FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak"

Transcriptie

1 FISCAAL INFORMATIEF FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak Jaargang 11 I nr 3 Juni 2012 Verschijnt tweemaandelijks niet in juli en augustus

2 2 Colofon inhoud Hoofdredacteur Luc Taillieu, docent fiscaal recht, auteur Selectie en wetenschappelijk advies Luc Taillieu, docent fiscaal recht, auteur Koen Mertens, algemeen directeur Coördinatie Martine Taillieu Kernredactie Luc Taillieu, docent fiscaal recht, auteur Vaste medewerkers Marnix Cornette, RFN sarl, specialist verkeer België-Frankrijk Luc Goossens, belastingconsulent Franky Maesen, erkend fiscalist Guy Poppe, advocaat Bart Smets, advocaat Eindredactie Guy Poppe, jurist p 3 p 20 p 22 p 25 Wijzigingen Di Rupo I op het vlak van de personenbelasting vanaf aanslagjaar 2013 Strengere thin cap-regeling voor vennootschappen (art. 147 en art. 153 PW (I)) Verliesbeperking en artikel 206 WIB: een brug te ver bij fusies en splitsingen? Vereffeningsprocedure vennootschappen vereenvoudigd Redactie Filip Janssens Tel Fax: Verantwoordelijke uitgever Koen Mertens, Kortrijkstraat 250, 8560 Wevelgem Fiscaal Informatief is een uitgave van Fiscaal Informatief BVBA, Kortrijkstraat 250, 8560 Wevelgem Abonnementen Fiscaal Informatief verschijnt 5 keer per jaar. De abonnementen lopen per kalenderjaar of per academiejaar en worden automatisch verlengd, behoudens opzegging vóór 1 november of 1 juni, naargelang het abonnement. Abonnering Martine Taillieu Tel Fax: of surf naar De auteurs, de redactie en de uitgever streven naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrieval systeem en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of door middel van foto-kopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De auteurs dragen hun intellectuele rechten op de in Fiscaal Informatief gepubliceerde teksten over aan de BVBA Fiscaal Informatief. Bijgevolg is elke reproductie verboden zonder schriftelijke toestemming van de BVBA Fiscaal Informatief. Voor eventuele exploitatie van een licentie kan contact worden opgenomen met de uitgever.

3 3 Wijzigingen Di Rupo I op het vlak van de personenbelasting vanaf aanslagjaar NIEUWE BEREKENINGSWIJZE VOORDEEL VAN ALLE AARD VOOR BEDRIJFSWAGENS (Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2011; Programmawet van 29 maart 2012, B.S. 6 april 2012 en FAQ vragen bedrijfswagen 31 januari 2012) 1. Algemeen Vanaf 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig niet langer berekend in functie van het aantal gereden privé-kilometers maar wel op basis van de cataloguswaarde van de wagen. Volgens de nieuwe berekeningswijze moet het voordeel berekend worden door de cataloguswaarde van het bedrijfsvoertuig te vermenigvuldigen met een bepaald CO 2 -percentage. Dit resultaat wordt vervolgens vermenigvuldigd met 6/7 (nieuw art. 36, 2 WIB 92 ingevoerd door de Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2012). Het voordeel van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig moet bijgevolg als volgt worden berekend: cataloguswaarde x CO 2 -coëfficiënt% x 6/7 Zoals voorheen mag het voordeel worden verminderd met de geldelijke bijdrage die het personeelslid moet betalen voor het verkregen voordeel (nieuw art. 36, 2, laatste lid WIB 92). 2. Bedoelde bedrijfsvoertuigen De nieuwe forfaitaire berekeningswijze van het voordeel van alle aard geldt uitsluitend voor voertuigen zoals bedoeld in artikel 65 WIB 92 (nieuw art. 36, 2, eerste lid WIB 92). De nieuwe forfaitaire berekeningswijze van het voordeel van alle aard geldt bijgevolg voor volgende voertuigen: - de personenwagens; - de wagens voor dubbel gebruik; - de minibussen; - de lichte vrachtwagens die op fiscaal vlak fiscaal aangemerkt worden als een personenwagen, wagen dubbel gebruik of minibus. De personenwagens, wagens dubbel gebruik of minibussen die uitsluitend voor bezoldigd vervoer van personen worden gebruikt worden daarentegen niet bedoeld. Om de fiscale aard van een voertuig te raadplegen en aldus het toe te passen stelsel te bepalen, beschikken de taxatiediensten over de toepassing van Belconet-on-Web. Wanneer een werkgever of onderneming aan haar werknemer of bedrijfsleider een ander bedrijfsvoertuig ter beschikking stelt (zoals bijvoorbeeld een lichte vrachtwagen die wel voldoet aan de fiscale definitie van lichte vrachtwagen zoals bedoeld in artikel 4, 2 W.I.G.B.), moet het voordeel van alle aard niet volgens de forfaitaire ramingregels worden berekend. In deze situatie moet het voordeel van aard worden vastgesteld op basis van de werkelijke waarde (art. 36, 1, eerste lid WIB 92). Om het bedrag van dit voordeel te kennen, dient men in principe volgende vraag te stellen: Welk is het bedrag dat de verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk voordeel te verkrijgen? (FAQ vragen nr. 16 bedrijfswagen fgov.be, 31 januari 2012). 3. Cataloguswaarde 3.1 Oorspronkelijke definitie De Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (B.S. 30 december 2012) definieerde de cataloguswaarde aanvankelijk als de gefactureerde waarde inclusief opties en belasting over toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno (nieuw art. 36, 2, tweede lid WIB 92). Deze definitie zou niet enkel van toepassing zijn op nieuwe wagens maar ook op de leasingwagens en de tweedehandswagens (Mem. van Toelichting, DOC /004, p. 26).

4 4 Al gauw bleek dat dergelijke definitie tot een ongewilde discriminatie zou leiden tussen nieuw aangekochte wagens en tweedehandswagens. Voor nieuw aangekochte wagens zou het voordeel van alle aard gedurende de ganse bezitsduur moeten berekend worden op basis van de oorspronkelijk gefactureerde prijs terwijl voor tweedehandswagens het voordeel zou moeten worden berekend op basis van de prijs die betaald wordt op het ogenblik dat de wagen tweedehands wordt aangekocht. Dit zou tot gevolg hebben dat éénzelfde wagen van een zelfde bouwjaar en een zelfde waarde zwaarder wordt belast indien die wagen nieuw is aangekocht ten opzichte van de wagen die tweedehands zou zijn aangekocht (Mem. van Toelichting, DOC /001, p. 82). Om dergelijke ongelijkheid te vermijden heeft de regering beslist om één uniforme definitie van cataloguswaarde in te voeren die zowel voor nieuwe wagens als voor tweedehandswagens zou gelden. De Programmawet van 29 maart 2012 (B.S. 6 april 2012) wijzigt de definitie van cataloguswaarde zoals die omschreven staat in het nieuwe artikel 36, 2, tweede lid WIB Nieuwe definitie Volgens deze nieuwe definitie verstaat men onder cataloguswaarde de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno (nieuw art. 36, 2, tweede lid WIB 92). Deze nieuwe definitie geldt voor alle bedrijfswagens, dus niet enkel voor de nieuwe wagens maar ook voor de tweedehandswagens, de leasingwagens en de rentingwagens. Uit de gewijzigde definitie blijkt ook dat men voortaan enkel rekening hoeft te houden met de werkelijk betaalde btw. Aanvankelijk diende men rekening te houden met de fictieve btw die men verschuldigd zou zijn op de officiële catalogusprijs zonder rekening te houden met enige korting. Ook op dit punt wordt de wet nu aangepast. Voortaan zal men enkel rekening moeten houden met de werkelijk betaalde btw. Aangezien alle voertuigen na verloop van tijd in waarde verminderen, wordt de cataloguswaarde gecorrigeerd met een leeftijdscoëfficiënt (gaande van 100% tot 70%) dat rekening houdt met het aantal maanden die zijn verlopen na de eerste inschrijving bij de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen (nieuw art. 36, 2, derde lid WIB 92). Deze leeftijdscoëfficiënt mag zowel voor nieuwe als voor tweedehandswagens worden toegepast. De leeftijdscoëfficiënt wordt als volgt bepaald: periode verstreken sinds de eerste inschrijving bij het DIV (een begonnen maand telt voor een volledige maand) leeftijdscoëfficiënt van 0 tot 12 maanden 100% van 13 tot 24 maanden 94% van 25 tot 36 maanden 88% van 37 tot 48 maanden 82% van 49 tot 60 maanden 76% vanaf 61 maanden 70% De cataloguswaarde wordt bijgevolg tijdens de eerste vijf levensjaren van het bedrijfsvoertuig verminderd met 6% zonder dat deze waarde kleiner mag zijn dan 70% van de historische aankoopprijs inclusief btw. We merken op dat de leeftijdscoëfficiënt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing slechts mag worden toegepast op de voordelen die vanaf mei 2012 worden toegekend. 4. CO 2 -coëfficiënt% De cataloguswaarde moet vervolgens vermenigvuldigd worden met een percentage die afhankelijk is van de CO 2 -uitstoot van het bedrijfsvoertuig. Het CO 2 -basispercentage bedraagt 5,5% wanneer het bedrijfsvoertuig een CO 2 -uitstoot heeft van (nieuw art. 36, 2, vierde lid WIB 92): g/km voor voertuigen uitgerust met een benzine-, LPG of aardgasmotor; - 95 g/km voor voertuigen uitgerust met een dieselmotor. De Koning bepaalt jaarlijks de referentie CO 2 -uitstoot in functie van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van het referentiejaar 2011 volgens de modaliteiten die hij vastlegt. De gemiddelde CO 2 -uitstoot wordt berekend op basis van de CO 2 -uitstoot van de voertuigen als bedoeld in artikel 65 WIB 92 die als nieuw zijn ingeschreven (nieuw art. 36, 2, vijfde lid WIB 92). Wanneer de uitstoot van het bedrijfsvoertuig hoger ligt dan de voormelde referentie-uitstoot, wordt het basispercentage van 5,5% vermeerderd met 0,1% per hogere CO 2 -gram met als maximum 18% (nieuw art. 36, 2, zesde lid WIB 92).

5 5 Ligt de uitstoot van het bedrijfsvoertuig lager dan de voormelde referentie-uitstoot, wordt het basispercentage van 5,5% verminderd met 0,1% per lagere CO 2 -gram met als minimum 4% (nieuw art. 36, 2, zevende lid WIB 92). Volgens de Memorie van Toelichting zal het minimumpercentage van 4% steeds van toepassing zijn op de bedrijfsvoertuigen met een uitstoot van 0 gram CO 2 per kilometer, zoals de elektrisch aangedreven voertuigen (Mem. van Toelichting, DOC /004, p. 26). Is het CO 2 -uitstootgehalte van het bedrijfsvoertuig niet gekend, dan moet men bij de berekening van het voordeel ervan uitgaan dat het CO 2 -uitstootgehalte (nieuw art. 36, 2, achtste lid WIB 92): gram per kilometer bedraagt wanneer het voertuig uitgerust is met een benzine-, LPG of aardgasmotor; gram per kilometer bedraagt wanneer het voertuig uitgerust is met een dieselmotor. Om de CO 2 -uitstoot van het bedrijfsvoertuig te kennen, moet men volgens de Administratie zich uitsluitend beroepen op de informatie waarover de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) beschikt. Indien de DIV over deze informatie beschikt, is de CO 2 -uitstoot in principe vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. Volgens de Administratie moet men zich dus uitsluitend baseren op het inschrijvingsbewijs om de CO 2 -uitstoot van het voertuig te kennen. Hoewel de CO 2 -uitstoot van het voertuig doorgaans ook vermeld wordt op het gelijkvormigheidsattest, is deze informatie volgens de Administratie irrelevant voor de berekening van het voordeel. Wanneer de DIV over geen informatie beschikt en het inschrijvingsbewijs de CO 2 -uitstoot bijgevolg niet vermeldt, dan moet men er van uitgaan dat de CO 2 -uitstoot van de wagen niet gekend is. Dat de CO 2 -uitstoot wel vermeld staat op het gelijkvormigheidsattest is hierbij irrelevant (Ci. RH.241/ , AOIF nr. 22/2010, dd. 9 maart 2010 en FAQ vragen nr. 23 bedrijfswagen 31 januari 2012). 5. Correctiefactor 6/7 Nadat men de cataloguswaarde heeft vermenigvuldigd met de CO 2 -coëfficiënt, moet dit resultaat tenslotte vermenigvuldigd worden met de breuk zes zevenden (nieuw art. 36, 2, eerste lid WIB 92). Volgens de Memorie van Toelichting is deze breuk gekozen omdat het uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever was om zes zevenden van het voordeel ten laste te leggen van de genieter van het voordeel en één zevenden ten laste te leggen van de verstrekker van het voordeel (Mem. van Toelichting, DOC /004, p. 26). 6. Minimumvoordeel In absolute cijfers mag het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privé-gebruik van het bedrijfsvoertuig echter nooit minder bedragen dan 820,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per jaar (nieuw art. 36, 2, negende lid WIB 92). Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 1.200,00 EUR. Dit minimumvoordeel zal in de praktijk vooral worden toegepast wanneer de werkgever of onderneming een elektrisch voertuig kosteloos ter beschikking stelt. 7. Vermelding voordeel van alle aard op loonfiche 7.1 Algemene regel In principe moet het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privé-gebruik van de bedrijfswagen steeds worden vermeld op de loonfiche in het vak 9, rubriek c) Voordelen van alle aard. Deze regel geldt zowel voor werknemers (loonfiche ) als voor bedrijfsleiders (loonfiche ). Voor werknemers voorziet de Administratie wel in een uitzondering indien de werknemer het bedrijfsvoertuig geheel of gedeeltelijk gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen (FAQ vragen nr. 9 bedrijfswagen 31 januari 2012). 7.2 Werknemer gebruikt het voertuig uitsluitend voor zijn woon-werkverplaatsingen Indien de werknemer zijn bedrijfsvoertuig uitsluitend gebruikt voor zijn individuele woon-werkverplaatsingen, mag het volledig bedrag van het voordeel van alle aard beschouwd worden als een bijdrage van de werkgever in de kosten van het woonwerkverkeer. In deze situatie moet het volledig bedrag op de loonfiche worden vermeld in het vak 17 Bijdragen in de reiskosten, rubriek c) Ander vervoermiddel. Zodoende wordt het voordeel van alle aard vrijgesteld ten belope van 250,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) op voorwaarde dat de werknemer zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst. Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 370,00 EUR.

6 6 Opdat de werkgever het volledig bedrag van het voordeel in het vak 17 Bijdragen in de reiskosten, rubriek c) Ander vervoermiddel, mag vermelden moet: - vaststaan dat de werknemer het ter beschikking gesteld voertuig effectief en uitsluitend voor zijn woon-werkverplaatsingen gebruikt; - de werknemer aan zijn werkgever bevestigen dat hij zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst. 7.3 Werknemer gebruikt het voertuig zowel voor eigenlijke privé-verplaatsingen als voor woon-werkverplaatsingen Gebruikt de werknemer zijn bedrijfsvoertuig zowel voor eigenlijke privé-verplaatsingen als voor zijn individuele woon-werkverplaatsingen, moet het voordeel op de loonfiche als volgt worden omgedeeld: - ten belope van maximum 250,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) in het vak 17 Bijdragen in de reiskosten, rubriek c) Ander vervoermiddel. Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 370,00 EUR. - het verschil (het bedrag van het voordeel verminderd met het maximum van 370,00 EUR) in het vak 9, rubriek c) Voordelen van alle aard. Door deze werkwijze kan de werknemer ook in deze situatie het voordeel van alle aard vrijstellen ten belope van maximum 370,00 EUR op voorwaarde dat hij zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst. De werkgever mag deze omdeling op de loonfiche slechts maken voor zover: - vaststaat dat de werknemer het ter beschikking gesteld voertuig effectief voor zijn woon-werkverplaatsingen gebruikt; - de werknemer aan zijn werkgever bevestigt dat hij zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst. 8. Bijzonderheden 8.1 Verbouwingswerken voor gehandicapten: geen optie Onder de nieuwe definitie van cataloguswaarde verstaat men de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief de opties. Volgens de Minister worden onder opties de bijkomende voorzieningen aan de wagen verstaan die door gelijk welke bestuurder kunnen worden gekozen uit een bepaald aanbod. Nog volgens de Minister worden de speciale verbouwingswerken voor de aanpassing van een wagen om die gebruiksklaar te maken voor een gehandicapte in functie van zijn handicap, niet beschouwd als een bijkomende optie. De speciale verbouwingswerken om gehandicapten toe te laten om de wagen te gebruiken maken bijgevolg geen deel uit van de cataloguswaarde voor de berekening van het voordeel van alle aard (Verslag Kamercommissie Financiën en Begroting, DOC /016, p ). 8.2 Database tweedehandswagens Voor de tweedehandswagens en voor de gevallen waar de cataloguswaarde niet onmiddellijk afleesbaar is op een factuur of contract, zal volgens de Minister een betrouwbare en voldoende uitgeruste database noodzakelijk zijn. Momenteel overlegt de FOD Financiën met de beroepsfederaties om uit te maken welke database en onder welke voorwaarden die kan worden gebruikt en/ of opgebouwd. Eén van de mogelijkheden die daarbij wordt overwogen is dat iedere belastingplichtige voor een specifieke wagen op eenvoudige aanvraag bij de fiscus, de cataloguswaarde kan bekomen van een welomschreven voertuig (Verslag Kamercommissie Financiën en Begroting, DOC /016, p ). 8.3 Werkelijk betaalde btw Overeenkomstig het nieuwe artikel 36, 2 WIB 92 moet bij de bepaling van de cataloguswaarde rekening gehouden worden met de werkelijk betaalde btw. Voor nieuwe bedrijfswagens vormt deze bepaling uiteraard geen probleem maar bij aankoop van een tweedehandswagen kan men zich terecht de vraag stellen op welk tijdstip men zich moet plaatsen voor het vaststellen van de werkelijk betaalde btw: op het ogenblik dat de wagen destijds nieuw werd aangekocht of op het ogenblik dat de wagen tweedehands wordt overgekocht. Momenteel bestaat hier nog onduidelijkheid over maar in de Kamercommissie voor Financiën heeft de Minister toch laten uitschijnen dat men rekening moet houden met de betaalde btw op het ogenblik van wederverkoop van de bedrijfswagen (Verslag Kamercommissie Financiën en Begroting, DOC /016, p ). Neem een vennootschap die een bedrijfswagen nieuw aankoopt voor ,00 EUR exclusief btw, dan bedraagt de cataloguswaarde ,00 EUR. Indien de vennootschap de bedrijfswagen van exact hetzelfde type daarentegen tweedehands aankoopt van een particulier, is er geen btw verschuldigd en zou volgens de Minister de cataloguswaarde slechts ,00 EUR bedragen.

7 7 8.4 Bedrijfswagen in onverdeeldheid In de Kamercommissie voor Financiën wordt aan de Minister de situatie voorgelegd waarbij een bedrijfswagen in onverdeeldheid wordt aangekocht door de werkgever en zijn werknemer. De werknemer betaalt zelf 20% dat overeenstemt met het privégebruik van de bedrijfswagen. De overige 80% wordt door de werkgever betaald op wiens naam de wagen wordt ingeschreven. Volgens de Minister is er in deze situatie nog steeds sprake van een voordeel van alle aard. Het bedrag van het voordeel moet hierbij wel beperkt worden tot het eigendomsaandeel van de vennootschap in de bedrijfswagen. In voorliggende situatie 80% van de waarde van de wagen (Verslag Kamercommissie Financiën en Begroting, DOC /016, p. 62). 2. VOORDEEL VAN ALLE AARD VOOR GRATIS WOONST (K.B. van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 18, 3 K.B./WIB 92 op het stuk van de forfaitaire waardering van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikking over onroerende goederen en de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit, B.S. 28 februari 2012) 1. Situatie tot en met 31 december 2011 Wanneer een rechtspersoon een in België gelegen gebouwd onroerend goed kosteloos ter beschikking stelt aan een personeelslid, dan werd het voordeel van alle aard als volgt gewaardeerd (art. 18, 3, punt 2 K.B./WIB 92): niet-geïndexeerd KI voordeel van alle aard KI < 745 geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 KI > 745 geïndexeerd KI x 100/60 x 2 Indien het gebouwd onroerend goed gemeubeld ter beschikking wordt gesteld, moet het voordeel van alle aard verhoogd worden met 2/3. Voorbeeld: Een vennootschap stelt voor het inkomstenjaar 2011 een woning (niet-geïndexeerd KI 1.500,00 EUR) volledig gratis ter beschikking aan haar financieel directeur. In hoofde van de financieel directeur moet volgend voordeel alle aard worden belast: - geïndexeerd KI: x 1,5790 = 2.369,00 EUR - voordeel van alle aard: x 100/60 x 2 = 7.896,67 EUR 2. Situatie vanaf 1 januari 2012 Wanneer het gebouwd onroerend goed een niet-geïndexeerd KI heeft van meer dat 745,00 EUR, heeft de wetgever met ingang van 1 januari 2012 de multiplicatorcoëfficiënt opgetrokken van 2 tot 3,8 (wijziging art. 18, 3, punt 2, tweede lid, b K.B./WIB 92). Voor gebouwen met een niet-geïndexeerd KI van 745,00 EUR of lager, wijzigt er niets. Hier blijft de multiplicatorcoëfficiënt van 1,25 behouden. Wordt het gebouw gemeubeld ter beschikking gesteld, moet het voordeel van alle aard zoals voorheen verhoogd worden met 2/3. Deze wijziging heeft de facto tot gevolg dat het voordeel van alle aard voor gebouwde onroerende goederen waarvan het nietgeïndexeerd KI hoger is dan 745,00 EUR, quasi verdubbeld is. Voorbeeld: Hernemen we het bovenstaande voorbeeld met dit verschil dat de woonst in de loop van het inkomstenjaar 2012 ter beschikking wordt gesteld. In hoofde van de financieel directeur moet volgend voordeel alle aard worden belast: - geïndexeerd KI: x 1,6349 = 2.452,00 EUR - voordeel van alle aard: x 100/60 x 3,8 = ,33 EUR Inzake de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, merken we nog op dat: om een voordeel te belasten is het niet noodzakelijk dat de werkgever eigenaar is van het onroerend goed. De terbeschikkingstelling kan eveneens voortspruiten uit andere zakelijke rechten (erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik) of persoonlijke rechten (huur), waarvan de werkgever titularis is; het feit dat de genieter van het voordeel het onroerend goed, waarover hij van de werkgever mag beschikken, niet effectief zou gebruiken, doet geen afbreuk aan de belastbaarheid van het voordeel; wanneer het onroerend goed slechts gedurende een deel van het jaar ter beschikking wordt gesteld, moet het belastbaar voordeel beperkt worden tot het aantal maanden van werkelijke terbeschikkingstelling (KI eerst indexeren en vervolgens prorateren); indien het onroerend goed in de loop van de maand terbeschikking wordt gesteld, moet die maand mee opgenomen worden in het belastbaar voordeel wanneer het onroerend goed op de 16de dag van die maand in gebruik is genomen. Dezelfde regel is van toepassing wanneer de terbeschikkingstelling in de loop van een maand ophoudt.

8 8 3. VOORDEEL VAN ALLE AARD VOOR DE KOSTELOZE VERSTREKKING VAN VERWARMING EN ELEKTRICITEIT (K.B. van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 18, 3 K.B./WIB 92 op het stuk van de forfaitaire waardering van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikking over onroerende goederen en de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit, B.S. 28 februari 2012) 1. Situatie tot en met 31 december 2011 Tot en met inkomstenjaar 2011 werd het forfaitaire voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit vastgeklikt op een vast bedrag. Deze vaste bedragen werden niet onderworpen aan een jaarlijkse indexatie. Het K.B. van 3 december 2009 (B.S. 10 december 2009) had voor de inkomstenjaren 2010 en 2011 deze forfaitaire bedragen lichtjes verhoogd. Tot en met inkomstenjaar 2011 bedroeg het forfaitaire voordeel van alle aard voor de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit: (art. 18, 3, punt 4 K.B./WIB 92): verwarming leidinggevend personeel: verwarming andere personeelsleden: elektriciteit leidinggevend personeel: elektriciteit andere personeelsleden: T/m EUR EUR EUR 590 EUR 740 EUR 820 EUR 590 EUR 740 EUR 820 EUR 295 EUR 370 EUR 410 EUR 2. Situatie vanaf 1 januari 2012 Vanaf 1 januari 2012 voorziet de wetgever enkel nog maar in basisbedragen die voortaan jaarlijks geïndexeerd moeten worden overeenkomstig artikel 178, 3, 2 en 7 WIB 92. Voor het niet-leidinggevend personeel heeft de wetgever de niet-geïndexeerde basisbedragen zodanig gekozen, dat ze voor deze categorie van personeelsleden na indexatie voor het inkomstenjaar 2012 geen verhoging inhouden. Voor het leidinggevend personeel en bedrijfsleiders zijn de bedragen daarentegen wel verhoogd. In onderstaande tabel vindt u de niet-geïndexeerde basisbedragen en de bedragen na indexaanpassing voor het inkomstenjaar 2012 terug (wijziging art. 18, 3, punt 4 K.B./WIB 92): verwarming leidinggevend personeel: verwarming andere personeelsleden: elektriciteit leidinggevend personeel: elektriciteit andere personeelsleden: basisbedrag EUR EUR 560 EUR 820 EUR 620 EUR 910 EUR 280 EUR 410 EUR

9 9 4. AFTREK WOON-WERKKILOMETERS (Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2012 en FAQ vragen bedrijfswagen 31 januari 2011) 1. Situatie tot en met 31 december 2011 Wanneer de belastingplichtige zijn woon-werkverkeer aflegt met een personenwagen, wagen dubbel gebruik, een minibus of een lichte vrachtwagen die op fiscaal vlak gelijkgesteld wordt met een personenwagen, dan worden de kosten voor het woonwerkverkeer forfaitair geraamd op 0,15 EUR/km. (art. 66, 4 WIB 92). De aftrek van de woon-werkkilometers moet wel beperkt worden tot het aantal kilometers op basis waarvan het voordeel van alle aard wordt berekend (5.000 km. of km.). Indien de belastingplichtige meer woon-werkkilometers in aftrek wenst af te trekken dan dit forfait, zal hij in zijn aangifte personenbelasting spontaan een hoger voordeel van alle aard moeten aangeven. In dit geval zal het voordeel van alle aard moeten worden herberekend op basis van de werkelijk gereden woon-werkkilometers die hij als beroepskost in aftrek wenst te brengen. 2. Situatie vanaf 1 januari 2012 Aangezien het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privé-gebruik van een bedrijfswagen vanaf 1 januari 2012 niet meer berekend wordt op basis van het aantal werkelijk gereden woon-werkkilometers maar wel op basis van de cataloguswaarde, heeft de wetgever noodgedwongen een nieuwe aftrekbeperking ingevoerd voor de woon-werkkilometers. Met ingang van 1 januari 2012 mag de aftrek nooit meer bedragen dan het belastbaar voordeel van alle aard, desgevallend verhoogd met de persoonlijke bijdrage die de verkrijger van het voordeel betaald heeft voor het privé-gebruik van de bedrijfswagen (nieuw art. 66, 5, derde lid WIB 92). 5. BELASTINGVERMINDERING VOOR ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN (Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2011) 1. Afschaffing belastingvermindering 1.1 Principe Voor uitgaven betaald vanaf 1 januari 2012 wordt de federale belastingvermindering voor alle energiebesparende uitgaven afgeschaft met uitzondering van dakisolatie (nieuw art.14524, 1, tweede lid, d WIB 92). 1.2 Overgangsmaatregel voor uitgaven betaald in 2012 De wetgever heeft evenwel een overgangsregeling uitgewerkt voor overeenkomsten die voor 28 november 2011 zijn afgesloten. Indien de overeenkomst met de geregistreerde aannemer voor 28 november 2011 is afgesloten, komen alle energiebesparende uitgaven betaald in 2012 nog in aanmerking voor de belastingvermindering en dit onder dezelfde voorwaarden voor wie in 2011 energiebesparende uitgaven deed (nieuw art.14524, 1, tweede lid, d WIB 92). Dat betekent dat de belastingplichtige nog steeds een fiscaal voordeel krijgt voor de vervanging en onderhoud van een stookketel, dubbele beglazing, dakisolatie, warmteregeling op een centrale verwarming en energie-audit in een woning die minstens vijf jaar in gebruik is genomen. Voor alle woningen, dus ook nieuwbouw, is er een fiscaal voordeel voor de plaatsing van zonnecelpanelen, thermische panelen en een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking. Uitgaven betaald in 2012 en die betrekking hebben op een overeenkomst afgesloten voor 28 november 2011 komen bijgevolg nog in aanmerking voor de belastingvermindering ten belope van 40% van de werkelijk gedane uitgaven met een maximum van 2.000,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per belastbaar tijdperk en per woning (wijziging art , 1, derde WIB 92). Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 2.930,00 EUR. Indien de uitgaven betrekking hebben op de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie, wordt dit basisbedrag verhoogd met een niet-geïndexeerde toeslag van 600,00 EUR (art , 1, vierde lid WIB 92). Het geïndexeerde bedrag van deze specifieke verhoging voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 880,00 EUR.

10 10 In deze situatie kan de belastingplichtige het gedeelte van de belastingvermindering dat hoger is dan het wettelijk plafond ook nog overdragen naar de drie volgende belastbare tijdperken. Deze overdrachtsregel is wel enkel van toepassing op bestaande woningen, d.w.z. woningen die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken minstens vijf jaar eerder in gebruik zijn genomen (wijziging art , 1, vijfde lid WIB 92). Het gedeelte van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven dat niet aangerekend kan worden op de basisbelasting kan tenslotte worden omgezet worden in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Zoals voorheen komen alle energiebesparende uitgaven in aanmerking voor het terugbetaalbaar belastingkrediet met uitzondering van de plaatsing van zonnecelpanelen, thermische panelen en alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking (wijziging art. 156bis, eerste lid, 2 en schrapping art. 156bis, eerste lid, 3 WIB 92). We merken op dat de regeling van het terugbetaalbaar belastingkrediet sowieso een tijdelijke maatregel is en enkel geldt voor de uitgaven die werkelijk zijn betaald in 2010, 2011 en Belastingvermindering voor dakisolatie 3. Overzichtsschema aard van de uitgaven: % belastingvermindering: maximumbedrag (*): 2011 alle uitgaven 2012 contract afgesloten voor alle uitgaven vanaf e.v. dakisolatie dakisolatie 40% 40% 30% 30% of of overdracht (**): ja ja neen neen belastingkrediet (***) ja ja ja neen (*) niet-geïndexeerde bedragen (**) overdracht enkel mogelijk indien de woning op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken minstens 5 jaar eerder in gebruik is genomen (***) belastingkrediet nooit mogelijk voor de plaatsing van zonnecelpanelen, thermische panelen en andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking Komt men niet in aanmerking voor de overgangsmaatregel, dan komt enkel nog maar dakisolatie in aanmerking voor de belastingvermindering voor betalingen gedaan vanaf 1 januari 2012 (nieuw art.14524, 1, tweede lid, d WIB 92). Het percentage van de belastingvermindering heeft de wetgever beperkt tot 30% van de werkelijk gedane uitgaven (wijziging art.14524, 1, derde lid WIB 92). Het maximumbedrag van de belastingvermindering blijft wel behouden op 2.000,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per belastbaar tijdperk en per woning (art , 1, vierde WIB 92). Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 2.930,00 EUR. Het gedeelte van de belastingvermindering dat hoger is dan het wettelijk maximumbedrag kan niet meer overgedragen worden naar de drie volgende belastbare tijdperken (wijziging art , 1, vijfde lid WIB 92). Het gedeelte van de belastingvermindering dat niet aangerekend kan worden op de basisbelasting kan nog wel worden omgezet worden in een terugbetaalbaar belastingkrediet indien de betaling plaatsvindt in 2012.

11 11 6. BELASTINGVERMINDERING VOOR INTRESTEN VAN EEN GROENE LENING (Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2011) Natuurlijke personen die tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 bij een kredietgever een groene lening hebben afgesloten voor de financiering van energiebesparende uitgaven zoals bedoeld in artikel 14524, 1 WIB 92, hebben recht op een intrestbonificatie van 1,5% die volledig ten laste wordt genomen door de overheid. Bovendien komen de intresten van deze leningen, na aftrek van de intrestbonificatie in aanmerking voor een belastingvermindering ten belope van 40% (art , 3 WIB 92). Voor intresten betaald vanaf 1 januari 2012 heeft de wetgever het percentage van 40% verlaagd tot 30% (wijziging art , 3, tweede lid WIB 92). De intrestbonificatie van 1,5% blijft daarentegen onaangeroerd. 7. BELASTINGVERMINDERING VOOR LAGE ENERGIEWONINGEN, PASSIEFWONINGEN EN NULENERGIEWONINGEN (Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2011) 1. Algemeen Om de investering in zogenaamde lage energiewoningen passiefwoningen en nulenergiewoningen fiscaal te promoten had de wetgever een specifieke belastingvermindering in de personenbelasting ingevoerd (art , 2 WIB 92). Het bedrag van de belastingvermindering was forfaitair vastgelegd op (art , 2, zevende lid WIB 92): - 300,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per belastbaar tijdperk en per woning voor een lage energiewoning. Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2012 bedraagt 420,00 EUR; - 600,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per belastbaar tijdperk en per woning voor een passiefwoning. Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2012 bedraagt 850,00 EUR; ,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per belastbaar tijdperk en per woning voor een nulenergiewoning. Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2012 bedraagt 1.700,00 EUR. Het forfaitaire bedrag van de belastingvermindering wordt toegekend gedurende tien opeenvolgende jaren vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een lage energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning is (art , 2, vijfde lid WIB 92). De belastingvermindering wordt slechts verkregen worden vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een lage energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning. Dat de woning inderdaad het karakter heeft van een lage energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning zal moeten worden bewezen aan de hand van een certificaat dat wordt uitgereikt door een door de Koning erkende instelling of door bevoegde gewestelijke administratie of een gelijkaardige instelling die is gevestigd in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (art , 2, vijfde lid WIB 92). 2. Afschaffing van de belastingvermindering De belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen, wordt vanaf aanslagjaar 2013 opgeheven (schrapping art.14524, 2 WIB 92). Dit betekent concreet dat voor woningen waarvoor uiterlijk op 31 december 2011 geen certificaat is uitgereikt voor een lage energiewoning een passiefwoning of een nulenergiewoning, niet meer in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Voor de in 2011 of vroeger gecertificeerde woningen wordt de belastingvermindering verder verleend voor de resterende duur van de tienjarige periode (nieuw art. 535, eerste lid WIB 92). De bedragen die tijdens deze periode in aanmerking komen voor de belastingvermindering, blijven verder geïndexeerd (nieuw art. 535, derde lid WIB 92). 3. Overgangsmaatregel De certificaten lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning waarvoor uiterlijk op 31 december 2011 een aanvraag werd ingediend en die ten laatste op 29 februari 2012 worden uitgereikt, worden beschouwd als certificaten die werden uitgereikt op 31 december Op grond van die certificaten zullen de betrokken belastingplichtigen nog steeds recht hebben op de belastingvermindering (nieuw art. 535, eerste en tweede lid WIB 92).

12 12 8. BELASTINGVERMINDERING UITGAVEN VOOR INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING (Ontwerp van Wet van 17 januari 2012 houdende diverse bepalingen nog niet gepubliceerd) 1. Algemeen Om belastingplichtigen er toe aan te zetten hun woning beter te beveiligen tegen inbraak of brand, heeft de Programmawet van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006) met ingang van aanslagjaar 2008 een specifieke belastingvermindering ingevoerd voor uitgaven die de belastingplichtige heeft gedaan tegen brand- of inbraakpreventie (art WIB 92). De belastingvermindering bedroeg tot en met aanslagjaar % van de werkelijk gedane uitgaven (inclusief btw) met een maximum van 500,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per jaar en per woning (art , derde en vierde lid WIB 92). Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2012 bedraagt 710,00 EUR. 2. Beperking van de belastingvermindering Met ingang van aanslagjaar 2013 wordt het percentage van de belastingvermindering beperkt tot 30% van de werkelijk gedane uitgaven (wijziging art.14531, derde lid WIB 92). Het maximumbedrag van de belastingvermindering tot 500,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per jaar en per woning blijft wel behouden (art.14531, vierde lid WIB 92). Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 730,00 EUR. 3. Verdeling van de belastingvermindering tussen gezamenlijk belaste echtgenoten Voor echtgenoten die samen worden belast (gehuwden en wettelijke samenwoners) en die eigenaar zijn van de woning, wordt het bedrag van de belastingvermindering voor uitgaven tegen brand- en inbraakpreventie evenredig omgedeeld in verhouding tot ieders eigendomsaandeel. Indien de echtgenoten de woning huren, dan zal het bedrag van de belastingvermindering omgedeeld worden in verhouding van het belastbaar inkomen van iedere echtgenoot ten opzichte van het totaal belastbaar inkomen van beide echtgenoten samen (art , vijfde lid WIB 92). Met ingang van aanslagjaar 2013 zal ook in hoofde van echtgenoten die beiden eigenaar zijn van de woning, de belastingvermindering verdeeld worden in verhouding tot ieders inkomensaandeel en niet meer in functie van ieders eigendomsaandeel (wijziging art , vijfde lid WIB 92). Dankzij deze nieuwe maatregel vermijdt men dat er nog een groot deel van de belastingvermindering verloren gaat omdat één van beide echtgenoten geen of weinig belastbare inkomsten heeft. 9. OMVORMING VAN DE AFTREKBARE BESTEDINGEN TOT BELASTINGVERMINDERINGEN (Ontwerp van Wet van 17 januari 2012 houdende diverse bepalingen nog niet gepubliceerd) 1. Algemeen Tot en met aanslagjaar 2012 mocht de belastingplichtige volgende aftrekbare bestedingen in mindering brengen van zijn totaal netto-inkomen (art. 104 WIB 92): 1. aftrek enige en eigen woning 2. bijkomende intrestaftrek; 3. onderhoudsuitkeringen; 4. giften aan erkende instellingen; 5. kosten van kinderopvang; 6. bezoldigingen betaald aan een huisbediende; 7. uitgaven voor onderhoud of restauratie van beschermde onroerende goederen. Aangezien voormelde bestedingen aftrekbaar zijn van het totale netto-inkomen, levert deze aftrek een belastingvoordeel op tegen het marginaal tarief. Met uitzondering van de onderhoudsgelden zullen met ingang van aanslagjaar 2013 alle aftrekbare bestedingen omgevormd worden tot belastingverminderingen (schrapping art. 104, 3 tot 9 en wijziging art. 105 WIB 92). De nieuwe belastingverminderingen zullen voortaan berekend worden tegen een uniek percentage van 45% of 30% zodoende dat iedere belastingplichtige hetzelfde belastingvoordeel krijgt toegekend en dit ongeacht de hoogte van zijn inkomen.

13 13 Aan de toepassingsvoorwaarden en modaliteiten van deze nieuwe belastingverminderingen heeft de wetgever niet gesleuteld. 2. Uniek percentage van 45% Volgende bestedingen zullen met ingang van het aanslagjaar 2013 recht geven op een belastingvermindering die berekend wordt tegen het uniforme tarief van 45%: 1. aftrek enige en eigen woning (nieuw art en WIB 92); 2. bijkomende intrestaftrek (wijziging art. 526, tweede lid, 1 WIB 92); 3. giften aan erkende instellingen (nieuw art WIB 92); 4. kosten van kinderopvang (nieuw art WIB 92). Het tarief van 45% geldt niet enkel voor de intresten en kapitaalaflossingen van nieuwe hypothecaire leningen afgesloten vanaf 1 januari 2005 die in aanmerking komen voor de woonbonus maar ook voor de oude hypothecaire leningen afgesloten voor 2005 waarvan de kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de verhoogde belastingvermindering bouwsparen. Ook de belastingvermindering bouwsparen zal berekend worden tegen het vast percentage van 45% terwijl dit voorheen berekend werd tegen de marginale aanslagvoet (wijziging art. 526, tweede lid, 3 WIB 92). Door deze maatregel zullen personen met een jaarlijks belastbaar inkomen van ,00 EUR of meer een belastingvoordeel van 5% moeten inleveren terwijl personen met lage inkomsten een hoger fiscaal voordeel zullen verkrijgen. Iemand met een belastbaar inkomen van ,00 EUR recupereert momenteel slechts 32% van zijn uitgaven. Vanaf aanslagjaar 2013 zal hij eveneens 45% recupereren. Aan het fiscaal regime van onderhoudsgelden wijzigt niets. Deze besteding blijft fiscaal de aard behouden van een aftrekbare besteding die in mindering kan worden gebracht van het totaal netto-inkomen (art. 104, 1 en 2 WIB 92). 3. Uniek percentage van 30% Volgende twee minder voorkomende bestedingen zullen met ingang van het aanslagjaar 2013 recht geven op een belastingvermindering die berekend wordt tegen het uniforme tarief van 30%: 1. bezoldigingen betaald aan een huisbediende (nieuw art WIB 92); 2. uitgaven voor onderhoud of restauratie van beschermde onroerende goederen (nieuw art WIB 92). 4. Verdeling van de belastingvermindering tussen gezamenlijk belaste echtgenoten In hoofde van gezamenlijk belaste echtgenoten (gehuwden en wettelijke samenwoners) werden de aftrekbare bestedingen (met uitzondering van de aftrek enige en eigen woning) evenredig afgetrokken van het totaal netto-inkomen van iedere echtgenoot (art. 105, 2 WIB 92). Met ingang van aanslagjaar 2013 zullen de nieuwe belastingverminderingen in hoofde van gezamenlijk belaste echtgenoten verdeeld worden in verhouding tot ieders belastbaar inkomen (nieuw art , 1, laatste lid; nieuw art , laatste lid; nieuw art , achtste lid WIB 92; nieuw art , vijfde lid en wijziging art. 526, tweede lid, 1 WIB 92). Wat de nieuwe belastingvermindering voor de enige en eigen woning betreft, mogen echtgenoten waarvoor een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd en die beiden in aanmerking komen voor deze vermindering zoals voorheen nog steeds hun gezinskorf vrij onder elkaar verdelen. Deze vrije verdeling van de gezinskorf mag er echter niet toe leiden dat de maximale korf waarop iedere echtgenoot in beginsel recht heeft, overschreden wordt (nieuw art , zevende lid WIB 92).

14 BELASTINGVERMINDERING VERBETERDE GEMIDDELDE AANSLAG-VOET WORDT DERTIG PERCENT (Ontwerp van Wet van 17 januari 2012 houdende diverse bepalingen nog niet gepubliceerd) 1. Algemeen Tot en met aanslagjaar 2012 gaven volgende uitgaven recht op een belastingvermindering die berekend wordt tegen de verbeterde gemiddelde aanslagvoet: 1. de persoonlijke bijdragen voor een individuele en collectieve pensioentoezegging (art. 1451, 1 in samenlezing met art WIB 92); 2. de premies van een gewone individuele levensverzekering (art. 1451, 2 in samenlezing met art WIB 92); 3. kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening aangegaan om een in een lidstaat van de E.E.R. gelegen andere woning dan de enige en eigen woning te bouwen, te verwerven of te verbouwen (art. 1451, 3 in samenlezing met art WIB 92); 4. uitgaven voor het verwerven van werkgeversaandelen (art. 1451, 4 in samenlezing met art WIB 92); 5. stortingen voor pensioensparen (art. 1451, 5 in samenlezing met art WIB 92); 6. uitgaven voor PWA-cheques (art , tweede lid WIB 92). De verbeterde gemiddelde aanslagvoet komt overeen met de gemiddelde aanslagvoet waarbij er geen rekening wordt gehouden met de toeslagen op de belastingvrije som. De verbeterde gemiddelde aanslagvoet mag nooit minder bedragen dan 30% en nooit meer dan 40% (art WIB 92). 2. Uniek percentage van 30% Bovenstaande uitgaven zullen met ingang van het aanslagjaar 2003 onder de vroegere voorwaarden nog steeds recht op een belastingvermindering maar het belastingvoordeel zal niet langer berekend worden tegen de verbeterde gemiddelde aanslagvoet maar wel tegen het lineaire percentage van 30% (wijziging art WIB 92 en art , tweede en derde lid WIB 92).

15 WIJZIGING ROERENDE VOORHEFFING EN DE INVOERING VAN DE BIJKOMENDE HEFFING OP GROTE VERMOGENS (Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2011 en Programmawet van 29 maart 2012, B.S. 6 april 2012) 1. Tarief roerende voorheffing De aanslagvoet van de roerende voorheffing wordt voor de eigenlijke intresten en dividenden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2012 vastgelegd op 21% (wijziging art. 169, eerste lid, 1, 3, tweede lid, derde lid, vijfde lid, elfde lid, twaalfde lid en nieuw art. 169, eerste lid, 1 bis, 2 ter WIB 92). Bij wijze van uitzondering blijft het tarief van de roerende voorheffing op volgende intresten en dividenden ongewijzigd: - de roerende voorheffing op intresten van gewone spaardeposito s blijft behouden op 15%; - de roerende voorheffing op liquidatieboni wanneer een vennootschap (andere dan een erkende beleggingsvennootschap) haar vermogen verdeelt blijft behouden op 10%; - de roerende voorheffing op de intresten van staatsbons uitgegeven door de Belgische overheid waarvan de intekenperiode van 24 november 2011 tot 2 december 2012 liep, blijft behouden op 15%; - de roerende voorheffing op dividenden en intresten die op heden aan de roerende voorheffing van 25% zijn onderworpen, blijft ongewijzigd. De aanslagvoet van 15% blijft behouden op andere inkomsten uit kapitalen en roerende goederen (zoals bijvoorbeeld auteursrechten) en op diverse inkomsten van roerende aard (zoals bijvoorbeeld inkomsten uit verhuring van roerende goederen). 2. Bijkomende heffing van 4 % 2.1 Algemeen Belastingplichtigen die met ingang van 1 januari 2012 intresten en dividenden hebben ontvangen van meer dan ,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) zullen een bijkomende heffing van 4% ondergaan op het gedeelte van de roerende inkomsten die deze grens overschrijden (nieuw art. 1741, 1, eerste lid WIB 92). Het geïndexeerde bedrag voor aanslagjaar 2013 bedraagt ,00 EUR. De bijkomende heffing kan ofwel rechtstreeks door de schuldenaar van de roerende inkomsten aan de bron worden ingehouden ofwel via de jaarlijkse aangifte personenbelasting worden geregulariseerd. Op de bijkomende heffing van 4% is geen aanvullende gemeentebelasting verschuldigd (wijziging art. 465 WIB 92). 2.2 Personeel toepassingsgebied De bijkomende heffing van 4% is enkel van toepassing op intresten en dividenden verkregen door natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de personenbelasting. Rechtspersonen en niet-inwoners ontsnappen bijgevolg aan deze bijkomende heffing. 2.3 Materieel toepassingsgebied De bijkomende heffing van 4% is uitsluitend van toepassing op de eigenlijke intresten en dividenden zoals bedoeld in artikel 17, 1, 1 en 2 WIB 92 die onderworpen zijn aan het tarief van 21% roerende voorheffing dat het totale netto bedrag van ,00 EUR (geïndexeerd bedrag) overschrijdt. (nieuw art. 1741, 1, tweede lid WIB 92). Zoals hierboven reeds aangehaald is de bijkomende heffing enkel verschuldigd op de eigenlijke intresten en dividenden zoals bedoeld in artikel 17, 1, 1 en 2 WIB 92. Inkomsten van verhuring van roerende goederen, auteursrechten en inkomsten begrepen in lijfrenten die onder bezwarende titel zijn aangelegd ten laste van een rechtspersoon of onderneming ontsnappen bijgevolg aan deze heffing. De intresten en dividenden die onderworpen zijn aan een tarief van 10% of 25% roerende voorheffing, worden evenmin onderworpen aan deze bijkomende heffing (nieuw art. 1741, 1, vierde lid WIB 92). Volgende intresten en dividenden worden bijgevolg uitgesloten van de bijkomende heffing van 4%: - intresten van gewone spaardeposito s; - liquidatieboni; - intresten en dividenden die aan het tarief van 25% roerende voorheffing zijn onderworpen; - de intresten van Staatsbons waarop is ingeschreven tijdens de periode van 24 november 2011 tot 2 december Het is echter niet omdat bepaalde intresten en dividenden uitgesloten worden van deze bijkomende heffing, dat ze niet moeten worden meegeteld om te oordelen of de grens van ,00 EUR al dan niet is overschreden.

16 Beoordeling grens van ,00 EUR Om te oordelen of de grens van ,00 EUR (geïndexeerd bedrag) al dan niet is overschreden, wordt in beginsel rekening gehouden met alle intresten en dividenden zoals bedoeld in artikel 17, 1, 1 en 2 WIB 92 en dit ongeacht het tarief van de ingehouden roerende voorheffing. Met volgende intresten en dividenden moet echter geen rekening gehouden worden voor de beoordeling van de vrijstellingsgrens: de intresten en dividenden die overeenkomstig artikel 21 WIB 92 vrijgesteld zijn als roerende inkomsten (Mem. van Toelichting, DOC /004, p. 15), zoals o.a.: - de eerste schijf van 1.830,00 EUR (geïndexeerd bedrag) van intresten van spaarboekjes; - de eerste schijf van 180,00 EUR (geïndexeerd bedrag) van dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen); - verzekeringsbons met een looptijd van minstens acht jaar of met een overlijdensdekking van 130%: de liquidatieboni (nieuw art. 1741, 1, vijfde lid WIB 92); de intresten van Staatsbons waarop is ingeschreven tijdens de periode van 24 november 2011 tot 2 december 2012 (Mem. van Toelichting, DOC /004, p. 16). Overeenkomstig het nieuwe artikel 1741, 1, eerste lid WIB 92 moet de korf van ,00 EUR opgevuld worden met het nettobedrag van de ontvangen intresten en dividenden. De door de wetgever gehanteerde term nettobedrag is in feite misleidend aangezien men onder nettobedrag het werkelijk geïnde bedrag voor aftrek van de innings- en bewaringskosten, verhoogd met de roerende voorheffing en in voorkomend geval de woonstaatheffing en de bijkomende heffing van 4% (nieuw art. 1741, 1, eerste en derde lid in samenlezing met art. 22, 1 WIB 92). In het nadeel van de belastingplichtige wordt de korf van ,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) in eerste instantie zoveel mogelijk opgevuld met intresten en dividenden waarop de heffing van 4% niet verschuldigd is. In tweede instantie zal de korf opgevuld worden met intresten en dividenden waarop deze heffing wel verschuldigd is (nieuw art. 1741, 1, vijfde lid WIB 92). We merken nog op dat de grens van ,00 EUR per belastingplichtige geldt. In hoofde van gezamenlijk belaste echtgenoten zal iedere echtgenoot recht hebben op zijn eigen korf van ,00 EUR die hij zal moeten vullen met zijn eigen intresten en dividenden. belegging komt het inkomen in de korf van EUR? heffing van 4% verschuldigd? intresten 21% RV JA JA intresten 25% RV JA NEEN dividenden 21% RV JA JA dividenden 25% RV JA NEEN intresten spaarboekje < NEEN NEEN intresten spaarboekje > JA NEEN liquidatiebonus NEEN NEEN inkoopbonus JA JA intresten Staatsbon 14/11 2/12 NEEN NEEN vrijgestelde inkomsten (art. 21 WIB92) auteursrechten, huur roerende goederen, 3. Aangifteplicht NEEN NEEN 3.1 Regel: algemene aangifteplicht NEEN NEEN In beginsel zal iedere schuldenaar van de roerende voorheffing de gegevens m.b.t. de uitgekeerde intresten en dividenden almede de identificatie van de verkrijger van deze inkomsten, moeten meedelen aan het centraal aanspreekpunt (nieuw art. 1741, 2, eerste lid WIB 92). Deze aangifteplicht heeft betrekking op alle eigenlijk intresten en dividenden zoals bedoeld in artikel 17, 1, 1 en 2 WIB 92 en dit ongeacht het tarief van de ingehouden roerende voorheffing (nieuw art. 1741, 2, eerste lid WIB 92). Aangezien de meldingsplicht enkel geldt voor roerende inkomsten, vallen de inkomsten die overeenkomstig artikel 21 WIB 92 vrijgesteld zijn als roerende inkomsten volledig buiten het toepassingsgebied van het nieuwe artikel 1741 WIB 92 (Mem. van Toelichting, DOC /004, p. 15). Bijgevolg zal de meldingsplicht niet gelden voor de eerste schijf van 1.830,00 EUR (geïndexeerd bedrag) intresten van gewone spaarboekjes en de eerste schijf van 180,00 EUR (geïndexeerd bedrag) dividenden uitgekeerd door coöperatieve vennootschappen (art. 21, 5 en 6 WIB 92). Ook de verzekeringsbons met een looptijd van meer dan acht jaar of met een overlijdensdekking van minstens 130% zijn vrijgesteld van meldingsplicht (art. 21, 9 WIB 92).

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De programmawet

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Accountants & Co 2009

Accountants & Co 2009 Accountants & Co 2009 Gunstregimes voor sporters & auteurs AANGIFTE PERSONENBELASTING 2009 JEF WELLENS Fiscaal jurist Kluwer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag

Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag p. 3/ Voordelen alle aard bedrijfswagens FAQ Academische zitting en voorstelling

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk,

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn?

Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn? Antwerpen 6 december 2011 Geachte cliënt Betreft: Ontwerpregeringsverklaring Di Rupo Hoe kan je hem te snel af zijn? Het socialistisch gedachtegoed heeft er in de regeringsverklaring Di Rupo ongetwijfeld

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie