Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming"

Transcriptie

1 Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium

2 Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College hanteert bij rapportage, advisering, bevordering en doorstroming. Volgens deze regels zullen de leerlingen aan het einde van het cursusjaar wel of niet bevorderd worden naar de volgende klas. Ondanks de grote hoeveelheid regels en cijfers in dit boekje is de beoordeling geen automatisme geworden. Er wordt niet alleen gekeken naar de lijst met cijfers, maar zeker ook naar de leerling. In bijzondere gevallen kan de lerarenvergadering besluiten van de regels af te wijken. drs. B.J. Breukink - de Vin plaatsvervangend rector

3 Bevorderingsnormen Algemeen a. De vakken worden verdeeld in twee groepen: groep a: alle vakken behalve muziek, sportoriëntatie, KC-oriëntatie. groep b: de vakken muziek, sportoriëntatie, KC-oriëntatie. Indien in een leerjaar tekenen en handvaardigheid gevolgd worden, geldt alleen het rekenkundig afgeronde gemiddelde van deze beide vakken als cijfer voor een a-vak. Voor leerlingen in -mavo, -havo, -vwo en -vwo tellen als b-vakken levensbeschouwing en de (examen)vakken waarvoor geen schoolexamen of schoolexamen en centraal examen wordt afgelegd. Voor deze vakken geldt ook regel f. b. De beslissing over bevordering wordt genomen aan de hand van cijfers voor de vakken in groep a en groep b afzonderlijk. De cijfers op het eindrapport zijn samengesteld uit het gewogen gemiddelde van alle toetscijfers. Het eindcijfer is een afgerond cijfer, bijvoorbeeld:.9 wordt eindcijfer ;.0 wordt eindcijfer 6. In de overgangsvergadering worden beslissingen genomen op basis van deze eindcijfers, tekorten en compensatiepunten. Onder een tekort wordt verstaan het aantal punten beneden de 6. Dus x is één tekort; x is twee tekorten; x is twee tekorten enz. Het laagste cijfer dat we op het rapport zetten in leerjaar en is het cijfer. Voor elk leerjaar is een tabel opgesteld aan de hand waarvan besluiten worden genomen. De in de tabellen genoemde cijfers zijn steeds cijfers uit groep a. c.. Een leerling die geen enkele onvoldoende heeft, is bevorderd.. Een leerling met één of meer onvoldoendes kan in bepaalde gevallen toch bevorderd worden. Meestal zijn daarvoor dan compensatiepunten vereist. Dit zijn de cijfers 7, 8, 9 en 0 voor de vakken uit groep a, die respectievelijk,, en compensatiepunten opleveren. Voor de compensatiepunten geldt de volgende regel: indien er x compensatiepunten nodig zijn, moeten die x punten gehaald worden uit de cijfers van minimaal x - vakken. Deze regel geldt niet voor de bevordering naar -havo en 6-vwo.. Voor levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding en ckv geldt dat het cijfer van slechts één van deze vakken maximaal compensatiepunt kan opleveren. Voor tekenen of handvaardigheid of als beide vakken gevolgd worden het gemiddelde van deze vakken, geldt dat het cijfer maximaal compensatiepunt kan opleveren.

4 d. Bij bevordering van een zwaardere naar een lichtere afdeling kunnen volgens de bevorderingsnormen één of meer cijfers met een punt worden verhoogd (zie b.v. de normen voor de overgang van -vwo naar -havo. Zulke verhogingen worden niet op het rapport vermeld. e. In de hierna opgenomen tabellen staat aangegeven wanneer een leerling bevorderd is. Heeft een leerling onvoldoendes, of een combinatie van onvoldoendes, die niet in de tabel genoemd worden, dan is deze leerling niet bevorderd. f. Het cijfer voor één of meer vakken uit groep b mag niet lager zijn dan. Bovendien moet voor bevordering het gemiddelde van de cijfers voor de vakken uit groep b tenminste. zijn. Als groep b slechts één vak betreft, moet het eindcijfer voor dat vak tenminste 6 zijn. g. De lerarenvergadering heeft de bevoegdheid om een leerling die bevorderd is met tekorten, een taak of een opdracht op te leggen zodat die in de zomervakantie een leemte in kennis of kunde op kan vullen. h. De leerling die bevorderd is van -mavo naar -mavo, van -havo naar -havo of van -vwo naar 6-vwo met een cijfer lager dan een.0 voor de rekentoets wordt verplicht in het examenjaar een rekenmodule te volgen. i. Een leerling die plaats neemt in een vwo- resp. havo-klas kan alleen bij uitzondering tijdens het schooljaar overstappen naar een havo-, resp. mavoklas of -groep indien - de betrokken afdelingsleiders positief adviseren; - de overstap niet plaatsvindt later dan half november; - de groepsgrootte het toelaat. j. In geval van langdurige ziekte of in andere bijzondere gevallen kan de lerarenvergadering besluiten van deze regels af te wijken.

5 Cijfers en rapportage. Voor een theoretische toets, een proefwerk, een werkstuk, een presentatie, een praktische opdracht, een schriftelijke overhoring wordt een cijfer gegeven (met valentie, of ) of een beoordeling onvoldoende, voldoende, goed of naar behoren.. In alle leerjaren tellen voor alle vakken de cijfers vanaf het begin t/m het einde van het schooljaar mee voor het eindrapport.. De leerlingen krijgen twee rapporten: het kerstrapport in december en het eindrapport aan het einde van het schooljaar.. Cijfers van leerlingen kunnen bekeken worden op onze website Daar kunnen leerlingen en ouders vervolgens met hun schoolaccount Magister activeren. Advisering Leerlingen die het niveau van een bepaalde volgende klas niet aankunnen, krijgen uiterlijk in maart een advies voor een ander niveau. Bij de advisering wordt gekeken naar kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Naast cijfers wordt uitgegaan van de volgende criteria: mate van zelfstandigheid (plannen van werk, discipline, reflectie) inzet (omgaan met huiswerk, oppakken van (extra) taken, ambitie) vaardigheden (omgaan met taal, omgaan met informatie, onderzoek, presenteren) intellectuele capaciteiten (omgaan met complexe problemen, abstractievermogen, tempo) Indien in twee opeenvolgende jaren bij de overgang hetzelfde advies voor een bepaalde afdeling gegeven wordt en dat advies ook de tweede keer niet wordt opgevolgd, mag die klas niet gedoubleerd worden. Voorwaarden voor opstromen Leerlingen die de wens hebben op te stromen, geven dit schriftelijk, uiterlijk in maart aan bij hun mentor en afdelingsleider. De lerarenvergadering heeft de bevoegdheid om te bepalen of een leerling die bevorderd is, kan worden toegelaten tot een hoger niveau. Bij de advisering wordt gekeken naar kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Naast cijfers wordt uitgegaan van de volgende criteria: mate van zelfstandigheid (plannen van werk, discipline, reflectie) inzet (omgaan met huiswerk, oppakken van (extra) taken, ambitie) vaardigheden (omgaan met taal, omgaan met informatie, onderzoek, presenteren) intellectuele capaciteiten (omgaan met complexe problemen, abstractievermogen, tempo)

6 Regels voor doubleren a. Doubleren wordt alleen toegestaan indien de lerarenvergadering dat zinvol acht op grond van werkhouding en/of capaciteiten van de betreffende leerling. b. Het is een leerling niet toegestaan meer dan éénmaal dezelfde klas te doubleren, ongeacht de afdeling. c. Het is een leerling niet toegestaan twee achtereenvolgende leerjaren (ongeacht de afdeling) te doubleren. d. Regel c. geldt niet voor het achtereenvolgens doubleren van een voor- eindexamen- en een eindexamenklas in havo en vwo. Beroepsmogelijkheid Wanneer (ouders van) een leerling bezwaar maken tegen een beslissing van de rapportenvergadering dan kunnen zij revisie aanvragen. Zij maken dit schriftelijk kenbaar bij de afdelingsleider door middel van een gemotiveerd bezwaar. De directie beoordeelt of sprake is van nieuwe feiten, die alsnog moeten worden meegewogen in de besluitvorming. Is dat het geval, dan wordt er opnieuw een rapportenvergadering gehouden. Daarna kan, wanneer de revisie niet naar tevredenheid is afgewikkeld, een klacht aan de klachtencommissie worden voorgelegd. 6

7 Bevordering naar klas Algemeen In brugjaar vindt de niveaubepaling plaats voor de leerlingen in de mavo/havo- en havo/atheneumklassen. De niveaubepaling komt als volgt tot stand: docentenvergadering in maart formuleert een voorlopige enkelvoudige niveaubepaling docentenvergadering in juni formuleert de definitieve niveaubepaling. Bij de bepaling van het niveau wordt gebruik gemaakt van: de resultaten van de gedifferentieerde toetsen voor de vakken: ne - fa - en - m&m - wi - m&n de resultaten van de reguliere toetsen de op pagina genoemde criteria. Bij bevordering geldt voor de brugklassen van elk niveau: het vak m&m krijgt het gewicht van twee vakken uit groep a. Een onvoldoende voor dit vak telt dus twee keer mee, maar compensatiepunten voor dit vak tellen ook voor twee.. Leerlingen uit de brugklas die niet bevorderd kunnen worden naar het e leerjaar van hetzelfde niveau, kunnen worden toegelaten tot klas van een niveau lager indien aan de normen van de bevordering van het betreffende niveau is voldaan met de toepassing van de regel, dat in dit geval de cijfers voor maximaal vier vakken met één punt verhoogd mogen worden. Indien na deze verhogingen de leerling volgens de tabel bevorderd kan worden, wordt hij/zij toegelaten tot klas van een niveau lager.. Bij bevordering van -gymnasium/-be naar -atheneum geldt het volgende; In het geval van -gymnasium mag het rapportcijfer voor het vak kcv met één punt verhoogd worden. In het geval van -BE mag het rapportcijfer w&t met één punt verhoogd worden. 7

8 A. Tabel voor bevordering van -mavo/-mavo/havo naar -mavo voor de a-vakken 7 bevordering is bespreekbaar bij minstens 6 compensatiepunten B. Tabel voor bevordering van -mavo/havo naar -havo Het gemiddelde van de cijfers van de gedifferentieerde toetsen van alle vakken samen op havo niveau moet minimaal 6. zijn. Het gemiddelde van de cijfers op mavo niveau moet minimaal 7. zijn. Voor allebei de niveaus geldt dat voor de afzonderlijke vakken ne - en - wi het gemiddelde van de cijfers van de gedifferentieerde toetsen minimaal 6.0 moet zijn. voor de a-vakken 7 bevordering is bespreekbaar bij minstens 6 compensatiepunten 8

9 C. Tabel voor bevordering van -havo/-havo/atheneum naar -havo voor de a-vakken 7 bevordering is bespreekbaar bij minstens 6 compensatiepunten D. Tabel voor bevordering van -havo/atheneum naar -atheneum Het gemiddelde van de cijfers van de gedifferentieerde toetsen van alle vakken samen op atheneum niveau moet minimaal 6. zijn. Het gemiddelde van de cijfers op havo niveau moet minimaal 7. zijn. Voor allebei de niveaus geldt dat voor de afzonderlijke vakken ne - en - wi het gemiddelde van de cijfers van de gedifferentieerde toetsen minimaal 6.0 moet zijn. voor de a-vakken 7 bevordering is bespreekbaar bij minstens 6 compensatiepunten 9

10 E. Tabel voor bevordering van -gymnasium/bèta excellent naar -gymnasium/bèta excellent voor de a-vakken 7 bevordering is bespreekbaar bij minstens 6 compensatiepunten 0

11 Bevordering naar klas Algemeen. Bij bevordering geldt: het vak m&m krijgt het gewicht van twee vakken uit groep a. Een onvoldoende voor dit vak telt dus voor twee, maar compensatiepunten voor dit vak tellen ook voor twee.. Bij bevordering moet de verplichte maatschappelijke stage naar behoren afgerond zijn: mavo uur, havo 8 uur en vwo 8 uur.. Leerlingen uit klas die niet bevorderd kunnen worden naar het e leerjaar van hetzelfde niveau, kunnen worden toegelaten tot klas van een niveau lager indien aan de normen van de bevordering van het betreffende niveau is voldaan met de toepassing van de regel, dat in dit geval de cijfers voor maximaal vier vakken met één punt verhoogd mogen worden. Indien na deze verhogingen de leerling volgens de tabel bevorderd kan worden, wordt hij/zij toegelaten tot klas van een niveau lager.. Bij bevordering van -gymnasium/-atheneum w&t naar atheneum geldt het volgende; In het geval van -gymnasium; het rapportcijfer kcv is samengesteld uit een cijfer Grieks en een cijfer Latijn; één van die cijfers mag met één punt verhoogd worden. Voorbeeld: rapportcijfer kcv telt bij overgang van gymnasium naar atheneum als en 6. In het geval van -atheneum w&t; het rapportcijfer w&t mag met één punt verhoogd worden.

12 A. Tabel voor bevordering van -mavo naar -mavo voor de a-vakken 7 bevordering is bespreekbaar bij minstens 6 compensatiepunten B. Tabel voor bevordering van -havo/-havo w&t naar -havo Een leerling kan niet bevorderd worden naar -havo bij meer dan één vijf voor de kernvakken (en, ne, wi). voor de a-vakken 7 bevordering is bespreekbaar bij minstens 6 compensatiepunten

13 C. Tabel voor bevordering van -atheneum naar -atheneum Een leerling kan niet bevorderd worden naar -atheneum bij meer dan één vijf voor de kernvakken (en, ne, wi). voor de a-vakken 7 bevordering is bespreekbaar bij minstens 6 compensatiepunten D. Tabel voor bevordering van -gymnasium/-atheneum w&t naar -gymnasium/-atheneum w&t Een leerling kan niet bevorderd worden naar -gymnasium/-atheneum w&t bij meer dan één vijf voor de kernvakken (en, ne, wi). Bij bevordering geldt: het vak kcv (leergebied van de vakken Latijn, Grieks en klassieke cultuur) krijgt het gewicht van twee vakken uit groep a. Een onvoldoende voor dit vak telt dus twee keer mee, maar compensatiepunten voor dit vak tellen ook voor twee. voor de a-vakken 7 bevordering is bespreekbaar bij minstens 6 compensatiepunten

14 Bevordering naar mavo Algemeen In -mavo volgen de leerlingen 6 of 7 examenvakken. Voor de overgang van -mavo naar -mavo worden alle vakken aan het eind van de e klas gesplitst in vier delen:. de verplichte en gekozen examenvakken + maatschappijleer voor maximaal één van deze vakken mag het cijfer zijn;. kunstvakken en het portfolio met daarin alle lob-onderdelen moeten naar behoren afgerond zijn;. lichamelijke opvoeding voor lo moet minimaal het cijfer 6 behaald zijn;. overige vakken voor deze vakken moet het gemiddelde tenminste. zijn;. de verplichte maatschappelijke stage moet naar behoren afgerond zijn (tenminste 0uur). -havo naar -mavo Leerlingen uit -havo die niet bevorderd kunnen worden naar -havo, kunnen worden toegelaten tot -mavo, indien aan de normen voor bevordering van -mavo naar -mavo is voldaan met toepassing van de regel, dat in dit geval de cijfers voor alle vakken met één punt verhoogd mogen worden. De vakken uit -havo worden in drie delen gesplitst:. de verplichte en gekozen examenvakken ( +evt. 7 e vak);. overige vakken;. lichamelijke opvoeding: voor lo moet minimaal het cijfer 6 behaald zijn. De leerling moet in -mavo de vakken maatschappijleer ( toetsen) en kunstvakken (enkele opdrachten) inhalen. Tevens maakt de leerling een opdracht voor lob. Daarnaast geldt dat van de gekozen vakken in mavo het op twee decimalen afgeronde rapportcijfer van havo met punt wordt verhoogd. Dit verhoogde cijfer telt voor 0% van het SE-eindcijfer.

15 Bevordering naar -havo Tabel voor bevordering van -havo naar -havo De leerling kiest bij bevordering naar -havo voor één van de vier profielen. Naast het gegeven dat bevordering volgens bovenstaande tabel mogelijk moet zijn, geldt dat: de leerling voor maximaal één van de vakken in het profieldeel het cijfer mag hebben; de leerling voor maximaal één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde het cijfer mag hebben; bij keuze voor wiskunde B het cijfer voor wiskunde minimaal 7 moet zijn; bij keuze voor natuurkunde het cijfer voor natuurkunde minimaal 7 moet zijn; de verplichte maatschappelijke stage naar behoren afgerond moet zijn (tenminste 8 uur). -vwo naar -havo. Maximaal vier van de te kiezen vakken waarin de leerling Centraal Examen doet, mogen met één punt verhoogd worden.. De aangepaste lijst wordt getoetst aan de bevorderingsnormen van -havo naar -havo.

16 Bevordering naar -vwo Tabel voor bevordering van -vwo naar -vwo De leerling kiest bij bevordering naar -vwo voor één van de vier profielen. Naast het gegeven dat de bevordering volgens bovenstaande tabel mogelijk moet zijn, geldt dat: de leerling voor maximaal één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde het cijfer mag hebben; bij keuze voor één van de N-profielen het gemiddelde van de eindcijfers van de gekozen vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie minimaal een 6. moet zijn; de verplichte maatschappelijke stage naar behoren afgerond moet zijn (tenminste 6 uur). -gymnasium naar -gymnasium of atheneum. Indien een leerling uit -gymnasium bevorderd wil worden naar -gymnasium, dus naar een richting in -vwo met één of twee klassieke talen, dan tellen de cijfers voor beide klassieke talen voor de bevordering mee.. Indien een leerling uit -gymnasium bevorderd wil worden naar -atheneum, dus naar een richting in -vwo zonder klassieke talen, dan worden de rapportcijfers voor Latijn en Grieks gemiddeld en afgerond op een geheel getal. Dit afgeronde cijfer telt mee voor de bevordering. Als dit afgeronde cijfer een onvoldoende oplevert, mag één van de klassieke talen voor de middeling met één punt verhoogd worden. 6

17 Bevordering naar -havo Tabel voor bevordering van -havo naar -havo Naast het gegeven dat de bevordering volgens bovenstaande tabel mogelijk moet zijn, geldt dat: het gemiddelde van de vakken waarin de leerling Centraal Examen doet minimaal. moet zijn; de leerling voor maximaal één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde het cijfer mag hebben; indien een leerling drie vijven heeft dan mogen dat maximaal twee vijven zijn voor vakken waarin Centraal Examen gedaan wordt; de leerling voor de vakken lo en ckv minimaal het cijfer 6 behaald moet hebben; de leerling de handelingsdelen naar behoren heeft afgerond; de verplichte maatschappelijke stage naar behoren afgerond moet zijn (tenminste 0 uur). 7

18 Bevordering naar -vwo Tabel voor bevordering van -vwo naar -vwo Naast het gegeven dat bevordering volgens bovenstaande tabel mogelijk moet zijn, geldt dat: het gemiddelde van de vakken waarin de leerling Centraal Examen doet minimaal. moet zijn; de leerling voor maximaal één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde het cijfer mag hebben; de leerling voor de vakken lo en ckv minimaal het cijfer 6 behaald moet hebben; de leerling de handelingsdelen naar behoren heeft afgerond; de verplichte maatschappelijke stage naar behoren afgerond moet zijn (tenminste uur); bij doorstromen van wi-a naar wi-c het eindcijfer SE en het rapportcijfer (voor afronding) worden verhoogd met een 0.. 8

19 Bevordering naar 6-vwo Tabel voor bevordering van -vwo naar 6-vwo Naast het gegeven dat de bevordering volgens bovenstaande tabel mogelijk moet zijn, geldt dat: het gemiddelde van de vakken waarin de leerling Centraal Examen doet minimaal. moet zijn; de leerling voor maximaal één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde het cijfer mag hebben; indien een leerling drie vijven heeft dan mogen dat maximaal twee vijven zijn voor vakken waarin Centraal Examen gedaan wordt; de leerling voor de vakken lo en ckv minimaal het cijfer 6 behaald moet hebben; de leerling de handelingsdelen naar behoren heeft afgerond. de verplichte maatschappelijke stage naar behoren afgerond moet zijn (tenminste 0 uur). 9

20 Na je examen doorstromen? Doorstroming houdt in dat je met een diploma behaald in mavo of havo door wilt gaan in respectievelijk havo of vwo. In het algemeen is een vereiste dat de sector / het profiel waarin je examen hebt gedaan, aansluit bij het profiel dat je wilt kiezen in de nieuwe afdeling. Bovendien wordt advies gevraagd aan al je docenten van het examenjaar. Aan het begin van het examenjaar in -mavo of -havo verstrekt de decaan informatie over procedure doorstroom van mavo naar havo of van havo naar vwo. A. -mavo naar -havo Wie een mavo-diploma heeft behaald, kan worden toegelaten tot -havo. De leerling moet aan de volgende eisen voldoen: De leerling heeft minimaal een 6.8 behaald voor het gemiddeld eindexamencijfer mavo; Wanneer een leerling in zeven vakken examen heeft gedaan, mag hij/zij een 7e vak wegstrepen om zijn gemiddelde op 6.8 te houden. Vakken die de leerling in -havo zal volgen, mogen uiteraard niet weggestreept worden. De leerling heeft in elk geval wiskunde of Frans of Duits in zijn mavo-pakket; De leerling heeft van zijn docenten in -mavo een positief advies gekregen; Indien de leerling een profiel kiest waardoor hij één of meer vakken krijgt die hij in -mavo niet gevolgd heeft, vraagt de decaan advies aan de docent die de leerling in -mavo heeft lesgegeven. Als dit advies negatief is, wordt de leerling afgeraden het vak/profiel te kiezen. Een leerling die met een nieuw vak begint in -havo haalt in de zomervakantie de achterstand in dit vak in; De leerling die in -havo wiskunde kiest, volgt na de kerstvakantie een wiskundemodule en maakt een toets over de behandelde stof. B. -havo naar -vwo Wie een havo-diploma heeft behaald kan worden toegelaten tot -vwo. De leerling moet dan aan de volgende eisen voldoen. De leerling heeft in elk geval wiskunde A of wiskunde B in zijn havo-pakket De leerling heeft Duits of Frans in zijn havo-pakket De leerling dient het profielwerkstuk te upgraden naar vwo-niveau dan wel een nieuw profielwerkstuk te maken. De leerling heeft voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde slechts één maal het cijfer 6 behaald; voor de andere vakken moet het cijfer 7 of hoger zijn. De leerling krijgt vrijstelling voor de vakken anw, ckv en maatschappijleer. Het combinatiecijfer is het cijfer voor het profielwerkstuk. Wanneer de meerderheid van de docenten, of tenminste twee van de docenten in vakken van het toekomstig profieldeel, een negatief advies uitbrengt, wordt de leerling niet toegelaten. Wie -havo heeft gedoubleerd wordt niet toegelaten tot -vwo. Wie wel wordt toegelaten mag niet doubleren in -vwo. 0

Overgangsregelingen Sint Vituscollege

Overgangsregelingen Sint Vituscollege Overgangsregelingen Sint Vituscollege 2018-2019 Inhoud Opmerkingen vooraf... 2 Overgangsnormen eerste klassen...... 4 Overgangsnormen tweede klassen... 5 Overgangsnormen derde klassen... 7 Overgangsnormen

Nadere informatie

Overgangsregelingen Sint Vituscollege

Overgangsregelingen Sint Vituscollege Overgangsregelingen Sint Vituscollege 2017-2018 Inhoud Opmerkingen vooraf... 2 Overgangsnormen voor 1 atheneum-havo en 1 gymnasium... 5 Overgangsnormen tweede klassen... 8 Overgangsnormen derde klassen...

Nadere informatie

De leerling is bevorderd naar een volgend jaar indien:

De leerling is bevorderd naar een volgend jaar indien: 25-09-2017 De leerling is bevorderd naar een volgend jaar indien: Het gemiddelde van het eindrapport een cijfer 6,0 is of hoger, waarbij geldt dat alle vakken gelijkelijk tellen; er maximaal drie onvoldoendes

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

De leerling is bevorderd naar een volgend jaar indien:

De leerling is bevorderd naar een volgend jaar indien: De leerling is bevorderd naar een volgend jaar indien: het gemiddelde van de niet-afgeronde eindcijfers is een 6,0 of hoger, waarbij geldt dat alle vakken gelijkelijk tellen; er maximaal drie tekortpunten

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

compensatie tekort 2 tekort 3 tekort 4 tekort 5 of meer

compensatie tekort 2 tekort 3 tekort 4 tekort 5 of meer Bevorderingsnormen Het aantal tekortpunten wordt als volgt bepaald: het cijfer 5 levert 1 punt tekort het cijfer 4 levert 2 punten tekort, etc. Alle gevolgde vakken tellen mee. Bij de bevorderingsvergadering

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2017-2018 t-havo/vwo Versie: 01-11-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 3 KLAS 1 T/HAVO 4 KLAS 1 HAVO/VWO - ATHENEUM 5 KLAS 1 VWO - GYMNASIUM 6 KLAS 2 HAVO 7 KLAS 2 VWO

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het laatste rapportcijfer

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2018/2019 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling.

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling. BEVORDERINGSREGELING 2016 2017 Deze bevorderingsregeling bestaat uit een algemeen gedeelte waarna de verschillende bevorderingsnormen volgen. In het algemene gedeelte wordt een aantal zaken genoemd dat

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2017-2018 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. Elke leerling

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2019-2020 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Bevorderingsreglement

Bevorderingsreglement Bevorderingsreglement Wateringse Veld College Schooljaar 2017 2018 Definitief Inleiding: 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. Leerlingen die niet rechtstreeks zijn

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD 2018-2019 Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde. Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Overgangs- en doorstroomnormen

Overgangs- en doorstroomnormen Overgangs- en doorstroomnormen april 2018 1 Inhoud Algemeen... 3 Overgangsnormen klas 1 naar 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar 3... 5 Overgangsnormen klas 3 naar 4... 6 Overgangsnormen klas 4 naar 5...

Nadere informatie

MAVO plus, leerjaar 2

MAVO plus, leerjaar 2 MAVO plus, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2016-2017 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Een leerling

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h A. DEFINITIES 1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die les geven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2018-2019 12 juli 2018 Preambule Over het bevorderen van leerlingen naar een hoger leerjaar wordt (m.u.v. leerjaar 1) beslist tijdens de docentenvergadering op basis van de eindcijfers

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Bijlage 3 Overgangsnormen

Bijlage 3 Overgangsnormen Bijlage 3 Overgangsnormen De rapportcijfers worden bepaald conform de afspraken over weging van toetsen, zoals elders in de schoolgids staat vermeld. Daarnaast geldt het volgende: - de cijfers worden rekenkundig

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo In dit boekje zijn de richtlijnen

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Bevorderingsregeling derde leerjaar Gemengde Leerweg

Bevorderingsregeling derde leerjaar Gemengde Leerweg sregeling derde leerjaar Gemengde Leerweg In de regels voor het bevorderen aan het einde van het schooljaar wordt gewerkt met tekortpunten en compensatiepunten. De compensatieregeling houdt in dat een

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College

Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur N.Schoot / J. van den Broek/ S. van Stipdonk Versie nummer 4 Datum versienummer 17-09-2018

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Comenius College

Bevorderingsnormen Comenius College Bevorderingsnormen Comenius College Versie 2013-2014 Leerjaar 3, 4 en 5 Zie ook www.comenius.nl / Onderwijs/ Bevorderingsnormen BEVORDERINGSNORMEN COMENIUS COLLEGE SEPTEMBER 2013 VERSIE:2013-2014 Inhoud

Nadere informatie

MAVO plus, leerjaar 2

MAVO plus, leerjaar 2 MAVO plus, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw

OVERGANGSNORMEN vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw OVERGANGSNORMEN 2018-2019 vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS MAASLAND EN VMBO ONDERBOUW 3 MAASLAND EN VMBO ONDERBOUW 4 VMBO

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase Van 4 naar 5 havo Van 4 naar 5 atheneum Van 5 naar 6 atheneum Bepalingen (voor de tweede fase) De cijfers van het eindrapport worden gevormd door het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers over het

Nadere informatie

Overgangsnormen. Bezwaarprocedure bij bevordering

Overgangsnormen. Bezwaarprocedure bij bevordering en Bevordering De docentenvergadering beslist aan het einde van het schooljaar over de voortzetting van de studie door de leerling. In principe zijn alle docenten aanwezig bij de docentenvergadering Van

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Locatie Winschoten. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium

Bevorderingsnormen. Locatie Winschoten. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium In dit document wordt beschreven wanneer een leerling is bevorderd naar een volgend schooljaar. In situaties waarin de regeling niet voorziet beslist

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2015-2016 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Een leerling

Nadere informatie

Overgangsregels vwo

Overgangsregels vwo Overgangsregels 2018-2019 vwo Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/La/En/gs/ak/wi/bi Cluster 2: mu/kvo/otn/gd/bo OVERGANGSREGELS BRUGKLAS VWO en T-VWO Een leerling is bevorderd naar (t)-vwo-2

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Versienummer

Nadere informatie

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas Overgangsnormen 2017-2018 Voor alle leerjaren zijn vaste overgangsnormen vastgesteld, die worden gebruikt bij de bepaling of een leerling toelaatbaar is een volgend leerjaar. Wij gaan uit van een zoveel

Nadere informatie

Bevorderingsnorm De bevorderingsnorm is een afgeleide van de slaag/zakregeling in het examenjaar.

Bevorderingsnorm De bevorderingsnorm is een afgeleide van de slaag/zakregeling in het examenjaar. HAVO TTO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Overgangsnormen. Bezwaarprocedure bij bevordering

Overgangsnormen. Bezwaarprocedure bij bevordering en Bevordering De docentenvergadering beslist aan het einde van het schooljaar over de voortzetting van de studie door de leerling. In principe zijn alle docenten aanwezig bij de docentenvergadering Van

Nadere informatie

Bevorderingsnormen vmbo

Bevorderingsnormen vmbo Bevorderingsnormen 2018-2019 vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland

Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland Bevorderingsnormen Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen mavo/havo... 5 Brugklassen havo/vwo... 5 Brugklassen atheneum & technasium... 7 Brugklassen gymnasium... 8

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 10/2018 Gerrit Rietveld College Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. 10/2018 Gerrit Rietveld College Pagina 2 van 20 Normen 2018-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 3 Uitgangspunten... 3 De Procedure... 4 De normen per leerjaar per afdeling... 4 Brugklassen mavo - havo... 5 Brugklassen havo... 6 Brugklassen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum Keuzegids Bevorderingsnormen klas 3 en havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Bevorderingsnormen en adviesprocedure... 4 Advies in maart... 4 Procedure eindvergadering...

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM per schooljaar 2016-2017 ALGEMEEN Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren of dezelfde klas in een afdeling meer dan eenmaal

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Bevorderingsregeling

Bevorderingsregeling Bevorderingsregeling Bevorderingsregeling College de Heemlanden per 1 augustus 2017 BEVORDERINGSREGELING 2017-2018 Daar waar onderstaand reglement niet in voorziet, beslist de afdelingsleider van het betreffende

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar, of mag/moet overstappen naar een andere afdeling. 2. Vakken Hieronder

Nadere informatie

Voor het schooljaar 2015-2016 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld.

Voor het schooljaar 2015-2016 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen Apeldoorn, 17 december 2015 Kenmerk: LYC 15/16 secr-103 Betreft: overgangsnormen 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM per schooljaar 2018-2019 ALGEMEEN Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren of dezelfde klas in een afdeling meer dan eenmaal

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Voor het schooljaar 2013-2014 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld.

Voor het schooljaar 2013-2014 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen Apeldoorn, 17 december 2013 Kenmerk: LYC 13/14 secr-108 Betreft: overgangsnormen 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor het schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

Cijfergeving in het brugjaar

Cijfergeving in het brugjaar Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op het derde rapport staat ook het eindrapport vermeld: het gemiddelde van alle in dat jaar behaalde resultaten. De eindrapportcijfers

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Algemene opmerkingen 1. Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: a. bevordering zonder meer: voldoende rapport.

Nadere informatie

MAVO plus, leerjaar 2

MAVO plus, leerjaar 2 MAVO plus, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

Overgangsregeling. Schooljaar onderbouw (leerjaren 1 t/m 3) bovenbouw (leerjaren 4 t/m 6)

Overgangsregeling. Schooljaar onderbouw (leerjaren 1 t/m 3) bovenbouw (leerjaren 4 t/m 6) Overgangsregeling Schooljaar 2018 2019 onderbouw (leerjaren 1 t/m 3) bovenbouw (leerjaren 4 t/m 6) Cartesius Lyceum Onderdeel van Esprit scholengroep 27 september 2018 1 Inhoudsopgave Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium Op het Kennemer College werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dit wil zeggen dat op elk moment het gemiddelde voor een

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Locatie Stationslaan. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium

Bevorderingsnormen. Locatie Stationslaan. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium In dit document wordt beschreven wanneer een leerling is bevorderd naar een volgend schooljaar. Bij situaties waarin de regeling niet voorziet beslist

Nadere informatie

Overgangsnormen. Johannes Fontanus College. schooljaar 2015-2016. Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium

Overgangsnormen. Johannes Fontanus College. schooljaar 2015-2016. Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium Overgangsnormen schooljaar 2015-2016 Johannes Fontanus College Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium PREAMBULE Algemeen: bij de overgang worden bepaalde regels gehanteerd

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2016 1 Versie 14 december 2016 Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie