De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:"

Transcriptie

1 CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan Brussel Tel Fax Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland De vergoedingen die ondernemingen aan bepaalde personeelsleden toekennen als terugbetaling van de verblijfskosten voor beroepsdoeleinden in België of in het buitenland, worden binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd in de zin van de sociale zekerheid. Daarenboven aanvaardt de belastingadministratie dat dergelijke kostenvergoedingen evenmin belastbaar zijn, op voorwaarde dat het bedrag van deze vergoedingen wordt vastgesteld met inachtneming van de werkelijke verplaatsingen en niet hoger is dan de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan haar personeel toekent. I FISCAALRECHTELIJKE ASPECTEN 1 Voor de verkrijger 1.1 Dienstreis in België De forfaitaire vergoedingen die de werkgever toekent als terugbetaling van verblijfskosten opgelopen door de werknemer tijdens verplaatsingen op het Belgisch grondgebied, zijn niet belastbaar 1 : wanneer het bedrag van deze vergoedingen wordt vastgesteld, rekening houdend met het aantal effectieve verplaatsingen; en wanneer het bedrag de analoge vergoedingen die de staat aan haar ambtenaren toekent, niet overschrijdt. De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: 1 KB van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten. 1 van 8

2 Geïndexeerd bedrag Reis per kalenderdag > 5 uur en < 8 8 uur uur Toeslag wegens nachtverblijf Verblijf op Kosteloos kosten van verblijf het personeelslid 3,82 19,22 43,78 23,04 De bedragen dekken de maaltijden- en drankenkosten voor prestaties verricht buiten de onderneming maar voor rekening van de onderneming. In de mate dat de toegekende forfaitaire verblijfsvergoedingen de voornoemde maximumbedragen overschrijden en wanneer de dienstverplaatsingen niet beantwoorden aan de ter zake opgelegde minimumduur moeten zij in principe als belastbare bezoldigingen worden aangemerkt Dienstreizen in het buitenland Voor de terugbetaling van verblijfskosten (beroepsdoeleinden) in het buitenland, bestaat er geen gelijkaardige tabel vastgesteld bij koninklijk besluit. De fiscale administratie aanvaardt wel dat de kostenvergoedingen die door de werkgever worden betaald, bovenop de reiskosten en het logement, ter dekking van kosten van maaltijden en andere kleine uitgaven tijdens dienstreizen in het buitenland zijn vrijgesteld van belastingen, voor zover het bedrag de forfaitaire kostenvergoeding die de minister van Buitenlandse zaken aan zijn ambtenaren toekent, niet overschrijdt. Bij wijze van voorbeeld vindt u hierna enkele landen zoals opgenomen op de lijst die op 13 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad is verschenen 3 : Categorie 1 Categorie 2 Landen EUR EUR Australië 105,00 63,00 Canada 105,00 63,00 China 83,00 50,00 Denemarken 105,00 63,00 Duitsland 93,00 56,00 Finland 104,00 62,00 Frankrijk 95,00 57,00 2 Vr. en Antw. Kamer , nr , Ministerieel Besluit 13 maart 2014 houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, B.S. 6 mei van 8

3 Griekenland 82,00 49,00 Groot-Brittannië 101,00 61,00 Hongarije 72,00 43,00 Ierland 104,00 62,00 Italië 95,00 57,00 Japan 105,00 63,00 Luxemburg 92,00 55,00 Malta 90,00 54,00 Nederland 93,00 56,00 Nederlandse Antillen 95,00 57,00 Nieuw-Zeeland 75,00 45,00 Noorwegen 99,00 59,00 Oostenrijk 95,00 57,00 Polen 72,00 43,00 Portugal 84,00 50,00 Roemenië 52,00 31,00 Singapore 105,00 63,00 Slovenië 70,00 42,00 Spanje 87,00 52,00 Turkije 75,00 45,00 Verenigde Staten New York 105,00 63,00 Washington D.C. 105,00 63,00 Rest ,00 Zuid-Afrika 43,00 26,00 Zweden 97,00 58,00 Zwitserland 105,00 63,00 De fiscale administratie heeft verduidelijkt dat deze dagvergoedingen enkel van toepassing zijn op de werknemers en bedrijfsleiders die hoofdzakelijk een 'sedentaire' beroepswerkzaamheid uitoefenen en in het kader daarvan eenmalig, occasioneel of zelfs regelmatig dienstreizen naar het buitenland maken. De regeling geldt bijgevolg niet - volgens de fiscale administratie - voor werknemers en bedrijfsleiders voor wie verplaatsingen van en naar het buitenland deel uitmaken van hun normale, dagelijkse beroepsactiviteit. Voor hen worden de verplaatsingen van en naar het buitenland in deze context niet als een "dienstreis" aangemerkt 4. Welke regeling op het vlak van de kostenvergoedingen dan wel van toepassing is in hoofde van deze laatste categorie van werknemers en bedrijfsleiders, heeft de fiscale administratie nog niet gepreciseerd. 4 Cf. Circulaire van 15 april 2011, nr. Ci.RH 241/ (AAFisc nr. 23/2011). 3 van 8

4 De fiscale Circulaire van 11 mei bevat de regels in verband met de toekenning van de forfaitaire dagvergoedingen (bijvoorbeeld: bepaling van het bedrag van de dagvergoeding als de buitenlandse dienstreis slechts één dag duurt, als de werkgever zelf bepaalde kosten ten laste neemt (verblijf, enz.)). Volgens de Circulaire heeft de werknemer (of bedrijfsleider) minimaal recht op een belastingvrije dagvergoeding van 37,18 EUR. Dit is van belang voor buitenlandse dienstreizen naar landen waarvoor de forfaitaire dagvergoeding uit de landenlijst lager ligt dan dit minimumbedrag. Als de werknemer (of bedrijfsleider) een hoger bedrag dan de forfaitaire dagvergoeding uit de landenlijst wenst toe te passen, dan moet zijn werkgever (of zijn vennootschap) het volgende dubbel bewijs leveren: 1. dat het wel degelijk gaat om eigen kosten van de werkgever (of de vennootschap) ; en 2. dat de vergoeding ook daadwerkelijk aan die kosten is besteed. In de mate dat de toegekende dagvergoeding voor buitenlandse dienstreizen de grenzen van het forfait uit de landenlijst (of het bedrag dat kan bewezen worden met bewijsstukken) overschrijdt, wordt deze in principe als een belastbare bezoldiging beschouwd. De fiscale administratie aanvaardt de toekenning van de forfaitaire dagvergoeding, vastgesteld per land, die gebruikt wordt door de FOD Buitenlandse Zaken voor de ambtenaren die behoren tot "categorie 1", voor korte opdrachten naar het buitenland, zijnde reizen die maximaal 30 opeenvolgende kalenderdagen duren. In een nieuwe circulaire van 10 oktober , voorziet de fiscus toch dat de forfaitaire dagvergoeding, vastgesteld per land, die door de FOD Buitenlandse Zaken wordt gebruikt voor de ambtenaren die behoren tot "categorie 2", onder bepaalde voorwaarden, ook gebruikt mag worden voor bepaalde opdrachten naar het buitenland van meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen. De voorwaarden zijn de volgende: De toekenning of betaling van deze forfaitaire vergoedingen voor eenzelfde opdracht wordt beperkt tot maximum 24 maanden; De toekenning of betaling wordt onderbroken ingeval van definitieve vestiging van de betrokken werknemer of bedrijfsleider in het buitenland. 5 Cf. Circulaire van 11 mei 2006, nr. Ci.RH.241/ (AFER nr. 17/2006). 6 Cf. Circulaire van 10 oktober 2013, nr. Ci.RH. 241/ (AAFisc nr. 38/2013). 4 van 8

5 2 Voor de werkgever In principe zal de forfaitaire terugbetaling van de verblijfskosten in het buitenland als beroepskost aftrekbaar zijn. Let echter op voor wat de terugbetaling van verplaatsingskosten met de wagen betreft: de terugbetaling van andere autokosten dan brandstof-, financieringsen mobilofoonkosten zijn slechts beperkt aftrekbaar (in functie van de CO 2 - uitstoot). De werkgever zal hiervoor deze vergoedingen moeten vermelden op de fiscale fiche en de corresponderende samenvattende opgave (op straffe van de toepassing van de bijzondere heffing op geheime commissielonen van 309%). 5 van 8

6 II SOCIALE ZEKERHEIDSRECHTELIJKE ASPECTEN 1 Verplaatsingen binnen België 1.- De (forfaitaire) vergoedingen, betaald door de werkgever om de kosten te dekken van verblijf, maaltijden, enz., van werknemers die een verplaatsing uitvoeren binnen België kunnen beschouwd worden als terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever die vrijgesteld zijn van sociale bijdragen (artikel 19, 2, 4 en 6 van het koninklijk besluit van 28 november 1969). 2.- In haar "Richtlijnen" erkent de RSZ de volgende dagvergoedingen : Baankosten voor nietsedentaire werknemers (strikt geïnterpreteerd door de RSZ) afwezigheid van faciliteiten 10,00 EUR/dag - niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich tijdens de werkdag te verplaatsen (minimum 4 uur opeenvolgend) en geen gebruik kan maken van sanitaire en andere faciliteiten die voorhanden zijn in een onderneming, een bijkantoor of op de meeste werven. Baankosten voor nietsedentaire werknemers maaltijd 6,00 EUR/dag - niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich tijdens de werkdag te verplaatsen (minimum 4 uur opeenvolgend). - het bedrag van de maaltijdvergoeding wordt maar aanvaard als de 6 van 8

7 werknemer niet anders kan dan een maaltijd buitenshuis te gebruiken 7. Verblijfskosten in België 35,00 EUR/nacht - als de werknemer voor de nacht niet naar huis kan komen omdat de werkplaats te ver verwijderd is. - dekt de kosten van avondmaal, logies en ontbijt. 2 Verplaatsingen naar het buitenland De vergoedingen voor verplaatsingen/opdrachten naar het buitenland kunnen worden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen als terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever (rekening houdend met de hierboven vermelde principes). De RSZ aanvaardt in haar "Richtlijnen" dat de bedragen die toegekend worden aan de Staatsambtenaren (dagvergoedingen) ook toegepast en vrijgesteld kunnen worden, volgens de fiscale regels: Buitenlandse dienstreizen maximum 30 kalenderdagen: forfaitaire bedragen categorie 1 Voorwaarde : het loon dat de werknemer ontvangt voor deze dagen moet onderworpen zijn aan de Belgische belastingen Opmerking : wanneer de werkgever ook de maaltijdkosten of kleien uitgaven ten laste neemt, naast de 7 Dit is daarenboven niet cumuleerbaar met maaltijdcheques (de normaal bepaalde voorwaarden zijn van toepassing). 7 van 8

8 meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen: forfaitaire bedragen categorie 2 toekenning van de hiervoor vermelde vergoedingen, moeten deze als volgt verminderd worden : - 15 % voor het ontbijt - 35 % voor het middagmaal - 45 % voor het avondmaal - 5 % voor de kleine uitgaven Claeys & Engels September Dit document is bestemd om algemene informatie te geven over de fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke aspecten van het behandelde onderwerp. Vanzelfsprekend waken wij over de betrouwbaarheid van deze informatie. Dit document bevat echter geen juridische analyse of advies en kan in geen geval de aansprakelijkheid van Claeys & Engels in het gedrang brengen. 8 van 8

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden. 0,3468 EUR/km. 0,22 EUR/km.

Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden. 0,3468 EUR/km. 0,22 EUR/km. Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de auto 0,3468 EUR/km het voertuig mag geen eigendom

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet.

De operatie doet een voordeel van alle aard ontstaan in hoofde van de werknemer (of bedrijfsleider) die ervan geniet. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

,,,,, Omzendbrief ~ ~0/~~/~&0/2007/6. Aan de personeelsleden van de diensten van de Tel. 02 552 70 00 - Fax 02 552 70 01 Vlaamse overheid

,,,,, Omzendbrief ~ ~0/~~/~&0/2007/6. Aan de personeelsleden van de diensten van de Tel. 02 552 70 00 - Fax 02 552 70 01 Vlaamse overheid Omzendbrief ~ ~0/~~/~&0/2007/6 Kabinet van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,,,,,, Emile Jacqmainlaan 20, 1000' Brussel Aan de personeelsleden van de diensten van de Tel. 02 552

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

het BBTK-magazine van de Kaderleden Extralegale voordelen

het BBTK-magazine van de Kaderleden Extralegale voordelen het BBTK-magazine van de Kaderleden Extralegale voordelen Voorwoord Squared is een uitgave van de BBTK (Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden van het ABVV) die specifiek bestemd is voor de kaderleden.

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN INHOUDSTAFEL 1. VERVOER 1.1. Woon-werkverkeer 1.2. Beroepsmatige verplaatsingskosten 1.3. Bedrijfswagen 1.4. Tankkaart 1.5. Bedrijfsfiets

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014 PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2014 1 SOCIAAL : DE CO 2 -BIJDRAGE AAN DE RSZ 1.1 PRINCIPE Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

FAKTURATIE VAN ONZE ERELONEN VLAMIVORM, DE OPVOLGER VAN VLAMINOV

FAKTURATIE VAN ONZE ERELONEN VLAMIVORM, DE OPVOLGER VAN VLAMINOV HOOFT-JANSSEN-CLARIE & Partners Nieuwsbrief actualiteit Editie 19 jaargang 6 Afgifte kantoor: BRUGGE 1 2 e Afdeling Stationsplein 7 Driemaandelijks Uitgiftedatum: 30/04/1999 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS Artikel 2 van het KB van 9 juni 1999 somt de categorieën op van buitenlandse onderdanen die vrijgesteld zijn van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart.

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

www.advocaatonline.be

www.advocaatonline.be 1/42 INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN Indexering kadastraal inkomen : 1,5461 1,5461 1,5790 1,6349 16, 4 (oud) Woningaftrek : - basisbedrag : - verhoging : 4.638,00 387,00 4.638,00 387,00 4.737,00 395,00

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten FLASH Vennootschapsbijdragen vanaf nu elk jaar geïndexeerd De vennootschappen moeten hun sociale bijdrage voor 2005 vóór 30 juni betalen. Een Koninklijk Besluit van 12 april 2005 (B.S. 26 april 2005) legt

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 ALTERNATIEVE BELONINGSVORMEN Inleiding...1 1.Het verschaffen van maaltijden...2 2. Maaltijdcheques...2 3.Geschenken in natura

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie