B. DATA EN TIJDEN 5 Jaaragenda 5 Schooltijden 5 Vakantierooster 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B. DATA EN TIJDEN 5 Jaaragenda 5 Schooltijden 5 Vakantierooster 5"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Ten geleide. 2 INHOUDSOPGAVE A. ZAKELIJKE GEGEVENS 3 Stichting Onderwijsgroep Amersfoort 3 Postadres school 3 Schoolleiding 3 Medezeggenschapsraad 4 Ouderraad 4 Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg 4 Inspectie van het Onderwijs 4 B. DATA EN TIJDEN 5 Jaaragenda 5 Schooltijden 5 Vakantierooster 5 C. SCHOOLSTRUCTUUR 6 D. ONDERWIJS 6 Lessentabel 7 Toetsen 8 Rapport 9 Afrondingsregels 9 Bevorderingsregels/revisie/doubleren/maximale verblijfsduur 10 Doubleren in twee opeenvolgende klassen van een afdeling 10 Bevordering vanuit de brugklas 10 Plaatsing in een tweede klas 11 Bevordering vanuit de tweede en derde klas 11 Bevordering vanuit de vierde klas Havo en Vwo en vijfde klas Vwo 12 Toelating tot een hogere afdeling na het examen 13 Overstappen binnen de tweede fase 13 Vakkenpakket 14 Eindexamenresultaten 17 Vensters voor verantwoording 18 E. BEGELEIDING 18 Mentoren/coördinatoren/conrectoren 18 Decaan/zorgstructuur/ 18 Zorgcoördinator /dyslexie/grenzen aan de begeleiding 19 Regeling gescheiden ouders 20 Verlofregeling bij niet-religieuze feestdagen, Klachtenregelingen 20 Algemene klachten Klachten over (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, discriminatie 21 Meldpunt vertrouwensinspecteurs Klachten over de eindexamens 21 F. REGELS 22 Leefregels 22 Absentieregeling/spijbelen/te laat komen/verwijdering uit de les 23 Docent afwezig 23 Missen van een proefwerk/ roosterwijzigingen/ klassenavonden/schoolkrant 24 Regeling externe schorsing en verwijdering van leerlingen in het openbaar voortgezet onderwijs 25 G. KOSTEN 25 Kosten voor excursies/werkweken, leermiddelen, ondersteunende leermiddelen en boeken 25 Tegemoetkoming studiekosten 25 Bijlage 1: faciliteiten voor dyslectische leerlingen Bijlage 2: pestprotocol Bijlage 3: leerlingenstatuut 1

3 TEN GELEIDE Een mooi schooljaar! Beste leerlingen en ouders, Aan het begin van het schooljaar heet ik alle nieuwe leerlingen van harte welkom op De Amersfoortse Berg. Met deze schoolgids willen wij iedereen goed informeren over hoe een aantal belangrijke zaken is geregeld. Dit schooljaar starten wij met ongeveer 1350 leerlingen en wij zijn er van overtuigd dat het een mooi en leerzaam schooljaar zal worden. Allereerst valt ons nieuwe gebouw op. In onze achtertuin staat een prachtig nieuw gebouw dat ons de extra ruimte geeft die zo nodig is. Verder zullen wij dit jaar volop verder gaan met ons ambitieuze schoolplan om ons onderwijs nog beter te maken. Wij vinden een persoonlijke groei van onze leerlingen en medewerkers belangrijk. Kinderen moeten in onze snel veranderende samenleving een eigen plek kunnen krijgen. Op onze school is een prettige sfeer, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Sommige kinderen hebben meer begeleiding nodig dan andere kinderen. Uiteraard krijgen deze kinderen de begeleiding die zij nodig hebben. Veilig/zorgzaam, je gekend weten en je thuis voelen zijn voor ons belangrijke voorwaarden om leerlingen een succesvolle schoolloopbaan te geven. Deze schoolgids is voor het cursusjaar Met ingang van het volgend cursusjaar zal De Amersfoortse Berg geen MAVO brugklas meer starten. De 4 typen brugklassen die wij in het schooljaar formeren zijn: HAVO, VWO-HAVO, VWO en VWO bèta. Namens alle medewerkers van de school wens ik iedereen een prachtig schooljaar toe. F.J. Brokers Rector 2

4 ZAKELIJKE GEGEVENS Stichting Onderwijsgroep Amersfoort SG De Amersfoortse Berg maakt deel uit van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. Onder deze stichting vallen de volgende scholen voor openbaar en speciaal voortgezet onderwijs: De Amersfoortse Berg (mavo, havo, vwo, vwo-bèta) t Atrium (mavo, havo, vwo, tweetalig vwo) Mulock Houwerschool (cluster-4 onderwijs: speciaal (voortgezet) onderwijs) De Sprong (cluster-4 onderwijs: speciaal (voortgezet) onderwijs) Stedelijk gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (categoriaal gymnasium) Trivium College: locatie Trias (vmbo basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg) Trivium College: locatie praktijkonderwijs Trivium College: locatie Mondriaan-vmbo leerwegondersteunend onderwijs Vathorst College (vmbo-t, havo, vwo) Deze scholen hebben elk een eigen onderwijskundig profiel en een eigen doelgroep leerlingen. De scholen hebben de openbare signatuur en vallen onder het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. Alle scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort staan voor: Breed onderwijsaanbod van hoge kwaliteit Gericht op de capaciteiten van de leerling Innovatie Maatschappelijke oriëntatie Respect en veiligheid Problemen en klachten die niet op schoolniveau kunnen worden afgehandeld, kunnen aan de voorzitter van het college van Bestuur, de heer K. de Boer worden voorgelegd. Postadres school Hugo de Grootlaan TA Amersfoort tel fax De schoolleiding F.J. Brokers Rector H.J. van den Bos conrector Financiën/Beheer J.G. van Dongen conrector mavo C.K. de Vries conrector havo Mw. M.L. Mossink conrector vwo Afdelingsleider Mevrouw J.H.A. Busser, is als afdelingsleider van de brugklas verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de brugklas. 3

5 ZAKELIJKE GEGEVENS Medezeggenschapsraad In de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen personeel, ouders en leerlingen meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat vermeld welke instemmings- en adviesbevoegdheden de geledingen in de MR op de verschillende beleidsterreinen hebben. De reglementen van de Medezeggenschapsraad liggen op school ter inzage. De geledingen zijn als volgt in de MR vertegenwoordigd: personeel: vijf leden van het onderwijzend personeel en een lid van het onderwijsondersteunend personeel; ouders/leerlingen : totaal 6 leden De MR is bereikbaar via de secretaris de heer Serto: De voorzitter van de MR is de heer Dubbink. Ouderraad De taken en bevoegdheden van de ouderraad worden omschreven in het Huishoudelijk Reglement Ouderraad van scholengemeenschap De Amersfoortse Berg, dat op aanvraag wordt toegezonden. Tot de belangrijkste taak van de ouderraad behoort het bevorderen van contact tussen ouders en school. De ouderraad is bevoegd vragen te stellen aan de rector en/of aan de docenten over de algemene gang van zaken op school en over het door de docenten gegeven onderwijs. Tenminste éénmaal per jaar is er een algemene ouderavond. Meerdere malen per jaar vergadert de ouderraad samen met de afdelingsleider van de brugklas mevrouw J. Busser en een vertegenwoordiger van het personeel. Ouders die niet direct lid willen worden van de ouderraad, maar toch daadwerkelijk binnen de school willen meehelpen, kunnen zich opgeven voor één of meer werkgroepen. De werkgroepen organiseren de kerstviering, een schaatsmiddag, receptie geslaagden e.d. Contactadres : Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg Het doel van de Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg is het behouden van het specifieke karakter van De Amersfoortse Berg, een school waar uw kinderen een goed leer- en leefklimaat vinden. Daartoe beheert de Stichting een fonds. De Stichting Vrienden zal zich in het begin van het nieuwe schooljaar tot u wenden met een verzoek om uw vrijwillige bijdrage. Het gironummer van Stichting Vrienden is: Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg : voorzitter : de heer R.I. Sijmonsma secretaris : de heer F. Willenborg penningmeester : mevrouw E. den Hartog lid namens de school : mevrouw J.H.A. Busser lid namens het personeel : de heer A.G. Serto Inspectie van het onderwijs Voor vragen aan de Inspectie van het Onderwijs: tel

6 DATA EN TIJDEN Jaaragenda De activiteiten worden vermeld in de agenda van Magister en gepubliceerd in de Bergberichten. Schooltijden 50 minutenrooster 40 minutenrooster 1e lesuur: uur 1e lesuur: uur 2e lesuur: uur 2e lesuur: uur 3e lesuur: uur 3e lesuur: uur Pauze uur Pauze uur 4e lesuur: uur 4e lesuur: uur 5e lesuur uur 5e lesuur: uur Pauze uur Pauze uur 6e lesuur uur 6e lesuur: uur 7e lesuur uur 7e lesuur: uur Pauze uur Pauze uur 8e lesuur uur 8e lesuur: uur 9e lesuur uur 9e lesuur: uur LET OP! Op elk moment kunnen er roosterwijzigingen zijn, waardoor ook een 9e uur ingeroosterd kan worden. Op de dinsdagmiddag zijn de uren na het 7e lesuur niet ingevuld met lessen. Die uren zijn gereserveerd voor andere activiteiten die niet wekelijks plaatsvinden. Het is van belang ook op die uren dus geen vaste afspraken buiten de school te maken. Leerlingen moeten tot uur beschikbaar zijn voor school. Vakantierooster /SG De Amersfoortse Berg Start schooljaar : dinsdag 2 september 2014 Herfstvakantie : maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2014 Kerstvakantie : maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie : maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari e paasdag : maandag 6 april 2015 Meivakantie : maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2015 Hemelvaart : donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei e pinksterdag : maandag 25 mei 2014 Studiedag : dinsdag 9 juni (studiedag medewerkers school. Kinderen hebben geen les.) Zomervakantie : maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2015 (1 studiedag kan nog worden ingepland) 5

7 DE SCHOOLSTRUCTUUR Schoolstructuur De Amersfoortse Berg is een scholengemeenschap met de afdelingen mavo, havo, vwo en vwo-bèta. Het eerste jaar kent drie soorten brugklassen: havo/mavo, vwo/havo en vwo- bèta. Alle tweede en volgende klassen zijn homogeen ingedeeld. Als een leerling kiest voor vwo-bèta, dan kiest hij/zij voor 3 jaar. ONDERWIJS Het onderwijs is onderdeel van onze maatschappij en dient aan te sluiten bij de ontwikkelingen die in deze maatschappij plaatsvinden. Verwerving van kennis en vaardigheden dient zoveel mogelijk in een maatschappelijke context te geschieden. De leerling staat centraal in het onderwijs. Hij/zij heeft recht op goed onderwijs, in een omgeving die inspireert en geborgenheid biedt. Hij/zij is daarbij in toenemende mate medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. 6

8 Lessentabel ONDERWIJS 1 1A+ 2M 2H 2A 2A+ 3M 3H 3A 3A+ 4M 4H 4A 5H 5A 6A Ned Fra Dui Eng Gsn Aak wis/wia Wib Wic nat/nse Sck/nst Anw 2 Bio Tcn Eco Mno Mae Muz Hdv Tek Ckv Lov Lo2 3 2 Pro,nlt Stl Rek 0,5 0,5 0, ** Inf 0,5 0,5 Med ** niet verplicht voor leerlingen met wiskunde B eventueel combinatie wiskunde A en B 7

9 ONDERWIJS Toetsen A. Klassen 1 t/m 3 (uitgezonderd 3 mavo) Een toets zoals bedoeld in deze tekst is een toetsing zonder welke het rapportcijfer niet kan worden berekend. Toetsvormen zijn proefwerken, werkstukken, scripties, tekeningen, verslagen, spreekbeurten en dergelijke. Een proefwerk is de toetsing van een hoeveelheid leerstof, die meer is dan de leerstof voor een les. Een proefwerk moet tenminste een week van tevoren worden opgegeven. Werkstukken, scripties, tekeningen, verslagen en dergelijke worden ingeleverd op een ruim van tevoren medegedeeld tijdstip. Er is een maximum gesteld aan het aantal toetsen dat een leerling kan maken: per dag maximaal 2 proefwerken die voorbereiding vereisen, per week maximaal 5. Deze maximering geldt in beide gevallen niet als er sprake is van een proefwerkweek. Minimum aantal toetsen per jaar in de onderbouw: Aantal lesuren per vak per week min. aantal grote toetsen per jaar of 2 gedurende een half jaar 3 Indien het minimum aantal toetsen door omstandigheden niet kan worden gegeven, heeft een leerling het recht één door hem gemaakte toets die met een cijfer lager dan 6,0 werd gewaardeerd, te herkansen. De docent bepaalt na overleg met de leerling het tijdstip waarop de herkansingstoets wordt gemaakt. Indien het cijfer voor de tweede gemaakte versie 6,0 of hoger is, wordt het definitieve cijfer tenminste een 6,0. Is de tweede versie onvoldoende, dan wordt het definitieve cijfer het hoogste van de beide cijfers. Elke theoretische toets wordt met een cijfer gehonoreerd. Een praktische opdracht kan worden gehonoreerd met een cijfer, of met één der volgende beoordelingen: voldoende, goed. Wanneer een praktische opdracht niet naar behoren is gemaakt en niet wordt gehonoreerd met een cijfer, wordt geen honorering gegeven. Een praktische opdracht is in dat geval pas afgehandeld als deze minimaal met voldoende is beoordeeld. Zogenaamde handelingsdelen die in orde zijn bevonden, worden gehonoreerd met de omschrijving naar behoren. Als een leerling een praktische opdracht of handelingsdeel niet heeft ingeleverd op het van tevoren afgesproken tijdstip, dan worden ouders en leerlingen hiervan in kennis gesteld en dient dit zo spoedig mogelijk na dit tijdstip te gebeuren. De conrector bepaalt de termijn en kan de leerling als sanctie opleggen dat het werk op school na de lessen onder toezicht wordt gedaan. De docent behoudt het recht aanvullende maatregelen te treffen. Gemiste toetsen kunnen ingehaald worden wanneer de reden van absentie naar beoordeling van de conrector valide is. Als een leerling ook op het inhaalmoment de toets mist, wordt de gemiste toets met het cijfer 1,0 gewaardeerd. In het geval dat dit leidt tot kennelijke onbillijkheid, neemt de leerling contact op met de betreffende conrector; deze komt tot een uitspraak. Toetsen kunnen niet herkanst worden, behalve wanneer het minimum aantal toetsen niet is afgenomen. Als een leerling voor een vak niet voor alle toetsen een beoordeling heeft behaald, kan voor dat vak geen cijfer of geschreven oordeel op het rapport worden vastgesteld en is het dus mogelijk dat een leerling niet kan worden bevorderd. 8

10 ONDERWIJS B. Andere klassen Voor toetsen in de klassen 3 en 4 mavo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo gelden de regels van het betreffende Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Rapport Aan het eind van het schooljaar ontvangt de leerling het rapport. De cijfers op dit rapport zijn berekend aan de hand van de behaalde cijfers over het gehele jaar en zijn afgerond op hele getallen. Behaalde cijfers kunnen een verschillende weging hebben voor de berekening van het rapportcijfer. Deze wegingen zijn voor de leerling controleerbaar. Afrondingsregels a. Rapportcijfers Voor alle leerlingen, behalve 4 mavo, 5 havo en 6 vwo, wordt uitsluitend aan de hand van het rapport beslist over de bevordering. De berekening van elk cijfer op dat rapport gebeurt in 2 stappen. Eerst wordt van de cijfers (voor proefwerken, verslagen, spreekbeurten, enz.) het gewogen gemiddelde berekend en afgerond op 2 decimalen, daarna wordt afgerond op een geheel getal. Op het rapport komen dus alleen gehele getallen te staan. (Bijv wordt 6, maar 6.50 wordt 7!) b. Eindcijfers voor het schoolexamen voor vakken zonder een centraal examen Algemene natuurwetenschappen (alleen vwo) en maatschappijleer Voor bovenstaande vakken gaat de berekening als volgt: Eerst wordt van de cijfers (voor proefwerken, verslagen, spreekbeurten, enz.) het gewogen gemiddelde berekend en afgerond op 1 decimaal, daarna wordt er afgerond op een geheel getal. Dit getal staat op de cijferlijst bij het diploma. Eindcijfer profielwerkstuk Voor het bepalen van het combinatiecijfer wordt het resultaat behaald voor het profielwerkstuk, afgerond op een geheel getal. Eindcijfer combinatievak 5 havo/6 vwo 5 havo: het cijfer voor het combinatievak bestaat voor de afdeling havo uit het gewogen gemiddelde van het cijfer voor het profielwerkstuk en dat voor maatschappijleer. Beide onderdelen worden eerst afgerond op een geheel getal. Het gemiddelde van deze getallen wordt wederom afgerond op een geheel getal. Dit getal staat op het diploma. 6 vwo: voor de afdeling vwo bestaat het cijfer voor het combinatievak uit het gewogen gemiddelde van de cijfers voor ANW, maatschappijleer en het profielwerkstuk. De drie onderdelen worden eerst afgerond op een geheel getal. Het gemiddelde van deze getallen wordt wederom afgerond op een geheel getal. Dit getal staat op het diploma. c. Eindcijfers voor het examen voor vakken met centraal examen De berekening van de eindcijfers en de bijbehorende wijze van afronden is beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting(PTA). 9

11 ONDERWIJS Bevorderingsregels Een leerling wordt bevorderd als is voldaan aan de bevorderingsnorm. Voorwaarde daarbij is dat voor alle vakken het rapportcijfer of de eindwaardering is vastgesteld. De rapportvergadering moet de leerling bespreken wanneer het rapport niet aan de bevorderingsnorm voldoet en binnen de bespreekzone valt. In de andere gevallen wordt de leerling niet bevorderd binnen de afdeling. Wel kan de leerling evt. bevorderd worden naar een klas in een andere afdeling. In bijzondere gevallen kan er worden afgeweken van de bevorderingsregels. Revisie Wanneer een bevorderingsbeslissing is genomen en ouders of verzorgers veronderstellen dat bijzondere omstandigheden waarvan de docentenvergadering onkundig was een grote invloed hebben gehad op het presteren van de leerling, kunnen zij revisie van de beslissing aanvragen. De rector beslist of de aangevoerde argumenten voldoende zijn om de beslissingsvergadering te heropenen. Een verzoek tot revisie wordt bij de rector schriftelijk ingediend. Doubleren Wanneer een leerling niet wordt bevorderd heeft deze het recht opnieuw in een klas van hetzelfde leerjaar in dezelfde afdeling plaats te nemen. Indien op school de overtuiging bestaat dat de leerling de gevolgde opleiding niet met een diploma kan afsluiten, zal de school adviseren een ander leertraject te volgen. Maximale verblijfsduur Voor de eerste drie leerjaren geldt een maximale verblijfsduur van vijf jaar. Doubleren in twee opeenvolgende klassen van een afdeling Indien een leerling blijft zitten in twee opeenvolgende klassen van één afdeling zal deze leerling als regel de toegang tot het onderwijs in dezelfde afdeling worden ontzegd. Bij toepassing van deze regel zijn de brugklassen en de eindexamenklassen uitgezonderd. Bevordering vanuit de brugklas Het cijfer voor rekenen wordt niet meegeteld in de bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 omdat dit cijfer niet de status heeft van een vak-cijfer, maar van een vaardigheids-cijfer. Een leerling komt voor de bevordering in aanmerking indien voor alle vakken op het rapport maximaal één 5 is gehaald en de andere cijfers en/of beoordelingen tenminste voldoende zijn. De volgende rapporten behoren tot de bespreekzone: 5 + 5* 4* * (geldt niet voor doubleurs) 4 + 5* (geldt niet voor doubleurs) 3* * de cijfers/beoordelingen voor alle andere vakken zijn tenminste voldoende. In alle andere gevallen wordt de leerling niet bevorderd. Een leerling uit de vwo-bèta brugklas met een onvoldoende voor het vak project zit ALTIJD in de bespreekzone, óók als alle andere vakken voldoende zijn. Argument: projectles is een wezenlijk en onderscheidend onderdeel van vwo-bèta. Een leerling met een onvoldoende voor project kan dus wel bevorderd worden naar 2 vwo-bèta, maar hij/zij zou ook in 2 vwo of in 2 havo geplaatst kunnen worden. Brugklas vwo/havo: Als een leerling niet bevorderd kan worden naar een tweede klas havo, dan mag hij de brugklas een jaar over doen. Het is echter ook mogelijk dat de leerling naar een tweede klas mavo wordt bevorderd. De docentenvergadering geeft hierover een advies. 10

12 ONDERWIJS Plaatsing in een tweede klas Brugklas vwo-bèta De leerling die is bevorderd vanuit een brugklas vwo-bèta, wordt automatisch geplaatst in een tweede klas vwo-bèta. Voor de leerling die is bevorderd vanuit een brugklas vwo/havo of havo/mavo hangt de plaatsing af van de som (S) van de rapportcijfers voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie. Brugklas havo/mavo De leerling die is bevorderd heeft recht op plaatsing in 2 mavo. Indien S = 52 of meer: de leerling heeft recht op plaatsing in 2 havo. Indien S = 50 of 51: de leerling is in principe geplaatst in 2 mavo, maar wordt besproken. Brugklas vwo/havo De leerling die is bevorderd heeft recht op plaatsing in 2 havo. Indien S = 52 of meer: de leerling heeft recht op plaatsing in 2 vwo. Indien S = 50 of 51: de leerling is in principe geplaatst in 2 havo, maar wordt besproken. Bevordering vanuit de tweede en derde klassen Het cijfer voor rekenen (als dit in de klassenlaag gegeven wordt) wordt niet meegeteld in onderstaand artikel a. en b. omdat dit cijfer niet de status heeft van een vak-cijfer, maar van een vaardigheids-cijfer. a. Een leerling komt voor de bevordering in aanmerking indien voor alle vakken op het rapport: tenminste voldoenden zijn gehaald; slechts één keer 5 is gehaald*; slechts twee keer 5 is gehaald*; slechts één keer 4 is gehaald*. * de cijfers/beoordelingen voor alle andere vakken zijn tenminste voldoende. b. De volgende rapporten behoren tot de bespreekzone: * * * * * 3* * * de cijfers/beoordelingen voor alle andere vakken zijn tenminste voldoende. c. Voor havo/vwo geldt: een leerling met meer dan één tekort** voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zit altijd in de bespreekzone. ** een vijf is één tekort; een vier is twee tekorten; een drie is drie tekorten. d. In alle andere gevallen wordt de leerling niet bevorderd binnen dezelfde afdeling. Wel zou een bevordering kunnen plaatsvinden naar een hogere klas in een andere afdeling (bijv. 2 havo > 3 mavo of 3 vwo > 4 havo). 11

13 ONDERWIJS Bevordering vanuit 4 havo en 4 en 5vwo Het cijfer voor rekenen (als dit in de klassenlaag gegeven wordt) wordt niet meegeteld in artikel c omdat dit cijfer niet de status heeft van een vak-cijfer, maar van een vaardigheids-cijfer. a. In 4 havo, 4 en 5 vwo moeten alle onderdelen van het PTA zijn gedaan en tellen alle behaalde resultaten mee bij de bevordering. b. Bevordering vindt plaats op grond van het rapport. c. Een leerling is bevorderd indien: 1. voor alle vakken van het vakkenpakket een cijfer of waardering in woorden tot stand is gekomen 2. voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde maximaal één tekort* is behaald en voor alle vakken een 6 of hoger is behaald of voor één vak een 5 is behaald en voor alle andere vakken een 6 of hoger, of voor één vak een 4 is behaald en voor alle andere vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de cijfers 6,0 of hoger bedraagt, of voor twee vakken 5+5 of 5+4 is behaald en voor alle andere vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de cijfers 6,0 of hoger bedraagt. * een vijf is één tekort; een vier is twee tekorten; een drie is drie tekorten. d. Een rapport valt binnen de bespreekzone indien het vermeerderen van één cijfer met één punt zou leiden tot bevordering. e. Wanneer een rapport niet aan de bevorderingsnorm voldoet en binnen de bespreekzone valt is de leerling niet bevorderd; de leerling wordt besproken en de vergadering kan besluiten op goede gronden deze leerling te bevorderen hoewel niet aan de bevorderingsnorm is voldaan. f. In alle andere gevallen wordt de leerling niet bevorderd. g. In bijzondere gevallen kan er worden afgeweken van de bevorderingsregels. Verder geldt: als CKV in klas 4 niet met tenminste een voldoende wordt afgesloten, telt het eindresultaat mee als een 5. Met CKV kunnen geen compensatiepunten verdiend worden. Hetzelfde geldt voor het vak Lichamelijke Opvoeding. 12

14 Toelating tot een hogere afdeling na het examen op De Amersfoortse Berg ONDERWIJS Van 4 mavo naar 4 havo De leerling die geslaagd is voor het examen mavo kan worden toegelaten tot 4 havo onder de volgende voorwaarden: Het gemiddelde van de cijfers op de eindlijst 4 mavo is minimaal 6,8. De docenten adviseren positief. Het mavo pakket sluit aan op havo - profiel Van 5 havo naar 5 vwo De leerling die geslaagd is voor het examen havo kan worden toegelaten tot 5 vwo onder de volgende voorwaarden: De verblijfsduur in het havo inclusief het examenjaar mag niet meer dan vijf jaar zijn. Het gemiddelde van de cijfers op de eindlijst 5 havo is minimaal 7. De leerling kiest dezelfde vakkencombinatie of een vergelijkbare vakkencombinatie als in het havo. De leerling haalt de 4 vwo-stof voor de diverse vakken in. De leerling krijgt een vrijstelling voor de vakken algemene natuurwetenschappen, culturele en kunstzinnige vorming 1 en maatschappijleer. De docenten adviseren positief. Bij leerlingen van een andere school geldt tevens dat de informatie van de school van herkomst door onze school positief beoordeeld moet zijn. Overstappen binnen de tweede fase Van 5 vwo naar 5 havo De overstap van 5 vwo naar 5 havo is in principe mogelijk, maar wel afhankelijk van het profiel/pakket en het advies van de vakdocenten. 13

15 Vakkenpakket ONDERWIJS 3 mavo In de derde klas mavo zijn de volgende vakken verplicht: Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, geschiedenis, kunstvakken1 en lichamelijke opvoeding. De leerling kiest daarnaast minimaal één van de zes keuzevakken: groep 1: handvaardigheid,tekenen,lo2,muziek groep 2: Frans, aardrijkskunde. Van de hierboven genoemde vakken kiezen de leerlingen één of twee vakken. Leerlingen die twee vakken kiezen mogen slechts één vak uit groep 1 en één vak uit groep 2 kiezen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om zowel handvaardigheid als tekenen te kiezen. Een en ander wel onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een passende onderwijsruimte en een voldoende keuze voor een bepaald vak. 4 mavo De leerling doet centraal examen in zeven vakken. Examenvakken moeten ook in klas 3 gevolgd zijn. Naast de verplichte algemene vakken kiest de leerling een sector met 2 daarbij behorende sectorvakken. Daarnaast kiest de leerling 3 keuzevakken uit de vrije ruimte. Natuurkunde kan niet zonder wiskunde gekozen worden Procedure voor het laten vallen van het 7e vak Na de tweede toetsweek (januari) kunnen leerlingen een vak laten vallen. Ouders dienen daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de conrector. Op dat verzoek volgt altijd een gesprek met de conrector en de decaan van de mavo. Uitgangspunten bij het laten vallen van het 7e vak: Het laten vallen van het 7e vak wordt alleen toegestaan als de leerling zich voldoende heeft ingezet voor het vak (dit ter beoordeling van de vakdocent) én als de leerling voor een goede slagingskans extra hulp nodig heeft voor (een) ander(e) vak(ken). De vrijkomende uren worden vervangen door verplichte extra lessen in een ander cluster en/of extra huiswerkhulp en /of individuele bijlessen. Die huiswerkhulp en bijlessen worden gecoördineerd door de conrector en de mentoren van 4 mavo. 14

16 MAVO ONDERWIJS Sector Techniek Economie Zorg & Welzijn Landbouw Verplichte algemene vakken Nederlands Engels Maatschappijleer Lich. Opvoeding Kunstvak Nederlands Engels Maatschappijleer Lich. Opvoeding Kunstvak Nederlands Engels Maatschappijleer Lich. Opvoeding Kunstvak Nederlands Engels Maatschappijleer Lich. Opvoeding Kunstvak Bij de sector verplichte vakken Wiskunde Natuurkunde Economie Biologie Wiskunde Keuze vakken behorend bij de sector (1 vak kiezen) Wiskunde Frans Duits Wiskunde Geschiedenis Aardrijkskunde Natuurkunde Biologie Keuzevakken in de vrije ruimte (3 vakken kiezen) Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Economie Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Handvaardigheid Tekenen Muziek Lichamelijke opvoeding 2 15

17 4 en 5 havo ONDERWIJS NT NG EM CM : Natuur & Techniek : Natuur & Gezondheid : Economie & Maatschappij : Cultuur en Maatschappij 4 Profielen NT NG EM CM A Gemeenschappelijk deel (verplicht) Nederlands Engels Maatschappijleer CKV* LO* Nederlands Engels Maatschappijleer CKV* LO* Nederlands Engels Maatschappijleer CKV* LO* Nederlands Engels Maatschappijleer CKV* LO* B Profieldeel (verplicht) Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Wiskunde A of B Biologie Scheikunde Wiskunde A of B Economie Geschiedenis Geschiedenis Duits of Frans C Keuzedeel bij het profiel NT, NG, EM; kies 1 vak CM:kies 2 vakken; 1 cultuurvak + 1 maatschappijvak Biologie Natuurkunde Aardrijkskunde Duits of Frans Aardrijkskunde M & O* Aardrijkskunde Economie Kunstvak* Duits of Frans D Keuze examenvak kies 1 vak Duits Frans Aardrijkskunde Economie M & O* Kunstvak* Duits Frans Aardrijkskunde Natuurkunde Economie M & O* Kunstvak* Duits Frans Aardrijkskunde Biologie M & O* Kunstvak* Frans of Duits Aardrijkskunde Biologie M & O* Economie Wiskunde A of B Kunstvak* * CKV : Culturele en Kunstzinnige Vorming LO : Lichamelijke Opvoeding M & O : Management en Organisatie Kunstvak : Handvaardigheid òf Tekenen òf Muziek 16

18 4, 5 en 6 vwo ONDERWIJS NT : Natuur & Techniek NG : Natuur & Gezondheid EM : Economie & Maatschappij CM : Cultuur en Maatscappij 4 Profielen NT NG EM CM A Gemeenschappelijk deel (verplicht) Nederlands Engels Frans of Duits Maatschappijleer CKV* AN* LO* Nederlands Engels Frans of Duits Maatschappijleer CKV* AN* LO* Nederlands Engels Frans of Duits Maatschappijleer CKV* AN* LO* Nederlands Engels Frans of Duits Maatschappijleer CKV* AN* LO* B Profieldeel (verplicht) Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Wiskunde A of B Biologie Scheikunde Wiskunde A of B Economie Geschiedenis Wiskunde A of C evt. Wiskunde B Geschiedenis C Keuzedeel bij het profiel NT, NG, EM; kies 1 vak CM:kies 2 vakken; 1 cultuurvak + 1 maatschappijvak Biologie NLT* Natuurkunde Aardrijkskunde NLT 2 Duits of Frans Aardrijkskunde M & O* Aardrijkskunde Economie Kunstvak* Duits of Frans D Keuze examenvak kies 1 vak Duits of Frans Aardrijkskunde Economie M & O 1 Biologie NLT* Kunstvak* Duits of Frans Aardrijkskunde Natuurkunde Economie M & O 1 NLT 2 Kunstvak* Duits of Frans Aardrijkskunde Biologie M & O Kunstvak* Duits of Frans Aardrijkskunde Biologie M & O Economie Kunstvak* * CKV ANW LO M & O NLT Kunstvak : Culturele en Kunstzinnige Vorming : Algemene Natuurwetenschappen : Lichamelijke Opvoeding : Management en Organisatie : Natuur, Leven & Technologie : Handvaardigheid òf Tekenen òf Muziek 1 M & O kan niet i.c.m. NLT 2 NLT kan niet zonder Natuurkunde EINDEXAMENRESULTATEN mavo Havo vwo % 99 % 93 % % 96 % 95 % % 84 % 98 % % 90 % 89% % 94% 97% % 86% 95% 17

19 VENSTERS VOOR VERANTWOORDING Onze school legt graag verantwoording af over de resultaten. Dit doen wij via Vensters voor Verantwoording en via het Schoolkompas. Het Venster voor De Amersfoortse Berg is te bereiken via de site: Via de kaart is de school te vinden. Schoolkompas is te vinden op de website BEGELEIDING Mentoren Het begeleiden van leerlingen houdt in dat een leerling terzijde wordt gestaan bij problemen die zijn/haar functioneren op school en daarmee zijn/haar prestaties nadelig beïnvloeden. De belangrijkste taak in de begeleiding berust bij de mentor. De begeleiding vindt plaats op twee terreinen: schoolprestaties (kennis en vaardigheden); persoonlijk welbevinden ( gedrags- en gevoelsaspecten). Coördinatoren en conrectoren De school kent zes afdelingscoördinatoren. De afdelingscoördinatoren coördineren in overleg met en onder verantwoording van de conrector de dagelijkse gang van zaken van een of meerdere jaarlagen. De afdelingscoördinatoren zien toe op een goede uitvoering van de schoolregels en zien er op toe dat leerlingen zich houden aan de gemaakte afspraken o.a. met betrekking tot verzuim. Decaan De decaan informeert en adviseert leerlingen en ouders bij de verschillende keuzemomenten tijdens hun schoolcarrière. Voor leerlingen in de onderbouw gaat het om de keuze van het vakkenpakket of profiel. Voor de bovenbouwleerlingen staat de oriëntatie op vervolgopleiding of beroep centraal. Hiertoe organiseert hij in de periode november-maart informatieavonden voor ouders en examenkandidaten en een reeks keuzebegeleidingsactiviteiten voor de leerlingen van onderbouw en bovenbouw. De decaan isbelast met de organisatie van de studie- en beroepenvoorlichting binnen en buiten de school in samenwerking met het vervolgonderwijs, oud-leerlingen en andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. In het examenjaar vindt met de examenkandidaten een afsluitend gesprek plaats over het vervolg na het examen. De decaan is ten alle tijden bereid keuzeproblemen met leerlingen en/of ouders te bespreken. Afspraken kunnen telefonisch of per worden gemaakt. De decanen: mavo de heer R. Steen havo en vwo de heer T.A.A.M. Vermeulen Verdere informatie is te vinden op de website van de school onder het kopje: Begeleiding Zorgstructuur Het is belangrijk dat een leerling zich prettig en veilig voelt op school. Het gaat er dan niet alleen om dat een leerling goede cijfers haalt, maar ook dat hij of zij met plezier naar school gaat en lekker in z n vel zit. Voor de meeste leerlingen geldt dat zij hun schoolperiode zonder al te veel problemen doorlopen. Als het echter niet zo goed of lekker loopt, is het belangrijk dat leerlingen weten dat zij op verschillende plekken binnen school terecht kunnen. Nog belangrijker is dat zij weten bij wie ze terecht kunnen en waarvoor. 18

20 BEGELEIDING De leerlingen krijgen een boekje uitgereikt met informatie over wie welke hulp aanbiedt. Vaak is de meest logische weg om de mentor aan te spreken of de conrector omdat zij ook kunnen helpen of doorverwijzen. Een leerling kan echter ook meteen terecht bij de persoon die hem of haar verder kan helpen. De zorg wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator (zie hieronder). In het zorgboekje, dat ook bij de zorgcoördinator opgevraagd kan worden, vindt u informatie over: de mentor begeleiding zorgcoördinator counselors (leerlingbegeleiders) vertrouwenspersoon sociaalverpleegkundige GGD remedial teacher motorische remedial teacher faalangstreductie training/examenvrees training toezichthouders BHV -ers Zorgcoördinator Eens per maand komt er een Zorg-Advies-Team (ZAT) bij elkaar waarvan de zorgcoördinator, mevrouw J. Voorsluijs, voorzitter is. In dit ZAT kunnen allerlei vragen gesteld worden aan een team van experts (GGD-jeugdverpleegkundige, bureau jeugdzorg, leerplichtambtenaar, WUL-consulente van Sovee en de conrectoren) om de leerling optimale hulp te kunnen bieden. Ook leerlingen met een zorgarrangement krijgen, in samenwerking met de mentor en conrector, begeleiding via de zorgcoördinator. U kunt mevrouw J. Voorsluijs bereiken middels het algemene telefoonnummer van de school of via de mail Dyslexie Wat is dyslexie? In algemene zin is dyslexie een stoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau. Een dyslectische leerling is een leerling die officieel dyslectisch is verklaard door een erkende deskundige. Waar hier wordt gesproken over een externe c.q. erkende deskundige geldt dat de er sprake is van registratie bij de beroepsgroep. Een kopie van het onderzoeksrapport dient in het persoonlijk dossier van de leerling opgenomen te worden. Voor de faciliteiten die dyslectische leerlingen kunnen krijgen zie bijlage 1 van deze schoolgids. Grenzen aan de begeleiding Leerlingen kunnen problematiek met zich meedragen, waardoor ze aangewezen zijn op extra zorg: begeleiding en/of voorzieningen. Wanneer de problematiek valt in een vastgesteld beeld waarvoor extra zorg geïndiceerd is, krijgt de leerling een eigen budget: het Zorgarrangement. Dit arrangement kan ingezet worden in een school voor speciaal onderwijs die bij de betreffende problematiek past of in het regulier onderwijs. In het laatste geval krijgt de leerling meestal ambulante begeleiding. Onze school zal bij aanmelding van een zorgleerling aan de hand van het dossier beoordelen of er mogelijkheden zijn om de gewenste zorg te (laten) bieden. Zorg kan niet geboden worden als blijkt dat de school onvoldoende voorzieningen kan treffen om adequaat tegemoet te komen aan de specifieke hulpvragen. Dit geldt zowel voor de fysieke omgeving als voor orthopedagogische en didactische eisen die uit de hulpvraag voortvloeien. 19

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave: Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet

Nadere informatie

Schoolgids versie 15.1 2015-2016

Schoolgids versie 15.1 2015-2016 2015-2016 Kinskystraat 15 Postbus 6 6171 LX Stein 6170 AA Stein Telefoon 046-4332820 Telefax 046-4339884 E-mail groenewald@groenewald.nl Internet www.groenewald.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Helder. Regulier, en dan anders

Helder. Regulier, en dan anders Helder Regulier, en dan anders 2015/2016 Inhoud 1 Regulier, en dan anders 4 2 Pleinschool Helder onderdeel van... 6 3 Onderwijsaanbod 8 4 Rapportage en overgangsnormen 13 5 Procedure van aanmelding en

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo @het pallas Schoolgids 2015-2016 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Welkom@het Pallas Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Koekeltse Boslaan 21 Tel: 0318 624500 6715 CW Ede Fax:

Nadere informatie

Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet

Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet Veluvine Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet tel.: 0341-252569 fax: 0341-254747 www.nuborgh.nl e-mail: veluvine@nuborgh.nl Nuborgh College PROTESTANTS CHRISTELIJKE

Nadere informatie

Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013

Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013 Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013 Bezoek-en postadres: Valeriusstraat 31 3122 AM, Schiedam Telefoon: 010 2470468 Bankrekeningnummer: rabo 1259.43.652 e-mail: info@stgs.nl website:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

GYMNASIUM ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM HAVO VMBO PRAKTIJKONDERWIJS

GYMNASIUM ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM HAVO VMBO PRAKTIJKONDERWIJS GYMNASIUM ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM HAVO VMBO PRAKTIJKONDERWIJS Schoolleiding Directie mevr. drs. I. van Nieuwenhuijsen, rector dhr. drs. P.J. Albersen, directielid VWO-HAVO dhr. P.A. Tijs, directeur

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden,

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 2015schoolgids2016 1 2015schoolgids2016 2 Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, Dit is de schoolgids van De Nieuwste School (DNS) voor het schooljaar 2015-2016. Met deze gids

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie