FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak"

Transcriptie

1 FISCAAL INFORMATIEF FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak Jaargang 11 I nr 3 Juni 2012 Verschijnt tweemaandelijks niet in juli en augustus

2 2 Colofon inhoud Hoofdredacteur Luc Taillieu, docent fiscaal recht, auteur Selectie en wetenschappelijk advies Luc Taillieu, docent fiscaal recht, auteur Koen Mertens, algemeen directeur Coördinatie Martine Taillieu Kernredactie Luc Taillieu, docent fiscaal recht, auteur Vaste medewerkers Marnix Cornette, RFN sarl, specialist verkeer België-Frankrijk Luc Goossens, belastingconsulent Franky Maesen, erkend fiscalist Guy Poppe, advocaat Bart Smets, advocaat Eindredactie Guy Poppe, jurist p 3 p 20 p 22 p 25 Wijzigingen Di Rupo I op het vlak van de personenbelasting vanaf aanslagjaar 2013 Strengere thin cap-regeling voor vennootschappen (art. 147 en art. 153 PW (I)) Verliesbeperking en artikel 206 WIB: een brug te ver bij fusies en splitsingen? Vereffeningsprocedure vennootschappen vereenvoudigd Redactie Filip Janssens Tel Fax: Verantwoordelijke uitgever Koen Mertens, Kortrijkstraat 250, 8560 Wevelgem Fiscaal Informatief is een uitgave van Fiscaal Informatief BVBA, Kortrijkstraat 250, 8560 Wevelgem Abonnementen Fiscaal Informatief verschijnt 5 keer per jaar. De abonnementen lopen per kalenderjaar of per academiejaar en worden automatisch verlengd, behoudens opzegging vóór 1 november of 1 juni, naargelang het abonnement. Abonnering Martine Taillieu Tel Fax: of surf naar De auteurs, de redactie en de uitgever streven naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrieval systeem en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of door middel van foto-kopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De auteurs dragen hun intellectuele rechten op de in Fiscaal Informatief gepubliceerde teksten over aan de BVBA Fiscaal Informatief. Bijgevolg is elke reproductie verboden zonder schriftelijke toestemming van de BVBA Fiscaal Informatief. Voor eventuele exploitatie van een licentie kan contact worden opgenomen met de uitgever.

3 3 Wijzigingen Di Rupo I op het vlak van de personenbelasting vanaf aanslagjaar NIEUWE BEREKENINGSWIJZE VOORDEEL VAN ALLE AARD VOOR BEDRIJFSWAGENS (Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2011; Programmawet van 29 maart 2012, B.S. 6 april 2012 en FAQ vragen bedrijfswagen 31 januari 2012) 1. Algemeen Vanaf 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig niet langer berekend in functie van het aantal gereden privé-kilometers maar wel op basis van de cataloguswaarde van de wagen. Volgens de nieuwe berekeningswijze moet het voordeel berekend worden door de cataloguswaarde van het bedrijfsvoertuig te vermenigvuldigen met een bepaald CO 2 -percentage. Dit resultaat wordt vervolgens vermenigvuldigd met 6/7 (nieuw art. 36, 2 WIB 92 ingevoerd door de Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2012). Het voordeel van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig moet bijgevolg als volgt worden berekend: cataloguswaarde x CO 2 -coëfficiënt% x 6/7 Zoals voorheen mag het voordeel worden verminderd met de geldelijke bijdrage die het personeelslid moet betalen voor het verkregen voordeel (nieuw art. 36, 2, laatste lid WIB 92). 2. Bedoelde bedrijfsvoertuigen De nieuwe forfaitaire berekeningswijze van het voordeel van alle aard geldt uitsluitend voor voertuigen zoals bedoeld in artikel 65 WIB 92 (nieuw art. 36, 2, eerste lid WIB 92). De nieuwe forfaitaire berekeningswijze van het voordeel van alle aard geldt bijgevolg voor volgende voertuigen: - de personenwagens; - de wagens voor dubbel gebruik; - de minibussen; - de lichte vrachtwagens die op fiscaal vlak fiscaal aangemerkt worden als een personenwagen, wagen dubbel gebruik of minibus. De personenwagens, wagens dubbel gebruik of minibussen die uitsluitend voor bezoldigd vervoer van personen worden gebruikt worden daarentegen niet bedoeld. Om de fiscale aard van een voertuig te raadplegen en aldus het toe te passen stelsel te bepalen, beschikken de taxatiediensten over de toepassing van Belconet-on-Web. Wanneer een werkgever of onderneming aan haar werknemer of bedrijfsleider een ander bedrijfsvoertuig ter beschikking stelt (zoals bijvoorbeeld een lichte vrachtwagen die wel voldoet aan de fiscale definitie van lichte vrachtwagen zoals bedoeld in artikel 4, 2 W.I.G.B.), moet het voordeel van alle aard niet volgens de forfaitaire ramingregels worden berekend. In deze situatie moet het voordeel van aard worden vastgesteld op basis van de werkelijke waarde (art. 36, 1, eerste lid WIB 92). Om het bedrag van dit voordeel te kennen, dient men in principe volgende vraag te stellen: Welk is het bedrag dat de verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk voordeel te verkrijgen? (FAQ vragen nr. 16 bedrijfswagen fgov.be, 31 januari 2012). 3. Cataloguswaarde 3.1 Oorspronkelijke definitie De Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (B.S. 30 december 2012) definieerde de cataloguswaarde aanvankelijk als de gefactureerde waarde inclusief opties en belasting over toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno (nieuw art. 36, 2, tweede lid WIB 92). Deze definitie zou niet enkel van toepassing zijn op nieuwe wagens maar ook op de leasingwagens en de tweedehandswagens (Mem. van Toelichting, DOC /004, p. 26).

4 4 Al gauw bleek dat dergelijke definitie tot een ongewilde discriminatie zou leiden tussen nieuw aangekochte wagens en tweedehandswagens. Voor nieuw aangekochte wagens zou het voordeel van alle aard gedurende de ganse bezitsduur moeten berekend worden op basis van de oorspronkelijk gefactureerde prijs terwijl voor tweedehandswagens het voordeel zou moeten worden berekend op basis van de prijs die betaald wordt op het ogenblik dat de wagen tweedehands wordt aangekocht. Dit zou tot gevolg hebben dat éénzelfde wagen van een zelfde bouwjaar en een zelfde waarde zwaarder wordt belast indien die wagen nieuw is aangekocht ten opzichte van de wagen die tweedehands zou zijn aangekocht (Mem. van Toelichting, DOC /001, p. 82). Om dergelijke ongelijkheid te vermijden heeft de regering beslist om één uniforme definitie van cataloguswaarde in te voeren die zowel voor nieuwe wagens als voor tweedehandswagens zou gelden. De Programmawet van 29 maart 2012 (B.S. 6 april 2012) wijzigt de definitie van cataloguswaarde zoals die omschreven staat in het nieuwe artikel 36, 2, tweede lid WIB Nieuwe definitie Volgens deze nieuwe definitie verstaat men onder cataloguswaarde de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno (nieuw art. 36, 2, tweede lid WIB 92). Deze nieuwe definitie geldt voor alle bedrijfswagens, dus niet enkel voor de nieuwe wagens maar ook voor de tweedehandswagens, de leasingwagens en de rentingwagens. Uit de gewijzigde definitie blijkt ook dat men voortaan enkel rekening hoeft te houden met de werkelijk betaalde btw. Aanvankelijk diende men rekening te houden met de fictieve btw die men verschuldigd zou zijn op de officiële catalogusprijs zonder rekening te houden met enige korting. Ook op dit punt wordt de wet nu aangepast. Voortaan zal men enkel rekening moeten houden met de werkelijk betaalde btw. Aangezien alle voertuigen na verloop van tijd in waarde verminderen, wordt de cataloguswaarde gecorrigeerd met een leeftijdscoëfficiënt (gaande van 100% tot 70%) dat rekening houdt met het aantal maanden die zijn verlopen na de eerste inschrijving bij de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen (nieuw art. 36, 2, derde lid WIB 92). Deze leeftijdscoëfficiënt mag zowel voor nieuwe als voor tweedehandswagens worden toegepast. De leeftijdscoëfficiënt wordt als volgt bepaald: periode verstreken sinds de eerste inschrijving bij het DIV (een begonnen maand telt voor een volledige maand) leeftijdscoëfficiënt van 0 tot 12 maanden 100% van 13 tot 24 maanden 94% van 25 tot 36 maanden 88% van 37 tot 48 maanden 82% van 49 tot 60 maanden 76% vanaf 61 maanden 70% De cataloguswaarde wordt bijgevolg tijdens de eerste vijf levensjaren van het bedrijfsvoertuig verminderd met 6% zonder dat deze waarde kleiner mag zijn dan 70% van de historische aankoopprijs inclusief btw. We merken op dat de leeftijdscoëfficiënt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing slechts mag worden toegepast op de voordelen die vanaf mei 2012 worden toegekend. 4. CO 2 -coëfficiënt% De cataloguswaarde moet vervolgens vermenigvuldigd worden met een percentage die afhankelijk is van de CO 2 -uitstoot van het bedrijfsvoertuig. Het CO 2 -basispercentage bedraagt 5,5% wanneer het bedrijfsvoertuig een CO 2 -uitstoot heeft van (nieuw art. 36, 2, vierde lid WIB 92): g/km voor voertuigen uitgerust met een benzine-, LPG of aardgasmotor; - 95 g/km voor voertuigen uitgerust met een dieselmotor. De Koning bepaalt jaarlijks de referentie CO 2 -uitstoot in functie van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO 2 -uitstoot van het referentiejaar 2011 volgens de modaliteiten die hij vastlegt. De gemiddelde CO 2 -uitstoot wordt berekend op basis van de CO 2 -uitstoot van de voertuigen als bedoeld in artikel 65 WIB 92 die als nieuw zijn ingeschreven (nieuw art. 36, 2, vijfde lid WIB 92). Wanneer de uitstoot van het bedrijfsvoertuig hoger ligt dan de voormelde referentie-uitstoot, wordt het basispercentage van 5,5% vermeerderd met 0,1% per hogere CO 2 -gram met als maximum 18% (nieuw art. 36, 2, zesde lid WIB 92).

5 5 Ligt de uitstoot van het bedrijfsvoertuig lager dan de voormelde referentie-uitstoot, wordt het basispercentage van 5,5% verminderd met 0,1% per lagere CO 2 -gram met als minimum 4% (nieuw art. 36, 2, zevende lid WIB 92). Volgens de Memorie van Toelichting zal het minimumpercentage van 4% steeds van toepassing zijn op de bedrijfsvoertuigen met een uitstoot van 0 gram CO 2 per kilometer, zoals de elektrisch aangedreven voertuigen (Mem. van Toelichting, DOC /004, p. 26). Is het CO 2 -uitstootgehalte van het bedrijfsvoertuig niet gekend, dan moet men bij de berekening van het voordeel ervan uitgaan dat het CO 2 -uitstootgehalte (nieuw art. 36, 2, achtste lid WIB 92): gram per kilometer bedraagt wanneer het voertuig uitgerust is met een benzine-, LPG of aardgasmotor; gram per kilometer bedraagt wanneer het voertuig uitgerust is met een dieselmotor. Om de CO 2 -uitstoot van het bedrijfsvoertuig te kennen, moet men volgens de Administratie zich uitsluitend beroepen op de informatie waarover de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) beschikt. Indien de DIV over deze informatie beschikt, is de CO 2 -uitstoot in principe vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. Volgens de Administratie moet men zich dus uitsluitend baseren op het inschrijvingsbewijs om de CO 2 -uitstoot van het voertuig te kennen. Hoewel de CO 2 -uitstoot van het voertuig doorgaans ook vermeld wordt op het gelijkvormigheidsattest, is deze informatie volgens de Administratie irrelevant voor de berekening van het voordeel. Wanneer de DIV over geen informatie beschikt en het inschrijvingsbewijs de CO 2 -uitstoot bijgevolg niet vermeldt, dan moet men er van uitgaan dat de CO 2 -uitstoot van de wagen niet gekend is. Dat de CO 2 -uitstoot wel vermeld staat op het gelijkvormigheidsattest is hierbij irrelevant (Ci. RH.241/ , AOIF nr. 22/2010, dd. 9 maart 2010 en FAQ vragen nr. 23 bedrijfswagen 31 januari 2012). 5. Correctiefactor 6/7 Nadat men de cataloguswaarde heeft vermenigvuldigd met de CO 2 -coëfficiënt, moet dit resultaat tenslotte vermenigvuldigd worden met de breuk zes zevenden (nieuw art. 36, 2, eerste lid WIB 92). Volgens de Memorie van Toelichting is deze breuk gekozen omdat het uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever was om zes zevenden van het voordeel ten laste te leggen van de genieter van het voordeel en één zevenden ten laste te leggen van de verstrekker van het voordeel (Mem. van Toelichting, DOC /004, p. 26). 6. Minimumvoordeel In absolute cijfers mag het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privé-gebruik van het bedrijfsvoertuig echter nooit minder bedragen dan 820,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per jaar (nieuw art. 36, 2, negende lid WIB 92). Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 1.200,00 EUR. Dit minimumvoordeel zal in de praktijk vooral worden toegepast wanneer de werkgever of onderneming een elektrisch voertuig kosteloos ter beschikking stelt. 7. Vermelding voordeel van alle aard op loonfiche 7.1 Algemene regel In principe moet het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privé-gebruik van de bedrijfswagen steeds worden vermeld op de loonfiche in het vak 9, rubriek c) Voordelen van alle aard. Deze regel geldt zowel voor werknemers (loonfiche ) als voor bedrijfsleiders (loonfiche ). Voor werknemers voorziet de Administratie wel in een uitzondering indien de werknemer het bedrijfsvoertuig geheel of gedeeltelijk gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen (FAQ vragen nr. 9 bedrijfswagen 31 januari 2012). 7.2 Werknemer gebruikt het voertuig uitsluitend voor zijn woon-werkverplaatsingen Indien de werknemer zijn bedrijfsvoertuig uitsluitend gebruikt voor zijn individuele woon-werkverplaatsingen, mag het volledig bedrag van het voordeel van alle aard beschouwd worden als een bijdrage van de werkgever in de kosten van het woonwerkverkeer. In deze situatie moet het volledig bedrag op de loonfiche worden vermeld in het vak 17 Bijdragen in de reiskosten, rubriek c) Ander vervoermiddel. Zodoende wordt het voordeel van alle aard vrijgesteld ten belope van 250,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) op voorwaarde dat de werknemer zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst. Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 370,00 EUR.

6 6 Opdat de werkgever het volledig bedrag van het voordeel in het vak 17 Bijdragen in de reiskosten, rubriek c) Ander vervoermiddel, mag vermelden moet: - vaststaan dat de werknemer het ter beschikking gesteld voertuig effectief en uitsluitend voor zijn woon-werkverplaatsingen gebruikt; - de werknemer aan zijn werkgever bevestigen dat hij zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst. 7.3 Werknemer gebruikt het voertuig zowel voor eigenlijke privé-verplaatsingen als voor woon-werkverplaatsingen Gebruikt de werknemer zijn bedrijfsvoertuig zowel voor eigenlijke privé-verplaatsingen als voor zijn individuele woon-werkverplaatsingen, moet het voordeel op de loonfiche als volgt worden omgedeeld: - ten belope van maximum 250,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) in het vak 17 Bijdragen in de reiskosten, rubriek c) Ander vervoermiddel. Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 370,00 EUR. - het verschil (het bedrag van het voordeel verminderd met het maximum van 370,00 EUR) in het vak 9, rubriek c) Voordelen van alle aard. Door deze werkwijze kan de werknemer ook in deze situatie het voordeel van alle aard vrijstellen ten belope van maximum 370,00 EUR op voorwaarde dat hij zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst. De werkgever mag deze omdeling op de loonfiche slechts maken voor zover: - vaststaat dat de werknemer het ter beschikking gesteld voertuig effectief voor zijn woon-werkverplaatsingen gebruikt; - de werknemer aan zijn werkgever bevestigt dat hij zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst. 8. Bijzonderheden 8.1 Verbouwingswerken voor gehandicapten: geen optie Onder de nieuwe definitie van cataloguswaarde verstaat men de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief de opties. Volgens de Minister worden onder opties de bijkomende voorzieningen aan de wagen verstaan die door gelijk welke bestuurder kunnen worden gekozen uit een bepaald aanbod. Nog volgens de Minister worden de speciale verbouwingswerken voor de aanpassing van een wagen om die gebruiksklaar te maken voor een gehandicapte in functie van zijn handicap, niet beschouwd als een bijkomende optie. De speciale verbouwingswerken om gehandicapten toe te laten om de wagen te gebruiken maken bijgevolg geen deel uit van de cataloguswaarde voor de berekening van het voordeel van alle aard (Verslag Kamercommissie Financiën en Begroting, DOC /016, p ). 8.2 Database tweedehandswagens Voor de tweedehandswagens en voor de gevallen waar de cataloguswaarde niet onmiddellijk afleesbaar is op een factuur of contract, zal volgens de Minister een betrouwbare en voldoende uitgeruste database noodzakelijk zijn. Momenteel overlegt de FOD Financiën met de beroepsfederaties om uit te maken welke database en onder welke voorwaarden die kan worden gebruikt en/ of opgebouwd. Eén van de mogelijkheden die daarbij wordt overwogen is dat iedere belastingplichtige voor een specifieke wagen op eenvoudige aanvraag bij de fiscus, de cataloguswaarde kan bekomen van een welomschreven voertuig (Verslag Kamercommissie Financiën en Begroting, DOC /016, p ). 8.3 Werkelijk betaalde btw Overeenkomstig het nieuwe artikel 36, 2 WIB 92 moet bij de bepaling van de cataloguswaarde rekening gehouden worden met de werkelijk betaalde btw. Voor nieuwe bedrijfswagens vormt deze bepaling uiteraard geen probleem maar bij aankoop van een tweedehandswagen kan men zich terecht de vraag stellen op welk tijdstip men zich moet plaatsen voor het vaststellen van de werkelijk betaalde btw: op het ogenblik dat de wagen destijds nieuw werd aangekocht of op het ogenblik dat de wagen tweedehands wordt overgekocht. Momenteel bestaat hier nog onduidelijkheid over maar in de Kamercommissie voor Financiën heeft de Minister toch laten uitschijnen dat men rekening moet houden met de betaalde btw op het ogenblik van wederverkoop van de bedrijfswagen (Verslag Kamercommissie Financiën en Begroting, DOC /016, p ). Neem een vennootschap die een bedrijfswagen nieuw aankoopt voor ,00 EUR exclusief btw, dan bedraagt de cataloguswaarde ,00 EUR. Indien de vennootschap de bedrijfswagen van exact hetzelfde type daarentegen tweedehands aankoopt van een particulier, is er geen btw verschuldigd en zou volgens de Minister de cataloguswaarde slechts ,00 EUR bedragen.

7 7 8.4 Bedrijfswagen in onverdeeldheid In de Kamercommissie voor Financiën wordt aan de Minister de situatie voorgelegd waarbij een bedrijfswagen in onverdeeldheid wordt aangekocht door de werkgever en zijn werknemer. De werknemer betaalt zelf 20% dat overeenstemt met het privégebruik van de bedrijfswagen. De overige 80% wordt door de werkgever betaald op wiens naam de wagen wordt ingeschreven. Volgens de Minister is er in deze situatie nog steeds sprake van een voordeel van alle aard. Het bedrag van het voordeel moet hierbij wel beperkt worden tot het eigendomsaandeel van de vennootschap in de bedrijfswagen. In voorliggende situatie 80% van de waarde van de wagen (Verslag Kamercommissie Financiën en Begroting, DOC /016, p. 62). 2. VOORDEEL VAN ALLE AARD VOOR GRATIS WOONST (K.B. van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 18, 3 K.B./WIB 92 op het stuk van de forfaitaire waardering van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikking over onroerende goederen en de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit, B.S. 28 februari 2012) 1. Situatie tot en met 31 december 2011 Wanneer een rechtspersoon een in België gelegen gebouwd onroerend goed kosteloos ter beschikking stelt aan een personeelslid, dan werd het voordeel van alle aard als volgt gewaardeerd (art. 18, 3, punt 2 K.B./WIB 92): niet-geïndexeerd KI voordeel van alle aard KI < 745 geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 KI > 745 geïndexeerd KI x 100/60 x 2 Indien het gebouwd onroerend goed gemeubeld ter beschikking wordt gesteld, moet het voordeel van alle aard verhoogd worden met 2/3. Voorbeeld: Een vennootschap stelt voor het inkomstenjaar 2011 een woning (niet-geïndexeerd KI 1.500,00 EUR) volledig gratis ter beschikking aan haar financieel directeur. In hoofde van de financieel directeur moet volgend voordeel alle aard worden belast: - geïndexeerd KI: x 1,5790 = 2.369,00 EUR - voordeel van alle aard: x 100/60 x 2 = 7.896,67 EUR 2. Situatie vanaf 1 januari 2012 Wanneer het gebouwd onroerend goed een niet-geïndexeerd KI heeft van meer dat 745,00 EUR, heeft de wetgever met ingang van 1 januari 2012 de multiplicatorcoëfficiënt opgetrokken van 2 tot 3,8 (wijziging art. 18, 3, punt 2, tweede lid, b K.B./WIB 92). Voor gebouwen met een niet-geïndexeerd KI van 745,00 EUR of lager, wijzigt er niets. Hier blijft de multiplicatorcoëfficiënt van 1,25 behouden. Wordt het gebouw gemeubeld ter beschikking gesteld, moet het voordeel van alle aard zoals voorheen verhoogd worden met 2/3. Deze wijziging heeft de facto tot gevolg dat het voordeel van alle aard voor gebouwde onroerende goederen waarvan het nietgeïndexeerd KI hoger is dan 745,00 EUR, quasi verdubbeld is. Voorbeeld: Hernemen we het bovenstaande voorbeeld met dit verschil dat de woonst in de loop van het inkomstenjaar 2012 ter beschikking wordt gesteld. In hoofde van de financieel directeur moet volgend voordeel alle aard worden belast: - geïndexeerd KI: x 1,6349 = 2.452,00 EUR - voordeel van alle aard: x 100/60 x 3,8 = ,33 EUR Inzake de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, merken we nog op dat: om een voordeel te belasten is het niet noodzakelijk dat de werkgever eigenaar is van het onroerend goed. De terbeschikkingstelling kan eveneens voortspruiten uit andere zakelijke rechten (erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik) of persoonlijke rechten (huur), waarvan de werkgever titularis is; het feit dat de genieter van het voordeel het onroerend goed, waarover hij van de werkgever mag beschikken, niet effectief zou gebruiken, doet geen afbreuk aan de belastbaarheid van het voordeel; wanneer het onroerend goed slechts gedurende een deel van het jaar ter beschikking wordt gesteld, moet het belastbaar voordeel beperkt worden tot het aantal maanden van werkelijke terbeschikkingstelling (KI eerst indexeren en vervolgens prorateren); indien het onroerend goed in de loop van de maand terbeschikking wordt gesteld, moet die maand mee opgenomen worden in het belastbaar voordeel wanneer het onroerend goed op de 16de dag van die maand in gebruik is genomen. Dezelfde regel is van toepassing wanneer de terbeschikkingstelling in de loop van een maand ophoudt.

8 8 3. VOORDEEL VAN ALLE AARD VOOR DE KOSTELOZE VERSTREKKING VAN VERWARMING EN ELEKTRICITEIT (K.B. van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 18, 3 K.B./WIB 92 op het stuk van de forfaitaire waardering van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikking over onroerende goederen en de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit, B.S. 28 februari 2012) 1. Situatie tot en met 31 december 2011 Tot en met inkomstenjaar 2011 werd het forfaitaire voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit vastgeklikt op een vast bedrag. Deze vaste bedragen werden niet onderworpen aan een jaarlijkse indexatie. Het K.B. van 3 december 2009 (B.S. 10 december 2009) had voor de inkomstenjaren 2010 en 2011 deze forfaitaire bedragen lichtjes verhoogd. Tot en met inkomstenjaar 2011 bedroeg het forfaitaire voordeel van alle aard voor de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit: (art. 18, 3, punt 4 K.B./WIB 92): verwarming leidinggevend personeel: verwarming andere personeelsleden: elektriciteit leidinggevend personeel: elektriciteit andere personeelsleden: T/m EUR EUR EUR 590 EUR 740 EUR 820 EUR 590 EUR 740 EUR 820 EUR 295 EUR 370 EUR 410 EUR 2. Situatie vanaf 1 januari 2012 Vanaf 1 januari 2012 voorziet de wetgever enkel nog maar in basisbedragen die voortaan jaarlijks geïndexeerd moeten worden overeenkomstig artikel 178, 3, 2 en 7 WIB 92. Voor het niet-leidinggevend personeel heeft de wetgever de niet-geïndexeerde basisbedragen zodanig gekozen, dat ze voor deze categorie van personeelsleden na indexatie voor het inkomstenjaar 2012 geen verhoging inhouden. Voor het leidinggevend personeel en bedrijfsleiders zijn de bedragen daarentegen wel verhoogd. In onderstaande tabel vindt u de niet-geïndexeerde basisbedragen en de bedragen na indexaanpassing voor het inkomstenjaar 2012 terug (wijziging art. 18, 3, punt 4 K.B./WIB 92): verwarming leidinggevend personeel: verwarming andere personeelsleden: elektriciteit leidinggevend personeel: elektriciteit andere personeelsleden: basisbedrag EUR EUR 560 EUR 820 EUR 620 EUR 910 EUR 280 EUR 410 EUR

9 9 4. AFTREK WOON-WERKKILOMETERS (Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2012 en FAQ vragen bedrijfswagen 31 januari 2011) 1. Situatie tot en met 31 december 2011 Wanneer de belastingplichtige zijn woon-werkverkeer aflegt met een personenwagen, wagen dubbel gebruik, een minibus of een lichte vrachtwagen die op fiscaal vlak gelijkgesteld wordt met een personenwagen, dan worden de kosten voor het woonwerkverkeer forfaitair geraamd op 0,15 EUR/km. (art. 66, 4 WIB 92). De aftrek van de woon-werkkilometers moet wel beperkt worden tot het aantal kilometers op basis waarvan het voordeel van alle aard wordt berekend (5.000 km. of km.). Indien de belastingplichtige meer woon-werkkilometers in aftrek wenst af te trekken dan dit forfait, zal hij in zijn aangifte personenbelasting spontaan een hoger voordeel van alle aard moeten aangeven. In dit geval zal het voordeel van alle aard moeten worden herberekend op basis van de werkelijk gereden woon-werkkilometers die hij als beroepskost in aftrek wenst te brengen. 2. Situatie vanaf 1 januari 2012 Aangezien het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privé-gebruik van een bedrijfswagen vanaf 1 januari 2012 niet meer berekend wordt op basis van het aantal werkelijk gereden woon-werkkilometers maar wel op basis van de cataloguswaarde, heeft de wetgever noodgedwongen een nieuwe aftrekbeperking ingevoerd voor de woon-werkkilometers. Met ingang van 1 januari 2012 mag de aftrek nooit meer bedragen dan het belastbaar voordeel van alle aard, desgevallend verhoogd met de persoonlijke bijdrage die de verkrijger van het voordeel betaald heeft voor het privé-gebruik van de bedrijfswagen (nieuw art. 66, 5, derde lid WIB 92). 5. BELASTINGVERMINDERING VOOR ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN (Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2011) 1. Afschaffing belastingvermindering 1.1 Principe Voor uitgaven betaald vanaf 1 januari 2012 wordt de federale belastingvermindering voor alle energiebesparende uitgaven afgeschaft met uitzondering van dakisolatie (nieuw art.14524, 1, tweede lid, d WIB 92). 1.2 Overgangsmaatregel voor uitgaven betaald in 2012 De wetgever heeft evenwel een overgangsregeling uitgewerkt voor overeenkomsten die voor 28 november 2011 zijn afgesloten. Indien de overeenkomst met de geregistreerde aannemer voor 28 november 2011 is afgesloten, komen alle energiebesparende uitgaven betaald in 2012 nog in aanmerking voor de belastingvermindering en dit onder dezelfde voorwaarden voor wie in 2011 energiebesparende uitgaven deed (nieuw art.14524, 1, tweede lid, d WIB 92). Dat betekent dat de belastingplichtige nog steeds een fiscaal voordeel krijgt voor de vervanging en onderhoud van een stookketel, dubbele beglazing, dakisolatie, warmteregeling op een centrale verwarming en energie-audit in een woning die minstens vijf jaar in gebruik is genomen. Voor alle woningen, dus ook nieuwbouw, is er een fiscaal voordeel voor de plaatsing van zonnecelpanelen, thermische panelen en een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking. Uitgaven betaald in 2012 en die betrekking hebben op een overeenkomst afgesloten voor 28 november 2011 komen bijgevolg nog in aanmerking voor de belastingvermindering ten belope van 40% van de werkelijk gedane uitgaven met een maximum van 2.000,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per belastbaar tijdperk en per woning (wijziging art , 1, derde WIB 92). Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 2.930,00 EUR. Indien de uitgaven betrekking hebben op de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie, wordt dit basisbedrag verhoogd met een niet-geïndexeerde toeslag van 600,00 EUR (art , 1, vierde lid WIB 92). Het geïndexeerde bedrag van deze specifieke verhoging voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 880,00 EUR.

10 10 In deze situatie kan de belastingplichtige het gedeelte van de belastingvermindering dat hoger is dan het wettelijk plafond ook nog overdragen naar de drie volgende belastbare tijdperken. Deze overdrachtsregel is wel enkel van toepassing op bestaande woningen, d.w.z. woningen die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken minstens vijf jaar eerder in gebruik zijn genomen (wijziging art , 1, vijfde lid WIB 92). Het gedeelte van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven dat niet aangerekend kan worden op de basisbelasting kan tenslotte worden omgezet worden in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Zoals voorheen komen alle energiebesparende uitgaven in aanmerking voor het terugbetaalbaar belastingkrediet met uitzondering van de plaatsing van zonnecelpanelen, thermische panelen en alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking (wijziging art. 156bis, eerste lid, 2 en schrapping art. 156bis, eerste lid, 3 WIB 92). We merken op dat de regeling van het terugbetaalbaar belastingkrediet sowieso een tijdelijke maatregel is en enkel geldt voor de uitgaven die werkelijk zijn betaald in 2010, 2011 en Belastingvermindering voor dakisolatie 3. Overzichtsschema aard van de uitgaven: % belastingvermindering: maximumbedrag (*): 2011 alle uitgaven 2012 contract afgesloten voor alle uitgaven vanaf e.v. dakisolatie dakisolatie 40% 40% 30% 30% of of overdracht (**): ja ja neen neen belastingkrediet (***) ja ja ja neen (*) niet-geïndexeerde bedragen (**) overdracht enkel mogelijk indien de woning op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken minstens 5 jaar eerder in gebruik is genomen (***) belastingkrediet nooit mogelijk voor de plaatsing van zonnecelpanelen, thermische panelen en andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking Komt men niet in aanmerking voor de overgangsmaatregel, dan komt enkel nog maar dakisolatie in aanmerking voor de belastingvermindering voor betalingen gedaan vanaf 1 januari 2012 (nieuw art.14524, 1, tweede lid, d WIB 92). Het percentage van de belastingvermindering heeft de wetgever beperkt tot 30% van de werkelijk gedane uitgaven (wijziging art.14524, 1, derde lid WIB 92). Het maximumbedrag van de belastingvermindering blijft wel behouden op 2.000,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per belastbaar tijdperk en per woning (art , 1, vierde WIB 92). Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 2.930,00 EUR. Het gedeelte van de belastingvermindering dat hoger is dan het wettelijk maximumbedrag kan niet meer overgedragen worden naar de drie volgende belastbare tijdperken (wijziging art , 1, vijfde lid WIB 92). Het gedeelte van de belastingvermindering dat niet aangerekend kan worden op de basisbelasting kan nog wel worden omgezet worden in een terugbetaalbaar belastingkrediet indien de betaling plaatsvindt in 2012.

11 11 6. BELASTINGVERMINDERING VOOR INTRESTEN VAN EEN GROENE LENING (Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2011) Natuurlijke personen die tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 bij een kredietgever een groene lening hebben afgesloten voor de financiering van energiebesparende uitgaven zoals bedoeld in artikel 14524, 1 WIB 92, hebben recht op een intrestbonificatie van 1,5% die volledig ten laste wordt genomen door de overheid. Bovendien komen de intresten van deze leningen, na aftrek van de intrestbonificatie in aanmerking voor een belastingvermindering ten belope van 40% (art , 3 WIB 92). Voor intresten betaald vanaf 1 januari 2012 heeft de wetgever het percentage van 40% verlaagd tot 30% (wijziging art , 3, tweede lid WIB 92). De intrestbonificatie van 1,5% blijft daarentegen onaangeroerd. 7. BELASTINGVERMINDERING VOOR LAGE ENERGIEWONINGEN, PASSIEFWONINGEN EN NULENERGIEWONINGEN (Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2011) 1. Algemeen Om de investering in zogenaamde lage energiewoningen passiefwoningen en nulenergiewoningen fiscaal te promoten had de wetgever een specifieke belastingvermindering in de personenbelasting ingevoerd (art , 2 WIB 92). Het bedrag van de belastingvermindering was forfaitair vastgelegd op (art , 2, zevende lid WIB 92): - 300,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per belastbaar tijdperk en per woning voor een lage energiewoning. Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2012 bedraagt 420,00 EUR; - 600,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per belastbaar tijdperk en per woning voor een passiefwoning. Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2012 bedraagt 850,00 EUR; ,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per belastbaar tijdperk en per woning voor een nulenergiewoning. Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2012 bedraagt 1.700,00 EUR. Het forfaitaire bedrag van de belastingvermindering wordt toegekend gedurende tien opeenvolgende jaren vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een lage energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning is (art , 2, vijfde lid WIB 92). De belastingvermindering wordt slechts verkregen worden vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een lage energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning. Dat de woning inderdaad het karakter heeft van een lage energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning zal moeten worden bewezen aan de hand van een certificaat dat wordt uitgereikt door een door de Koning erkende instelling of door bevoegde gewestelijke administratie of een gelijkaardige instelling die is gevestigd in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (art , 2, vijfde lid WIB 92). 2. Afschaffing van de belastingvermindering De belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen, wordt vanaf aanslagjaar 2013 opgeheven (schrapping art.14524, 2 WIB 92). Dit betekent concreet dat voor woningen waarvoor uiterlijk op 31 december 2011 geen certificaat is uitgereikt voor een lage energiewoning een passiefwoning of een nulenergiewoning, niet meer in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Voor de in 2011 of vroeger gecertificeerde woningen wordt de belastingvermindering verder verleend voor de resterende duur van de tienjarige periode (nieuw art. 535, eerste lid WIB 92). De bedragen die tijdens deze periode in aanmerking komen voor de belastingvermindering, blijven verder geïndexeerd (nieuw art. 535, derde lid WIB 92). 3. Overgangsmaatregel De certificaten lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning waarvoor uiterlijk op 31 december 2011 een aanvraag werd ingediend en die ten laatste op 29 februari 2012 worden uitgereikt, worden beschouwd als certificaten die werden uitgereikt op 31 december Op grond van die certificaten zullen de betrokken belastingplichtigen nog steeds recht hebben op de belastingvermindering (nieuw art. 535, eerste en tweede lid WIB 92).

12 12 8. BELASTINGVERMINDERING UITGAVEN VOOR INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING (Ontwerp van Wet van 17 januari 2012 houdende diverse bepalingen nog niet gepubliceerd) 1. Algemeen Om belastingplichtigen er toe aan te zetten hun woning beter te beveiligen tegen inbraak of brand, heeft de Programmawet van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006) met ingang van aanslagjaar 2008 een specifieke belastingvermindering ingevoerd voor uitgaven die de belastingplichtige heeft gedaan tegen brand- of inbraakpreventie (art WIB 92). De belastingvermindering bedroeg tot en met aanslagjaar % van de werkelijk gedane uitgaven (inclusief btw) met een maximum van 500,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per jaar en per woning (art , derde en vierde lid WIB 92). Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2012 bedraagt 710,00 EUR. 2. Beperking van de belastingvermindering Met ingang van aanslagjaar 2013 wordt het percentage van de belastingvermindering beperkt tot 30% van de werkelijk gedane uitgaven (wijziging art.14531, derde lid WIB 92). Het maximumbedrag van de belastingvermindering tot 500,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) per jaar en per woning blijft wel behouden (art.14531, vierde lid WIB 92). Het geïndexeerde bedrag voor het aanslagjaar 2013 bedraagt 730,00 EUR. 3. Verdeling van de belastingvermindering tussen gezamenlijk belaste echtgenoten Voor echtgenoten die samen worden belast (gehuwden en wettelijke samenwoners) en die eigenaar zijn van de woning, wordt het bedrag van de belastingvermindering voor uitgaven tegen brand- en inbraakpreventie evenredig omgedeeld in verhouding tot ieders eigendomsaandeel. Indien de echtgenoten de woning huren, dan zal het bedrag van de belastingvermindering omgedeeld worden in verhouding van het belastbaar inkomen van iedere echtgenoot ten opzichte van het totaal belastbaar inkomen van beide echtgenoten samen (art , vijfde lid WIB 92). Met ingang van aanslagjaar 2013 zal ook in hoofde van echtgenoten die beiden eigenaar zijn van de woning, de belastingvermindering verdeeld worden in verhouding tot ieders inkomensaandeel en niet meer in functie van ieders eigendomsaandeel (wijziging art , vijfde lid WIB 92). Dankzij deze nieuwe maatregel vermijdt men dat er nog een groot deel van de belastingvermindering verloren gaat omdat één van beide echtgenoten geen of weinig belastbare inkomsten heeft. 9. OMVORMING VAN DE AFTREKBARE BESTEDINGEN TOT BELASTINGVERMINDERINGEN (Ontwerp van Wet van 17 januari 2012 houdende diverse bepalingen nog niet gepubliceerd) 1. Algemeen Tot en met aanslagjaar 2012 mocht de belastingplichtige volgende aftrekbare bestedingen in mindering brengen van zijn totaal netto-inkomen (art. 104 WIB 92): 1. aftrek enige en eigen woning 2. bijkomende intrestaftrek; 3. onderhoudsuitkeringen; 4. giften aan erkende instellingen; 5. kosten van kinderopvang; 6. bezoldigingen betaald aan een huisbediende; 7. uitgaven voor onderhoud of restauratie van beschermde onroerende goederen. Aangezien voormelde bestedingen aftrekbaar zijn van het totale netto-inkomen, levert deze aftrek een belastingvoordeel op tegen het marginaal tarief. Met uitzondering van de onderhoudsgelden zullen met ingang van aanslagjaar 2013 alle aftrekbare bestedingen omgevormd worden tot belastingverminderingen (schrapping art. 104, 3 tot 9 en wijziging art. 105 WIB 92). De nieuwe belastingverminderingen zullen voortaan berekend worden tegen een uniek percentage van 45% of 30% zodoende dat iedere belastingplichtige hetzelfde belastingvoordeel krijgt toegekend en dit ongeacht de hoogte van zijn inkomen.

13 13 Aan de toepassingsvoorwaarden en modaliteiten van deze nieuwe belastingverminderingen heeft de wetgever niet gesleuteld. 2. Uniek percentage van 45% Volgende bestedingen zullen met ingang van het aanslagjaar 2013 recht geven op een belastingvermindering die berekend wordt tegen het uniforme tarief van 45%: 1. aftrek enige en eigen woning (nieuw art en WIB 92); 2. bijkomende intrestaftrek (wijziging art. 526, tweede lid, 1 WIB 92); 3. giften aan erkende instellingen (nieuw art WIB 92); 4. kosten van kinderopvang (nieuw art WIB 92). Het tarief van 45% geldt niet enkel voor de intresten en kapitaalaflossingen van nieuwe hypothecaire leningen afgesloten vanaf 1 januari 2005 die in aanmerking komen voor de woonbonus maar ook voor de oude hypothecaire leningen afgesloten voor 2005 waarvan de kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de verhoogde belastingvermindering bouwsparen. Ook de belastingvermindering bouwsparen zal berekend worden tegen het vast percentage van 45% terwijl dit voorheen berekend werd tegen de marginale aanslagvoet (wijziging art. 526, tweede lid, 3 WIB 92). Door deze maatregel zullen personen met een jaarlijks belastbaar inkomen van ,00 EUR of meer een belastingvoordeel van 5% moeten inleveren terwijl personen met lage inkomsten een hoger fiscaal voordeel zullen verkrijgen. Iemand met een belastbaar inkomen van ,00 EUR recupereert momenteel slechts 32% van zijn uitgaven. Vanaf aanslagjaar 2013 zal hij eveneens 45% recupereren. Aan het fiscaal regime van onderhoudsgelden wijzigt niets. Deze besteding blijft fiscaal de aard behouden van een aftrekbare besteding die in mindering kan worden gebracht van het totaal netto-inkomen (art. 104, 1 en 2 WIB 92). 3. Uniek percentage van 30% Volgende twee minder voorkomende bestedingen zullen met ingang van het aanslagjaar 2013 recht geven op een belastingvermindering die berekend wordt tegen het uniforme tarief van 30%: 1. bezoldigingen betaald aan een huisbediende (nieuw art WIB 92); 2. uitgaven voor onderhoud of restauratie van beschermde onroerende goederen (nieuw art WIB 92). 4. Verdeling van de belastingvermindering tussen gezamenlijk belaste echtgenoten In hoofde van gezamenlijk belaste echtgenoten (gehuwden en wettelijke samenwoners) werden de aftrekbare bestedingen (met uitzondering van de aftrek enige en eigen woning) evenredig afgetrokken van het totaal netto-inkomen van iedere echtgenoot (art. 105, 2 WIB 92). Met ingang van aanslagjaar 2013 zullen de nieuwe belastingverminderingen in hoofde van gezamenlijk belaste echtgenoten verdeeld worden in verhouding tot ieders belastbaar inkomen (nieuw art , 1, laatste lid; nieuw art , laatste lid; nieuw art , achtste lid WIB 92; nieuw art , vijfde lid en wijziging art. 526, tweede lid, 1 WIB 92). Wat de nieuwe belastingvermindering voor de enige en eigen woning betreft, mogen echtgenoten waarvoor een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd en die beiden in aanmerking komen voor deze vermindering zoals voorheen nog steeds hun gezinskorf vrij onder elkaar verdelen. Deze vrije verdeling van de gezinskorf mag er echter niet toe leiden dat de maximale korf waarop iedere echtgenoot in beginsel recht heeft, overschreden wordt (nieuw art , zevende lid WIB 92).

14 BELASTINGVERMINDERING VERBETERDE GEMIDDELDE AANSLAG-VOET WORDT DERTIG PERCENT (Ontwerp van Wet van 17 januari 2012 houdende diverse bepalingen nog niet gepubliceerd) 1. Algemeen Tot en met aanslagjaar 2012 gaven volgende uitgaven recht op een belastingvermindering die berekend wordt tegen de verbeterde gemiddelde aanslagvoet: 1. de persoonlijke bijdragen voor een individuele en collectieve pensioentoezegging (art. 1451, 1 in samenlezing met art WIB 92); 2. de premies van een gewone individuele levensverzekering (art. 1451, 2 in samenlezing met art WIB 92); 3. kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening aangegaan om een in een lidstaat van de E.E.R. gelegen andere woning dan de enige en eigen woning te bouwen, te verwerven of te verbouwen (art. 1451, 3 in samenlezing met art WIB 92); 4. uitgaven voor het verwerven van werkgeversaandelen (art. 1451, 4 in samenlezing met art WIB 92); 5. stortingen voor pensioensparen (art. 1451, 5 in samenlezing met art WIB 92); 6. uitgaven voor PWA-cheques (art , tweede lid WIB 92). De verbeterde gemiddelde aanslagvoet komt overeen met de gemiddelde aanslagvoet waarbij er geen rekening wordt gehouden met de toeslagen op de belastingvrije som. De verbeterde gemiddelde aanslagvoet mag nooit minder bedragen dan 30% en nooit meer dan 40% (art WIB 92). 2. Uniek percentage van 30% Bovenstaande uitgaven zullen met ingang van het aanslagjaar 2003 onder de vroegere voorwaarden nog steeds recht op een belastingvermindering maar het belastingvoordeel zal niet langer berekend worden tegen de verbeterde gemiddelde aanslagvoet maar wel tegen het lineaire percentage van 30% (wijziging art WIB 92 en art , tweede en derde lid WIB 92).

15 WIJZIGING ROERENDE VOORHEFFING EN DE INVOERING VAN DE BIJKOMENDE HEFFING OP GROTE VERMOGENS (Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december 2011 en Programmawet van 29 maart 2012, B.S. 6 april 2012) 1. Tarief roerende voorheffing De aanslagvoet van de roerende voorheffing wordt voor de eigenlijke intresten en dividenden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2012 vastgelegd op 21% (wijziging art. 169, eerste lid, 1, 3, tweede lid, derde lid, vijfde lid, elfde lid, twaalfde lid en nieuw art. 169, eerste lid, 1 bis, 2 ter WIB 92). Bij wijze van uitzondering blijft het tarief van de roerende voorheffing op volgende intresten en dividenden ongewijzigd: - de roerende voorheffing op intresten van gewone spaardeposito s blijft behouden op 15%; - de roerende voorheffing op liquidatieboni wanneer een vennootschap (andere dan een erkende beleggingsvennootschap) haar vermogen verdeelt blijft behouden op 10%; - de roerende voorheffing op de intresten van staatsbons uitgegeven door de Belgische overheid waarvan de intekenperiode van 24 november 2011 tot 2 december 2012 liep, blijft behouden op 15%; - de roerende voorheffing op dividenden en intresten die op heden aan de roerende voorheffing van 25% zijn onderworpen, blijft ongewijzigd. De aanslagvoet van 15% blijft behouden op andere inkomsten uit kapitalen en roerende goederen (zoals bijvoorbeeld auteursrechten) en op diverse inkomsten van roerende aard (zoals bijvoorbeeld inkomsten uit verhuring van roerende goederen). 2. Bijkomende heffing van 4 % 2.1 Algemeen Belastingplichtigen die met ingang van 1 januari 2012 intresten en dividenden hebben ontvangen van meer dan ,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) zullen een bijkomende heffing van 4% ondergaan op het gedeelte van de roerende inkomsten die deze grens overschrijden (nieuw art. 1741, 1, eerste lid WIB 92). Het geïndexeerde bedrag voor aanslagjaar 2013 bedraagt ,00 EUR. De bijkomende heffing kan ofwel rechtstreeks door de schuldenaar van de roerende inkomsten aan de bron worden ingehouden ofwel via de jaarlijkse aangifte personenbelasting worden geregulariseerd. Op de bijkomende heffing van 4% is geen aanvullende gemeentebelasting verschuldigd (wijziging art. 465 WIB 92). 2.2 Personeel toepassingsgebied De bijkomende heffing van 4% is enkel van toepassing op intresten en dividenden verkregen door natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de personenbelasting. Rechtspersonen en niet-inwoners ontsnappen bijgevolg aan deze bijkomende heffing. 2.3 Materieel toepassingsgebied De bijkomende heffing van 4% is uitsluitend van toepassing op de eigenlijke intresten en dividenden zoals bedoeld in artikel 17, 1, 1 en 2 WIB 92 die onderworpen zijn aan het tarief van 21% roerende voorheffing dat het totale netto bedrag van ,00 EUR (geïndexeerd bedrag) overschrijdt. (nieuw art. 1741, 1, tweede lid WIB 92). Zoals hierboven reeds aangehaald is de bijkomende heffing enkel verschuldigd op de eigenlijke intresten en dividenden zoals bedoeld in artikel 17, 1, 1 en 2 WIB 92. Inkomsten van verhuring van roerende goederen, auteursrechten en inkomsten begrepen in lijfrenten die onder bezwarende titel zijn aangelegd ten laste van een rechtspersoon of onderneming ontsnappen bijgevolg aan deze heffing. De intresten en dividenden die onderworpen zijn aan een tarief van 10% of 25% roerende voorheffing, worden evenmin onderworpen aan deze bijkomende heffing (nieuw art. 1741, 1, vierde lid WIB 92). Volgende intresten en dividenden worden bijgevolg uitgesloten van de bijkomende heffing van 4%: - intresten van gewone spaardeposito s; - liquidatieboni; - intresten en dividenden die aan het tarief van 25% roerende voorheffing zijn onderworpen; - de intresten van Staatsbons waarop is ingeschreven tijdens de periode van 24 november 2011 tot 2 december Het is echter niet omdat bepaalde intresten en dividenden uitgesloten worden van deze bijkomende heffing, dat ze niet moeten worden meegeteld om te oordelen of de grens van ,00 EUR al dan niet is overschreden.

16 Beoordeling grens van ,00 EUR Om te oordelen of de grens van ,00 EUR (geïndexeerd bedrag) al dan niet is overschreden, wordt in beginsel rekening gehouden met alle intresten en dividenden zoals bedoeld in artikel 17, 1, 1 en 2 WIB 92 en dit ongeacht het tarief van de ingehouden roerende voorheffing. Met volgende intresten en dividenden moet echter geen rekening gehouden worden voor de beoordeling van de vrijstellingsgrens: de intresten en dividenden die overeenkomstig artikel 21 WIB 92 vrijgesteld zijn als roerende inkomsten (Mem. van Toelichting, DOC /004, p. 15), zoals o.a.: - de eerste schijf van 1.830,00 EUR (geïndexeerd bedrag) van intresten van spaarboekjes; - de eerste schijf van 180,00 EUR (geïndexeerd bedrag) van dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen); - verzekeringsbons met een looptijd van minstens acht jaar of met een overlijdensdekking van 130%: de liquidatieboni (nieuw art. 1741, 1, vijfde lid WIB 92); de intresten van Staatsbons waarop is ingeschreven tijdens de periode van 24 november 2011 tot 2 december 2012 (Mem. van Toelichting, DOC /004, p. 16). Overeenkomstig het nieuwe artikel 1741, 1, eerste lid WIB 92 moet de korf van ,00 EUR opgevuld worden met het nettobedrag van de ontvangen intresten en dividenden. De door de wetgever gehanteerde term nettobedrag is in feite misleidend aangezien men onder nettobedrag het werkelijk geïnde bedrag voor aftrek van de innings- en bewaringskosten, verhoogd met de roerende voorheffing en in voorkomend geval de woonstaatheffing en de bijkomende heffing van 4% (nieuw art. 1741, 1, eerste en derde lid in samenlezing met art. 22, 1 WIB 92). In het nadeel van de belastingplichtige wordt de korf van ,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) in eerste instantie zoveel mogelijk opgevuld met intresten en dividenden waarop de heffing van 4% niet verschuldigd is. In tweede instantie zal de korf opgevuld worden met intresten en dividenden waarop deze heffing wel verschuldigd is (nieuw art. 1741, 1, vijfde lid WIB 92). We merken nog op dat de grens van ,00 EUR per belastingplichtige geldt. In hoofde van gezamenlijk belaste echtgenoten zal iedere echtgenoot recht hebben op zijn eigen korf van ,00 EUR die hij zal moeten vullen met zijn eigen intresten en dividenden. belegging komt het inkomen in de korf van EUR? heffing van 4% verschuldigd? intresten 21% RV JA JA intresten 25% RV JA NEEN dividenden 21% RV JA JA dividenden 25% RV JA NEEN intresten spaarboekje < NEEN NEEN intresten spaarboekje > JA NEEN liquidatiebonus NEEN NEEN inkoopbonus JA JA intresten Staatsbon 14/11 2/12 NEEN NEEN vrijgestelde inkomsten (art. 21 WIB92) auteursrechten, huur roerende goederen, 3. Aangifteplicht NEEN NEEN 3.1 Regel: algemene aangifteplicht NEEN NEEN In beginsel zal iedere schuldenaar van de roerende voorheffing de gegevens m.b.t. de uitgekeerde intresten en dividenden almede de identificatie van de verkrijger van deze inkomsten, moeten meedelen aan het centraal aanspreekpunt (nieuw art. 1741, 2, eerste lid WIB 92). Deze aangifteplicht heeft betrekking op alle eigenlijk intresten en dividenden zoals bedoeld in artikel 17, 1, 1 en 2 WIB 92 en dit ongeacht het tarief van de ingehouden roerende voorheffing (nieuw art. 1741, 2, eerste lid WIB 92). Aangezien de meldingsplicht enkel geldt voor roerende inkomsten, vallen de inkomsten die overeenkomstig artikel 21 WIB 92 vrijgesteld zijn als roerende inkomsten volledig buiten het toepassingsgebied van het nieuwe artikel 1741 WIB 92 (Mem. van Toelichting, DOC /004, p. 15). Bijgevolg zal de meldingsplicht niet gelden voor de eerste schijf van 1.830,00 EUR (geïndexeerd bedrag) intresten van gewone spaarboekjes en de eerste schijf van 180,00 EUR (geïndexeerd bedrag) dividenden uitgekeerd door coöperatieve vennootschappen (art. 21, 5 en 6 WIB 92). Ook de verzekeringsbons met een looptijd van meer dan acht jaar of met een overlijdensdekking van minstens 130% zijn vrijgesteld van meldingsplicht (art. 21, 9 WIB 92).

17 17 Of er al dan geen meldingsplicht bestaat ten aanzien van intresten en dividenden die krachtens een wettelijke bepaling vrijgesteld zijn van roerende voorheffing, is momenteel nog onduidelijk. Niettegenstaande het tarief van de roerende voorheffing 0% bedraagt, is er strikt genomen in deze situatie wel sprake van een schuldenaar van de roerende voorheffing. Onder schuldenaar van de roerende inkomsten verstaat men niet enkel de financiële instellingen maar bijvoorbeeld ook de KMO-vennootschappen die een dividend uitkeren aan hun aandeelhouders of intresten toekennen op de rekening-courant van de bedrijfsleider. Gaat het om de uitbetaling van intresten en dividenden van buitenlandse oorsprong, zal de in België gevestigde tussenpersoon als schuldenaar beschouwd worden. Het centraal aanspreekpunt zal opgericht worden binnen de schoot van de FOD Financiën en zal volledig afgescheiden worden van de andere fiscale administraties. In de Kamercommissie voor Financiën verduidelijkte de Minister dat het niet de bedoeling is dat iedere taxatieambtenaar rechtstreeks toegang krijgt tot alle gegevens in het centraal aanspreekpunt. De FOD Financiën beschikt over een tool inzake identitymanagement om te vermijden dat personen ten onrechte toegang zouden hebben tot bepaalde gegevens (Verslag Kamercommissie Financiën en Begroting, DOC /016, p. 58). Ingeval van overschrijding van de grens van ,00 EUR (geïndexeerd bedrag) zendt het centraal aanspreekpunt automatisch de inlichtingen door aan de bevoegde taxatiediensten voor zover die inkomsten onderworpen zijn geweest aan de roerende voorheffing van 21% (nieuw art. 1741, 2, vierde lid WIB 92). De modaliteiten voor het toezenden van de informatie aan het centraal aanspreekpunt door de schuldenaars van de roerende voorheffing en aan de bevoegde taxatiediensten, moeten nog bij K.B. worden vastgelegd (nieuw art. 1741, 2, vijfde lid WIB 92). Daar tegenover staat dat iedere belastingplichtige al zijn roerende inkomsten verplicht zal moeten aangeven in zijn aangifte personenbelasting. Opvallend is dat de wetgever deze aangifteplicht zeer ruim heeft geformuleerd. Zo geldt de aangifteplicht voor alle inkomsten van roerende goederen zoals bedoeld in artikel 17, 1 WIB 92 (wijziging art. 313, eerste lid WIB 92). De facultatieve aangifteplicht voor roerende inkomsten die de bevrijdende roerende voorheffing hebben ondergaan, heeft de wetgever bijgevolg omgedraaid in een algemene aangifteplicht van alle roerende inkomsten. Dit betekent echter niet dat het stelsel van de bevrijdende roerende voorheffing hierdoor wordt afgeschaft. Voor inkomsten die aan de bron de roerende voorheffing hebben ondergaan, blijft dit stelsel van eindbelasting bestaan. Nieuw is wel dat van- af aanslagjaar 2013 de belastingplichtige al zijn roerende inkomsten, dus ook deze die aan de bron de roerende voorheffing hebben ondergaan, verplicht zal moeten melden in zijn aangifte personenbelasting. In deze situatie zal de bijkomende heffing van 4% geheven worden via de aangifte personenbelasting. Zoals reeds vermeld zal de bijkomende heffing enkel maar verschuldigd zijn op het gedeelte van de intresten en dividenden die de roerende voorheffing van 21% hebben ondergaan in de mate dat zij de grens van ,00 EUR (niet-geïndexeerd bedrag) hebben overschreden. De algemene aangifteverplichting dient om de controle op deze grens mogelijk te maken. De controle op deze grens zal immers gebeuren op basis van de gegevens die de belastingplichtige in zijn aangifte personenbelasting heeft vermeld eventueel aangevuld met de bij het centraal aanspreekpunt gemelde gegevens die door de belastingplichtige niet zijn aangegeven (nieuw art. 1741, 2, derde lid WIB 92). 3.2 Uitzondering: inhouding aan de bron van de bijkomende heffing De belastingplichtige heeft echter ook de mogelijkheid om de bijkomende heffing van 4% onmiddellijk te laten inhouden aan de bron door de schuldenaar van de roerende voorheffing. De schuldenaar zal in deze situatie 25% aan de bron inhouden: 21% roerende voorheffing en 4% bijkomende heffing. De keuze om aan de bron onmiddellijk de bijkomende heffing te laten inhouden, kan enkel maar gemaakt worden door de verkrijger van de roerende inkomsten en niet door de schuldenaar van deze inkomsten. Worden de inkomsten toegekend aan een onverdeeldheid, moet de keuze gemaakt worden door iedere mede-eigenaar afzonderlijk in verhouding tot zijn deel in de inkomsten van de onverdeeldheid. Maakt de verkrijger van de inkomsten zijn keuze niet uitdrukkelijk kenbaar aan de schuldenaar, zal de schuldenaar de uitgekeerde inkomsten moeten melden aan het centraal aanspreekpunt. De keuze om de bijkomende heffing onmiddellijk aan de bron te laten inhouden kan bovendien enkel maar gemaakt worden voor intresten en dividenden waarop 21% roerende voorheffing is ingehouden. Deze keuze zal de belastingplichtige per beleggingsproduct kunnen maken (Mem. van Toelichting, DOC /010, p. 27). Iedere schuldenaar van de roerende voorheffing zal dus voor ieder beleggingsproduct moeten nagaan of hij al dan niet meldingsplicht heeft. Het is echter niet mogelijk om voor een bepaald beleggingsproduct de bijkomende heffing te laten inhouden voor een gedeelte van de inkomsten. De bijkomende heffing zal m.a.w. per product vanaf de eerste euro aan uitbetaalde intresten en dividenden aan de bron worden ingehouden.

18 18 Wanneer de belastingplichtige ervoor opteert om de bijkomende heffing op intresten en dividenden die de roerende voorheffing van 21% hebben ondergaan onmiddellijk aan de bron te laten inhouden, zullen deze inkomsten niet aan het centraal aanspreekpunt worden meegedeeld (nieuw art. 1741, 2, tweede lid WIB 92). Intresten en dividenden waarop 21% roerende voorheffing is ingehouden maar waarop de bijkomende heffing aan de bron niet is ingehouden, moeten wel gemeld worden aan het centraal aanspreekpunt. Deze meldingsplicht geldt sowieso voor de intresten en dividenden die onderworpen zijn aan een ander tarief dan 21% roerende voorheffing. De intresten en dividenden waarop aan de bron de bijkomende heffing van 4% is ingehouden, moet de belastingplichtige niet vermelden in zijn aangifte personenbelasting (wijziging art. 313, eerste lid WIB 92). Voor de andere roerende inkomsten blijft de algemene aangifteplicht echter wel bestaan. De belastingplichtige heeft echter de mogelijkheid om de intresten en de dividenden waarvoor de bijkomende heffing van 4% aan de bron is ingehouden, alsnog aan te geven in zijn aangifte personenbelasting. Op deze manier kan hij de bijkomende heffing van 4% terugvorderen wanneer blijkt dat het totaal bedrag van intresten en dividenden de grens van ,00 EUR niet heeft overschreden. De bijkomende heffing zal hierbij in eerste instantie verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting en het eventueel saldo zal worden terugbetaald (nieuw art WIB 92). 4. Aangifteformulier 273C De modaliteiten van aangifte en betaling van de bijkomende heffing van 4% die aan de bron wordt ingehouden op intresten en dividenden heeft de Administratie op 5 april 2012 op haar website kenbaar gemaakt ( De aangifte van de bijkomende heffing kan momenteel enkel op papier gebeuren via het specifieke aangifteformulier 273 C Aangifte van de bijkomende heffing op roerende inkomsten. De aangifte kan worden gedownload van de portaalsite van de FOD Financiën via de link /273C-2012-NL.pdf. Binnenkort zal de indiening van de aangifte ook elektronisch mogelijk zijn via de toepassing RV-on-web. De papieren aangifte moet worden ingediend bij één van volgende vier diensten afhankelijk van het adres van de fiscale woonplaats of van de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer van de schuldenaar van de roerende voorheffing. Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bedoeld zijn eveneens de belastingschuldigen die onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners) Duitse taalgebied Vlaams Gewest de papieren aangifte versturen naar Bureau Central de Taxation Liège Sociétés Rue Paradis Liège Tél. 0257/ Centraal Taxatiekantoor Brussel II Vennootschappen Kruidtuinlaan 50, verdieping 19/R, bte 3418,1000 Brussel Tel. 0257/ Contrôle Eupen Sociétés Rue de Verviers Eupen Tél. 0257/ Centraal Taxatiekantoor Gent Vennootschappen Gaston Crommenlaan 6, bus Ledeberg Tel. 0257/ De betaling van de heffing moet worden uitgevoerd op een uniek rekeningnummer dat voor gans België geldt: BE PCHQ BE BB Inningscentrum Roerende Voorheffing Koning Albert II-laan 33 bus Brussel Bij de mededeling van de betaling vermeldt de schuldenaar van de heffing zijn ondernemingsnummer of bij gebrek daaraan zijn nationaal nummer, zonder vermelding van een tussenpunt en zonder enige andere toevoeging, gevolgd door een spatie en de vermelding 273C. De aangifte en de betaling van de aan de bron ingehouden heffing moeten gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten. Rekening houdend met het feit dat de praktische modaliteiten betreffende de inhouding aan de bron en de betaling van deze nieuwe heffing pas kenbaar zijn gemaakt op 5 april 2012, zullen er slechts nalatigheidsinteresten worden aangerekend vanaf 1 juni 2012 voor de inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld tussen 1 januari 2012 en 15 mei 2012.

19 19 UPDATE PERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2012 De personenbelasting is de laatste jaren uitgegroeid tot een complexe materie waarbij het een opgave is geworden om jaarlijks een overzicht te behouden van alle wijzigingen. Dit boek biedt U een globaal overzicht van alle wetswijzigingen, circulaires, parlementaire vragen en rulings die van toepassing zijn voor het aanslagjaar 2012 inzake personen - belasting. Alle wijzigingen worden vaksgewijs besproken waardoor het boek een handig instrument is om snel de gezochte nieuwigheden op te zoeken. De auteur heeft getracht om de nieuwigheden in een duidelijke en verstaanbare taal neer te schrijven, waar nodig aangevuld met een aantal cijfervoorbeelden. Het boek is in eerste plaats bedoeld voor de accountants, boekhouders en fiscaal raadgevers en zal door de auteur als leidraad gebruikt worden tijdens de verschillende update seminaries personenbelasting die hij geeft voor diverse beroepsorganisaties in het voorjaar van De auteur. Luc De Greef is werkzaam als adviseur op de dienst Fiscale Zaken bij KBC Global Services en is lector aan de Katholieke Hogeschool Leuven. Daarnaast is hij een gewaardeerd docent bij Fiscaal Informatief en geeft hij diverse seminaries voor verschillende beroepsorganisaties van boekhouders, accountants en belasting consulenten. ISBN: Auteur: Luc De Greef Prijs: 23 euro (excl. btw en incl. verzendkosten)

20 20 Strengere thin cap-regeling voor vennootschappen (art. 147 en art. 153 PW (I)) De programmawet (I) van 29 maart 2012 verstrengt de bestaande thin cap(italisation) -regeling voor vennootschappen vanaf uiterlijk 1 juli 1992 (wijziging art. 198, 1ste lid, 11 WIB 1992). Bij deze regeling wordt de aftrek van interesten voor vennootschappen beperkt op basis van een verhouding tussen het eigen vermogen van de vennootschap die de interesten betaalt en de leningen waarop die interesten worden betaald. Strengere thin cap-regeling voor vennootschappen (art. 147 en art. 153 PW (I)) De programmawet (I) van 29 maart 2012 verstrengt de bestaande thin cap(italisation) -regeling voor vennootschappen vanaf uiterlijk 1 juli 1992 (wijziging art. 198, 1ste lid, 11 WIB 1992). Bij deze regeling wordt de aftrek van interesten voor vennootschappen beperkt op basis van een verhouding tussen het eigen vermogen van de vennootschap die de interesten betaalt en de leningen waarop die interesten worden betaald. Oude thin cap-regeling Betaalde of toegekende interesten van leningen zijn in de oude thin cap(italisation) -regeling (onderkapitalisatie) niet aftrekbaar als beroepskosten: als de werkelijke verkrijger ervan niet onderworpen is aan een inkomstenbelasting of, voor die inkomsten, onderworpen is aan een aanzienlijk gunstigere aanslagregeling dan die welke voortvloeit uit de bepalingen van gemeen recht van toepassing in België (m.a.w. als de werkelijke verkrijger gevestigd is in een belastingparadijs); en als, en in de mate van die overschrijding, het totale bedrag van deze leningen (andere dan obligaties of andere gelijksoortige effecten uitgegeven door een openbaar beroep op het spaarwezen), hoger is dan zeven maal de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestort kapitaal bij het einde van dat boekjaar. Nieuwe thin cap-regeling De Regering verstrengt deze regeling omdat ze misbruiken vreest naar aanleiding van de beperking van de notionele interestaftrek (wijziging art. 198, 1ste lid, 11 WIB 1992; art. 147 programmawet (I) van 29 maart 2012). Men wil voornamelijk vermijden dat vennootschappen binnen een groep worden ondergekapitaliseerd en vooral gefinancierd worden met intragroepsleningen. De aftrekbeperking zal voortaan ook gelden als de werkelijke verkrijger van de interesten deel uitmaakt van een groep waartoe ook de vennootschap-schuldenaar behoort. Daarnaast wordt de ratio 7 op 1 teruggebracht tot 5 op 1. Het zal dus voor de beperking volstaan dat het totale bedrag van de leningen hoger is dan vijf maal de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestort kapitaal bij het einde van dat boekjaar. Ten slotte wordt de uitzondering voor obligaties en andere gelijksoortige effecten uitgegeven door een openbaar beroep op het spaarwezen in deze verhouding uitgebreid met een uitzondering voor leningen die zijn toegekend door kredietinstellingen en andere financiële instellingen bedoeld in art. 56, 2, 2 WIB Groep Met groep bedoelt men hier het geheel van verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen ( nieuw 5de lid, art. 198, WIB 1992). Het gaat om volgende met de vennootschap verbonden vennootschappen: de vennootschappen waarover zij controle uitoefent; de vennootschappen die haar controleren; de vennootschappen waarmee ze een consortium vormt; de andere vennootschappen die bij weten van haar bestuursorgaan, onder controle staan van een vennootschap als bedoeld in de drie vorige puntjes.

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ s Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens Nieuwsbrief 2012-1 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens De regeling inzake de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe regering is er in geslaagd

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 DIENSTNOTA 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2012/931 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 08-05-2012

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners www.dvvc.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ voordeel van alle aard dat voortvloeit uit persoonlijk gebruik van een door de werkgeven kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale maatregelen in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen p. 12/ Stopzetting van de activiteit en onttrekking

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN REGERING DI RUPO

BEGROTINGSMAATREGELEN REGERING DI RUPO Katholieke Hogeschool Leuven BEGROTINGSMAATREGELEN REGERING DI RUPO Luc De Greef vrijdag 20 januari 2012 1. Voordeel van alle aard gratis woonst Verhoging voordeel van alle aard voor de kosteloze beschikking

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers KOSTEN bewezen kosten (art. 49WIB92) of het forfait (automatisch toegekend) supplementair forfait verre verplaatsingen : - enkel mogelijk voor niet kostenbewijzers een speciaal forfait is van toepassing

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie