VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013"

Transcriptie

1 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd. De beschrijving houdt dus rekening met de voornaamste wijzigingen die werden aangebracht door de wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011 (BS van 30 december 2011) en door de programmawet van 29 maart 2012 (BS van 6 april 2012). Wat de indirecte belastingen betreft, geeft dit bijvoegsel de toestand weer die van kracht is op 1 april Nieuwe berekening van het voordeel van alle aard met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen Een nieuwe forfaitaire berekening is in werking getreden voor het voordeel van alle aard (VAA) met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen (met inbegrip van het woon-werkverkeer). Zij werd ingevoerd door bovenvermelde wet van 28 december 2011 en gewijzigd door de programmawet van 29 maart De nieuwe berekening wordt toegepast op de voordelen van alle aard die vanaf 1 januari 2012 worden toegekend Berekening van het voordeel van alle aard voor de verkrijger van het voertuig OUDE BEREKENING VAA Sinds 1 januari 2010 wordt het CO 2 -uitstootgehalte van het voertuig in rekening gebracht bij de forfaitaire evaluatie van het voordeel van alle aard. Voor het aanslagjaar 2012 werd het voordeel van alle aard met betrekking tot het persoonlijke gebruik van een bedrijfswagen berekend als volgt: VAA = aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde km * CO 2 -uitstoot/km * CO 2 eur- coëfficiënt Voor het aanslagjaar 2012 bedroeg de CO 2 -coëfficiënt 0,00216 euro per gram CO 2 voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, en 0,00237 euro per gram CO 2 voor voertuigen met dieselmotor. Om het voordeel te bepalen, wordt het aantal in aanmerking te nemen kilometers per jaar in het algemeen vastgesteld op km als de afstand woonplaats-werkplaats (heen) gelijk is aan of lager is dan 25 km, en op km als deze afstand woonplaats-werkplaats hoger is dan 25 km. Het bedrag van het voordeel kan niet lager zijn dan 0,10 euro per in aanmerking te nemen kilometer. 1 Wat de bedrijfsvoorheffing betreft, kunnen de wijzigingen die door de programmawet van 29 maart 2012 werden ingediend (nieuwe definitie van de cataloguswaarde, inclusief de werkelijk betaalde btw en de korting betreffende de leeftijd van de wagen) echter slechts toegepast worden op de vanaf 1 mei 2012 toegekende voordelen van alle aard. Voor de voordelen van alle aard die tussen 1 januari 2012 en 30 april 2012 werden toegekend, zijn de regels van de wet van 28 december 2011 van toepassing. 1

2 NIEUWE BEREKENING VAA Het voordeel van alle aard wordt voortaan berekend door een CO 2 -percentage toe te passen op 6/7 van de cataloguswaarde van het voertuig, namelijk VAA = cataloguswaarde * % (CO 2 -coëfficiënt) * 6/7 De CO 2 -basiscoëfficiënt bedraagt 5,5% voor een referentie-co 2 -uitstoot van 95 g/km voor voertuigen met dieselmotor, en voor een referentie-co 2 -uitstoot van 115 g/km voor voertuigen met benzine-, LPG- of aardgasmotor. Wanneer de CO 2 -uitstoot hoger ligt dan de referentie-co 2 -uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per gram CO 2 vermeerderd, tot maximum 18%. Wanneer de CO 2 -uitstoot lager ligt dan de referentie-co 2 -uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per gram CO 2 verminderd, tot minimum 4%. Als de bedrijfswagen uitsluitend door een elektrische motor wordt aangedreven, is het toegepaste CO 2 -percentage gelijk aan het minimum, namelijk 4%. Het voordeel kan nooit lager liggen dan euro, geïndexeerd bedrag voor het aanslagjaar BETROKKEN VOERTUIGEN Er zijn geen wijzigingen op dit punt ten opzichte van het oude stelsel. Worden beoogd de personenauto's, de auto's voor dubbelgebruik, de minibussen en de "onechte" lichte vrachtwagens (namelijk de lichte vrachtwagens die niet beantwoorden aan de fiscale definitie van de lichte vrachtwagens en die bijgevolg worden belast als gewone wagens). CATALOGUSWAARDE Eén enkele definitie van de cataloguswaarde wordt toegepast op alle bedrijfswagens, zowel voertuigen in nieuwe staat als tweedehandse wagens of leasingwagens. De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde 2 belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Om de cataloguswaarde te bepalen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de opties en de toebehoren. IN AANMERKING NEMEN VAN DE LEEFTIJD De vastgestelde cataloguswaarde wordt verminderd, in functie van de leeftijd van het voertuig, met 6% per jaar tot maximum 30%. Er wordt bijgevolg rekening gehouden met de periode die verstreken is vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig. 2 Er wordt bijgevolg geen rekening gehouden met de (fictieve) btw die op deze catalogusprijs zou verschuldigd zijn indien een toegekende korting, vermindering, rabat of restorno niet toegepast was bij de berekening van de btw. 2

3 Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig (*) Percentage van de cataloguswaarde voor de berekening van het voordeel in aard 0-12 maanden 100% maanden 94% maanden 88% maanden 82% maanden 76% Meer dan 60 maanden 70% (*) Een begonnen maand telt voor een volledige maand. Voorbeeld: een voertuig werd voor de eerste keer op 21 maart 2012 ingeschreven bij de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen. Het in aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde bedraagt 100% van 1 maart 2012 tot 28 februari 2013 en 94% vanaf 1 maart Nieuwe verworpen uitgave voor de vennootschappen In de afdeling met betrekking tot de aftrekbaarheid van de kosten en de verworpen uitgaven (VU) moet een element toegevoegd worden aan de lijst van de voornaamste VU s: de kosten van voertuigen, ten belope van 17% van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (zie blz. 81 Fiscaal Memento versie januari 2012). 2 Percentage van de opties op aandelen voor de forfaitaire berekening van de waarde van het voordeel van alle aard (zie blz. 31 Fiscaal Memento versie januari 2012) Het percentage dat wordt gebruikt om de waarde van het voordeel van alle aard forfaitair vast te stellen in geval van toekenning van opties op aandelen, wordt verhoogd van 15% tot 18%. Het nieuwe percentage wordt toegepast op de opties op aandelen die vanaf 1 januari 2012 worden toegekend. 3 Nieuw stelsel met betrekking tot energiebesparende investeringen (zie blz Fiscaal Memento versie januari 2012) 3.1 Uitgaven voor werkzaamheden verricht met het oog op energiebesparingen Het nieuwe stelsel treedt in werking in het aanslagjaar Het gaat echter gepaard met overgangsmaatregelen. a) De belastingverminderingen voor de werkzaamheden die worden verricht met het oog op energiebesparingen, worden afgeschaft vanaf het aanslagjaar De volgende uitgaven worden bijgevolg niet meer in aanmerking genomen: - onderhoud van een stookketel - vervanging van oude stookketels - waterverwarming door middel van zonne-energie - plaatsing van zonnepanelen - plaatsing van dubbele beglazing - plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaten met tijdinschakeling - energie-audit van de woning 3

4 b) De belastingvermindering voor de isolatie van het dak is echter behouden maar zij wordt voortaan vastgesteld op 30% als de overeenkomst na 27 november 2011 werd gesloten. c) Einde van de overdraagbaarheid naar de volgende drie belastbare tijdperken en einde van het belastingkrediet. De mogelijkheid tot overdracht naar de drie belastbare tijdperken volgend op dat waarin de uitgaven werden gedragen, wordt afgeschaft. Wat betreft de belastingvermindering betreffende de uitgaven die in 2012 werden betaald voor de isolatie van het dak, wordt de mogelijke omzetting in een belastingkrediet ook afgeschaft. d) Een overgangsmaatregel werd ingevoerd. Wat betreft de uitgaven die werkelijk in 2012 werden gedaan voor werkzaamheden verricht in het kader van een vóór 28 november 2011 ondertekende overeenkomst, blijft de bestaande maatregel van toepassing, ook voor de isolatie van het dak: belastingvermindering ten belope van 40%, mogelijkheid tot overdracht naar de volgende drie belastbare tijdperken, omzetting in een belastingkrediet. 3.2 Woningen met een laag energieverbruik (passiefhuizen, lage-energiewoningen, nulenergiewoningen) De belastingvermindering voor passiefhuizen, lage-energiewoningen en nulenergiewoningen wordt vanaf het aanslagjaar 2013 afgeschaft. De woningen waarvoor ten laatste op 31 december 2011 geen certificaat passiefhuizen, lage-energiewoningen of nulenergiewoningen werd afgegeven, worden niet meer in aanmerking genomen voor de belastingvermindering. De belastingvermindering wordt bijgevolg wel nog toegekend voor de in 2011 of vroeger gecertificeerde woningen. Er werden echter overgangsmaatregelen ingevoerd: de certificaten waarvoor een aanvraag ten laatste op 31 december 2011 werd ingediend en die ten laatste op 29 februari 2012 werden afgegeven, worden beschouwd als op 31 december 2011 uitgegeven certificaten. 3.3 Groene leningen De belastingvermindering met betrekking tot groene leningen bedraagt voortaan 30% van de werkelijk betaalde intresten, na aftrek van de Staatstussenkomst in de vorm van een intrestbonificatie. De vermindering van 40% tot 30% van de belastingvermindering geldt voor de vanaf 1 januari 2012 betaalde intresten van een groene lening. Ter herinnering: de groene leningen moeten tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 gesloten zijn. 4

5 4 Hervorming van de roerende inkomsten (zie blz Fiscaal Memento versie januari 2012) Deze hervorming werd al behandeld in het hoofdstuk met betrekking tot de roerende voorheffing van de laatste editie van het Fiscaal Memento. Zij is ook van toepassing in de personenbelasting vanaf het aanslagjaar De belastingplichtige is voortaan verplicht alle roerende inkomsten te melden, met uitzondering van de interesten en dividenden die onderworpen zullen worden aan de bijkomende bronheffing van 4% bovenop de roerende voorheffing. De roerende voorheffing op de inkomsten uit onder meer auteursrechten en naburige rechten is aldus niet meer bevrijdend voor de vanaf 1 januari 2012 toegekende inkomsten. Er is bijgevolg een meldingsplicht van deze inkomsten in het aangifteformulier in de personenbelasting. Ter herinnering: het percentage van de roerende voorheffing blijft 15% voor de andere inkomsten van kapitalen en roerende goederen dan interesten en dividenden, alsmede voor de diverse inkomsten van roerende aard (inkomsten afkomstig van de onderverhuring van onroerende goederen, opbrengsten uit de verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrecht, loten van effecten van leningen). Wat betreft de vanaf 1 januari 2012 toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten, zijn de wijzigingen aangebracht aan de afzonderlijke aanslagvoeten die worden toegepast op de roerende inkomsten in de personenbelasting, dezelfde als die aangebracht aan de tarieven van de roerende voorheffing. 5

6 Aanslagvoeten van de voornaamste inkomsten van kapitalen en roerende goederen (inkomsten 2012 t.o.v. inkomsten 2011) DIVIDENDEN EXCLUSIEF BONI Van aandelen uitgegeven vanaf 1 januari 1994 door het openbaar aantrekken van spaargelden Van aandelen uitgegeven vanaf 1 januari 1994 ingevolge inbrengen van kapitalen in geld en die vanaf hun uitgifte hetzij het voorwerp hebben uitgemaakt van een inschrijving op naam bij de uitgever, hetzij in België in open bewaargeving zijn gegeven bij een financieel bemiddelaar, hetzij op een effectenrekening bij een vereffeningsinstelling zijn ingeschreven Van aandelen uitgegeven door beleggingsvennootschappen, anders dan bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen of verkrijging van eigen aandelen Van ter beurs genoteerde AFV-aandelen, voor zover de vennootschap die de inkomsten uitkeert, onherroepelijk heeft verzaakt aan de overdracht van de voordelen uit de vrijstelling van vennootschapsbelasting, of uitgekeerd door vennootschappen waarvan een deel van het kapitaal is ingebracht door een PRIVAK (*) Dividenden uitgekeerd door een coöperatieve participatievennootschap in het kader van een participatieplan (wet van betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen) Inkomsten 2011 Inkomsten % 21% 15% 21% 15% 21% 15% 21% 15% 21% Van andere aandelen 25% 25% LIQUIDATIEBONI 10% 10% BONI VOOR DE TERUGKOOP VAN EIGEN AANDELEN 10% 21% INTERESTEN, ROYALTY S, LIJFRENTEN EN TIJDELIJKE RENTEN Inkomsten uit vanaf 1 maart 1990 gesloten overeenkomsten 15% 21% Inkomsten uit vóór 1 maart 1990 gesloten overeenkomsten 25% 25% Inkomsten uit bepaalde gemeenschappelijke distributiebeleggingsfondsen 25% 25% AUTEURSRECHTEN 15% 15% (*) En waarvan de aandelen voor meer dan 50% toebehoren aan natuurlijke personen die de meerderheid van het stemrecht vertegenwoordigen. 6

7 5 Wijziging van de regels van onderkapitalisatie (zie blz. 83 Fiscaal Memento versie januari 2012) De nieuwe regels beogen de wijziging van het stelsel betreffende de uitgesloten aftrek van de interesten in de vennootschapsbelasting, dat wordt toegepast onder bepaalde voorwaarden wanneer de verhouding schuld/eigen middelen wordt niet nageleefd. Deze verhouding bedraagt voortaan 5/1 in plaats van 7/1. Andere wijzigingen worden aangebracht aan de regels van onderkapitalisatie: - het stelsel wordt voortaan ook toegepast wanneer de effectieve verkrijger van de interesten deel uitmaakt van een groep waarbij de schuldenaar behoort. Onder het begrip groep wordt verstaan het geheel van verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen; - bij het controleren van de verhouding schuld/eigen middelen wordt er geen rekening meer gehouden met de leningen die worden toegekend door in de Europese Economische Ruimte gevestigde financiële instellingen. De inwerkingtreding zal ten laatste per 1 juli 2012 door de Koning via in Ministerraad overlegd besluit bepaald worden. 6 Belastingaftrek voor risicokapitaal 3 (zie blz Fiscaal Memento versie januari 2012) Vanaf het aanslagjaar 2013 kan het tarief van de aftrek voor risicokapitaal niet hoger zijn dan 3%. Voor vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als KMO worden aangemerkt, blijft het tarief van de aftrek met 0,5 punt verhoogd. 7 Op aandelen verwezenlijkte meerwaarden (zie blz. 114 Fiscaal Memento versie januari 2012) De vrijstelling van op aandelen verwezenlijkte meerwaarden wordt onderworpen aan de voorwaarde belast te zijn die geldt voor definitief belaste inkomsten (DBI). Een bijkomende voorwaarde wordt voortaan opgelegd, volgens welke de aandelen gedurende een ononderbroken periode van minstens één jaar in volle eigendom moeten worden behouden. De meerwaarden op aandelen, die sinds minder dan één jaar worden behouden, worden belast tegen het tarief van 25% (verhoogd met 3% aanvullende crisisbijdrage, dus in feite 25,75%). Het stelsel betreffende minderwaarden is ongewijzigd gebleven. Het gewone tarief blijft van toepassing wat betreft de belasting op reeds belastbare meerwaarden op aandelen, in de mate dat de inkomsten daaruit niet in aanmerking komen voor de DBI-aftrek. Het nieuwe stelsel treedt vanaf het aanslagjaar 2013 in werking, maar het wordt onder bepaalde voorwaarden reeds toegepast op de vanaf 28 november 2011 verwezenlijkte meerwaarden. 3 De andere geplande wijzigingen in het kader van het stelsel van de notionele intresten, namelijk de afschaffing van de overdraagbaarheid en de nieuwe berekening in de vennootschapsbelasting voor de in het verleden opgebouwde voorraad, worden noch in de wet houdende diverse bepalingen (BS ) noch in de programmawet (BS ) opgenomen. Zij zullen bijgevolg later behandeld worden. 7

8 UITSLUITING VAN TRADINGVENNOOTSCHAPPEN De vrijstelling van meerwaarden op aandelen, en het verbod van de aftrek van minderwaarden en waardeverminderingen op aandelen zijn niet langer van toepassing op de effecten die behoren tot de handelsportefeuille van bepaalde tradingvennootschappen. 8 Nieuwe belasting op de inverkeerstelling in het Vlaams Gewest (zie blz. 259 van het Fiscaal Memento versie januari 2012) Vanaf 1 maart 2012 is de belasting op de inverkeerstelling (BIV) in het Vlaams Gewest voor particulieren en voor rechtspersonen (behalve ondernemingen met leasingactiviteiten) grondig hervormd. Vanaf die datum houdt men bij de bepaling van de belastbare grondslag rekening met de milieukenmerken van het voertuig: het brandstoftype, de Euronorm (luchtkwaliteit) en de CO 2 -uitstoot (klimaat). 8.1 Belastbare voertuigen De nieuwe berekening van de BIV is van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld in het Vlaams Gewest. Voor voornoemde voertuigen die worden geacht in het verkeer te zijn gesteld door vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten blijft het oude stelsel van toepassing. 8.2 Belastbare grondslag De belasting is verschuldigd op grond van de milieukenmerken van het voertuig, namelijk in functie van de CO 2 -uitstoot en de milieuklassen volgens de Euronormen 0 tot 6. De aanwezigheid van een roetfilter wordt eveneens in rekening gebracht. In bepaalde gevallen wordt ook rekening gehouden met het vermogen van de motor, uitgedrukt in hetzij fiscale paardenkracht (PK), hetzij in kilowatt (kw). 8.3 Bedrag van de belasting ALGEMENE REGELING De BIV wordt berekend volgens de volgende formule: BIV in euro = (((CO 2 *f + x)/250) 6 * c) * LC waarbij: CO 2 = CO 2 -uitstoot van het voertuig in g/km, zoals gemeten tijdens de homologatie van het voertuig volgende de geldende Europese regelgeving; f = 0,88 voor voertuigen aangedreven door LPG, 0,93 voor voertuigen aangedreven door aardgas, 0,744 voor voertuigen aangedreven door zowel aardgas als benzine en voor zover ze als benzinewagen ingeschreven zijn en 1 voor andere voertuigen; 8

9 x = LC = CO 2 -correctieterm in functie van de technologische evolutie. De waarde x is gelijk aan 0 g CO 2 /km en wordt vanaf 2013 jaarlijks verhoogd met 4,5 g CO 2 /km; leeftijdscorrectie, bepaald op basis van de ouderdom van het voertuig. De ouderdom wordt vastgesteld op grond van de datum van de eerste inschrijving van het voertuig, in het binnenland of in het buitenland. De waarde LC wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel: Ouderdom van het voertuig Waarde LC Minder dan 12 volle maanden 100% Van 12 t/m 23 volle maanden 90% Van 24 t/m 35 volle maanden 80% Van 36 t/m 47 volle maanden 70% Van 48 t/m 59 volle maanden 60% Van 60 t/m 71 volle maanden 50% Van 72 t/m 83 volle maanden 40% Van 84 t/m 95 volle maanden 30% Van 96 t/m 107 volle maanden 20% Vanaf 108 volle maanden 10% c = constante (luchtcomponent) die functie is van de euronorm en de brandstofsoort van het voertuig, overeenkomstig de volgende tabellen: Diesel Euronorm Bedragen in euro Euro ,32 Euro 1 625,00 Euro 2 453,37 Euro 3 357,23 Euro 3 + roetfilter 337,66 Euro 4 337,66 Euro 4 + roetfilter 331,92 Euro 5 331,92 Euro 6 12,25 Benzine, LPG en aardgas Euronorm Bedragen in euro Euro 0 847,31 Euro 1 378,93 Euro 2 113,31 Euro 3 71,08 Euro 4 17,06 Euro 5 15,34 Euro 6 15,34 De BIV bedraagt nooit minder dan 40 euro en nooit meer dan euro. Voor voertuigen die minstens 25 jaar geleden een eerste maal in het verkeer gesteld zijn, bedraagt de BIV forfaitair 40 euro. De bedragen van de component "c" (luchtcomponent) en de minimum- en maximumbedragen van de BIV worden jaarlijks per 1 juli aangepast op grond van de schommelingen van het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen. 9

10 Er wordt geen BIV geheven op voertuigen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of door waterstof. Op plug-in hybride voertuigen wordt evenmin BIV geheven. Een plug-in hybride voertuig is een voertuig aangedreven door een elektrische motor en een verbrandingsmotor, waarvoor de energie geleverd wordt aan de elektrische motor door batterijen die volledig kunnen worden opgeladen via een aansluiting aan een externe energiebron buiten het voertuig. ALGEMENE OVERGANGSMAATREGELEN VOOR DE PERIODE VAN 1 MAART 2012 TOT EN MET 30 APRIL 2012 Voor voertuigen die van 1 maart 2012 tot en met 30 april 2012 ingeschreven zijn of moeten zijn, wordt de BIV vastgesteld op het laagste bedrag van de volgende twee berekeningen: a. de berekening zoals hierboven beschreven; b. dezelfde berekening, maar met de volgende twee wijzigingen: * de algemene formule wordt: BIV in euro = (((CO 2 *f + x)/250) 6 * c) * LC * voor de waarde "c" (luchtcomponent) wordt voor dieselvoertuigen de volgende tabel gebruikt: Diesel Euronorm Bedragen in euro Euro ,27 Euro ,00 Euro ,47 Euro 3 731,42 Euro 3 + roetfilter 190,89 Euro 4 190,89 Euro 4 + roetfilter 93,72 Euro 5 93,72 Euro 6 49,01 OVERGANGSMAATREGELEN VOOR TWEEDEHANDSWAGENS VAN 1 MAART 2012 TOT EN MET 31 DECEMBER 2013 INGESCHREVEN DOOR EEN NATUURLIJKE PERSOON Voor voertuigen die van 1 maart 2012 tot en met 31 december 2012 ingeschreven zijn of moeten zijn, wordt het bedrag van de BIV berekend door 33% te nemen van het bedrag zoals dat uit het nieuwe stelsel voortvloeit (zie hierboven "Algemene regeling") en 67% van het bedrag zoals dat uit het oude stelsel (geldig tot 29 februari 2012) voortvloeit. Voor voertuigen die van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 ingeschreven zijn of moeten zijn, bedragen deze percentages respectievelijk 67% en 33%. Deze overgangsmaatregelen gelden niet voor voertuigen die uitsluitend door een elektrische motor of door waterstof worden aangedreven of voor plug-in hybrides. Op deze voertuigen wordt dus geen BIV geheven. 10

11 Voorbeelden 1. Een dieselauto die beantwoordt aan de Euro 5-norm en die een CO 2 -uitstoot van 104 g/km heeft, wordt op 2 april 2012 voor de eerste keer in het verkeer gesteld. De BIV bedraagt 124,80 euro. 2. Een dieselauto die beantwoordt aan de Euro 5-norm en die een CO 2 -uitstoot van 104 g/km heeft, wordt op 21 mei 2012 voor de eerste keer in het verkeer gesteld. De BIV bedraagt 355,23 euro. 3. Een dieselauto met de volgende kenmerken wordt op 2 april 2012 door een natuurlijke persoon opnieuw in het verkeer gesteld. De eerste inverkeerstelling vond plaats op 3 januari De auto beantwoordt aan de Euro 5-norm, heeft een CO 2 -uitstoot van 104 g/km, een fiscaal vermogen van 8 PK en een motorvermogen van 81 kw. De BIV bedraagt 111,24 euro. 4. Een dieselauto met de volgende kenmerken wordt op 21 mei 2012 door een natuurlijke persoon opnieuw in het verkeer gesteld. De eerste inverkeerstelling vond plaats op 3 januari De auto beantwoordt aan de Euro 5-norm, heeft een CO 2 -uitstoot van 104 g/km, een fiscaal vermogen van 8 PK en een motorvermogen van 81 kw. De BIV bedraagt 179,67 euro. 5. Een benzineauto die beantwoordt aan de Euro 5-norm en die een CO 2 -uitstoot van 134 g/km heeft, wordt op 2 april 2012 voor de eerste keer in het verkeer gesteld. De BIV bedraagt 122,04 euro. 6. Een benzineauto die beantwoordt aan de Euro 5-norm en die een CO 2 -uitstoot van 134 g/km heeft, wordt op 21 mei 2012 voor de eerste keer in het verkeer gesteld. De BIV bedraagt 122,04 euro. 7. Een benzineauto met de volgende kenmerken wordt op 2 april 2012 door een natuurlijke persoon opnieuw in het verkeer gesteld. De eerste inverkeerstelling vond plaats op 3 januari De auto beantwoordt aan de Euro 5-norm, heeft een CO 2 -uitstoot van 134 g/km, een fiscaal vermogen van 7 PK en een motorvermogen van 77 kw. De BIV bedraagt 110,41 euro. 8. Een benzineauto met de volgende kenmerken wordt op 21 mei 2012 door een natuurlijke persoon opnieuw in het verkeer gesteld. De eerste inverkeerstelling vond plaats op 3 januari De auto beantwoordt aan de Euro 5-norm, heeft een CO 2 -uitstoot van 134 g/km, een fiscaal vermogen van 7 PK en een motorvermogen van 77 kw. De BIV bedraagt 110,41 euro. 11

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens Nieuwsbrief 2012-1 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens De regeling inzake de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe regering is er in geslaagd

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit van bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik,

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ s Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht*

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* 1 Voordeel van alle aard bij gebruik van een bedrijfsauto Berekening privégebruik Een werknemer of bedrijfsleider die van zijn werkgever

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Is uw bedrijfswagen nog langer een

Is uw bedrijfswagen nog langer een Is uw bedrijfswagen nog langer een voordeel? 8 maart 2012 Agenda Bedrijfswagens in België Personenbelasting Vennootschapsbelasting Btw Arbeidswetgeving Belasting op de in verkeersstelling / Verkeersbelasting

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02)

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02) 1. Studentenarbeid anno 2012 Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten 50 dagen werken onder gunstige regeling van studentenarbeid. Dit kan gespreid over het hele jaar en met een uniforme solidariteitsbijdrage.

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak

FISCAAL INFORMATIEF. Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak FISCAAL INFORMATIEF FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk, boekhoudrechtelijk en bedrijfseconomisch vlak Jaargang 11 I nr 3 Juni 2012 Verschijnt

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk Praktische afspraken Gelieve uw gsm op stil te zetten Na de uiteenzetting is er gelegenheid tot vraagstelling Slide-show vindt u

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale maatregelen in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen p. 12/ Stopzetting van de activiteit en onttrekking

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen Departement Financiën en Begroting Relevante belastingen 1. Kader Beleidsnota Financiën en Begroting 2. Onroerende voorheffing 3. Verkooprecht 4. Schenkbelasting

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer Proces nr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef De Duffeleer Aanpassing gegevens 4

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010

Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010 Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke cijfers 2009 nieuwigheden 2010 DIDIER REYNDERS, Vice- Eerste Minister et Minister van Financiën BERNARD CLERFAYT, Staatssecretaris voor Milieufiscaliteit

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

XI. Opheffing maatregel voor milieuvriendelijke wagens... 51 XII. Wijzigingen aandelenopties... 53

XI. Opheffing maatregel voor milieuvriendelijke wagens... 51 XII. Wijzigingen aandelenopties... 53 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstabel Inleiding... 5 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN

De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN De fiscale gevolgen van de begroting 2012 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE FISCALE MAATREGELEN 1 Wijziging in de aan te geven voordelen van alle aard a) De voordelen alle aard op bedrijfswagens (VAA) Art.

Nadere informatie