BEVORDERINGSNORMEN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEVORDERINGSNORMEN."

Transcriptie

1 BEVORDERINGSNORMEN

2 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de beoordeling van de bevordering van leerlingen. We hebben getracht een duidelijk en overzichtelijk beeld te geven van de normen zoals ze voor dit cursusjaar gelden en hoe ze worden toegepast. Deze nieuwe regeling is besproken in de MR. Tijdens rapportvergaderingen worden leerlingen besproken en wordt er gekeken naar de behaalde resultaten, de werkhouding, de motivatie en het inzicht van de leerling. Als u vragen heeft nadat u dit boekje heeft doorgenomen, neemt u dan contact op met de school. De mentor, de leerjaarcoördinator of de afdelingsleider kunnen uw vragen beantwoorden. Inhoud BEVORDERINGSNORMEN... 2 ALGEMEEN... 3 STRUCTUUR OPLEIDINGEN... 3 TOETSEN... 3 DYSLEXIE EN TOETSEN... 3 TOETS NIET GEMAAKT?... 4 HERKANSINGEN... 4 Eindexamenleerlingen... 4 Herkansingsregeling voor niet examenleerlingen... 4 CIJFERS... 5 ONDERLIGGENDE BEHAALDE RESULTATEN... 5 RAPPORTEN... 5 AFSLUITENDE VAKKEN EN HET COMBINATIECIJFER... 6 DE EINDBEOORDELING (DE BEVORDERING)... 8 CLUSTERS... 8 WANNEER BEN JE BEVORDERD?... 9 BESPREKINGEN... 9 Mentorspreekuur (voor ouders en leerling)... 9 Vakdocentenspreekuur (voor ouders)... 9 Leerlingenbespreking... 9 Revisievergadering... 9 NIEUWE EXAMENEISEN MET INGANG VAN EXAMENJAAR MET INGANG VAN EXAMENJAAR MET INGANG VAN EXAMENJAAR MET INGANG VAN EXAMENJAAR SCHEMA EXTRA EXAMENEISEN 2013 T/M

3 Algemeen De bevorderingsnorm wordt vastgesteld door de school. Bij het uitreiken van rapport 2 ontvangt de leerling dit boekje, waarin de normen worden toegelicht. Structuur opleidingen Op school spreken we vaak over de onder en de bovenbouw. De onderbouw zijn de voorbereidende jaren voor de bovenbouw. In de schoolgids vind je uitgebreide informatie hierover. Daarom voor dit boekje een verkort overzicht. Onderbouw Leerjaar Niveau Leerjaar 1 Mavo Havo Vwo (atheneum (inclusief Latijn) en gymnasium) Leerjaar 2 Mavo Havo Atheneum Gymnasium (met Latijn en Grieks) Leerjaar 3 Havo Atheneum Gymnasium (met Latijn en Grieks) Bovenbouw Leerjaar Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Mavo (pakketkeuze) Mavo (sectorkeuze) Eindexamenklas Havo (profielkeuze) Havo Eindexamenklas Niveau Atheneum (profielkeuze) Atheneum Atheneum Eindexamenklas Gymnasium, met Latijn (profielkeuze) Gymnasium, met Latijn Gymnasium, met Latijn Eindexamenklas Toetsen De lessen die de docent met de leerlingen heeft behandeld, worden getoetst. Dit gebeurt op verschillende manieren: mondeling of schriftelijk overhoren van het huiswerk; schriftelijk overhoren van een klein gedeelte van de gegeven lessen; proefwerken of repetities over een groot gedeelte van de gegeven lessen. Vaardigheden (wat kan een leerling zelfstandig maken, en op welk niveau kan de leerling het geleerde toepassen?) worden getoetst door o.a: het maken van een werkstuk; het schrijven van een verslag over een gemaakte opdracht; het maken van een praktische opdracht. Beoordeling Toetsen worden beoordeeld met een cijfer 1 t/m 10 of met een letter O (onvoldoende), V (voldoende) of G (Goed). Elke toets krijgt een gewicht (1x, 2x, 3x, enz.). Dit gewicht geeft aan hoe zwaar een beoordeling meetelt. Dyslexie en toetsen Leerlingen, bij wie een officiële dyslexieverklaring aanwezig is in het leerlingendossier, hebben recht op extra tijd en een vergroting indien zij dat wensen. Het centraal examen wordt gedrukt in 12 punts lettertype Verdana en kent geen vergrotingen. Bij de beoordeling van taalvakken (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Engels, Latijn en Grieks) wordt in zekere mate rekening gehouden met het feit dat dyslectische leerlingen moeite hebben met het juist spellen van de woorden. Toch is bij Nederlands de beoordeling strenger. Bij het eindexamen geldt er geen versoepelde norm (beoordeling) voor de taalvakken. 3

4 Toets niet gemaakt? Indien een opdracht of toets niet is gemaakt, voert de docent het cijfer 1 in op de plaats van het cijfer. Van de leerling wordt verwacht dat hij of zij zelf de docent opzoekt bij wie het werk niet is gemaakt. De leerling en docent spreken een datum af voor het inhalen van de toets. Het vaste inhaalmoment is de dinsdagmiddag tussen en uur. Voor afname is toestemming van de afdelingsleider nodig. Deze controleert of de procedure van af en of ziekmelden juist is gevolgd. Als er geen geldige reden is voor de afwezigheid bij de toets mag deze alsnog worden ingehaald ten koste van een herkansing. Herkansingen Eindexamenleerlingen Eindexamenleerlingen volgen de herkansingsregeling zoals opgenomen in het examenreglement. Herkansingsregeling voor niet examenleerlingen In de jaarplanning zijn twee herkansingsmomenten opgenomen: na het 2 e en het 3 e rapport. Iedere leerling heeft per leerjaar recht op 2 herkansingen. Eén na toetsweek 2 en één na toetsweek 3. Per vak maximaal 1 herkansing. De leerling ontvangt via de mentor nadere informatie over de herkansingsregeling.. 4

5 Cijfers De rapportcijfer De rapportcijfers komen als volgt tot stand. Rapportcijfer 1 = het resultaat van alle behaalde cijfers in periode 1, op één decimaal. Rapportcijfer 2 = het resultaat van alle behaalde cijfers in periode 2, op één decimaal. Rapportcijfer 3 = het resultaat van alle behaalde cijfers in periode 3, op één decimaal. Rapportcijfer 4 = het resultaat van alle behaalde cijfers in periode 4, op één decimaal. Het eindcijfer wordt afgekapt, dit betekent dat het eerste cijfer na de komma telt. Een 5,45 wordt een 5,4 = 5. Het eindrapport = rapportcijfer 1 (1x) + rapportcijfer 2 (1x) + rapportcijfer 3 (2x) + rapportcijfer 4 (2x) : 6 Rapport 1, telt 1x 6,5 6,5x1= 6,5 Rapport 2, telt 1x 5,1 5x1=5,1 Rapport 3, telt 2x 8,0 8x2=16 Rapport 4, telt 2x 7,3 7x2=14,6 Eindcijfer 42,2:6= 7,0 > 7 Cijfers eindexamenkandidaten Leerlingen die deze cursus eindexamen afleggen hebben geen gewoon rapport. Zij werken met een examendossier. De toetsen die gelden voor het examendossier worden omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (het PTA). Deze toetsen vormen samen het schoolexamencijfer (SE). Het schoolexamencijfer vormt samen met het cijfer behaalt bij het centraal examen (CE) het eindcijfer. Betekenis van de cijfers 1 Zeer slecht 2 Slecht 3 Zeer onvoldoende 4 Onvoldoende 5 Bijna voldoende 6 Voldoende 7 Ruim voldoende 8 Goed 9 Zeer goed 10 Uitmuntend Aantal cijfers Voor alle klassen (met uitzondering van de eindexamenklassen) geldt het onderstaand overzicht. 1 uurs vakken (1 uur per week) Minimaal 2 cijfers per periode, waarvan tenminste 1 repetitie. 2 en 3 uurs vakken (2 of 3 uur per week) Minimaal 3 cijfers per periode, waarvan tenminste 1 repetitie. Overige vakken (4 uur of meer per week) Minimaal 4 cijfers per periode, waarvan tenminste 2 repetities. Onderliggende behaalde resultaten De onderliggende resultaten, die samen het rapport of schoolexamencijfer vormen, zijn in te zien via internet. Rapporten Na periode 1, 2 en 3 ontvangt de leerling, in aanwezigheid van hun ouders, het rapport via de mentor bij het mentorspreekuur. Na periode 4 ontvangt de leerling het eindrapport met daarop de beslissing voor het volgende cursusjaar. Leerlingen uit MAVO 4, HAVO 5 en VWO 6 ontvangen 3 rapporten met daarop hun gemiddeld schoolexamencijfer (SE). Het derde en laatste rapport van eindexamenkandidaten bevat de resultaten van de afsluitende vakken en het SE cijfer. 5

6 Afsluitende vakken en het combinatiecijfer Wat zijn afsluitende vakken? In het MAVO en de Tweede Fase HAVO en VWO zijn er vakken zonder centraal schriftelijk eindexamen. Deze vakken worden afsluitende vakken genoemd. De vakken worden afgesloten in leerjaar 3 voor het MAVO, in leerjaar 4 voor het HAVO en in leerjaar 4 en 5 voor het VWO. Afsluitende vakken schema anw Algemene natuurwetenschappen (VWO) ckv Culturele kunstzinnige vorming (HAVO en VWO) kcv Klassieke culturele vorming (bij gymnasium) kv1 Kunstvakken 1 (Mavo) ma/maat Maatschappijleer (MAVO, HAVO, VWO) lo Lichamelijke opvoeding (MAVO, HAVO, VWO) afdeling afsluitend vak resultaat opgenomen in combinatiecijfer MAVO 3 kv1 V of G n.v.t. opmerkingen ma minimaal 6 n.v.t. MAVO 4 Sectorwerkstuk minimaal voldoende n.v.t. HAVO 4 CKV V of G nee maat minimaal 6 ja HAVO 5 lo V of G nee literatuur cijfer nee telt mee bij Nederlands profielwerkstuk minimaal 6 ja VWO 4 CKV V of G nee (atheneum) KCV minimaal 6 Ja (gymnasium) maat minimaal 6 ja VWO 5 anw minimaal 6 ja VWO 6 lo V of G nee literatuur cijfer nee telt mee bij Nederlands profielwerkstuk minimaal 6 ja 6

7 Het combinatiecijfer De afsluitende vakken (behalve lichamelijke opvoeding) vormen, samen met het resultaat van het profielwerkstuk in de 2 e fase Havo en Vwo, het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer telt mee als cijfer voor het eindexamen. Het MAVO kent geen combinatiecijfer. Combinatiecijfer 5 HAVO Het combinatiecijfer voor leerlingen uit 5 HAVO bestaat uit: het eindresultaat van het vak maatschappijleer en het resultaat van het profielwerkstuk. Combinatiecijfer 6 VWO (Atheneum en Gymnasium) In 6 VWO bestaat het combinatiecijfer uit: het eindresultaat van het vak maatschappijleer het eindresultaat van het vak algemene natuurwetenschappen het resultaat van het profielwerkstuk het eindresultaat van het vak KCV (alleen bij gymnasium). Combinatiecijfer HAVO maatschappijleer profielwerkstuk Combinatiecijfer Atheneum maatschappijleer anw profielwerkstuk Combinatiecijfer Gymnasium KCV maatschappijleer anw profielwerkstuk 7

8 De eindbeoordeling (de bevordering) Bij de laatste rapportvergadering wordt de eindbeoordeling besproken. Bij de beoordeling wordt de eindexamennorm (zie boekje Maartmededelingen voor eindexamenkandidaten) gebruikt als uitgangspunt. Een leerling die is blijven zitten, wordt niett automatischh bevorderd naar een hogerr leerjaar. Bij bevordering naar een ander niveau of leerjaar (mavo, havo, vwo) wordtt besproken of de bevordering verstandig is. De ouders en de leerling worden op de hoogte gesteld van de voorgenomen bevordering en de voorgenomen bevorderingg wordt met de ouders besproken. Eindexamenkandidaten volgen de zak en slaagregeling s zoals vermeldt in het examenreglement Maartmededelingen voor eindexamenkandidaten. Clusters Bij het toepassen van de normen worden de vakken in clusters (groepen) geplaatst. De cijfers van de vakken in clusterr 1 en 2 tellen mee bij de beoordeling. De cijfers van de vakken in clusterr 3 moeten afgesloten worden met een voldoende v (minstens een 6,0). De resultaten van de vakken in cluster 3 tellen niet mee als compensatiepunten. Extra vakken tellen niet mee bij de bevordering. Cluster 1 Telt mee bij de bevordering (incl. uitslag VAS toetsen) Cluster 2 Telt mee bij de bevordering Cluster 3 Moet voldoende wordenn afgesloten. Wordt niet gebruikt voor compensatiepunten. Nederlands Engels Wiskunde (A/B) Duits, Frans Geschiedenis Aardrijkskunde Economie, Management en organisatie (M&O) Biologie Natuurkunde (nask1), Scheikunde Grieks en Latijn (Gymnasium) Tekenen anw, maatschappijleer en KCV Lichamelijke opvoeding, sportklas Kunstvakken (kv1, ckv) Algemene natuur en wetenschappen (anw, alleen VWO) 8

9 Wanneer ben je bevorderd? Je bent bevorderd bij: Alle cijfers voldoende 1 vijf en de rest voldoende (Maximaal 1 vijf in cluster 1) 2 vijven en de rest voldoende (Maximaal 1 vijf in cluster 1) 1 vier en de rest voldoende (de vier mag niet in cluster 1 zitten) 1 vijf en 1 vier en de rest voldoende (Maximaal 1 vijf in cluster 1, de vier mag niet in cluster 1 zitten) Voorwaarde: Het gemiddelde van alle cijfers in cluster 1 en 2 moet het cijfer 6,0 zijn. De cijfers van de vakken in cluster 3 kunnen niet als compensatiepunten worden gebruikt. Indien de leerlingen niet aan de eisen voldoet, wordt de leerling niet bevorderd. Besprekingen Mentorspreekuur (voor ouders en leerling) N.a.v. het rapport nodigt de mentor de ouders en de leerling uit voor het mentorspreekuur. Tijdens dit spreekuur praat de mentor over de vorderingen van de leerling en geeft advies over het spreken van vakdocenten op het vakdocentenspreekuur. De leerlingen hebben aan de hand van een reflectieformulier met de mentor een reflectiegesprek gevoerd. Vakdocentenspreekuur (voor ouders) Ouders kunnen d.m.v. een aanvraagformulier een gesprek met de vakdocent aanvragen. Tijdens het vakdocentenspreekuur spreken de ouders met de vakdocent over de resultaten van de leerling. Natuurlijk kunnen ouders altijd met de mentor, vakdocent of afdelingsleider op een ander moment een afspraak maken voor een gesprek. Leerlingenbespreking De directie kan een leerling bij zeer bijzondere omstandigheden in bespreking brengen en een uitgestelde bevordering toestaan. Ouders kunnen hiertoe ook bij de directie een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen. De besprekingen hebben altijd een vertrouwelijk karakter. De uitkomst van de bespreking wordt teruggekoppeld aan ouders en leerlingen. Het besluit is bindend. Revisievergadering Een revisievergadering (opnieuw kijken naar de beoordeling) vindt plaats indien na de eindvergadering blijkt dat er nieuwe gegevens omtrent de resultaten van de leerling beschikbaar zijn, die op de leerlingenbespreking zelf onbekend waren. Ouders en leerlingen kunnen hiertoe ook bij de directie een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen. 9

10 Nieuwe exameneisen Voor de eindexamenleerlingen komt er per jaar een extra eis bij (t/m examenjaar 2016) naast de al geldende exameneisen. Wij vinden het zinvol om hier extra aandacht aan te besteden. Daarom voor iedereen de onderstaande overzichten. Eerst in tekstvorm, daarna in een schema. Met ingang van examenjaar 2013 Alle leerlingen moeten gemiddeld minstens een 5,50 halen (een gemiddelde van 5,49 is onvoldoende!) voor het Centraal Examen (CE). Een leerling is niet bevorderd als het gemiddelde cijfer voor alle vakken, waar centraal examen in wordt gedaan, lager is dan 5,5. Afsluitende vakken moeten beoordeeld zijn met minstens een 6 of hoger of met voldoende of goed. Voor leerlingen in HAVO, Atheneum en Gymnasium geldt tevens: Maximaal één 5 als eindcijfer voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde (A/B). Voor leerlingen zonder wiskunde A/B geldt dat maximaal één 5 voor Nederlands en Engels behaald mag worden. Met ingang van examenjaar 2014 Alle leerlingen moeten gemiddeld minstens een 5,50 halen (een gemiddelde van 5,49 is onvoldoende!) voor het Centraal Examen (CE). Een leerling is niet bevorderd als het gemiddelde cijfer voor alle vakken, waar centraal examen in wordt gedaan, lager is dan 5,5. Afsluitende vakken moeten beoordeeld zijn met minstens een 6 of hoger of met voldoende of goed. Voor leerlingen in het MAVO geldt tevens: Voor de rekentoets en Nederlands moet minstens een 5,0 behaald voor worden. Voor leerlingen in HAVO, Atheneum en Gymnasium geldt tevens: Maximaal één 5 als eindcijfer voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde (A/B). Voor leerlingen zonder wiskunde A/B geldt dat maximaal één 5 voor Nederlands en Engels behaald mag worden. Voor de rekentoets moet minstens een 5,0 behaald worden. Met ingang van examenjaar 2015 Geldt hetzelfde als examenjaar Met ingang van examenjaar 2016 Alle leerlingen moeten gemiddeld minstens een 5,50 halen (een gemiddelde van 5,49 is onvoldoende!) voor het Centraal Examen (CE). Een leerling is niet bevorderd als het gemiddelde cijfer voor alle vakken, waar centraal examen in wordt gedaan, lager is dan 5,5. Afsluitende vakken moeten beoordeeld zijn met minstens een 6 of hoger of met voldoende of goed. Voor leerlingen in het MAVO geldt tevens: Voor Nederlands moet minstens een 5,0 behaald worden. Voor de rekentoets moet minstens een 6,0 behaald worden. Voor leerlingen in HAVO, Atheneum en Gymnasium geldt tevens: Maximaal één 5 als eindcijfer voor de basisvakken Rekentoets, Nederlands, Engels en wiskunde (A/B). Voor leerlingen zonder wiskunde A/B geldt dat maximaal één 5 voor de rekentoets, Nederlands en Engels behaald mag worden. De rekentoets valt vanaf 2016 onder de basisvakken. 10

11 Schema extra exameneisen 2013 t/m 2016 MAVO Afsluitende vakken: Kunstvakken 1 (kv1) Maatschappijleer (ma) Kv1: Voldoende en Kv1: Voldoende Kv1: Voldoende Gemiddelde van de cijfers behaald bij het Centraal examen Nederlands Rekentoets 5,50 of hoger Niet van toepassing Niet van toepassing 5,50 of hoger 5,0 of hoger 5,0 of hoger 5,50 of hoger 5,0 of hoger 6,0 of hoger HAVO Afsluitende vakken: Culturele kunstzinnige vorming (ckv) Gemiddelde van de cijfers behaald bij het Centraal Examen (CE) Basisvakken: Nederlands Engels Wiskunde A/B Rekentoets Maatschappijleer (ma) CKV: Voldoende en CKV: Voldoende CKV: Voldoende vijf bij Nederlands en Engels. vijf bij Nederlands en Engels. vijf bij Nederlands, Engels en rekentoets. Niet van toepassing. 5,0 of hoger Rekentoets valt v.a onder de basisvakken. VWO Afsluitende vakken: Culturele kunstzinnige vorming (CKV) Ath. Gemiddelde van de cijfers behaald bij het Centraal Examen (CE) Basisvakken: Nederlands Engels Wiskunde A/B Rekentoets Klassieke culturele vorming (KCV) Gym. Maatschappijleer (ma) Algemene natuurwetenschappen (anw) CKV ath.: Voldoende KCV gym.: 6 of hoger Anw: 6 of hoger en CKV ath.: Voldoende KCV gym.: 6 of hoger Anw: 6 of hoger CKV ath.: Voldoende KCV gym.: 6 of hoger Anw: 6 of hoger vijf bij Nederlands en Engels. vijf bij Nederlands en Engels. vijf bij Nederlands, Engels en rekentoets. Niet van toepassing. 5,0 of hoger Rekentoets valt v.a onder de basisvakken. 11

BEVORDERINGSNORMEN. www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl

BEVORDERINGSNORMEN. www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl BEVORDERINGSNORMEN 2014 2015 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017

BEVORDERINGSNORMEN. Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017 BEVORDERINGSNORMEN 2017 2018 Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017 1 Bevorderingsnormen 2017-2018 Inhoud Inleiding... 4 Rapporten... 4 Rapport 1, 2, 3 en 4... 4 De weging per rapportperiode...

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Alle vakken op de lessentabel tellen mee. Voor de vakken lichamelijk opvoeding en Culturele en Kunstzinnige Vorming wordt de beoordeling

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

Overgangsregelingen Sint Vituscollege

Overgangsregelingen Sint Vituscollege Overgangsregelingen Sint Vituscollege 2018-2019 Inhoud Opmerkingen vooraf... 2 Overgangsnormen eerste klassen...... 4 Overgangsnormen tweede klassen... 5 Overgangsnormen derde klassen... 7 Overgangsnormen

Nadere informatie

I. Examencommissie pag. 2. II. Reglement : Begrippen pag Algemene bepalingen pag Overige bepalingen pag. 6

I. Examencommissie pag. 2. II. Reglement : Begrippen pag Algemene bepalingen pag Overige bepalingen pag. 6 INHOUDSOPGAVE I. Examencommissie pag. 2 II. Reglement 2014-2015: Begrippen pag. 3 1. Algemene bepalingen pag. 3 2. Overige bepalingen pag. 6 III. Examenoverzicht pag. 7 I. DE EXAMENCOMMISSIE -.. 2014-2015

Nadere informatie

Overgangsregelingen Sint Vituscollege

Overgangsregelingen Sint Vituscollege Overgangsregelingen Sint Vituscollege 2017-2018 Inhoud Opmerkingen vooraf... 2 Overgangsnormen voor 1 atheneum-havo en 1 gymnasium... 5 Overgangsnormen tweede klassen... 8 Overgangsnormen derde klassen...

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Bijlage 3 Overgangsnormen

Bijlage 3 Overgangsnormen Bijlage 3 Overgangsnormen De rapportcijfers worden bepaald conform de afspraken over weging van toetsen, zoals elders in de schoolgids staat vermeld. Daarnaast geldt het volgende: - de cijfers worden rekenkundig

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Algemeen: De cijfers van alle vakken worden meegenomen in de overgangsbepaling; De cijfers worden op hele getallen afgerond; Bij het vak rekenen wordt een 5 óf lager meegeteld als een 5; Indien een leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2018-2019 12 juli 2018 Preambule Over het bevorderen van leerlingen naar een hoger leerjaar wordt (m.u.v. leerjaar 1) beslist tijdens de docentenvergadering op basis van de eindcijfers

Nadere informatie

Beste examenleerling,

Beste examenleerling, Beste examenleerling, In dit document vind je een aantal belangrijke data vóór de examens, het overzicht van de examens per afdeling en de zak-slaagregeling per afdeling. Let op: via je teamleider krijg

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Locatie Stationslaan. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium

Bevorderingsnormen. Locatie Stationslaan. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium In dit document wordt beschreven wanneer een leerling is bevorderd naar een volgend schooljaar. Bij situaties waarin de regeling niet voorziet beslist

Nadere informatie

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2018/2019. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak*

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2018/2019. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* Examendossier Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2018/2019 Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* * Onderdeel 2 van dit PTA wordt per 1 oktober apart gepubliceerd op de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

Beste examenleerling,

Beste examenleerling, Beste examenleerling, In dit document vind je een aantal belangrijke data vóór de examens, het overzicht van de examens per afdeling en de zak-slaagregeling per afdeling. Let op: via je teamleider krijg

Nadere informatie

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling 2015-2016 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo. Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.25 april (overdag) HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt:

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt: Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2018-2019 D. Schregardus (examensecretaris) Versie 180920.1 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

exameninformatie voor ouders

exameninformatie voor ouders exameninformatie voor ouders Geachte ouders, In dit document vindt u een aantal belangrijke data vóór de examens, het overzicht van de examens per afdeling en de zak-slaagregeling per afdeling en informatie

Nadere informatie

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling.

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling. BEVORDERINGSREGELING 2016 2017 Deze bevorderingsregeling bestaat uit een algemeen gedeelte waarna de verschillende bevorderingsnormen volgen. In het algemene gedeelte wordt een aantal zaken genoemd dat

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2016 Maandag 14 september 2015 Goede voorbereiding Hoe Wat Wanneer 1 Hoe doet Daphne Schippers het?! aandacht of afleiding! precies weten en veel oefenen! Topprestatie! SE examen

Nadere informatie

MAVO 3 en 4 cursus

MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2018-2019 D. Schregardus (examensecretaris) Versie 180920.1 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie-

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. maandag 4 september 2017

Informatieavond 4 havo. maandag 4 september 2017 Informatieavond 4 havo maandag 4 september 2017 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.15 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie over bovenbouw English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2020 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Bevorderingsbeleid Rapportage Bevorderingsnorm Revisie Doubleren

Bevorderingsbeleid Rapportage Bevorderingsnorm Revisie Doubleren Bevorderingsbeleid Rapportage Driemaal per jaar krijgen alle leerlingen met uitzondering van examenleerlingen een rapport met een cijfer voor het voortschrijdend gemiddelde. Bij dit cijfer wordt de tweede

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN VWO

DIVERSE REGELINGEN VWO DIVERSE REGELINGEN VWO 2 DE VAKKEN EN HET EXAMEN: Schoolexamen en Alleen schoolexamen Centraal Examen CKV Overige vakken ANW Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Informatica Wiskunde-D TOETSING In de

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

b. afwijzen: Bij afwijzen doet de docentenvergadering een uitspraak over het vervolgtraject.

b. afwijzen: Bij afwijzen doet de docentenvergadering een uitspraak over het vervolgtraject. Overgangsnormen onderbouw leerjaar 2 en 3 mavo/havo/vwo Algemeen Het rapportcijfer geeft steeds de actuele stand van zaken weer, dat wil zeggen het gewogen gemiddelde van alle toetsen die tot dat moment

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo

Informatieavond 5 havo Informatieavond 5 havo dinsdag 8 september 2015 Van harte welkom Programma 20.15 20.25 20.35 20.45 Algemene Informatie Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking met de

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 5 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 5 havo dinsdag september 201 Van harte welkom Programma 20.15 20.25 20.35 20.45 Algemene Informatie Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking met de mentor

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Locatie Winschoten. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium

Bevorderingsnormen. Locatie Winschoten. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium In dit document wordt beschreven wanneer een leerling is bevorderd naar een volgend schooljaar. In situaties waarin de regeling niet voorziet beslist

Nadere informatie

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h A. DEFINITIES 1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die les geven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

In het onderstaande vindt u/vind je alle informatie die van toepassing is op rapportage en bevordering voor het lopende schooljaar.

In het onderstaande vindt u/vind je alle informatie die van toepassing is op rapportage en bevordering voor het lopende schooljaar. Almere, oktober 2012 Geachte ouders, beste leerling, In het onderstaande vindt u/vind je alle informatie die van toepassing is op rapportage en bevordering voor het lopende schooljaar. We nodigen u/ je

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Instemming MR

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Instemming MR Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2018-2019 Instemming MR INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 6 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

Rapportage en bevordering onderbouw

Rapportage en bevordering onderbouw Rapportage en bevordering onderbouw Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2017-2018 t-havo/vwo Versie: 01-11-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 3 KLAS 1 T/HAVO 4 KLAS 1 HAVO/VWO - ATHENEUM 5 KLAS 1 VWO - GYMNASIUM 6 KLAS 2 HAVO 7 KLAS 2 VWO

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw

OVERGANGSNORMEN vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw OVERGANGSNORMEN 2018-2019 vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS MAASLAND EN VMBO ONDERBOUW 3 MAASLAND EN VMBO ONDERBOUW 4 VMBO

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016-2017 Algemene regels: Alle klassen werken volgens een officieel toetsreglement; Alle cijfers behouden een decimaal; We werken met een doorlopend gemiddelde; Voor de vaststelling

Nadere informatie

Bevorderingsbeleid. In uitzonderlijke gevallen kan de directie een leerling bevorderen die volgens de bevorderingsnorm niet is bevorderd.

Bevorderingsbeleid. In uitzonderlijke gevallen kan de directie een leerling bevorderen die volgens de bevorderingsnorm niet is bevorderd. Bevorderingsbeleid Rapportage Driemaal per jaar krijgen leerlingen van klas 1 t/m 6 een rapport met een periodecijfer en een cijfer voor het voortschrijdend gemiddelde. Bij beide cijfers wordt de tweede

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie

Overgangsnormen Groene Driehoek klas 1 en 2 ( )

Overgangsnormen Groene Driehoek klas 1 en 2 ( ) Overgangsnormen Groene Driehoek klas 1 en 2 (2016-2017) Algemene bepalingen - Jaargemiddelde: Het doorlopend jaargemiddelde is het gewogen gemiddelde van alle meetellende resultaten die voor een bepaald

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2017/2018. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak*

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2017/2018. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* Eamendossier Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2017/2018 Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* * Onderdeel 2 van dit PTA wordt per 1 oktober apart gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2018-2019 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2018-2019 R.S.G. Tromp Meesters 1. Inleiding Beste 5havo examenkandidaten, Vorig jaar hebben jullie

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

Bonaventuracollege. Bevorderingsnormen onderbouw. Instemming door de Medezeggenschapsraad op 27 september Ingangsdatum 1 oktober 2018.

Bonaventuracollege. Bevorderingsnormen onderbouw. Instemming door de Medezeggenschapsraad op 27 september Ingangsdatum 1 oktober 2018. Bonaventuracollege Bevorderingsnormen onderbouw Instemming door de Medezeggenschapsraad op 27 september 2018. Ingangsdatum 1 oktober 2018. Uitgangspunten 1. De bevorderingsnormen vormen met de kwaliteit

Nadere informatie

Regels voor bevordering

Regels voor bevordering Regels voor bevordering 1 1 Algemeen gedeelte 1.1 toetsing Het minimum aantal toetsen per vak wordt bij de aanvang van het schooljaar gepubliceerd. De vakgroepen streven ernaar de toetsen zo goed mogelijk

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

VWO 6. Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor. Vragen na afloop of bij de mentor

VWO 6. Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor. Vragen na afloop of bij de mentor WELKOM! Welkom! VWO 6 Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor Vragen na afloop of bij de mentor Examenjaar Examenreglement PTA en PTA-toetsen SE-kaart Slaag/zakregeling

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2018/2019 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie