitaire beroepskosten, dan zal het belastbaar voordeel van alle aard dat volgt uit de ter beschikkingstelling van de bedrijfswagen kunnen worden verminderd met 380,00 EUR per jaar 10. Om van deze vermindering te kunnen genieten is het belangrijk dat het voordeel op een correcte manier werd aangegeven op de fiscale fiche (zie hierna). 1.5 Aangifte van het belastbaar voordeel Het voordeel van alle aard ingevolge het privégebruik van de bedrijfswagen moet worden vermeld op de fiscale fiche (werknemer) of (bedrijfsleider). Indien geen fiscale fiche wordt opgemaakt, loopt de werkgever het risico een aanslag geheime commissielonen van 100%, te vermeerderen met een aanvullende crisisbijdrage van 3% (of 103% in het totaal), te moeten betalen. De werkgever kan slechts ontsnappen aan de betaling van deze bijzondere aanslag als hij kan aantonen dat de begunstigde het voordeel binnen de wettelijke termijnen opgenomen heeft in zijn belastingaangifte of in een gelijkaardige aangifte in het buitenland. Als een dergelijke aangifte niet gebeurd is, kan de werkgever slechts ontsnappen aan de betaling van de aanslag als de begunstigde van het voordeel op ondubbelzinnige is geïdentificeerd uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het betreffend aanslagjaar. 11 Om op correcte wijze de fiscale fiche in te vullen (werknemer), moet er een onderscheid worden gemaakt al naargelang het voertuig: ofwel uitsluitend voor de "eigenlijke" privéverplaatsingen (in de vrije tijd) wordt gebruikt Het voordeel moet voor het volledig bedrag worden vermeld in het vak 9, rubriek b) "Voordelen van alle aard". ofwel uitsluitend voor woon-werkverplaatsingen wordt gebruikt Het voordeel moet voor het volledig bedrag worden vermeld in het vak 18 "Bijdragen in de reiskosten", rubriek c) "Ander vervoersmiddel". ofwel gemengd wordt gebruikt (voor eigenlijke privéverplaatsingen en voor de woon-werkverplaatsingen) 9 Artikel 66, 4 WIB Bedrag voor aanslagjaar 2016 (inkomstenjaar 2015). 11 Artikel 219, al. 7 WIB van

6 In dit geval moet het voordeel als volgt worden vermeld op de fiche : maximaal 380,00 EUR (aanslagjaar inkomsten 2015) in vak 18 "Bijdragen in de reiskosten", rubriek c) "Ander vervoermiddel"; het verschil tussen het bedrag van 380,00 EUR en het gewaardeerd voordeel van alle aard in het vak 9, rubriek b "Voordelen van alle aard". Op de individuele fiscale fiche (bedrijfsleiders), moet het voordeel van alle aard worden vermeld in het vak 9, rubriek c) "Voordelen van alle aard". 2 Voor de werkgever Voor de fiscale behandeling in hoofde van de werkgever in de vennootschapsbelasting moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de kilometers afgelegd voor rekening van de vennootschap en de kilometers afgelegd voor privédoeleinden. Tevens moet er in hoofde van de werkgever rekening worden gehouden met een bijkomende verworpen uitgave alsook met een solidariteitsbijdrage. 2.1 Aftrekbeperking in hoofde van de vennootschap Alle kosten die verband houden met het gebruik van het voertuig voor rekening van de werkgever zijn in beginsel aftrekbaar voor de werkgever. De aftrek is beperkt tot een bepaald percentage dat varieert naargelang de CO 2 -uitstoot van de wagen 12. Sinds 1 januari 2010 gelden de volgende percentages: CO 2 -uitstoot (in gram CO 2 per km) Diesel Benzine Aftrekpercentage tot 60 tot % > 60 tot 105 > 60 tot % > 105 tot 115 > 105 tot % > 115 tot 145 > 125 tot % > 145 tot 170 > 155 tot % > 170 tot 195 > 180 tot % > 195 (of onbekend) > 205 (of onbekend) 50% Voor voertuigen die een uitstoot hebben van 0 gram CO 2 per kilometer (bijv. elektrische wagens) bedraagt het aftrekpercentage 120%. Let echter wel dat in de vennootschapsbelasting (dit in tegenstelling tot de personenbelasting) de 120% aftrekbaarheid onderhevig is aan de zogenaamde onaantastbaarheidsvoorwaarde. Dit maakt dat de belastingvrije reserve (die ontstaat door de onaantastbaarheidsvoorwaarde) maar tijdelijk van aard is. Bij een latere ontbinding en vereffening van de vennootschap zal deze belastingvrije reserve belast worden. Voor auto s waarvoor er geen officiële emissiecijfers beschikbaar zijn, is het laagste aftrekpercentage van 50% van toepassing. Die regel is van belang voor oudere auto s, maar ook voor auto s die ingevoerd zijn van buiten de EU en van een type waarvoor geen officiële Europese technische specificaties bekend zijn. 12 Artikel 198bis WIB van

7 Deze aftrekpercentages gelden enkel voor werkgevers-vennootschappen. Voor zelfstandigen, vrije beroepers, e.d.m. geldt in alle gevallen een aftrekbeperking van 75%. Let op: sinds 1 januari 2010 is de aftrek van de brandstofkosten beperkt tot 75% (zowel voor werkgeversvennootschappen, als voor zelfstandigen, vrije beroepers, e.d.m.). De financieringskosten en mobilofoonkosten blijven in alle gevallen aftrekbaar ten belope van 100%. 2.2 Privégebruik met toekenning van voordeel alle aard in hoofde van de gebruiker Het toegekende voordeel alle aard kan afgetrokken worden van de vennootschapsbelasting. Indien de werknemer gratis met een auto van de vennootschap rijdt, dan wordt hij in principe belast op een voordeel van alle aard berekend overeenkomstig de bovenstaande principes. De fiscale administratie heeft altijd aanvaard dat, wegens het feit dat het voordeel belast wordt bij de werknemers, de kosten voor het privégebruik loonkosten zijn en geen autokosten en dus niet moeten beperkt worden. Daarom mag de vennootschap de niet-aftrekbare autokosten verminderen met het deel ervan dat betrekking heeft op het privégebruik 13. In de praktijk aanvaardde de fiscus dat voor de eenvoud de niet-aftrekbare autokosten verminderd werden met het forfaitair berekende voordeel alle aard van de wagen. Om van deze aftrek te kunnen genieten, is het noodzakelijk het voordeel van alle aard te vermelden op de fiscale fiche of "Bijkomende" verworpen uitgave Bij de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard voor de ter beschikkingstelling van de bedrijfswagen heeft de wetgever de wens gehad om de belastingdruk op de bedrijfswagen te spreiden tussen zowel de gebruiker van het voertuig als de werkgever. Om die reden wordt het voordeel van alle aard beperkt tot 6/7 de. In hoofde van de werkgever kwalificeert dan 1/7 de van het voordeel als een verworpen uitgave, onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Dit deel komt overeen met 17% van het voordeel van alle aard. Deze 17% moet steeds berekend worden op het voordeel van alle aard Solidariteitsbijdrage De solidariteitsbijdrage wordt berekend in functie van de CO 2 -uitstoot van het voertuig en is verschuldigd in geval van een persoonlijk gebruik door de werknemer van het door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig. Deze solidariteitsbijdrage mag op fiscaal vlak worden aangemerkt als een wettelijk verschuldigde sociale last en is bijgevolg niet onderworpen aan de aftrekbeperkingen die van toepassing zijn op autokosten 14. Voor de berekening van de solidariteitsbijdrage zie hierna.. 13 Com.I.B. 66/41 en 195/ V.& A. Kamer , nr van 3 maart 2008, p van

8 3 BTW De BTW op de ter beschikkingstelling van bedrijfswagens werd grondig aangepast. Wanneer de werkgever aan zijn bedrijfsleiders of aan zijn personeelsleden een bedrijfswagen voor privédoeleinden of, meer algemeen, voor andere doeleinden dan deze van de economische activiteit van de vennootschap-werkgever ter beschikking stelt, maakt dit in overeenstemming met artikel 19, 1 van het Wetboek van de BTW een dienst uit die principieel aan BTW is onderworpen. Op het niveau van de BTW is de persoon die de heffing ondergaat niet de gebruiker maar wel de belastingplichtige die het voordeel verschaft. De heffing is bijgevolg een vorm van rechtzetting van de BTWaftrek die aanvankelijk werd verricht en waarop teruggekomen wordt omwille van het privé-gebruik. Voor de voertuigen die zowel voor privé- als voor professionele doeleinden gebruikt worden (gemengd gebruik) moet de aftrekbare BTW worden bepaald in functie van het percentage van het beroepsmatige gebruik van de bedrijfswagen. Dit wil zeggen dat indien de werkgever een bedrijfswagen aankoopt, hij de BTW over de aankoopprijs moet beperken in functie van het beroepsmatige gebruik van de bedrijfswagen. Bij leasing moet de aftrek van de BTW over de huurprijs dan weer beperkt worden in functie van het beroepsmatige gebruik van de bedrijfswagen. Volgens de recente beslissing van de BTW administratie nr. E.T /3 van 11 december 2012, moet het percentage van de aftrekbare BTW worden bepaald op basis van één van de 3 volgende methodes: Methode 1: de aftrekbare BTW wordt per vervoermiddel bepaald op basis van de werkelijke beroepskilometers. Deze gaat uit van volgende formule: "% aftrekbaar = [(Totaal aantal km s - afstand woonwerk 15 x 2 - privé km s) x 100] / Totaal aantal km s" Methode 2: de werkgever maakt gebruik van de volgende formule: "% privé = [(afstand woonwerk x 2 x ) x 100] / totale afstand" Methode 3: de aftrekbare BTW kan forfaitair worden vastgesteld op 35% 16. De werkgever mag methode 1 combineren met methode 2. Dit betekent dat hij per voertuig de keuze mag maken om ofwel methode 1 ofwel methode 2 toe te passen. Deze keuze geldt per (lopend) kalenderjaar. Methode 3 is niet combineerbaar met een andere methode. Zij geldt voor alle wagens en moet worden toegepast voor een periode van minstens drie jaar. Het aftrekbare BTW percentage zoals bepaald volgens één van de hiervoor vernoemde methoden moet worden toegepast op de BTW geheven op alle kosten die verband houden met het ter beschikking gestelde voertuig, o.a.: de aankoop en de huur van een voertuig 15 Afstand woon-werk = de reële afstand van de woonplaats tot de werkplaats in kilometer. 16 Ingevolge Beslissing E.T /4 van 9 september 2013 die van toepassing is vanaf 1 januari De oorspronkelijke Beslissing E.T /3 van 11 december 2012 ging uit van een autopark van minimaal 4 wagens. 8 van

9 de aankoop van brandstof de uitgaven voor herstelling en onderhoud de aankoop van toebehoren In ieder geval kan de aftrek nooit meer bedragen dan 50%, ook al zou het beroepsmatige gebruik hoger zijn dan 50%. II SOCIALE ZEKERHEIDSRECHTELIJKE ASPECTEN 1 Solidariteitsbijdrage gebaseerd op CO 2 -uitstootgehalte Op het privégebruik van bedrijfswagen wordt een solidariteitsbijdrage toegepast. De solidariteitsbijdrage wordt berekend op basis van het CO 2 -uitstootgehalte van de bedrijfswagen. De solidariteitsbijdrage, die minstens 25,10 EUR 17 onderstaande formule: per maand bedraagt, wordt berekend volgens voor benzinevoertuigen: [(CO 2 -gehalte x 9,00 EUR) 768,00 EUR] / 12 voor dieselvoertuigen: [(CO 2 -gehalte x 9,00 EUR) 600,00 EUR] / 12 voor LPG-voertuigen: [(CO 2 -gehalte x 9,00 EUR) 990,00 EUR] / 12 voor voertuigen met elektrische aandrijving: 25,10 EUR/maand 18 Het bedrag van de solidariteitsbijdrage wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Voor het jaar 2015, is de indexatiecoëfficiënt gelijk aan 1,2051. Voor het jaar 2016 zal de indexatiecoëfficiënt aan 1,2267 gelijk zijn. Zo is bijvoorbeeld bij een benzinewagen met een CO 2 -uitstootgehalte van 150 gr/km een maandelijkse solidariteitsbijdrage van 58,45 EUR verschuldigd als volgt berekend: [(150,00 EUR x 9,00 EUR) 768,00 EUR] / 12 x 1,2051 (bedrag 2015). Voor voertuigen waarvoor het CO 2 -uitstootgehalte niet gekend is geldt een CO 2 -uitstootgehalte van 182 (benzine) of 165 (diesel). Het betreft hier meestal oudere wagens waarvoor destijds geen CO 2 -gegevens werden vastgelegd. 17 Bedrag geïndexeerd voor 2015; basisbedrag gelijk aan 20,83 EUR. 18 Wij wensen er op te wijzen dat ingeval van niet-betaling van de CO 2 bijdrage de sanctie enorm zwaar kan uitvallen. Immers, naast de toepassing van andere burgerrechtelijke sancties en strafrechtelijke bepalingen, is de werkgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd indien het bewezen is dat hij één of meerdere wagens die onderworpen waren aan de solidariteitsbijdrage niet aangegeven heeft, of indien hij één of meerdere foutieve aangiften ingediend heeft met het oog op het omzeilen van de betaling van de bijdrage of een deel ervan. Het bedrag van deze forfaitaire vergoeding is gelijk aan het dubbele van de ontdoken bijdragen. De RSZ heeft evenwel de mogelijkheid om in uitzonderlijke omstandigheden het bedrag van deze forfaitaire vergoeding te verminderen. 9 van

10 2 Voor welke bedrijfswagens? 1- De solidariteitsbijdrage is enkel verschuldigd indien de bedrijfswagen ook voor andere dan beroepsdoeleinden is bestemd Hieronder worden zowel woon-werkverkeer door de werknemer als zuivere privéverplaatsingen bedoeld. De bedoelde hypothese is deze waarin de werkgever de bedrijfswagen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking stelt van de werknemer. Dit betekent dat ook de terbeschikkingstelling van een wagen door een leasingmaatschappij, die terugbetaald wordt door de werkgever onder het toepassingsgebied van deze bepalingen valt. De bedrijfswagenmoet een voertuig zijn dat behoort tot de zogenaamde categorieën M1 of N1. De categorie M1 omvat de personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen. Tot de categorie N1 behoren de auto s voor dubbel gebruik ingericht voor het vervoer van goederen, de trekkers en de utilitaire vrachtauto s met een maximale massa van kg. 2- In zijn "Instructies" maakt de RSZ een onderscheid tussen gewone voertuigen en utilitaire voertuigen ( wat de fiscus kwalificeert als lichte vrachtwagens). Als de werknemer enkel een utilitair voertuig gebruikt voor zijn woon-werkverkeer (zonder ander privégebruik) is de CO 2 -solidariteitsbijdrage niet verschuldigd. Bij gewone voertuigen worden de verplaatsingen die de werknemer uitvoert met een gewoon voertuig om zich van zijn woonplaats naar een werkplaats, die niet zijn vaste werkplaats is, te begeven, niet beschouwd als woon-werkverkeer. Een vaste werkplaats voldoet aan de volgende twee voorwaarden: het gaat om een plaats waar de werknemer effectief prestaties van enige omvang verricht (zijn eigen onderneming, een werf, een klant...); het voertuig wordt ten minste 40 dagen per jaar gebruikt om zich naar dezelfde plaats te begeven, wat geen opeenvolgende dagen hoeven te zijn. Van zodra men 40 dagen bereikt heeft op één plaats, is de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor het hele jaar. Als er geen vaste werkplaats is en geen ander privégebruik van het voertuig, dan is er geen solidariteitsbijdrage verschuldigd. Als er privégebruik is, dan is de solidariteitsbijdrage in elk geval verschuldigd. 3- In zijn "Instructies" neemt de RSZ daarentegen een erg strikt standpunt in wat betreft de mogelijkheden voor de werkgever om te bewijzen dat er geen gebruik "anders dan louter professioneel" was. 19 In zijn "Instructies" spreekt de RSZ over "gebruik ander dan louter professioneel". 20 De RSZ verduidelijkt tevens in zijn "Instructies" dat de CO 2-bijdrage eveneens verschuldigd is voor het collectief vervoer van werknemers, tenzij mits voldaan is aan bepaalde strikte voorwaarden. 10 van

11 De RSZ verduidelijkt vervolgens in zijn "Instructies" dat de CO 2 -bijdrage verschuldigd is voor elke maand waarin het voertuig ter beschikking is gesteld van een werknemer en dit zelfs indien de werknemer het voertuig gedurende een deel van de maand niet gebruikt heeft. Wanneer de werknemer van voertuig verandert in de loop van een maand, zal het meest gebruikte voertuig in rekening gebracht worden. Als de werknemer meerdere bedrijfswagens gebruikt zonder dat het om een vervanging gaat, dan is de bijdrage verschuldigd voor elke gebruikte wagen. 3 En wat als de werknemer betaalt voor het privégebruik van de bedrijfswagen? De solidariteitsbijdrage zal eveneens verschuldigd zijn, ongeacht of de werknemer zelf al dan niet een financiële bijdrage levert in de financiering of het gebruik van de wagen. Het feit dat de werknemer betaalt voor het gebruik van de wagen, heeft geen effect op het niveau van de sociale zekerheid. Claeys & Engels Dit document is bestemd om algemene informatie te geven over de fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke aspecten van het behandelde onderwerp. Vanzelfsprekend waken wij over de betrouwbaarheid van deze informatie. Dit document bevat echter geen juridische analyse of advies en kan in geen geval de aansprakelijkheid van Claeys & Engels in het gedrang brengen. 11 van

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ s Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet.

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Februari 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde.

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde. Opties Onder cataloguswaarde verstaat men: de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van werkelijk betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met kortingen,

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Tijdens de vakantieperiode van een werknemer behoudt de werknemer het recht om met de bedrijfswagen te rijden.

Bedrijfswagens. Tijdens de vakantieperiode van een werknemer behoudt de werknemer het recht om met de bedrijfswagen te rijden. Bedrijfswagens De tijd dat een bedrijfswagen enkel ter beschikking werd gesteld aan directieleden en nietsedentaire werknemers is voorbij. Werkgevers kennen steeds vaker een bedrijfswagen toe aan werknemers

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht*

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* 1 Voordeel van alle aard bij gebruik van een bedrijfsauto Berekening privégebruik Een werknemer of bedrijfsleider die van zijn werkgever

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit van bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik,

Nadere informatie

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik.

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik. RSZ BEPERKT TOEPASSINGSGEBIED SOLIDARITEITSBIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS (CO2-TAKS) EN MOGELIJKHEID TOT TERUGVORDERING VAN ONTERECHT BETAALDE SOLIDARITEITSBIJDRAGEN Sinds geruime tijd is er op het voordeel van

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014 PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2014 1 SOCIAAL : DE CO 2 -BIJDRAGE AAN DE RSZ 1.1 PRINCIPE Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011

PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011 PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011 1 SOCIAAL : DE CO 2 -BIJDRAGE AAN DE RSZ 1.1 PRINCIPE Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,

Nadere informatie

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer Proces nr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef De Duffeleer Aanpassing gegevens 4

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Is uw bedrijfswagen nog langer een

Is uw bedrijfswagen nog langer een Is uw bedrijfswagen nog langer een voordeel? 8 maart 2012 Agenda Bedrijfswagens in België Personenbelasting Vennootschapsbelasting Btw Arbeidswetgeving Belasting op de in verkeersstelling / Verkeersbelasting

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE 11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE FISCALE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSFIETS ALD Automotive biedt u twee oplossingen met bedrijfsfietsen: ALD companybike: u financiert een fiets als professioneel

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider.

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be DE BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING www.iuslaboris.com De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Een auto inschrijven

Een auto inschrijven Een auto inschrijven Wanneer moet een auto worden ingeschreven? Zodra een nieuw of tweedehands voertuig in België op de openbare weg wordt gebracht, moet het voertuig worden ingeschreven. Ook wanneer een

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Firmawagens : het moment van de akkoorden...

Firmawagens : het moment van de akkoorden... Firmawagens : het moment van de akkoorden... R. LASSAUX 5 000 of 7 500 km, naargelang de woon-werktrajecten korter of langer zijn dan 25 km : in algemene regel zijn dit de nieuwe forfaitaire grondslagen

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark. Kristiaan Andries

Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark. Kristiaan Andries Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark Kristiaan Andries Arbeidsrelatie loon arbeid 2 WG stelt de bedrijfswagen ter beschikking Bedrijfswagen = gereedschap Doel = hulpmiddel

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten. Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM

Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten. Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM page 2 OVERZICHT Herinnering : fiscaliteit van werkgebonden mobiliteit Mobiliteitsbudget page

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens Nieuwsbrief 2012-1 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens De regeling inzake de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe regering is er in geslaagd

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN Laat u niet overrompelen door de kosten van een voertuig, anticipeer! De verschillende kosten waarmee men rekening moet houden voor de berekening van de TCU

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek CIRCULAIRES EN BESLISSINGEN Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar publiceerde de btw-administratie haar langverwachte addendum betreffende de btw-aftrek op gemengd

Nadere informatie

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3).

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3). Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/4 dd. 09.09.2013 Wetswijziging op 1 januari 2011 Artikelen 45, 1, 1quinquies en 2 en 19, 1, van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding 6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding Met een forfaitaire onkostenvergoeding wordt bedoeld dat de vennootschap een vast bedrag per maand terugbetaalt aan de bedrijfsleider

Nadere informatie

Fiscale brochure Lichte vrachtwagen

Fiscale brochure Lichte vrachtwagen Fiscale brochure Lichte vrachtwagen Inhoudsopgave 1 Wat is een lichte vrachtauto?... 2 2 Welke types genieten van een gunstig fiscaal stelsel?... 3 3 Welke fiscale voordelen heeft een echte lichte vrachtauto?...

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

Update HR - Fiscaliteit

Update HR - Fiscaliteit Update HR - Fiscaliteit N E W S L E T T E R, 1 8 M A A R T 2 0 1 0 I N H O U D : Eigen kosten van de werkgever 2 Cheques 4 Fietsvergoeding 5 Bedrijfswagens 7 Eind 2009, begin 2010 heeft de Belgische overheid

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 123 www.moorestephens.be Onderwerp De BTW-aftrek op personenwagens: hoe moeten we dit voortaan aanpakken in de praktijk? Datum 17 januari 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Beter verlonen 2014.book Page 119 Thursday, September 4, 2014 4:52 PM DEEL 1: Fiscale en sociale aspecten bij verloning in het werknemersstatuut Tevens zullen de beroepskosten voor woon-werkverplaatsingen

Nadere informatie

W at betekent mobiliteitsbudget voor de werknemer? Lieve Michiels Nathalie Van Bauwel

W at betekent mobiliteitsbudget voor de werknemer? Lieve Michiels Nathalie Van Bauwel W at betekent mobiliteitsbudget voor de werknemer? Lieve Michiels Nathalie Van Bauwel Aan de slag met het mobiliteitsbudget Veerle Michiels Patrick Proost Geert Vermeir Inhoud 1. Waarom nood aan wetgevend

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie