Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever."

Transcriptie

1 Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid van nieuwe wetgeving als de vraag van de federale sociale partners om bepaalde maatregelen bij te sturen (te repareren), zorgden naast heel wat commotie ook voor heel wat onduidelijkheid. Nu de inhoud van die nieuwe wetgeving (onder ander de wetten van 28/12/2011 en 29/3/2012) een zekere stabiliteit heeft verkregen presenteert Voka met medewerking van SD Worx in een aantal afleveringen een overzicht van de belangrijkste maatregelen. In het eerste artikel stonden we stil bij de maatregelen gericht op langer werken. In dit artikel nemen we die voor bedrijfswagens onder de loep. Bedrijfswagens 1. Voordeel alle aard: principe Indien een werkgever een bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, ontstaat er een belastbaar voordeel alle aard in hoofde van de verkrijger. 1 In principe zijn deze voordelen van alle aard belastbaar voor hun werkelijke waarde bij de verkrijger. 2 Nochtans kan men via een Koninklijk Besluit deze waarde ook forfaitair bepalen. Voor de terbeschikkingstelling van bepaalde types van bedrijfswagens als voordeel van alle aard werd dergelijke forfaitaire regeling ingevoerd. Er is slechts sprake van een voordeel bij persoonlijk gebruik. Het persoonlijk gebruik slaat zowel op het traject van de woonplaats naar de vaste plaats van tewerkstelling of naar de zetel van de vennootschap als op andere privéverplaatsingen. Dergelijke andere verplaatsingen zijn verplaatsingen om privéaankopen te verrichten, tijdens de weekends, om op vakantie te gaan,... Het is hierbij zonder belang dat die andere verplaatsingen worden afgelegd door de werknemer of bedrijfsleider zelf, dan wel door zijn echtgenoot, kinderen of kleinkinderen. 3 Een werknemer of bedrijfsleider die zijn wagen enkel voor woon-werkverkeer gebruikt, zal toch belast worden op een voordeel alle aard. De verantwoording is dat de betrokkene hierdoor een besparing op zijn eigen beroepskosten verwezenlijkt. Een vergoeding in geld of in natura (zoals de terbeschikkingstelling van een voertuig) voor woon-werkverplaatsingen, moet bijgevolg als een belastbaar beroepsinkomen worden gekwalificeerd. De maatregel is zowel van toepassing op werknemers (arbeiders, bedienden, kaderleden en ambtenaren) als bedrijfsleiders. 4 De hieronder besproken regels voor werknemers zijn mutatis mutandis ook van toepassing op de andere categorieën, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2. Forfaitaire waardering 2.1. Type voertuig Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever Werknemer: art. 31 2e lid, 2 WIB en bedrijfsleider: art. 32 2e lid, 2 WIB. Art WIB. Com. IB. 36/143. Com. IB. 36/154. 1

2 De betrokken voertuigen 5 zijn: personenauto s; auto s voor dubbel gebruik; minibussen; onechte lichte vrachtwagens. Voor de definitie verwijzen wij naar de beschrijving van de types voertuigen bij de aftrek in hoofde van de werkgever. De regeling geldt zowel voor nieuwe als tweedehands wagens. 6 Ook het feit dat de werkgever de wagen in eigendom of in leasing heeft, maakt geen verschil uit Belastbaar voordeel Formule Het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde wagen, wordt vanaf 2012 berekend door een CO2-coëfficiënt toe te passen op 6/7e van de cataloguswaarde van de wagen. Gieten we dit in een formule 7, dan bekomen we het volgende: [ cataloguswaarde x 6/7 ] x CO2-coëfficiënt Correctiecoëfficiënt in functie van ouderdom wagen 8 Omdat alle voertuigen na verloop van tijd in waarde verminderen, houdt men voor de bepaling van het voordeel alle aard rekening met de ouderdom van de wagen. Meer bepaald door op de cataloguswaarde een correctiecoëfficiënt toe te passen in functie van de ouderdom van de wagen. Daarbij houdt men rekening met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig, ongeacht of dit in België dan wel in het buitenland gebeurde Art. 36 2, 1e lid WIB. Com. IB. 36/155. Art. 36 2, 1e lid WIB Art. 36 2, 3e lid WIB 2

3 Die correctiecoëfficiënt wordt als volgt bepaald: Periode verstreken sinds 1e inschrijving* wagen Van 0 tot 12 maanden 100% Bij de berekening van het VAA in aanmerking te nemen % van de cataloguswaarde Van 13 tot 24 maanden 94% Van 25 tot 36 maanden 88% Van 37 tot 48 maanden 82% Van 49 tot 60 maanden 76% Vanaf 61 maanden 70% *Elke begonnen maand telt voor een volledige maand. Een wagen die ingeschreven werd op 18 augustus 2011, wordt in juli maanden 'oud'. Vanaf augustus 2012 wordt voor de berekening van het VAA de cataloguswaarde aan 94% in rekening gebracht. Let op De aanpassingen treden in werking met ingang van aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012). Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing mogen de ouderdomspercentages echter maar toegepast worden vanaf 1 mei De fiscus verwacht wel een correcte fiche 281, waarbij bij de berekening van het voordeel alle aard vanaf januari 2012 rekening gehouden wordt met de ouderdom van de wagen in kwestie. Werknemers die daardoor te veel bedrijfsvoorheffing betaald hebben in de periode januari - april 2012 krijgen hiervoor een compensatie in de personenbelasting Samengevat Samengevat wordt het voordeel alle aard op jaarbasis als volgt bepaald: [ ( cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt ) x 6/7 ] x CO2-coëfficiënt Berekening voordeel alle aard op basis van kalenderdagen De formule berekent het voordeel alle aard op jaarbasis. Door dat resultaat te delen door 12 bekwamen we het voordeel op maandbasis. Wat maand na maand resulteerde in eenzelfde bedrag aan voordeel alle aard. Aan deze werkwijze komt nu een einde. Vanaf 1 januari 2012 moet het voordeel berekend worden in functie van kalenderdagen 9 door te vermenigvuldigen met een breuk met in de: teller: het aantal kalenderdagen van de betrokken maand en noemer: het aantal kalenderdagen per jaar (365 standaard, 366 in een schrikkeljaar). Dit heeft tot gevolg dat het voordeel maandelijks kan verschillen al naargelang het aantal kalenderdagen in de betrokken maand! Berekeningselementen Cataloguswaarde 10 9 FAQ nr. 1 en 40 FOD Financiën. 3

4 Oorspronkelijke definitie Onder cataloguswaarde verstond men de gefactureerde waarde, inclusief opties en BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, enz. Deze definitie was zowel van toepassing op nieuwe wagens als op wagens in leasing. Voor tweedehandswagens betrof het niet de originele factuurwaarde, maar de tweedehandswaarde (= de door de werkgever betaalde gefactureerde waarde met inbegrip van de opties, maar zonder eventuele kortingen enz.). Wetswijziging Omdat hierdoor een ongelijke behandeling dreigde te ontstaan tussen nieuwe en tweedehandswagens, speelde men even met het idee om voor beide types van wagens een aparte definitie te voorzien. Ook die piste werd verlaten en men kiest resoluut voor één nieuwe definitie die zowel voor nieuwe, tweedehands- als leasingwagens geldt. De cataloguswaarde wordt dan de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van opties en werkelijk betaalde BTW, zonder rekening te houden met kortingen, verminderingen enz. 11 Cataloguswaarde buitenlandse wagens Bij de aankoop van een buitenlandse wagen zal steeds gewerkt worden met de Belgische catalogusprijs Werkelijk betaalde BTW De cataloguswaarde omvat de werkelijk betaalde BTW. Voorbeeld Een werkgever koopt een nieuwe wagen ter waarde van euro en krijgt een korting van euro. De werkelijk betaalde BTW bedraagt euro x 21% = euro. De cataloguswaarde is dan gelijk aan euro ( euro euro). De werkelijk betaalde BTW heeft betrekking op de BTW vermeld op de aankoopfactuur van het voertuig. Dit staat los van de eventuele aftrek van BTW in de BTW-aangifte, of van de BTW die in de aangifte moet worden toegepast bij wederverkoop van het voertuig onder de zogenaamde margeregeling. Wettelijke aftrekbeperking BTW In de BTW-wetgeving geldt een beperking van het recht op aftrek voor personenwagens van 50% 12. Met deze aftrekbeperking wordt geen rekening gehouden voor de berekeningsgrondslag van het voordeel alle aard. Aankoop tweedehandswagen onder margeregeling De margeregeling geldt wanneer een BTW-belastingplichtige autohandelaar een voertuig verkoopt dat hij bij een particulier heeft aangekocht. In dat geval moet voor de BTWwetgeving BTW worden aangegeven op de winstmarge. Er is echter geen BTW op de factuur van wederverkoop Art. 36 2, 2e lid WIB. Programmawet (I) van 29 maart 2012, B.S. 6 april 2012, p Artikel 45 2 Wetboek BTW. 4

5 Wanneer een werkgever een tweedehandswagen koopt bij een BTW-belastingplichtige wederverkoper met toepassing van deze margeregeling, ontvangt hij hiervoor een factuur zonder vermelding van de BTW. Voor de bepaling van de berekeningsbasis van het voordeel alle aard moet in deze uitzonderlijke situatie dus geen rekening gehouden worden met de BTW. Er is immers geen werkelijk betaalde BTW vermeld op de aankoopfactuur van het voertuig! Opties versus accessoires 13 Voor de bepaling van de cataloguswaarde moet geen onderscheid gemaakt worden tussen opties en accessoires. De notie "opties" omvat in de fiscale betekenis van het woord ook de accessoires aangebracht aan het voertuig Invloed (fleet)kortingen en (gratis) optiepakketten Voor de bepaling van de cataloguswaarde moet rekening gehouden worden met de opties, maar mag geen rekening gehouden worden met kortingen, verminderingen e.d. Fleetkortingen 14 Voor de bepaling van de cataloguswaarde mag bijgevolg geen rekening gehouden worden met fleetkortingen of kortingen gegeven in het kader van een speciale actie. Optiepakketten 15 Wanneer er naar aanleiding van een speciale actie een gratis optiepakket ter waarde van euro wordt toegekend op een wagen met cataloguswaarde van euro, is de berekeningsbasis van het voordeel alle aard gelijk aan euro. Wordt op diezelfde wagen van euro cataloguswaarde naar aanleiding van een speciale actie een optiepakket ter waarde van euro toegekend tegen een verminderde prijs van euro, dan bedraagt de berekeningsbasis van het voordeel alle aard euro CO2-coëfficiënt 16 Principe De basis-co2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een CO2-uitstoot van: 95 gr/km voor dieselvoertuigen; 115 gr/km voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor. Deze referentie-co2-uitstoot zal jaarlijks herzien worden in functie van de evolutie van de CO2-uitstoot van voertuigen die als nieuw zijn ingeschreven. Het referentiecijfer wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt. Ligt de CO2-uitstoot: hoger dan deze referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram boven de referentie-uitstoot (tot een maximum van 18%); lager dan deze referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2- gram onder de referentie-uitstoot (tot een minimum van 4%) FAQ nr. 18, FOD Financiën. FAQ nr. 16 FOD Financiën. FAQ nr. 17, FOD Financiën. Art. 36 2, 3e,5e en 6e lid WIB. 5

6 Geen CO2-uitstoot Het minimumpercentage van 4% is steeds van toepassing op wagens zonder CO2-uitstoot (bv. elektrische wagens). CO2-uitstoot onbekend Voertuigen waarvoor geen gegevens m.b.t. de CO2-uitstoot beschikbaar zijn bij de dienst voor inschrijving van voertuigen, worden gelijkgesteld met voertuigen met een CO2-uitstoot van: 195 gr/kilometer indien aangedreven door een dieselmotor (wat resulteert in een CO2- coëfficiënt van 15,5%) en 205 gr/kilometer indien aangedreven door een benzine-, LPG-, of aardgasmotor (wat resulteert in een CO2-coëfficiënt van 14,5%). 17 Vindplaats CO2-uitstoot Om het CO2-uitstootgehalte te kennen, moet men zich beroepen op de informatie waarover de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer beschikt. Als de DIV over deze informatie beschikt, is deze informatie in principe terug te vinden: op het inschrijvingsbewijs van het voertuig; via het internet kan eveneens de elektronische versie van de CO2-gids van de zuinige wagens geconsulteerd worden ( Deze regelmatig bijgewerkte gids wordt opgesteld door de FOD leefmilieu en geeft de CO2-uitstoot weer van alle op de Belgische markt verkrijgbare auto s vanaf een bepaalde datum. Hoewel deze informatie eveneens op het gelijkvormigheidsattest van de wagen van het voertuig terug te vinden is, is het CO2-uitstootgehalte dat vermeld is op het inschrijvingsbewijs bepalend. Daaruit volgt dat, wanneer het inschrijvingsbewijs de CO2- uitstoot niet vermeldt en de DIV over geen informatie beschikt, steeds de CO2-uitstoot van een wagen met onbekende uitstoot moet toegepast worden en dit zelfs wanneer het CO2- uitstootgehalte is aangeduid op het gelijkvormigheidsattest. 18 Wanneer het CO2-uitstootgehalte niet vermeld is op het inschrijvingsbewijs, bestaat de mogelijkheid om dit alsnog door de DIV op het inschrijvingsbewijs te laten vermelden. Voor meer inlichtingen verwijzen we naar de infokiosk van de DIV (tel 02/ ). Dit kan van belang zijn indien het uitstootgehalte wel gekend is en lager ligt dan de vooropgestelde standaardwaarden Minimumbijdrage Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 820 euro (niet-geïndexeerd) per jaar. 19 Voor inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) komt dit neer op een ondergrens van 1.200,00 euro ( ). Ook deze ondergrens zal jaarlijks herzien/geïndexeerd worden Speciale gevallen Een hybride voertuig Art. 36 2, 7e lid WIB. Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AOIF nr. 22/2010) van 9 maart Art. 36 2, 8e lid WIB. 6

7 Voor hybride voertuigen moet men de coëfficiënt nemen die overeenstemt met de gebruikte fossiele brandstof: ofwel als een voertuig dat rijdt op benzine, ofwel als een voertuig dat rijdt op diesel. 20 Voorbeeld Een hybride voertuig op benzine-elektriciteit met een CO2-uitstootgehalte van 27 gram per km. De cataloguswaarde bedraagt euro (prijs inclusief BTW). Berekening van het voordeel: [ x 6/7 ] x [ 0,1 x (115-27) ] = 1.525,71 euro Elektrische wagen Het minimumpercentage van 4% is steeds van toepassing op wagens zonder CO2-uitstoot 21, zoals bijvoorbeeld de elektrische wagen. Rekening houdend met het hoge prijskaartje dat aan dergelijke wagens hangt, komt dit neer op een forse verhoging van het voordeel alle aard in hoofde van de werknemer. Voorbeeld Nissan Leaf heeft een cataloguswaarde van euro. In het eerste jaar van inschrijving bedraagt het voordeel alle aard 1.268,23 euro 22 op jaarbasis. Opmerking Volgens de berekeningswijze die tot en met inkomstenjaar 2011 moest toegepast worden, werd het voordeel geplafonneerd op 500 of 750 euro op jaarbasis, afhankelijk van de enkele afstand woon-werk (respectievelijk < of = aan 25 km of > 25 km) Wagen op LPG 23 Wagens die met een LPG-installatie zijn uitgerust, kunnen ook op benzine rijden. Omdat LPG echter goedkoper is, zullen deze wagens doorgaans ook op die brandstof rijden. Het voordeel van alle aard mag in zo'n geval dan ook berekend worden rekening houdend met de laagste CO2-uitstoot, namelijk die voor LPG. Wanneer uit de feiten zou blijken dat er nooit of nauwelijks op LPG wordt gereden, zal het voordeel moeten berekend worden, rekening houdend met de CO2-uitstoot voor benzine "6 wielen" leasecontract 24 Dergelijke contracten voorzien naast de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen ook in de terbeschikkingstelling van een scooter of fiets. Er worden tegelijkertijd 2 voertuigen ter beschikking gesteld zodat voor beide voertuigen een belastbaar voordeel van alle aard moet berekend worden. Voor de terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen wordt dit voordeel forfaitair (zie ook p. 3) geraamd. Het voordeel dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van de scooter of fiets wordt echter vastgesteld in verhouding tot de werkelijke waarde die het heeft bij de verkrijger. In de regel is de oplossing te vinden in het antwoord op de vraag wat het bedrag is dat de verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om dergelijk voordeel te verkrijgen Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AOIF nr. 22/2010) van 9 maart Doc. Kamer 1952/001, p.26 en FAQ nr. 27 FOD Financiën. [ x 6/7] x 4%. FOD Financiën, FAQ nr. 26. FAQ nr. 8 FOD Financiën. 7

8 Opmerking Wanneer een bedrijfswagen gecombineerd wordt met een bedrijfsfiets en de fiets effectief gebruikt wordt voor de woon-werkverplaatsingen, moet er voor de terbeschikkingstelling van de bedrijfsfiets geen voordeel van alle aard aangerekend worden Eigen bijdrage Principe Wanneer de bedrijfswagen niet gratis ter beschikking gesteld wordt, is het in aanmerking te nemen voordeel datgene wat overeenkomstig hogervermelde formule (zie ook p. 3) berekend werd, verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer. 25 Het voordeel mag met andere woorden verminderd worden met de eigen bijdrage. Fundamenteel daarbij is dat de eigen bijdrage een tussenkomst is van de werknemer in "iets" dat hem door de werkgever ter beschikking wordt gesteld. Of er sprake is van een terbeschikkingstelling moet blijken uit de feitelijke en juridische omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de bepalingen van een leasingcontract Vormen geen eigen bijdrage: enkele voorbeelden Winterbanden 26 Een werknemer vertrekt met zijn gezin op wintervakantie en koopt daarvoor een nieuwe set winterbanden die hij op zijn bedrijfswagen laat monteren. Het leasingcontract voorziet geen terbeschikkingstelling van winterbanden. Zijn werkgever komt niet tussen in de kosten. Deze kosten worden NIET beschouwd als een eigen bijdrage die de werknemer mag aftrekken van het voordeel alle aard dat hem wordt aangerekend voor het persoonlijk gebruik van zijn bedrijfswagen. De winterbanden maken immers geen deel uit van de terbeschikkingstelling en bijgevolg ook niet van het voordeel. Voor de berekeningsbasis van het voordeel van alle aard moet dus geen rekening gehouden worden met de winterbanden. Uitgaven tijdens vakantie 27 Een werknemer die met zijn gezin op vakantie gaat naar het buitenland, moet in het buitenland de brandstofkosten en tolkosten voor het gebruik van snelwegen, tunnels, veerdiensten, enz. zelf betalen. Deze kosten maken geen deel uit van de terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen. Bijgevolg hebben zij NIET het karakter van een eigen bijdrage in het aangerekende voordeel van alle aard en mag de werknemer ze er niet van aftrekken. Carwash 28 Een werknemer draagt zorg voor zijn bedrijfswagen en laat hem regelmatig onder handen nemen in de carwash. Hij betaalt die wasbeurten zelf, de werkgever betaalt deze kosten niet terug. Deze kosten maken geen deel uit van de terbeschikkingstelling en bijgevolg ook niet Art. 36 2, 10e lid WIB. FOD Financiën, FAQ nr. 30. FOD Financiën, FAQ nr. 31. FOD Financiën, FAQ nr

9 van het voordeel. Deze kost heeft NIET het karakter van een eigen bijdrage in het aangerekende voordeel van alle aard. De werknemer mag deze kost er bijgevolg niet van aftrekken. Brandstofkosten 29 De werknemer gebruikt zijn bedrijfswagen voor het woon-werkverkeer en andere privéverplaatsingen. De brandstofkosten moet hij volledig zelf betalen. Deze brandstofkosten maken geen deel uit van de terbeschikkingstelling. De kost die de werknemer draagt heeft NIET het karakter van een eigen bijdrage in het aangerekende voordeel van alle aard en mag er bijgevolg niet van worden afgetrokken. Merk op dat de fiscus met dit standpunt het geweer van schouder verandert in vergelijking met een eerder ingenomen standpunt, verwoord in de commentaren bij het Wetboek Inkomstenbelastingen 30. Het bedoelde voordeel wordt, in voorkomend geval, verminderd met de bijdrage van de verkrijger van het voordeel in de kosten (bv. de verbruikte brandstof, de verzekeringspremie inzake burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de verhoging van die premie ingevolge een ongeval). Opmerking Wanneer de werknemer gebruik wil maken van zijn werkelijke beroepskosten, mag hij de kosten m.b.t. de woon-werkverplaatsingen als aftrekbare beroepskosten in aanmerking nemen voor een forfaitair bedrag van 0,15 euro per afgelegde kilometer. Dit forfait mag echter nooit meer bedragen dan het voordeel van alle aard dat op zijn naam wordt belast. Verzekeringspremie 31 Soms wordt een verzekering niet gesloten door de werkgever, maar door de werknemer en betaalt deze laatste de verzekeringspremie volledig zelf. De verzekering van de wagen maakt geen deel uit van de terbeschikkingstelling. De kost die de werknemer zelf heeft gedragen, heeft NIET het karakter van een eigen bijdrage in het aangerekende voordeel van alle aard en mag er bijgevolg niet van worden afgetrokken. Opmerking Ook dit is deels een verstrenging in vergelijking met een eerder ingenomen standpunt 32. De verzekeringspremie betreffende burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de verhoging van die premie ingevolge een ongeval werd wél beschouwd als een eigen bijdrage. De verzekeringspremie voor stoffelijke schade aan het voertuig, evenals de verhoging van die premie als gevolg van een ongeval werd dan weer niet beschouwd als een eigen bijdrage. Bijdragen naar aanleiding van schade of ongeval 33 Wanneer een werknemer een bijdrage moet betalen aan zijn werkgever voor het herstel van schade naar aanleiding van een ongeval (bijvoorbeeld het bedrag van de franchise tot dekking van de schade van het voertuig), kan deze bijdrage NIET in mindering gebracht worden van het belastbaar voordeel van alle aard. Hetzelfde geldt wanneer een leasingmaatschappij op het einde van een leasingcontract een bedrag factureert ter vergoeding van de schade aan het voertuig FOD Financiën, FAQ nr. 33. Com. IB nr. 36/142 FOD Financiën, FAQ nr. 34. zelfde Com. IB. nr. 36/142 FOD Financiën, FAQ nr

10 Extra accessoires 34 Stel: een werkgever koopt een wagen met een cataloguswaarde van euro. Deze wagen wordt als bedrijfswagen ter beschikking gesteld aan zijn werknemer die hiermee zijn woon-werkverkeer en privéverplaatsingen aflegt. De werknemer fietst graag en laat voor een bedrag van euro een trekhaak en fietsdrager installeren op zijn wagen. De werkgever komt niet tussen in de kosten. Het voordeel dat de werknemer wordt aangerekend vloeit voort uit de terbeschikkingstelling van de wagen met een cataloguswaarde van euro. De trekhaak en fietsdrager maken geen deel uit van de terbeschikkingstelling en dus ook niet van het voordeel. De kost die de werknemer zelf heeft gedragen heeft NIET het karakter van een eigen bijdrage in het aangerekende voordeel van alle aard en mag er bijgevolg niet van worden afgetrokken Vormen wel eigen bijdrage: enkele voorbeelden Meerprijs leasing door bijkomende opties 35 Stel: een werknemer krijgt een leasewagen ter beschikking van zijn werkgever en mag deze gebruiken voor het woon-werkverkeer en zijn andere privéverplaatsingen. De maandelijkse bijdrage van de werkgever in de leasewagen bedraagt 480 euro. Met dit maandelijks bedrag is het mogelijk om een standaardwagen A van het merk X te leasen. De werknemer wil een aantal opties toevoegen aan dit standaardmodel (metaalkleur, lederen interieur, siervelgen, enz.). Het maandelijkse leasebedrag stijgt daardoor naar 560 euro. De werkgever verplicht de werknemer de meerprijs, zijnde 80 euro, zelf ten laste te nemen via een maandelijkse inhouding op zijn nettoloon. Deze meerprijs wordt WEL beschouwd als een eigen bijdrage die de werknemer mag aftrekken van het voordeel van alle aard dat hem wordt aangerekend. Het voordeel zelf moet berekend worden, vertrekkend van de cataloguswaarde van standaardmodel A, verhoogd met de waarde van de bijkomende opties. Opmerking De eigen bijdrage van de verkrijger mag uitsluitend in mindering gebracht worden van het specifieke voordeel waarin de eigen bijdrage kadert. Wanneer de eigen bijdrage hoger zou zijn dan het forfaitair geraamde voordeel, mag het saldo dus niet in mindering gebracht worden van de belastbare bezoldigingen noch van eventuele andere belastbare voordelen van alle aard. Meerprijs leasing door wagen hogere categorie Stel: een werknemer krijgt een leasewagen ter beschikking van zijn werkgever en mag deze gebruiken voor het woon-werkverkeer en zijn andere privéverplaatsingen. De maandelijkse bijdrage van de werkgever in de leasewagen bedraagt 480 euro. Met dit maandelijks bedrag is het mogelijk om een standaardwagen A van het merk X te leasen. De voorkeur van de werknemer gaat echter uit naar het duurdere standaardmodel B van hetzelfde merk. Het maandelijkse leasebedrag hiervan bedraagt 600 euro. De werkgever verplicht de werknemer de meerprijs, zijnde 120 euro, zelf ten laste te nemen. Maandelijkse inhouding FOD Financiën, FAQ nr. 35. FOD Financiën, FAQ nr

11 Dit kan gebeuren via een maandelijkse inhouding op zijn nettoloon. Deze meerprijs wordt beschouwd als een eigen bijdrage die de werknemer mag aftrekken van het voordeel van alle aard dat hem wordt aangerekend. Het voordeel zelf moet berekend worden, vertrekkend van de cataloguswaarde van standaardmodel B, zijnde de cataloguswaarde van de effectief ter beschikking gestelde wagen. Opmerking De eigen bijdrage van de verkrijger mag uitsluitend in mindering gebracht worden van het specifieke voordeel waarin de eigen bijdrage kadert. Wanneer de eigen bijdrage hoger zou zijn dan het forfaitair geraamde voordeel, mag het saldo dus niet in mindering gebracht worden van de belastbare bezoldigingen noch van eventuele andere belastbare voordelen van alle aard. Eenmalige bijdrage 37 Dit kan ook gebeuren via een eenmalige bijdrage van euro. Deze meerprijs wordt beschouwd als een eigen bijdrage die de werknemer mag aftrekken van het voordeel van alle aard dat hem wordt aangerekend. Het voordeel zelf moet berekend worden, vertrekkend van de cataloguswaarde van standaardmodel B, zijnde de cataloguswaarde van de effectief ter beschikking gestelde wagen. Opmerking 1 De eigen bijdrage van de verkrijger mag uitsluitend in mindering gebracht worden van het specifieke voordeel waarin de eigen bijdrage kadert. Wanneer de eigen bijdrage hoger zou zijn dan het forfaitair geraamde voordeel, mag het saldo dus niet in mindering gebracht worden van de belastbare bezoldigingen noch van eventuele andere belastbare voordelen van alle aard. Opmerking 2 Bovendien is het zo dat, ingevolge het eenjarigheidsbeginsel, de eenmalige bijdrage niet over verschillende jaren mag gespreid worden. De bijdrage moet in het jaar van betaling in mindering gebracht worden van het forfaitair geraamde voordeel van alle aard bedrijfswagen Bijkomende opties Wanneer de werknemer zelf een optie (bv. lederen interieur, trekhaak,...) ten laste neemt, moet hiermee geen rekening gehouden worden voor de bepaling van de berekeningsbasis van het voordeel alle aard. 38 Opties worden omschreven als "bijkomende voorzieningen aan de wagen die door gelijk welke bestuurder uit een bepaald aanbod kunnen gekozen worden". Voorbeeld De cataloguswaarde van een wagen bedraagt euro. De werknemer wil een lederen interieur maar zijn werkgever verplicht hem deze bijkomende optie ter waarde van euro zelf ten laste te nemen. In dat geval zal de berekeningsbasis van het voordeel alle aard gelijk zijn aan euro. Er dient geen rekening gehouden te worden met de opties die de werknemer zelf ten laste neemt Specifieke gevallen FOD Financiën, FAQ nr. 37. FOD Financiën, FAQ nr. 38. FAQ nr. 7 FOD Financiën (versie 31 januari 2012). 11

12 Opties nodig voor uitoefening beroep 39 Sommige werknemers krijgen een dienstvoertuig ter beschikking dat uitgerust is met een aantal specifieke opties die essentieel zijn voor de uitoefening van het beroep. Wanneer de werknemer dit dienstvoertuig ook mag gebruiken voor de zuivere privé- en woonwerkverplaatsingen, stelt zich de vraag of deze opties moeten toegevoegd worden aan de cataloguswaarde van het voertuig. Wanneer het gaat om zeer specifieke technische opties die inherent zijn aan het uitgeoefende beroep, moet de waarde van dergelijke opties niet toegevoegd worden aan de cataloguswaarde. Denk bijvoorbeeld voor een politie- of brandweerman aan een zwaailicht, sirene, zoeklicht, dienstradio, enz. Opties voor aanpassing aan lichamelijke beperkingen 40 De kosten die gedaan worden om het ter beschikking gestelde voertuig aan te passen of om te bouwen in functie van de lichamelijke beperkingen van de verkrijger van het voordeel, worden niet meegerekend in de cataloguswaarde. Voorwaarde is wel dat dezelfde aanpassingen of verbouwingen niet ter beschikking staan van verkrijgers zonder lichamelijke gebreken. Zo zal een aanpassing die de gas-, rem- en ontkoppelingspedalen vervangt door een systeem aan het stuur niet worden meegerekend in de cataloguswaarde. De kosten om een automatische versnellingsbak te laten installeren, blijven dan weer wel in de berekeningsbasis, omdat ook personen zonder lichamelijke beperkingen zo'n optie kunnen kiezen. Deze kosten moeten duidelijk uitgesplitst vermeld staan op de factuur Gedeeltelijke terbeschikkingstelling of wijziging type wagen gedurende het jaar Principe: berekening op basis van kalenderdagen Het voordeel wordt berekend in functie van kalenderdagen door te vermenigvuldigen met een breuk met in de: teller: het aantal kalenderdagen van de betrokken maand en noemer: het aantal kalenderdagen per jaar (365 standaard, 366 in een schrikkeljaar) Gelijktijdige terbeschikking van meerdere wagens 41 Wanneer een werknemer (of bedrijfsleider) terzelfdertijd over meerdere wagens kan beschikken, zal voor elk van die wagens afzonderlijk een belastbaar voordeel alle aard worden aangerekend Terbeschikkingstelling gedurende gedeelte van het jaar 42 Het bedrag van het belastbaar voordeel alle aard heeft betrekking op een volledig jaar. In geval van een beperkte terbeschikkingstelling gedurende een gedeelte van het belastbare tijdperk, moet het bedrag van het belastbare voordeel alle aard bijgevolg pro rata temporis verminderd worden op basis van het aantal kalenderdagen FOD Financiën, FAQ nr. 19. FOD Financiën, FAQ nr. 20. FAQ nr. 2 FOD Financiën. FAQ nr. 3 FOD Financiën. 12

13 Voor de berekening van het aantal kalenderdagen moet rekening gehouden worden met de eerste dag van de terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen, maar niet met de laatste dag waarop de wagen wordt ingeleverd. Voorbeeld 1 Een werknemer wordt bij zijn nieuwe werkgever tewerkgesteld vanaf 15 september en krijgt vanaf diezelfde dag de beschikking over een firmawagen. In dat geval mag het belastbare voordeel alle aard voor het betrokken belastbare tijdperk worden vermenigvuldigd met 108/365, wat neerkomt op een vermindering pro rata temporis op basis van het aantal kalenderdagen, rekening houdend met een terbeschikkingstelling van 15 september tot en met 31 december. Voorbeeld 2 Een werknemer wordt op 15 augustus ontslagen en moet op diezelfde dag zijn firmawagen inleveren. In dat geval mag het voordeel alle aard voor het betrokken belastbare tijdperk vermenigvuldigd worden met 226/365, wat neerkomt op een vermindering pro rata temporis van het aantal kalenderdagen, rekening houdend met een terbeschikkingstelling van 1 januari tot en met 14 augustus. Voorbeeld 3 Een werknemer krijgt omwille van een uitzonderlijke gebeurtenis tijdelijk (van 1 tot 31 maart) de beschikking over een bedrijfswagen. In dat geval mag het belastbare voordeel alle aard vermenigvuldigd worden met 30/365, wat neerkomt op een vermindering pro rata temporis op basis van het aantal kalenderdagen, rekening houdend met een terbeschikkingstelling vanaf 1 maart tot en met 30 maart. Op 31 maart wordt de wagen ingeleverd, zodat hiermee geen rekening moet gehouden worden Wagenwissel 43 Hoe moet het belastbare voordeel alle aard berekend worden wanneer de werknemer in de loop van het jaar (bv. 10 juli) een andere firmawagen ter beschikking krijgt? De oude wagen wordt op diezelfde dag ingeleverd. Het belastbare voordeel alle aard is in zo'n geval gelijk aan de som van het bedrag van het belastbare voordeel alle aard van de bedrijfswagen die gedurende de: eerste periode van het belastbare tijdperk ter beschikking werd gesteld, vermenigvuldigd met 190/365. Dit komt neer op een vermindering pro rata temporis op basis van het aantal kalenderdagen, rekening houdend met een terbeschikkingstelling vanaf 1 januari tot en met 9 juli. tweede periode van het belastbare tijdperk ter beschikking werd gesteld, vermenigvuldigd met 175/365. Dit komt neer op een vermindering pro rata temporis op basis van het aantal kalenderdagen, rekening houdend met een terbeschikkingstelling vanaf 10 juli tot en met 31 december Aanloopwagen 44 In afwachting van een definitieve bedrijfswagen, krijgt de werknemer vanaf 1 maart een aanloopwagen ter beschikking. Op 1 juni wordt deze ingeleverd en vervangen door de definitieve bedrijfswagen. In dergelijke situatie is het belastbare VAA gelijk aan de som van het belastbare voordeel alle aard van de: aanloopwagen, vermenigvuldigd met 92/365. Dit komt neer op een vermindering pro rata temporis op basis van het aantal kalenderdagen, rekening houdend met een terbeschikkingstelling vanaf 1 maart tot en met 31 mei FAQ nr. 4 FOD Financiën. FAQ nr. 6 FOD Financiën. 13

14 definitieve bedrijfswagen, vermenigvuldigd met 214/365. Dit komt neer op een vermindering pro rata temporis op basis van het aantal kalenderdagen, rekening houdend met een terbeschikkingstelling vanaf 1 juni tot en met 31 december Onderhoud en/of herstelling 45 Het feit dat een werknemer tijdelijk zijn firmawagen niet heeft kunnen gebruiken ingevolge een onderhoud of herstelling doet geen afbreuk aan de terbeschikkingstelling van de wagen door zijn werkgever of onderneming. Dergelijke situatie heeft geen enkele invloed op de berekening van het voordeel alle aard. Er mag bijgevolg geen vermindering pro rata temporis doorgevoerd worden, in functie van de tijdsduur van het onderhoud of de herstelling. Wanneer de werknemer een vervangwagen ter beschikking zou krijgen, mag er bij de berekening van het voordeel alle aard evenmin rekening gehouden worden met de vervangwagen Poolwagens Regelmatig gebruik 46 Wanneer een werknemer de beschikking heeft over een poolwagen die hij mag gebruiken voor zijn woon-werkverplaatsingen en/of eigenlijke privéverplaatsingen moet er, rekening houdend met het persoonlijke gebruik, ook een forfaitair voordeel alle aard worden belast. Wanneer de werknemer verschillende poolwagens gebruikt, met een verschillende cataloguswaarde en CO2-uitstoot, moet er voor de vaststelling van het belastbare voordeel alle aard van die maand rekening gehouden worden met de poolwagen die het meest door de betrokken werknemer in de loop van die maand werd gebruikt. Occasioneel gebruik 47 Stel: een werknemer heeft niet de gewoonlijke beschikking over een poolwagen. Omwille van uitzonderlijke familiale omstandigheden moet de werknemer echter dringend naar huis en mag hij hiervoor, uitzonderlijk, een poolwagen van zijn werkgever gebruiken. In dergelijk geval moet het louter toevallige gebruik door de werknemer van een voertuig van de werkgever voor een korte verplaatsing, als een niet belastbaar VAA worden beschouwd. Dit standpunt geldt eveneens indien de werknemer uitzonderlijk en louter toevallig een korte verplaatsing verricht met een poolwagen, en dit ongeacht de omstandigheid. Samenvattend schema professionele verplaatsingen (verplaatsing steeds vanaf/terug naar parking werkgever) wagen door werknemer mee naar huis s avonds Werkgever Aftrekbare beroepskost Aftrekbare beroepskost : - personenbelasting :75 % 48 - Vennootschapsbelasting: afhankelijk van CO2-uitstoot: 120 à 50 % behalve: brandstofkosten : 75% intrest autolening :100 % 49 Werknemer Geen voordeel Voordeel alle aard FAQ nr. 5 FOD Financiën. FAQ nr. 12 FOD Financiën. FAQ nr. 13 FOD Financiën. art WIB 14

15 professionele verplaatsingen (verplaatsing steeds vanaf/terug naar parking werkgever) Werkgever Aftrekbare beroepskost Werknemer Geen voordeel MITS fiches en uitzonderlijk/occasioneel privé-gebruik Niet-aftrekbaar Vrijgesteld sociaal voordeel indien VAA: fiche werknemer : bedrijfsleider: Niet (volledige) naleving voorwaarden gevolgen/sancties fiscaal : Belastbaar voordeel alle aard - geen fiche: verworpen uitgave - aanslag geheime commissielonen mogelijk (naar aanleiding van fiscale controle) Speciaal geval: garagebedrijf 50 Garagebedrijven beschikken over verschillende wagens die voor tal van doeleinden ingezet worden (vervangwagen, testritwagen, firmawagen,...). De werknemer beschikt niet over een "vaste" bedrijfswagen, maar maakt voor zijn privéverplaatsingen afwisselend gebruik van verschillende voertuigen naargelang de beschikbaarheid op dat ogenblik in het garagebedrijf. Voor de vaststelling van het balstbare voordeel van alle aard van die maand moet rekening gehouden worden met de wagen die het meest gebruikt werd in de loop van die maand door de betrokken werknemer. Wanneer een werknemer echter gedurende de eerste 2 weken van de maand voertuig A ter beschikking heeft en daarna tot het einde van de maand voertuig B, is er geen sprake van afwisselend gebruik. Het belastbaar voordeel van alle aard van die maand is dan gelijk aan de som van de voordelen voor voertuigen A en B (pro rata temporis) Berekening voordeel alle aard in geval van afwezigheden Normale afwezigheden 51 De normale afwezigheden zoals vakantiedagen, compensatiedagen, ziekteverlof, vormingsdagen, enz. hebben geen enkele invloed op de berekening van het voordeel van alle aard. Het forfaitair geraamde voordeel mag in zo n situatie bijgevolg niet pro rata temporis verminderd worden. Er wordt immers een voordeel van alle aard belast van zodra er een firmawagen ter beschikking wordt gesteld. De forfaitaire berekening staat volledig los van de intensiteit of frequentie van het effectieve gebruik van de bedrijfswagen. Landurige afwezigheid 52 Wanneer in de overeenkomst over het persoonlijk gebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde wagen een clausule is opgenomen die voorziet in een verplichte art. 198bis WIB FAQ nr. 14 FOD Financiën. FAQ nr. 9 FOD Financiën. FAQ nr. 10 FOD Financiën. 15

16 inlevering van de wagen bij langdurige afwezigheid (bv. in geval van ernstige ziekte) moet er bij de effectieve inlevering van de wagen voor die periode geen voordeel van alle aard worden belast. De terbeschikkingstelling is geschorst zodat het belastbaar voordeel van alle aard voor het betrokken belastbaar tijdperk pro rata temporis mag verminderd worden en dit op basis van het aantal kalenderdagen dat de terbeschikkingstelling werd geschorst. Wanneer de werknemer de wagen niet moet inleveren (of het voertuig vrijwillig inlevert!) zal er voor de periode van langdurige afwezigheid toch een voordeel van alle aard worden belast. De terbeschikkingstelling van de wagen werd immers gedurende de betreffende periode niet geschorst. 16

17 3. Payrolltechnische aspecten 3.1. Bedrijfsvoorheffing Het voordeel alle aard is aan bedrijfsvoorheffing onderworpen. De waarde van het voordeel wordt toegevoegd aan het bedrag van de bezoldigingen en onderworpen aan de gewone schalen der bedrijfsvoorheffing. 53 Indien de bedrijfswagen wordt gebruikt voor de woon-werkverkeerplaatsing kan het voordeel samengeteld met de eventuele andere vergoedingen die de werknemer ontvangt als terugbetaling van andere reiskosten vrijgesteld worden ten bedrage van max. 370 euro ( ). 54 Voorwaarde is wel dat de werknemer opteert voor de aftrek van forfaitaire beroepskosten en dus zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst. Bedrijfsleiders kunnen nooit bovenvermelde vrijstelling genieten Fiche De kosten verbonden aan het voordeel worden slechts als beroepskost aangemerkt, indien het voordeel verantwoord wordt door een loonfiche In de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting kan de niet-verantwoording van de kosten via een fiche bovendien het voorwerp uitmaken van een aanslag geheime commissielonen aan een tarief van 309%. 57 Voor de werknemer moet dit vermeld worden op een fiche Om de exacte plaats van het voordeel alle aard te kennen, maakt de fiscus een onderscheid tussen 3 situaties. A. De wagen wordt uitsluitend gebruikt voor eigenlijke privéverplaatsingen. De vrijstelling van 370 euro ( ) is niet van toepassing. Op de fiche moet het voordeel alle aard voor het volledige bedrag vermeld worden onder de rubriek "voordelen alle aard" in het vak "bezoldigingen". B. De wagen wordt uitsluitend gebruikt voor individueel woon-werkverkeer Op de fiscale fiche moet het voordeel alle aard voor het volledige bedrag vermeld worden onder de rubriek "ander vervoermiddel" in het vak "bijdragen in de reiskosten". Concreet betekent dit dat de vrijstelling ten belope van 370 euro ( ) toch kan worden toegepast op voorwaarde dat: vaststaat dat de werknemer de bedrijfswagen effectief en uitsluitend gebruikt voor zijn woonwerkverplaatsingen; en de werknemer aan zijn werkgever bevestigt dat hij zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst in de personenbelasting. C. De wagen wordt gemengd gebruikt Wanneer de bedrijfswagen gebruikt wordt voor individueel woon-werk- en zuivere privéverplaatsingen, moet het voordeel als volgt in de fiche omgedeeld worden: 53 Bijlage III KB/WIB. 54 Art. 38 eerste lid, 9 WIB. 55 FAQ nr. 23 FOD Financiën. 56 Art. 57 WIB. 57 Art. 219 WIB. 58 Voor bedrijfsleiders wordt het voordeel altijd vermeld onder de rubriek voordelen alle aard op de fiche

18 ten belope van max. 370 euro ( ) onder rubriek "ander vervoermiddel" in het vak "bijdragen in de reiskosten ; het verschil (= de waarde van het voordeel alle aard, berekend volgens de nieuwe forfaitaire berekeningsregels, verminderd met max. 370 euro ( ) ) onder de rubriek "voordeel van alle aard" in het vak "bezoldigingen". Concreet betekent dit dat de vrijstelling ten belope van 370 euro ( ) toch kan toegepast worden op voorwaarde dat: vaststaat dat de werknemer de bedrijfswagen effectief en uitsluitend gebruikt voor zijn woonwerkverplaatsingen; en de werknemer aan zijn werkgever bevestigt dat hij zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst in de personenbelasting. 18

19 4. Fiscale aspecten werkgeversluik 4.1. Verworpen uitgaven Niet-aftrekbare beroepskost Het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde wagen, wordt vanaf 2012 berekend door een CO2-coëfficiënt toe te passen op 6/7e van de cataloguswaarde van de wagen. 17% van het aldus berekende voordeel alle aard in hoofde van de werknemer, maakt voor de werkgever een verworpen uitgave 59 uit Belasting van 33,99% Hierop is een belasting verschuldigd van 33,99% of het verlaagd opklimmend tarief van de vennootschapsbelasting. 60 Dit is zowel van toepassing op de entiteiten onderworpen aan de vennootschapsbelasting als aan de rechtspersonenbelasting. Zijn uitgesloten: de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de OCMW s, de Polders en Wateringen en openbare kerkelijke instellingen. Let op In de vennootschapsbelasting komt deze extra belasting bovenop de reeds bestaande aftrekbeperkingen inzake: brandstofkosten (zie ook p. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.1)(75%) en andere autokosten (gedifferentieerd aftrekpercentage (zie ook p. 26) in functie van de CO2- uitstoot en het gebruikte brandstoftype - variërend van 50% voor de meest vervuilende wagens tot 120% voor de elektrische wagens) Niet-aftrekbare beroepskosten Algemene principes Sommige kosten verbonden aan bedrijfswagens zijn slechts in beperkte mate aftrekbaar in hoofde van de werkgever. Deze maatregel werd indertijd ingevoerd door de wetgever met als doel het in kosten brengen van extreem dure wagens te beperken. 61 Hierbij moet men een onderscheid maken naargelang het soort van gemaakte kosten en het type voertuig. Opmerking De aftrekbeperking is van toepassing ongeacht of de bedoelde voertuigen al dan niet eigendom zijn van de werkgever. Zowel aangekochte voertuigen als gehuurde of geleasede voertuigen ondergaan dezelfde aftrekbeperking Soorten kosten Brandstofkosten Tot 31 december 2009 waren brandstofkosten voor 100% aftrekbaar. Sinds 1 januari 2010 is de aftrek beperkt tot 75 %. In het kader van de zorg om het milieu is het volgens de wetgever 59 Nieuw art. 198, 1e lid, 9 WIB (vennootschap) en aangepast art. 223 en 225 WIB (rechtspersonen). 60 Art. 215 WIB. 61 Parl. Voorbereiding Kamer - Zittingsperiode doc 2278/1 p

20 immers niet meer verantwoordbaar een uitzondering te maken voor de aftrekbaarheid van de brandstofkosten. De aftrekbeperking is ingegeven door de wens het brandstofverbruik van het wagenpark van België te doen dalen en de bedrijven ertoe aan te zetten meer gebruik te maken van alternatieve oplossingen. 62 Hierdoor wordt niet het bezit, maar wel het gebruik van de wagen gesanctioneerd. De gebruikte brandstof (diesel, benzine of LPG) en het CO2-uitstootgehalte speelt geen rol. Kosten die gepaard gaan met het brandstofverbruik, zoals additieven tegen het stollen van diesel en kosten voor het opslaan van brandstof ondergaan dezelfde beperking. 63 De beperking van 75 % geldt voor de personen- en vennootschapsbelasting, zowel voor inwoners als niet-inwoners Andere kosten Voor andere autokosten verschilt het aftrekpercentage in de personen- en vennootschapsbelasting. Gelet op de algemene bewoording beroepskosten met betrekking tot het gebruik van personenauto s enz. worden alle rechtstreekse en onrechtstreekse beroepskosten tenzij uitdrukkelijk uitgesloten die zijn verbonden met de aankoop of de huur, het bezit, het gebruik en het onderhoud van een voertuig gevat door de aftrekbeperking. 64 Hierna volgt een niet-beperkende lijst van kosten die onder de aftrekbeperking vallen: afschrijvingen van het voertuig en van alle toebehoren en uitrusting zoals een alarminstallatie of radio; verzekeringskosten (burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand,...); bijdragen aan organisaties van pechverhelping; verkeersbelasting; onderhoudskosten (olieverversing, smering, afstelling, ), zelfs indien ze zelf zijn uitgevoerd in eigen werkplaats; kosten pechverhelping en wegslepen van defecte voertuigen; niet als voorbelasting aftrekbare btw; kosten van wassen van voertuig (carwash); herstellingskosten; parkinggelden (parkeermeters) of tolgelden, ongeacht in binnen- of buitenland; bijdrage technische inspectie; parking: de aftrekbeperking is van toepassing op de door de onderneming gedane kosten (huur of afschrijving) van parking of garages die worden ingenomen door voertuigen waarop ook de aftrekbeperking in hoofde van de werkgever van toepassing is. Dit zal het geval zijn indien de onderneming eigenaar, leasingnemer of huurder is van de voertuigen. De kosten voor parking/garages van wagens die worden ingenomen door voertuigen die eigendom zijn van het personeel of voor klanten zijn in principe niet aan aftrekbeperking onderworpen. Uitzondering op de aftrekbeperking De aftrekbeperking geldt evenwel niet voor: 1. mobilofoonkosten, zowel de afschrijving van de aankoopprijs als de installatie van een handsfreekit in het voertuig; 2. financieringskosten; Parl. Voorbereiding Kamer - Zittingsperiode doc 2278/1 p. 58. Com. IB. 66/43. Com. IB. 66/33. 20

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde.

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde. Opties Onder cataloguswaarde verstaat men: de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van werkelijk betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met kortingen,

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Broeck, Van Laere & Partners www.dvvc.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ voordeel van alle aard dat voortvloeit uit persoonlijk gebruik van een door de werkgeven kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ s Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 DIENSTNOTA 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2012/931 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 08-05-2012

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten t.e.m. 31 december 2009

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten t.e.m. 31 december 2009 Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten t.e.m. 31 december 2009 1. Andere kosten dan brandstofkosten De 75%-aftrekbeperking m.b.t. autokosten werd in de vennootschapsbelasting vervangen door een

Nadere informatie

Geert Verberckt. Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer

Geert Verberckt. Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer 1 Geert Verberckt Actuele fiscale aspecten van hedendaags wagenparkbeheer 2 Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fiscale aftrekbaarheid van autokosten Belastbaar voordeel van alle aard Tools Bevindingen Praktische

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 DIENSTNOTA 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2011/2068 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 15-02-2012

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht*

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* 1 Voordeel van alle aard bij gebruik van een bedrijfsauto Berekening privégebruik Een werknemer of bedrijfsleider die van zijn werkgever

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Tijdens de vakantieperiode van een werknemer behoudt de werknemer het recht om met de bedrijfswagen te rijden.

Bedrijfswagens. Tijdens de vakantieperiode van een werknemer behoudt de werknemer het recht om met de bedrijfswagen te rijden. Bedrijfswagens De tijd dat een bedrijfswagen enkel ter beschikking werd gesteld aan directieleden en nietsedentaire werknemers is voorbij. Werkgevers kennen steeds vaker een bedrijfswagen toe aan werknemers

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Firmawagens Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Ingave firmawagens in HiAnt 2.1 Firmawagen toevoegen 2.2 Info wagen 2.3 Info Persoon 2.4 Firmawagen opslaan 2.5 Firmawagen

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3).

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3). Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/4 dd. 09.09.2013 Wetswijziging op 1 januari 2011 Artikelen 45, 1, 1quinquies en 2 en 19, 1, van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers KOSTEN bewezen kosten (art. 49WIB92) of het forfait (automatisch toegekend) supplementair forfait verre verplaatsingen : - enkel mogelijk voor niet kostenbewijzers een speciaal forfait is van toepassing

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit van bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik,

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten Chevalier-2011-07.fm Page 1039 Monday, April 11, 2011 10:31 AM Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten 1. Andere kosten dan brandstofkosten Vanaf 1 januari 2010 bedraagt de aftrek voor voertuigen

Nadere informatie

Firmawagens : het moment van de akkoorden...

Firmawagens : het moment van de akkoorden... Firmawagens : het moment van de akkoorden... R. LASSAUX 5 000 of 7 500 km, naargelang de woon-werktrajecten korter of langer zijn dan 25 km : in algemene regel zijn dit de nieuwe forfaitaire grondslagen

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik.

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik. RSZ BEPERKT TOEPASSINGSGEBIED SOLIDARITEITSBIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS (CO2-TAKS) EN MOGELIJKHEID TOT TERUGVORDERING VAN ONTERECHT BETAALDE SOLIDARITEITSBIJDRAGEN Sinds geruime tijd is er op het voordeel van

Nadere informatie

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer Proces nr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef De Duffeleer Aanpassing gegevens 4

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE 11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE FISCALE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSFIETS ALD Automotive biedt u twee oplossingen met bedrijfsfietsen: ALD companybike: u financiert een fiets als professioneel

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2009-2010 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart A D V I E S Nr. 1.507 ---------------------------- Zitting van donderdag 24 maart 2005 -------------------------------------------------- Bedrijfsvoertuigen - solidariteitsbijdrage x x x 2.114-1 Blijde

Nadere informatie

PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011

PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011 PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2011 1 SOCIAAL : DE CO 2 -BIJDRAGE AAN DE RSZ 1.1 PRINCIPE Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie

Een auto inschrijven

Een auto inschrijven Een auto inschrijven Wanneer moet een auto worden ingeschreven? Zodra een nieuw of tweedehands voertuig in België op de openbare weg wordt gebracht, moet het voertuig worden ingeschreven. Ook wanneer een

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Mededeling : 2005/2 1

Mededeling : 2005/2 1 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 234 32 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2008 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 Vanaf 1 oktober 2007 wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding in de bouw flink gewijzigd. De mobiliteitsvergoeding

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN Laat u niet overrompelen door de kosten van een voertuig, anticipeer! De verschillende kosten waarmee men rekening moet houden voor de berekening van de TCU

Nadere informatie

Is uw bedrijfswagen nog langer een

Is uw bedrijfswagen nog langer een Is uw bedrijfswagen nog langer een voordeel? 8 maart 2012 Agenda Bedrijfswagens in België Personenbelasting Vennootschapsbelasting Btw Arbeidswetgeving Belasting op de in verkeersstelling / Verkeersbelasting

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Nr december 2015

Nr december 2015 Nr. 212 17 december 2015 Belgisch Staatsblad Bedrijfswagens: de referentie-co2-uitstoot voor 2016 is gepubliceerd Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV:

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV: Sinds wanneer is de vergroening van de BIV en verkeersbelasting van toepassing in Vlaanderen? De vernieuwde BIV en verkeersbelasting zijn sinds 1 januari 2016 van toepassing. Geldt de vernieuwde BIV en

Nadere informatie

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014 PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2014 1 SOCIAAL : DE CO 2 -BIJDRAGE AAN DE RSZ 1.1 PRINCIPE Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

bedrijfswagen, wat er gebeurt bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, betrekking) of van functie van de werknemer,.

bedrijfswagen, wat er gebeurt bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, betrekking) of van functie van de werknemer,. November 2015 De nieuwsbrief van PayCover vzw Erkend Sociaal Secretariaat nr. 995 Bedrijfswagens Bedrijfswagens worden zowel door de werkgever als door de werknemer sterk gegeerd. Het is één van de populairste

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek?

2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek? 2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek? 2.. De Ene korting is de andere niet! 2... Laat u niet misleiden door het kortingspercentage alleen! Geen appelen met peren vergelijken Kortingen

Nadere informatie

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel

Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel Versie 17-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Terbeschikkingstelling van een ICT-device

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen Home > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Directie I/7 Wetswijziging op 1 januari

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr:

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef

Nadere informatie