Verwarming aj aj aj leidinggevend personeel en bedrijfsleiders EUR EUR EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR"

Transcriptie

1 E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het huurcontract dat hij gesloten heeft met de eigenaar, is de bedrijfsleider belastbaar op een voordeel alle aard ten belope van de huurgelden die de vennootschap rechtstreeks aan de eigenaar heeft betaald. De forfaitaire waarderingsregels zijn niet toepasselijk omdat er geen sprake is van terbeschikkingstelling door de vennootschap. Wanneer een vennootschap eigenaar is van een gebouw en het gebouw gratis ter beschikking stelt van een persoon die geen beroepswerkzaamheid uitoefent binnen de vennootschap gelden de forfaitaire waarderingsregels niet want er kan geen sprake zijn van een voordeel alle aard in hoofde van de genieter. Wel kan de fiscus de kosten die betrekking hebben op dit gebouw verwerpen omdat niet voldaan is aan artikel 49 WIB. 4. Terbeschikkingstelling van ongebouwd onroerend goed door werkgever-rechtspersoon Het belastbaar voordeel is forfaitair vastgesteld op 100/90 van het geïndexeerde kadastraal inkomen. 5. Verwarming en elektriciteit Het bedrag van voordeel het voordeel alle aard voor verwarming en elektriciteit is hoger voor leidinggevend personeel en bedrijfsleiders dan voor andere genieters 646. Verwarming aj aj aj leidinggevend personeel en bedrijfsleiders EUR EUR EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR Elektriciteit andere dan voor verwarming leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 820 EUR 910 EUR 930 EUR anderen 410 EUR 410 EUR 420 EUR Het leidinggevend personeel omvat de personeelsleden die niet verkiesbaar zijn als afgevaardigde van het personeel in de ondernemingsraad en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. Wanneer beide echtgenoten bedrijfsleider zijn van de vennootschap die het voordeel verstrekt lijkt het aannemelijk dat elke echtgenoot slechts belastbaar is op de helft van het forfaitair geraamde voordeel 647. Voorbeeld Een zaakvoerder van een BTW-belastingplichtige vennootschap geniet in 2013 kosteloos van elektriciteit en telefoon. De voordelen alle aard die de zaakvoerder in zijn aangifte in de personenbelasting dient op te nemen worden als volgt berekend: voordeel elektriciteit (art. 18 K.B./WIB): EUR voordeel telefoon (individueel akkoord): EUR Totaal van de aan te geven voordelen: EUR 646 Art. 18, 3, 4, K.B./WIB, zoals gewijzigd door K.B. van 23 februari 2012, B.S. 28 februari Voorafgaande beslissing nr van 14 oktober 2008, LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2013

2 De BTW-herziening op de voordelen alle aard bedraagt dan ook: voor elektriciteit /121 = 324,55 EUR voor de telefoon /121 = + 20,83 EUR Niet-aftrekbare BTW 345,38 EUR 64 Niet-aftrekbare BTW 345, aan BTW te herzien 345,38 De personenbelasting op het voordeel alle aard kan vermeden worden indien de vennootschap het genoten voordeel aanrekent aan de genieter. Hierdoor gaat het voordeel in hoofde van de genieter teniet. De boekhoudkundige verwerking van deze aanrekening zal verschillen naargelang de vennootschap al dan niet BTW-plichtig is. Voorbeeld Een BVBA A, een patrimoniumvennootschap die niet BTW-plichtig is, verstrekt in 2013 aan haar enige zaakvoerder kosteloos verwarming en elektriciteit (1.870 EUR EUR = EUR). Journaal per 31 december 2013 (BVBA A) 416 R/C Bestuurder aan Andere bedrijfsopbrengsten De forfaitaire waarderingsregels inzake verwarming en elektriciteit zijn ook toepasselijk wanneer de werkgever de rechtstreekse contractant is van de energieleverancier. Als rechtstreekse contractant zal de werkgever de facturen rechtstreeks voldoen aan de energieleverancier en vervolgens (eventueel) een eigen bijdrage recupereren van de werknemers 648. Indien de werknemer de rechtstreekse contractant is en betaalt de werkgever de energiefacturen van zijn werknemer dan is er geen sprake van een anders dan in geld verkregen voordeel en derhalve zijn de forfaitaire waarderingsregels niet toepasselijk. De werknemer is dan belastbaar op een in geld verkregen voordeel. 6. Kosteloos gebruik van een bedrijfswagen vanaf 1 januari 2012 A. Principe Voor de berekening van het voordeel alle aard wordt sedert 1 januari 2012 geen rekening meer gehouden met het aantal privékilometers 649. Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig wordt berekend door een CO 2 -percentage toe te passen op zes zevenden 650 van de cataloguswaarde van het voertuig. Het voordeel is gelijk aan de cataloguswaarde CO 2 -percentage 6/ Het minimumvoordeel alle aard bedraagt in alle gevallen 820 EUR (ongeïndexeerd) per jaar. Voor aanslagjaar 2013 bedraagt het minimumvoordeel na indexatie EUR per wagen en per jaar Voorafgaande beslissing van 4 mei 2010, nr Op de inkomstenfiches wordt daarom ook geen melding meer gemaakt van het kilometeraantal. 650 De breuk zes/zevenden is gekozen omdat wordt geoordeeld dat de last moet worden gespreid over zowel de gebruiker, de werknemer, als degene die het voertuig ter beschikking stelt, de vennootschap (Parl. St., Kamer, , nr. 1952/004, p. 26). 651 Art. 36, 2, eerste lid, WIB, zoals ingevoegd door art. 39 Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S., 30 december Art. 36, 2, achtste lid, WIB. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

3 Het bedrag van het belastbare voordeel van alle aard heeft betrekking op een volledig jaar zodat in geval van terbeschikkingstelling gedurende een gedeelte van het belastbare tijdperk het bedrag van het voordeel pro rata temporis moet worden verminderd 653. De forfaitaire raming van het voordeel geldt voor de personenauto s, de auto s voor dubbel gebruik, de minibussen en de onechte lichte vrachtauto s zoals bedoeld in artikel 65 WIB 654. Wanneer het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan, wordt het berekende voordeel verminderd met de bijdrage van de genieter van het voordeel 655. De Administratie meent wel dat een aantal tussenkomsten van de genieter niet vallen onder de noemer bijdrage : wanneer een werknemer of een bedrijfsleider een bijdrage moet betalen aan de werkgever/vennootschap voor het herstel van schade n.a.v. een ongeval (bv. het bedrag van de franchise), kan deze bijdrage niet in mindering worden gebracht van het belastbaar voordeel 656 ; wanneer een werknemer of bedrijfsleider een trekhaak en/of fietsendrager zelf financiert kan hij zijn bijdrage niet in mindering brengen van het belastbaar voordeel 657 ; wanneer een werknemer of bedrijfsleider de brandstofkosten voor de bedrijfswagen die hij voor privédoeleinden (woon-werkverkeer en andere privéverplaatsingen) ter beschikking heeft gekregen, zelf betaalt, kan hij die volgens de Administratie niet in aftrek brengen van het belastbaar voordeel dat hem wordt aangerekend 658. Gaat het echter om een leasingwagen dan zou de bijdrage van de werknemer toch in mindering mogen gebracht worden van het voordeel 659. Wanneer een werknemer een leasingwagen van een bepaald standaardmodel ter beschikking krijgt van zijn werkgever en de werknemer wenst er zelf een aantal opties aan toe te voegen dan kan hij de eigen bijdrage die hij hiervoor moet betalen aan zijn werkgever (bv. maandelijkse inhouding op nettoloon) in mindering brengen van het belastbaar voordeel. Dezelfde redenering geldt voor het geval de werknemer een eigen bijdrage betaalt om te genieten van een duurdere bedrijfswagen 660. B. De cataloguswaarde Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno 661. Om discriminatie te vermijden wordt bij tweedehandswagens rekening gehouden met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving 662 van het voertuig. De cataloguswaarde wordt met 6% verminderd per jaar anciënniteit, maar die verminderde cataloguswaarde mag niet minder bedragen dan 70% van de oorspronkelijke cataloguswaarde 663. Praktisch betekent dit dat bij de berekening van het voordeel alle aard de cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd: 653 FAQ d.d. 1 oktober 2012 nr Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een voertuig dat wel voldoet aan de fiscale definitie van lichte vrachtwagen valt niet onder het stelsel van de forfaitaire raming. Dat voordeel moet dus voor de werkelijke waarde worden aangerekend bij de verkrijger (FAQ d.d. 1 oktober 2012 nr. 9). 655 Art. 36, 2, negende lid, WIB. 656 FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr. 47 en FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr. 53, 54 en Art. 36, 2, tweede lid, WIB, zoals ingevoegd de Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S., 30 december 2011 en gewijzigd door de Programmawet van 22 juni 2012, B.S., 28 juni Wanneer de eerste inschrijving in het buitenland plaatsgevonden heeft, mag men rekening houden met die eerste inschrijving (FAQ nr. 20). Directie- en demonstratiewagens met een handelaarsplaat (Z-platen) zijn niet ingeschreven bij de DIV maar niettemin mag men ook rekening houden met hun anciënniteit: men rekent dan vanaf de eerste inschrijving in het bijzonder B.T.W.-register voor directiewagens (FAQ nr. 21). 663 Art. 36, 2, derde lid, WIB zoals ingevoegd door art. 135 Programmawet van 22 juni 2012, B.S. 28 juni LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2013

4 met 100% wanneer er 0 tot 12 maanden verstreken zijn sinds de eerste inschrijving; met 94% wanneer er 13 tot 24 maanden verstreken zijn sinds de eerste inschrijving; met 88% wanneer er 25 tot 36 maanden verstreken zijn sinds de eerste inschrijving; met 82% wanneer er 37 tot 48 maanden verstreken zijn sinds de eerste inschrijving; met 76% wanneer 49 tot 60 maanden verstreken zijn sinds de eerste inschrijving; met 70% wanneer minstens 61 maanden verstreken zijn sinds de eerste inschrijving. Bij het berekenen van de verstreken periode wordt een begonnen maand voor een volledige maand geteld. Voorbeeld Een wagen werd voor het eerst ingeschreven op 21 juni Voor aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) moet dan een onderscheid gemaakt worden tussen de eerste periode van 1 januari 2012 tot en met 31 mei 2012 en de tweede periode van 1 juni 2012 tot en met 31 december Voor de eerste periode moet de cataloguswaarde tegen de volle 100% in aanmerking worden genomen. Voor de tweede periode (1 juni 2012 t.e.m. 31 december 2012) is dat tegen 94% van de cataloguswaarde. Dat elke begonnen maand voor een volledige maand telt geldt enkel voor de bepaling van de cataloguswaarde. Het eigenlijke voordeel alle aard zal immers berekend worden op basis van het aantal kalenderdagen. Om het juiste voordeel te bepalen moet de kalenderdagen worden geteld. Omdat 2012 een schrikkeljaar is en dus 366 dagen telt bedraagt de eerste periode 152 dagen en de tweede periode 214 dagen. Voor aanslagjaar 2014 zal bij de berekening van het voordeel alle aard de cataloguswaarde verminderd worden met 94% voor de periode van 1 januari 2013 t.e.m. 31 mei 2013 en met 88% voor de periode van 1 juni 2013 t.e.m. 31 december Het CO 2 -basispercentage bedraagt voor de kalenderjaren 2012 en 2013: 5,5% voor dieselvoertuigen met een referentie-co 2 -uitstoot 664 van 95 g/km; 5,5% voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor met een referentie-co 2 -uitstoot van 115 g/km 665 (kalenderjaar 2012) of van 116 g/km (kalenderjaar 2013). Wanneer de uitstoot hoger ligt dan respectievelijk 95 g/km of 115 g/km (of 116 g/km) wordt het basispercentage verhoogd met 0,1% per CO 2 -gram tot maximum 18%. Wanneer de uitstoot lager ligt wordt het basispercentage verlaagd met 0,1% per CO 2 -gram, met dien verstande dat het verminderde basispercentage niet minder mag bedragen dan 4% 666. Er wordt enkel rekening gehouden met de CO 2 -uitstoot zoals die bekend is bij de DIV m.a.w. met de uitstoot vermeld op het inschrijvingsbewijs en niet met deze vermeld op het gelijkvormigheidsattest 667. De voertuigen waarvoor geen gegevens m.b.t. de CO 2 -uitstoot beschikbaar zijn bij de DIV worden, indien ze worden aangedreven door een benzine-, LPG- of aardgasmotor, gelijkgesteld met de voertuigen met een CO 2 -uitstootgehalte van 205 g/km, en, indien ze worden aangedreven door een dieselmotor, met de voertuigen met een CO 2 -uitstootgehalte van 195 g/km 668. Als een bedrijfswagen zowel op LPG als op benzine rijdt mag het voordeel berekend worden rekening houdende met de laagste CO 2 uitstoot, namelijk die van LPG De Koning bepaalt jaarlijks de referentie-co 2 -uitstoot in functie van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van het referentiejaar 2011 volgens de modaliteiten die hij vastlegt. De gemiddelde CO 2 -uitstoot wordt berekend op basis van de CO 2 -uitstoot van de voertuigen bedoeld in artikel 65 WIB die als nieuw zijn ingeschreven (art. 36, 2, vijfde lid, WIB). 665 Art. 36, 2, vierde lid, WIB. 666 Art. 36, 2, zesde en zevende lid, WIB. 667 FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr Art. 36, 2, achtste lid, WIB. 669 FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr. 42. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

5 Wanneer een bedrijfswagen uitsluitend wordt aangedreven door een elektrische motor en dus met een uitstoot gelijk aan 0 gram per kilometer, moet rekening worden gehouden met het wettelijk vastgestelde minimum CO 2 percentage van 4% 670. Voorbeeld Een benzinewagen met een cataloguswaarde van EUR werd voor het eerst ingeschreven op 21 juni De CO 2 -uitstoot bedraagt 5 gram meer dan de referentie-co2-uitstoot van 115 g/km, zodat het basispercentage van 5,5% met 0,5% moet worden vermeerderd tot 6%. Voor aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) moet dan een onderscheid gemaakt worden tussen de eerste periode van 1 januari 2012 tot en met 31 mei 2012 en de tweede periode van 1 juni 2012 tot en met 31 december Voor de eerste periode moet de cataloguswaarde tegen de volle 100% in aanmerking worden genomen. Voor de tweede periode (1 juni 2012 t.e.m. 31 december 2012) is dat tegen 94% van de cataloguswaarde. Dat elke begonnen maand voor een volledige maand telt geldt enkel voor de bepaling van de cataloguswaarde. Het eigenlijke voordeel alle aard zal immers berekend worden op basis van het aantal kalenderdagen. Om het juiste voordeel te bepalen moet de kalenderdagen worden geteld. Omdat 2012 een schrikkeljaar is en dus 366 dagen telt bedraagt de eerste periode 152 dagen en de tweede periode 214 dagen. Het voordeel van alle aard voor aanslagjaar 2013 wordt als volgt berekend: Periode t.e.m EUR 100% 152/366 6/7 6% = 640,75 EUR Periode tem EUR 94% 214/366 6/7 6% = 847,98 EUR Totaal voordeel voor aanslagjaar ,73 EUR Het aldus berekende voordeel wordt weerhouden omdat het meer bedraagt dan het minimumvoordeel van EUR. C. Catalogusprijs inclusief opties en zonder korting a. CATALOGUSPRIJS Voor de berekening van het voordeel van alle aard dient men rekening te houden met de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier. Als er bij de bestelling van een nieuwe bedrijfswagen door de verkoper een prijsgarantie wordt gegeven, moet men rekening houden met de catalogusprijs van het betreffende voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier zoals die van toepassing is op het ogenblik van de bestelling van dat voertuig in nieuwe staat. Indien er geen prijsgarantie is moet men rekening houden met de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier zoals die van toepassing is op het ogenblik van de facturatie van dat voertuig in nieuwe staat 671. In principe wordt rekening gehouden met de Belgische catalogusprijs maar als het voertuig niet op de Belgische markt wordt verkocht, en er dus geen Belgische catalogusprijs bestaat, moet men rekening houden met de buitenlandse catalogusprijs 672. Er bestaat geen verplichting om de catalogusprijs op de factuur te vermelden. De meeste constructeurs en invoerders hebben wel die gewoonte. De minister van Financiën hoopt dat de meeste constructeurs en invoerders de gewoonte om de catalogusprijs te vermelden op de factuur verder zullen zetten FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr Parl. St., Kamer, , nr /016, p LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2013

6 Voor de tweedehandswagens en voor de gevallen waar de cataloguswaarde niet onmiddellijk afleesbaar is op een factuur of contract, zal volgens de minister een betrouwbare en voldoende uitgeruste database noodzakelijk zijn. Momenteel overlegt de FOD Financiën met de beroepsfederaties om uit te maken welke database en onder welke voorwaarden die kan worden gebruikt en/of opgebouwd 674. b. OPTIES EN OPTIEPAKKETTEN Met opties worden bijkomende voorzieningen aan de wagen bedoeld die door gelijk welke bestuurder kunnen worden gekozen uit een bepaald aanbod. De speciale verbouwingskosten om gehandicapten toe te laten om de wagen te gebruiken vallen daar niet onder 675, met dien verstande dat de kosten om een automatische versnellingsbak te installeren wel opgenomen wordt in de berekeningsgrondslag want ook personen zonder lichamelijke beperkingen kunnen een dergelijke optie verkrijgen 676. Hoe moet het voordeel worden berekend wanneer er bijvoorbeeld n.a.v. een speciale actie gratis of tegen verminderde prijs optiepakketten worden toegekend? Er mag geen rekening worden gehouden met enige korting, vermindering, rabat of ristorno. Concreet betekent dit dat wanneer de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier EUR (excl. BTW) bedraagt en n.a.v. een speciale actie een gratis optiepakket ter waarde van EUR (excl. BTW) wordt toegekend, de werkelijk betaalde BTW EUR bedraagt, namelijk 21% EUR. Voor de berekening van het voordeel moet bijgevolg rekening worden gehouden met een cataloguswaarde van EUR, namelijk EUR verhoogd met de werkelijk betaalde BTW van EUR en verhoogd met het gratis toegekend optiepakket van EUR. Wanneer daarentegen ditzelfde optiepakket niet gratis maar tegen een verminderde prijs van EUR (excl. BTW) wordt toegekend bedraagt de werkelijk betaalde BTW EUR, namelijk 21% ( EUR EUR). Voor de berekening van het voordeel moet bijgevolg rekening worden gehouden met een cataloguswaarde van EUR, namelijk een catalogusprijs van EUR verhoogd met de werkelijk betaalde BTW van EUR en verhoogd met het optiepakket ter waarde van EUR 677. De prijs van een optiepakket is meestal goedkoper dan de som van de prijzen van de individuele opties vervat in dat pakket. Moet er voor de vaststelling van de cataloguswaarde rekening worden gehouden met de prijs van het optiepakket of met de som van de prijzen van de individuele opties vervat in het pakket? Indien een optiepakket 678 wordt aangeboden dat niet beschikbaar is voor de particuliere markt dan moet men om de berekeningsbasis te bepalen rekening houden met de som van de prijzen van de individuele opties vervat in dat pakket. Indien het optiepakket beschikbaar is voor de particuliere markt dan wordt rekening gehouden met de prijs van het optiepakket en niet met de som van de individuele opties vervat in dat pakket 679. Wanneer er na de aankoop van het voertuig nog door de werkgever betaalde accessoires worden aangebracht aan het voertuig, dan moet men rekening houden met deze accessoires bij de berekening van het voordeel alle aard. De vermindering van de cataloguswaarde in functie van het aantal maanden die zijn verstreken sinds de eerste inschrijving van het betrokken voertuig mag 674 Parl. St., Kamer, , nr /016, p Parl. St., Kamer, , nr /016, p. 55 en FAQ d.d. 1 oktober 2012 nr FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr Een optiepakket dat beschikbaar is voor de particuliere markt is een optiepakket samengesteld door de constructeurs of invoerders en dat alszodanig aangeboden wordt op de particuliere markt tegen een door hen vastgestelde officiële prijs. Niet bedoeld zijn de door een plaatselijke dealer zelf samengestelde optiepakketten ter gelegenheid van promotionele acties tegen een lagere prijs dan de som van de prijzen van de individuele opties vervat in dat pakket. In dat geval gaat het om een commerciële korting die de plaatselijke dealer aanbiedt en waarmee geen rekening mag worden gehouden bij de vaststelling van de cataloguswaarde (FAQ nr. 27). 679 FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr. 27. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

7 worden toegepast op de cataloguswaarde van het voertuig met inbegrip van de achteraf nog aangebrachte accessoires 680. c. ZONDER KORTING Bij het berekenen van de cataloguswaarde mag geen rekening gehouden worden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Voorbeeld (aankoop nieuwe wagen met 4% korting op cataloguswaarde) Een benzinevoertuig werd nieuw aangekocht voor EUR, nl. ( korting) EUR BTW, nl %. De CO 2 -uitstoot bedraagt 160 gr/km. Het voordeel voor aanslagjaar 2013 wordt als volgt berekend: ( EUR EUR) (5,5% + ( ) 0,1%) 6/ EUR (5,5% + 4,5%) 6/ EUR 10% 6/7 = 2.489,14 EUR. Wanneer een korting werd toegestaan zal de werkelijk betaalde BTW zoals die vermeld staat op de factuur lager zijn dan wanneer geen korting zou zijn toegekend. Hierdoor heeft een toegestane korting toch onrechtstreeks een impact op de cataloguswaarde die in aanmerking komt voor het berekenen van het voordeel alle aard. Wat met een (tijdelijke) prijsverlaging die in een reclamecampagne aangeduid wordt als een klantenvoordeel? In dat geval geldt de verlaagde catalogusprijs als berekeningsgrondslag voor het voordeel van alle aard voor zover die (tijdelijke) prijs door de constructeur/invoerder ook daadwerkelijk wordt opgenomen als een nieuwe catalogusprijs in zijn prijslijsten en hij algemeen van toepassing is bij verkoop aan een particulier 681. Hetzelfde principe geldt onder dezelfde voorwaarden: wanneer ter gelegenheid van promotionele acties optiepakketten worden aangeboden aan een lagere prijs dan die van de individuele opties; wanneer ingevolge een promotionele actie een voertuig wordt voorzien van een optiepakket, en dat voertuig samen met dat optiepakket aan dezelfde catalogusprijs als voorheen wordt aangeboden. Wanneer niet voldaan is aan de voormelde voorwaarden moet het klantenvoordeel wel als een korting worden aangemerkt, waarmee dus geen rekening mag worden gehouden bij de berekening van het voordeel alle aard. d. WERKELIJK BETAALDE BTW De werkelijk betaalde BTW is de BTW die werd vermeld op de aankoopfactuur van het voertuig. Wanneer een korting werd toegestaan zal de werkelijk betaalde BTW zoals die vermeld staat op de factuur lager zijn dan wanneer geen korting zou zijn toegekend. Hierdoor heeft een toegestane korting toch onrechtstreeks een impact op de cataloguswaarde die in aanmerking komt voor het berekenen van het voordeel alle aard. Voorbeeld: aankoop nieuwe wagen met 4% korting op cataloguswaarde Een benzinevoertuig werd nieuw aangekocht voor EUR, nl. ( korting) EUR BTW, nl %. De CO 2 -uitstoot bedraagt 160 gr/km. Het voordeel voor aanslagjaar 2013 wordt als volgt berekend: ( EUR EUR) (5,5% + ( ) 0,1%) 6/ EUR (5,5% + 4,5%) 6/ EUR 10% 6/7 = 2.489,14 EUR. 680 FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr FAQ d.d. 1 oktober 2012 nr LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2013

8 Indien het ter beschikking gestelde voertuig een tweedehandswagen is, moet men voor de berekening van het voordeel alle aard steeds rekening houden met de BTW die werkelijk is betaald op het ogenblik van de tweedehandsverkoop. Bij tweedehandse aankoop onder margeregeling vermeldt de factuur geen werkelijke BTW en komt er dus bij het berekenen van het voordeel geen BTW in de berekeningsgrondslag 682. D. Minimumvoordeel van alle aard Voor aanslagjaar 2013 bedraagt het minimumvoordeel EUR per wagen en per jaar en voor aanslagjaar 2014 bedraagt het minimumvoordeel EUR 683. Voorbeeld (gelijktijdige beschikking over twee bedrijfswagens) Het forfaitair geraamde voordeel van alle aard voor firmawagen A bedraagt 900 EUR per jaar en voor firmawagen B EUR per jaar. Wanneer een werknemer of een bedrijfsleider tezelfdertijd de beschikking heeft over beide firmawagens wordt het voordeel voor aanslagjaar 2013 als volgt berekend: voor firmawagen A: in principe 900 EUR maar minimum EUR voor firmawagen B: EUR Totaal voordeel voor aanslagjaar EUR Voorbeeld (opeenvolgende beschikking over twee bedrijfswagens) Het forfaitair geraamde voordeel van alle aard voor firmawagen A bedraagt 900 EUR per jaar en voor firmawagen B EUR per jaar. De werknemer of bedrijfsleider ruilt op 1 juni 2012 de firmawagen A in voor firmawagen B. Het voordeel voor aanslagjaar 2013 wordt als volgt berekend: firmawagen A: t.e.m EUR 152/366 = 498,36 EUR firmawagen B: t.e.m EUR 214/366 = 818,58 EUR Totaal voordeel voor aanslagjaar ,94 EUR E. Bedrijfswagen met of zonder tankkaart Als een werknemer of bedrijfsleider naast een bedrijfswagen ook een tankkaart ter beschikking krijgt, hoeft voor de tankkaart geen bijkomend voordeel te worden aangerekend 684. Als een werknemer of bedrijfsleider slechts een tankkaart ter beschikking krijgt en geen bedrijfswagen geeft de tankkaart wat het privégebruik betreft (dus woon-werkverplaatsingen en andere privéverplaatsingen) aanleiding tot het weerhouden van een voordeel alle aard gelijk aan de werkelijke waarde in hoofde van de verkrijger (art. 36, eerste lid, WIB). Dit betekent dat de kostprijs van de brandstof getankt met de ter beschikking gestelde kaart moet worden verminderd met het aandeel dat werd gebruikt voor de dienstverplaatsingen in opdracht van de werkgever of vennootschap. Het saldo moet bij de werknemer/bedrijfsleider worden aangemerkt als een belastbaar voordeel van alle aard 685. F. Vaste plaats van tewerkstelling De regel van 40-dagen geldt nog steeds voor de vaststelling van de vaste plaats van tewerkstelling FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr Art. 36, 2, achtste lid, WIB. 684 FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr Vr. & Antw., Kamer, , nr , FAQ 1 oktober 2012, nr. 58. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

9 G. Verworpen uitgaven te weerhouden op voordeel alle aard De huidige beperking op de met de voertuigen verbonden kosten (art. 66 en 198bis WIB) staat in functie van de CO 2 -uitstoot van het voertuig. Bovenop deze beperking moet de vennootschap 17% van het bedrag van het voordeel alle aard dat weerhouden is voor het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen toevoegen aan de verworpen uitgaven 687. Die 17% moet dus worden berekend op het voordeel in voorkomend geval verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer 688. Voorbeeld Het voordeel voor aanslagjaar 2013 bedraagt per hypothese EUR. Indien de genieter van het voordeel alle aard niet tussenkomt in het voordeel moet de vennootschap die het voordeel verstrekte een bedrag aan de verworpen uitgaven toevoegen gelijk aan (2.500 EUR 0 EUR) 17% = 425 EUR. Indien de genieter van het voordeel alle aard tussenkomt in het voordeel t.b.v EUR moet de vennootschap een bedrag aan de verworpen uitgaven toevoegen gelijk aan (2.500 EUR EUR) 17% = 255 EUR. Indien de genieter tussenkomt voor een bedrag gelijk aan het forfaitair berekende voordeel moet de vennootschap die het voordeel heeft verstrekt niets opnemen in de verworpen uitgaven want (2.500 EUR EUR) 17% = 0 EUR. Op het zoals hierboven berekende bedrag aan verworpen uitgaven mogen geen aftrekken als bedoeld in de artikelen 199 tot 206 WIB worden toegepast 689. Bijgevolg kan de vennootschap op die verworpen uitgaven geen giften, DBI, VRI, notionele interestaftrek, octrooiaftrek, vorige verliezen noch investeringsaftrek in mindering brengen. H. Beperking van werkelijke beroepskosten in functie van voordeel alle aard Bij het berekenen van het voordeel alle aard wordt geen rekening meer gehouden met het aantal privékilometers. Met het aantal privékilometers wordt wel rekening gehouden bij het berekenen van de bewezen beroepskosten, meer bepaald in het kader van het woon-werkverkeer. Als bewezen beroepskost mag 0,15 EUR/km worden afgetrokken, zowel in het geval men zijn eigen wagen hiervoor gebruikt als in het geval men beroep doet op een bedrijfswagen. Om te vermijden dat de bewezen beroepskosten groter zouden zijn dan het aangerekende voordeel voor de bedrijfswagen is voortaan bepaald dat de beroepskosten vastgesteld op basis van het forfait (0,15 EUR/km) nooit meer mogen bedragen dan het voordeel alle aard voortspruitend uit het gebruik van de bedrijfswagen, desgevallend verhoogd met de bijdrage van de genieter van het voordeel 690. Voorbeeld Het voordeel voor aanslagjaar 2013 bedraagt EUR. Er is een persoonlijke bijdrage van de bedrijfsleider van EUR zodat het effectief belastbaar voordeel vermindert tot EUR. De bedrijfsleider gebruikt de bedrijfswagen in 2012 voor het woon-werkverkeer ten belope van km, wat in principe een aftrekbare beroepskost met zich zou meebrengen van km 0,15 EUR/km = EUR. De aftrek van de werkelijke autokosten mag echter volgens artikel 66, 5, laatste lid, WIB niet meer bedragen dan het effectief belastbaar voordeel 687 Art. 198, 1, 9 WIB, zoals ingevoegd door art. 43 Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S., 30 december 2011, toepasselijk op de voordelen alle aard toegekend vanaf 1 januari FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr Art. 207, tweede lid, WIB aangevuld door art. 46 Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S., 30 december Art. 66, 5, laatste lid, WIB zoals ingevoegd door art. 40 Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S., 30 december 2011, toepasselijk op de voordelen van alle aard toegekend vanaf 1 januari LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2013

10 (1.800 EUR) verhoogd met de persoonlijke bijdrage van de genieter van het voordeel (1.000 EUR) wat een maximumgrens oplevert van EUR. I. Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer Wanneer een werknemer van zijn werkgever een bedrijfswagen ter beschikking heeft gekregen en hiermee in opdracht van die werkgever op weg naar zijn vaste plaats van tewerkstelling één of meer collega s moet oppikken die meerijden tot aan het werk, is er sedert 1 januari 2012 slechts sprake van door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer voor zover de volgende voorwaarden cumulatief zijn voldaan: de werkgever moet de regels en de modaliteiten voor het gebruik van het gemeenschappelijk vervoer vastleggen en anderzijds toezien op het gebruik ervan door de werknemers. Bovendien moeten de regels voor het gebruik van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, evenals de voorwaarden van de vergoedingen, opgenomen zijn in een collectieve overeenkomst of in individuele schriftelijke overeenkomsten die zijn gesloten tussen de werkgever of de groep van werkgevers en elke werknemer; het aandeel carpooling (waarbij enkele personen tezamen in één en dezelfde personenauto het traject tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling afleggen) in het totale traject woonplaats vaste plaats van tewerkstelling moet essentieel zijn. Concreet betekent dit dat het aandeel carpooling voor de werknemer-chauffeur minstens 80% moet bedragen in het totale traject woonplaats vaste plaats van tewerkstelling; het betreffende voertuig mag verder niet voor eigenlijke privéverplaatsingen worden gebruikt. In voorkomend geval wordt het volledige woon-werktraject (dus met inbegrip van het deel van het traject m.b.t. de individuele woon-werkverplaatsingen dat minder dan 20% van het totale woon-werktraject bedraagt) geacht te zijn afgelegd in het kader van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer en wordt het voordeel dat hieruit voortvloeit voor de werknemer-chauffeur (net zoals dat steeds het geval is geweest voor de werknemers-passagiers) vrijgesteld als sociaal voordeel. Er moet dus niets worden vermeld op de fiche In alle andere gevallen (geen regels en modaliteiten vastgelegd voor het gebruik van het gemeenschappelijk vervoer, aandeel carpooling voor de werknemer-chauffeur minder dan 80% van het totale traject woonplaats vaste plaats van tewerkstelling en/of toegestaan privégebruik) wordt er aangenomen dat er voor de werknemer-chauffeur in geval van carpooling met een door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig geen georganiseerd gemeenschappelijk vervoer is, zodat de vrijstelling als sociaal voordeel niet kan worden toegepast. In dat geval zal er een voordeel van alle aard moeten worden belast 692. J. Solidariteitsbijdrage op het gebruik van bedrijfswagens Een solidariteitsbijdrage is verschuldigd door de werkgever die een voertuig, dat ook voor andere dan beroepsdoeleinden is bestemd, ter beschikking stelt van zijn werknemer, ongeacht elke financiële bijdrage van de werknemer in de financiering en/of het gebruik van dit voertuig. Het bedrag van de werkgeversbijdrage is afhankelijk van het CO 2 -uitstootgehalte van het voertuig 693 en wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. De maandelijkse bijdrage, die niet minder dan 24,25 EUR per maand mag bedragen, werd als volgt vastgesteld voor 2012: voor benzinevoertuigen: (Y 9 euro) 768) 1/12 1,1641; voor dieselvoertuigen: (Y 9 euro) 600) 1/12 1,1641; voor LPG: (Y 9 euro) 990) 1/12 1, FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr FAQ d.d. 1 oktober 2012, nr. 40, Zoals vastgesteld krachtens het K.B. van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van EG betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

11 De variabele Y staat voor het CO 2 -uitstootgehalte in gram per kilometer, zoals vermeld in het gelijkvormigheidsattest of in het PV van gelijkvormigheid van het voertuig, of in de gegevensbank van de dienst voor de inschrijving van de voertuigen. Voertuigen met elektrische aandrijving zijn steeds onderworpen aan de maandelijkse minimumbijdrage. De benzinevoertuigen waarvoor geen gegevens m.b.t. de CO 2 -uitstoot beschikbaar zijn, worden gelijkgesteld met voertuigen met een CO 2 -uitstoot van 182 g/km. De dieselvoertuigen waarvoor geen gegevens m.b.t. de CO 2 -uitstoot beschikbaar zijn, worden gelijkgesteld met voertuigen met een CO 2 -uitstootgehalte van 165 g/km. De maandelijkse bijdrage is volgens de RSZ-onderrichtingen ook verschuldigd wanneer de werknemer het voertuig gedurende slechts een deel van de maand ter beschikking had, en indien een werknemer tijdens een bepaalde maand van voertuig verandert moet rekening worden gehouden met het voertuig dat het meest werd gebruikt in de loop van die maand ( De RSZ mag, in het kader van de solidariteitsbijdrage, ervan uitgaan dat de bedrijfswagens ter beschikking is gesteld van de werknemer voor andere dan beroepsdoeleinden. Dit wettelijk vermoeden geldt voor ieder voertuig ingeschreven op naam van de werkgever of die het voorwerp uitmaakt van een huur- of leasingcontract of van gelijk welk ander contract voor het gebruik van het voertuig. De werkgever mag uiteraard het tegendeel bewijzen door aan te tonen dat het voertuig ofwel wordt gebruikt voor andere dan loutere beroepsdoeleinden door een persoon die echter niet valt onder het toepassingsgebied van de sociale zekerheid voor werknemers ofwel louter voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt 694. Onder voertuig ter beschikking gesteld aan de werknemer voor andere dan loutere beroepsdoeleinden wordt o.a. verstaan: het voertuig dat de werkgever ter beschikking stelt aan de werknemer om de woon-werkverplaatsing individueel af te leggen en/of voor privé-gebruik alsook het voertuig gebruikt voor het collectief vervoer van werknemers 695. In het kader van het collectief vervoer van werknemers is onder bepaalde voorwaarden geen solidariteitsbijdrage verschuldigd. In geval van terbeschikkingstelling van een voertuig voor het collectief vervoer van werknemers is de solidariteitsbijdrage niet verschuldigd indien het gaat om een systeem van vervoer van werknemers overeengekomen door de sociale partners waarin gebruik wordt gemaakt van een voertuig, behorend tot de categorie N1, waarin, naast de chauffeur, minstens twee andere werknemers van de onderneming aanwezig zijn gedurende minstens 80% van het afgelegde traject van en naar de woonplaats van de chauffeur en voor zover de werkgever bovendien bewijst dat er geen ander privé-gebruik wordt gemaakt van dit voertuig 696. Wanneer het gebruikte voertuig minder dan drie plaatsen bevat of wanneer de ruimte voorbehouden voor het vervoer van personen uit één enkele zitbank of slechts één rij zitplaatsen bestaat, volstaat het dat, naast de chauffeur, minstens een andere werknemer van de onderneming aanwezig is gedurende minstens 80% van het afgelegde traject van en naar de woonplaats van de chauffeur. In het kader van het collectief vervoer van werknemers is evenmin een solidariteitsbijdrage verschuldigd voor het vervoer met een voertuig behorende tot de categorie M1 met ten minste vijf plaatsen, de zetel van de chauffeur niet inbegrepen, en maximum acht plaatsen, de zetel van de chauffeur niet inbegrepen Art. 38 3quater 1, tweede lid, Wet van 29 juni Art. 85 Programmawet van 27 december 2005, B.S., 30 december Art. 38 3quater, derde lid, Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid. 697 In dit geval moet naast de chauffeur gewoonlijk minstens drie werknemers van de onderneming aanwezig zijn gedurende minstens 80% van het afgelegde traject van en naar de woonplaats van de chauffeur en moet het voertuig geïdentificeerd zijn als dienend voor het collectief vervoer van werknemers van de onderneming en de werkgever moet bewijzen dat er geen ander privé-gebruik van dit voertuig is (Art. 38 3quater, 2 b Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. 290 LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2013

12 De bijdrage wordt door de werkgever betaald aan de RSZ binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden als de sociale zekerheidsbijdragen voor de werknemers. De Administratie der directe belastingen, alsook de dienst voor inschrijving van de voertuigen dienen de personen belast met de toepassing van de sociale wetgeving de nodige informatie te verstrekken voor de correcte inning van de werkgeversbijdrage 698. Indien blijkt dat de werkgever één of meerdere voertuigen onderworpen aan de solidariteitsbijdrage niet heeft aangegeven of dat hij één of meerdere valse aangiften heeft gedaan om de betaling van de bijdrage geheel of gedeeltelijk te ontduiken, is de werkgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd waarvan het bedrag gelijk is aan het dubbel van de ontdoken bijdragen Huispersoneel A. Kosteloze beschikking over dienstboden en huispersoneel Het jaarlijks voordeel wordt geraamd op EUR per werkman, hovenier, chauffeur, dienstmeisje en werkster, die voltijds tewerkgesteld is 700. B. Voordelen verkregen door huispersoneel Aard van de voordelen Per dag Per jaar Eerste maaltijd (ontbijt) 0,55 198,00 Tweede maaltijd (hoofdmaaltijd) 1,09 329,40 Derde maaltijd (avondmaal) 0,84 302,40 Huisvesting, verwarming, verlichting 0,74 266,40 Totaal 3, ,20 De forfaitaire raming van de huisvesting, verwarming, verlichting geldt evenwel slechts voor het huispersoneel dat over één enkele kamer beschikt 701. Wanneer de belanghebbenden het genot hebben van verscheidene woonvertrekken, wordt het voordeel vastgesteld overeenkomstig de normale forfaitaire regels die gelden voor werknemers, m.a.w. het voordeel voor de kosteloze beschikking van onroerende goederen en kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit. 8. Overdracht aandelen tegen verminderde prijs A. Principe Wanneer een vennootschap een aantal van haar eigen aandelen of een aantal aandelen van de vennootschap waarvan zij geacht wordt een dochter- of een kleindochteronderneming te zijn, tegen verminderde prijs aan haar werknemers of bestuurders overdraagt, ontstaat bij de verkrijger in het jaar van de verkrijging van die aandelen een belastbaar voordeel dat als een bezoldiging wordt aangemerkt. Om de waarde van het voordeel te ramen, moet o.a. een onderscheid worden gemaakt tussen niet-beursgenoteerde en beursgenoteerde aandelen 702. Wanneer de aandelen noch op een Belgisch noch op een buitenlandse beurs genoteerd zijn is de waarde van het voordeel gelijk aan het verschil tussen de intrinsieke waarde (berekend op basis van het nettoactief) van de verkregen aandelen en de werkelijk door de verkrijger betaalde prijs. 698 Art. 38 3quater Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. 699 Art. 38 3quater 10 Wet van 29 juni Art. 18 3, 5. K.B./WIB. 701 Art. 18 3, 6. K.B./WIB. 702 Ci. RH. 241/ van 21 juni 1995, Bull. Bel., 1995, nr. 752, p LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

13 Wanneer de aandelen wel op een Belgische of buitenlandse beurs genoteerd zijn is de waarde van het voordeel gelijk aan het verschil tussen de beurswaarde van de verkregen aandelen en de door de verkrijger betaalde prijs. Voorbeeld Een vennootschap verkoopt aan haar werknemers aandelen die zij bezit van een beursgenoteerde onderneming. De boekwaarde van de aandelen bedroeg EUR. De verkoopprijs bedraagt EUR terwijl de beurswaarde van die aandelen op de datum van verkoop EUR bedraagt. De verkoop heeft tot gevolg dat in hoofde van de werknemers een voordeel van alle aard wordt weerhouden van EUR, nl EUR EUR (art. 31, 2 WIB). De door de vennootschap verwezenlijkte minderwaarde van EUR is bovendien op grond van artikel 198, eerste lid, 7 WIB niet aftrekbaar als beroepskost 703. In de volgende gevallen is de waarde van het voordeel evenwel gelijk aan het verschil tussen 100/ 120 van de beurswaarde van de verkregen aandelen en de door de verkrijger betaalde prijs: wanneer de vennootschap haar eigen aandelen inkoopt en ze zodanig massaal overdraagt, dat op die aandelen een koersval op de beurs kan worden verwacht; wanneer de effecten andere dan de hierna (infra, B.) bedoelde aandelen met de toestemming van de betrokken partijen bij de verkrijgers gedurende ten minste twee jaar onbeschikbaar zijn gemaakt 704. B. Uitzondering Er dient geen enkel belastbaar voordeel ten name van de werknemers in aanmerking te worden genomen wanneer het aandelen betreft die in het kader van artikel 609 van het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van een kapitaalverhoging zijn uitgegeven en geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor het geheel van de personeelsleden van de vennootschap of voor het geheel van de personeelsleden van haar dochtervennootschappen en alle ter zake gestelde voorwaarden zijn vervuld. De belangrijkste voorwaarden zijn: de vermindering die aan de personeelsleden wordt toegekend, mag maximaal 20% van de normale uitgifteprijs bedragen 705 ; de vennootschap moet in de loop van de laatste drie boekjaren ten minste twee dividenden hebben uitgekeerd; het mag niet gaan om aandelen zonder stemrecht; het maximumbedrag van een dergelijke kapitaalverhoging die tijdens het lopend boekjaar en de vier voorgaande boekjaren heeft plaatsgehad, mag niet meer bedragen dan 20% van het maatschappelijk kapitaal, de voorgenomen kapitaalverhoging inbegrepen; de aandelen moeten op naam zijn gesteld en kunnen niet worden overgedragen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving, behalve in geval van afdanking of pensionering van het personeelslid, overlijden of invaliditeit van de begunstigde of zijn echtgenoot (Art. 49 Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch Actieplan voor de Werkgelegenheid). Indien alle voorwaarden vervuld zijn, geldt tevens een vrijstelling inzake RSZbijdragen (Art. 48 Wet van 26 maart 1999). Artikel 49 van de Wet van 26 maart 1999 is van toepassing ongeacht het feit dat de emittent een niet-belgische vennootschap is die als dusdanig niet aan de regels in het Belgisch Wetboek van 703 Vr. nr. 153 van 7 december 1999, Pieters. 704 De circulaire Ci. RH. 231/ van 23 januari 2002 raakt niet aan de administratieve 100/120-regel die gehanteerd wordt bij het bepalen van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de toekenning van eigen aandelen aan werknemers en bedrijfsleiders tegen een verminderde prijs. 705 De uitgifteprijs van de aandelen mag immers niet lager zijn dan 80% van de prijs die gerechtvaardigd werd in het verslag van de raad van bestuur en in het verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant (art , 4 W. Venn.). 292 LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2013

14 Vennootschappen onderworpen is. Voor de buitenlandse vennootschappen die niet onder de bepalingen van artikel 609 W. Venn. vallen, wordt aanvaard dat het voordeel niet belastbaar is, mits wordt aangetoond dat de bedoelde kapitaalverhoging wordt doorgevoerd en het voordeel wordt verleend onder de essentiële voorwaarden van artikel 609 Wetboek van Vennootschappen Aandelenoptieovereenkomsten vanaf 1 januari 1999 A. Definitie De wet voorziet thans in een specifieke regeling om het voordeel van alle aard te bepalen dat voortkomt uit het gratis toekennen van aandelenopties. De krachtlijnen worden hierna bondig weergegeven. Aandelenopties omvatten de mogelijkheid aan een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap te verwerven, of onder dezelfde voorwaarden in te schrijven op een kapitaalverhoging. Deze definitie van aandelenopties omvat ook de warrants of inschrijvingsrechten 707. Warrants zijn effecten die aan de houder ervan de mogelijkheid bieden om, tegen de voorwaarden bepaald op het ogenblik van de uitgifte, in te schrijven op nieuwe aandelen die worden uitgegeven in het kader van een kapitaalverhoging. Op het ogenblik van de uitgifte van warrants wordt reeds de beslissing tot kapitaalverhoging genomen, maar de realisatie en vaststelling ervan worden uitgesteld tot op het ogenblik van de uitoefening van de warrants. De uitgifte van warrants geschiedt middels de naleving van de geëigende vennootschapsrechtelijke procedure zoals neergelegd in de artikelen 496 en volgende van het Wetboek van vennootschappen 708. Winstbewijzen zijn niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten en kunnen worden uitgegeven, zowel bij de oprichting van de vennootschap als tijdens het bestaan van de vennootschap. In de rechtsleer wordt soms verdedigd dat ook een optie welke het keuzerecht geeft aan de werknemer om het onderliggend aandeel te kopen of om een vergoedende vergoeding (cash settlement) te ontvangen, onder toepassing van de Optiewet van 26 maart 1999 valt. Evenwel mag het aandelenoptieplan geen clausule bevatten krachtens dewelke een regeling in speciën verplicht zou zijn 709. B. De toekenning van de optie als belastbaar feit De voordelen van alle aard die voortvloeien uit het gratis toekennen van aandelenopties door een vennootschap waarmee men zich in een professioneel verband bevindt, of door een hiermee verbonden onderneming, maken in hoofde van de begunstigde belastbare beroepsinkomsten uit 706 Voorafgaande beslissing nr van 2 juni Art. 41 Wet 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, B.S., 1 april Naamloze vennootschappen kunnen naakte warrants of aan een ander effect verbonden warrants uitgeven. De periode tijdens welke de warrants kunnen worden uitgeoefend, mag niet langer zijn dan 10 jaar te rekenen vanaf hun uitgifte. In de voorwaarden van uitgifte wordt bepaald op welke data de inschrijving op aandelen, in geval van uitoefening van de optie, zal plaatshebben en binnen welke termijnen de warranthouders hun besluit moeten doen kennen. Indien de uitgifte van warrants in hoofdzaak is bestemd voor één of meerdere bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van hun vennootschap of één of meer dochtervennootschappen, dan mag de warrant de duur van 5 jaar vanaf zijn uitgifte niet te boven gaan. Daarenboven zijn de bepalingen die zijn opgenomen in de uitgiftevoorwaarden en die beogen de houders van warrants ertoe te dwingen ze uit te oefenen, nietig. 709 J.-F. HUBIN en W. VANDENBERGHE, Boekhoudkundig-fiscale aspecten van de ESOP-kost en de hedging-technieken (tweede deel), A.F.T., 2001, p. 221, voetnoot nr. 1. LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

15 op het ogenblik van de toekenning van de optie 710. (Gebeurt de optie niet kosteloos, dan is het verschil tussen de waarde van de optie en de betaalde prijs als beroepsinkomen belastbaar). Het is de optie zelf die (meestal forfaitair) belast wordt, en niet de voordelen die de optienemer verkrijgt door de verkoop van de optie, door de uitoefening van de optie of door vervreemding van de onderliggende effecten. Het belastbaar feit situeert zich op het ogenblik van de toekenning van de optie en niet op het ogenblik van het lichten van de optie 711. De belastbaarheid van het voordeel bij de toekenning van de optie houdt wel het risico in dat de aandelen waarop de optie betrekking heeft, in waarde zijn gedaald op het tijdstip van de uitoefening van de optie. De optie wordt geacht toegekend te zijn op de 60e dag volgend op het aanbod 712, zelfs als het recht om de optie uit te oefenen gepaard gaat met ontbindende of opschortende voorwaarden. Het aanbod van de optie moet schriftelijk en gedateerd ter kennis worden gebracht van de begunstigde. De optie wordt geacht op de zestigste dag na het aanbod te zijn toegekend, althans indien de begunstigde de optie ten laatste op die zestigste dag schriftelijk heeft aanvaard. Zoniet, wordt hij geacht het aanbod geweigerd te hebben 713. In afwijking op de regel zijn de verkregen voordelen bij de toekenning van aandelenopties uitgegeven ter gelegenheid van een kapitaalverhoging in het kader van artikel 609 van het Wetboek van vennootschappen niet belastbaar in hoofde van de begunstigden 714. C. Waardering van het voordeel a. BEURSGENOTEERDE OPTIES Het voordeel alle aard dat voortvloeit uit het gratis toekennen van beursgenoteerde opties is gelijk aan de beurskoers van de optie. Dit is de gemiddelde koers van de optie op de laatste werkdag die aan het aanbod van de optie voorafgaat 715. Indien de opties toegekend worden tegen betaling dan moet de bijdrage van de begunstigde uiteraard in mindering worden gebracht 716. b. NIET-BEURSGENOTEERDE OPTIES: PRINCIPE 15% (OF 18%) Het voordeel alle aard dat voortvloeit uit het gratis toekennen van niet-beursgenoteerde opties wordt in principe forfaitair geraamd op 15% van de waarde van de onderliggende aandelen of winstbewijzen. De forfaitaire raming tegen 15% van de waarde van de onderliggende aandelen 710 Het feit dat het tijdstip van de belastbaarheid volgens de wet ontstaat op het ogenblik van de toekenning is niet discriminerend (Arbitragehof, 28 juli 2006, nr. 125/2006, PEETERS merkt op dat veel andere landen, in tegenstelling tot België, de belastbaarheid van aandelenopties situeren op het moment van de lichting van de aandelenoptie (o.a. Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Denemarken, Finland, Zweden, Verenigde Staten). Voor kaderleden van multinationale ondernemingen kan dit leiden tot een dubbele belasting. Dit is het geval wanneer een kaderlid na in België werkzaam geweest te zijn verhuist en tewerkgesteld wordt in de nieuwe woonstaat. Aanvankelijk is er belastbaarheid in België n.a.v. de toekenning van de optie en vervolgens ontstaat er belastbaarheid in de nieuwe woonstaat ingevolge de lichting van de optie (B. PEETERS, Aandelenopties: internationaal de juiste keuze?, Fiskoloog Internationaal, nr. 184, p. 1-3). 712 Volgens de Administratie kan worden aangenomen dat aan de begunstigde kennis is gegeven op de dag dat hij met kennis van zaken in staat is uit te maken of hij het vaststaande en definitieve aanbod dat hem is gedaan, zal weigeren of zal aanvaarden. Dit betekent dat de begunstigde wordt ingelicht omtrent al de modaliteiten verbonden aan de aangeboden optie (Ci. AFZ/ van 17 december 1999, Bull. Bel., nr. 800, p. 93). 713 Art. 41, 4 en 42 1, tweede lid, Wet van 26 maart 1999, zoals vervangen door art. 404 van de Programmawet (I) van 24 december 2002, B.S., 31 december 2002, tweede editie. Als de begunstigde de opties nadien buiten de termijn van 60 dagen, toch nog aanvaardt, dan leidt dit tot een fiscale herkwalificatie van de opties in een voordelig aandelenplan en bijgevolg vindt belastingheffing plaats bij de uitoefening ervan op het verschil tussen de werkelijke waarde van de aandelen en de lagere uitoefenprijs. Op het vlak van de sociale zekerheid geldt een gelijkaardige redenering: de aandelenopties die laattijdig werden aanvaard worden aangemerkt als loon onderhevig aan socialezekerheidsbijdragen (Vr. en Antw., Kamer, , nr. 22, p. 4931). 714 Art. 49 Wet 26 maart Art Wet 26 maart Art Wet 26 maart LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2013

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ s Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde.

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde. Opties Onder cataloguswaarde verstaat men: de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van werkelijk betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met kortingen,

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners www.dvvc.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ voordeel van alle aard dat voortvloeit uit persoonlijk gebruik van een door de werkgeven kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 DIENSTNOTA 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2012/931 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 08-05-2012

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Tijdens de vakantieperiode van een werknemer behoudt de werknemer het recht om met de bedrijfswagen te rijden.

Bedrijfswagens. Tijdens de vakantieperiode van een werknemer behoudt de werknemer het recht om met de bedrijfswagen te rijden. Bedrijfswagens De tijd dat een bedrijfswagen enkel ter beschikking werd gesteld aan directieleden en nietsedentaire werknemers is voorbij. Werkgevers kennen steeds vaker een bedrijfswagen toe aan werknemers

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers KOSTEN bewezen kosten (art. 49WIB92) of het forfait (automatisch toegekend) supplementair forfait verre verplaatsingen : - enkel mogelijk voor niet kostenbewijzers een speciaal forfait is van toepassing

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Firmawagens Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Ingave firmawagens in HiAnt 2.1 Firmawagen toevoegen 2.2 Info wagen 2.3 Info Persoon 2.4 Firmawagen opslaan 2.5 Firmawagen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 DIENSTNOTA 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2011/2068 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 15-02-2012

Nadere informatie

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht*

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* 1 Voordeel van alle aard bij gebruik van een bedrijfsauto Berekening privégebruik Een werknemer of bedrijfsleider die van zijn werkgever

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

Nr december 2015

Nr december 2015 Nr. 212 17 december 2015 Belgisch Staatsblad Bedrijfswagens: de referentie-co2-uitstoot voor 2016 is gepubliceerd Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Firmawagens : het moment van de akkoorden...

Firmawagens : het moment van de akkoorden... Firmawagens : het moment van de akkoorden... R. LASSAUX 5 000 of 7 500 km, naargelang de woon-werktrajecten korter of langer zijn dan 25 km : in algemene regel zijn dit de nieuwe forfaitaire grondslagen

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Mededeling : 2005/2 1

Mededeling : 2005/2 1 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 234 32 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011

PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011 PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011 1 SOCIAAL : DE CO 2 -BIJDRAGE AAN DE RSZ 1.1 PRINCIPE Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Februari 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer Proces nr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef De Duffeleer Aanpassing gegevens 4

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst)

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) In dit verband kan verwezen worden naar de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015), alsook naar de Programmawet van 18

Nadere informatie

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014 PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2014 1 SOCIAAL : DE CO 2 -BIJDRAGE AAN DE RSZ 1.1 PRINCIPE Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

> 5 uur en < 8 uur 8 uur Verblijf op kosten van het personeelslid 3,90 EUR 19,60 EUR 44,65 EUR 23,50 EUR

> 5 uur en < 8 uur 8 uur Verblijf op kosten van het personeelslid 3,90 EUR 19,60 EUR 44,65 EUR 23,50 EUR Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: December 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik.

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik. RSZ BEPERKT TOEPASSINGSGEBIED SOLIDARITEITSBIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS (CO2-TAKS) EN MOGELIJKHEID TOT TERUGVORDERING VAN ONTERECHT BETAALDE SOLIDARITEITSBIJDRAGEN Sinds geruime tijd is er op het voordeel van

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

bedrijfswagen, wat er gebeurt bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, betrekking) of van functie van de werknemer,.

bedrijfswagen, wat er gebeurt bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, betrekking) of van functie van de werknemer,. November 2015 De nieuwsbrief van PayCover vzw Erkend Sociaal Secretariaat nr. 995 Bedrijfswagens Bedrijfswagens worden zowel door de werkgever als door de werknemer sterk gegeerd. Het is één van de populairste

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie