B. DATA EN TIJDEN 5 Jaaragenda 5 Schooltijden 5 Vakantierooster 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B. DATA EN TIJDEN 5 Jaaragenda 5 Schooltijden 5 Vakantierooster 5"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Ten geleide. 2 INHOUDSOPGAVE A. ZAKELIJKE GEGEVENS 3 Stichting Onderwijsgroep Amersfoort 3 Postadres school 3 Schoolleiding 3 Medezeggenschapsraad 4 Ouderraad 4 Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg 4 Inspectie van het Onderwijs 4 B. DATA EN TIJDEN 5 Jaaragenda 5 Schooltijden 5 Vakantierooster 5 C. SCHOOLSTRUCTUUR 6 D. ONDERWIJS 6 Lessentabel 7 Toetsen 8 Rapport 9 Afrondingsregels 9 Bevorderingsregels/revisie/doubleren/maximale verblijfsduur 10 Doubleren in twee opeenvolgende klassen van een afdeling 10 Bevordering vanuit de brugklas 10 Plaatsing in een tweede klas 11 Bevordering vanuit de tweede en derde klas 11 Bevordering vanuit de vierde klas Havo en Vwo en vijfde klas Vwo 12 Toelating tot een hogere afdeling na het examen 13 Overstappen binnen de tweede fase 13 Vakkenpakket 14 Eindexamenresultaten 17 Vensters voor verantwoording 18 E. BEGELEIDING 18 Mentoren/coördinatoren/conrectoren 18 Decaan/zorgstructuur/ 18 Zorgcoördinator /dyslexie/grenzen aan de begeleiding 19 Regeling gescheiden ouders 20 Verlofregeling bij niet-religieuze feestdagen, Klachtenregelingen 20 Algemene klachten Klachten over (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, discriminatie 21 Meldpunt vertrouwensinspecteurs Klachten over de eindexamens 21 F. REGELS 22 Leefregels 22 Absentieregeling/spijbelen/te laat komen/verwijdering uit de les 23 Docent afwezig 23 Missen van een proefwerk/ roosterwijzigingen/ klassenavonden/schoolkrant 24 Regeling externe schorsing en verwijdering van leerlingen in het openbaar voortgezet onderwijs 25 G. KOSTEN 25 Kosten voor excursies/werkweken, leermiddelen, ondersteunende leermiddelen en boeken 25 Tegemoetkoming studiekosten 25 Bijlage 1: faciliteiten voor dyslectische leerlingen Bijlage 2: pestprotocol Bijlage 3: leerlingenstatuut 1

3 TEN GELEIDE Een mooi schooljaar! Beste leerlingen en ouders, Aan het begin van het schooljaar heet ik alle nieuwe leerlingen van harte welkom op De Amersfoortse Berg. Met deze schoolgids willen wij iedereen goed informeren over hoe een aantal belangrijke zaken is geregeld. Dit schooljaar starten wij met ongeveer 1350 leerlingen en wij zijn er van overtuigd dat het een mooi en leerzaam schooljaar zal worden. Allereerst valt ons nieuwe gebouw op. In onze achtertuin staat een prachtig nieuw gebouw dat ons de extra ruimte geeft die zo nodig is. Verder zullen wij dit jaar volop verder gaan met ons ambitieuze schoolplan om ons onderwijs nog beter te maken. Wij vinden een persoonlijke groei van onze leerlingen en medewerkers belangrijk. Kinderen moeten in onze snel veranderende samenleving een eigen plek kunnen krijgen. Op onze school is een prettige sfeer, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Sommige kinderen hebben meer begeleiding nodig dan andere kinderen. Uiteraard krijgen deze kinderen de begeleiding die zij nodig hebben. Veilig/zorgzaam, je gekend weten en je thuis voelen zijn voor ons belangrijke voorwaarden om leerlingen een succesvolle schoolloopbaan te geven. Deze schoolgids is voor het cursusjaar Met ingang van het volgend cursusjaar zal De Amersfoortse Berg geen MAVO brugklas meer starten. De 4 typen brugklassen die wij in het schooljaar formeren zijn: HAVO, VWO-HAVO, VWO en VWO bèta. Namens alle medewerkers van de school wens ik iedereen een prachtig schooljaar toe. F.J. Brokers Rector 2

4 ZAKELIJKE GEGEVENS Stichting Onderwijsgroep Amersfoort SG De Amersfoortse Berg maakt deel uit van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. Onder deze stichting vallen de volgende scholen voor openbaar en speciaal voortgezet onderwijs: De Amersfoortse Berg (mavo, havo, vwo, vwo-bèta) t Atrium (mavo, havo, vwo, tweetalig vwo) Mulock Houwerschool (cluster-4 onderwijs: speciaal (voortgezet) onderwijs) De Sprong (cluster-4 onderwijs: speciaal (voortgezet) onderwijs) Stedelijk gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (categoriaal gymnasium) Trivium College: locatie Trias (vmbo basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg) Trivium College: locatie praktijkonderwijs Trivium College: locatie Mondriaan-vmbo leerwegondersteunend onderwijs Vathorst College (vmbo-t, havo, vwo) Deze scholen hebben elk een eigen onderwijskundig profiel en een eigen doelgroep leerlingen. De scholen hebben de openbare signatuur en vallen onder het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. Alle scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort staan voor: Breed onderwijsaanbod van hoge kwaliteit Gericht op de capaciteiten van de leerling Innovatie Maatschappelijke oriëntatie Respect en veiligheid Problemen en klachten die niet op schoolniveau kunnen worden afgehandeld, kunnen aan de voorzitter van het college van Bestuur, de heer K. de Boer worden voorgelegd. Postadres school Hugo de Grootlaan TA Amersfoort tel fax De schoolleiding F.J. Brokers Rector H.J. van den Bos conrector Financiën/Beheer J.G. van Dongen conrector mavo C.K. de Vries conrector havo Mw. M.L. Mossink conrector vwo Afdelingsleider Mevrouw J.H.A. Busser, is als afdelingsleider van de brugklas verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de brugklas. 3

5 ZAKELIJKE GEGEVENS Medezeggenschapsraad In de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen personeel, ouders en leerlingen meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat vermeld welke instemmings- en adviesbevoegdheden de geledingen in de MR op de verschillende beleidsterreinen hebben. De reglementen van de Medezeggenschapsraad liggen op school ter inzage. De geledingen zijn als volgt in de MR vertegenwoordigd: personeel: vijf leden van het onderwijzend personeel en een lid van het onderwijsondersteunend personeel; ouders/leerlingen : totaal 6 leden De MR is bereikbaar via de secretaris de heer Serto: De voorzitter van de MR is de heer Dubbink. Ouderraad De taken en bevoegdheden van de ouderraad worden omschreven in het Huishoudelijk Reglement Ouderraad van scholengemeenschap De Amersfoortse Berg, dat op aanvraag wordt toegezonden. Tot de belangrijkste taak van de ouderraad behoort het bevorderen van contact tussen ouders en school. De ouderraad is bevoegd vragen te stellen aan de rector en/of aan de docenten over de algemene gang van zaken op school en over het door de docenten gegeven onderwijs. Tenminste éénmaal per jaar is er een algemene ouderavond. Meerdere malen per jaar vergadert de ouderraad samen met de afdelingsleider van de brugklas mevrouw J. Busser en een vertegenwoordiger van het personeel. Ouders die niet direct lid willen worden van de ouderraad, maar toch daadwerkelijk binnen de school willen meehelpen, kunnen zich opgeven voor één of meer werkgroepen. De werkgroepen organiseren de kerstviering, een schaatsmiddag, receptie geslaagden e.d. Contactadres : Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg Het doel van de Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg is het behouden van het specifieke karakter van De Amersfoortse Berg, een school waar uw kinderen een goed leer- en leefklimaat vinden. Daartoe beheert de Stichting een fonds. De Stichting Vrienden zal zich in het begin van het nieuwe schooljaar tot u wenden met een verzoek om uw vrijwillige bijdrage. Het gironummer van Stichting Vrienden is: Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Amersfoortse Berg : voorzitter : de heer R.I. Sijmonsma secretaris : de heer F. Willenborg penningmeester : mevrouw E. den Hartog lid namens de school : mevrouw J.H.A. Busser lid namens het personeel : de heer A.G. Serto Inspectie van het onderwijs Voor vragen aan de Inspectie van het Onderwijs: tel

6 DATA EN TIJDEN Jaaragenda De activiteiten worden vermeld in de agenda van Magister en gepubliceerd in de Bergberichten. Schooltijden 50 minutenrooster 40 minutenrooster 1e lesuur: uur 1e lesuur: uur 2e lesuur: uur 2e lesuur: uur 3e lesuur: uur 3e lesuur: uur Pauze uur Pauze uur 4e lesuur: uur 4e lesuur: uur 5e lesuur uur 5e lesuur: uur Pauze uur Pauze uur 6e lesuur uur 6e lesuur: uur 7e lesuur uur 7e lesuur: uur Pauze uur Pauze uur 8e lesuur uur 8e lesuur: uur 9e lesuur uur 9e lesuur: uur LET OP! Op elk moment kunnen er roosterwijzigingen zijn, waardoor ook een 9e uur ingeroosterd kan worden. Op de dinsdagmiddag zijn de uren na het 7e lesuur niet ingevuld met lessen. Die uren zijn gereserveerd voor andere activiteiten die niet wekelijks plaatsvinden. Het is van belang ook op die uren dus geen vaste afspraken buiten de school te maken. Leerlingen moeten tot uur beschikbaar zijn voor school. Vakantierooster /SG De Amersfoortse Berg Start schooljaar : dinsdag 2 september 2014 Herfstvakantie : maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2014 Kerstvakantie : maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie : maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari e paasdag : maandag 6 april 2015 Meivakantie : maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2015 Hemelvaart : donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei e pinksterdag : maandag 25 mei 2014 Studiedag : dinsdag 9 juni (studiedag medewerkers school. Kinderen hebben geen les.) Zomervakantie : maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2015 (1 studiedag kan nog worden ingepland) 5

7 DE SCHOOLSTRUCTUUR Schoolstructuur De Amersfoortse Berg is een scholengemeenschap met de afdelingen mavo, havo, vwo en vwo-bèta. Het eerste jaar kent drie soorten brugklassen: havo/mavo, vwo/havo en vwo- bèta. Alle tweede en volgende klassen zijn homogeen ingedeeld. Als een leerling kiest voor vwo-bèta, dan kiest hij/zij voor 3 jaar. ONDERWIJS Het onderwijs is onderdeel van onze maatschappij en dient aan te sluiten bij de ontwikkelingen die in deze maatschappij plaatsvinden. Verwerving van kennis en vaardigheden dient zoveel mogelijk in een maatschappelijke context te geschieden. De leerling staat centraal in het onderwijs. Hij/zij heeft recht op goed onderwijs, in een omgeving die inspireert en geborgenheid biedt. Hij/zij is daarbij in toenemende mate medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. 6

8 Lessentabel ONDERWIJS 1 1A+ 2M 2H 2A 2A+ 3M 3H 3A 3A+ 4M 4H 4A 5H 5A 6A Ned Fra Dui Eng Gsn Aak wis/wia Wib Wic nat/nse Sck/nst Anw 2 Bio Tcn Eco Mno Mae Muz Hdv Tek Ckv Lov Lo2 3 2 Pro,nlt Stl Rek 0,5 0,5 0, ** Inf 0,5 0,5 Med ** niet verplicht voor leerlingen met wiskunde B eventueel combinatie wiskunde A en B 7

9 ONDERWIJS Toetsen A. Klassen 1 t/m 3 (uitgezonderd 3 mavo) Een toets zoals bedoeld in deze tekst is een toetsing zonder welke het rapportcijfer niet kan worden berekend. Toetsvormen zijn proefwerken, werkstukken, scripties, tekeningen, verslagen, spreekbeurten en dergelijke. Een proefwerk is de toetsing van een hoeveelheid leerstof, die meer is dan de leerstof voor een les. Een proefwerk moet tenminste een week van tevoren worden opgegeven. Werkstukken, scripties, tekeningen, verslagen en dergelijke worden ingeleverd op een ruim van tevoren medegedeeld tijdstip. Er is een maximum gesteld aan het aantal toetsen dat een leerling kan maken: per dag maximaal 2 proefwerken die voorbereiding vereisen, per week maximaal 5. Deze maximering geldt in beide gevallen niet als er sprake is van een proefwerkweek. Minimum aantal toetsen per jaar in de onderbouw: Aantal lesuren per vak per week min. aantal grote toetsen per jaar of 2 gedurende een half jaar 3 Indien het minimum aantal toetsen door omstandigheden niet kan worden gegeven, heeft een leerling het recht één door hem gemaakte toets die met een cijfer lager dan 6,0 werd gewaardeerd, te herkansen. De docent bepaalt na overleg met de leerling het tijdstip waarop de herkansingstoets wordt gemaakt. Indien het cijfer voor de tweede gemaakte versie 6,0 of hoger is, wordt het definitieve cijfer tenminste een 6,0. Is de tweede versie onvoldoende, dan wordt het definitieve cijfer het hoogste van de beide cijfers. Elke theoretische toets wordt met een cijfer gehonoreerd. Een praktische opdracht kan worden gehonoreerd met een cijfer, of met één der volgende beoordelingen: voldoende, goed. Wanneer een praktische opdracht niet naar behoren is gemaakt en niet wordt gehonoreerd met een cijfer, wordt geen honorering gegeven. Een praktische opdracht is in dat geval pas afgehandeld als deze minimaal met voldoende is beoordeeld. Zogenaamde handelingsdelen die in orde zijn bevonden, worden gehonoreerd met de omschrijving naar behoren. Als een leerling een praktische opdracht of handelingsdeel niet heeft ingeleverd op het van tevoren afgesproken tijdstip, dan worden ouders en leerlingen hiervan in kennis gesteld en dient dit zo spoedig mogelijk na dit tijdstip te gebeuren. De conrector bepaalt de termijn en kan de leerling als sanctie opleggen dat het werk op school na de lessen onder toezicht wordt gedaan. De docent behoudt het recht aanvullende maatregelen te treffen. Gemiste toetsen kunnen ingehaald worden wanneer de reden van absentie naar beoordeling van de conrector valide is. Als een leerling ook op het inhaalmoment de toets mist, wordt de gemiste toets met het cijfer 1,0 gewaardeerd. In het geval dat dit leidt tot kennelijke onbillijkheid, neemt de leerling contact op met de betreffende conrector; deze komt tot een uitspraak. Toetsen kunnen niet herkanst worden, behalve wanneer het minimum aantal toetsen niet is afgenomen. Als een leerling voor een vak niet voor alle toetsen een beoordeling heeft behaald, kan voor dat vak geen cijfer of geschreven oordeel op het rapport worden vastgesteld en is het dus mogelijk dat een leerling niet kan worden bevorderd. 8

10 ONDERWIJS B. Andere klassen Voor toetsen in de klassen 3 en 4 mavo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo gelden de regels van het betreffende Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Rapport Aan het eind van het schooljaar ontvangt de leerling het rapport. De cijfers op dit rapport zijn berekend aan de hand van de behaalde cijfers over het gehele jaar en zijn afgerond op hele getallen. Behaalde cijfers kunnen een verschillende weging hebben voor de berekening van het rapportcijfer. Deze wegingen zijn voor de leerling controleerbaar. Afrondingsregels a. Rapportcijfers Voor alle leerlingen, behalve 4 mavo, 5 havo en 6 vwo, wordt uitsluitend aan de hand van het rapport beslist over de bevordering. De berekening van elk cijfer op dat rapport gebeurt in 2 stappen. Eerst wordt van de cijfers (voor proefwerken, verslagen, spreekbeurten, enz.) het gewogen gemiddelde berekend en afgerond op 2 decimalen, daarna wordt afgerond op een geheel getal. Op het rapport komen dus alleen gehele getallen te staan. (Bijv wordt 6, maar 6.50 wordt 7!) b. Eindcijfers voor het schoolexamen voor vakken zonder een centraal examen Algemene natuurwetenschappen (alleen vwo) en maatschappijleer Voor bovenstaande vakken gaat de berekening als volgt: Eerst wordt van de cijfers (voor proefwerken, verslagen, spreekbeurten, enz.) het gewogen gemiddelde berekend en afgerond op 1 decimaal, daarna wordt er afgerond op een geheel getal. Dit getal staat op de cijferlijst bij het diploma. Eindcijfer profielwerkstuk Voor het bepalen van het combinatiecijfer wordt het resultaat behaald voor het profielwerkstuk, afgerond op een geheel getal. Eindcijfer combinatievak 5 havo/6 vwo 5 havo: het cijfer voor het combinatievak bestaat voor de afdeling havo uit het gewogen gemiddelde van het cijfer voor het profielwerkstuk en dat voor maatschappijleer. Beide onderdelen worden eerst afgerond op een geheel getal. Het gemiddelde van deze getallen wordt wederom afgerond op een geheel getal. Dit getal staat op het diploma. 6 vwo: voor de afdeling vwo bestaat het cijfer voor het combinatievak uit het gewogen gemiddelde van de cijfers voor ANW, maatschappijleer en het profielwerkstuk. De drie onderdelen worden eerst afgerond op een geheel getal. Het gemiddelde van deze getallen wordt wederom afgerond op een geheel getal. Dit getal staat op het diploma. c. Eindcijfers voor het examen voor vakken met centraal examen De berekening van de eindcijfers en de bijbehorende wijze van afronden is beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting(PTA). 9

11 ONDERWIJS Bevorderingsregels Een leerling wordt bevorderd als is voldaan aan de bevorderingsnorm. Voorwaarde daarbij is dat voor alle vakken het rapportcijfer of de eindwaardering is vastgesteld. De rapportvergadering moet de leerling bespreken wanneer het rapport niet aan de bevorderingsnorm voldoet en binnen de bespreekzone valt. In de andere gevallen wordt de leerling niet bevorderd binnen de afdeling. Wel kan de leerling evt. bevorderd worden naar een klas in een andere afdeling. In bijzondere gevallen kan er worden afgeweken van de bevorderingsregels. Revisie Wanneer een bevorderingsbeslissing is genomen en ouders of verzorgers veronderstellen dat bijzondere omstandigheden waarvan de docentenvergadering onkundig was een grote invloed hebben gehad op het presteren van de leerling, kunnen zij revisie van de beslissing aanvragen. De rector beslist of de aangevoerde argumenten voldoende zijn om de beslissingsvergadering te heropenen. Een verzoek tot revisie wordt bij de rector schriftelijk ingediend. Doubleren Wanneer een leerling niet wordt bevorderd heeft deze het recht opnieuw in een klas van hetzelfde leerjaar in dezelfde afdeling plaats te nemen. Indien op school de overtuiging bestaat dat de leerling de gevolgde opleiding niet met een diploma kan afsluiten, zal de school adviseren een ander leertraject te volgen. Maximale verblijfsduur Voor de eerste drie leerjaren geldt een maximale verblijfsduur van vijf jaar. Doubleren in twee opeenvolgende klassen van een afdeling Indien een leerling blijft zitten in twee opeenvolgende klassen van één afdeling zal deze leerling als regel de toegang tot het onderwijs in dezelfde afdeling worden ontzegd. Bij toepassing van deze regel zijn de brugklassen en de eindexamenklassen uitgezonderd. Bevordering vanuit de brugklas Het cijfer voor rekenen wordt niet meegeteld in de bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 omdat dit cijfer niet de status heeft van een vak-cijfer, maar van een vaardigheids-cijfer. Een leerling komt voor de bevordering in aanmerking indien voor alle vakken op het rapport maximaal één 5 is gehaald en de andere cijfers en/of beoordelingen tenminste voldoende zijn. De volgende rapporten behoren tot de bespreekzone: 5 + 5* 4* * (geldt niet voor doubleurs) 4 + 5* (geldt niet voor doubleurs) 3* * de cijfers/beoordelingen voor alle andere vakken zijn tenminste voldoende. In alle andere gevallen wordt de leerling niet bevorderd. Een leerling uit de vwo-bèta brugklas met een onvoldoende voor het vak project zit ALTIJD in de bespreekzone, óók als alle andere vakken voldoende zijn. Argument: projectles is een wezenlijk en onderscheidend onderdeel van vwo-bèta. Een leerling met een onvoldoende voor project kan dus wel bevorderd worden naar 2 vwo-bèta, maar hij/zij zou ook in 2 vwo of in 2 havo geplaatst kunnen worden. Brugklas vwo/havo: Als een leerling niet bevorderd kan worden naar een tweede klas havo, dan mag hij de brugklas een jaar over doen. Het is echter ook mogelijk dat de leerling naar een tweede klas mavo wordt bevorderd. De docentenvergadering geeft hierover een advies. 10

12 ONDERWIJS Plaatsing in een tweede klas Brugklas vwo-bèta De leerling die is bevorderd vanuit een brugklas vwo-bèta, wordt automatisch geplaatst in een tweede klas vwo-bèta. Voor de leerling die is bevorderd vanuit een brugklas vwo/havo of havo/mavo hangt de plaatsing af van de som (S) van de rapportcijfers voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie. Brugklas havo/mavo De leerling die is bevorderd heeft recht op plaatsing in 2 mavo. Indien S = 52 of meer: de leerling heeft recht op plaatsing in 2 havo. Indien S = 50 of 51: de leerling is in principe geplaatst in 2 mavo, maar wordt besproken. Brugklas vwo/havo De leerling die is bevorderd heeft recht op plaatsing in 2 havo. Indien S = 52 of meer: de leerling heeft recht op plaatsing in 2 vwo. Indien S = 50 of 51: de leerling is in principe geplaatst in 2 havo, maar wordt besproken. Bevordering vanuit de tweede en derde klassen Het cijfer voor rekenen (als dit in de klassenlaag gegeven wordt) wordt niet meegeteld in onderstaand artikel a. en b. omdat dit cijfer niet de status heeft van een vak-cijfer, maar van een vaardigheids-cijfer. a. Een leerling komt voor de bevordering in aanmerking indien voor alle vakken op het rapport: tenminste voldoenden zijn gehaald; slechts één keer 5 is gehaald*; slechts twee keer 5 is gehaald*; slechts één keer 4 is gehaald*. * de cijfers/beoordelingen voor alle andere vakken zijn tenminste voldoende. b. De volgende rapporten behoren tot de bespreekzone: * * * * * 3* * * de cijfers/beoordelingen voor alle andere vakken zijn tenminste voldoende. c. Voor havo/vwo geldt: een leerling met meer dan één tekort** voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zit altijd in de bespreekzone. ** een vijf is één tekort; een vier is twee tekorten; een drie is drie tekorten. d. In alle andere gevallen wordt de leerling niet bevorderd binnen dezelfde afdeling. Wel zou een bevordering kunnen plaatsvinden naar een hogere klas in een andere afdeling (bijv. 2 havo > 3 mavo of 3 vwo > 4 havo). 11

13 ONDERWIJS Bevordering vanuit 4 havo en 4 en 5vwo Het cijfer voor rekenen (als dit in de klassenlaag gegeven wordt) wordt niet meegeteld in artikel c omdat dit cijfer niet de status heeft van een vak-cijfer, maar van een vaardigheids-cijfer. a. In 4 havo, 4 en 5 vwo moeten alle onderdelen van het PTA zijn gedaan en tellen alle behaalde resultaten mee bij de bevordering. b. Bevordering vindt plaats op grond van het rapport. c. Een leerling is bevorderd indien: 1. voor alle vakken van het vakkenpakket een cijfer of waardering in woorden tot stand is gekomen 2. voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde maximaal één tekort* is behaald en voor alle vakken een 6 of hoger is behaald of voor één vak een 5 is behaald en voor alle andere vakken een 6 of hoger, of voor één vak een 4 is behaald en voor alle andere vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de cijfers 6,0 of hoger bedraagt, of voor twee vakken 5+5 of 5+4 is behaald en voor alle andere vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de cijfers 6,0 of hoger bedraagt. * een vijf is één tekort; een vier is twee tekorten; een drie is drie tekorten. d. Een rapport valt binnen de bespreekzone indien het vermeerderen van één cijfer met één punt zou leiden tot bevordering. e. Wanneer een rapport niet aan de bevorderingsnorm voldoet en binnen de bespreekzone valt is de leerling niet bevorderd; de leerling wordt besproken en de vergadering kan besluiten op goede gronden deze leerling te bevorderen hoewel niet aan de bevorderingsnorm is voldaan. f. In alle andere gevallen wordt de leerling niet bevorderd. g. In bijzondere gevallen kan er worden afgeweken van de bevorderingsregels. Verder geldt: als CKV in klas 4 niet met tenminste een voldoende wordt afgesloten, telt het eindresultaat mee als een 5. Met CKV kunnen geen compensatiepunten verdiend worden. Hetzelfde geldt voor het vak Lichamelijke Opvoeding. 12

14 Toelating tot een hogere afdeling na het examen op De Amersfoortse Berg ONDERWIJS Van 4 mavo naar 4 havo De leerling die geslaagd is voor het examen mavo kan worden toegelaten tot 4 havo onder de volgende voorwaarden: Het gemiddelde van de cijfers op de eindlijst 4 mavo is minimaal 6,8. De docenten adviseren positief. Het mavo pakket sluit aan op havo - profiel Van 5 havo naar 5 vwo De leerling die geslaagd is voor het examen havo kan worden toegelaten tot 5 vwo onder de volgende voorwaarden: De verblijfsduur in het havo inclusief het examenjaar mag niet meer dan vijf jaar zijn. Het gemiddelde van de cijfers op de eindlijst 5 havo is minimaal 7. De leerling kiest dezelfde vakkencombinatie of een vergelijkbare vakkencombinatie als in het havo. De leerling haalt de 4 vwo-stof voor de diverse vakken in. De leerling krijgt een vrijstelling voor de vakken algemene natuurwetenschappen, culturele en kunstzinnige vorming 1 en maatschappijleer. De docenten adviseren positief. Bij leerlingen van een andere school geldt tevens dat de informatie van de school van herkomst door onze school positief beoordeeld moet zijn. Overstappen binnen de tweede fase Van 5 vwo naar 5 havo De overstap van 5 vwo naar 5 havo is in principe mogelijk, maar wel afhankelijk van het profiel/pakket en het advies van de vakdocenten. 13

15 Vakkenpakket ONDERWIJS 3 mavo In de derde klas mavo zijn de volgende vakken verplicht: Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, geschiedenis, kunstvakken1 en lichamelijke opvoeding. De leerling kiest daarnaast minimaal één van de zes keuzevakken: groep 1: handvaardigheid,tekenen,lo2,muziek groep 2: Frans, aardrijkskunde. Van de hierboven genoemde vakken kiezen de leerlingen één of twee vakken. Leerlingen die twee vakken kiezen mogen slechts één vak uit groep 1 en één vak uit groep 2 kiezen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om zowel handvaardigheid als tekenen te kiezen. Een en ander wel onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een passende onderwijsruimte en een voldoende keuze voor een bepaald vak. 4 mavo De leerling doet centraal examen in zeven vakken. Examenvakken moeten ook in klas 3 gevolgd zijn. Naast de verplichte algemene vakken kiest de leerling een sector met 2 daarbij behorende sectorvakken. Daarnaast kiest de leerling 3 keuzevakken uit de vrije ruimte. Natuurkunde kan niet zonder wiskunde gekozen worden Procedure voor het laten vallen van het 7e vak Na de tweede toetsweek (januari) kunnen leerlingen een vak laten vallen. Ouders dienen daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de conrector. Op dat verzoek volgt altijd een gesprek met de conrector en de decaan van de mavo. Uitgangspunten bij het laten vallen van het 7e vak: Het laten vallen van het 7e vak wordt alleen toegestaan als de leerling zich voldoende heeft ingezet voor het vak (dit ter beoordeling van de vakdocent) én als de leerling voor een goede slagingskans extra hulp nodig heeft voor (een) ander(e) vak(ken). De vrijkomende uren worden vervangen door verplichte extra lessen in een ander cluster en/of extra huiswerkhulp en /of individuele bijlessen. Die huiswerkhulp en bijlessen worden gecoördineerd door de conrector en de mentoren van 4 mavo. 14

16 MAVO ONDERWIJS Sector Techniek Economie Zorg & Welzijn Landbouw Verplichte algemene vakken Nederlands Engels Maatschappijleer Lich. Opvoeding Kunstvak Nederlands Engels Maatschappijleer Lich. Opvoeding Kunstvak Nederlands Engels Maatschappijleer Lich. Opvoeding Kunstvak Nederlands Engels Maatschappijleer Lich. Opvoeding Kunstvak Bij de sector verplichte vakken Wiskunde Natuurkunde Economie Biologie Wiskunde Keuze vakken behorend bij de sector (1 vak kiezen) Wiskunde Frans Duits Wiskunde Geschiedenis Aardrijkskunde Natuurkunde Biologie Keuzevakken in de vrije ruimte (3 vakken kiezen) Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Economie Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Handvaardigheid Tekenen Muziek Lichamelijke opvoeding 2 15

17 4 en 5 havo ONDERWIJS NT NG EM CM : Natuur & Techniek : Natuur & Gezondheid : Economie & Maatschappij : Cultuur en Maatschappij 4 Profielen NT NG EM CM A Gemeenschappelijk deel (verplicht) Nederlands Engels Maatschappijleer CKV* LO* Nederlands Engels Maatschappijleer CKV* LO* Nederlands Engels Maatschappijleer CKV* LO* Nederlands Engels Maatschappijleer CKV* LO* B Profieldeel (verplicht) Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Wiskunde A of B Biologie Scheikunde Wiskunde A of B Economie Geschiedenis Geschiedenis Duits of Frans C Keuzedeel bij het profiel NT, NG, EM; kies 1 vak CM:kies 2 vakken; 1 cultuurvak + 1 maatschappijvak Biologie Natuurkunde Aardrijkskunde Duits of Frans Aardrijkskunde M & O* Aardrijkskunde Economie Kunstvak* Duits of Frans D Keuze examenvak kies 1 vak Duits Frans Aardrijkskunde Economie M & O* Kunstvak* Duits Frans Aardrijkskunde Natuurkunde Economie M & O* Kunstvak* Duits Frans Aardrijkskunde Biologie M & O* Kunstvak* Frans of Duits Aardrijkskunde Biologie M & O* Economie Wiskunde A of B Kunstvak* * CKV : Culturele en Kunstzinnige Vorming LO : Lichamelijke Opvoeding M & O : Management en Organisatie Kunstvak : Handvaardigheid òf Tekenen òf Muziek 16

18 4, 5 en 6 vwo ONDERWIJS NT : Natuur & Techniek NG : Natuur & Gezondheid EM : Economie & Maatschappij CM : Cultuur en Maatscappij 4 Profielen NT NG EM CM A Gemeenschappelijk deel (verplicht) Nederlands Engels Frans of Duits Maatschappijleer CKV* AN* LO* Nederlands Engels Frans of Duits Maatschappijleer CKV* AN* LO* Nederlands Engels Frans of Duits Maatschappijleer CKV* AN* LO* Nederlands Engels Frans of Duits Maatschappijleer CKV* AN* LO* B Profieldeel (verplicht) Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Wiskunde A of B Biologie Scheikunde Wiskunde A of B Economie Geschiedenis Wiskunde A of C evt. Wiskunde B Geschiedenis C Keuzedeel bij het profiel NT, NG, EM; kies 1 vak CM:kies 2 vakken; 1 cultuurvak + 1 maatschappijvak Biologie NLT* Natuurkunde Aardrijkskunde NLT 2 Duits of Frans Aardrijkskunde M & O* Aardrijkskunde Economie Kunstvak* Duits of Frans D Keuze examenvak kies 1 vak Duits of Frans Aardrijkskunde Economie M & O 1 Biologie NLT* Kunstvak* Duits of Frans Aardrijkskunde Natuurkunde Economie M & O 1 NLT 2 Kunstvak* Duits of Frans Aardrijkskunde Biologie M & O Kunstvak* Duits of Frans Aardrijkskunde Biologie M & O Economie Kunstvak* * CKV ANW LO M & O NLT Kunstvak : Culturele en Kunstzinnige Vorming : Algemene Natuurwetenschappen : Lichamelijke Opvoeding : Management en Organisatie : Natuur, Leven & Technologie : Handvaardigheid òf Tekenen òf Muziek 1 M & O kan niet i.c.m. NLT 2 NLT kan niet zonder Natuurkunde EINDEXAMENRESULTATEN mavo Havo vwo % 99 % 93 % % 96 % 95 % % 84 % 98 % % 90 % 89% % 94% 97% % 86% 95% 17

19 VENSTERS VOOR VERANTWOORDING Onze school legt graag verantwoording af over de resultaten. Dit doen wij via Vensters voor Verantwoording en via het Schoolkompas. Het Venster voor De Amersfoortse Berg is te bereiken via de site: Via de kaart is de school te vinden. Schoolkompas is te vinden op de website BEGELEIDING Mentoren Het begeleiden van leerlingen houdt in dat een leerling terzijde wordt gestaan bij problemen die zijn/haar functioneren op school en daarmee zijn/haar prestaties nadelig beïnvloeden. De belangrijkste taak in de begeleiding berust bij de mentor. De begeleiding vindt plaats op twee terreinen: schoolprestaties (kennis en vaardigheden); persoonlijk welbevinden ( gedrags- en gevoelsaspecten). Coördinatoren en conrectoren De school kent zes afdelingscoördinatoren. De afdelingscoördinatoren coördineren in overleg met en onder verantwoording van de conrector de dagelijkse gang van zaken van een of meerdere jaarlagen. De afdelingscoördinatoren zien toe op een goede uitvoering van de schoolregels en zien er op toe dat leerlingen zich houden aan de gemaakte afspraken o.a. met betrekking tot verzuim. Decaan De decaan informeert en adviseert leerlingen en ouders bij de verschillende keuzemomenten tijdens hun schoolcarrière. Voor leerlingen in de onderbouw gaat het om de keuze van het vakkenpakket of profiel. Voor de bovenbouwleerlingen staat de oriëntatie op vervolgopleiding of beroep centraal. Hiertoe organiseert hij in de periode november-maart informatieavonden voor ouders en examenkandidaten en een reeks keuzebegeleidingsactiviteiten voor de leerlingen van onderbouw en bovenbouw. De decaan isbelast met de organisatie van de studie- en beroepenvoorlichting binnen en buiten de school in samenwerking met het vervolgonderwijs, oud-leerlingen en andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. In het examenjaar vindt met de examenkandidaten een afsluitend gesprek plaats over het vervolg na het examen. De decaan is ten alle tijden bereid keuzeproblemen met leerlingen en/of ouders te bespreken. Afspraken kunnen telefonisch of per worden gemaakt. De decanen: mavo de heer R. Steen havo en vwo de heer T.A.A.M. Vermeulen Verdere informatie is te vinden op de website van de school onder het kopje: Begeleiding Zorgstructuur Het is belangrijk dat een leerling zich prettig en veilig voelt op school. Het gaat er dan niet alleen om dat een leerling goede cijfers haalt, maar ook dat hij of zij met plezier naar school gaat en lekker in z n vel zit. Voor de meeste leerlingen geldt dat zij hun schoolperiode zonder al te veel problemen doorlopen. Als het echter niet zo goed of lekker loopt, is het belangrijk dat leerlingen weten dat zij op verschillende plekken binnen school terecht kunnen. Nog belangrijker is dat zij weten bij wie ze terecht kunnen en waarvoor. 18

20 BEGELEIDING De leerlingen krijgen een boekje uitgereikt met informatie over wie welke hulp aanbiedt. Vaak is de meest logische weg om de mentor aan te spreken of de conrector omdat zij ook kunnen helpen of doorverwijzen. Een leerling kan echter ook meteen terecht bij de persoon die hem of haar verder kan helpen. De zorg wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator (zie hieronder). In het zorgboekje, dat ook bij de zorgcoördinator opgevraagd kan worden, vindt u informatie over: de mentor begeleiding zorgcoördinator counselors (leerlingbegeleiders) vertrouwenspersoon sociaalverpleegkundige GGD remedial teacher motorische remedial teacher faalangstreductie training/examenvrees training toezichthouders BHV -ers Zorgcoördinator Eens per maand komt er een Zorg-Advies-Team (ZAT) bij elkaar waarvan de zorgcoördinator, mevrouw J. Voorsluijs, voorzitter is. In dit ZAT kunnen allerlei vragen gesteld worden aan een team van experts (GGD-jeugdverpleegkundige, bureau jeugdzorg, leerplichtambtenaar, WUL-consulente van Sovee en de conrectoren) om de leerling optimale hulp te kunnen bieden. Ook leerlingen met een zorgarrangement krijgen, in samenwerking met de mentor en conrector, begeleiding via de zorgcoördinator. U kunt mevrouw J. Voorsluijs bereiken middels het algemene telefoonnummer van de school of via de mail Dyslexie Wat is dyslexie? In algemene zin is dyslexie een stoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau. Een dyslectische leerling is een leerling die officieel dyslectisch is verklaard door een erkende deskundige. Waar hier wordt gesproken over een externe c.q. erkende deskundige geldt dat de er sprake is van registratie bij de beroepsgroep. Een kopie van het onderzoeksrapport dient in het persoonlijk dossier van de leerling opgenomen te worden. Voor de faciliteiten die dyslectische leerlingen kunnen krijgen zie bijlage 1 van deze schoolgids. Grenzen aan de begeleiding Leerlingen kunnen problematiek met zich meedragen, waardoor ze aangewezen zijn op extra zorg: begeleiding en/of voorzieningen. Wanneer de problematiek valt in een vastgesteld beeld waarvoor extra zorg geïndiceerd is, krijgt de leerling een eigen budget: het Zorgarrangement. Dit arrangement kan ingezet worden in een school voor speciaal onderwijs die bij de betreffende problematiek past of in het regulier onderwijs. In het laatste geval krijgt de leerling meestal ambulante begeleiding. Onze school zal bij aanmelding van een zorgleerling aan de hand van het dossier beoordelen of er mogelijkheden zijn om de gewenste zorg te (laten) bieden. Zorg kan niet geboden worden als blijkt dat de school onvoldoende voorzieningen kan treffen om adequaat tegemoet te komen aan de specifieke hulpvragen. Dit geldt zowel voor de fysieke omgeving als voor orthopedagogische en didactische eisen die uit de hulpvraag voortvloeien. 19

Schoolgids 2015-2016. openbaar lyceum De Amersfoortse Berg

Schoolgids 2015-2016. openbaar lyceum De Amersfoortse Berg Schoolgids 05-06 openbaar lyceum De Amersfoortse Berg Inhoudsopgave Ten geleide... A. Zakelijke gegevens... 4 Stichting Onderwijsgroep Amersfoort... 4 Postadres school... 5 Schoolleiding/coördinatoren...

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Schoolexamenreglement 2014-2015

Schoolexamenreglement 2014-2015 Schoolexamenreglement 2014-2015 Vooraf In een schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. Het schoolexamenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding,

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo 1 Inhoudsopgave. Voorblad Blz 1. Inhoudsopgave: Blz 2. Examen informatie: Blz 3. Diploma: Blz 4. SchoolToetsenPlanner:

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

REGLEMENT van Bevordering en Toelating RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR

REGLEMENT van Bevordering en Toelating RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR REGLEMENT van Bevordering en Toelating RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR 2014-2015 Inhoudsopgave Paragraaf I Algemene bepalingen blz. 3 Paragraaf II Bevorderingsprocedure blz. 6 Paragraaf III Bevorderingscriteria

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek: Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax:

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO Slagen en zakken in de 2 e fase HAVO CS VINCENT VAN GOGH VERSIE 2015-2016 1 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, HAVO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Havo Vwo 2015-2016 Comenius Lyceum Amsterdam.

Reglement Schoolexamen Havo Vwo 2015-2016 Comenius Lyceum Amsterdam. Reglement Schoolexamen Havo Vwo 2015-2016 Comenius Lyceum Amsterdam. Voorwoord Dit Reglement Schoolexamen is, samen met de PTA's, een uitwerking van het 'Examenreglement Cursusjaar 2015-2016 van Stichting

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bevorderingsregeling schooljaar 2012/2013

Bevorderingsregeling schooljaar 2012/2013 Bevorderingsregeling schooljaar 2012/2013 BEVORDERINGSREGELING 2012/2013 Aan leerlingen, ouders en medewerkers van onze school, In de school is een goede regeling voor bevordering van groot belang voor

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

In het onderstaande vindt u/vind je alle informatie die van toepassing is op rapportage en bevordering voor het lopende schooljaar.

In het onderstaande vindt u/vind je alle informatie die van toepassing is op rapportage en bevordering voor het lopende schooljaar. Almere, oktober 2012 Geachte ouders, beste leerling, In het onderstaande vindt u/vind je alle informatie die van toepassing is op rapportage en bevordering voor het lopende schooljaar. We nodigen u/ je

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket.

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket. Informatie Mavo Eamentraject 8e klas 2014/2015 1 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 5 februari 2015 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN 2015-2016 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Schoolexamenreglement en Plan van Toetsing en Afsluiting

Schoolexamenreglement en Plan van Toetsing en Afsluiting Schoolexamenreglement en Plan van Toetsing en Afsluiting 4 e LEERJAAR CURSUS 2015/2016 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 4 e LEERJAAR INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM 1 AANMELDING BRUGKLAS Ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter persoonlijk aanmelden tijdens een intakegesprek op een van de aanmelddata. Daarvoor is het noodzakelijk

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave.

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave. Inleiding. Na de eerste twee jaar in het vmbo (onderbouw) moeten er keuzes worden gemaakt: welke leerweg, welke afdeling, welke vakken? En nu zit je dan in de bovenbouw. Nieuwe docenten, nieuwe vakken;

Nadere informatie

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Indeling schooljaar 4 Loopbaanoriëntatie 4 De slaag-zakregeling 5 Controle schoolexamenresultaten 5 Afwijking

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE BEVORDERINGSNORMEN EERSTE FASE BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE Eerste fase/onderbouw In alle leerjaren in de onderbouw, klas 1 t/m 3, wordt gewerkt met een zogenaamd voortschrijdend of doorlopend

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

Opm: in het schooljaar 2014-2015 zal rekenen als apart vak op het rapport staan maar zal het cijfer niet meetellen in de overgangsnormen.

Opm: in het schooljaar 2014-2015 zal rekenen als apart vak op het rapport staan maar zal het cijfer niet meetellen in de overgangsnormen. Algemene uitgangspunten normen onderbouw 1) Alle vakken tellen even zwaar mee. 2) Van de eindcijfers in één decimaal van alle vakken wordt het gemiddelde berekend: de C-norm. 3) De op helen afgeronde rapportcijfers

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten om te worden bevorderd. Onze school gaat uit van

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De inrichting van de profielen 1 Het gemeenschappelijk deel Nederlands

Nadere informatie

28-10-2015 versie 7 OVERGANGSNORMEN LOCATIES RHENEN/KESTEREN SCHOOLJAAR 2015-2016

28-10-2015 versie 7 OVERGANGSNORMEN LOCATIES RHENEN/KESTEREN SCHOOLJAAR 2015-2016 28-10-2015 versie 7 OVERGANGSNORMEN LOCATIES RHENEN/KESTEREN SCHOOLJAAR 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 3 2. Rechten en plichten van de leerling blz 4 2. Rapportcijfers blz 5 3. Overgangsnormen

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie