BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN"

Transcriptie

1 Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer Status document (concept/voorstel/besloten/van kracht. Vastgesteld in schoolleiding: Instemming / advies Medezeggenschapsraad Datum laatste statuswisseling Opmerking BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN 1. Algemeen De rapportvergadering geeft een advies aan de rector. De rector neemt vervolgens de beslissing over het wel of niet bevorderen van de leerling. A B C D Leerlingen met een onvolledig rapport worden niet bevorderd naar het volgende leerjaar. Dat betekent dat alle opdrachten en toetsen die beoordeeld worden met een cijfer afgerond moeten zijn. Een leerling mag niet vaker dan één keer doubleren in hetzelfde leerjaar van een opleiding of langer dan 3 jaar doen over 2 opeenvolgende leerjaren van eenzelfde of naast gelegen lagere opleiding. In dergelijke gevallen wordt een leerling gericht bevorderd naar een lagere opleiding. Voor leerlingen die in leerjaar 3 of hoger zitten, vindt in dergelijke gevallen doorverwijzing naar het ROC plaats. In uitzonderlijke gevallen kan de afdelingsleider een leerling buiten de bevorderingsnorm in bespreking brengen. Dat gebeurt alleen in geval van bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld langdurige ziekte. Ouders kunnen een beargumenteerd schriftelijk verzoek doen aan de afdelingsleider om van deze bijzondere regeling gebruik te maken. Dit verzoek moet vóór de rapportvergadering aan de schoolleiding overhandigd zijn. Revisie Ouders hebben de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de rapportvergadering. Een verzoek tot revisie moet vóór een vooraf bekend gemaakt tijdstip schriftelijk bij de afdelingsleider ingediend worden en wordt alleen in behandeling genomen indien ouders nieuwe informatie inbrengen die redelijkerwijs niet eerder aan de mentor bekend gemaakt kon worden en daardoor niet meegewogen is tijdens de vergadering. 2. Bevorderingsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2 De niveaus Op het laatste rapport leerjaar 1 en op de rapporten leerjaar 2 wordt per klas op twee niveaus cijfers gegeven: niveau A (=hoog niveau) en niveau B (= basis niveau). B K T H V Klas 1A B niveau A niveau Klas 1B B niveau A niveau Klas 1C B niveau A niveau Klas 1D B niveau A niveau Klas 1E A niveau

2 Van leerjaar 1 BK KT TH HV naar leerjaar 2 BK KT TH HV Op het eindrapport staan cijfers op één decimaal nauwkeurig*. Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar indien er bij de eindcijfers op niveau B niet meer dan 2x het cijfer 5 of 1x het cijfer 4 voorkomt*. In geval van meer onvoldoendes wordt de leerling in de rapportvergadering besproken. In dat gesprek wordt onder meer nagegaan: de perspectieven voor het komende schooljaar zijn. de score op de cito eindtoets en het advies van de basisschool de scores bij inzet en gedrag de scores op de cito VAS toetsen de wijze waarop de leerling zich ontwikkeld heeft op het gebied van algemene vaardigheden. Bevordering naar het volgende leerjaar Leerlingen die met hun rapport voldoen aan de bevorderingsnorm, vervolgen hun opleiding in dezelfde leerweg. Leerlingen die met hun rapport niet voldoen aan de bevorderingsnorm worden gericht bevorderd naar de naastgelegen lagere leerweg in leerjaar 2. Leerlingen die door hun prestaties op beide niveaus laten zien dat ze in aanmerking komen voor een hogere leerweg, worden besproken tijdens de rapportvergadering. De rapportvergadering kan besluiten dat de leerling door kan stromen naar de naastgelegen hogere leerweg. Doubleren is slechts bij hoge uitzondering mogelijk. Start niveau BK KT TH HV V+ Lagere PRO BK KT TH HV leerweg (buiten school) Hogere leerweg KT TH HV Van leerjaar 1V naar leerjaar 2V Op het eindrapport staan cijfers op één decimaal nauwkeurig*. Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar indien er bij afronding van deze eindcijfers niet meer dan 2x het cijfer 5 of 1x cijfer 4 voorkomt*. In geval van meer onvoldoendes wordt de leerling in de rapportvergadering besproken. In dat gesprek wordt onder meer nagegaan: de perspectieven voor het komende schooljaar zijn. de score op de cito eindtoets en het advies van de basisschool de scores bij inzet en gedrag de scores op de cito VAS toetsen de wijze waarop de leerling zich ontwikkeld heeft op het gebied van algemene vaardigheden. Bevordering naar het volgende leerjaar Leerlingen die met hun rapport voldoen aan de bevorderingsnorm, vervolgen hun opleiding in dezelfde leerweg. Leerlingen die met hun rapport niet voldoen aan de bevorderingsnorm worden gericht bevorderd naar de naastgelegen lagere leerweg in leerjaar 2. Doubleren is slechts bij hoge uitzondering mogelijk. De vergadering geeft een advies aan de rector. Hij neemt vervolgens de beslissing over het wel of niet bevorderen van de leerling. In gevallen waarin de beschreven bevorderingsnorm niet voorziet, beslist de rector. * Het afgeronde eindcijfer is een heel cijfer. Deze hele cijfers komen niet op het rapport maar staan slechts op de vergaderlijst die gebruikt wordt tijdens de rapportvergadering.

3 Van leerjaar 2 BK, 2 KT, 2 TH, 2 HV naar leerjaar 3 B, 3 K, 3 T, 3 H, 3V. Op het eindrapport staan cijfers op één decimaal nauwkeurig. Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar indien er bij afronding van de eindcijfers op niveau B niet meer dan 2x het cijfer 5 voorkomt*. In het geval van een afgerond cijfer 4 mogen er geen andere onvoldoendes op het rapport staan en van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag er slechts 1x het cijfer 5 zijn. In geval van meer onvoldoendes dan hierboven aangegeven wordt de leerling in de rapportvergadering besproken. In dat gesprek wordt onder meer nagegaan: de perspectieven voor het komende schooljaar zijn. de score op de cito eindtoets en het advies van de basisschool de scores bij inzet en gedrag de scores op de cito VAS toetsen de wijze waarop de leerling zich ontwikkeld heeft op het gebied van algemene vaardigheden. De rapportvergadering kan besluiten de leerling te bevorderen naar niveau B in leerjaar 3 of gericht te bevorderen naar het naastgelegen lagere niveau in leerjaar 3. Doubleren is alleen in zeer speciale gevallen toegestaan. Start niveau BK KT TH HV V+ Lagere leerweg PRO (buiten school) VMBO basis 3 VMBO K 3 VMBO t 3 Havo 3 Een leerling is bevorderd naar niveau A van het volgende leerjaar als er op niveau A niet meer dan 2x het cijfer 5 voor komt. Van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag er slechts één een 5 zijn. Aanvullende voorwaarde voor bevordering naar niveau A: In een BK klas zijn er ten minste vijf vakken op B niveau een 7.0 (géén afronding) of hoger. De vakken Sport en Bewegen en Kunst en Cultuur worden hierbij niet meegeteld. In een KT klas zijn er ten minste zes vakken op B niveau een 7.0 (géén afronding) of hoger. De vakken Sport en Bewegen en Kunst en Cultuur worden hierbij niet meegeteld. In een TH klas zijn er tenminste negen vakken op B niveau een 7,0 (geen afronding) of hoger. Het vak O&O is een handelingsdeel, wordt becijferd met een O, V, G en telt daarom in de reeks zevens niet mee. Leerlingen die een onvoldoende halen voor O&O werken aan het project tot de onvoldoende is weggewerkt. In een HV klas zijn er ten minste tien vakken op B niveau een 7.0 (géén afronding) of hoger. Van de vakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde moeten er tenminste 3 cijfers 7.0 (géén afronding) of hoger zijn op B niveau. Bij de resultaten op B-niveau mogen er geen cijfers lager dan 6.0 (géén afronding) voorkomen. Leerlingen die met hun cijfers op B-niveau niet in aanmerking komen voor bevordering naar A- niveau, maar op hun cijferlijst voor A-niveau geen onvoldoende of slechts één maal het cijfer 5 hebben, worden in bespreking genomen voor bevordering naar het hogere niveau. * Het afgeronde eindcijfer is een heel cijfer. Deze hele cijfers komen niet op het rapport maar staan slechts op de vergaderlijst die gebruikt wordt tijdens de rapportvergadering.

4 Aanvullende voorwaarde voor de overgang naar de sector Handel en Verkoop (basis niveau) / Handel en Administratie (kader niveau) is dat de vakken wiskunde en rekenen afgesloten moeten worden met tenminste een 6.0 (géén afronding). Leerlingen die verwezen worden naar de Basis- of Kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 Zorg en welzijn mogen het vak wiskunde alleen in hun vakkenpakket kiezen als ze op het eindrapport leerjaar 2 tenminste 5.0 (onafgerond) voor dit vak behaald hebben. De resultaten voor het programma Cambridge Engels worden niet in de bevorderingsnorm meegewogen. Op basis van de resultaten kan wel besloten worden dat de leerling deze programma s niet meer kan volgen in leerjaar 3. Van leerjaar 2 Vwo naar leerjaar 3 Vwo Op het eindrapport staan cijfers op één decimaal nauwkeurig*. Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar indien er bij de eindcijfers op niveau B niet meer dan 2x het cijfer 5 voorkomt*. In het geval van een cijfer 4 mogen er geen andere onvoldoendes op het rapport staan. Van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag er slechts 1 onvoldoende zijn. In geval van meer onvoldoendes wordt de leerling in de rapportvergadering besproken. In deze vergadering wordt nagegaan wat de mogelijkheden van de leerling in zijn/haar verdere schoolloopbaan zijn. In dat gesprek wordt onder meer nagegaan: de perspectieven voor het komende schooljaar zijn. de score op de cito eindtoets en het advies van de basisschool de scores bij inzet en gedrag de scores op de cito VAS toetsen de wijze waarop de leerling zich ontwikkeld heeft op het gebied van algemene vaardigheden. De resultaten voor het programma Cambridge Engels worden niet in de bevorderingsnorm meegewogen. Op basis van de resultaten kan wel besloten worden dat de leerling dit programma niet meer kan volgen in leerjaar 3. Bevordering naar het volgende leerjaar Leerlingen die met hun rapport voldoen aan de bevorderingsnorm, vervolgen hun opleiding in dezelfde leerweg. Leerlingen die met hun rapport niet voldoen aan de bevorderingsnorm worden gericht bevorderd naar Havo 3. Doubleren is slechts bij hoge uitzondering mogelijk. De vergadering geeft een advies aan de rector. De rector neemt vervolgens de beslissing over het wel of niet bevorderen van de leerling. In gevallen waarin de beschreven bevorderingsnorm niet voorziet, beslist de rector. * Het afgeronde eindcijfer is een heel cijfer. Deze hele cijfers komen niet op het rapport maar staan slechts op de vergaderlijst die gebruikt wordt tijdens de rapportvergadering.

5 DE BEVORDERINGSNORM LEERJAAR 2 -> LEERJAAR 3 IN SCHEMA (niet geldig voor 2V) Bevordering naar niveau B Geen cijfers afgerond lager dan 6 Bevorderd naar niveau B (Ga naar schema 2) Nee 1 x afgerond 5 (O&O voldoende afgesloten TH) N 1x afgerond 4 of 2x afgerond 5 Maximaal 1 onvoldoende (5) Nederlands, Engels, Wiskunde en rekenen N Afgewezen niveau B: Bespreking Doubleren Gerichte bevordering, naar lager gelegen niveau gelegen niveau * Het afgeronde eindcijfer is een heel cijfer. Deze hele cijfers komen niet op het rapport maar staan slechts op de vergaderlijst die gebruikt wordt tijdens de rapportvergadering.

6 DE BEVORDERINGSNORM VAN LEERJAAR 2 NAAR LEERJAAR 3 IN SCHEMA (niet geldig voor 2V) Bevordering naar niveau A Norm niveau A Geen cijfers afgerond lager dan 6 N 1 x afgerond 5 5 (BK); 6 (KT) 9(TH) of 10 (HV) eindcijfers op niv B 7,0 of hoger. Van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en rekenen dienen er drie 7.0 of hoger te zijn. (O&O voldoende afgesloten TH) J Bevorderd naar Niveau A Bespreken naar niveau A of B Nee 2x afgerond 5 Van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag er slechts 1 onvoldoende (5) zijn Nee Afgewezen niveau A: Bevorderd niveau B 5 (BK); 6 (KT) 9 (TH) of 10 (HV) eindcijfers op niv B 7,0 of hoger. Van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en rekenen dienen er drie 7.0 of hoger te zijn. (O&O voldoende afgesloten TH) Nee Bevorderd naar Niveau A Bevorderd naar niveau B * Het afgeronde eindcijfer is een heel cijfer. Deze hele cijfers komen niet op het rapport maar staan slechts op de vergaderlijst die gebruikt wordt tijdens de rapportvergadering.

7 Van leerjaar 3 Vmbo naar leerjaar 4 Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg: Het besluit tot het al dan niet bevorderen van de leerling naar leerjaar 4 wordt genomen op basis van het jaarcijfer leerjaar 3. Op het overgangsrapport staan naast de cijfers op één decimaal nauwkeurig ook de hele cijfers. Leerlingen met een onvolledig rapport worden niet bevorderd naar het volgende leerjaar. Dat wil zeggen dat alle toetsen die beoordeeld worden met een cijfer gemaakt moeten zijn en dat de handelingsopdrachten en grote praktische opdrachten met de waardering voldoende (tenminste 5,50 of goed afgesloten moeten zijn. De vakken Maatschappijleer1, Kunstvakken1 en Lichamelijke Opvoeding worden beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer moet 5.5 of hoger zijn. Het vak rekenen telt mee in de bevorderingsnorm. Op basis van zijn rapport wordt de leerling bevorderd naar leerjaar 4 als hij: - voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of - voor ten hoogste één van zijn examenvakken tenminste het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of - voor twee van zijn examenvakken tenminste het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger. N.B. HET EINDCIJFER VAN HET BEROEPSVOORBEREIDENDE VAK IN DE BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG WORDT MEEGETELD ALS 2 EINDCIJFERS. Leerlingen die niet voldoen aan de bevorderingsnorm basisberoepsgerichte leerweg, worden besproken tijdens de eindvergadering. De vergadering kan besluiten de leerling alsnog te bevorderen. Alvorens tot een uitspraak te komen, toetst de vergadering de leerling op de volgende punten: - vaardigheden (heeft de leerling de vaardigheden om het programma basisberoepsgerichte leerweg te volgen); - hoe verhouden de resultaten van de leerling zich in relatie tot zijn capaciteiten; - wat verwacht de vergadering van het studieverloop bij doubleren en bij voortgang van de studie in leerjaar 4; - wat was de inzet en het gedrag van de leerling; - wat is het beeld van absentie/presentie tijdens de lessen. Nadat de vergadering zich op basis van deze punten een duidelijk beeld gevormd heeft van de leerling, wordt overgegaan tot stemming. De leerling kan bevorderd worden naar het volgende leerjaar als de meerderheid van het docententeam zich uitspreekt voor bevordering naar leerjaar 4. Daar kan als voorwaarde een aanvullende opdracht aan verbonden worden. Kaderberoepsgerichte leerweg: Het besluit tot het al dan niet bevorderen van de leerling naar leerjaar 4 wordt genomen op basis van het jaarcijfer leerjaar 3.. Op het overgangsrapport staan naast de cijfers op één decimaal nauwkeurig ook hele cijfers. Leerlingen met een onvolledig rapport worden niet bevorderd naar het volgende leerjaar. Dat wil zeggen dat alle toetsen die beoordeeld worden met een cijfer afgerond moeten zijn en dat de handelingsopdrachten en grote praktische opdrachten met de waardering voldoende (tenminste 5,5) of goed afgesloten moeten zijn. Pagina 1 van 12

8 De vakken Maatschappijleer1, Kunstvakken1 en Lichamelijke Opvoeding worden beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer moet 5,5 of hoger zijn. Het vak rekenen is een examenvak en telt mee in de bevorderingsnorm. Op basis van zijn rapport wordt de leerling bevorderd naar leerjaar 4 als hij: - voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of - voor ten hoogste één van zijn examenvakken tenminste het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of - voor twee van zijn examenvakken tenminste het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger. N.B. HET EINDCIJFER VAN HET BEROEPSVOORBEREIDENDE VAK IN DE KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG WORDT MEEGETELD ALS 2 EINDCIJFERS. Leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 die niet bevorderd kunnen worden naar leerjaar 4 kaderberoepsgerichte leerweg, worden besproken in de vergadering. De bespreking kan leiden tot onder andere de volgende conclusies: - gerichte bevordering naar de basisberoepsgerichte leerweg binnen dezelfde afdeling; - doubleren in dezelfde leerweg. Dit is slechts in incidentele gevallen mogelijk; - bevordering in dezelfde leerweg nadat de leerling voldaan heeft aan een of meer aanvullende opdrachten. Ook deze optie wordt slechts in uitzonderlijke gevallen ingezet. Theoretische leerweg: Het besluit tot het al dan niet bevorderen van de leerling naar leerjaar 4 wordt genomen op basis van het jaarcijfer leerjaar 3. Dit jaarcijfer is het voortschrijdend gemiddelde van alle behaalde resultaten inclusief behaalde SE cijfers. Op het overgangsrapport staan naast de cijfers op één decimaal nauwkeurig ook hele cijfers. Leerlingen met een onvolledig rapport worden niet bevorderd naar het volgende leerjaar. Dat wil zeggen dat alle toetsen die beoordeeld worden met een cijfer afgerond moeten zijn en dat de handelingsopdrachten en grote praktische opdrachten met de waardering voldoende (tenminste 5,5) of goed afgesloten moeten zijn. De Kunstvakken1 en Lichamelijke Opvoeding zijn schoolexamenvakken en worden beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer moet 5.5 of hoger zijn. Het vak rekenen is een examenvak en telt mee in de bevorderingsnorm. Op basis van zijn rapport wordt de leerling bevorderd naar leerjaar 4 als : het rekenkundig gemiddelde van de voortgangscijfers een 5,5 is en; voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald, hij voor lo1 en kunstvakken een 'voldoende' of 'goed' heeft behaald en daarnaast: maximaal één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger of, maximaal één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger, of, maximaal twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger Pagina 2 van 12

9 * Ten aanzien van het gekozen vakkenpakket leerjaar 4 gelden de volgende aanvullende eisen: - maximaal 1 x het cijfer 5 (= tenminste 5.0 onafgerond). De overige cijfers van de vakken uit het vakkenpakket dienen tenminste 5.5 te zijn; - het gekozen vakkenpakket dient aan te sluiten bij de gekozen sector. Leerlingen uit de theoretische leerweg leerjaar 3 die niet bevorderd kunnen worden naar leerjaar 4 theoretische leerweg, worden besproken in de vergadering. De bespreking kan leiden tot onder andere de volgende conclusies: - gerichte verwijzing naar de kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3; - bevordering met een gericht vakkenpakket in dezelfde leerweg; - bevordering in dezelfde leerweg nadat de leerling voldaan heeft aan een aantal aanvullende opdrachten. Deze mogelijkheid wordt slechts in uitzonderlijke gevallen ingezet; - doubleren in dezelfde leerweg. Dit is alleen mogelijk als de meerderheid van de vergadering aangeeft dat de betreffende leerling het programma van de theoretische leerweg aankan en het vertrouwen uitspreekt dat hij/zij daarvoor ook de goede werkhouding heeft; Besluitvorming bij leerlingen die besproken worden. Besluitvorming met betrekking tot het bevorderen van een leerling die volgens de norm niet bevorderd kan worden, vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen (= de helft plus 1) van de aanwezige docenten bij de leerlingenbespreking. De vergadering geeft een advies aan de rector. De rector neemt vervolgens de beslissing over het wel of niet bevorderen van de leerling. In gevallen waarin de beschreven bevorderingsnorm niet voorziet, beslist de rector. Van leerjaar 3 Havo en 3 Vwo naar leerjaar 4 Het besluit tot het al dan niet bevorderen van een leerling naar leerjaar 4 wordt genomen op basis van het jaarcijfer leerjaar 3. Dit jaarcijfer is het gemiddelde van de 4 periodecijfers. Op het overgangsrapport staan naast de eindcijfers op één decimaal nauwkeurig ook hele cijfers. Bevordering havo 3 en vwo 3 In verband met de aansluiting op de profielen in de Tweede Fase vindt bevordering in Havo 3 en Vwo 3 stapsgewijs plaats. STAP 1 BEVORDERING NAAR 4 HAVO / 4 VWO Een leerling wordt bevorderd wanneer de cijferlijst op het eindrapport voldoet aan de volgende criteria (waarna Stap 2 in werking treedt): Het gemiddelde van alle vakken inclusief rekenen is minimaal 6,0. Deze 6,0 wordt berekend op basis van de onafgeronde rapportcijfers. De onafgeronde cijfers zijn de cijfers op 1 decimaal nauwkeurig. Bij de berekening van het gemiddelde worden de vakken LO en O&O niet meegenomen. De cijferlijst mag maximaal één keer een afgerond cijfer 4 bevatten of twee keer het afgeronde cijfer 5 bevatten. Van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag er slechts één onvoldoende (cijfer 4 of 5) zijn. Een leerling die wil overstappen van 3H naar 4T moet voldoen aan de volgende bevorderingsnorm: Pagina 3 van 12

10 Een leerling is bevorderd van 3H naar 4T indien de leerlingen voor minimaal 10 vakken (inclusief rekenen) een 5,0 of hoger heeft op het eindrapport 3H. Bij de gekozen vakken naar 4T zit geen cijfer lager dan 5,0 op het eindrapport 3H. STAP 2 TOELATING PROFIEL Een leerling wordt toegelaten tot het profiel van zijn keuze, wanneer hij bij stap 1 bevorderd is en wanneer hij voldoet aan de volgende criteria: Het gemiddelde van de vakken die in klas 4 gecontinueerd worden, moet minimaal 6,0 zijn (dit is zonder afronding). Bij het bepalen van het gemiddelde wegen alle vakken even zwaar. Bij de gekozen vakken is maximaal één cijfer lager dan 5,5. Dit onvoldoende cijfer mag niet lager zijn dan 4,5. Wanneer een leerling niet voldoet aan de twee genoemde voorwaarden geldt het volgende: De leerling wordt tijdens de vergadering besproken. Er zal gekeken worden naar vaardigheden, inzet en gedrag en het gegeven of een leerling één of meerdere eindcijfers hoger dan een 6 heeft. Daarnaast wordt gekeken naar de adviezen van de docenten. Leerlingen die niet bevorderd kunnen worden naar leerjaar 4 havo/vwo, worden besproken in de vergadering. De bespreking kan leiden tot onder andere de volgende conclusies: - gerichte bevordering naar de vierde klas van een lager niveau; - bevordering in dezelfde afdeling nadat de leerling voldaan heeft aan een aantal aanvullende opdrachten met goed gevolg heeft afgelegd. Deze mogelijkheid wordt slechts in uitzonderlijke gevallen ingezet; - doubleren in dezelfde afdeling. Dit is alleen mogelijk als de meerderheid van de vergadering aangeeft dat de betreffende leerling het programma van de afdeling aankan en het vertrouwen uitspreekt dat hij/zij daarvoor ook de goede werkhouding heeft; De vergadering geeft een advies aan de rector. De rector neemt vervolgens de beslissing over het wel of niet bevorderen van de leerling. In gevallen waarin de beschreven bevorderingsnorm niet voorziet, beslist de rector. Pagina 4 van 12

11 Stap 1 - Bevordering Leerling voldoet aan drie criteria met gewenst profiel Bevorderd Nee Leerling voldoet Niet aan de criteria Of gewenst profiel Bespreking Bevorderd (na voldoende taak) Niet bevorderd Doubleren Gerichte bevordering naar lager niveau 1 ) Bovenbouw vwo / havo vanaf leerjaar 4 Bevorderingsnormen van 4 havo naar 5 havo, 4 vwo naar 5 vwo, 5 vwo naar 6 vwo Bevordering geschiedt op basis van de rapportcijfers aan het eind van het schooljaar. Dit rapportcijfer is het voortschrijdende gemiddelde van alle resultaten van het betreffende schooljaar. Hierin zijn, volgens het PTA, de cijfers verwerkt van de voortgangstoetsen en de SE toetsen. Alle vakken tellen even zwaar mee. Het combinatiecijfer 2 telt mee als één vak. Op het overgangsrapport staan naast de cijfers op één decimaal nauwkeurig ook hele cijfers. Het vak rekenen wordt meegenomen in de bevorderingsnorm. De bevordering naar het hogere leerjaar vindt stapsgewijs plaats. 1 Lager niveau betekent naastgelegen lager niveau 2 In 4 vwo bestaat dat cijfer uit: Ma In 5 vwo bestaat dat cijfer uit: ANW + Ma(4vwo) Op het diploma bestaat het combinatiecijfer voor de havo uit: het gemiddelde van: MY1 (klas 4) en het PWS (klas 5). Elk onderdeel telt even zwaar. Op het diploma bestaat het combinatiecijfer voor het vwo uit: het gemiddelde van: Ma, ANW en het PWS. Elk onderdeel telt even zwaar. Pagina 5 van 12

12 STAP 1: Een leerling wordt bevorderd van 4 Havo naar 5 Havo, van 4 Vwo naar 5 Vwo, van 5 Vwo naar 6 Vwo indien: Alle handelingsdelen 3 naar behoren zijn afgesloten, EN De deelcijfers binnen het combinatiecijfer een 4 of hoger zijn, EN Het gemiddelde van alle afgeronde rapportcijfers minimaal een 6,0 is, EN Het gemiddelde van alle SE cijfers minimaal een 5,5 is (zonder CKV), EN Bij de vakken Engels, rekenen, Wiskunde (A, B en C) en Nederlands maximaal één keer het rapportcijfer 5 voorkomt, EN De rapportcijfers van de leerling zijn allemaal (afgerond) een 6 of hoger, OF De leerling heeft 1 x 5 (afgerond), OF De leerling heeft 1 x 4 (afgerond), OF De leerling heeft 2 x 5 (afgerond), OF De leerling heeft 1 x 5 en 1 x 4 (afgerond). Stap 2: Als een leerling volgens de bovenstaande beschrijving niet wordt bevorderd, dan wordt de leerling besproken. Als een leerling met een extra vak niet bevorderd kan worden, wordt de leerling besproken zonder dit extra vak. Als de leerling bevorderd wordt, beslist de afdelingsleider op basis van wens van de leerling en advies van de rapportvergadering over voortzetting van het extra vak. Na bespreking is het volgende mogelijk: Bevordering zonder meer. Bevordering met een aanvullende opdracht / taak Gerichte bevordering naar de naastliggende lagere afdeling. Bevordering mits het vakkenpakket gewijzigd wordt. Doubleren, eventueel met profielwijziging. (Zie ook bevorderingsnormen deel 1 Algemeen). Uitstroom naar het ROC. Besluitvorming bij leerlingen die besproken worden. Besluitvorming met betrekking tot het bevorderen van een leerling die volgens de norm niet bevorderd kan worden, vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen (= de helft plus 1) van de aanwezige docenten bij de leerlingenbespreking. Een docent die meerdere vakken verzorgt, heeft bij de stemming één stem. De vergadering geeft een advies aan de rector. De rector neemt vervolgens de beslissing over het wel of niet bevorderen van de leerling. In gevallen waarin de beschreven bevorderingsnorm niet voorziet, beslist de rector. 3 De vakken CKV1, LO en LOB bestaan geheel uit handelingsdelen. Deze drie vakken moeten dan ook naar behoren (voldoende) zijn afgerond. Dit wordt met een cijfer weergegeven: 5,5 en hoger is een voldoende. Daarnaast bevatten anderen vakken handelingsdelen, ook deze moeten naar behoren zijn afgerond. Pagina 6 van 12

Bevorderingsnormen Comenius College

Bevorderingsnormen Comenius College Bevorderingsnormen Comenius College Versie 2013-2014 Leerjaar 3, 4 en 5 Zie ook www.comenius.nl / Onderwijs/ Bevorderingsnormen BEVORDERINGSNORMEN COMENIUS COLLEGE SEPTEMBER 2013 VERSIE:2013-2014 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo Naam notitie/procedure/afspraak Overgangsnormen vmbo Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix Leerjaar 1 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport 1 telt eenmaal en de rapporten

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2015-2016 12 oktober 2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst;

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; OVERGANGSREGELS HAVO/VWO Leerjaar 1 naar 2 van 1 havo naar 2 havo van 1 vwo naar 2 vwo A1. Bevorderd A1. Bevorderd Een leerling wordt bevorderd als het gemiddelde cijfer van de op 1 decimaal afgeronde

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

GEMINI COLLEGE. Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar

GEMINI COLLEGE. Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar ++++++++ GEMINI COLLEGE Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar 2015-2016 Vastgesteld in de vergadering van de schoolleiding op 10-12-2015 en ter instemming van de deelraad 1 Inhoudsopgave I. Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Leerjaar 1 Overgangsnormen 2015 2016 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport

Nadere informatie

Overgangsnormen HC

Overgangsnormen HC Leerjaar 1 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport 1 telt eenmaal en de rapporten

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum 1

havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum 1 Keuzegids Bevorderingsnormen klas 3 en havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum 1 Inhoud Voorwoord... 3 Bevorderingsnormen en adviesprocedure...

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg 2013-2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw OVERGANGSREGELS VMBO 2016 2017 1. Onderbouw leerjaar 1 BB (± LWOO) 1 naar BB 2 KB 1 naar KB 2 GT 1 naar GT 2 A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) Een leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016

Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen mavo/havo... 5 Brugklassen havo/vwo... 6 Brugklassen atheneum & technasium...

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Voorbereidend MBO, leerjaar 2

Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg 2014-2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau havo en mavo (vmbo-tl). Cijfers/scores De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 30 juni 2014 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen Mavo/Havo... 6 Bevorderingsreglement brugklas Mavo/Havo:... 7 Bevorderingsnormen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2012-2013 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau vwo, havo en mavo (vmbo-tl) en de gemengde leerweg. Voor de beroepsgerichte

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas Overgangsnormen 2017-2018 Voor alle leerjaren zijn vaste overgangsnormen vastgesteld, die worden gebruikt bij de bepaling of een leerling toelaatbaar is een volgend leerjaar. Wij gaan uit van een zoveel

Nadere informatie

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum Keuzegids Bevorderingsnormen klas 3 en havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Bevorderingsnormen en adviesprocedure... 4 Advies in maart... 4 Procedure eindvergadering...

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College Comenius College september 2008 september 2008 1 Inhoud 1 Algemene overgangsrichtlijnen Comenius College 3 2 Overgangsrichtlijnen vmbo basis-, kader, gemengde en theoretische

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase Van 4 naar 5 havo Van 4 naar 5 atheneum Van 5 naar 6 atheneum Bepalingen (voor de tweede fase) De cijfers van het eindrapport worden gevormd door het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers over het

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2015-2016 Kenmerk: 2015-66 Voorgenomen besluit directie: 15-9-2015 Instemming MR: 3-11-2015 Vastgesteld directie: 24-11-2015 Vastgesteld bestuur: Inhoudsopgave Inleiding... 3 VMBO...

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau.

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau. September 2016 De eindcijfers van het eindrapport geven een totaalbeeld van het niveau van dat leerjaar en hebben een voorspellende waarde voor het vervolg van de schoolloopbaan. De eindcijfers op het

Nadere informatie

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55 Overgangscriteria Rijswijks Lyceum Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk T 070 336 49 44 info@rijswijkslyceum.nl www.rijswijkslyceum.nl Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Overgangsnormen Edith Stein College

Overgangsnormen Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2016-2017 1 Inhoud 1. Algemeen gedeelte overgangsnormen... 3 2. Internationale Schakelklas... 4 3. 23 VT... 5 5. Overgangsnormen van 23 VT naar 4 mavo... 5 4. Brugklas...

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2016 1 Versie 14 december 2016 Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING vmbo. basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg theoretische leerweg

OVERGANGSREGELING vmbo. basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg theoretische leerweg OVERGANGSREGELING 2016-2017 vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg theoretische leerweg Instemming MT : 13 mei 2016 Instemming MR: 29 juni 2016 OVERGANGSREGELING PAX CHRISTI COLLEGE

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.)

BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.) BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.) 11 oktober 2016 Bevorderingsreglement 1. Aan het einde van het schooljaar worden de overgangsvergaderingen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2013-2014 Rotterdam, oktober 2013 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2013/2014 pagina 2 Inhoud 1. Algemene zaken promotievergaderingen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Overgangcriteria, opstroom en afstroom

Overgangcriteria, opstroom en afstroom Overgangcriteria, opstroom en afstroom www.rijswijkslyceum.nl www.vanvredenburchcollege.nl Doorstroom van leerjaar 1 naar 2 (vmbo/mavo) of 3 (havo/vwo) Algemeen: Op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN HOFSTAD MAVO HAVO. 1. Algemeen

BEVORDERINGSNORMEN HOFSTAD MAVO HAVO. 1. Algemeen BEVORDERINGSNORMEN HOFSTAD MAVO HAVO 1. Algemeen 1.1 Verblijfsduurbeperking Vmbo-scholen mogen zelf bepalen hoeveel jaar leerlingen op school mogen blijven. Hierdoor wordt het voor de leerlingen makkelijker

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2015-2016 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016-2017 Inhoud Algemene opmerkingen over de rapportage 2 Inleiding 2 1. Uitgangspunten 2 Zak-slaag regeling vwo en havo 3 Zak-slaag regeling mavo en vmbo 3 2. Afspraken 4 3. Revisie 4

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2013-2014 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 BEVORDERINGSREGLEMENT VMBO-BB BRUGKLAS... 4 Brugklas VMBO BB/LWOO... 4 Bevordering naar 2 VMBO

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie De Joost 2017-2018 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1 VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2 VMBO BB... 4 B. Bevordering naar 2

Nadere informatie

BEVORDERING HAVO/VWO klas 4 en 5 2013 2014

BEVORDERING HAVO/VWO klas 4 en 5 2013 2014 BEVORDERING HAVO/VWO klas 4 en 5 2013 2014 Verklaring van enkele veel voorkomende begrippen bij de. (Onvoorwaardelijke) bevordering Een leerling heeft het recht plaats te nemen in het volgende hogere leerjaar

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Comenius College september 2006 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten september 2006 1 Inhoud 1 Algemene overgangsrichtlijnen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2014-2015 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College unit P.C. Boutenssingel een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Comenius College september 2005 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten september 2005

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2014-2015 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN LEERJAAR 1 EN 2 1. Een leerling is over bij 0 of 1 onvoldoende op het eindrapport. 2. Een leerling met 2 of 3 onvoldoendes op het eindrapport en die voor alle vakken gemiddeld

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE BEVORDERINGSNORMEN EERSTE FASE BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE Eerste fase/onderbouw In alle leerjaren in de onderbouw, klas 1 t/m 3, wordt gewerkt met een zogenaamd voortschrijdend of doorlopend

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM per schooljaar 2016-2017 ALGEMEEN Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren of dezelfde klas in een afdeling meer dan eenmaal

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg 2015-2016

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg 2015-2016 Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg 2015-2016 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau havo en mavo (vmbo-tl). Deze normen zijn geldig

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

Afstroom: Indien leerlingen naar een lager niveau doorstromen spreken we van afstromen.

Afstroom: Indien leerlingen naar een lager niveau doorstromen spreken we van afstromen. 4. Doorstroom, opstroom en afstroom Doorstroom van leerlingen staat voor leerlingen die op een bepaald niveau op t Venster begonnen zijn en door de behaalde resultaten doorstromen binnen onze school op

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN LOCATIE ZWARTEWATERLAND. LEERJAAR 1, 2 en 3 (TL)Havo/VWO

OVERGANGSNORMEN LOCATIE ZWARTEWATERLAND. LEERJAAR 1, 2 en 3 (TL)Havo/VWO OVERGANGSNORMEN LOCATIE ZWARTEWATERLAND LEERJAAR 1, 2 en 3 (TL)Havo/VWO 2012/2013 Overgangsnormen 2012 2013 Klas 1 en 2 (TL)Havo/VWO De leerlingen van leerjaar 1 en 2 krijgen drie rapporten en een eindrapport.

Nadere informatie