Bedrijfswagens. Tijdens de vakantieperiode van een werknemer behoudt de werknemer het recht om met de bedrijfswagen te rijden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfswagens. Tijdens de vakantieperiode van een werknemer behoudt de werknemer het recht om met de bedrijfswagen te rijden."

Transcriptie

1 Bedrijfswagens De tijd dat een bedrijfswagen enkel ter beschikking werd gesteld aan directieleden en nietsedentaire werknemers is voorbij. Werkgevers kennen steeds vaker een bedrijfswagen toe aan werknemers met een andere functie. Voor de werkgever is een bedrijfswagen immers goedkoper dan een gewone bruto loonsverhoging. Voor de werknemer is de bedrijfswagen enerzijds een financieel voordeel: hij bespaart o.a. op verzekeringspremies, onderhoudskosten,. Anderzijds geniet hij ook van het gebruiksgemak. Met welke arbeidsrechtelijke, sociaalrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten moet u rekening houden bij de toekenning van een bedrijfswagen? 1. Arbeidsrechtelijk Carpolicy Het gebruik van de carpolicy helpt u als werkgever om het gebruik van de bedrijfswagens in goede banen te leiden. De algemene rechten en plichten worden immers uiteengezet in dit document. Er kunnen o.m. afspraken gemaakt worden over wie het voertuig mag gebruiken, het gebruik van de bedrijfswagen tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst, de betaling van verkeersboetes, de procedure bij ongeval of schade, Schorsing van de arbeidsovereenkomst Een bedrijfswagen, die de werknemer voor privédoeleinden mag gebruiken, vormt een deel van het loon van de werknemer. Dit betekent dat u geen juridische basis heeft om de bedrijfswagen terug te vorderen zolang de werknemer recht heeft op gewaarborgd loon. Is er geen recht meer op gewaarborgd loon, dan kan u wel eisen dat de werknemer de bedrijfswagen binnenlevert. Hieronder worden de meest courante schorsingsgevallen kort toegelicht: Vakantie Tijdens de vakantieperiode van een werknemer behoudt de werknemer het recht om met de bedrijfswagen te rijden. Arbeidsongeschiktheid Tijdens de periode van gewaarborgd loon kan u het binnenleveren van de bedrijfswagen niet eisen, anders vermindert u eenzijdig het loon van de werknemer. Bij het voortduren van de arbeidsongeschiktheid na de periode van gewaarborgd loon heeft u geen loonverplichting meer en kan u de bedrijfswagen terugvorderen. CLB Consult juni 2015 Bedrijfswagens Pagina 1

2 Bij werkhervatting moet u de werknemer onmiddellijk dezelfde of een gelijkwaardige bedrijfswagen ter beschikking stellen. Zwangerschapsrust Gedurende die periode bent u geen loon verschuldigd. Bijgevolg kan u de bedrijfswagen terugvorderen. Tijdskrediet Volledig tijdskrediet Gedurende de periode van het volledig tijdskrediet ontvangt de werknemer een uitkering van de RVA, maar geen loon van de werkgever. U bent bijgevolg niet langer verplicht om de bedrijfswagen verder ter beschikking te stellen. Gedeeltelijke onderbreking Het is af te raden om de bedrijfswagen terug te eisen voor de niet-gewerkte dagen. Een mogelijke oplossing bestaat er in om met de werknemer overeen te komen om hem een eigen bijdrage te laten betalen voor het gebruik van de bedrijfswagen, vermits de werknemer een groter voordeel geniet dan zijn collega die voltijds werkt. Einde van de arbeidsovereenkomst Bij de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding, is de werknemer verplicht om de bedrijfswagen in te leveren op de laatste arbeidsdag. Wanneer de werknemer echter een opzeggingstermijn moet presteren gelden andere regels: tijdens de opzeggingstermijn kan de werknemer verder gebruik maken van zijn bedrijfswagen. Aansprakelijkheid bij ongeval Ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst Bij een verkeersongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer berokkent aan derden. Enkel indien de veroorzaakte schade het gevolg is van bedrog, een zware fout of een herhaaldelijk voorkomende lichte fout is de werknemer aansprakelijk. Dan kan de werkgever de schade op hem verhalen. Ongeval buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst Buiten de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst geniet de werknemer geen aansprakelijkheidsbeperking. Indien een werknemer met de bedrijfswagen een ongeval veroorzaakt tijdens een privéverplaatsing, zal de werknemer de schade dan ook zelf moeten vergoeden. Het woon-werkverkeer wordt beschouwd als privétijd. Verkeersboete Een werknemer is strafrechtelijk aansprakelijk voor de opgelopen verkeersboete en dient deze dan ook persoonlijk te betalen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen boetes opgelopen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dan wel tijdens de privétijd. Toch kan de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van de verkeersboete voor overtredingen begaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De werkgever die aangesproken wordt tot betaling van de boete, kan het bedrag nadien terugvorderen bij de werknemer. CLB Consult juni 2015 Bedrijfswagens Pagina 2

3 2. Sociaalrechtelijk Een werkgever die voor andere dan beroepsdoeleinden een voertuig ter beschikking stelt van de werknemer, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd aan de RSZ. Begrippen Privédoeleinden Er is geen solidariteitsbijdrage verschuldigd voor bedrijfswagens die enkel en alleen voor beroepsdoeleinden worden gebruikt. Wanneer de bedrijfswagens echter ook voor privédoeleinden gebruikt mogen worden, dan is de solidariteitsbijdrage wel verschuldigd. Onder privédoeleinden wordt verstaan: woonwerkverplaatsingen die individueel worden afgelegd, het privégebruik en het collectief vervoer van werknemers. Voertuigen Categorie M1 en N1 De bijdrageregeling geldt enkel voor de voertuigen die behoren tot één van de onderstaande categorieën: Categorie M1: voertuigen ontworpen voor het vervoer van passagiers en met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend Categorie N1: voertuigen ontworpen voor het vervoer van goederen en met een maximale massa van 3,5 ton Utilitaire voertuigen Een utilitair voertuig is een voertuig dat valt onder het toepassingsgebied van de solidariteitsbijdrage, maar dat de fiscus kwalificeert als lichte vracht, d.w.z. dat het fiscaal wordt belast op basis van de werkelijke waarde van het voordeel. Een voertuig met achterin een laadruimte zonder ruiten waarin (wettelijk) geen passagiers mogen vervoerd worden, is dus een utilitair voertuig. Gewone voertuigen Gewone voertuigen zijn alle andere voertuigen die behoren tot de klasse M1 en N1 (personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus, monovolume, luxueus terreinvoertuig). Een voertuig met achterin een passagiersruimte die kan omgevormd worden tot laadruimte is een gewoon voertuig. Woon-werkverkeer Als een ter beschikking gesteld voertuig gebruikt wordt om de woon-werkverplaatsing af te leggen, is de solidariteitsbijdrage verschuldigd, zelfs indien er een verbod is op privégebruik van het voertuig. De verplaatsingen met een gewoon voertuig, dus niet met een utilitair voertuig, van de woonplaats naar een vaste plaats van tewerkstelling, worden beschouwd als een woon-werkverplaatsing. Een vaste plaats van tewerkstelling beantwoordt aan de volgende voorwaarden: 1. De werknemer levert effectief prestaties van enige omvang op die plaats (zijn eigen bedrijf, een werf, een klant, ), bv. een technicus rijdt s morgens naar zijn bedrijf waar hij in de voormiddag toestellen herstelt en namiddag installaties bij klanten gaat uitvoeren; CLB Consult juni 2015 Bedrijfswagens Pagina 3

4 2. Het voertuig rijdt tijdens het jaar tenminste 40 dagen naar dezelfde plaats, ongeacht of deze dagen op elkaar volgen of niet. Van zodra de 40 dagen bereikt zijn op één plaats is de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor het volledige jaar. De verplaatsingen van de woonplaats naar de (vaste of variabele) werkplaats met een utilitair voertuig worden niet beschouwd als woon-werkverplaatsingen. Het maakt niet uit of de werknemer het voertuig gebruikt om te gaan werken op zijn bedrijf, op een werf, bij een klant, en zelfs niet dat hij het volledige jaar s morgens naar eenzelfde plaats rijdt en s avonds van die plaats terug naar huis komt, zonder dat hij tijdens de dag zijn voertuig moet gebruiken. De solidariteitsbijdrage is in dit geval dus niet verschuldigd. Collectief vervoer Indien een woon-werkverplaatsing wordt afgelegd in groep, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd, behalve indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 1. Het gaat om een systeem van vervoer van werknemers overeengekomen door de sociale partners. Dit betekent dat het systeem het voorwerp uitmaakt van een CAO op ondernemings- of sectoraal vlak of van een andere reglementering overeengekomen tussen de werkgever en de werknemers; 2. Voor de voertuigen van categorie N1, d.w.z. voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen met een maximale massa van ten hoogste 3,5 ton, moeten er naast de chauffeur minimum twee andere werknemers van de onderneming meerijden gedurende minstens 80% van het afgelegde traject van en naar de woonplaats van de chauffeur. Wanneer het voertuig minder dan drie plaatsen bevat of wanneer de ruimte voorbehouden voor het vervoer van personen uit één enkele zitbank of slechts één rij zitplaatsen bestaat, volstaat het dat naast de chauffeur minstens één andere werknemer van de onderneming aanwezig is gedurende minstens 80% van het traject; 3. Voor de voertuigen van categorie M1, d.w.z. voor het vervoer van passagiers ontworpen voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, moet de solidariteitsbijdrage niet betaald worden indien het voertuig beschikt over minimum 5 plaatsen, de zetel van de chauffeur niet inbegrepen, en maximum 8 plaatsen, de zetel van de chauffeur niet inbegrepen. Bovendien moeten er naast de chauffeur gewoonlijk 3 werknemers van de onderneming aanwezig zijn gedurende minstens 80% van het afgelegde traject van een naar de woonplaats van de chauffeur; 4. De werkgever moet bewijzen dat er geen ander privégebruik van het voertuig wordt gemaakt (weerlegbaar vermoeden). Weerlegbaar vermoeden Sinds 1 juli 2005 wordt vermoed dat elk bedrijfsvoertuig wordt gebruikt voor privévervoer en de werkgever is verplicht om de solidariteitsbijdrage te betalen. Het betreft echter wel een weerlegbaar vermoeden. De werkgever zal dus moeten bewijzen dat het voertuig louter voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt of dat het privégebruik enkel gebeurt door een persoon die niet onder de sociale zekerheid valt. Een clausule in de arbeidsovereenkomst, een arbeidsreglement of een carpolicy waardoor het privégebruik van het voertuig verboden is, zijn belangrijke documenten in de bewijsvorming, maar zijn op zich onvoldoende. De RSZ kan een reeks andere aanwijzingen eisen waaruit blijkt dat de werkgever efficiënt controleert of het verbod op privégebruik wordt nageleefd. De werkgever kan bijvoorbeeld controleren hoeveel kilometers de werknemers afleggen, sancties opleggen aan werknemers die een inbreuk plegen op het verbod, met een register bewijzen dat de werknemers bij het einde van hun dagtaak de voertuigen terugbrengen naar de parking van de onderneming,. Voor utilitaire voertuigen wordt privé-gebruik niet vermoed, maar kunnen de inspectiediensten dit uiteraard wel vaststellen. CLB Consult juni 2015 Bedrijfswagens Pagina 4

5 Bedrag van de solidariteitsbijdrage De maandelijkse solidariteitsbijdrage is afhankelijk van het CO 2 -uitstootgehalte en het type brandstof en wordt forfaitair vastgesteld. De berekeningsformule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand september. Vanaf 1 januari 2015 wordt het bedrag van de solidariteitsbijdrage als volgt berekend: Benzinevoertuigen: [( CO 2 -uitstoot x 9) 768] : 12 x 1,2051 Dieselvoertuigen: [( CO 2 -uitstoot x 9) 600] : 12 x 1,2051 LPG-voertuigen: [( CO 2 -uitstoot x 9) 990] : 12 x 1,2051 De minimumbijdrage per maand ligt vanaf 1 januari 2015 vast op 25,10 euro. De bijdrage voor de elektrisch aangedreven voertuigen bedraagt eveneens 25,10 euro per maand. Voor voertuigen waarvan de CO 2 -uitstoot niet gekend is, wordt de CO 2 -uitstoot bepaald op 182 g/km voor benzinevoertuigen en 165 g/km voor dieselvoertuigen. Dit houdt vanaf 1 januari 2015 een solidariteitsbijdrage van 87,37 euro in voor de benzinevoertuigen. Voor de dieselvoertuigen betekent dit een solidariteitsbijdrage van 88,88 euro. Deze bijdrage is verschuldigd voor iedere bedrijfswagen. Het speelt daarbij geen rol of de wagen een volledige maand of slechts een gedeelte van de maand wordt gebruikt. Eigen bijdrage Het bedrag van de solidariteitsbijdrage mag niet worden verminderd met de bijdrage die de werknemer zelf betaalt. Sanctie De werkgever die nalaat één of meerdere voertuigen aan te geven of die een foutieve aangifte doet om te ontsnappen aan de betaling van (een deel van) de bijdrage, is een forfaitaire vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het dubbele van de verschuldigde bijdrage. Bovenop deze sanctie kunnen ook nog andere strafrechtelijke of burgerrechtelijke sancties worden opgelegd. Indien de wijzigingen ambtshalve door de inspectiediensten worden uitgevoerd, zijn zowel de forfaitaire sanctie als bijdrageopslagen (10%) en intresten (7% op jaarbasis) verschuldigd. 3. Fiscaalrechtelijk Een bedrijfswagen die de werknemer mag gebruiken voor privéverplaatsingen is voor de werknemer een voordeel van alle aard en wordt beschouwd als een belastbare bezoldiging voor de werknemer. Als privéverplaatsingen worden beschouwd de zuivere privékilometers (vb. s avonds), maar ook het woon-werkverkeer. Op 1 januari 2012 werd er een nieuwe werkwijze geïntroduceerd om het voordeel van alle aard te berekenen. Formule Het voordeel van alle aard op maandbasis wordt vastgesteld volgens de volgende formule: [ ((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO 2 -coëfficiënt ] / 12 CLB Consult juni 2015 Bedrijfswagens Pagina 5

6 Begrippen Cataloguswaarde Cataloguswaarde = catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Deze definitie geldt voor nieuwe wagens, tweedehandswagens, alsook voor wagens in leasing. Bij leasingwagens wordt rekening gehouden met de cataloguswaarde, inclusief de optieprijs. Er mag geen rekening worden gehouden met fleetkortingen of kortingen naar aanleiding van speciale acties op de catalogusprijs van de wagen. Voor de bepaling van de cataloguswaarde moet er rekening worden gehouden met de werkelijk betaalde BTW. Leeftijd bedrijfswagen Omdat alle voertuigen na verloop van tijd in waarde verminderen, zal er een correctiecoëfficiënt toegepast worden in functie van de ouderdom van het voertuig. De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage dat is bepaald in de onderstaande tabel, teneinde rekening te houden met de periode die is verstreken vanaf de datum van de eerste inschrijving van het voertuig. Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig (een begonnen maand telt voor een volledige maand) van 0 tot 12 maanden 100% van 13 tot 24 maanden 94% van 25 tot 36 maanden 88% van 37 tot 48 maanden 82% van 49 tot 60 maanden 76% vanaf 61 maanden 70% Bij de berekening van het voordeel in aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde CO 2 -percentage Men bekomt het CO 2 -percentage door het vooropgestelde CO 2 -basispercentage aan te passen aan de effectieve uitstoot van het betrokken voertuig dat ter beschikking wordt gesteld aan de werknemer. Het CO 2 -basispercentage bedraagt 5,5 pct. voor een referentie-co 2 -uitstoot in 2015 van 110 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, en voor een referentie-co 2 -uitstoot in 2015 van 91g/km voor voertuigen met dieselmotor. Opgelet: de referentie-co 2 -uitstoot wordt jaarlijks opnieuw vastgelegd. Wanneer de werkelijke uitstoot van het betrokken voertuig hoger ligt dan de voormelde referentie- CO 2 -uitstoot, dan wordt het basispercentage met 0,1% per CO 2 -gram vermeerderd, tot maximum 18%. Wanneer de werkelijke uitstoot van het betrokken voertuig lager ligt dan de voormelde referentie-co 2 - uitstoot, dan wordt het basispercentage met 0,1% per CO 2 -gram verminderd, tot minimum 4%. CLB Consult juni 2015 Bedrijfswagens Pagina 6

7 Het minimumpercentage van 4% zal steeds van toepassing zijn op de voertuigen met een uitstoot van 0 g CO 2 per kilometer, zoals de elektrisch aangedreven voertuigen. Mogelijk zijn er bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen geen gegevens beschikbaar m.b.t. het CO 2 -uitstootgehalte. Dan moet men een door de fiscus opgelegde uitstoot hanteren bij de berekening van het forfaitaire voordeel: - benzine-, LPG- of aardgasmotor: 205 g/km - dieselmotor: 195 g/km Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 1250 euro voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016). Eigen bijdrage van de werknemer De eigen bijdrage dewelke de werknemer betaalt voor het voordeel mag in mindering gebracht worden van het forfaitair geraamd voordeel. CO 2 -uitstoot Het CO 2 -uitstootgehalte dat vermeld wordt op het inschrijvingsbewijs is bepalend voor de berekening van het voordeel van alle aard. Wanneer de CO 2 -uitstoot niet vermeld wordt op het inschrijvingsbewijs en de DIV niet over informatie beschikt, dan moet men de hierboven vermelde uitstoot hanteren. De informatie die vermeld wordt op het gelijkvormigheidsattest geldt niet! Toepassingsgebied De regeling geldt zowel voor de bedrijfswagen van de werknemers als die van de bedrijfsleiders. Lichte bestelwagen Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een voertuig dat voldoet aan de fiscale definitie van een lichte vrachtwagen (d.w.z. dat het voertuig aan de verkeersbelasting onderworpen is op basis van de toegelaten massa uitgedrukt in kg) valt niet onder de bovenvermelde forfaitaire raming. Het voordeel moet voor de werkelijke waarde aangerekend worden bij de werknemer. Motorfiets De forfaitaire berekeningswijze kan niet toegepast worden voor motorfietsen. Het voordeel alle aard moet gewaardeerd worden op de werkelijke waarde die het voordeel heeft voor de werknemer. Poolwagen Indien de werknemer de poolwagen, die anders niet te zijner beschikking staat, heel uitzonderlijk eens gebruikt voor een korte verplaatsing, dan moet er geen voordeel worden aangegeven. Garagebedrijf Voor werknemers of bedrijfsleiders van een garagebedrijf, die afwisselend gebruik maken van verschillende voertuigen die het garagebedrijf ter beschikking stelt voor hun woon-werkverplaatsingen en/of andere privéverplaatsingen, moet de wagen worden aangegeven die het meest gebruikt wordt in de loop van die maand. Woon-werkverkeer Voor de werknemers die een wagen ter beschikking krijgen van de werkgever, maar deze niet mogen aanwenden voor loutere privéverplaatsingen ( s avonds of tijdens het weekend), is het belangrijk om te weten of er effectief sprake is van een vaste plaats van tewerkstelling (en dus woon-werkverkeer). CLB Consult juni 2015 Bedrijfswagens Pagina 7

8 Vaste plaats van tewerkstelling Of het al dan niet gaat om een vaste plaats van tewerkstelling moet blijken uit de feitelijke of juridische omstandigheden, zoals de bepalingen van de arbeidsovereenkomst, de taak- en functieomschrijving, de frequentie en regelmaat van de verplaatsing,. In een circulaire van 4 december 2007 voegde de fiscus een extra voorwaarde in voor het bepalen van de vaste plaats van tewerkstelling: sindsdien wordt de plaats waar de aanwezigheid van de werknemer gedurende het belastbare tijdperk 40 dagen of meer bedraagt als vaste plaats van tewerkstelling aangemerkt. Deze 40 dagen moeten niet noodzakelijk op elkaar volgen. Dit betekent dat handelsvertegenwoordigers, techniekers,.die van thuis uit naar de eerste klant rijden met een bedrijfswagen, en die op die manier zeer veel en verscheidene klanten bedienen, geen echte woon-werkverplaatsingen doen. Indien een werknemer zich echter verplaatst van zijn woonplaats naar een tewerkstellingsplaats die niet de belangrijkste plaats van zijn beroepsactiviteit is, maar waar hij 40 dagen of meer aanwezig is, wordt deze plaats van tewerkstelling als vast beschouwd en zal een voordeel van alle aard, rekening houdend met deze vaste plaats van tewerkstelling, moeten berekend worden. Het moet in ieder geval gaan om een wezenlijke vorm van tewerkstelling; de aanwezigheid gedurende slechts een korte tijd per dag wordt uitgesloten. Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer Collectief vervoer = het vervoer (kosteloos of beneden kostprijs) van personeelsleden van de woonplaats, het station, de bushalte, naar de plaats van tewerkstelling en terug door de werkgever georganiseerd met vervoermiddelen die van de werkgever zijn. Passagiers Voor de passagiers vormt het voordeel een vrijgesteld, niet belastbaar sociaal voordeel. Chauffeurs Wanneer een werknemer van zijn werkgever een bedrijfswagen ter beschikking krijgt en hiermee in opdracht van de werkgever op weg naar zijn vaste plaats van tewerkstelling één of meer collega s moet oppikken die meerijden tot aan het werk, zal er enkel sprake zijn van georganiseerd gemeenschappelijk vervoer indien de volgende voorwaarden cumulatief zijn voldaan: 1. de werkgever moet de regels en de modaliteiten voor het gebruik van het gemeenschappelijk vervoer vastleggen en anderzijds toezien op het gebruik ervan door de werknemers. Bovendien moeten de regels voor het gebruik van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, evenals de voorwaarden van de vergoedingen, opgenomen zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst of in individuele schriftelijke overeenkomsten die zijn gesloten tussen de werkgever of de groep van werkgevers en elke werknemer; 2. het aandeel carpooling in het totale traject tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling moet essentieel zijn. Dit betekent dat het aandeel carpooling voor de werknemer-chauffeur minstens 80% moet bedragen in het totale traject tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling; 3. Het betreffende voertuig mag niet voor eigenlijke privéverplaatsingen worden gebruikt. Indien de voorwaarden cumulatief zijn voldaan, dan wordt het volledige woon-werktraject verondersteld te zijn afgelegd in het kader van georganiseerd gemeenschappelijk vervoer en wordt het voordeel dat hieruit voortvloeit voor de werknemer-chauffeur vrijgesteld als sociaal voordeel. In alle andere gevallen kan de vrijstelling als sociaal voordeel niet worden toegepast; er zal een voordeel van alle aard belast moeten worden. CLB Consult juni 2015 Bedrijfswagens Pagina 8

9 Bedrijfsvoorheffing Wanneer de waarde van het voordeel van alle aard gekend is, wordt dit bedrag bij de gewone maandelijkse bezoldiging gevoegd en wordt de gewone bedrijfsvoorheffing erop ingehouden. Op het einde van de loonlijn wordt het voordeel opnieuw van het netto afgetrokken. Anders zou de werknemer twee keer een voordeel genieten; één keer in natura en één keer in loon. FAQ De fiscale administratie publiceerde een lijst met veelgestelde vragen en verduidelijkingen over de fiscale regeling. U kan deze FAQ s via de volgende link raadplegen: CLB Consult juni 2015 Bedrijfswagens Pagina 9

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik.

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik. RSZ BEPERKT TOEPASSINGSGEBIED SOLIDARITEITSBIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS (CO2-TAKS) EN MOGELIJKHEID TOT TERUGVORDERING VAN ONTERECHT BETAALDE SOLIDARITEITSBIJDRAGEN Sinds geruime tijd is er op het voordeel van

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011

PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011 PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011 1 SOCIAAL : DE CO 2 -BIJDRAGE AAN DE RSZ 1.1 PRINCIPE Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

bedrijfswagen, wat er gebeurt bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, betrekking) of van functie van de werknemer,.

bedrijfswagen, wat er gebeurt bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, betrekking) of van functie van de werknemer,. November 2015 De nieuwsbrief van PayCover vzw Erkend Sociaal Secretariaat nr. 995 Bedrijfswagens Bedrijfswagens worden zowel door de werkgever als door de werknemer sterk gegeerd. Het is één van de populairste

Nadere informatie

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014 PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2014 1 SOCIAAL : DE CO 2 -BIJDRAGE AAN DE RSZ 1.1 PRINCIPE Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,

Nadere informatie

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde.

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde. Opties Onder cataloguswaarde verstaat men: de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van werkelijk betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met kortingen,

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ s Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners www.dvvc.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ voordeel van alle aard dat voortvloeit uit persoonlijk gebruik van een door de werkgeven kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Firmawagens Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Ingave firmawagens in HiAnt 2.1 Firmawagen toevoegen 2.2 Info wagen 2.3 Info Persoon 2.4 Firmawagen opslaan 2.5 Firmawagen

Nadere informatie

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer Proces nr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef De Duffeleer Aanpassing gegevens 4

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Mededeling : 2005/2 1

Mededeling : 2005/2 1 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 234 32 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 DIENSTNOTA 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2012/931 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 08-05-2012

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht*

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* 1 Voordeel van alle aard bij gebruik van een bedrijfsauto Berekening privégebruik Een werknemer of bedrijfsleider die van zijn werkgever

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 DIENSTNOTA 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2011/2068 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 15-02-2012

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Nr december 2015

Nr december 2015 Nr. 212 17 december 2015 Belgisch Staatsblad Bedrijfswagens: de referentie-co2-uitstoot voor 2016 is gepubliceerd Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit van bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr:

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr:

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Nr december 2016

Nr december 2016 Nr. 255 8 december 2016 Belgisch Staatsblad Bedrijfswagens: de referentie-co2-uitstoot voor 2017 is gepubliceerd Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Dossier: Verplaatsingskosten: sociale en fiscale behandeling

Dossier: Verplaatsingskosten: sociale en fiscale behandeling Dossier: Verplaatsingskosten: sociale en fiscale behandeling Redactie: Juridische dienst Sociaal Secretariaat EASYPAY, Erkend Sociaal Secretariaat SSE v.z.w. nr. 920-921-922-923-924, Erkend Sociaal Secretariaat

Nadere informatie

Fiscale Handleiding voor de Carpooler

Fiscale Handleiding voor de Carpooler 1 Fiscale Handleiding voor de Carpooler 2 Fiscale handleiding voor carpooling voor werknemers Ter promotie van carpoolen als vorm van duurzaam woon-werkverkeer heeft de federale overheid een fiscaal voordeel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Dirk Heylen. Bedrijfsauto s: juridische aspecten van een goede carpolicy

Dirk Heylen. Bedrijfsauto s: juridische aspecten van een goede carpolicy Welkom Dirk Heylen Bedrijfsauto s: juridische aspecten van een goede carpolicy Juridische aspecten van een goede carpolicy 1. De carpolicy in de relatie werkgever-werknemer. 2. Invloed van de nieuwe fiscale

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied.

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied. WETSVOORSTEL Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied Artikel 2 Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Voor de

Nadere informatie

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE 11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE FISCALE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSFIETS ALD Automotive biedt u twee oplossingen met bedrijfsfietsen: ALD companybike: u financiert een fiets als professioneel

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

Geert Verberckt. Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer

Geert Verberckt. Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer 1 Geert Verberckt Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer 2 Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fiscale aftrekbaarheid van autokosten Belastbaar voordeel van alle aard Tools Bevindingen Praktische

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i

Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i Audi Brussels wil actief carpooling stimuleren. Dit gebeurt onder meer door het faciliteren van een fiscaal voordeel, het aanbieden van een internetplatform voor het

Nadere informatie

Bedrijfswagens: enkele arbeidsrechtelijke aspecten en courante knelpunten

Bedrijfswagens: enkele arbeidsrechtelijke aspecten en courante knelpunten Bedrijfswagens: enkele arbeidsrechtelijke aspecten en courante knelpunten Dirk Heylen advocaat-vennoot Bedrijfswagens in het arbeidsrecht: 10 courant voorkomende vragen 1. Recht van de werknemer op een

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark. Kristiaan Andries

Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark. Kristiaan Andries Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark Kristiaan Andries Arbeidsrelatie loon arbeid 2 WG stelt de bedrijfswagen ter beschikking Bedrijfswagen = gereedschap Doel = hulpmiddel

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 INDEXATIE VAN GRENSBEDRAGEN TOEGELATEN ARBEID BIJ PENSIOEN Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog steeds een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige

Nadere informatie

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers KOSTEN bewezen kosten (art. 49WIB92) of het forfait (automatisch toegekend) supplementair forfait verre verplaatsingen : - enkel mogelijk voor niet kostenbewijzers een speciaal forfait is van toepassing

Nadere informatie

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 Vanaf 1 oktober 2007 wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding in de bouw flink gewijzigd. De mobiliteitsvergoeding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 1 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 1 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON Geachte heer/mevrouw, Graag stellen wij u de 1ste elektronische nieuwsbrief van ons sociaal secretariaat Dienstbetoon voor. Voortaan zal u deze nieuwsbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 15 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 15 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 15 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON Geachte mevrouw, geachte heer, Aan het begin van 2012 zag een pleïade van nieuwe of gewijzigde sociale reglementeringen het levenslicht. In onze eerste

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Is uw bedrijfswagen nog langer een

Is uw bedrijfswagen nog langer een Is uw bedrijfswagen nog langer een voordeel? 8 maart 2012 Agenda Bedrijfswagens in België Personenbelasting Vennootschapsbelasting Btw Arbeidswetgeving Belasting op de in verkeersstelling / Verkeersbelasting

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 29.10.2007 Rev8. 22.04.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV:

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV: Sinds wanneer is de vergroening van de BIV en verkeersbelasting van toepassing in Vlaanderen? De vernieuwde BIV en verkeersbelasting zijn sinds 1 januari 2016 van toepassing. Geldt de vernieuwde BIV en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 EXTRA WERKGEVERSBIJDRAGE VOOR SECTOREN MET ONVOLDOENDE OPLEIDINGSINSPANNINGEN IN 2010 De lijst van sectoren die voor het jaar 2010 onvoldoende opleidingsinspanningen geleverd

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Terugbetaling van kosten - RSZ

Terugbetaling van kosten - RSZ Terugbetaling van kosten - RSZ Uit het loonbegrip zijn uitgesloten de bedragen die een terugbetaling zijn van kosten die ten laste van de werkgever vallen. Het gaat hier uitsluitend om kosten die ten laste

Nadere informatie