EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium"

Transcriptie

1 PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo. Bladel, 1 oktober

2 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemene bepalingen 3 3. Schoolexamen (SE).5 4. Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) Overgangsnormen 8 6. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

3 2. ALGEMENE BEPALINGEN Dit eindexamenreglement is vastgesteld door het bevoegd gezag ter uitvoering van artikel 31 van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO. Dit eindexamenbesluit ligt bij de sectoradministratie van de school ter inzage. Voor de examenklassen is er een op schrift gesteld examenreglement beschikbaar. Dit wordt in het examenjaar (5havo of 6vwo) uiterlijk 1 oktober aan de kandidaat uitgereikt. Voor de voorexamenklassen (4 havo, 4 vwo en 5 vwo) is verkorte versie van dit examenreglement beschikbaar. Op de website van school staat het uitgebreide examenreglement. Uiterlijk 1 oktober van het betreffende leerjaar krijgt de leerling een verkorte versie van het reglement en het vakspecifieke programma van toetsing en afsluiting van dat betreffende leerjaar Begrippen Het bevoegd gezag De directeur Examenkandidaat Examinator : het schoolbestuur van het Pius X-College : de directeur onderwijs en begeleiding of diens plaatsvervanger : de leerling die toegelaten is tot de 2 e Fase : de docent die belast is met het geven van onderwijs in enig leerjaar, waarover het schoolexamen zich uitstrekt. Examenadviescommissie: een commissie die bestaat uit drie leden: de directeur onderwijs, de Secretaris eindexamen en een teamleider (niet van de betrokken afdeling) Commissie van Beroep: beroepscommissie die bestaat uit drie leden, die aangewezen worden door het bevoegd gezag; de leden zijn geen lid van het bestuur, van de directie of docent aan de school; de commissie wordt voor 1 oktober van het betreffende examenjaar vastgesteld Schoolexamen : dat deel van het eindexamen waarvoor de school verantwoordelijk is wat inrichting en opgaven betreft Schoolexamen-toetsweek: door school georganiseerde toetsweek op 5 havo en 6 vwo aan het einde van een toetsperiode Centraal Examen : centraal schriftelijk examen (cse), deel van het eindexamen waarvoor de Minister van Onderwijs verantwoordelijk is wat inrichting en opgaven betreft Toetsing : Hieronder wordt verstaan een toets met schriftelijke of mondelinge vragen, de praktische opdrachten, en het profielwerkstuk. Profiel : een samenhangend onderwijsprogramma dat voorbereidt op een groep van verwante opleidingen in het hoger onderwijs; de mogelijke profielen zijn: - Cultuur en Maatschappij - Economie en Maatschappij - Natuur en Gezondheid - Natuur en Techniek Gemeenschappelijk deel: vakken waarin alle leerlingen, ongeacht het gekozen profiel, examen Profielwerkstuk : Handelingsdeel : ANW CKV KCV LO M&O NLT FI IF afleggen afsluitende opdracht met een presentatie/gesprek, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn voor het gekozen profiel totaal van de verplichte activiteiten voor een vak, die niet met een cijfer worden gewaardeerd, maar met de kwalificatie naar behoren afgerond dienen te worden : Algemene Natuurwetenschappen : Culturele en Kunstzinnige Vorming : Klassieke Culturele Vorming : Lichamelijke Opvoeding : Management en Organisatie : Natuur, leven en technologie : Filosofie : Informatica 3

4 2.2. Indeling en afnemen van het eindexamen Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit: - een schoolexamen (SE) - een centraal schriftelijk examen (CE) - zowel een schoolexamen als een centraal examen. Het schoolexamen HAVO en VWO omvat mede een profielwerkstuk, dat betrekking heeft op tenminste één vak dat deel uitmaakt van het examenpakket van de leerling. Het schoolexamen wordt afgenomen volgens een programma van toetsing en afsluiting (het PTA). De daarin opgenomen stofomschrijving is onder voorbehoud. Als er van de stofomschrijving moet worden afgeweken zullen leerlingen en ouders hiervan in kennis worden gesteld. Het wordt jaarlijks voor 1 oktober samen met het examenreglement door het bevoegd gezag vastgesteld en voor 1 oktober aan de examenkandidaten bekend gemaakt. Het schoolexamen begint in het vierde leerjaar HAVO en VWO en wordt uiterlijk een week voor de aanvang van het centraal schriftelijk examen afgesloten. Met in acht neming van het bepaalde in art. 32 van het Eindexamenbesluit heeft een kandidaat op HAVO of VWO het schoolexamen afgerond als: - CKV en LO zijn beoordeeld als voldoende of goed ; - de praktische opdrachten en toetsen van de overige vakken uit het algemeen gedeelte, het profieldeel en het vrije deel, zoals aangegeven in het programma van toetsing en afsluiting, zijn afgelegd en derhalve voor deze vakken een eindcijfer is verkregen; en - de handelingsdelen van de door de kandidaat gevolgde vakken naar behoren zijn afgerond; - het profielwerkstuk een eindbeoordeling heeft. Een kandidaat kan pas deelnemen aan het Centraal Schriftelijk Examen als zijn Schoolexamen afgerond is. Het centraal schriftelijk eindexamen wordt in het laatste leerjaar afgenomen volgens de examenprogramma s, zoals die vastgesteld zijn door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en onder de voorwaarden die door hem worden gesteld. De examenkandidaten van 5 HAVO en 6 VWO krijgen voor 1 oktober uitgereikt: - het examenreglement - het programma van toetsing en afsluiting schoolexamen (PTA) - de data van de centrale examens. Deze gegevens zijn ook te vinden op de website van de school. 2.3 t/m 2.6 Onder de punten 2.3 t/m 2.6 vindt u op de website - in het examenreglement 2 e fase 6 vwo schooljaar het reglement met betrekking tot onregelmatigheden, de examenadviescommissie, de commissie van beroep en de geheimhouding. 4

5 3. SCHOOLEXAMEN 3.1. Algemeen Het schoolexamen wordt afgenomen overeenkomstig de artikelen 32 tot en met 35 van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO. b. Het schoolexamen bestaat uit: - theoretische toetsen - praktische opdrachten - handelingsdelen - een profielwerkstuk c. Het schoolexamen wordt opgebouwd vanaf het vierde leerjaar. De inhoud en de resultaten ervan worden neergelegd in het examendossier. Voor ieder vak geldt, dat het schoolexamen begint in het leerjaar, waarin het onderwijs in dat vak wordt gegeven. d. Het schoolexamen eindigt uiterlijk een week voor de aanvang van het centraal schriftelijk examen. e. De leerlingen krijgen voor aanvang van de betreffende schoolexamen-toetsweek een persoonlijk rooster met daarop de vakken, tijden en plaatsen waar de toetsen worden afgenomen. De leerlingen en hun ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de juiste plaats. f. Elke leerling is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de juiste (hulp)middelen die zijn toegestaan Indeling schoolexamen a. Het schoolexamen kent toetsen in 4h, 4v en 5v en b. drie toetsperioden in 5h en 6v (af te sluiten met een schoolexamen-toetsweek aan het einde van elke periode (toetsweken in november 2016, januari 2017, maart 2017)) c Vakken die niet tenminste 25% van het schoolexamencijfer hebben verzameld in de voorexamenklassen moeten aan de drie schoolexamen-toetsweken meedoen. Vakken die 25% of meer van het schoolexamencijfer hebben verzameld in de voorexamenklassen moeten aan ten minste twee van de drie schoolexamen-toetsweken meedoen. d Vakken zonder centraal schriftelijk examen worden afgesloten in het laatste jaar waarin ze op de lessentabel voorkomen e. Het profielwerkstuk (PWS) wordt gemaakt volgens de richtlijnen in de profielwerkstukbrochure De beoordeling - Elke theoretische toets of praktische opdracht alsmede het pws wordt gewaardeerd met een cijfer uit de schaal van cijfers van 1 tot en met 10 met de daartussen liggende cijfers op 1 decimaal nauwkeurig. - De handelingsonderdelen bij een vak vormen een volwaardig onderdeel van het schoolexamen en moeten voldoende of goed worden afgerond. - De vakken CKV en LO dienen met voldoende of goed te worden afgesloten. - Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van alle cijfers voor toetsen en/of praktische opdrachten. Als dat gemiddelde een cijfer met twee decimalen is, wordt de tweede decimaal, als die 4 of lager is naar beneden en als die 5 of hoger is naar boven afgerond. (Voorbeeld: 5,45 5,5) - Is het resultaat van het schoolexamen tevens eindcijfer (voor een vak met alleen een School Examen en geen Centraal Examen) ten behoeve van de slaag-/zakregeling dan wordt het gewogen gemiddelde van toetsen en praktische opdrachten afgerond tot een geheel getal. Hierbij wordt in twee stappen afgerond (bv. 5,45 wordt 5.5 wordt eindcijfer 6). Voor de volledige afrondingsregels zie - De examinator stelt de kandidaat zo spoedig mogelijk na iedere toets, praktische opdracht of ieder handelingsdeel van het schoolexamen op de hoogte van het resultaat. - Voor de aanvang van het centraal schriftelijk examen krijgen de kandidaten de eindcijfers schoolexamen op schrift gesteld. - Het zogenaamde combinatiecijfer bevat op het vwo de eindcijfers van het profielwerkstuk, maatschappijleer en anw en voor de havo de eindcijfers van het profielwerkstuk en maatschappijleer. T.a.v. het combinatiecijfer geldt dat de samenstellende delen hiervan (dus de cijfers voor de desbetreffende vakken en het pws) geen van alle lager mogen zijn dan 3 ½. 5

6 - Als de opgave fout is dan krijgen de leerlingen het maximale aantal punten voor die opgave toegekend Handelingsdelen - Aan de kandidaat worden schriftelijk richtlijnen, beoordelingscriteria en inleverdata ter hand gesteld bij de opdracht tot het handelingsdeel. - Is de beoordeling van het handelingsdeel niet naar behoren, dan stellen de examinatoren de kandidaat in de gelegenheid het handelingsdeel opnieuw te doen tot tenminste de beoordeling naar behoren kan worden gegeven. - Tot de handelingsdelen worden ook gerekend de opdrachten voor Loopbaan en begeleiding. - Bij niet tijdig inleveren geldt dat de kandidaat voor het betreffende vak het recht op herkansing in die periode kan verliezen. Daarnaast wordt hem/haar de toegang tot alle lessen ontzegd tot dat de kandidaat de opdracht naar behoren heeft voltooid. De daardoor gemiste lestijd wordt ingehaald. 3.5 Praktische opdracht - Praktische opdrachten worden afgenomen en beoordeeld zoals in de regeling per vak hierna is aangegeven. - Bij niet tijdig inleveren tijdens de voorexamenjaren geldt dat de kandidaat hem/haar, na overleg met de teamleider, de toegang tot de lessen worden ontzegd totdat de kandidaat de opdracht naar behoren heeft voltooid. De daardoor gemiste lestijd wordt ingehaald. Ook kan voor het betreffende onderdeel het cijfer 1.0 worden toegekend. - Bij niet tijdig inleveren tijdens het examenjaar geldt dat de kandidaat voor het betreffende vak het recht op herkansing in het betreffende leerjaar kan verliezen. Daarnaast kan hem/haar, na overleg met de teamleider, de toegang tot alle lessen worden ontzegd tot dat de kandidaat de opdracht naar behoren heeft voltooid. De daardoor gemiste lestijd wordt ingehaald. Ook kan voor het betreffende onderdeel het cijfer 1.0 worden toegekend Profielwerkstuk - Het concept profielwerkstuk moet ingeleverd worden voor de in de PWS-brochure genoemde datum. - Het profielwerkstuk wordt beoordeeld volgens richtlijnen in de pws-brochure maar in ieder geval vóór aanvang van de derde toetsperiode examenjaar 5h/6v (maart). De beoordeling resulteert in een cijfer. - Aan de kandidaten worden schriftelijk richtlijnen voor het maken van een profielwerkstuk en beoordelingscriteria ter hand gesteld. - De kandidaat is verplicht een logboek van zijn werkzaamheden voor het profielwerkstuk bij te houden, overeenkomstig de gegeven richtlijnen. 3.7 t/m 3.12 Deze punten hebben betrekking op verhindering, ziekte en gedragsregels tijdens de schoolexamen toetsweken in havo 5 en vwo 6. Tevens staat daaronder opgenomen informatie over klachten, inzien van schoolexamenwerk, herkansingen en herexamen schoolexamen. De tekst van deze punten kunt u vinden op de website van de school in het Examenreglement 2 e fase 5 havo en 6 vwo Doubleren in de 2 e Fase Bij doubleren vervallen alle SE-resultaten m.u.v. de SE-eindresultaten van die vakken, die in het betreffende leerjaar in het kader van het Schoolexamen met een voldoende zijn afgesloten. Het cijfer voor de praktische opdracht kan in overleg met de betreffende vakdocent blijven staan Slotbepaling schoolexamen In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur onderwijs en begeleiding. 6

7 4. HET CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN Onder hoofdstuk 4 staan vermeld welke zaken van belang zijn bij het afleggen van het centraal schriftelijk eindexamen (CE) in havo 5 of vwo 6. 7

8 5. Bevorderingsnorm van 4 vwo naar 5 vwo. Hierbij wordt alleen gekeken naar de vakken met een CE en/of SE - De bevorderingsnorm is afgeleid van de slaag-zakregeling van het Centrale Examen - Alle vakken geven een jaarcijfer gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van een aantal toetsen met een vooraf bepaalde weging; het jaarcijfer wordt afgerond op 1 decimaal (bv 6,45 wordt eindcijfer 6; 6,50 wordt eindcijfer 7) - Alle vakken wegen even zwaar, m.u.v. de vakken die niet afsluiten met een eindcijfer (CKV, LO, LV). De kernvakken zijn: Nederlands Engels Wiskunde A,B,C Een leerling is bevorderd: 1a als alle eindcijfers 6 of hoger zijn of 1b als er op de lijst 1x5 voorkomt en alle andere cijfers 6 of hoger zijn of 1c als er op de lijst 1x4, of 2x5, of 1x4 én 1x5 voorkomt waarvan maximaal 1x5 in de kernvakken en het gemiddelde van de examenvakken 6 of hoger is. en 2 als CKV met tenminste een voldoende is beoordeeld Een leerling valt in de bespreking: 1 als in de kernvakken 1x4 of 2x5 voorkomt en er geen andere onvoldoendes op de lijst voorkomen en het gemiddelde van alle examenvakken 6 of hoger is Of 2 als op de lijst 3x5 voorkomt (waarvan maximaal 1x5 in de kernvakken) en het gemiddelde van alle examenvakken 6 of hoger is. Of 3 als op de lijst 1x4, of 2x5, of 1x4 én 1x5 voorkomt (waarvan maximaal 1x5 in de kernvakken en het gemiddelde van alle examenvakken lager dan 6 is) Of 4 Als CKV met een onvoldoende is beoordeeld. Afwijzen in alle andere gevallen NB: Voor de leerlingen die vanaf het schooljaar examen doen telt ook de rekentoets mee. (zie in het vakspecifieke gedeelte onder het kopje Rekenen.) Opmerking: Opm. Leerlingen die de school gaan verlaten en voor een of meerdere vakken nog achterstand hebben, krijgen voor dat / die vak(ken) geen cijfer. 8

9 6. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Onderstaande vakken hebben in 4 vwo (schooljaar ) geen toetsen die meetellen voor het examendossier: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks, Latijn, Wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, Natuurkunde, scheikunde, biologie, Economie, Management en Organisatie, Muziek, Beeldende vorming De volgende vakken hebben in 4 vwo wél toetsen die meetellen voor het examendossier Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde D, Natuur-leven-en-Technologie, Informatica en Algemene Natuurwetenschappen. 9

10 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Aardrijkskunde Afdeling: 4 vwo Schooljaar: Omschrijving Vorm Gewicht opmerkingen Jaarcijfer 4 vwo op 1 decimaal 25% Jaarcijfer, omvat alle toetsen, so s, excursie rivierengebied en overige opdrachten waarvoor cijfers gegeven worden. Hierbij geldt de weging: -toetsen 3x -so s 1x Schoolexamentotaal 4 vwo schooljaar % 10

11 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Geschiedenis Afdeling: 4 vwo Schooljaar: Omschrijving Vorm Gewicht opmerkingen PRAKTISCHE OPDRACHT Mond 10% N.a.v. de behandelde leerstof houdt de leerling 1x dit schooljaar als lid van een groepje een presentatie. Beoordeling volgens een bij de leerlingen bekend model. Deze presentatie telt alleen mee voor het P.T.A.-cijfer, niet voor het jaargemiddelde. Gemiddelde van de 6 gemaakte proefwerken in 4 vwo. Schr. 20% Jaargemiddelde = PTA TT-cijfer 4V Schoolexamentotaal 4 vwo schooljaar % Jaargemiddelde + P.O = P.T.A.-cijfer 4V 11

12 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Wiskunde D Afdeling: 4 vwo Schooljaar: Omschrijving Vorm Gewicht opmerkingen Jaarcijfer 4 vwo op 1 decimaal nauwkeurig. Jaarcijfer bestaat uit minimaal 5 toetsen. S 10 % Schoolexamentotaal 4 vwo schooljaar % 12

13 Vak: NLT (Natuur, leven en technologie) Afdeling: 4 vwo Schooljaar: PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Augustus juli 2017 Omschrijving duur Vorm Gewicht Herkans Baar Nlt1-v101 Nvt Divers 1 Nee Forensisch onderzoek Nlt3-v121 Drinkwater, lekker belangrijk Nvt Divers 1 Nee opmerkingen In overleg kunnen meerdere modules in leerjaar 4 t/m 6 geëxamineerd worden: elke module heeft een gelijke weging voor het SE (1/n. n= aantal modules) Nlt1-v103 Rijden onder invloed Nvt Divers 1 Nee Schoolexamentotaal 4 vwo schooljaar % 13

14 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Informatica Afdeling: 4 vwo Schooljaar: Omschrijving Vorm Gewicht opmerkingen Het gemiddelde van de gemaakte toetsen = Jaarcijfer 4 Vwo op 1 decimaal Nvt 20% Minimaal 6 toetsen met weging 2 of 3 Schoolexamentotaal 4 vwo schooljaar % 14

15 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Algemene oriëntatie op de natuurwetenschappen (ANW) Afdeling: 4 vwo Schooljaar: Omschrijving Vorm Gewicht opmerkingen Jaarcijfer 4 vwo op 1 decimaal 100 % Jaarcijfer omvat alle toetsen, so s en overige opdrachten waarvoor cijfers gegeven worden. Schoolexamentotaal 4 vwo schooljaar % 15

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 HAVO. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: HAVO

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 HAVO. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: HAVO PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: HAVO EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 HAVO Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld door het bevoegd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO. Schooljaar 2015-2016. PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel. afdeling: VWO

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO. Schooljaar 2015-2016. PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel. afdeling: VWO PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel afdeling: VWO EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO Schooljaar 2015-2016 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld door het bevoegd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 5 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 5 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 5 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 HAVO. Schooljaar 2015-2016. PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel. afdeling: HAVO

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 HAVO. Schooljaar 2015-2016. PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel. afdeling: HAVO PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel afdeling: HAVO EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 HAVO Schooljaar 2015-2016 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld door het bevoegd

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 5 VWO / Gymnasium. Schooljaar 2015-2016. PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel. afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 5 VWO / Gymnasium. Schooljaar 2015-2016. PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel. afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 5 VWO / Gymnasium Schooljaar 2015-2016 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak*

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* Eamendossier Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017 Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* * Onderdeel 2 van dit PTA wordt per 1 oktober apart gepubliceerd op de website

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2009 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O./V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2014/2015 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum VOORWOORD Bergen NH, september 2016 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2016-2017 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2015/2016 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2015 2018 Programma van Toetsing en Afsluiting V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in het V.W.O..

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 vwo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

Vossiusgymnasium. Examenreglement. Vernieuwde Tweede Fase 4 e klas

Vossiusgymnasium. Examenreglement. Vernieuwde Tweede Fase 4 e klas Vossiusgymnasium Examenreglement Vernieuwde Tweede Fase 4 e klas 2011 2012 Vossiusgymnasium 4 e klas cursus 2011-2012 Inhoud : blz.1 1. PTA-rooster blz. 2 2. Examenreglement blz. 3 t/m 8 3. Bijlage 1:

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

P.T.A. vwo 6. 2 de fase. reglement

P.T.A. vwo 6. 2 de fase. reglement 1 P.T.A. reglement 2016-2017 2 de fase oktober 2016 vwo 6 1 2 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING, 2015-2016 Vwo 6 I. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1 Dit programma van toetsing en afsluiting (PTA) vormt

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

Ook de slaag-/zakregeling staat in dit boekje vermeld. Dan weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen.

Ook de slaag-/zakregeling staat in dit boekje vermeld. Dan weet je precies waar je aan moet voldoen om je diploma mavo/vmbo-tl te behalen. Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O.

Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: 2016 2019 Inhoud A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte blz. 4 1. Het examen in het V.W.O. blz. 4 2. Het Profielwerkstuk blz. 5 3.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Ouderavond. Welkom! Ouderavond. Dhr. T. Krikken Mevr. K. Waltjé

Ouderavond. Welkom! Ouderavond. Dhr. T. Krikken Mevr. K. Waltjé Welkom! Dhr. T. Krikken tmkk@zaam.nl Mevr. K. Waltjé kawe@zaam.nl 1 Mentoraat Eerste aanspreekpunt op school over algemeen welbevinden, studievraagstukken Individuele gesprekjes LOB: Loopbaan Oriëntatie

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2011/2012 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2011 2014 Programma van Toetsing en Afsluiting V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in het V.W.O.

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo 2016-2017 BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo Bevordering in 4 havo, 4 en 5 vwo Begrippen 1. Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld. 2. De vakken

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Infoboekje Tweede Fase

Infoboekje Tweede Fase Infoboekje Tweede Fase Uitgave augustus 2015 VOORWOORD Dit infoboekje heeft betrekking op de Tweede Fase en is bestemd voor docenten en leerlingen van de scholengemeenschap Sint Ursula in Horn. In deze

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2016-2017 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 1 Examencommissie De examencommissie is als volgt samengesteld: voorzitter:

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM per schooljaar 2016-2017 ALGEMEEN Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren of dezelfde klas in een afdeling meer dan eenmaal

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 5 HAVO. Schooljaar 2015-2016 PIUS X-COLLEGE. Tuinstraat 1 5531 GK Bladel

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 5 HAVO. Schooljaar 2015-2016 PIUS X-COLLEGE. Tuinstraat 1 5531 GK Bladel PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: HAVO EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 5 HAVO Schooljaar 2015-2016 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld door het bevoegd

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo 2013-2014 BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo Bevordering in 4 havo, 4 en 5 vwo Begrippen 1. Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld. 2. De vakken

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo

Informatieavond 5 havo Informatieavond 5 havo dinsdag 8 september 2015 Van harte welkom Programma 20.15 20.25 20.35 20.45 Algemene Informatie Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking met de

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie