NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS"

Transcriptie

1 NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule zal voortaan rekening houden met de cataloguswaarde en de CO 2 -uitstoot van de wagen. Bij een kosteloze terbeschikkingstelling van duurdere wagens loopt dit voordeel snel op. Vandaar dat het nuttig kan zijn om na te gaan of het voor de bedrijfsleider of de werknemer niet voordeliger is om de wagen privé aan te kopen en een kilometervergoeding te ontvangen. Bron: Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (B.S., 30 december 2011) en ontwerp programmawet aangenomen op de ministerraad van 24 januari /BEDRIJFSWAGENS/ De regels voor de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard kunnen alleen maar toegepast worden op de terbeschikkingstelling van personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen. Onder deze definitie vallen ook de vermeende lichte vrachtauto s. Dit wil zeggen bepaalde luxe-terreinwagens of monovolumes die bij de DIV als lichte vrachtauto ingeschreven zijn maar die op fiscaal vlak toch aanzien moeten worden als personenauto, auto dubbel gebruik of minibus. Bij een terbeschikkingstelling van een werkelijke lichte vrachtauto (of motor) moet de werkelijke waarde als voordeel van alle aard aangerekend worden bij de genieter. /OUDE BEREKENING VOORDEEL ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS/ Tot 31 december 2011 werd het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het kosteloos ter beschikking stellen van een bedrijfswagen forfaitair geraamd op basis van het aantal privé gereden kilometers, het CO 2 uitstootgehalte en een coëfficiënt die afhankelijk is van het type van de brandstofvoorziening van de wagen. De fiscus aanvaardde in het verleden forfaitaire kilometeraantallen die zowel de woon- werkverplaatsingen als de eigenlijke privé-verplaatsingen omvatten. Indien de afstand tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling niet groter was dan 25 km (enkele rit), werd voor de berekening van het voordeel van alle aard uitgegaan van km privéverplaatsing. Was het woonwerktraject langer dan 25 km, werden de privékilometers vastgesteld op km. Bij gebrek aan woon-werkverkeer, bijvoorbeeld bij een thuiswerkende bedrijfsleider, gold het wettelijk minimum van km. De CO 2 -uitstoot werd bepaald op basis van de vermelding op het inschrijvingsbewijs. Met de vermelding op het gelijkvormigheidsattest werd bij het ontbreken van een vermelding van de CO 2 -uitstoot op het inschrijvingsbewijs geen rekening gehouden. Indien er geen CO 2 -uitstoot van het voertuig gekend was, werd deze gelijkgesteld aan 205 g/km voor een benzine-, LPG-, aardgas- of hybridewagen of 195 g/km voor een dieselmotor. Het voordeel van alle aard werd voor inkomstenjaar 2011 als volgt berekend: - benzine-, LPG-, aardgas- of hybridewagen: Aantal km (forfaitair) x CO 2 -uitstoot x 0, dieselwagen: Aantal km (forfaitair) x CO 2 -uitstoot x 0, elektrische wagen: Aantal km (forfaitair) x 0,10 EUR/km 1 1 Het minimumvoordeel mocht nooit lager zijn dan 0,10 EUR/km.

2 /NIEUWE BEREKENING VOORDEEL ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS/ Sinds 1 januari 2012 heeft het aantal privé afgelegde kilometers geen invloed meer op de berekening van het voordeel alle aard met betrekking tot het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen. Voortaan wordt het voordeel berekend op basis van de CO 2 uitstoot en de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. Het voordeel van alle aard wordt voortaan als volgt berekend: Cataloguswaarde x CO 2 -coëfficiënt x 6/7 2 Cataloguswaarde Onder cataloguswaarde wordt de gefactureerde waarde verstaan inclusief btw en opties, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Voor tweedehandswagens wordt de cataloguswaarde op dezelfde manier vastgesteld; ook hier gaat het om de gefactureerde waarde met inbegrip van de opties zonder eventuele kortingen, rabats of restorno s 3. Voorstel tot wetswijziging 4 Na de inwerkingtreding van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen is vastgesteld dat er zich belastingontwijkingen aan het ontwikkelen zijn door nieuwe wagens als tweedehandswagens voor te stellen. Op die manier wordt de basis van de berekening van het voordeel kunstmatig 2 Intussen ligt er een Wetsontwerp voor om de berekening van het voordeel van alle aard aan te passen in functie van de leeftijd van het voertuig. Zie verder. 3 Volgens de verantwoording in het wetsontwerp 1952/004 d.d. 15 december 2011 en bevestigd door de minister tijdens de Kamercommissie voor de Financiën nr /010, 31. Zie ook de bemerking bij vorige voetnoot. 4 Ontwerp programmawet aangenomen op de regeringsraad van 24 januari naar beneden gehaald. Er is tevens gebleken dat de definitie van cataloguswaarde een verschil kan opleveren voor een zelfde wagen die even oud is, wanneer de ene nieuw en de andere tweedehands aangekocht werd. Om beide problemen op te lossen, heeft de regering enerzijds voorgesteld om een bijkomende definitie voor de cataloguswaarde in te voegen voor tweedehandse voertuigen. Voor dergelijke voertuigen wordt gesteund op de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Bij de aankoop van een tweedehands voertuig zal immers sneller een catalogus met de oorspronkelijke prijs bij verkoop in nieuwe staat teruggevonden worden dan een kopie van de oorspronkelijke factuur. De huidige definitie blijft van toepassing voor de nieuwe voertuigen. Anderzijds zal bij de berekening van het voordeel zowel voor nieuwe als voor tweedehandse auto s rekening gehouden worden met de ouderdom van het voertuig aangezien voertuigen na verloop van tijd in waarde verminderen. Daarom wordt voorgesteld om op de cataloguswaarde een correctiecoëfficiënt toe te passen in functie van het aantal maanden 5 die verlopen zijn na de eerste inschrijving van het betrokken voertuig bij de DIV 6. Volgens het voorstel tot wetswijziging mogen deze ouderdomspercentages voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing pas worden toegepast op de voordelen die vanaf 1mei 2012 toegekend worden. De correctiecoëfficiënt zou als volgt bepaald worden: 5 Een begonnen maand telt voor een volledige maand. 6 DIV: Dienst inschrijving voertuigen.

3 Periode verstreken sinds de 1ste inschrijving van het voertuig Percentage van de cataloguswaarde Van 0 tot 12 maanden 100% Van 13 tot 24 maanden 94% Van 25 tot 36 maanden 88% Van 37 tot 48 maanden 82% Van 49 tot 60 maanden 76% Vanaf 61 maanden 70% Het voordeel van alle aard zou voortaan als volgt berekend worden: Cataloguswaarde x ouderdomspercentage x CO 2 -coëfficiënt x 6/7 Merk op dat deze voorstellen tot wetswijziging nog niet definitief zijn en pas van toepassing zijn zodra de wetswijziging van kracht is. CO 2 -coëfficiënt Het basispercentage bedraagt 5,5% bij een referentie-co 2 -uitstoot van 95 g/km voor een dieselwagen en bij een referentie-co 2 - uitstoot van 115 g/km voor een wagen op benzine, LPG of aardgas. Per gram CO 2 - uitstoot hoger dan de referentiewaarde, wordt het basispercentage verhoogd met 0,1%, met een maximum van 18%. Stoot de wagen minder CO 2 uit dan de referentiewaarde, dan wordt het basispercentage verlaagd met 0,1% per g/km die lager ligt dan de referentiewaarde, met een minimum van 4%. Voor voertuigen waarvoor geen CO 2 -uitstootgegevens beschikbaar zijn bij de DIV, wordt voor dieselmotoren een CO 2 -uitstootgehalte genomen van 195 g/km en 205 g/km voor benzine-, LPG- of aardgasmotoren. Minimaal voordeel van alle aard Het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens mag nooit minder bedragen dan EUR/jaar (inkomsten 2012). Eigen bijdrage werknemer/bedrijfsleider Wanneer de werkgever of de vennootschap een bijdrage vraagt van de werknemer respectievelijk de bedrijfsleider, wordt het forfaitair berekend voordeel van alle aard verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer of de bedrijfsleider. Voorbeeld Cataloguswaarde (diesel): CO 2 -uitstoot: EUR 153 g/km EUR x 11,3% 7 x 6/7 = 2.905,71 EUR Vergelijking voordeel alle aard bedrijfswagen tussen inkomstenjaar 2011 en 2012: Voordeel van alle aard 2011 afstand woon-werk 25 km afstand woon-werk > 25 km Voordeel van alle aard 2012 Bewijs beroepskosten 1.813,05 EUR 2.719,58 EUR 2.905,71 EUR Belastingplichtigen met een bedrijfswagen, die op een voordeel van alle aard worden belast, kunnen hun werkelijke beroepskosten bewijzen in de aangifte personenbelasting. Voor wat het woon-werkverkeer betreft, is die aftrek beperkt tot een vast bedrag van 0,15 EUR per kilometer. Deze aftrek van 0,15 EUR per kilometer kan tot gevolg hebben dat de aftrekbare kosten, gerelateerd aan de gereden kilometers met de bedrijfswagen, hoger zijn dan het belastbaar voordeel van alle aard. Bij de raming van het belastbaar voordeel wordt immers geen rekening gehouden met het aantal gereden privékilometers. De wet voert echter een aftrekbeperking in. Aftrekbare kosten in verband met het woon-werkverkeer mogen nooit hoger zijn dan het belaste voordeel, eventueel verhoogd met de eigen bijdrage van de werknemer of de 7 ((153 g/km 95 g/km) x 0,1%) + 5,5%.

4 bedrijfsleider. Dit belet evenwel niet dat de kostenaftrek even hoog kan zijn als het aangerekende voordeel van alle aard. Om het minimum belastbaar voordeel van EUR via de aftrek van werkelijke beroepskosten van het woon- werkverkeer ongedaan te maken, volstaat het om km heen en weer te rijden tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling. Rekening houdend met ongeveer 220 werkdagen per jaar, komt dit neer op een dagelijks woon- werktraject van ongeveer 36 km of 18 km enkele rit. Indien de bedrijfsleider woont op de plaats van tewerkstelling en er bijgevolg geen woonwerkverkeer is, kan deze methode niet toegepast worden. /VERWORPEN UITGAVE/ Ook de verstrekker 8 van het voordeel wordt voortaan belast wanneer hij kosteloos een bedrijfsvoertuig ter beschikking stelt aan de werknemer of de bedrijfsleider. De belastbare basis van de vennootschap, wordt verhoogd met 17% van het forfaitair berekende voordeel van alle aard. Naast de normale aftrekbeperkingen op personenwagens, wagens dubbel gebruik en minibussen zal voortaan bijkomend in de verworpen uitgaven worden opgenomen: 17% x 6/7 x cataloguswaarde x CO 2 percentage Deze verworpen uitgave vormt tevens de minimale belastbare basis van de vennootschap. Op deze verhoging van de belastbare basis mogen immers geen aftrekken, zoals de aftrek van vrijgestelde giften; de DBI-aftrek; de aftrek voor risicokapitaal; de aftrek van overgedragen 8 Werkgever, vennootschap of VZW. Noot: Indien een VZW onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting ondergaat deze sowieso een extra belasting gelijk aan 33,99% van 17% van het voordeel van alle aard. verliezen of de investeringsaftrek, toegepast worden. Bovendien mogen ook de verliezen van het boekjaar zelf niet in mindering gebracht worden op deze 17% verworpen uitgave. Op basis van de gegevens van het hierboven vermeld voorbeeld, ondergaat de vennootschap een extra kost in functie van het toepasselijk tarief vennootschapsbelasting: Voordeel van alle aard 2012 niet aftrekbare kost (17%): extra belasting (incl. 3% ACB): o verlaagd tarief (schijf 25,98%) o verlaagd tarief (schijf 31,93%) o verlaagd tarief (schijf 35,54%) o normaal tarief (33,99%) /SOCIALE ZEKERHEID/ 2.905,71 EUR 493,97 EUR 128,33 EUR 157,72 EUR 175,56 EUR 167,90 EUR Ook inzake sociale zekerheid is de werkgever of de vennootschap een bijdrage verschuldigd op het privégebruik 9 van een bedrijfswagen. Net zoals bij de inkomstenbelasting, wordt het voordeel van alle aard berekend op basis van de CO 2 -uitstoot. Voor voertuigen waarvan de CO 2 -uitstoot niet bij de DIV gekend is, wordt de uitstoot forfaitair bepaald op 182 g/km voor een benzinewagen en 165 g/km voor een dieselwagen. De jaarlijkse solidariteitsbijdrage wordt als volgt berekend: - benzine en LPG 10 -voertuigen: (CO 2 in g/km x 9 EUR) 768 x 1, dieselvoertuigen: (CO 2 in g/km x 9 EUR) 600 x 1, elektrische voertuigen: 9 24,25 EUR/maand Hiermee wordt elk gebruik buiten de gewone werkuren bedoeld. 10 Voor LPG- voertuigen wordt de CO 2 - uitstoot van het benzinemodel dat als basis voor de ombouw gebruikt is, in aanmerking genomen. 11 Gezondheidsindex september 2011/september

5 Voor 2012 bedraagt de solidariteitsbijdrage minimaal 24,25 EUR 12 per maand. De bijdrage is ook verschuldigd indien de werknemer of de bedrijfsleider een bijdrage betaalt voor de terbeschikkingstelling van de wagen. In hoofde van de werkgever/vennootschap is de solidariteitsbijdrage fiscaal aftrekbaar als een sociale bijdrage die met de bezoldiging van personeelsleden verband houdt. /BTW OP HET VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS/ Oude methode Vroeger werd het privégebruik van een bedrijfswagen gelijkgesteld met een dienst. Op deze gelijkgestelde dienst was btw verschuldigd. Die btw was niet aftrekbaar omwille van het privégebruik. In principe moest de btw berekend worden op de gedane uitgaven. De Administratie stond echter toe dat de maatstaf van heffing vastgesteld werd basis van het forfaitair vastgestelde voordeel van alle aard dat van toepassing is voor de inkomstenbelasting. Dit voordeel van alle aard werd geacht inclusief btw te zijn. Concreet werd de maatstaf van heffing als volgt berekend: Voordeel 13 inclusief btw / 1,0855 = voordeel exclusief btw De verschuldigde btw is gelijk aan het verschil tussen het voordeel inclusief btw en het voordeel exclusief btw. 12 Basisbedrag (249,96 EUR) x index september 2011 (116,73) / index september 2004 (100,28) = 290,98 EUR per jaar of 24,25 EUR per maand. 13 Vastgesteld volgens de berekeningsmethode van de inkomstenbelasting Nieuwe methode Voor kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagens die sinds 1 januari 2012 aangeschaft worden en vanaf het begin gemengd gebruikt worden, kan de btw niet in aftrek genomen worden in de mate dat de wagen voor privédoeleinden gebruikt wordt. De verhouding privégebruik en beroepsgebruik wordt in principe vastgesteld op basis van een raming van de afgelegde kilometers. Deze raming gebeurt onder toezicht van de administratie en dient gestaafd te worden met bewijskrachtige gegevens. Indien het beroepsmatig gebruik hoger is dan 50%, wordt de btw- aftrek verder beperkt tot 50%. Het privégebruik geeft geen aanleiding tot btw-heffing op het voordeel van alle aard. Indien de bedrijfswagen vanaf het begin louter beroepsmatig gebruikt wordt, wordt de btw- aftrek tot 50% beperkt volgens de algemene btw- aftrekregels voor personenwagens. De administratie heeft beslist dat de facultatieve berekeningswijze op basis van het voordeel van alle aard in de inkomstenbelasting niet langer toegepast kan worden. Sinds 1 januari 2012 wordt de maatstaf van heffing uitsluitend bepaald rekening houdend met het bedrag van de door de belastingplichtige gedane uitgaven. De praktische toepassing van deze nieuwe regeling ligt echter vandaag nog niet definitief vast. /KAN EEN HOGER VOORDEEL VAN ALLE AARD VERMEDEN WORDEN?/ Optie 1: Verkoop van de bedrijfswagen en aanrekenen van een onkostenvergoeding Een eerste mogelijkheid om te vermijden dat de bedrijfsleider of werknemer belast wordt op een (duurder) voordeel alle aard is het privé aanhouden van de bedrijfswagen. De vennootschap kan de bedrijfswagen verkopen

6 aan de bedrijfsleider of de werknemer, die vervolgens de kosten voor de beroepsmatig afgelegde kilometers doorrekent aan de vennootschap. Marktconforme prijs Bij de verkoop van een bedrijfsgoed aan een bedrijfsleider of werknemer dient men voorzichtig te zijn met het bepalen van de prijs. Een marktconforme prijs is noodzakelijk. Eerst moet men nagaan of een tegenstrijdig belang aanwezig is. Daarnaast bestaat het risico dat de werknemer of de bedrijfsleider belast wordt op een voordeel van alle aard voor het verschil tussen de marktwaarde en lagere betaalde prijs. Dit voordeel dient opgenomen te worden op individuele fiches en samenvattende opgave, zoniet loopt de vennootschap het risico op de aanslag geheime commissielonen van 309% op het voordeel van alle aard. Dit voordeel wordt belast als een bezoldiging in de personenbelasting tegen het marginaal tarief, verhoogd met de aanvullende gemeentebelasting. Btw-maatstaf van heffing Aangezien de btw met betrekking tot voertuigen voor personenvervoer of voor dubbel gebruik voor maximaal 50% aftrekbaar is en er rekening gehouden dient te worden met de principes van de fiscale neutraliteit en evenredigheid, aanvaardt de Administratie dat de btw bij (door)verkoop van dergelijke wagens steeds geheven wordt op de helft van het gevraagde bedrag. Indien een btwbelastingplichtige vennootschap bijvoorbeeld een auto verkoopt voor EUR, dient er 21% btw berekend te worden op EUR. Het totaal factuurbedrag is bijgevolg 2.762,50 EUR. Belastingplichtigen met een beperkt recht op aftrek zullen in de praktijk minder dan 50% van de btw op hun personenwagen gerecupereerd hebben. In dat geval kunnen zij bij de verkoop van de wagen voor de nog lopende jaren van de 5 jarige herzieningstermijn een positieve btwherziening uitvoeren ten belope van de mate waarin de 50% aftrekbeperking overschreden is. Kost eigen aan de werkgever/vennootschap Wanneer de werknemer of de bedrijfsleider een eigen wagen beroepsmatig (dit omvat niet de afstand tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling) gebruikt in opdracht voor de werkgever of de vennootschap, maakt hij kosten die in principe voor rekening van de werkgever of de vennootschap zijn. We spreken dan over kosten eigen aan de werkgever of de vennootschap. Deze kosten kunnen terugbetaald worden aan de werknemer of bedrijfsleider onder de vorm van een onkostenvergoeding. In hoofde van de werknemer of de bedrijfsleider vormt deze onkostenvergoeding geen belastbaar inkomen. De onkostenvergoeding dient echter wel vermeld te worden op de individuele fiche. Doet men dit niet, dan kan dit leiden tot een aanslag geheime commissielonen. De onkostenvergoeding kan op twee manieren berekend worden. Ofwel kiest men voor een terugbetaling op forfaitaire basis ofwel opteert men om de werkelijke kost te laten vergoeden. Als men kiest voor de forfaitaire regeling, mag dit op dezelfde manier toegepast worden als voor de berekening van de forfaitaire kilometervergoeding voor overheidspersoneel. Voor de periode van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012 bedraagt de vergoeding 0,3352 EUR/km.

7 Op basis van het Koninklijk Besluit inzake reiskosten van wordt aangenomen dat deze vergoeding slechts kan worden aangerekend indien het aantal beroepskilometers per jaar niet abnormaal hoog is. De grens ligt op km 15. Onze mening - en tevens deze van de rechtspraak - is dat deze grens niet kan afgedwongen worden in de inkomstenbelasting aangezien de wettelijke basis ontbreekt. Indien men voor meer dan km per jaar forfaitaire kilometervergoeding vraagt, adviseren we veiligheidshalve om de nodige bewijsstukken voor de afgelegde beroepskilometers bij te houden. De onkostenvergoeding voor de beroepsmatig afgelegde kilometers kan eveneens berekend worden op basis van de werkelijke gemiddelde kostprijs per kilometer. Omdat er afgeweken wordt van de regeling die geldt voor het overheidspersoneel, dient men de nodige bewijsstukken te kunnen voorleggen. In hoofde van de vennootschap vormt de onkostenvergoeding, ongeacht de berekeningsmethode, een (beperkt) aftrekbare kost. De onkostenvergoeding wordt geacht voor 30% betrekking te hebben op de brandstofkosten en voor 70% op de andere autokosten. De aftrek voor brandstofkosten is beperkt tot 75%. Het aftrekpercentage van de andere autokosten is afhankelijk van de CO 2 - uitstoot van de betrokken wagen. Voor wagens met 0 g/km CO 2 -uitstoot zijn de autokosten zelfs voor 120% aftrekbaar. Volgend voorbeeld illustreert de aftrekbeperking van een onkostenvergoeding van bijvoorbeeld EUR: - 30% van de onkostenvergoeding wordt toegerekend aan de brandstofkost. De aftrek van brandstofkosten wordt beperkt 14 Art. 12, tweede lid, KB houdende algemene regeling inzake reiskosten van 18 januari 1965, B.S. 2 februari Com.IB 92 nummer 31/36. tot 75%, wat inhoudt dat van de EUR brandstofkosten slechts EUR fiscaal aftrekbaar is. - 70% van de onkostenvergoeding heeft betrekking op andere autokosten. In de veronderstelling dat het een auto betreft die op basis van de CO 2 -uitstoot een aftrekbaarheid van 70% geniet, is slechts EUR van de EUR andere autokosten fiscaal aftrekbaar. Wanneer de vennootschap belastbaar is aan het normaal tarief van 33,99%, brengt deze onkostenvergoeding een belastingbesparing van 1.215,14 EUR met zich mee. Vergelijking voordeel van alle aard bedrijfswagens en forfaitaire onkostenvergoeding We selecteren 4 wagens 16 om de vergelijking te maken tussen het nieuwe voordeel van alle aard en de terugbetaling van een forfaitaire kilometervergoeding (0,3352 EUR/km). In de simulatie houden we rekening met beroepskilometers van km/jaar tot km/jaar, per schijf van km. De privékilometers laten we variëren van km/jaar tot km/jaar, opnieuw oplopend in trappen van km. De keuze om de wagen in de vennootschap te laten en bijgevolg belast te worden op een voordeel van alle aard is bij een Renault Mégane 1.5 dci interessant op voorwaarde dat er maximaal km/jaar beroepsmatige kilometers gereden wordt, ongeacht het aantal afgelegde privékilometers. Vanaf beroepskilometers is het financieel voordeliger om te opteren voor een kost eigen aan de werkgever/vennootschap. 16 Zie bijlage.

8 Het opteren voor een voordeel van alle aard is lonend voor een BMW 318 D indien men minder dan beroepskilometers per jaar aflegt. Rijdt men meer voor de werkgever/vennootschap en in de veronderstelling dat men niet meer dan privékilometers per jaar heeft kan men beter opteren om de auto privé aan te houden en een forfaitaire onkostenvergoeding aan te rekenen. Als we een wagen met een hogere klasse en bijgevolg hogere aanschaffingswaarde kiezen, moet men al beroepsmatige kilometers per jaar rijden vooraleer de forfaitaire onkostenvergoeding bij een BMW 520 D een financieel voordeel oplevert. Bij de oude berekening van het voordeel van alle aard was het voor bedrijfswagens in de duurdere prijsklasse, zoals een Mercedes S350 BlueTEC, sowieso interessant om zich te laten belasten op een voordeel alle aard. Omwille van de nieuwe berekening van het voordeel, geeft men vanaf beroepsmatig gereden kilometers best de voorkeur om te kiezen voor een kost eigen aan de werkgever/vennootschap. Vergelijking voordeel van alle aard bedrijfswagens en onkostenvergoeding aan werkelijke kostprijs We selecteren dezelfde vier wagens om de vergelijking te maken tussen het voordeel van alle aard en de onkostenvergoeding op basis van de werkelijke kostprijs. We merken dat het aanhouden van de wagen in de vennootschap en ons laten belasten op een voordeel van alle aard steeds financieel voordelig is bij zowel de Renault Mégane 1.5 dci als de BMW 318 D. Voor de BMW 520 D ontstaat er een voorkeur voor het gebruik van de onkostenvergoeding op basis van de werkelijke kostprijs indien de beroepskilometers 65% of meer van de totale gereden kilometers bedragen. Bij de Mercedes S350 BlueTEC is het in elke situatie voordeliger om de werkelijke kostprijs van de beroepsmatige kilometers aan te rekenen. We benadrukken dat een gedetailleerde berekening per wagen en per aantal gereden beroepsmatige en privé- kilometers noodzakelijk is om te toetsen of het al dan niet beter is om de werkelijke kostprijs per kilometer door te rekenen. De berekeningen die we gedaan hebben, zijn slechts een benadering en dienen louter ter illustratie. Daarom geven we een aantal tabellen mee in bijlage. Optie 2: Verkoop van de bedrijfswagen en verhuur aan de vennootschap Een andere optie is dat de werknemer of de bedrijfsleider de bedrijfswagen afkoopt van de werkgever of de vennootschap en vervolgens de privé aangehouden wagen verhuurt aan de werkgever of de vennootschap In hoofde van natuurlijke personen worden de ontvangen huurgelden afzonderlijk belast als een roerend inkomen in de personenbelasting aan 15% (+ aanvullende gemeentebelasting). De bruto ontvangen huurgelden mogen verminderd worden met ofwel een forfaitaire kostenaftrek van 15%, ofwel met de reële kosten indien deze hoger zijn dan de forfaitaire kosten en met bewijsstukken kunnen gestaafd worden. De effectieve belastingdruk, indien men opteert voor de forfaitaire kostenaftrek, bedraagt bijgevolg 12,75% (+ aanvullende gemeentebelasting). We dienen er echter op te wijzen dat men met deze methode het voordeel van alle aard op bedrijfswagens niet omzeilt. De verhuur van louter het beroepsmatig gebruik van de

9 wagen is immers naar onze mening niet mogelijk. Bijgevolg zal er nog steeds van een voordeel van alle aard sprake zijn voor het privégebruik van de (gehuurde) bedrijfswagen. Optie 3: Intragroepsverrichtingen 17 Een derde optie om de omvang van het voordeel van alle aard met betrekking tot het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen te verminderen, is de onderlinge verkoop van de bedrijfswagen aan een andere vennootschap van de groep. De bedrijfsleider of werknemer ontsnapt evenwel niet aan de belasting op een voordeel van alle aard. Maar aangezien de cataloguswaarde van de bedrijfswagen een determinerende factor is bij de berekening van het voordeel, zal de omvang van het voordeel na de doorverkoop een lager zijn dan het initiële voordeel. Voor tweedehandse wagens wordt het voordeel immers berekend op basis van de gefactureerde waarde (met inbegrip van de opties zonder eventuele kortingen, rabats of restorno s). Aangezien de gefactureerde waarde voor de doorverkochte wagen lager is dan de initiële aanschaffingsprijs, zal het aangerekende voordeel van alle aard lager zijn na de doorverkoop 18. Voor een wagen die indertijd nieuw gefactureerd werd aan bijvoorbeeld EUR en vandaag tweedehands verkocht wordt aan EUR, geldt EUR als cataloguswaarde voor de berekening van het voordeel van alle aard. Let wel dat een marktconforme prijs bij een verkoop tussen verbonden vennootschappen 17 Indien het voorstel tot wetswijziging goedgekeurd wordt, vervalt optie Intussen ligt er een Wetsontwerp voor om de berekening van het voordeel van alle aard aan te passen in functie van de leeftijd van het voertuig. Zolang dit niet gepubliceerd is, maken we hier abstractie van. vereist is. Wordt een te lage prijs bedongen, dan kan dit verschil als een abnormaal en goedgunstig voordeel worden beschouwd. Bovendien rijst de vraag in welke mate de fiscus dergelijke verrichtingen, zonder economisch of financieel motief, zal aanvaarden in het kader van de nieuwe antimisbruikbepaling. Optie 4: Sale and lease back 19 Een vierde mogelijkheid om de omvang van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens te reduceren is de techniek van de sale and lease back. Hierbij verkoopt de vennootschap de bedrijfswagen aan een (derde) vennootschap, waarop dezelfde auto vervolgens geleasd wordt. Ook voor geleasde wagens wordt het voordeel van alle aard berekend op basis van de cataloguswaarde waarbij de optieprijs hiervan deel uitmaakt. Bij leasing zou geen rekening gehouden worden met de gefactureerde prijs die de leasinggever bij de aankoop van de wagen heeft moeten betalen. Voor de berekening van het voordeel zou men rekening mogen of moeten houden met de prijs die leasinggever aan de leasingnemer aanrekent voor de wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal, inclusief de optieprijs. Bijgevolg zou de omvang van het voordeel lager zijn bij de geleasde wagen dan de wagen die door de vennootschap nieuw aangekocht wordt. We wachten evenwel op precisering vanwege de minister of deze interpretatie met betrekking tot de invulling van het begrip cataloguswaarde voor geleasde wagens correct is. Als men uitgaat van de door de leasinggever aan de leasingnemer aangerekende prijs, reflecteert die prijs immers wel de kortingen en verminderingen die de leasinggever bij de aankoop van de 19 Indien het voorstel tot wetswijziging goedgekeurd wordt, vervalt optie 4.

10 wagen gekregen heeft, terwijl dit door de wet expliciet verboden wordt. Optie 5: Twee bedrijfswagens aanhouden Een vijfde mogelijkheid om de omvang van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens te beperken, is het aanhouden van twee bedrijfswagens in de vennootschap. De eerste wagen is een goedkope en milieuvriendelijke auto, waarvan het voordeel van alle aard beperkt wordt tot het minimum van EUR. Deze wagen wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de werknemer of de bedrijfsleider en wordt gebruikt voor de nietberoepsmatige verplaatsingen. Daarnaast beschikt de vennootschap over een tweede (meer luxueuze en minder milieuvriendelijke) bedrijfswagen die enkel gebruikt wordt voor beroepsmatige verplaatsingen. In principe is er voor deze tweede wagen geen voordeel van alle aard verschuldigd aangezien deze niet gebruikt wordt voor verplaatsingen in de privésfeer 20. zal de rechtbank snel geneigd zijn de fiscus te volgen. Een hulp voor de belastingplichtige kan erin bestaan (ook voor optie 5) om de beroepsmatig gereden kilometers door te rekenen aan de klant (via de factuur). Indien het aantal gereden kilometers overeenstemt met het aantal doorgerekende kilometers ontneemt men als het ware het bewijsmiddel van de fiscus. De aftrekbeperking van de autokosten blijft van toepassing in hoofde van de uitreiker van de factuur en volledig aftrekbaar voor de ontvanger van de factuur. Optie 6: De Fiat Uno privé en de Jaguar in de vennootschap Met de kleine privéwagen worden alle privéverplaatsingen gedaan, inclusief het woon- werkverkeer. De chique bedrijfswagen wordt louter beroepsmatig gebruikt. Ook deze methode werd in de praktijk reeds afgetoetst voor rechtbanken. In de meeste gevallen evenwel met weinig succes voor de belastingplichtige. Wanneer de fiscus slaagt in de bewijsvoering dat er met de kleine privéwagen (te) weinig afstanden worden gereden in functie van de noden van het gezin 20 Deze piste moet met de nodige voorzichtigheid benaderd worden aangezien de fiscus van mening is dat voor elke ter beschikking gestelde wagen afzonderlijk een voordeel van alle aard berekend dient te worden. De belastingplichtige zal dus moeten kunnen aantonen dat slechts één wagen gebruikt wordt voor persoonlijke verplaatsingen.

11 Bijlage: Tabel vergelijking voordeel van alle aard bedrijfswagens en onkostenvergoeding op basis van de forfaitaire onkostenvergoeding. In onderstaande tabellen wordt het vak grijs gekleurd indien de keuze om zich op een voordeel van alle aard te laten belasten een financieel voordeel oplevert. Indien het vak niet gekleurd is, is het in deze situatie interessanter om te opteren voor een onkostenvergoeding. Renault Mégane 1.5 dci ( EUR 1461cc 110pk CO g/km) ,73 12,00 659, , , , , ,25 156,53 515, , , , , ,78 301,05 370, , , , , ,31 445,58 226,15 897, , , , ,83 590,11 81,62 753, , , ,52 BMW 318 D ( EUR 1995cc 136pk CO g/km) ,56 582,93 74,69 732, , , , ,18 741,56 83,93 573, , , , ,81 900,18 242,56 415, , , , , ,81 401,18 256,45 914, , , , ,43 559,81 97,82 755, , ,70 BMW 520 D ( EUR 1995cc 184pk CO g/km) ,70 931,70 291,70 348,31 988, , , , ,95 467,95 172,06 812, , , , ,20 644,20 4,20 635, , , , ,45 820,45 180,45 459, , , , ,70 996,70 356,70 283,31 923, ,31 Mercedes S350 BlueTEC ( EUR 2987cc 258pk CO g/km) , , ,51 838,96 262,41 314,14 890, , , , ,66 502,11 74,44 650, , , , ,36 741,81 165,26 411, , , , ,06 981,51 404,96 171, , , , , ,21 644,66 68,11

12 Bijlage: Tabel vergelijking voordeel van alle aard bedrijfswagens en onkostenvergoeding aan werkelijke kostprijs per kilometer. In onderstaande tabellen is het vak grijs gekleurd indien de keuze om zich op een voordeel van alle aard te laten belasten een financieel voordeel oplevert. Indien het vak niet gekleurd is, is het in deze situatie interessanter om te werken met een kost eigen aan de werkgever/vennootschap. Renault Mégane 1.5 dci ( EUR 1461cc 110pk CO g/km) , , , , , ,86 748, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 BMW 318 D ( EUR 1995cc 136pk CO g/km) , , ,31 763,93 772,56 606,18 489, , , , , , ,81 648, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 BMW 520 D ( EUR 1995cc 184pk CO g/km) ,81 529,56 778, , , , , ,45 171,70 202,06 475,81 899, , , ,70 697,95 374,19 74,55 473,31 547,06 820, , ,20 750,45 326,70 202,95 95,80 344, , , ,70 952,95 629,20 355,44 131,69 Mercedes S350 BlueTEC ( EUR 2987cc 258pk CO g/km) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten Chevalier-2011-07.fm Page 1039 Monday, April 11, 2011 10:31 AM Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten 1. Andere kosten dan brandstofkosten Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de aftrek voor voertuigen

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

HOGE RAAD VAN FINANCIEN

HOGE RAAD VAN FINANCIEN HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FISCALITEIT EN PARAFISCALITEIT» ADVIES OMTRENT HET FISCAAL STELSEL VAN DE AANDELENOPTIES Februari 2013 2 Bij de installatie van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 ALTERNATIEVE BELONINGSVORMEN Inleiding...1 1.Het verschaffen van maaltijden...2 2. Maaltijdcheques...2 3.Geschenken in natura

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A.

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst. Drs. J.A. Vakblad Financiële Planning Auto van de zaak: afspraken uit verleden geen garantie voor toekomst Auteur: Drs. J.A. Bult FB MFP[1] Al jarenlang is de belastingheffing op de auto van de zaak onderwerp van

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

VOLVO TCO2-gids 2011. Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park)

VOLVO TCO2-gids 2011. Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park) VOLVO TCO2-gids 2011 Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park) Samen werken aan een groenere wereld Ecologie was altijd al een wezenlijk onderdeel van het Volvo-dna. Vanaf de productie over het gebruik

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie