INHOUDSOPGAVE VISIE 5 DE ORGANISATIE 6 BELEID 9 DE MEDEWERKER 14 KWALITEIT 18 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 20 VERANTWOORDING 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE VISIE 5 DE ORGANISATIE 6 BELEID 9 DE MEDEWERKER 14 KWALITEIT 18 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 20 VERANTWOORDING 25"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 INHOUDSOPGAVE VISIE 5 DE ORGANISATIE 6 BELEID 9 DE MEDEWERKER 14 KWALITEIT 18 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 20 VERANTWOORDING 25 POSTADRES: Postbus AG Venlo BEZOEKADRES: Hogeweg 26a 5911 EB Venlo Tel.: (077) Fax: (077) BLARIACUMCOLLEGE 26 COLLEGE DEN HULSTER 28 VALUASCOLLEGE 30 LEERLINGEN 32 HERKOMST LEERLINGEN 36 CIJFERS 36 3

3 VISIE Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken verzorgt onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege. De campussen onderscheiden zich van elkaar door de onderwijskundige aanpak en het onderwijsaanbod. Welbevinden, aantrekkelijkheid en veelzijdigheid staan centraal. Deze kwaliteiten vormen onbetwistbare uitgangspunten voor de uitvoering van onze maatschappelijke opdracht. Daarnaast heeft elke campus eigen profilerende kenmerken. Onze uitgangspunten zijn dat leerlingen van alle opleidingen elkaar kunnen ontmoeten en dat elke leerling op de juiste leerplek terecht komt, zodat hij of zij een goede ontwikkeling kan doormaken en uiteindelijk de best denkbare plek in de maatschappij vindt. Wij willen jongeren opleiden die in staat zijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio en de maatschappij van morgen. OGVO is altijd in staat onderwijs te bieden dat goed bij de leerling past. Wie het nog niet zo goed weet, wordt begeleid in het keuzeproces. Uiteindelijk streven wij naar een passende en gepersonaliseerde opleiding die zich kenmerkt door flexibele trajecten en inzet van moderne media en die rekening houdt met individuele verschillen en achtergronden van de leerling. Dit maakt de organisatie mogelijk door een goede samenwerking met elkaar en met externe belanghebbenden en door trots te zijn op zowel de gemeenschappelijke ambitie, als het onderscheidend vermogen ten opzichte van elkaar. Kernwaarden OGVO: De ontplooiing van de leerling en de medewerkers stellen we centraal. Stimuleren zelfverantwoordelijkheid, ambitie en een proactieve houding. Richt zich op het individu en heeft oog voor het belang van de ander. Anderen inspireren en ruimte bieden aan creativiteit. Meedoen met de maatschappelijke ontwikkelingen in onze omgeving. Bereid zijn verantwoording af te leggen. Oog hebben voor het erkennen en stimuleren van talent. Ondernemend zijn. Werk maken van integratie van verschillende maatschappelijke groeperingen. 5

4 DE ORGANISATIE BESTUURSSTRUCTUUR Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken is een organisatie met drie brede scholen onder aansturing van hetcollege van Bestuur. Samen met de drie campusdirecteuren vormt het College van Bestuur het Managementteam. Het onderwijsaanbod wordt centraal aangestuurd, onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering zijn het terrein van de campussen. Raad van Toezicht College van Bestuur Gemeenschappelijke Medezeggenschaps- Raad (GMR) Centrale Service Unit CAMPUSSEN CENTRALE SERVICE UNIT (CSU) De campusdirecteur is binnen de door het bestuur vastgelegde centrale kaders integraal verantwoordelijk voor zijn campus en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Centraal afgesproken speerpunten die binnen de campus tot ontwikkeling komen, worden waar mogelijk en wenselijk, overgedragen aan de overige campussen of de centrale service unit vanuit het principe van kennisdeling. Iedere campus heeft een eigen service unit, die de diverse ondersteunende activiteiten ten dienste van de campus uitvoert. De CSU ondersteunt de organisatie op het gebied van Inkoop, Huisvesting, ICT, Personeel en Organisatie, Financiën, Control en Communicatie. Zo krijgt het managementteam meer ruimte voor (onderwijs-)vernieuwingen en het opbouwen van netwerken. RAAD VAN TOEZICHT Het College van Bestuur legt integraal verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de wijze waarop het omgaat met de toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Raad staat daarnaast het College van Bestuur met raad en advies terzijde en beoordeelt het College op van te voren vastgestelde en overeengekomen doelen. Campusdirectie Blariacumcollege CAMPUSSTRUCTUUR Campusdirectie College Den Hulster Campus MR (per campus) Campusdirecteur Campusdirectie Valuascollege Directeur algemene zaken Onderwijsdirecteur VMBO Onderwijsdirecteur HAVO/VWO Service Unit Sector Sector 6 7

5 MEDEZEGGENSCHAP De wettelijke regels voor medezeggenschap liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet bevat veel mogelijkheden om als ouder, medewerker en leerling mee te denken en mee te beslissen over het doen en laten van de school. Voor campusoverstijgende onderwerpen vindt overleg plaats tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en het CvB. Voor campuseigen zaken is er per campus een Campus Medezeggenschapsraad (CMR). Belangrijke onderwerpen uit 2013 zijn het taakbeleid, CAO, DGO, scholing medezeggenschap, kwaliteits- en roosterbeleid, reviews, sturing leerlingenstromen, passend onderwijs, onderwijsvernieuwing en allerlei politieke ontwikkelingen. Daarnaast stonden de jaarlijkse terugkerende onderwerpen zoals de begroting, vakantieregelingen en examenreglementen op de agenda. 8 9

6 BELEID ONDERWIJSVERNIEUWING EN -ONTWIKKELING OGVO wil leerlingen voorbereiden op de kennismaatschappij van de 21 e eeuw, waarin creativiteit, dynamische technologische ontwikkelingen en de voortdurende beschikbaarheid van informatie en sociale contacten sleutelbegrippen vormen. In deze samenleving zullen onze leerlingen in toenemende mate een beroep moeten doen op hun creativiteit en het vermogen tot zelfsturing. Ons onderwijs moet meer en beter inspelen op de persoonlijke kwaliteiten, interesses, talenten, beperkingen en leerstijlen en moet in toenemende mate op de individuele leerling zijn afgestemd. Uiteindelijk resulteert dit in meer op maat gesneden vormen van persoonlijk leren die via gedifferentieerde trajecten en invullingen (groepsgrootte, tempo, niveau, leerlijn) leiden tot het bereiken van de kerndoelen en exameneisen zoals ze voor het voortgezet onderwijs gelden. In deze benadering ligt het eigenaarschap van leren gaandeweg en in toenemende mate bij de leerling zelf en leert hij of zij verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes en de wijze waarop aspiraties en bijbehorende doelen te bereiken zijn. In dit proces kunnen onze leerlingen rekenen op professionals die samen met hen de verantwoordelijkheid nemen om dit streven te verwerkelijken en hen helpen de gestelde doelen te realiseren middels persoonlijke coaching. INNOVATIE EN ONTWIKKELING 2013 stond voor OGVO en de drie scholen onderwijskundig in het teken van de breed nagestreefde onderwijsinnovatie en het verbeteren van de resultaten. Daarnaast geldt specifiek voor het vmbo dat er veel energie gestoken is in de voorbereiding van de nieuwe opzet van de examenprogramma s van de betrokken opleidingen, die conform planning in 2015 zou ingaan. Na een diepgaande analyse van elders gehanteerde methoden en de eerste pogingen om te komen tot een passende vertaalslag, hebben de drie scholen gekozen voor verschillende speerpunten. Kernwoorden binnen het Blariacumcollege zijn structuur, helderheid, ruimte, regelmaat, respect en rust. Het Blariacumcollege is aan de slag met de effectiviteit van het onderwijs en er is veel aandacht voor taal en rekenen. De onevenwichtige verdeling van de leerlingen over vmbo en havo/vwo is een aandachtspunt. De aantrekkingskracht van het Blariacumcollege op zorgleerlingen en 10 11

7 de aantrekkingskracht door het verkrijgen van het predicaat Excellente School voor het vmbo kan de scheefgroei doen toenemen. College Den Hulster heeft de focus in 2013 vooral gelegd op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het imago van de school. Verder staat het verbeteren van de resultaten hoog op de agenda. Er zijn drie speerpunten gekozen: Veilige school / rustige school; Invoeringstraject persoonlijk leren; Kwaliteitsverbetering. Voor leerlingen die meer kunnen en willen biedt het Valuascollege extra uitdaging, onder andere in de vorm van Topklassen en gymnasium-plus waarbij de leerlingen het reguliere programma in minder tijd doorlopen en zich parallel aan het reguliere programma verder ontwikkelen op basis van individuele wensen en hun respectievelijke talenten. In tegenstelling tot het havo-vwo advies dat is afgegeven door de basisscholen is er relatief veel afstroom naar het vmbo. Er moet nog een aanscherping plaatsvinden ten aanzien van de beoordelingskwaliteit in de determinatie brugklas - tweede klas. Er dient een verband gelegd te worden tussen de eindexamenresultaten, de citoscore en een verband tussen de cito-score en het afgegeven advies. Er vinden al gesprekken plaats met basisscholen over de kwaliteit van de advisering. De doorlopende leerlijn in havo/vwo wordt vormgegeven met inzet van de RTTI-methode. Deze methode zal ook in het vmbo gebruikt gaan worden. Op alle drie de campussen zijn nieuwe projecten gestart met gedigitaliseerd onderwijs, hetzij met tablets, hetzij met laptops. In 2012 zijn we van start gegaan met een zogenaamde hackersgroep bestaande uit leerlingen die de ICT-afdeling ondersteunen met het beter beveiligen van het OG- VO-brede netwerk. Er is niet alleen overleg met deze leerlingen maar ook worden zij uitgenodigd om lekken in het netwerk op te sporen. Wij hebben sterk ingezet op digitalisering van het personele en het financiële proces. Gedacht kan worden aan digitale loonstroken, declaraties, facturen, bestelprocedures en dergelijke. ICT EN ONDERWIJS ICT is een bijzonder krachtig hulpmiddel in de verwezenlijking van de genoemde ambities: het maakt monitoring en een snelle terugkoppeling naar leerlingen mogelijk. Daarom heeft de OGVO alle leeromgevingen uitgerust met hoogwaardige wifi-voorzieningen. In 2013 en 2014 zijn en worden deze verder geoptimaliseerd en gereed gemaakt voor de te verwachten toekomstige vraag. PASSEND ONDERWIJS In het kader van Passend Onderwijs heeft OGVO in het regionale samenwerkingsverband VO SVO het initiatief genomen om zich samen met de regionale partners voor te bereiden op de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus Dit heeft onder meer al geleid tot de totstandkoming van ondersteuningsprofielen voor alle scholen. Middels de dialoog in het samenwerkingsverband zal dit uiteindelijk resulteren in het gewenste gedegen en complementaire ondersteuningsaanbod, dat het vereiste dekkende regionale netwerk mogelijk maakt. TAAL- EN REKENONDERWIJS Er is sprake van diverse acties ten aanzien van het taal- en rekenonderwijs. Een betere afstemming met het basisonderwijs, doorlopende leerlijnen tussen de verschillende leerjaren en afdelingen, aanpassing van de lessentabellen en benoeming van taal- en rekencoördinatoren zijn voorbeelden. FINANCIEEL BELEID In het financieel beleid is in de loop van 2013 veel gewijzigd. OGVO draait met ingang van 2013 met twee cycli: kalenderjaar voor de externe verantwoording en het schooljaar voor de interne sturing. Externe hulp is beschikbaar om alle noodzakelijke financiële processen op het juiste, gewenste niveau te brengen. Een van deze processen betreft de zogenaamde harde financiële maandafsluitingen van de boekhouding. Daarnaast worden de processen met betrekking tot stambestanden, betalingsmethodieken en proceduren en inkoopprocedures verder verscherpt en beter bewaakt. Ook wordt de Centrale Financiële Administratie verder verbeterd in kwantitatief en kwalitatief opzicht. HUISVESTING In 2013 hebben slechts kleine noodzakelijke aanpassingen in de gebouwen plaatsgevonden. Wel is er in verband met de leerlingengroei tijdelijke huisvesting gehuurd

8 DE MEDEWERKER De 700 medewerkers van de Onderwijsgemeenschap werken voortdurend aan goed, vernieuwend en eigentijds (voortgezet) onderwijs voor bijna leerlingen in de regio Venlo. Wij werken vanuit transparantie, respect en vertrouwen, waarbij wij zowel leerlingen als medewerkers maximaal tot ontplooiing willen laten komen. Om onze docenten en leerlingen een herkenbare thuisbasis te geven in onze grote onderwijsgemeenschap, creëren wij een kleinschalige organisatie binnen elke campus. Wij werken volgens het principe van de teamorganisatie: een vaste groep docenten weet zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. Ook de onderwijsondersteunende organisatie werkt volgens dit principe. VERZUIMBELEID EN RE-INTEGRATIE OGVO zet in op het voorkomen van ziekteverzuim en besteedt veel aandacht aan preventie door uitval(-risico s) tijdig te signaleren. Ons beleid is gericht op het oplossen van het probleem en de inzet van de juiste hulp. Dat kan bijvoorbeeld door (interne) coaching of extern door ondersteuning van een bedrijfspsycholoog / mental coach. De structurele insteek is een snelle terugkeer in het arbeidsproces, eventueel met aangepast of passend werk, indien terugkeer in de huidige functie (nog) niet mogelijk is. De maatregelen hebben ertoe geleid dat het verzuim is teruggedrongen tot iets boven 4%, met de kanttekening dat hier ook een relatief hoog percentage langdurig zieken onder valt. Wij zijn eigen risicodrager voor onze zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. Door goed verzuim- en re-integratiebeleid zijn we erin geslaagd de uitkeringskosten te drukken. Hierdoor komen meer middelen ter beschikking voor het onderwijsproces. WERVING EN SELECTIE Ondanks een krimpend aanbod op de arbeidsmarkt staat de Onderwijsgemeenschap voor de uitdaging om zoveel mogelijk jongere en goed gekwalificeerde, bevoegde docenten aan te trekken om zo te komen tot een evenwicht in de leeftijdssamenstelling, de salarisstructuur en de gewenste kwaliteit. Om dat te bereiken hebben we verschillende ontwikkelingen in gang gezet zoals Opleiden in de School. OPLEIDEN IN DE SCHOOL In 2008 ging het project Opleiden in de school (OIDS) van start. Hiermee wil OGVO het tekort aan docenten terugdringen en ook in de toekomst een goed en gekwalificeerd lerarenkorps garanderen. Daarnaast beoogt Opleiden in de school de professionaliteit van de ervaren, beginnende én aankomende docenten te verhogen, zodat de kwaliteit van het onderwijs verder stijgt. Tenslotte biedt het ook de mogelijkheid om de lerarenopleidingen te voorzien van informatie over actuele en relevante ontwikkelingen, zodat we ook invulling kunnen geven aan de maatschappelijke opdracht om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van opleidingstrajecten. Eigen medewerkers worden opgeleid tot opleiders in de school, tot coach, of tot schoolpracticumdocent zodat ze studenten en leraren in opleiding professioneel kunnen begeleiden. Naast de inrichting van een goede infrastructuur voor begeleiding en opleiding, richten we ons in dit kader ook op leerlingen, oud-leerlingen en zij-instromers. In nauwe samenwerking met Fontys Sittard hebben we De pedagogische klas opgestart met eigen OGVO-leerlingen uit de Tweede Fase. Na vier interne bijeenkomsten kunnen de deelnemers de modules ICT, Presenteren en de PABO-instaptoetsen Rekenen en Taal volgen en de bijbehorende certificaten behalen, die recht (kunnen) geven op vrijstellingen bij de vervolgopleidingen. Op termijn krijgen de leerlingen stageplekken aangeboden binnen OGVO. De samenwerking met de lerarenopleidingen is sterk verbeterd, waardoor vele stagiaires door onze eigen medewerkers worden opgeleid en we stagiaires bij vacatures kunnen inzetten. Meer dan 60% van de vacatures wordt op dit moment ingevuld door Opleiden in de School (OIDS). Om de kwaliteit te meten, te borgen en te verbeteren hebben alle campussen het Keurmerk van de ILS- HAN weten te verwerven. OGVO-ACADEMY De OGVO-academy betreft een netwerk dat inhoudelijke leervragen met kennis, ervaring en competenties van medewerkers verbindt. Met zo n 700 medewerkers hebben we veel kennis en capaciteit in huis om in een specifieke leerbehoefte van een andere collega te kunnen voorzien. Permanent samen ontwikkelen, leren, delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van docenten, medewerkers in de ondersteuning en schoolleiding staan centraal. De academy moet hét loket zijn voor opleiding en ontwikkeling waar alle medewerkers met een ontwikkelbehoefte terecht kunnen. Net zoals in 2012 hebben we ons in 2013 vooral gericht op de ontwikkeling van de teamleiders en gekeken naar wat teamleiders willen. Teamleiders, directieleden en afdelingshoofden hebben deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten met als doel: mét en van elkaar leren door vanuit de eigen, dagelijkse praktijk situaties te analyseren en met elkaar te spreken over de mogelijke toegevoegde waarde

9 SCHOLINGSFACILITEITEN HRM-SYSTEEM Al onze docenten moeten over een onderwijsbevoegdheid beschikken. Daarom zijn alle onder- of onbevoegde docenten, bezig om een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te verwerven. Wij bieden bij studie goede faciliteiten, zoals studieverlof. Deze facilitering hangt onder andere af van de noodzaak tot scholing, loopbaanontwikkeling en de toekenning van de lerarenbeurs. In voorkomende gevallen nemen we de studiekosten geheel voor onze rekening. In 2013 is dit beleid onverminderd voortgezet. Daarnaast hebben we in goede samenwerking met de andere Limburgse VO-besturen het overleg gestart om middels vormen van Blended Learning flexibele trajecten voor onze medewerkers beschikbaar te krijgen die het mogelijk maken om een eerstegraads bevoegdheid te verwerven. Eind 2012 heeft dit geleid tot de afspraak met de samenwerkende lerarenopleidingen van de Hogescholen Windesheim, Utrecht, In-Holland en Amsterdam om trajecten aan te bieden voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde omdat hier naar verwachting op korte termijn vacatures gaan ontstaan. Het nieuwe HRM-pakket staat garant voor nieuwe en verbeterde informatievoorziening en biedt de mogelijkheid om laagdrempelig relevante informatie te verwerven. COMPETENTIES OOP In 2012 is gestart met het beschrijven van de competenties voor het ondersteunende personeel. Dit wordt gedaan tegen de achtergrond van de veranderende eisen die het moderne onderwijs aan medewerkers stelt. Dit is in 2013 voortgezet. 16

10 KWALITEIT Scholen zijn maatschappelijke instellingen met een publieke taak en financiering. Het is daarom vanzelfsprekend dat we aantonen dat we goed met de publieke middelen omgaan. Kwaliteitszorg is een onontbeerlijk instrument in ons streven om deze verantwoording, ofwel governance, transparant en betrouwbaar vorm te geven. Wij streven voortdurend naar een hogere kwaliteit en hanteren daarbij een uniforme manier van (tevredenheids-)meting van het onderwijs, onder zowel medewerkers, ouders, leerlingen als extern belanghebbenden. Zo werken we zichtbaar en merkbaar aan de verbetering en ontwikkeling van de campussen, en hun onderwijs. In 2013 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd onder examenleerlingen, ouders en medewerkers. De resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (inclusief de daarbij inbegrepen Work Ability Index) in 2010, bieden nog steeds aanknopingspunten waarmee we gericht aan de slag zijn gegaan om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Met uitzondering van het vwo van College Den Hulster, kenden alle opleidingen van OGVO het basisarrangement en we blijven alert op de ontwikkeling van leerresultaten om zo tijdig ingrijpen mogelijk te maken. We vertrouwen erop dat de vwo-opleiding van Den Hulster binnenkort weer het basisarrangement krijgt toegekend. De scores uit Trouw en Elsevier bevestigen dat onze drie campussen behoren tot de middengroep goed draaiende scholen. Verder is alle relevante informatie betreffende de scholen al enkele jaren te vinden middels Vensters voor Verantwoording (zie KLACHTEN EN KLACHTEN- REGELING In navolging van de kwaliteitswet die betrekking heeft op het onderwijs, beschikt OGVO over een klachtenregeling en een klachtencommissie. Deze klachtencommissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke domeinen zoals zorg, orthopedagogiek, psychologie en advies. Samen met onze collega s van Stichting Onderwijs Midden Limburg uit Roermond zijn wij de samenwerking op dit gebied aangegaan om tot een verdere professionalisering van de behandeling van klachten. De laagdrempelige structuur van interne (op campussen) en externe vertrouwenspersonen blijkt effectief te zijn. Door snel op mogelijk heikele kwesties in te spelen, is er in 2013 geen enkele klacht bij de klachtencommissie terecht gekomen. ONDERWIJSTIJD Volgens de wet op de onderwijstijd (WOT) dient elke school de wettelijk bepaalde onderwijstijd te realiseren. Alle drie de campussen voldeden in 2013 aan de vereisten van de onderwijstijd

11 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Als onderwijsorganisatie hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze reikt verder dan alleen het belang van onze leerlingen. Vanuit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid nemen wij daarom ook actief deel aan allerlei samenwerkingsverbanden. PASSEND ONDERWIJS Al in 2008 maakte het regionaal netwerk Noord-Limburg (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, speciaal onderwijs en Bureau Jeugdzorg) een start met passend onderwijs: voor elke leerling onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Vanaf dat moment participeren wij actief in dit overleg en maken werk van de structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en tussen onderwijs en jeugdzorg. De invoering van Passend Onderwijs werd zodoende al vroegtijdig in gang gezet. SAMENWERKING MET WAA GROEP Vanaf 2009 werkt OGVO samen met de WAA groep. Door de WAA groep opgeleide en begeleide medewerkers zijn in dienst bij een speciale stichting SMO (Stichting Maatschappelijke Ondersteuning), een dochter van OGVO, en verzorgen onder andere de schoonmaak van de drie campussen, de groenvoorzieningen en de interne postbezorging. Doordat zij deel uitmaken van OGVO is de kwaliteit verbeterd en is de schoonmaak met sprongen vooruit gegaan. Voorbereidend op het nieuwe stelsel voor passend onderwijs per 1 augustus 2014, zijn de noodzakelijke stappen gezet. OGVO maakt deel uit van het Samenwerkingsverband vo-vso Noord-Limburg Dit samenwerkingsverband bevordert de inrichting van een doelmatige ondersteuningsstructuur op elke betrokken vo-school. In 2013 is na een periode met een voorlopige ondersteuningsplanraad de OndersteuningsPlanRaad (OPR) geïnstalleerd. BURGERSCHAP Aandacht voor burgerschap bij OGVO moet ertoe leiden dat jongeren het vermogen en de bereidheid ontwikkelen om deel uit te maken van een gemeenschap en dat ze ook daadwerkelijk een actieve bijdrage aan de gemeenschap gaan leveren. Door sociale integratie niet alleen in woord maar vooral in daad uit te dragen, moeten leerlingen bekend zijn met en betrokken zijn bij uitingen van de Nederlandse cultuur en zo kunnen deelnemen aan de maatschappij

12 Wij brengen leerlingen kennis bij over verschillende culturen, religies en etniciteit, en brengen hen in contact met leeftijdsgenoten die een andere achtergrond dan zijzelf hebben. Dat gebeurt niet in aparte vakken maar op basis van ons uitgangspunt: geen scheiding bij de voordeur. Daarnaast wordt burgerschapsvorming in de les behandeld, als een vanzelfsprekend onderdeel van meerdere vakken. MAATSCHAPPELIJKE STAGE Alle leerlingen die in de schooljaren , en instroomden in het voortgezet onderwijs moeten tijdens hun middelbare schoolopleiding een maatschappelijke stage van 30 uur volgen. Inmiddels heeft de overheid besloten dat de bekostiging voor de maatschappelijke stage verdwijnt. Dit heeft geleid tot de discussie of de maatschappelijke stage gecontinueerd wordt. Hierover is in 2013 nog geen definitief besluit gevallen. De maatschappelijke stage dient in onze opvatting het burgerschap te ondersteunen. AANPAK SCHOOLUITVAL In 2009 is in Venlo een makelaar VSV (vroegtijdig schoolverlaters) benoemd die regiobreed verantwoordelijk is voor de uitvoering en coördinatie van de begeleiding en zorg van leerlingen die het risico lopen de overgang van vmbo naar mbo niet aan te kunnen. Mede door deze ontwikkeling presteert de gemeente Venlo goed in het terugdringen van het aantal uitvallers. Het aantal schoolverlaters in Nederland is over de algehele lijn dalende en de aanpak begint zijn vruchten af te werpen. De minister van OCW, heeft dan ook besloten het convenant de Aanval op de Uitval, tot 2015 te verlengen met de daarbij behorende projectgelden. De eventuele risicoleerlingen zijn nadrukkelijk in beeld. Aan de hand van iedere individuele casus zetten we in samenspraak met de betrokken leerling en onze maatschappelijke partners een maatwerktraject uit ter verkoming van voortijdig schooluitval. Ook de overgang naar het mbo is op deze wijze duidelijker in beeld. Aan het eind van het schooljaar is bij alle examenleerlingen de keuzes voor de vervolgopleiding helder en kunnen we via het preventieproject een extra impuls geven aan het begeleiden van de risicogroep. Op deze wijze is er bijna voor iedereen een passende vervolgopleiding te vinden, met als uitgangspunt het minimaal behalen van de startkwalificatie binnen het mbo. BOVENSCHOOLSE ZORGVOOR- ZIENING (BZV) De BZV is een speciale voorziening waar scholen voor voortgezet onderwijs uit Noord-Limburg leerlingen naar verwijzen die door diverse omstandigheden even niet meer op hun eigen school kunnen zijn. De BZV, financieel ook ondersteund door de gemeenten uit Noord-Limburg, is onderdeel van het Samenwerkingsverband vo-vso Noord-Limburg De BZV biedt deze leerlingen een adempauze. Uitgangspunt daarbij is dat de leerling na een zo beperkt mogelijke periode op de BZV, terugkeert naar het voortgezet onderwijs. Op de BZV wordt gewerkt aan het schoolprogramma, maar vooral ook wordt gewerkt aan de oorzaak voor de plaatsing op de BZV. In 2013 slaagde de BZV er in zo n 70% van de betrokken leerlingen terug te laten keren naar de school van oorsprong, dan wel hun diploma te laten halen

13 VERANTWOORDING Net als andere sectoren heeft ook het onderwijs te maken met een terugtredende overheid. Hierdoor krijgen wij meer ruimte om eigen beleid te maken. Beleid waarover wij verantwoording willen afleggen. Daar geven wij invulling aan door voortdurend in contact te zijn met alle partijen die betrokken zijn bij onze organisatie. De komende jaren zal nog meer aandacht kennen voor verbetering van de interne en externe communicatie (governance) waardoor ook de oriëntatie en betrokkenheid van medewerkers op onze omgeving groter wordt. Sinds 2010 participeert de Onderwijsgemeenschap in Vensters voor Verantwoording, een initiatief van de VOraad waarbij alle cijfers over de kwaliteit van scholen voor voortgezet onderwijs (landelijk) worden verzameld in één systeem. Doel is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en de mogelijkheid schoolresultaten met elkaar te vergelijken (benchmark). In 2012 zijn de scholen zich ook gaan presenteren op Schoolkompas, een site die zich vooral richt op leerlingen van groep 8 en hun ouders en deze helpt om de vergelijking te maken tussen de verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. OGVO onderschrijft de code goed onderwijsbestuur en heeft deze ook doorgevoerd. Dat doen we door letterlijk in gesprek te gaan met partijen die betrokken zijn bij onze organisatie. Dat varieert van regelmatig overleg met de gemeente tot gesprekken met ouders, basisscholen, ROC en hbo en andere relevante organisaties. Governance is onderdeel van onze manier van werken en is voor ons een vanzelfsprekendheid. De manier waarop wij Governance uitdragen, heeft ertoe geleid dat wij regelmatig door bijvoorbeeld het ministerie en overheden gevraagd worden over hoe andere organisaties in te wijden in de manier waarop we met bepaalde zaken omgaan. RISICOANALYSE Adequaat risicomanagement vormt een wezenlijk onderdeel van de governance. In 2010 doorliep OGVO een proces om een gedegen risicoanalyse op te stellen. Hierbij zijn de Raad van Toezicht, College van Bestuur, campusdirecties, teamleiders en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad betrokken geweest. Dit heeft geleid tot een beschrijving van de belangrijkste risico s voor de onderwijsgemeenschap. Deze inventarisatie was in 2013 nog steeds actueel. In 2014 zal een gedegen risicoanalyse hernieuwd worden uitgevoerd. 25

14 BLARIACUMCOLLEGE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN IN 2013 Net als in 2012 was het taal- en rekenonderwijs in 2013 een speerpunt. Hier is invulling aan gegeven door een betere afstemming met het basisonderwijs, doorlopende leerlijnen tussen de verschillende leerjaren en afdelingen van vmbo tot en met gymnasium. Ook zijn de lessentabellen aangepast, zijn taal- en rekencoördinatoren benoemd en is deelgenomen aan pilottoetsmogelijkheden. Het Blariacumcollege is een sport-actieve school wat beleidsmatig tot uitdrukking komt in de sportklassen. De visie is dat veel lichamelijke inspanningen leidt tot goede cognitieve ontwikkeling van kinderen. Binnen en buiten de lessen biedt het Blariacumcollege sportmogelijkheden aan voor alle leerlingen. In 2013 heeft de opleiding vmbo t van het Blariacumcollege voor het tweede opeenvolgende jaar de titel Excellente School 2013 toegekend gekregen. Het predicaat wordt toegekend op basis van resultaten, de toename van vaardigheden of kennis van leerlingen en de bijdrage die de school daaraan levert. Ook is de manier waarop een school zich onderscheidt op een specifiek onderwijsgebied van belang, zoals de aandacht voor leerlingen die het erg goed doen of voor leerlingen die juist extra ondersteuning in de klas nodig hebben. ONDERWIJSAANBOD SPEERPUNTEN vmbo - Zorg en Welzijn Breed - Zorg en Welzijn Smal - Uiterlijke Verzorging - ICT-leerroute - Handel en Verkoop - SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid) - Gemengde en Theoretische Leerweg havo vwo (atheneum en gymnasium) Kleinschaligheid ICT-leerroute vmbo en invoering Informatietechnologie in de bovenbouw van de vmbo-theoretische leerweg (ITTL) International Business School (IBS) Wetenschaps Oriëntatie Nederland (WON) Zorgonderwijs, waaronder Maasland, regionale voorziening extra ondersteund vmbo en havo Sport 26 27

Leren leren, leren leven en leren kiezen!

Leren leren, leren leven en leren kiezen! Leren leren, leren leven en leren kiezen! Strategisch Beleidsplan 2010-2015 Inleiding Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) geeft in een snel veranderende maatschappij op drie campussen vorm en

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Directeur Bedrijfsvoering Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Directeur Bedrijfsvoering Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken School- en functieprofiel Directeur Bedrijfsvoering Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken S14 CAO-VO Versie 19/09/16 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11006553;

Nadere informatie

Onderwijsdirecteur vmbo College Den Hulster OGVO Venlo

Onderwijsdirecteur vmbo College Den Hulster OGVO Venlo School- en functieprofiel Onderwijsdirecteur vmbo College Den Hulster OGVO Venlo versie 22-04-2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Bart Visser, tel. 06-20 59 92 80; bart.visser@beteor.nl.

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

OGVO Campusdirecteur College Den Hulster

OGVO Campusdirecteur College Den Hulster School- en functieprofiel OGVO Campusdirecteur College Den Hulster (S15 CAO-VO) Versie 03-6-2014 Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, BeteoR, tel: 06-53 39 20 55; jaap.engbers@beteor.nl of Ernie

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Onderwijsdirecteur havo/vwo Valuascollege te Venlo

Onderwijsdirecteur havo/vwo Valuascollege te Venlo School- en functieprofiel Onderwijsdirecteur havo/vwo Valuascollege te Venlo S14 CAO-VO Versie 19/09/2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Jaarverslag. Praktische informatie over je nieuwe school

Jaarverslag. Praktische informatie over je nieuwe school Jaarverslag 2014 Praktische informatie over je nieuwe school Voorwoord ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Enkele bijzonderheden uit 2014: Het convenant

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Het voortgezet onderwijs. infoavond VO

Het voortgezet onderwijs. infoavond VO Het voortgezet onderwijs Agenda van vanavond 1. Structuur van het Voortgezet Onderwijs. 2. De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Oss. 3. Hoe bepaalt onze school het schooladvies van uw kind? 4. Vragenronde.

Nadere informatie

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW Jaarverslag 2013 ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW is flink in beweging. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen gaan snel. Niet alleen

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Jaarverslag. OGVO Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Jaarverslag. OGVO Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken 2016 Jaarverslag OGVO Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Inhoud Jaarverslag 2016 A Verslag Raad van Toezicht en Bestuursverslag Pagina A1 Verslag Raad van Toezicht 1 A2 Bestuursverslag 4 B Jaarrekening

Nadere informatie

Profielschets Directeur Techniekcollege

Profielschets Directeur Techniekcollege Profielschets Directeur Techniekcollege september 2017 1. Techniekcollege ROC Arcus College en ROC Leeuwenborgh hebben hun technische opleidingen gebundeld in een samenwerking onder de naam Techniekcollege.

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

VALUASCOLLEGE, MÉÉR.. DAN EEN SCHOOL. Welkom! Ouderavond Profielkeuze 2VMBO. 6 december 2016

VALUASCOLLEGE, MÉÉR.. DAN EEN SCHOOL. Welkom! Ouderavond Profielkeuze 2VMBO. 6 december 2016 VALUASCOLLEGE, MÉÉR.. DAN EEN SCHOOL Welkom! Ouderavond Profielkeuze 2VMBO 6 december 2016 Wie is wie Teamleider VMBO 1-2 Brigitte Doornhein Teamleider VMBO 3-4 BK Andrea Vroemen Decaan VMBO Afdelingen:

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Wat gebeurde er in 2008? jaarverslag Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Wat gebeurde er in 2008? jaarverslag Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Wat gebeurde er in 2008? jaarverslag Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken De Onderwijsgemeenschap Met passie voor het vak verzorgen wij als Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken onderwijs op maat voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2011

In beweging Jaarverslag 2011 In beweging Jaarverslag 2011 ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW is flink in beweging. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen gaan snel.

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Vragenlijst openbaar onderwijs VO

Vragenlijst openbaar onderwijs VO Vragenlijst openbaar onderwijs VO Naam : Geleding in de school : directeur / persolslid / ouder (omcirkelen) Met volgende vragen kunt u de stand van zaken op uw eigen school in kaart brengen: 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL. CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Scholen aan Zee

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL. CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Scholen aan Zee RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Scholen aan Zee Plaats Bestuursnummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek Datum vaststelling : Utrecht : 40931 : 249056 : 17 februari

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Plan!van!Aanpak!Aloysius!College!2!Bestuur!Aloysiusstichting!!2!29!september!2015!

Plan!van!Aanpak!Aloysius!College!2!Bestuur!Aloysiusstichting!!2!29!september!2015! PlanvanAanpaksluitingAloysiusCollegeDenHaag 29september2015 Leeswijzer VooruligthetplanvanaanpakvanhetbestuurvanhetAloysiusCollegevoordesluitingvan deschool. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS Veelzijdig sterk onderwijs Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in AVOO. Onze scholen bieden goed onderwijs

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie