Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen"

Transcriptie

1 Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

2 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar Beknopt Protocol Overgangsvergadering en Revisievergadering Overgangsnormen leerjaar 1 vmbo bl/kl met lwoo... 8 Overgangsnormen leerjaar 1 vmbo bl/kl zonder lwoo... 9 Overgangsnormen leerjaar 1 mavo/havo Overgangsnormen leerjaar 1 havo/vwo Overgangsnormen leerjaar 1 vwo Overgangsnormen leerjaar 2 vmbo bl/kl met lwoo Overgangsnormen leerjaar 2 vmbo bl/kl zonder lwoo Overgangsnormen leerjaar 2 mavo Overgangsnormen leerjaar 2 havo/vwo Overgangsnormen leerjaar 2 vwo Overgangsnormen leerjaar 3 vmbo bl/kl Overgangsnormen leerjaar 3 mavo Overgangsnormen leerjaar 3 havo Overgangsnormen leerjaar 3 vwo Overgangsnormen leerjaar 4 havo Overgangsnormen leerjaar 4 vwo Overgangsnormen leerjaar 5 vwo Pagina 2 van 24

3 Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw Algemeen Indien een leerling voor een vak gebruik maakt van de vrijstellingsregeling, zal de vrijgekomen onderwijstijd alsnog ingevuld moeten worden. In overleg met de afdelingsleider en mentor zal per leerling worden vastgesteld hoe de vrijgekomen onderwijstijd concreet ingevuld gaat worden. Indien een leerling voor een vak geen gebruik maakt van de vrijstellingsregeling, worden alle in het verleden voor dat vak behaalde resultaten ongeldig verklaard. 3 vmbo Aan het einde van het derde leerjaar wordt één vak afgesloten: - culturele en kunstzinnige vorming (ckv) Indien een leerling doubleert in 3 vmbo is vrijstelling voor het vak ckv alleen mogelijk als op de datum van de rapportvergaderingen, tijdens welke besloten is dat de leerling doubleert, alle handelingsdelen met voldoende of goed afgesloten zijn. Indien op de datum van deze rapportvergadering één of meer handelingsdelen nog niet is/zijn afgesloten, is geen vrijstelling mogelijk. Alle onderdelen, ook de onderdelen die wel zijn afgesloten, dienen in dat geval opnieuw gevolgd te worden. 4 vmbo Indien een leerling geen diploma behaalt en besluit het examenjaar op het Gerrit Komrij College over te doen, kan vrijstelling verkregen worden voor het vak maatschappijleer als voor dit vak het eindcijfer 7 of hoger behaald is. Procedure - de leerling overlegt met de afdelingsleider over het vak waar hij/zij vrijstelling voor wil aanvragen - de leerling geeft schriftelijk aan wat hij/zij in de vrijgekomen uren wil gaat doen - de leerling meldt zich bij het begin van de (uitval)les bij de docent (absentieregistratie) - de leerling gaat naar de studieplek in de school en studeert daar het gehele lesuur - de leerling meldt zich aan het eind van het lesuur af bij de betreffende docent Pagina 3 van 24

4 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo Algemeen Indien een leerling voor een vak gebruik maakt van de vrijstellingsregeling, zal de vrijgekomen onderwijstijd alsnog ingevuld moeten worden. In overleg met de afdelingsleider en mentor zal per leerling schriftelijk worden vastgelegd hoe de vrijgekomen onderwijstijd concreet ingevuld gaat worden. Indien een leerling voor een vak geen gebruik maakt van de vrijstellingsregeling, worden alle in het verleden voor dat vak behaalde resultaten ongeldig verklaard. 4 havo Aan het einde van het vierde leerjaar worden twee vakken afgesloten: - maatschappijleer - culturele en kunstzinnige vorming (ckv) Indien een leerling doubleert in 4 havo kan voor maximaal één van deze twee vakken een vrijstelling verkregen worden. Vrijstelling voor het vak maatschappijleer is alleen mogelijk als voor dat vak het eindcijfer 7 of hoger is behaald. Vrijstelling voor het vak ckv is alleen mogelijk als op de datum van de rapportvergadering, tijdens welke besloten is dat de leerling doubleert, alle handelingsdelen met voldoende of goed afgesloten zijn. Indien op de datum van deze rapportvergadering één of meer handelingsdelen nog niet is/zijn afgesloten, is geen vrijstelling mogelijk. Alle onderdelen, ook de onderdelen die wel zijn afgesloten, dienen in dat geval opnieuw gevolgd te worden. 4 vwo Aan het einde van het vierde leerjaar wordt één vak afgesloten: - algemene natuurwetenschappen (anw) Indien een leerling doubleert in 4 vwo kan vrijstelling voor de vak anw verkregen worden als voor dat vak het eindcijfer 7 of hoger is behaald. 5 vwo Aan het einde van het vijfde leerjaar worden twee vakken afgesloten: - maatschappijleer - culturele en kunstzinnige vorming (ckv) Indien een leerling doubleert in 5 vwo kan voor maximaal één van deze twee vakken een vrijstelling verkregen worden. Vrijstelling voor het vak maatschappijleer is alleen mogelijk als voor dat vak het eindcijfer 7 of hoger is behaald. Vrijstelling voor het vak ckv is alleen mogelijk als op de datum van de rapportvergadering, tijdens welke besloten is dat de leerling doubleert, alle handelingsdelen met voldoende of goed afgesloten zijn. Indien op de datum van deze rapportvergadering één of meer handelingsdelen nog niet is/zijn afgesloten, is geen vrijstelling mogelijk. Alle onderdelen, ook de onderdelen die wel zijn afgesloten, dienen in dat geval opnieuw gevolgd te worden. Procedure - de leerling overlegt met de afdelingsleider over het vak waar hij/zij vrijstelling voor wil aanvragen - de leerling geeft schriftelijk aan wat hij/zij in de vrijgekomen uren wil gaan doen - de leerling meldt zich bij het begin van de (uitval)les bij de docent (absentieregistratie) - de leerling gaat naar de studieplek in de school en studeert daar het gehele lesuur - de leerling meldt zich aan het eind van het lesuur af bij de betreffende docent Pagina 4 van 24

5 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar De overgangsvergadering wordt voorgezeten door de afdelingsleider. Deze zorgt ervoor dat de besluiten van de vergadering genotuleerd worden. 2. Bij de besluitvorming over de bevordering van leerlingen worden de relevante bepalingen in het leerlingenstatuut en de overgangsnormen in acht genomen. 3. Het is een leerling die twee keer in één leerjaar doubleert niet toegestaan het onderwijs op het dan toe gevolgde onderwijsniveau voort te zetten. Het advies van de rapportvergadering over het verdere verloop van de schoolloopbaan van deze leerling is bindend, tenzij de vergadering anders aangeeft. 4. Het is een leerling die in twee opeenvolgende leerjaren doubleert niet toegestaan het onderwijs op het tot dan toe gevolgde onderwijsniveau voort te zetten. Het advies van de rapportvergadering over het verdere verloop van de schoolloopbaan van deze leerling is bindend, tenzij de vergadering anders aangeeft. 5. We onderscheiden twee soorten bespreekgevallen: - Bespreekgeval betreffende bevorderen/doubleren of afstroom onderliggende afdeling. Bij deze bespreekgevallen moet het uitgangspunt zijn dat de leerling niet is bevorderd, tenzij er voldoende argumenten zijn vanuit de vergadering (zie punt 7) de leerling te bevorderen. - Bespreekgeval betreffende opstromen naar bovenliggende afdeling. Bij deze bespreekgevallen moet het uitgangspunt zijn dat de leerling mag opstromen, tenzij er voldoende argumenten zijn vanuit de vergadering de leerling niet te laten opstromen. 6. Bij bespreekgevallen wordt door de stemgerechtigden niet alleen naar het eigen vak gekeken, maar naar het hele rapport. Bij bespreekgevallen worden bijzondere omstandigheden zoals het feit dat iemand al eens gedoubleerd heeft en de keuze van vakkenpakket en profiel in de bespreking betrokken. Ook de wensen van de ouders en de leerling worden ter sprake gebracht. 7. Bij bespreekgevallen heeft elke docent één stem. De procedure bij bespreekgevallen is als volgt : allereerst geeft elke docent zijn standpunt bezien vanuit zijn vak; daarna stemmen alle docenten op basis van hetgeen zij in de vorige ronde hebben gehoord, dus niet meer op basis van het vak maar op basis van wat het beste is voor de leerling. Indien de stemmen staken beslist de afdelingsleider. Niet-aanwezige docenten kunnen wel informatie doen toekomen aan de vergadering, maar ze kunnen niet meestemmen. 8. Indien bij één vak meerdere docenten betrokken zijn, is één van de betreffende docenten stemgerechtigd. In dat geval wordt door de sectieleider van het betreffende vak, of door de docenten die betrokken zijn bij het cijfer voor het profielblok, vóór aanvang van de vergadering aan de afdelingsleider meegedeeld welke van de betreffende docenten stemgerechtigd is. Pagina 5 van 24

6 9. Bij een stemming worden de volgende regels in acht genomen: - Vóór de stemming stelt de voorzitter vast hoeveel stemgerechtigden er aanwezig zijn. - Er kunnen pas besluiten genomen worden als minimaal tweederde van de stemgerechtigden aanwezig is. - Iedereen stemt gelijktijdig, bij handopsteking. - Een voorstel is aangenomen, indien meer dan de helft van de aanwezige stemgerechtigden daar voor stemt. - Blanco stemmen is niet toegestaan. 10. In uitzonderlijke gevallen kan de afdelingsleider voorafgaand aan de vergadering bij een leerling bepalen om af te wijken van de normen. In dat geval wordt de leerling bijzonder geval verklaard en in bespreking gebracht. Zie voor bespreekgevallen de punten 3, 4 en 5 hierboven 11. De revisievergadering dient om het oordeel over een leerling te herzien als niet alle relevante informatie ter rapportvergadering naar voren is gebracht. De afdelingsleider en de leraren die aan de betreffende leerling les geven, kunnen een revisie aanvragen, evenals de ouders van deze leerling. Dit dient te gebeuren bij de rector, onder vermelding van de nieuwe informatie en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie uur voor de revisievergadering. De rector beslist of de informatie relevant genoeg is. De besluitvorming op de revisievergadering geschiedt op dezelfde wijze als op de overgangsvergadering. Pagina 6 van 24

7 Beknopt Protocol Overgangsvergadering en Revisievergadering Het is een leerling die twee keer in één leerjaar doubleert niet toegestaan het onderwijs op het dan toe gevolgde onderwijsniveau voort te zetten. Het advies van de rapportvergadering over het verdere verloop van de schoolloopbaan van deze leerling is bindend, tenzij de vergadering anders aangeeft. 2. Het is een leerling die in twee opeenvolgende leerjaren doubleert niet toegestaan het onderwijs op het tot dan toe gevolgde onderwijsniveau voort te zetten. Het advies van de rapportvergadering over het verdere verloop van de schoolloopbaan van deze leerling is bindend, tenzij de vergadering anders aangeeft. 3. We onderscheiden twee soorten bespreekgevallen: - Bespreekgeval betreffende bevorderen/doubleren of afstroom onderliggende afdeling. Bij deze bespreekgevallen moet het uitgangspunt zijn dat de leerling niet is bevorderd, tenzij er voldoende argumenten zijn vanuit de vergadering de leerling te bevorderen. - Bespreekgeval betreffende opstromen naar bovenliggende afdeling. Bij deze bespreekgevallen moet het uitgangspunt zijn dat de leerling mag opstromen, tenzij er voldoende argumenten zijn vanuit de vergadering de leerling niet te laten opstromen. 4. Bij bespreekgevallen wordt door de stemgerechtigden niet alleen naar het eigen vak gekeken, maar naar het hele rapport. Bij bespreekgevallen worden bijzondere omstandigheden zoals het feit dat iemand al eens gedoubleerd heeft en de keuze van vakkenpakket en profiel in de bespreking betrokken. Ook de wensen van de ouders en de leerling worden ter sprake gebracht. 5. In uitzonderlijke gevallen kan de afdelingsleider voorafgaand aan de vergadering bij een leerling bepalen om af te wijken van de normen. In dat geval wordt de leerling bijzonder geval verklaard en in bespreking gebracht. Zie voor bespreekgevallen de punten 1, 2 en 3 hierboven 6. De revisievergadering dient om het oordeel over een leerling te herzien als niet alle relevante informatie ter rapportvergadering naar voren is gebracht. De afdelingsleider en de leraren die aan de betreffende leerling les geven, kunnen een revisie aanvragen, evenals de ouders van deze leerling. Dit dient te gebeuren bij de rector, onder vermelding van de nieuwe informatie en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie uur voor de revisievergadering. De rector beslist of de informatie relevant genoeg is. De besluitvorming op de revisievergadering geschiedt op dezelfde wijze als op de overgangsvergadering. Pagina 7 van 24

8 Overgangsnormen leerjaar 1 vmbo bl/kl met lwoo Uitgangspunt Elke leerling wordt in bespreking gebracht. Van belang is hoe de cijfers in het afgelopen schooljaar tot stand zijn gekomen. Aan het eind van het 1 e jaar wordt er een (interne) verdeling gemaakt tussen bl-leerlingen en de klleerlingen. De definitieve beslissing hierover valt aan het eind van de 2 e klas. Onderstaande bevorderingsnormen zijn een indicatie. We onderscheiden twee soorten vakken: Groep A: Groep B: vakken die niet tot groep B behoren muziek (mu), beeldende vorming 2d (bv2d), beeldende vorming 3d (bv3d), informatiekunde (if), techniek (tc) en lichamelijke opvoeding (lo) Een leerling is bevorderd naar leerjaar 2 vmbo bl/kl als: - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 1 x 5 en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 3 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn Specifieke bevordering Een leerling van leerjaar 1 vmbo bl/kl met lwoo wordt voor bevordering naar 2 mavo (= opstromen) in bespreking gebracht als: - per groep maximaal één onvoldoende is gehaald en - het gemiddelde van de cijfers van groep A gelijk is aan of hoger is dan 8,0 en - het gemiddelde van de cijfers van groep B gelijk is aan of hoger is dan 7,0 Pagina 8 van 24

9 Overgangsnormen leerjaar 1 vmbo bl/kl zonder lwoo We onderscheiden twee soorten vakken: Groep A: Groep B: vakken die niet tot groep B behoren muziek (mu), beeldende vorming 2d (bv2d), beeldende vorming 3d (bv3d), informatiekunde (if), techniek (tc) en lichamelijke opvoeding (lo) Een leerling is bevorderd naar leerjaar 2 vmbo bl/kl als: - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 1 x 5 en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 3 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar 2 vmbo bl/kl. Is dit het geval dan wordt de leerling in bespreking gebracht, waarbij doubleren één van de opties is. Specifieke bevordering Een leerling van leerjaar 1 vmbo bl/kl wordt voor bevordering naar 2 mavo (= opstromen) in bespreking gebracht als: - per groep maximaal één onvoldoende is gehaald en - het gemiddelde van de cijfers van groep A gelijk is aan of hoger is dan 7,5 en - het gemiddelde van de cijfers van groep B gelijk is aan of hoger is dan 7,0 Pagina 9 van 24

10 Overgangsnormen leerjaar 1 mavo/havo We onderscheiden twee soorten vakken: Groep A: Groep B: vakken die niet tot groep B behoren muziek (mu), beeldende vorming 2d (bv2d), beeldende vorming 3d (bv3d), techniek (tc) en lichamelijke opvoeding (lo) Een leerling is bevorderd naar leerjaar 2 mavo als: - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn. - er 1 x 5 en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 3 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn onder voorwaarde dat binnen één groep maximaal twee maal het cijfer 5 voorkomt. Een leerling wordt voor bevordering naar leerjaar 2 mavo in bespreking gebracht als de leerling bevorderd zou worden als één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar leerjaar 2 mavo. Is dit het geval dan wordt de leerling, naast de mogelijkheid van doubleren, ook voor bevordering naar 2 vmbo bl/kl in bespreking gebracht. Specifieke bevordering Een leerling van leerjaar 1 mavo/havo wordt voor bevordering naar 2 havo (= opstromen) in bespreking gebracht als: - per groep maximaal één onvoldoende is gehaald en - het gemiddelde van de cijfers van groep A gelijk is aan of hoger is dan 7,5 en - het gemiddelde van de cijfers van groep B gelijk is aan of hoger is dan 7,0 Pagina 10 van 24

11 Overgangsnormen leerjaar 1 havo/vwo We onderscheiden twee soorten vakken: Groep A: Groep B: vakken die niet tot groep B behoren muziek (mu), beeldende vorming 2d (bv2d), beeldende vorming 3d (bv3d), techniek (tc), lichamelijke opvoeding (lo) en antieke cultuur Een leerling is bevorderd naar leerjaar 2 havo als: - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn. - er 1 x 5 en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 3 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn onder voorwaarde dat binnen één groep maximaal twee maal het cijfer 5 voorkomt. Een leerling wordt voor bevordering naar leerjaar 2 havo in bespreking gebracht als de leerling bevorderd zou worden als één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar leerjaar 2 havo. Is dit het geval dan wordt de leerling, naast de mogelijkheid van doubleren, ook voor bevordering naar 2 mavo in bespreking gebracht. Specifieke bevordering Een leerling van leerjaar 1 havo/vwo wordt voor bevordering naar 2 vwo (= opstromen) in bespreking gebracht als: - per groep maximaal één onvoldoende is gehaald en - het gemiddelde van de cijfers van groep A gelijk is aan of hoger is dan 7,5 en - het gemiddelde van de cijfers van groep B gelijk is aan of hoger is dan 7,0 Pagina 11 van 24

12 Overgangsnormen leerjaar 1 vwo We onderscheiden twee soorten vakken: Groep A: Groep B: vakken die niet tot groep B behoren muziek (mu), beeldende vorming 2d (bv2d), beeldende vorming 3d (bv3d), techniek (tc), lichamelijke opvoeding (lo) en antieke cultuur Een leerling is bevorderd naar leerjaar 2 vwo als: - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn. - er 1 x 5 en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 3 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn onder voorwaarde dat binnen één groep maximaal twee maal het cijfer 5 voorkomt. Een leerling wordt voor bevordering naar leerjaar 2 vwo in bespreking gebracht als de leerling bevorderd zou worden wanneer één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar leerjaar 2 vwo. Is dit het geval dan wordt de leerling, naast de mogelijkheid van doubleren, ook voor bevordering naar 2 havo in bespreking gebracht. Pagina 12 van 24

13 Overgangsnormen leerjaar 2 vmbo bl/kl met lwoo Uitgangspunt Elke leerling wordt in bespreking gebracht. Van belang is hoe de cijfers in het afgelopen schooljaar tot stand zijn gekomen. Onderstaande bevorderingsnormen zijn een indicatie. We onderscheiden twee soorten vakken: Groep A: Groep B: vakken die niet tot groep B behoren muziek (mu), beeldende vorming 2d (bv2d), beeldende vorming 3d (bv3d), techniek (tc) en lichamelijke opvoeding (lo) en vakken die leerlingen niet meer hebben in de door hen gekozen vakrichting Een leerling is bevorderd naar leerjaar 3 bl als: - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 1 x 5 en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 3 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn Specifieke bevordering Een leerling wordt voor bevordering naar leerjaar 3 vmbo kl in bespreking gebracht als: - het gemiddelde van de cijfers van groep A gelijk is aan of hoger is dan 7,0 en - de leerling is voorbereid op vmbo kl en het gemiddelde van de cijfers van groep A gelijk is aan of hoger is dan 6,5 en - het gemiddelde van de cijfers van groep B gelijk is aan of hoger is dan 6,0 Een leerling wordt voor bevordering naar leerjaar 3 mavo (= opstromen) in bespreking gebracht als: - per groep maximaal één onvoldoende is gehaald en - het gemiddelde van de cijfers van groep A gelijk is aan of hoger is dan 8,0 en - het gemiddelde van de cijfers van groep B gelijk is aan of hoger is dan 7,0 De docenten stellen, indien nodig, tijdens de 2 e rapportvergadering een bindend advies op wat betreft de beroepsopleiding. Dit bindend advies wordt tijdens de bevorderingsvergadering bekrachtigd. Pagina 13 van 24

14 Overgangsnormen leerjaar 2 vmbo bl/kl zonder lwoo We onderscheiden 2 soorten vakken: Groep A: Groep B: vakken die niet tot groep B behoren muziek (mu), beeldende vorming 2d (bv2d), beeldende vorming 3d (bv3d), techniek (tc) en lichamelijke opvoeding (lo) en vakken die leerlingen niet meer hebben in de door hen gekozen vakrichting Een leerling is bevorderd naar leerjaar 3 vmbo bl als: - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 1 x 5 en 1x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 3 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn Een leerling wordt voor bevordering naar leerjaar 3 vmbo bl in bespreking gebracht als de leerling bevorderd zou worden wanneer één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar leerjaar 3 vmbo bl. Is dit het geval dan dient de leerling: - het leerjaar te doubleren of - een vervangend traject te volgen indien een eerder leerjaar al gedoubleerd is Specifieke bevordering Een leerling komt in bespreking voor bevordering naar leerjaar 3 vmbo kl als: - het gemiddelde van de cijfers van groep A gelijk is aan of hoger is dan 6,5 en - het gemiddelde van de cijfers van groep B gelijk is aan of hoger is dan 6,0 Een leerling komt in bespreking voor bevordering naar leerjaar 3 mavo (= opstromen) als: - het gemiddelde van de cijfers van groep A gelijk is aan of hoger is dan 7,0 en - het gemiddelde van de cijfers van groep B gelijk is aan of hoger is dan 6,0 Pagina 14 van 24

15 Overgangsnormen leerjaar 2 mavo We onderscheiden 2 soorten vakken Groep A: Groep B: vakken die niet tot groep B behoren beeldende vorming 2d (bv2d), beeldende vorming 3d (bv3d), techniek (tc) en lichamelijke opvoeding (lo) Een leerling is bevorderd naar leerjaar 3 mavo als: - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 1 x 5 en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 3 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn onder voorwaarde dat binnen één groep maximaal twee maal het cijfer 5 voorkomt. Een leerling wordt voor bevordering naar het volgende leerjaar in bespreking gebracht als de leerling bevorderd zou worden als één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar een volgend leerjaar van de afdeling. Specifieke bevordering Is de leerling niet bevorderd, dan wordt de leerling, naast de mogelijkheid van doubleren, ook voor bevordering naar het derde leerjaar vmbo bl/kl in bespreking gebracht. Een leerling komt in bespreking voor bevordering naar havo 3, als - per groep maximaal één onvoldoende is gehaald en - het gemiddelde van de cijfers van groep A gelijk is aan of hoger is dan 8,0 en - het gemiddelde van de cijfers van groep B gelijk is aan of hoger is dan 6,5 Pagina 15 van 24

16 Overgangsnormen leerjaar 2 havo/vwo We onderscheiden twee soorten vakken: Groep A: Groep B: vakken die niet tot groep B behoren muziek (mu), beeldende vorming 2d (bv2d), beeldende vorming 3d (bv3d), techniek (tc), lichamelijke opvoeding (lo) en Griekse en Latijnse taal en cultuur (gltc)* * gltc bestaat uit de vakken Latijn en Grieks en wordt als keuzevak in 2 havo/vwo aangeboden. Een leerling is bevorderd naar leerjaar 3 havo als: - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 1 x 5 en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 3 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn onder voorwaarde dat binnen één groep maximaal twee maal het cijfer 5 voorkomt. Een leerling wordt voor bevordering naar leerjaar 3 havo in bespreking gebracht als de leerling bevorderd zou worden als één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar leerjaar 3 havo. Is dit het geval dan wordt de leerling, naast de mogelijkheid van doubleren, ook voor bevordering naar 3 mavo in bespreking gebracht. Specifieke bevordering Een leerling van leerjaar 2 havo/vwo wordt voor bevordering naar 3 vwo (= opstromen) in bespreking gebracht als: - er groep maximaal één onvoldoende is gehaald - het gemiddelde van de cijfers van groep A gelijk is aan of hoger is dan 7,0 - het gemiddelde van de cijfers van groep B gelijk is aan of hoger is dan 6,5 * : GLTC is een keuzevak in leerjaar 2 havo/vwo Pagina 16 van 24

17 Overgangsnormen leerjaar 2 vwo We onderscheiden twee soorten vakken: Groep A: Groep B: vakken die niet tot groep B behoren beeldende vorming 2d (bv2d), beeldende vorming 3d (bv3d), techniek (tc), lichamelijke opvoeding (lo) en Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (gltc)* * gltc bestaat uit de vakken Latijn en Grieks. Een leerling is bevorderd naar leerjaar 3 vwo als: - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 1 x 5 en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 3 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn onder voorwaarde dat binnen één groep maximaal twee maal het cijfer 5 voorkomt. Een leerling wordt bevorderd naar: - 3 Atheneum (zonder Latijn en Grieks) of - 3 Gymnasium (met Latijn en Grieks) Een leerling wordt voor bevordering naar leerjaar 3 vwo in bespreking gebracht als de leerling bevorderd zou worden als één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar leerjaar 3 vwo. Is dit het geval dan wordt de leerling, naast de mogelijkheid van doubleren, ook voor bevordering naar leerjaar 3 havo in bespreking gebracht. Pagina 17 van 24

18 Overgangsnormen leerjaar 3 vmbo bl/kl We onderscheiden 2 soorten vakken: Sectorvakken: - Sector Techniek: wiskunde (wi) en natuur/scheikunde 1 (nsk1) - Sector Economie: economie (ec) en wiskunde (wi) - Sector Zorg en Welzijn: biologie (bi), wiskunde (wi), aardrijkskunde (ak) Groep overige vakken: vakken die niet behoren tot de sectorvakken Een leerling is bevorderd naar leerjaar 4 vmbo bl/kl als: - het gemiddelde niet-afgeronde cijfer voor de vakken waarin examen wordt gedaan 5,5 of hoger bedraagt én - culturele en kunstzinnige vorming (ckv) met een voldoende afgesloten is en - lichamelijke opvoeding (lo) met een voldoende afgesloten is en - de beroepsrichting met een voldoende afgesloten wordt en - daarnaast geldt voor alle overige vakken dat: alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 5 en 1x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 3 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn - in de groep sectorvakken alle cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn - in het examenpakket alle cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar een volgend leerjaar van de afdeling. Is dit het geval dan dient de leerling: - het leerjaar te doubleren of - een vervangend traject te volgen Een leerling wordt voor bevordering naar het volgende leerjaar in bespreking gebracht als: - de leerling bevorderd zou worden als één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn, met uitzondering van culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke opvoeding (lo) of - de beroepsrichting met een 5 afgesloten wordt. Specifieke bevordering Een leerling van leerjaar 3 vmbo bl wordt voor bevordering naar 4 vmbo kl in bespreking gebracht als: - bij de sectorvakken geen onvoldoende is gehaald en - bij de overige vakken maximaal één onvoldoende is gehaald en - het gemiddelde van de cijfers van de sectorvakken gelijk is aan of hoger is dan 6,5 en - het gemiddelde van de cijfers van de overige vakken gelijk is aan of hoger is dan 6,5 Pagina 18 van 24

19 Overgangsnormen leerjaar 3 mavo Uitgangspunt voor de overgangsnorm is de slaag-zakregeling van het eindexamen. We onderscheiden: Verplichte vakken: Nederlands (Ne) en Engels (En) Groep A: Sectorvakken: (2 sectorvakken per sector) - Sector Techniek (TC): wiskunde (wi) + natuur/scheikunde (nsk1) - Sector Economie (EC): economie (ec) + wiskunde (wi) of Frans (Fa) of Duits (Du) - Sector Zorg & Welzijn (Z&W): biologie (bi) + wiskunde (wi) of geschiedenis (gs) of ` aardrijkskunde (ak) - Sector Landbouw (LB): wiskunde (wi) + natuur/scheikunde 1 of 2 (nsk1 of nsk2) of ` biologie (bi) Groep B: Vrije vakken: (niet-sectorvakken) een keuze van minimaal twee vakken uit de vakken die niet verplicht of sectorgebonden zijn voor de leerling. Een leerling is bevorderd naar leerjaar 4 mavo als: - het gemiddelde niet-afgeronde cijfer voor de vakken waarin examen wordt gedaan 5,5 of hoger bedraagt én - culturele en kunstzinnige vorming (ckv) met een voldoende afgesloten is en - lichamelijke opvoeding (lo) met een voldoende is afgesloten en - daarnaast geldt voor alle vakken, die in klas 3 mavo gevolgd zijn, dat: alle cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 5 staat en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 4 staat en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 2 x 5 staat en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 5 en 1x 4 staat en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 3 x 5 staat en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, en - voor de sectorvakken uit groep A alle cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 5 en 1 x 6 of hoger zijn, en - in het examenpakket alle cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 5 staat en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 4 staat en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 2 x 5 staat en alle overige cijfers 6 of hoger zijn. Een leerling wordt voor bevordering naar het volgende leerjaar in bespreking gebracht als de leerling bevorderd zou worden mits één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn. - Als de leerling hieraan voldoet, komt hij in bespreking met als mogelijkheden: het gekozen pakket wordt toegestaan en de leerling wordt daardoor automatisch bevorderd, of het pakket moet worden gewijzigd om te worden bevorderd, of om te worden bevorderd is verandering van sector noodzakelijk, of de leerling doubleert Pagina 19 van 24

20 Overgangsnormen leerjaar 3 havo We onderscheiden twee soorten vakken: Groep A: Groep B: vakken die niet tot groep B behoren muziek (mu), beeldende vorming 2d (bv2d), beeldende vorming 3d (bv3d) en lichamelijke opvoeding (lo) Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar als: - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 1 x 5 is en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 3 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn onder voorwaarde dat binnen één groep maximaal tweemaal het cijfer 5 voorkomt, en - voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde: alle cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 5 is en de overige twee cijfers 6 of hoger zijn. Indien een leerling geen wiskunde kiest, geldt deze regel voor de vakken Nederlands en Engels. Een leerling wordt voor bevordering naar het volgende leerjaar in bespreking gebracht als de leerling bevorderd zou worden, wanneer één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn. Indien een leerling hierbij niet aan de voorwaarde voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde voldoet, komt een leerling met 1x4 en 1x 5 voor deze vakken ook in bespreking. Specifieke bevordering Heeft een leerling een 5 of lager voor wiskunde, dan is een keuze voor wiskunde B (wisb) niet toegestaan. Heeft een leerling een 6 voor wiskunde dan is een keuze voor wiskunde B (wisb) ter bespreking in de vergadering. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar een volgend leerjaar van de afdeling. Is dit het geval dan kan de leerling, naast de mogelijkheid van doubleren, ook voor bevordering naar het volgend leerjaar van een onderliggende afdeling in bespreking gebracht worden. Pagina 20 van 24

21 Overgangsnormen leerjaar 3 vwo We onderscheiden twee soorten vakken: Groep A: Groep B: vakken die niet tot groep B behoren muziek (mu), beeldende vorming 2d (bv2d), beeldende vorming 3d (bv3d), en lichamelijke opvoeding (lo) Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar als: - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 1 x 5 en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of - er 3 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, onder voorwaarde dat binnen één groep maximaal twee maal het cijfer 5 voorkomt. Een leerling wordt voor bevordering naar het volgende leerjaar in bespreking gebracht als de leerling bevorderd zou worden wanneer één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn. Specifieke bevordering Heeft een leerling een 5 of lager voor wiskunde dan is een keuze voor wiskunde B (wisb) niet toegestaan. Heeft een leerling een 6 voor wiskunde dan is een keuze voor wiskunde B (wisb) ter bespreking in de vergadering. Bij een keuze voor Latijn en/of Grieks moeten deze vakken in klas 3 vwo zijn gevolgd en minimaal met een 6 zijn afgesloten. Indien een leerling met Latijn en/of Grieks niet bevorderd is naar het volgende leerjaar, wordt het gemiddelde cijfer voor de vakken Latijn en Grieks beschouwd als één rapportcijfer behorend tot groep A. De overgangsnormen worden dan opnieuw toegepast. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar het volgende leerjaar van de afdeling. Is dit het geval dan kan de leerling, naast de mogelijkheid van doubleren, ook voor bevordering naar het volgend leerjaar van een onderliggende afdeling in bespreking gebracht worden. Pagina 21 van 24

22 Overgangsnormen leerjaar 4 havo Uitgangspunt voor de overgangsnorm is de slaag-zakregeling van het eindexamen Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar als: - het gemiddelde niet-afgeronde cijfer voor de vakken waarin examen wordt gedaan 5,5 of hoger bedraagt en alle cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 5 en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 4 en alle overige cijfers 6 of hoger zijn en - het gemiddelde van alle vakken 6,0 of hoger is, of er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn, en het gemiddelde van alle vakken 6,0 of hoger is, of er 1 x 5 en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle vakken 6,0 of hoger is, en - voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde: alle cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 5 is en de overige twee cijfers 6 of hoger zijn. Indien een leerling geen wiskunde kiest, geldt deze regel voor de vakken Nederlands en Engels: beide cijfers 6 of hoger, of er 1x5 is en voor het andere vak het cijfer 6 of hoger is, en - de vakken culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke opvoeding (lo) met de kwalificatie voldoende of goed zijn afgesloten en - de handelingsdelen van alle vakken met de kwalificatie naar behoren zijn afgerond en - daarnaast moet aan de verplichtingen voor loopbaanoriëntatie (lob) zijn voldaan en - dient het cijfer voor maatschappijleer 4 of hoger te zijn. Een leerling wordt voor bevordering naar het volgende leerjaar in bespreking gebracht als de leerling bevorderd zou worden als één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn en aan de voorwaarden voor culturele en kunstzinnige vorming (ckv), lichamelijke opvoeding (lo), maatschappijleer, loopbaanoriëntatie (lob) en de handelingsdelen is voldaan. Indien een leerling met één (of meer) extra vak(ken) in de vrije ruimte niet is bevorderd dan zullen bij die leerling de bevorderingsnormen opnieuw worden toegepast zonder dit (deze) extra vak(ken). Als de leerling zonder dit (deze) extra vak(ken) alsnog wordt bevorderd mag (mogen) dit (deze) extra vak(ken) niet meer worden gevolgd. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar een volgend leerjaar van de afdeling (doubleren). Pagina 22 van 24

23 Overgangsnormen leerjaar 4 vwo Uitgangspunt voor de overgangsnorm is de slaag-zakregeling van het eindexamen Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar als: - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger is, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger is, of - er 1 x 5 en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger is, en - voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde: alle cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 5 en de overige 2 cijfers 6 of hoger zijn en - de vakken culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke opvoeding (lo) met de kwalificatie voldoende of goed zijn afgesloten en - wanneer de handelingsdelen van alle vakken met de kwalificatie naar behoren zijn afgerond en - daarnaast moet aan de verplichtingen van loopbaanoriëntatie (lob) zijn voldaan en - de afzonderlijke cijfers voor de vakken maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen (anw) 4 of hoger zijn. Een leerling wordt voor bevordering naar het volgende leerjaar in bespreking gebracht als de leerling bevorderd zou worden als één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn en aan de voorwaarden voor culturele en kunstzinnige vorming (ckv), lichamelijke opvoeding (lo), maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen (anw), loopbaanoriëntatie (lob) en de handelingsdelen is voldaan. Indien een leerling hierbij niet aan de voorwaarde voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde voldoet, komt een leerling met 1 x 4 en 1 x 5 voor deze vakken ook in bespreking. Indien een leerling met één (of meer) extra vak(ken) in de vrije ruimte niet is bevorderd dan zullen bij die leerling de bevorderingsnormen opnieuw worden toegepast zonder dit (deze) extra vak(ken). Als de leerling zonder dit (deze) extra vak(ken) alsnog wordt bevorderd mag (mogen) dit (deze) extra vak(ken) niet meer worden gevolgd. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar het volgende leerjaar van de afdeling (doubleren). Pagina 23 van 24

24 Overgangsnormen leerjaar 5 vwo Uitgangspunt voor de overgangsnorm is de slaag-zakregeling van het eindexamen In 5 vwo bevat het combinatiecijfer de in 4 vwo afgesloten vakken maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen. Bij de overgang van 5 vwo naar 6 vwo wordt het combinatiecijfer op de lijst vermeld, maar voor de overgang buiten beschouwing gelaten. Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar als: - het gemiddelde niet-afgeronde cijfer voor de vakken waarin examen wordt gedaan - 5,5 of hoger bedraagt en - er 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger is, of - er 2 x 5 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger is, of - er 1 x 5 en 1 x 4 is en alle overige cijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle cijfers 6,0 of hoger is en - voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde alle cijfers 6 of hoger zijn, of er 1 x 5 en de overige 2 cijfers 6 of hoger en - de vakken culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijk opvoeding (lo) met de kwalificatie voldoende of goed zijn afgesloten en - wanneer de handelingsdelen van alle vakken met de kwalificatie naar behoren zijn afgerond en - daarnaast moet aan de verplichtingen van loopbaan oriëntatie (lob) zijn voldaan. Een leerling wordt voor bevordering naar het volgende leerjaar in bespreking gebracht als de leerling bevorderd zou worden als één cijfer op het rapport één punt hoger zou zijn en aan de voorwaarden voor culturele en kunstzinnige vorming (ckv), lichamelijke opvoeding (lo), loopbaan oriëntatie (lob) en handelingsdelen is voldaan. Indien een leerling met één (of meer) extra vak(ken) in de vrije ruimte niet is bevorderd dan zullen bij die leerling de bevorderingsnormen opnieuw worden toegepast zonder dit (deze) extra vak(ken). Als de leerling zonder dit (deze) extra vak(ken) alsnog wordt bevorderd mag (mogen) dit (deze) extra vak(ken) niet meer worden gevolgd. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd naar het volgende leerjaar van de afdeling (doubleren). Pagina 24 van 24

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op 19 september 2016

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op 19 september 2016 Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2016-2017 Goedgekeurd door MR Huizermaat op 19 september 2016 Algemene begripsbepalingen De overgangsvergadering is de vergadering van docenten van wie een leerling

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat

Overgangsregeling Huizermaat Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2017-2018 Algemene begripsbepalingen De overgangsvergadering bestaat uit de verzameling van docenten van wie een leerling les heeft, inclusief de voorzitter. De

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd door MR Huizermaat op Algemene begripsbepalingen Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2013-2014 De overgangsvergadering is de vergadering

Nadere informatie

Bevorderingsreglement

Bevorderingsreglement Bevorderingsreglement Wateringse Veld College Schooljaar 2017 2018 Definitief Inleiding: 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. Leerlingen die niet rechtstreeks zijn

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill Hill College

Overgangsnormen Mill Hill College Overgangsnormen Mill Hill College Versterk Je Wereld 01-09-2017 Inhoudsopgave Pagina ALGEMEEN 2 - Bevorderen of afwijzen 2 - Berekening verliespunten 2 - Revisie 2 - Bezwaar maken 2 - Doorstromen naar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2017-2018 t-havo/vwo Versie: 01-11-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 3 KLAS 1 T/HAVO 4 KLAS 1 HAVO/VWO - ATHENEUM 5 KLAS 1 VWO - GYMNASIUM 6 KLAS 2 HAVO 7 KLAS 2 VWO

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau.

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau. September 2016 De eindcijfers van het eindrapport geven een totaalbeeld van het niveau van dat leerjaar en hebben een voorspellende waarde voor het vervolg van de schoolloopbaan. De eindcijfers op het

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2018-2019 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

Rapportage en bevordering onderbouw

Rapportage en bevordering onderbouw Rapportage en bevordering onderbouw Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Bijlage 3 Overgangsnormen

Bijlage 3 Overgangsnormen Bijlage 3 Overgangsnormen De rapportcijfers worden bepaald conform de afspraken over weging van toetsen, zoals elders in de schoolgids staat vermeld. Daarnaast geldt het volgende: - de cijfers worden rekenkundig

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2018-2019 12 juli 2018 Preambule Over het bevorderen van leerlingen naar een hoger leerjaar wordt (m.u.v. leerjaar 1) beslist tijdens de docentenvergadering op basis van de eindcijfers

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 10/2018 Gerrit Rietveld College Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. 10/2018 Gerrit Rietveld College Pagina 2 van 20 Normen 2018-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 3 Uitgangspunten... 3 De Procedure... 4 De normen per leerjaar per afdeling... 4 Brugklassen mavo - havo... 5 Brugklassen havo... 6 Brugklassen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium Op het Kennemer College werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dit wil zeggen dat op elk moment het gemiddelde voor een

Nadere informatie

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling.

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling. BEVORDERINGSREGELING 2016 2017 Deze bevorderingsregeling bestaat uit een algemeen gedeelte waarna de verschillende bevorderingsnormen volgen. In het algemene gedeelte wordt een aantal zaken genoemd dat

Nadere informatie

De teamleider is de eerst verantwoordelijke voor de overgangsprocedure.

De teamleider is de eerst verantwoordelijke voor de overgangsprocedure. 1 oktober 2018 (P)MR aangeboden De volgende recente ontwikkelingen zijn meegenomen in deze overgangsnorm: - het schrappen van de verwijzing naar rekentoets - highlights die vorig jaar aangaven wat de veranderingen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het laatste rapportcijfer

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT

BEVORDERINGSREGLEMENT BEVORDERINGSREGLEMENT Almende College, locatie Isala SCHOOLJAAR 208-209 Inhoudsopgave Inleiding 3 Begripsbepalingen 4 Afkortingen vakken 5 Algemene bepalingen 6 Afronden cijfers 7 Bevordering van havo-d

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers (van periode 4) van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven nl. Nederlands-Frans-Engels-Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wiskunde-Biologie-

Nadere informatie

Het Goois Lyceum. Bevorderingsprocedure & overgangsnormen

Het Goois Lyceum. Bevorderingsprocedure & overgangsnormen Het Goois Lyceum Bevorderingsprocedure & overgangsnormen 2018-2019 Algemeen 1. De rapportvergadering verloopt volgens het huishoudelijk reglement rapportvergaderingen, zoals vastgesteld door de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsnormen. Legenda

Overgangsnormen. Legenda snormen Legenda O = Over B = Bespreekgeval (blijven zitten, over naar hetzelfde niveau of over naar lager niveau) D =Doubleren (blijven zitten of over naar lager niveau) DL= Doubleren en niveau lager T

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

Overgangsnormen JTC Schooljaar

Overgangsnormen JTC Schooljaar Overgangsnormen JTC Schooljaar 2014-2015 Regeling rond doubleren en gericht bevorderen Doubleren a. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. Indien in de rapportvergadering met 2/3 meerderheid op deze regel

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017

BEVORDERINGSNORMEN. Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017 BEVORDERINGSNORMEN 2017 2018 Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017 1 Bevorderingsnormen 2017-2018 Inhoud Inleiding... 4 Rapporten... 4 Rapport 1, 2, 3 en 4... 4 De weging per rapportperiode...

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Cijfergeving in het brugjaar

Cijfergeving in het brugjaar Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op het derde rapport staat ook het eindrapport vermeld: het gemiddelde van alle in dat jaar behaalde resultaten. De eindrapportcijfers

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM 10 oktober 2018 Beleideninspectie/2018-2019 KENMERK 2019 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen... 3 2. procedures... 4 3. Algemene

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN 2 havo en 2 vwo

BEVORDERINGSNORMEN 2 havo en 2 vwo 2017-2018 BEVORDERINGSNORMEN 2 havo en 2 vwo De volgende vakken worden in 2 havo en 2 vwo aangeboden: NE FA DU EN GS AK WI NA BI MU LO BVOO = Nederlands = Frans = Duits = Engels = Geschiedenis = Aardrijkskunde

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers (van periode 4) van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven nl. Nederlands-Frans-Engels-Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wiskunde-

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw

OVERGANGSNORMEN vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw OVERGANGSNORMEN 2018-2019 vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS MAASLAND EN VMBO ONDERBOUW 3 MAASLAND EN VMBO ONDERBOUW 4 VMBO

Nadere informatie

docentenvergadering. Met leerjaar wordt hier bedoeld, de gezamenlijke parallelklassen van de afdelingen havo en vwo. (B.v. 3-vwo en 3-havo vormen

docentenvergadering. Met leerjaar wordt hier bedoeld, de gezamenlijke parallelklassen van de afdelingen havo en vwo. (B.v. 3-vwo en 3-havo vormen Bevorderingsregels Algemeen 1. Bij de bevordering van de klassen 1 t/m 5 wordt het aantal tekortpunten berekend; dat zijn punten die nodig zijn om van een cijfer lager dan een 6, een zes te kunnen maken.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD 2018-2019 Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde. Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

Bevorderingsnormen atheneum havo - mavo leerjaar 1 t/m 3

Bevorderingsnormen atheneum havo - mavo leerjaar 1 t/m 3 Bevorderingsnormen 2018 2019 atheneum havo - mavo leerjaar 1 t/m 3 INHOUD 1. Algemeen... 2 1.1 Uitgangspunten... 2 1.2 Bevorderen... 2 1.3 Procedures... 2 1.4 Cijferberekening... 3 1.5 Onvolledig rapport...

Nadere informatie

Overgangsnormen. Legenda

Overgangsnormen. Legenda snormen Legenda O = Over B = Bespreekgeval (blijven zitten, over naar hetzelfde niveau of over naar lager niveau) D* =Doubleren (blijven zitten of over naar lager niveau) = Doubleren en niveau lager T

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 BEVORDERINGSNORMEN Combinatieklas 2 vmbo-theoretisch / havo (2TH) De volgende vakken worden in klas 2TH : NE = Nederlands FA = Frans DU = Duits EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde

Nadere informatie

Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding

Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding 1 Bevorderen B2 Bevorderen K 2 Bevorderen GT2 Bevorderen bespreken Individuele eindcijfers van de kernvakken: Ne, En en Wi

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM maandag 18 september 17 Beleideninspectie/2017-2018 KENMERK 2017 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen... 3 2. procedures... 4 3. Algemene

Nadere informatie

GEMINI COLLEGE. Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar

GEMINI COLLEGE. Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar ++++++++ GEMINI COLLEGE Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar 2015-2016 Vastgesteld in de vergadering van de schoolleiding op 10-12-2015 en ter instemming van de deelraad 1 Inhoudsopgave I. Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Overgangs- en doorstroomnormen

Overgangs- en doorstroomnormen Overgangs- en doorstroomnormen april 2018 1 Inhoud Algemeen... 3 Overgangsnormen klas 1 naar 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar 3... 5 Overgangsnormen klas 3 naar 4... 6 Overgangsnormen klas 4 naar 5...

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2015-2016 12 oktober 2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Cijfergeving en overgangsnormen

Cijfergeving en overgangsnormen Cijfergeving en overgangsnormen 2016-2017 Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op elk rapport staat het gemiddelde van de cijfers, afgerond op 1 decimaal die je per trimester

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Voorblad Overgangsprocedure

Voorblad Overgangsprocedure Voorblad Overgangsprocedure Uitgangspunt bij de beslissing tot wel of niet bevorderen Het belang van de leerling staat centraal. De teamleider houdt daarom zoveel mogelijk rekening met de talenten en de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 1 en 2 locatie vmbo

Bevorderingsnormen leerjaar 1 en 2 locatie vmbo Bevorderingsnormen leerjaar 1 en 2 locatie vmbo Schooljaar 2018 2019 (augustus 2018) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 6 Klas 1 B/K... 6 Klas 1 K/M...

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM per schooljaar 2018-2019 ALGEMEEN Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren of dezelfde klas in een afdeling meer dan eenmaal

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN 2 HAVO en 2 (T)VWO

BEVORDERINGSNORMEN 2 HAVO en 2 (T)VWO 2016-2017 BEVORDERINGSNORMEN 2 HAVO en 2 (T)VWO De volgende vakken worden in 2 HAVO en 2 (T)VWO aangeboden: NE FA DU EN GS AK WI NA BI MU LO AD TC BV* OO* BA = Nederlands = Frans = Duits = Engels = Geschiedenis

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Inleiding de volgende onderwijsniveaus: Leerlingvolgsysteem 4

Inhoudsopgave 2. Inleiding de volgende onderwijsniveaus: Leerlingvolgsysteem 4 OVERGANGSNORMEN 2018-2019 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 1.1 de volgende onderwijsniveaus: 4 1.2 Leerlingvolgsysteem 4 Algemene bepalingen 4 2.1 Verantwoordelijkheden en uitgangspunten 4 2.2

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

Ouder(s) wordt verzocht tijdig de leerling aan te melden op een school met een ander onderwijstype, zoals mavo-kader.

Ouder(s) wordt verzocht tijdig de leerling aan te melden op een school met een ander onderwijstype, zoals mavo-kader. Overgangsnorm vanuit havokans 1 (mavo/havo) De overgangsnorm wordt toegepast op de jaarcijfers (van periode 4) van de volgende vakken: NE (Nederlands), FA (Frans), EN (Engels), GS (Geschiedenis), AK (Aardrijkskunde),

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN 3 havo en 3 vwo

BEVORDERINGSNORMEN 3 havo en 3 vwo 2018-2019 BEVORDERINGSNORMEN 3 havo en 3 vwo De volgende vakken worden in 3 havo en 3 vwo aangeboden: NE FA DU EN GS AK WI NA SK BI EC LO BV 1) O&O 1) = Nederlands = Frans = Duits = Engels = Geschiedenis

Nadere informatie

Regels voor bevordering

Regels voor bevordering Regels voor bevordering 1 1 Algemeen gedeelte 1.1 toetsing Het minimum aantal toetsen per vak wordt bij de aanvang van het schooljaar gepubliceerd. De vakgroepen streven ernaar de toetsen zo goed mogelijk

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsreglement MAVO DOORN. OSG Schoonoord

Bevorderingsreglement MAVO DOORN. OSG Schoonoord MAVO DOORN OSG Schoonoord 2 / 9 Inhoudsopgave 1 BEVORDERINGSREGLEMENT KLAS 1 - KLAS 2 3 1.1 Algemeen 1.2 Becijfering 1.3 Berekening 1.4 Bevordering 1.5 Lijst met afkortingen 2 BEVORDERINGSREGLEMENT KLAS

Nadere informatie

Bevorderingsnormen vmbo

Bevorderingsnormen vmbo Bevorderingsnormen 2018-2019 vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

b. afwijzen: Bij afwijzen doet de docentenvergadering een uitspraak over het vervolgtraject.

b. afwijzen: Bij afwijzen doet de docentenvergadering een uitspraak over het vervolgtraject. Overgangsnormen onderbouw leerjaar 2 en 3 mavo/havo/vwo Algemeen Het rapportcijfer geeft steeds de actuele stand van zaken weer, dat wil zeggen het gewogen gemiddelde van alle toetsen die tot dat moment

Nadere informatie

Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding

Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding 1 Bevorderen B2 Bevorderen K 2 Bevorderen GT2 Bevorderen bespreken Individuele eindcijfers van de kernvakken: Ne, En en Wi

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Maerlant

Bevorderingsnormen Maerlant Bevorderingsnormen 2017-2018 Inhoud Inleiding... 3 VMBO... 4 Doorstroomnormering zoals vastgelegd:... 4 Van klas 1 naar klas 2... 4 Opstroomnormering van brugklas 1BB naar tweede leerjaar KB... 4 Opstroomnormering

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Bevorderingsreglement

Bevorderingsreglement Bevorderingsreglement Roemer Visscher College Wateringse Veld College Zuid-West College Schooljaar 2016 2017 Definitief INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Roemer Visscher College 5 Wateringse Veld College 7 Zuid-West

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg 2013-2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding

Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding Overgangsnormen bij combinatie brugklas basis en kaderberoepsgerichte opleiding 1 Bevorderen B2 Bevorderen K 2 Bevorderen GT2 Bevorderen bespreken Individuele eindcijfers van de kernvakken: Ne, En en Wi

Nadere informatie

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt:

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt: Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2018-2019 Algemeen TEKORTPUNTEN 1. Een cijfer vanaf 3,5 t/m 4,4 betekent twee tekortpunten 2. Een cijfer vanaf 4,5 t/m 5,4 betekent één tekortpunt EXAMENVAKKEN Examenvakken zijn vakken

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Bij een gemiddeld jaarcijfer van minimaal een 7,0 of hoger voor bovenstaande vakken wordt de leerling bevorderd naar havo 2.

Bij een gemiddeld jaarcijfer van minimaal een 7,0 of hoger voor bovenstaande vakken wordt de leerling bevorderd naar havo 2. Overgangsnorm vanuit havokans 1 De overgangsnorm wordt toegepast op de jaarcijfers (van periode 4) van de volgende vakken: NE (Nederlands), FA (Frans), EN (Engels), GS (Geschiedenis), AK (Aardrijkskunde),

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG 2011-2012 Akkoord Directie: 11.01.2012 Akkoord MR: 18 januari 2012 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2018-2019 Kenmerk: Voorgenomen besluit directie: Instemming MR: Vastgesteld directie: Vastgesteld bestuur: Inhoud Inleiding... 3 VMBO... 4 klas 1 en 2; BB en KB... 4 Doorstroomnormering

Nadere informatie