Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo"

Transcriptie

1 Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie

2 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de gewijzigde, strengere eisen met betrekking tot het centraal examen. Wanneer ben je geslaagd? Een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het centraal examen is dat alle onderdelen van het schoolexamen zijn afgesloten. Alle cijfers en beoordelingen van die vakken moeten drie werkdagen voorafgaande aan de datum waarop het centraal examen begint doorgegeven zijn aan de DUO. Dat houdt onder andere in dat de vakken LO en CKV met een voldoende of goed zijn afgesloten. Hetzelfde geldt voor verplichtingen als LOB en internationalisering. Ook het profielwerkstuk dient met een cijfer (minimaal een 4) afgesloten te zijn. De slaagzakregeling wordt toegepast op de tot hele getallen afgeronde eindcijfers van alle vakken waarin een centraal examen is afgelegd plus alle vakken waarin alleen een schoolexamen is afgelegd. Daarbij worden op het vwo de eindcijfers van de volgende vakken of onderdelen gemiddeld. Dat wordt het zogenaamde combinatiecijfer. a) godsdienst b) maatschappijleer c) profielwerkstuk d) anw e) kcv (indien van toepassing) Geen van deze onderdelen mag een cijfer lager dan een 4 zijn. De cijfers voor deze onderdelen worden eerst afgerond op een heel getal, vervolgens gemiddeld en daarna weer afgerond op een heel getal. Een voorbeeld: 6,4 voor godsdienst wordt 6; 4,4 voor maatschappijleer wordt een 4; 5,2 voor het profielwerkstuk wordt een 5, 6,1 voor anw wordt een 6 en de 7,5 voor kcv wordt een 8. Gemiddeld is dat = 29 : 5 = eindcijfer 6! Deze laatste 6 telt mee in de slaagzakregeling. Dit combinatiecijfer kan behalve een onvoldoende ook een of meer compensatiepunten opleveren. Bij leerlingen die gekozen hebben voor ckv bestaat het combinatiecijfer uit 4 onderdelen. Artikel 21 van ons examenreglement luidt: 1. De kandidaat die het schoolexamen v.w.o. of h.a.v.o. en het centraal examen voor alle betrokken vakken heeft afgelegd, is geslaagd a. indien hij: - voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, - voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, - voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, dan wel 2

3 - voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt. b. indien geen van de eindcijfers van onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager is dan 4, en c. indien de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijke deel van elk profiel, zijn beoordeeld als voldoende of goed. d. voor de vakken die het centraal examen omvatten gemiddeld een 5,5 of hoger heeft behaald. e. maximaal één 5 als eindcijfer (gemiddelde van SE en CE) heeft gehaald voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (niet zijnde wiskunde D). f. je hebt dit cursusjaar ( ) deelgenomen aan het rekenexamen of bij de pilot in het cursusjaar een vijf of hoger gehaald. Stel een leerling heeft de volgende vakken: Engels, Nederlands, Duits, wiskunde A, scheikunde, natuurkunde, biologie en economie en het combinatiecijfer. Allereerst wordt getoetst of de leerling aan de twee nieuwe eisen voldoet d.w.z. gemiddeld over de vakken van het CE minimaal een 5,5 en voor de kernvakken hooguit één vijf. Daarna gelden de andere criteria. De leerling mag dan een 5, een 4, twee keer een 5, een 5 en een 4 hebben om toch nog te kunnen slagen. Hij moet gemiddeld over alle eindcijfers wel een 6 hebben, behalve in het geval van één 5. Enkele voorbeelden. Entl Netl Duits wisa sk na biol econ combi oordeel geslaagd gezakt geslaagd gezakt gezakt gezakt geslaagd Nieuwe eisen Met ingang van het examen 2012 geldt een aanvullende bepaling die verstrekkende consequenties heeft. Het gemiddelde van de cijfers van het centraal examen moet 5,5 of meer zijn. Er wordt niet tussentijds afgerond, de berekening vindt plaats met de cijfers op één decimaal. Bij de uitkomst geldt dat een 5,48 onvoldoende is, er wordt dus niet twee keer afgerond. 3

4 Extra vakken tellen mee als het in het voordeel is van de kandidaat, ook als hij daarmee gemiddeld een voldoende krijgt, extra vakken tellen niet mee als ze leiden tot een onvoldoende van het gemiddelde voor het centraal examen. Het is niet toegestaan om het extra vak voor het ene criterium wel mee te tellen en voor het andere niet. Het telt mee of niet. Met ingang van het examen 2013 geldt ook de zogenaamde kernvakkenregel. Dat wil zeggen dat een kandidaat voor de vakken wiskunde (A, B of C), Nederlands en Engels slechts één 5 mag hebben (Een 4 of lager mag uiteraard ook niet.) Met ingang van het examen 2014 zou het resultaat van rekenen ook in de slaagzakregeling meetellen. Deze eis is uitgesteld, maar je moet wel een examen afgelegd hebben. Er is geen minimale eis en het cijfer wordt vermeld op een bijlage. OM TE KUNNEN SLAGEN MOET DE LEERLING AAN ALLE EISEN HEBBEN VOLDAAN. Hoe werkt het met afronden? Artikel 19, lid 2 van ons examenreglement luidt: Het eindcijfer voor een vak dat zowel door het schoolexamen als het centraal examen wordt afgesloten wordt bepaald door de eindcijfers van de beide examens op te tellen en het totaal door 2 te delen. Heeft de uitkomst een eerste decimaal van 5 of hoger, dan wordt de uitkomst afgerond naar het naastgelegen hogere gehele getal. Heeft de uitkomst een eerste decimaal van 4 of lager, dan wordt de uitkomst afgerond naar het naastgelegen lagere gehele getal. Dezelfde systematiek wordt gehanteerd bij vakken die slechts een schoolexamen kennen. Anders gezegd: schoolexamencijfers voor vakken die alleen met een schoolexamen worden afgesloten, worden afgerond op een geheel getal tussen de 1 en 10. Dus: 5,45 wordt 5; 5,50 wordt 6. Bij het overgangsrapport van vwo 5 naar vwo 6 is het cijfer afgerond volgens een andere systematiek. Een 7,48 wordt dan een 7,5, afgerond als 7. Voor het examen wordt dat op grond van bovenstaande een 7,4, afgerond 7. Er kan dus sprake zijn van een klein verschil tussen het rapportcijfer en het cijfer dat telt voor het examen. Dit verschil heeft echter geen gevolgen voor het cijfer waarop de slaag/zakregeling (werkt met hele getallen) wordt toegepast. Schoolexamencijfers voor vakken die met een centraal examen worden afgesloten, worden afgerond op één decimaal. Dus: 5,44 wordt 5,4; 5,45 wordt 5,5 Vervolgens wordt dit cijfer gemiddeld met het cijfer voor het centraal examen (dat eveneens op één decimaal wordt afgerond). Dus: SE-cijfer:5,4 + CE-cijfer:5,5 = 10,9 Dit is gemiddeld 5,45. Eindcijfer wordt 5. 4

5 Herexamen vakken met alleen een schoolexamen Vooraf: de school kent een herexamen voor het schoolexamen. Alleen voor vakken die met een schoolexamen afsluiten kan één herexamen schoolexamen afgelegd worden. Het dan behaalde cijfer vervangt in de regel het eerder behaalde eindcijfer. Zie hiervoor het examenreglement van de school (artikel 15). Het herexamen gaat in principe over alle leerstof, maar de docent kan ook bepalen dat je alleen bepaalde delen overdoet. In deze gevallen telt voor de kandidaat het meest gunstige cijfer. Wanneer er een onvoldoende blijft staan, is dat je eerste onvoldoende die meegenomen moet worden bij de bepaling van de uitslag. Ook het verhogen van het eindcijfer (4 5 bijvoorbeeld) kan zinvol zijn. Maak dus, indien nodig, gebruik van de mogelijkheid herexamen SE te doen. Dit herexamen SE staat los van de herkansingen en van het herexamen na het eerste tijdvak en wordt afgenomen in april! Vergeet de vakken die je in de vierde of vijfde klas hebt afgesloten niet! (Het herexamen betreft de vakken maatschappijleer, godsdienst, anw, kcv, Spaans, BSM, informatica en wiskunde D) Kun je een extra vak in het geheel vrije deel laten vallen als het examenresultaat onvoldoende is? Ja, dat kan. Zelfs nog na het examen bij het bepalen van de uitslag. Lid 3 van artikel 48 van het examenbesluit luidt: Indien het nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken directeur en de secretaris van het eindexamen één of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen. Vervolgens staat in art. 52 lid 3 van het examenbesluit het volgende: Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan die vakken die ten minste samen een eindexamen vormen, worden de vakken die niet bij de uitslag zijn betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit. Dus als een leerling een extra examenvak in zijn vrije deel volgt en examen doet, krijgt hij normaal gesproken het cijfer op zijn cijferlijst bijgeschreven, ook als het vak niet bij de slaag/zakbepaling is betrokken. Bij tegenvallende prestaties kun je voorkomen dat het cijfer op de cijferlijst wordt geplaatst; de studielast gaat niet verloren. Kortom: extra vakken hoeven niet mee te tellen bij de bepaling van het slagen en zakken en worden desgevraagd niet vermeld op de cijferlijst. Ook voor de loting worden extra vakken niet meegerekend. Herexamen centraal examen Nadat de uitslag van het eerste tijdvak, zeg maar het centraal examen, is bepaald, mag een kandidaat, ook diegene die al geslaagd is, een herexamen afleggen in één vak naar keuze. Dit herexamen staat los van het hierboven genoemde herexamen voor vakken met alleen een schoolexamen. Voor dit examen geldt dat het hoogste cijfer telt. Een leerling kan op deze wijze nog een onvoldoende wegwerken of een extra compensatiepunt verwerven waardoor hij alsnog kan slagen. Het herexamen kan ook gebruikt worden voor cijferverbetering. Dit laatste kan vooral bij leerlingen die meedoen aan een loting belangrijk zijn. Kan een gymnasiast bij zakken nog een atheneumdiploma krijgen? Vroeger was dat in bepaalde gevallen wanneer de leerling een extra vak had mogelijk. Per 1 augustus 2011 is de wet daaromtrent gewijzigd. Een leerling kan bij de bepaling van de uitslag niet meer veranderen van de gekozen studierichting. Leerlingen die op het laatste 5

6 moment afzien van het examen gymnasium en wel de juiste vakken hebben om deel te nemen aan een atheneumexamen moeten dit regelen voordat de gegevens doorgegeven worden aan de DUO. Dat is dit jaar direct na de meivakantie. Wie er dus voor heeft gekozen om een gymnasiumexamen af te leggen kan later niet meer terugvallen op een atheneumexamen. Kan ik niet beter een havo-examen doen? Sinds de kernvakkenregeling van kracht is hebben wij een aantal keren de vraag gekregen of het mogelijk is om havo-examen te doen met een aantal vakken op vwo-niveau. In principe is dit mogelijk, maar het hangt ook af van de vakken. Hier is maatwerk geboden. Soms moeten er ook nog havotoetsen ingehaald worden. Stel dit dus tijdig aan de orde. In elk geval voor 1 maart Voor leerlingen die bang zijn dat ze niet aan de kernvakkenregeling kunnen voldoen, kan dit een oplossing zijn. Niet slagen voor je examen wat dan? Wanneer je ook na het afleggen van een herexamen niet geslaagd bent voor het examen staan je twee mogelijkheden ter beschikking. Je kunt examen doen via het VAVO-traject van het Alfacollege in Groningen. Je doet dan alleen examen in de vakken die met een onvoldoende afgesloten zijn. Je volgt dan een zogenaamde deeltijdopleiding. Wie meer wil weten over de mogelijkheden kan contact opnemen met de decaan, mevrouw Beijert, of met de sectorleider. Het is niet mogelijk om je rechtstreeks te wenden tot het Alfacollege of een andere school. Of detachering naar het Alfacollege mogelijk en wenselijk is, is aan de school, niet aan de leerling. Of je gaat opnieuw examen doen op CS Vincent van Gogh. Je hoeft dan niet alles over te doen. Je hebt een vrijstelling voor vakken waarin uitsluitend een schoolexamen hoeft te worden afgelegd, mits je voor die vakken minimaal een 6 hebt gehaald. Ook voor afgeronde handelingsdelen en praktische opdrachten met minimaal het cijfer 6 krijg je in veel gevallen vrijstelling. De hiervoor vrijgekomen tijd moet je wel vullen, want de school is verplicht afgewezen leerlingen minimaal en studielast aan te bieden van 700 uur. Als je dus het examenjaar overdoet, kun je de vrijgekomen tijd besteden aan: extra aandacht voor vakken waarin je minder goed bent extra gebruik maken van aanbod uit de vrije ruimte andere zaken in overleg met je sectorleider Bovenstaande zaken regel je met de sectorleider. Assen, 12 januari 2015 F.J. Flapper Sectorleider bovenbouw vwo 6