BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN"

Transcriptie

1 Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer Status document (concept/voorstel/besloten/van kracht. Vastgesteld in schoolleiding: Instemming / advies Medezeggenschapsraad Datum laatste statuswisseling Opmerking BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN 1. Algemeen De rapportvergadering geeft een advies aan de rector. De rector neemt vervolgens de beslissing over het wel of niet bevorderen van de leerling. A B C D Leerlingen met een onvolledig rapport worden niet bevorderd naar het volgende leerjaar. Dat betekent dat alle opdrachten en toetsen die beoordeeld worden met een cijfer afgerond moeten zijn. Een leerling mag niet vaker dan één keer doubleren in hetzelfde leerjaar van een opleiding of langer dan 3 jaar doen over 2 opeenvolgende leerjaren van eenzelfde of naast gelegen lagere opleiding. In dergelijke gevallen wordt een leerling gericht bevorderd naar een lagere opleiding. Voor leerlingen die in leerjaar 3 of hoger zitten, vindt in dergelijke gevallen doorverwijzing naar het ROC plaats. In uitzonderlijke gevallen kan de afdelingsleider een leerling buiten de bevorderingsnorm in bespreking brengen. Dat gebeurt alleen in geval van bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld langdurige ziekte. Ouders kunnen een beargumenteerd schriftelijk verzoek doen aan de afdelingsleider om van deze bijzondere regeling gebruik te maken. Dit verzoek moet vóór de rapportvergadering aan de schoolleiding overhandigd zijn. Revisie Ouders hebben de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de rapportvergadering. Een verzoek tot revisie moet vóór een vooraf bekend gemaakt tijdstip schriftelijk bij de afdelingsleider ingediend worden en wordt alleen in behandeling genomen indien ouders nieuwe informatie inbrengen die redelijkerwijs niet eerder aan de mentor bekend gemaakt kon worden en daardoor niet meegewogen is tijdens de vergadering. 2. Bevorderingsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2 De niveaus Op het laatste rapport leerjaar 1 en op de rapporten leerjaar 2 wordt per klas op twee niveaus cijfers gegeven: niveau A (=hoog niveau) en niveau B (= basis niveau). B K T H V Klas 1A B niveau A niveau Klas 1B B niveau A niveau Klas 1C B niveau A niveau Klas 1D B niveau A niveau Klas 1E A niveau

2 Van leerjaar 1 BK KT TH HV naar leerjaar 2 BK KT TH HV Op het eindrapport staan cijfers op één decimaal nauwkeurig*. Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar indien er bij de eindcijfers op niveau B niet meer dan 2x het cijfer 5 of 1x het cijfer 4 voorkomt*. In geval van meer onvoldoendes wordt de leerling in de rapportvergadering besproken. In dat gesprek wordt onder meer nagegaan: de perspectieven voor het komende schooljaar zijn. de score op de cito eindtoets en het advies van de basisschool de scores bij inzet en gedrag de scores op de cito VAS toetsen de wijze waarop de leerling zich ontwikkeld heeft op het gebied van algemene vaardigheden. Bevordering naar het volgende leerjaar Leerlingen die met hun rapport voldoen aan de bevorderingsnorm, vervolgen hun opleiding in dezelfde leerweg. Leerlingen die met hun rapport niet voldoen aan de bevorderingsnorm worden gericht bevorderd naar de naastgelegen lagere leerweg in leerjaar 2. Leerlingen die door hun prestaties op beide niveaus laten zien dat ze in aanmerking komen voor een hogere leerweg, worden besproken tijdens de rapportvergadering. De rapportvergadering kan besluiten dat de leerling door kan stromen naar de naastgelegen hogere leerweg. Doubleren is slechts bij hoge uitzondering mogelijk. Start niveau BK KT TH HV V+ Lagere PRO BK KT TH HV leerweg (buiten school) Hogere leerweg KT TH HV Van leerjaar 1V naar leerjaar 2V Op het eindrapport staan cijfers op één decimaal nauwkeurig*. Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar indien er bij afronding van deze eindcijfers niet meer dan 2x het cijfer 5 of 1x cijfer 4 voorkomt*. In geval van meer onvoldoendes wordt de leerling in de rapportvergadering besproken. In dat gesprek wordt onder meer nagegaan: de perspectieven voor het komende schooljaar zijn. de score op de cito eindtoets en het advies van de basisschool de scores bij inzet en gedrag de scores op de cito VAS toetsen de wijze waarop de leerling zich ontwikkeld heeft op het gebied van algemene vaardigheden. Bevordering naar het volgende leerjaar Leerlingen die met hun rapport voldoen aan de bevorderingsnorm, vervolgen hun opleiding in dezelfde leerweg. Leerlingen die met hun rapport niet voldoen aan de bevorderingsnorm worden gericht bevorderd naar de naastgelegen lagere leerweg in leerjaar 2. Doubleren is slechts bij hoge uitzondering mogelijk. De vergadering geeft een advies aan de rector. Hij neemt vervolgens de beslissing over het wel of niet bevorderen van de leerling. In gevallen waarin de beschreven bevorderingsnorm niet voorziet, beslist de rector. * Het afgeronde eindcijfer is een heel cijfer. Deze hele cijfers komen niet op het rapport maar staan slechts op de vergaderlijst die gebruikt wordt tijdens de rapportvergadering.

3 Van leerjaar 2 BK, 2 KT, 2 TH, 2 HV naar leerjaar 3 B, 3 K, 3 T, 3 H, 3V. Op het eindrapport staan cijfers op één decimaal nauwkeurig. Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar indien er bij afronding van de eindcijfers op niveau B niet meer dan 2x het cijfer 5 voorkomt*. In het geval van een afgerond cijfer 4 mogen er geen andere onvoldoendes op het rapport staan en van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag er slechts 1x het cijfer 5 zijn. In geval van meer onvoldoendes dan hierboven aangegeven wordt de leerling in de rapportvergadering besproken. In dat gesprek wordt onder meer nagegaan: de perspectieven voor het komende schooljaar zijn. de score op de cito eindtoets en het advies van de basisschool de scores bij inzet en gedrag de scores op de cito VAS toetsen de wijze waarop de leerling zich ontwikkeld heeft op het gebied van algemene vaardigheden. De rapportvergadering kan besluiten de leerling te bevorderen naar niveau B in leerjaar 3 of gericht te bevorderen naar het naastgelegen lagere niveau in leerjaar 3. Doubleren is alleen in zeer speciale gevallen toegestaan. Start niveau BK KT TH HV V+ Lagere leerweg PRO (buiten school) VMBO basis 3 VMBO K 3 VMBO t 3 Havo 3 Een leerling is bevorderd naar niveau A van het volgende leerjaar als er op niveau A niet meer dan 2x het cijfer 5 voor komt. Van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag er slechts één een 5 zijn. Aanvullende voorwaarde voor bevordering naar niveau A: In een BK klas zijn er ten minste vijf vakken op B niveau een 7.0 (géén afronding) of hoger. De vakken Sport en Bewegen en Kunst en Cultuur worden hierbij niet meegeteld. In een KT klas zijn er ten minste zes vakken op B niveau een 7.0 (géén afronding) of hoger. De vakken Sport en Bewegen en Kunst en Cultuur worden hierbij niet meegeteld. In een TH klas zijn er tenminste negen vakken op B niveau een 7,0 (geen afronding) of hoger. Het vak O&O is een handelingsdeel, wordt becijferd met een O, V, G en telt daarom in de reeks zevens niet mee. Leerlingen die een onvoldoende halen voor O&O werken aan het project tot de onvoldoende is weggewerkt. In een HV klas zijn er ten minste tien vakken op B niveau een 7.0 (géén afronding) of hoger. Van de vakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde moeten er tenminste 3 cijfers 7.0 (géén afronding) of hoger zijn op B niveau. Bij de resultaten op B-niveau mogen er geen cijfers lager dan 6.0 (géén afronding) voorkomen. Leerlingen die met hun cijfers op B-niveau niet in aanmerking komen voor bevordering naar A- niveau, maar op hun cijferlijst voor A-niveau geen onvoldoende of slechts één maal het cijfer 5 hebben, worden in bespreking genomen voor bevordering naar het hogere niveau. * Het afgeronde eindcijfer is een heel cijfer. Deze hele cijfers komen niet op het rapport maar staan slechts op de vergaderlijst die gebruikt wordt tijdens de rapportvergadering.

4 Aanvullende voorwaarde voor de overgang naar de sector Handel en Verkoop (basis niveau) / Handel en Administratie (kader niveau) is dat de vakken wiskunde en rekenen afgesloten moeten worden met tenminste een 6.0 (géén afronding). Leerlingen die verwezen worden naar de Basis- of Kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 Zorg en welzijn mogen het vak wiskunde alleen in hun vakkenpakket kiezen als ze op het eindrapport leerjaar 2 tenminste 5.0 (onafgerond) voor dit vak behaald hebben. De resultaten voor het programma Cambridge Engels worden niet in de bevorderingsnorm meegewogen. Op basis van de resultaten kan wel besloten worden dat de leerling deze programma s niet meer kan volgen in leerjaar 3. Van leerjaar 2 Vwo naar leerjaar 3 Vwo Op het eindrapport staan cijfers op één decimaal nauwkeurig*. Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar indien er bij de eindcijfers op niveau B niet meer dan 2x het cijfer 5 voorkomt*. In het geval van een cijfer 4 mogen er geen andere onvoldoendes op het rapport staan. Van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag er slechts 1 onvoldoende zijn. In geval van meer onvoldoendes wordt de leerling in de rapportvergadering besproken. In deze vergadering wordt nagegaan wat de mogelijkheden van de leerling in zijn/haar verdere schoolloopbaan zijn. In dat gesprek wordt onder meer nagegaan: de perspectieven voor het komende schooljaar zijn. de score op de cito eindtoets en het advies van de basisschool de scores bij inzet en gedrag de scores op de cito VAS toetsen de wijze waarop de leerling zich ontwikkeld heeft op het gebied van algemene vaardigheden. De resultaten voor het programma Cambridge Engels worden niet in de bevorderingsnorm meegewogen. Op basis van de resultaten kan wel besloten worden dat de leerling dit programma niet meer kan volgen in leerjaar 3. Bevordering naar het volgende leerjaar Leerlingen die met hun rapport voldoen aan de bevorderingsnorm, vervolgen hun opleiding in dezelfde leerweg. Leerlingen die met hun rapport niet voldoen aan de bevorderingsnorm worden gericht bevorderd naar Havo 3. Doubleren is slechts bij hoge uitzondering mogelijk. De vergadering geeft een advies aan de rector. De rector neemt vervolgens de beslissing over het wel of niet bevorderen van de leerling. In gevallen waarin de beschreven bevorderingsnorm niet voorziet, beslist de rector. * Het afgeronde eindcijfer is een heel cijfer. Deze hele cijfers komen niet op het rapport maar staan slechts op de vergaderlijst die gebruikt wordt tijdens de rapportvergadering.

5 DE BEVORDERINGSNORM LEERJAAR 2 -> LEERJAAR 3 IN SCHEMA (niet geldig voor 2V) Bevordering naar niveau B Geen cijfers afgerond lager dan 6 Bevorderd naar niveau B (Ga naar schema 2) Nee 1 x afgerond 5 (O&O voldoende afgesloten TH) N 1x afgerond 4 of 2x afgerond 5 Maximaal 1 onvoldoende (5) Nederlands, Engels, Wiskunde en rekenen N Afgewezen niveau B: Bespreking Doubleren Gerichte bevordering, naar lager gelegen niveau gelegen niveau * Het afgeronde eindcijfer is een heel cijfer. Deze hele cijfers komen niet op het rapport maar staan slechts op de vergaderlijst die gebruikt wordt tijdens de rapportvergadering.

6 DE BEVORDERINGSNORM VAN LEERJAAR 2 NAAR LEERJAAR 3 IN SCHEMA (niet geldig voor 2V) Bevordering naar niveau A Norm niveau A Geen cijfers afgerond lager dan 6 N 1 x afgerond 5 5 (BK); 6 (KT) 9(TH) of 10 (HV) eindcijfers op niv B 7,0 of hoger. Van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en rekenen dienen er drie 7.0 of hoger te zijn. (O&O voldoende afgesloten TH) J Bevorderd naar Niveau A Bespreken naar niveau A of B Nee 2x afgerond 5 Van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag er slechts 1 onvoldoende (5) zijn Nee Afgewezen niveau A: Bevorderd niveau B 5 (BK); 6 (KT) 9 (TH) of 10 (HV) eindcijfers op niv B 7,0 of hoger. Van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en rekenen dienen er drie 7.0 of hoger te zijn. (O&O voldoende afgesloten TH) Nee Bevorderd naar Niveau A Bevorderd naar niveau B * Het afgeronde eindcijfer is een heel cijfer. Deze hele cijfers komen niet op het rapport maar staan slechts op de vergaderlijst die gebruikt wordt tijdens de rapportvergadering.

7 Van leerjaar 3 Vmbo naar leerjaar 4 Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg: Het besluit tot het al dan niet bevorderen van de leerling naar leerjaar 4 wordt genomen op basis van het jaarcijfer leerjaar 3. Op het overgangsrapport staan naast de cijfers op één decimaal nauwkeurig ook de hele cijfers. Leerlingen met een onvolledig rapport worden niet bevorderd naar het volgende leerjaar. Dat wil zeggen dat alle toetsen die beoordeeld worden met een cijfer gemaakt moeten zijn en dat de handelingsopdrachten en grote praktische opdrachten met de waardering voldoende (tenminste 5,50 of goed afgesloten moeten zijn. De vakken Maatschappijleer1, Kunstvakken1 en Lichamelijke Opvoeding worden beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer moet 5.5 of hoger zijn. Het vak rekenen telt mee in de bevorderingsnorm. Op basis van zijn rapport wordt de leerling bevorderd naar leerjaar 4 als hij: - voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of - voor ten hoogste één van zijn examenvakken tenminste het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of - voor twee van zijn examenvakken tenminste het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger. N.B. HET EINDCIJFER VAN HET BEROEPSVOORBEREIDENDE VAK IN DE BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG WORDT MEEGETELD ALS 2 EINDCIJFERS. Leerlingen die niet voldoen aan de bevorderingsnorm basisberoepsgerichte leerweg, worden besproken tijdens de eindvergadering. De vergadering kan besluiten de leerling alsnog te bevorderen. Alvorens tot een uitspraak te komen, toetst de vergadering de leerling op de volgende punten: - vaardigheden (heeft de leerling de vaardigheden om het programma basisberoepsgerichte leerweg te volgen); - hoe verhouden de resultaten van de leerling zich in relatie tot zijn capaciteiten; - wat verwacht de vergadering van het studieverloop bij doubleren en bij voortgang van de studie in leerjaar 4; - wat was de inzet en het gedrag van de leerling; - wat is het beeld van absentie/presentie tijdens de lessen. Nadat de vergadering zich op basis van deze punten een duidelijk beeld gevormd heeft van de leerling, wordt overgegaan tot stemming. De leerling kan bevorderd worden naar het volgende leerjaar als de meerderheid van het docententeam zich uitspreekt voor bevordering naar leerjaar 4. Daar kan als voorwaarde een aanvullende opdracht aan verbonden worden. Kaderberoepsgerichte leerweg: Het besluit tot het al dan niet bevorderen van de leerling naar leerjaar 4 wordt genomen op basis van het jaarcijfer leerjaar 3.. Op het overgangsrapport staan naast de cijfers op één decimaal nauwkeurig ook hele cijfers. Leerlingen met een onvolledig rapport worden niet bevorderd naar het volgende leerjaar. Dat wil zeggen dat alle toetsen die beoordeeld worden met een cijfer afgerond moeten zijn en dat de handelingsopdrachten en grote praktische opdrachten met de waardering voldoende (tenminste 5,5) of goed afgesloten moeten zijn. Pagina 1 van 12

8 De vakken Maatschappijleer1, Kunstvakken1 en Lichamelijke Opvoeding worden beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer moet 5,5 of hoger zijn. Het vak rekenen is een examenvak en telt mee in de bevorderingsnorm. Op basis van zijn rapport wordt de leerling bevorderd naar leerjaar 4 als hij: - voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of - voor ten hoogste één van zijn examenvakken tenminste het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of - voor twee van zijn examenvakken tenminste het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger. N.B. HET EINDCIJFER VAN HET BEROEPSVOORBEREIDENDE VAK IN DE KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG WORDT MEEGETELD ALS 2 EINDCIJFERS. Leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 die niet bevorderd kunnen worden naar leerjaar 4 kaderberoepsgerichte leerweg, worden besproken in de vergadering. De bespreking kan leiden tot onder andere de volgende conclusies: - gerichte bevordering naar de basisberoepsgerichte leerweg binnen dezelfde afdeling; - doubleren in dezelfde leerweg. Dit is slechts in incidentele gevallen mogelijk; - bevordering in dezelfde leerweg nadat de leerling voldaan heeft aan een of meer aanvullende opdrachten. Ook deze optie wordt slechts in uitzonderlijke gevallen ingezet. Theoretische leerweg: Het besluit tot het al dan niet bevorderen van de leerling naar leerjaar 4 wordt genomen op basis van het jaarcijfer leerjaar 3. Dit jaarcijfer is het voortschrijdend gemiddelde van alle behaalde resultaten inclusief behaalde SE cijfers. Op het overgangsrapport staan naast de cijfers op één decimaal nauwkeurig ook hele cijfers. Leerlingen met een onvolledig rapport worden niet bevorderd naar het volgende leerjaar. Dat wil zeggen dat alle toetsen die beoordeeld worden met een cijfer afgerond moeten zijn en dat de handelingsopdrachten en grote praktische opdrachten met de waardering voldoende (tenminste 5,5) of goed afgesloten moeten zijn. De Kunstvakken1 en Lichamelijke Opvoeding zijn schoolexamenvakken en worden beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer moet 5.5 of hoger zijn. Het vak rekenen is een examenvak en telt mee in de bevorderingsnorm. Op basis van zijn rapport wordt de leerling bevorderd naar leerjaar 4 als : het rekenkundig gemiddelde van de voortgangscijfers een 5,5 is en; voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald, hij voor lo1 en kunstvakken een 'voldoende' of 'goed' heeft behaald en daarnaast: maximaal één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger of, maximaal één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger, of, maximaal twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger Pagina 2 van 12

9 * Ten aanzien van het gekozen vakkenpakket leerjaar 4 gelden de volgende aanvullende eisen: - maximaal 1 x het cijfer 5 (= tenminste 5.0 onafgerond). De overige cijfers van de vakken uit het vakkenpakket dienen tenminste 5.5 te zijn; - het gekozen vakkenpakket dient aan te sluiten bij de gekozen sector. Leerlingen uit de theoretische leerweg leerjaar 3 die niet bevorderd kunnen worden naar leerjaar 4 theoretische leerweg, worden besproken in de vergadering. De bespreking kan leiden tot onder andere de volgende conclusies: - gerichte verwijzing naar de kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3; - bevordering met een gericht vakkenpakket in dezelfde leerweg; - bevordering in dezelfde leerweg nadat de leerling voldaan heeft aan een aantal aanvullende opdrachten. Deze mogelijkheid wordt slechts in uitzonderlijke gevallen ingezet; - doubleren in dezelfde leerweg. Dit is alleen mogelijk als de meerderheid van de vergadering aangeeft dat de betreffende leerling het programma van de theoretische leerweg aankan en het vertrouwen uitspreekt dat hij/zij daarvoor ook de goede werkhouding heeft; Besluitvorming bij leerlingen die besproken worden. Besluitvorming met betrekking tot het bevorderen van een leerling die volgens de norm niet bevorderd kan worden, vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen (= de helft plus 1) van de aanwezige docenten bij de leerlingenbespreking. De vergadering geeft een advies aan de rector. De rector neemt vervolgens de beslissing over het wel of niet bevorderen van de leerling. In gevallen waarin de beschreven bevorderingsnorm niet voorziet, beslist de rector. Van leerjaar 3 Havo en 3 Vwo naar leerjaar 4 Het besluit tot het al dan niet bevorderen van een leerling naar leerjaar 4 wordt genomen op basis van het jaarcijfer leerjaar 3. Dit jaarcijfer is het gemiddelde van de 4 periodecijfers. Op het overgangsrapport staan naast de eindcijfers op één decimaal nauwkeurig ook hele cijfers. Bevordering havo 3 en vwo 3 In verband met de aansluiting op de profielen in de Tweede Fase vindt bevordering in Havo 3 en Vwo 3 stapsgewijs plaats. STAP 1 BEVORDERING NAAR 4 HAVO / 4 VWO Een leerling wordt bevorderd wanneer de cijferlijst op het eindrapport voldoet aan de volgende criteria (waarna Stap 2 in werking treedt): Het gemiddelde van alle vakken inclusief rekenen is minimaal 6,0. Deze 6,0 wordt berekend op basis van de onafgeronde rapportcijfers. De onafgeronde cijfers zijn de cijfers op 1 decimaal nauwkeurig. Bij de berekening van het gemiddelde worden de vakken LO en O&O niet meegenomen. De cijferlijst mag maximaal één keer een afgerond cijfer 4 bevatten of twee keer het afgeronde cijfer 5 bevatten. Van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag er slechts één onvoldoende (cijfer 4 of 5) zijn. Een leerling die wil overstappen van 3H naar 4T moet voldoen aan de volgende bevorderingsnorm: Pagina 3 van 12

10 Een leerling is bevorderd van 3H naar 4T indien de leerlingen voor minimaal 10 vakken (inclusief rekenen) een 5,0 of hoger heeft op het eindrapport 3H. Bij de gekozen vakken naar 4T zit geen cijfer lager dan 5,0 op het eindrapport 3H. STAP 2 TOELATING PROFIEL Een leerling wordt toegelaten tot het profiel van zijn keuze, wanneer hij bij stap 1 bevorderd is en wanneer hij voldoet aan de volgende criteria: Het gemiddelde van de vakken die in klas 4 gecontinueerd worden, moet minimaal 6,0 zijn (dit is zonder afronding). Bij het bepalen van het gemiddelde wegen alle vakken even zwaar. Bij de gekozen vakken is maximaal één cijfer lager dan 5,5. Dit onvoldoende cijfer mag niet lager zijn dan 4,5. Wanneer een leerling niet voldoet aan de twee genoemde voorwaarden geldt het volgende: De leerling wordt tijdens de vergadering besproken. Er zal gekeken worden naar vaardigheden, inzet en gedrag en het gegeven of een leerling één of meerdere eindcijfers hoger dan een 6 heeft. Daarnaast wordt gekeken naar de adviezen van de docenten. Leerlingen die niet bevorderd kunnen worden naar leerjaar 4 havo/vwo, worden besproken in de vergadering. De bespreking kan leiden tot onder andere de volgende conclusies: - gerichte bevordering naar de vierde klas van een lager niveau; - bevordering in dezelfde afdeling nadat de leerling voldaan heeft aan een aantal aanvullende opdrachten met goed gevolg heeft afgelegd. Deze mogelijkheid wordt slechts in uitzonderlijke gevallen ingezet; - doubleren in dezelfde afdeling. Dit is alleen mogelijk als de meerderheid van de vergadering aangeeft dat de betreffende leerling het programma van de afdeling aankan en het vertrouwen uitspreekt dat hij/zij daarvoor ook de goede werkhouding heeft; De vergadering geeft een advies aan de rector. De rector neemt vervolgens de beslissing over het wel of niet bevorderen van de leerling. In gevallen waarin de beschreven bevorderingsnorm niet voorziet, beslist de rector. Pagina 4 van 12

11 Stap 1 - Bevordering Leerling voldoet aan drie criteria met gewenst profiel Bevorderd Nee Leerling voldoet Niet aan de criteria Of gewenst profiel Bespreking Bevorderd (na voldoende taak) Niet bevorderd Doubleren Gerichte bevordering naar lager niveau 1 ) Bovenbouw vwo / havo vanaf leerjaar 4 Bevorderingsnormen van 4 havo naar 5 havo, 4 vwo naar 5 vwo, 5 vwo naar 6 vwo Bevordering geschiedt op basis van de rapportcijfers aan het eind van het schooljaar. Dit rapportcijfer is het voortschrijdende gemiddelde van alle resultaten van het betreffende schooljaar. Hierin zijn, volgens het PTA, de cijfers verwerkt van de voortgangstoetsen en de SE toetsen. Alle vakken tellen even zwaar mee. Het combinatiecijfer 2 telt mee als één vak. Op het overgangsrapport staan naast de cijfers op één decimaal nauwkeurig ook hele cijfers. Het vak rekenen wordt meegenomen in de bevorderingsnorm. De bevordering naar het hogere leerjaar vindt stapsgewijs plaats. 1 Lager niveau betekent naastgelegen lager niveau 2 In 4 vwo bestaat dat cijfer uit: Ma In 5 vwo bestaat dat cijfer uit: ANW + Ma(4vwo) Op het diploma bestaat het combinatiecijfer voor de havo uit: het gemiddelde van: MY1 (klas 4) en het PWS (klas 5). Elk onderdeel telt even zwaar. Op het diploma bestaat het combinatiecijfer voor het vwo uit: het gemiddelde van: Ma, ANW en het PWS. Elk onderdeel telt even zwaar. Pagina 5 van 12

12 STAP 1: Een leerling wordt bevorderd van 4 Havo naar 5 Havo, van 4 Vwo naar 5 Vwo, van 5 Vwo naar 6 Vwo indien: Alle handelingsdelen 3 naar behoren zijn afgesloten, EN De deelcijfers binnen het combinatiecijfer een 4 of hoger zijn, EN Het gemiddelde van alle afgeronde rapportcijfers minimaal een 6,0 is, EN Het gemiddelde van alle SE cijfers minimaal een 5,5 is (zonder CKV), EN Bij de vakken Engels, rekenen, Wiskunde (A, B en C) en Nederlands maximaal één keer het rapportcijfer 5 voorkomt, EN De rapportcijfers van de leerling zijn allemaal (afgerond) een 6 of hoger, OF De leerling heeft 1 x 5 (afgerond), OF De leerling heeft 1 x 4 (afgerond), OF De leerling heeft 2 x 5 (afgerond), OF De leerling heeft 1 x 5 en 1 x 4 (afgerond). Stap 2: Als een leerling volgens de bovenstaande beschrijving niet wordt bevorderd, dan wordt de leerling besproken. Als een leerling met een extra vak niet bevorderd kan worden, wordt de leerling besproken zonder dit extra vak. Als de leerling bevorderd wordt, beslist de afdelingsleider op basis van wens van de leerling en advies van de rapportvergadering over voortzetting van het extra vak. Na bespreking is het volgende mogelijk: Bevordering zonder meer. Bevordering met een aanvullende opdracht / taak Gerichte bevordering naar de naastliggende lagere afdeling. Bevordering mits het vakkenpakket gewijzigd wordt. Doubleren, eventueel met profielwijziging. (Zie ook bevorderingsnormen deel 1 Algemeen). Uitstroom naar het ROC. Besluitvorming bij leerlingen die besproken worden. Besluitvorming met betrekking tot het bevorderen van een leerling die volgens de norm niet bevorderd kan worden, vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen (= de helft plus 1) van de aanwezige docenten bij de leerlingenbespreking. Een docent die meerdere vakken verzorgt, heeft bij de stemming één stem. De vergadering geeft een advies aan de rector. De rector neemt vervolgens de beslissing over het wel of niet bevorderen van de leerling. In gevallen waarin de beschreven bevorderingsnorm niet voorziet, beslist de rector. 3 De vakken CKV1, LO en LOB bestaan geheel uit handelingsdelen. Deze drie vakken moeten dan ook naar behoren (voldoende) zijn afgerond. Dit wordt met een cijfer weergegeven: 5,5 en hoger is een voldoende. Daarnaast bevatten anderen vakken handelingsdelen, ook deze moeten naar behoren zijn afgerond. Pagina 6 van 12

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst;

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; OVERGANGSREGELS HAVO/VWO Leerjaar 1 naar 2 van 1 havo naar 2 havo van 1 vwo naar 2 vwo A1. Bevorderd A1. Bevorderd Een leerling wordt bevorderd als het gemiddelde cijfer van de op 1 decimaal afgeronde

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College Comenius College september 2008 september 2008 1 Inhoud 1 Algemene overgangsrichtlijnen Comenius College 3 2 Overgangsrichtlijnen vmbo basis-, kader, gemengde en theoretische

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55 Overgangscriteria Rijswijks Lyceum Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk T 070 336 49 44 info@rijswijkslyceum.nl www.rijswijkslyceum.nl Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070

Nadere informatie

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum Keuzegids Bevorderingsnormen klas 3 en havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Bevorderingsnormen en adviesprocedure... 4 Advies in maart... 4 Procedure eindvergadering...

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2014-2015 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE BEVORDERINGSNORMEN EERSTE FASE BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE Eerste fase/onderbouw In alle leerjaren in de onderbouw, klas 1 t/m 3, wordt gewerkt met een zogenaamd voortschrijdend of doorlopend

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN 2015-2016 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

Evangelische school VMBO HAVO VWO Overgangsnormen De Passie Utrecht 2015-2016 13 juni 2015

Evangelische school VMBO HAVO VWO Overgangsnormen De Passie Utrecht 2015-2016 13 juni 2015 Evangelische school VMBO HAVO VWO Overgangsnormen De Passie Utrecht 2015-2016 13 juni 2015 1 Inhoud Algemeen...3 Begrippen....4 Klas 1 en 2.6 HAVO 3 / VWO 3.7 VMBO 3 8 VWO 4 10 HAVO 4 en VWO 5.11 Aanvraag

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering vmbo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - vmbo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering - vmbo In dit boekje zijn de richtlijnen voor

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 1 Afdeling: ht Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar 1 + 2 van de ht-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2013-2014

Bevorderingsnormen 2013-2014 Bevorderingsnormen 2013-2014 Leerjaar 1 en 2 CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN VMBO ALGEMENE DIRECTIE LIJSTERSINGEL 10 POSTBUS 797, 2900 AT CAPELLE AAN DEN IJSSEL TELEFOON

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1 Titel Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo september 2014 1 Auteur: Sectorleiding vmbo Beknopte toelichting inhoud: Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding, DV, MR Routing in school: Vervangt: eerdere

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Overgangsprotocol November 2013

Overgangsprotocol November 2013 Geert Groote College Amsterdam Overgangsprotocol November 2013 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding... 1 Rol van de lerarenvergadering.... 1 Overgang klas 7 naar 8... 2 Overgang klas 8 naar 9... 2 Overgang

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

De bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen IJSSELCOLLEGE De bevorderingsnormen Per 1 augustus 2014 De Normencommissie Een overzicht van de bevorderingsnormen van alle afdelingen van het IJsselcollege, locatie Alkenlaan. 0 De bevorderingsnorm van

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016 VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen 2015-2016 VMBO Wageningen VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart en in juni/juli wordt het rapport

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014/2015

Bevorderingsnormen 2014/2015 Bevorderingsnormen 2014/2015 Onder voorbehoud van goedkeuring door de MR 1 Amersfoort, januari 2015 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo In dit boekje zijn de richtlijnen

Nadere informatie

Bevorderingsregeling schooljaar 2012/2013

Bevorderingsregeling schooljaar 2012/2013 Bevorderingsregeling schooljaar 2012/2013 BEVORDERINGSREGELING 2012/2013 Aan leerlingen, ouders en medewerkers van onze school, In de school is een goede regeling voor bevordering van groot belang voor

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Haemstede-Barger Mavo Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 OVERGANGSNORMEN KLAS 1 MAVO KLAS 2 MAVO... 4 OVERGANGSNORMEN KLAS 2 MAVO KLAS 3 MAVO... 5 OVERGANGSNORMEN

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN Oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 TL OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN VMBO 3 TL Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Welke keuzes moet ik als derdeklasser maken?... blz. 3 3. Wanneer ga ik over van klas

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

Overgangsnormen. Legenda

Overgangsnormen. Legenda snormen Legenda O = Over B = Bespreekgeval (blijven zitten, over naar hetzelfde niveau of over naar lager niveau) D =Doubleren (blijven zitten of over naar lager niveau) DL= Doubleren en niveau lager T

Nadere informatie

Een wettelijk andere berekening heeft het combinatiecijfer (zie H4/5).

Een wettelijk andere berekening heeft het combinatiecijfer (zie H4/5). 1 H A V O Inleidend Binnen de Havo afdeling bereiden wij de leerlingen voor op het HBO, terwijl ook een weg naar het Atheneum (opstroom) mogelijk moet blijven. Bij de becijfering wordt rekening gehouden

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo

De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo De volgende overgangsnormen gelden voor: klas 1: alle onderwijsvormen klas 2: alle onderwijsvormen klas 3: havo en vwo 1. Aan het eind van het schooljaar wordt op iedere vestiging bepaald waar de leerling

Nadere informatie

van 3 e naar 4 e leerjaar

van 3 e naar 4 e leerjaar 2011-2012 van 3 e naar 4 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2011-2012 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40

Nadere informatie

Overgangsnormen Bovenbouw

Overgangsnormen Bovenbouw Overgangsnormen Bovenbouw Bevorderingsreglement Hilfertsheem-Beatrix schooljaar 2011-2012 Algemene uitgangspunten (bovenbouw) De overgangsnormen geven weer waaraan leerlingen moeten voldoen om over te

Nadere informatie

Opm: in het schooljaar 2014-2015 zal rekenen als apart vak op het rapport staan maar zal het cijfer niet meetellen in de overgangsnormen.

Opm: in het schooljaar 2014-2015 zal rekenen als apart vak op het rapport staan maar zal het cijfer niet meetellen in de overgangsnormen. Algemene uitgangspunten normen onderbouw 1) Alle vakken tellen even zwaar mee. 2) Van de eindcijfers in één decimaal van alle vakken wordt het gemiddelde berekend: de C-norm. 3) De op helen afgeronde rapportcijfers

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 voldoende 5 onvoldoende 4 ruim onvoldoende

Nadere informatie

Overgangscriteria Bogerman:

Overgangscriteria Bogerman: Overgangscriteria Bogerman: In de onderstaande schema s staan de overgangscriteria die worden gehanteerd binnen Bogerman. Bij het nemen van een bevorderingsbesluit gelden de volgende richtlijnen/spelregels:

Nadere informatie

REGLEMENT van Bevordering en Toelating RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR

REGLEMENT van Bevordering en Toelating RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR REGLEMENT van Bevordering en Toelating RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR 2014-2015 Inhoudsopgave Paragraaf I Algemene bepalingen blz. 3 Paragraaf II Bevorderingsprocedure blz. 6 Paragraaf III Bevorderingscriteria

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2015-2016

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2015-2016 REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2015-2016 REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING A. REGLEMENT VAN BEOORDELING VMBO, MAVO, HAVO, VWO 1. De teamleiders zijn met een belangrijk deel

Nadere informatie

BEVORDERING, DOORSTROMING, EXAMENS

BEVORDERING, DOORSTROMING, EXAMENS Overgangsregeling Windroos vastgesteld 24 september 2012 BEVORDERING, DOORSTROMING, EXAMENS Algemene uitgangspunten 1A. De leerling in klas één en twee wordt bevorderd op grond van het eindrapport dat

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Overgangsnormen. Johannes Fontanus College. schooljaar 2015-2016. Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium

Overgangsnormen. Johannes Fontanus College. schooljaar 2015-2016. Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium Overgangsnormen schooljaar 2015-2016 Johannes Fontanus College Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium PREAMBULE Algemeen: bij de overgang worden bepaalde regels gehanteerd

Nadere informatie

Deze normen betreffen de overgang van de leerjaren 1 naar 2 en 2 naar 3 van Vmbo, Havo en Vwo en van 3 naar 4 Havo en Vwo.

Deze normen betreffen de overgang van de leerjaren 1 naar 2 en 2 naar 3 van Vmbo, Havo en Vwo en van 3 naar 4 Havo en Vwo. Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Gijsbert Jansen Betreft: Overgangsnormen Vmbo, Havo, Vwo 2014-2015 Datum: 29 september 2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Nadere informatie

Bevorderingsregels schooljaar 2014/2015

Bevorderingsregels schooljaar 2014/2015 Bevorderingsregels schooljaar 2014/2015 (Vastgesteld in de MR-vergadering van 21112011, aangevuld in MR-vergadering 22102012, aangevuld in MR-vergadering 22092014) Inhoudsopgave Bevorderingsregels 1. Algemeen

Nadere informatie

A T H E N E U M Inleidend Leerlingkenmerken Becijfering De brugklas en latere jaren

A T H E N E U M Inleidend Leerlingkenmerken Becijfering De brugklas en latere jaren A T H E N E U M Inleidend Binnen de Atheneumafdeling hebben we afspraken gemaakt over het geven van onderwijs dat past bij het type leerling in deze afdeling en bij de eisen die (op termijn) aan deze leerling

Nadere informatie

Schoolexamenreglement 2014-2015

Schoolexamenreglement 2014-2015 Schoolexamenreglement 2014-2015 Vooraf In een schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. Het schoolexamenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding,

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 2 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 2 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden.

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden. ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd en een ABCD-codering toegevoegd. De ABCD-codering

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Overgangsnormen RK SG Thamen, Uithoorn November 2015

Overgangsnormen RK SG Thamen, Uithoorn November 2015 Overgangsnormen RK SG Thamen, Uithoorn November 2015 Inhoud: - Leerwegen, kansklassen, normering 2 - Overgangsnormen klas 1 en 2 2 - Overgangsnormen klas 3 5 - Eindexamennormen klas 4 7 - Bijlage 1: Afwijkende

Nadere informatie

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014 BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014 1. Naamgeving: bevorderingsrichtlijnen Wij spreken van "richtlijnen" omdat de docentenvergadering steeds vanuit de omstandigheden van elke leerling

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten om te worden bevorderd. Onze school gaat uit van

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2012-2013 VAN HET SCHELDEMOND COLLEGE

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2012-2013 VAN HET SCHELDEMOND COLLEGE REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING VAN HET SCHELDEMOND COLLEGE 2012-2013 1 REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING A. Reglement van Beoordeling VMBO, MAVO, HAVO, VWO 1. De teamleiders

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Overgangsnormen 2015-2016

Overgangsnormen 2015-2016 Overgangsnormen 2015-2016 1 december 2015 / Overgangsnormen 2015-2016 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 5 Rapportage... 5 Algemeen... 6 De rapportvergadering... 6 Aandachtspunten bij bespreking zijn:...

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

MELANCHTHON PRINSES IRENE. Bevorderingsnormen 2014-2015. Onderwijs maken we samen

MELANCHTHON PRINSES IRENE. Bevorderingsnormen 2014-2015. Onderwijs maken we samen MELANCHTHON PRINSES IRENE Bevorderingsnormen 2014-2015 Onderwijs maken we samen Bevorderingsnormen Melanchthon Prinses Irene cursusjaar 2014-2015 Rapportcijfers worden berekend op twee cijfers achter de

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie