INHOUDSOPGAVE VISIE 5 DE ORGANISATIE 6 BELEID 9 DE MEDEWERKER 14 KWALITEIT 18 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 20 VERANTWOORDING 25

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE VISIE 5 DE ORGANISATIE 6 BELEID 9 DE MEDEWERKER 14 KWALITEIT 18 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 20 VERANTWOORDING 25"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 INHOUDSOPGAVE VISIE 5 DE ORGANISATIE 6 BELEID 9 DE MEDEWERKER 14 KWALITEIT 18 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 20 VERANTWOORDING 25 POSTADRES: Postbus AG Venlo BEZOEKADRES: Hogeweg 26a 5911 EB Venlo Tel.: (077) Fax: (077) BLARIACUMCOLLEGE 26 COLLEGE DEN HULSTER 28 VALUASCOLLEGE 30 LEERLINGEN 32 HERKOMST LEERLINGEN 36 CIJFERS 36 3

3 VISIE Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken verzorgt onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege. De campussen onderscheiden zich van elkaar door de onderwijskundige aanpak en het onderwijsaanbod. Welbevinden, aantrekkelijkheid en veelzijdigheid staan centraal. Deze kwaliteiten vormen onbetwistbare uitgangspunten voor de uitvoering van onze maatschappelijke opdracht. Daarnaast heeft elke campus eigen profilerende kenmerken. Onze uitgangspunten zijn dat leerlingen van alle opleidingen elkaar kunnen ontmoeten en dat elke leerling op de juiste leerplek terecht komt, zodat hij of zij een goede ontwikkeling kan doormaken en uiteindelijk de best denkbare plek in de maatschappij vindt. Wij willen jongeren opleiden die in staat zijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio en de maatschappij van morgen. OGVO is altijd in staat onderwijs te bieden dat goed bij de leerling past. Wie het nog niet zo goed weet, wordt begeleid in het keuzeproces. Uiteindelijk streven wij naar een passende en gepersonaliseerde opleiding die zich kenmerkt door flexibele trajecten en inzet van moderne media en die rekening houdt met individuele verschillen en achtergronden van de leerling. Dit maakt de organisatie mogelijk door een goede samenwerking met elkaar en met externe belanghebbenden en door trots te zijn op zowel de gemeenschappelijke ambitie, als het onderscheidend vermogen ten opzichte van elkaar. Kernwaarden OGVO: De ontplooiing van de leerling en de medewerkers stellen we centraal. Stimuleren zelfverantwoordelijkheid, ambitie en een proactieve houding. Richt zich op het individu en heeft oog voor het belang van de ander. Anderen inspireren en ruimte bieden aan creativiteit. Meedoen met de maatschappelijke ontwikkelingen in onze omgeving. Bereid zijn verantwoording af te leggen. Oog hebben voor het erkennen en stimuleren van talent. Ondernemend zijn. Werk maken van integratie van verschillende maatschappelijke groeperingen. 5

4 DE ORGANISATIE BESTUURSSTRUCTUUR Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken is een organisatie met drie brede scholen onder aansturing van hetcollege van Bestuur. Samen met de drie campusdirecteuren vormt het College van Bestuur het Managementteam. Het onderwijsaanbod wordt centraal aangestuurd, onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering zijn het terrein van de campussen. Raad van Toezicht College van Bestuur Gemeenschappelijke Medezeggenschaps- Raad (GMR) Centrale Service Unit CAMPUSSEN CENTRALE SERVICE UNIT (CSU) De campusdirecteur is binnen de door het bestuur vastgelegde centrale kaders integraal verantwoordelijk voor zijn campus en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Centraal afgesproken speerpunten die binnen de campus tot ontwikkeling komen, worden waar mogelijk en wenselijk, overgedragen aan de overige campussen of de centrale service unit vanuit het principe van kennisdeling. Iedere campus heeft een eigen service unit, die de diverse ondersteunende activiteiten ten dienste van de campus uitvoert. De CSU ondersteunt de organisatie op het gebied van Inkoop, Huisvesting, ICT, Personeel en Organisatie, Financiën, Control en Communicatie. Zo krijgt het managementteam meer ruimte voor (onderwijs-)vernieuwingen en het opbouwen van netwerken. RAAD VAN TOEZICHT Het College van Bestuur legt integraal verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de wijze waarop het omgaat met de toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Raad staat daarnaast het College van Bestuur met raad en advies terzijde en beoordeelt het College op van te voren vastgestelde en overeengekomen doelen. Campusdirectie Blariacumcollege CAMPUSSTRUCTUUR Campusdirectie College Den Hulster Campus MR (per campus) Campusdirecteur Campusdirectie Valuascollege Directeur algemene zaken Onderwijsdirecteur VMBO Onderwijsdirecteur HAVO/VWO Service Unit Sector Sector 6 7

5 MEDEZEGGENSCHAP De wettelijke regels voor medezeggenschap liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet bevat veel mogelijkheden om als ouder, medewerker en leerling mee te denken en mee te beslissen over het doen en laten van de school. Voor campusoverstijgende onderwerpen vindt overleg plaats tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en het CvB. Voor campuseigen zaken is er per campus een Campus Medezeggenschapsraad (CMR). Belangrijke onderwerpen uit 2013 zijn het taakbeleid, CAO, DGO, scholing medezeggenschap, kwaliteits- en roosterbeleid, reviews, sturing leerlingenstromen, passend onderwijs, onderwijsvernieuwing en allerlei politieke ontwikkelingen. Daarnaast stonden de jaarlijkse terugkerende onderwerpen zoals de begroting, vakantieregelingen en examenreglementen op de agenda. 8 9

6 BELEID ONDERWIJSVERNIEUWING EN -ONTWIKKELING OGVO wil leerlingen voorbereiden op de kennismaatschappij van de 21 e eeuw, waarin creativiteit, dynamische technologische ontwikkelingen en de voortdurende beschikbaarheid van informatie en sociale contacten sleutelbegrippen vormen. In deze samenleving zullen onze leerlingen in toenemende mate een beroep moeten doen op hun creativiteit en het vermogen tot zelfsturing. Ons onderwijs moet meer en beter inspelen op de persoonlijke kwaliteiten, interesses, talenten, beperkingen en leerstijlen en moet in toenemende mate op de individuele leerling zijn afgestemd. Uiteindelijk resulteert dit in meer op maat gesneden vormen van persoonlijk leren die via gedifferentieerde trajecten en invullingen (groepsgrootte, tempo, niveau, leerlijn) leiden tot het bereiken van de kerndoelen en exameneisen zoals ze voor het voortgezet onderwijs gelden. In deze benadering ligt het eigenaarschap van leren gaandeweg en in toenemende mate bij de leerling zelf en leert hij of zij verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes en de wijze waarop aspiraties en bijbehorende doelen te bereiken zijn. In dit proces kunnen onze leerlingen rekenen op professionals die samen met hen de verantwoordelijkheid nemen om dit streven te verwerkelijken en hen helpen de gestelde doelen te realiseren middels persoonlijke coaching. INNOVATIE EN ONTWIKKELING 2013 stond voor OGVO en de drie scholen onderwijskundig in het teken van de breed nagestreefde onderwijsinnovatie en het verbeteren van de resultaten. Daarnaast geldt specifiek voor het vmbo dat er veel energie gestoken is in de voorbereiding van de nieuwe opzet van de examenprogramma s van de betrokken opleidingen, die conform planning in 2015 zou ingaan. Na een diepgaande analyse van elders gehanteerde methoden en de eerste pogingen om te komen tot een passende vertaalslag, hebben de drie scholen gekozen voor verschillende speerpunten. Kernwoorden binnen het Blariacumcollege zijn structuur, helderheid, ruimte, regelmaat, respect en rust. Het Blariacumcollege is aan de slag met de effectiviteit van het onderwijs en er is veel aandacht voor taal en rekenen. De onevenwichtige verdeling van de leerlingen over vmbo en havo/vwo is een aandachtspunt. De aantrekkingskracht van het Blariacumcollege op zorgleerlingen en 10 11

7 de aantrekkingskracht door het verkrijgen van het predicaat Excellente School voor het vmbo kan de scheefgroei doen toenemen. College Den Hulster heeft de focus in 2013 vooral gelegd op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het imago van de school. Verder staat het verbeteren van de resultaten hoog op de agenda. Er zijn drie speerpunten gekozen: Veilige school / rustige school; Invoeringstraject persoonlijk leren; Kwaliteitsverbetering. Voor leerlingen die meer kunnen en willen biedt het Valuascollege extra uitdaging, onder andere in de vorm van Topklassen en gymnasium-plus waarbij de leerlingen het reguliere programma in minder tijd doorlopen en zich parallel aan het reguliere programma verder ontwikkelen op basis van individuele wensen en hun respectievelijke talenten. In tegenstelling tot het havo-vwo advies dat is afgegeven door de basisscholen is er relatief veel afstroom naar het vmbo. Er moet nog een aanscherping plaatsvinden ten aanzien van de beoordelingskwaliteit in de determinatie brugklas - tweede klas. Er dient een verband gelegd te worden tussen de eindexamenresultaten, de citoscore en een verband tussen de cito-score en het afgegeven advies. Er vinden al gesprekken plaats met basisscholen over de kwaliteit van de advisering. De doorlopende leerlijn in havo/vwo wordt vormgegeven met inzet van de RTTI-methode. Deze methode zal ook in het vmbo gebruikt gaan worden. Op alle drie de campussen zijn nieuwe projecten gestart met gedigitaliseerd onderwijs, hetzij met tablets, hetzij met laptops. In 2012 zijn we van start gegaan met een zogenaamde hackersgroep bestaande uit leerlingen die de ICT-afdeling ondersteunen met het beter beveiligen van het OG- VO-brede netwerk. Er is niet alleen overleg met deze leerlingen maar ook worden zij uitgenodigd om lekken in het netwerk op te sporen. Wij hebben sterk ingezet op digitalisering van het personele en het financiële proces. Gedacht kan worden aan digitale loonstroken, declaraties, facturen, bestelprocedures en dergelijke. ICT EN ONDERWIJS ICT is een bijzonder krachtig hulpmiddel in de verwezenlijking van de genoemde ambities: het maakt monitoring en een snelle terugkoppeling naar leerlingen mogelijk. Daarom heeft de OGVO alle leeromgevingen uitgerust met hoogwaardige wifi-voorzieningen. In 2013 en 2014 zijn en worden deze verder geoptimaliseerd en gereed gemaakt voor de te verwachten toekomstige vraag. PASSEND ONDERWIJS In het kader van Passend Onderwijs heeft OGVO in het regionale samenwerkingsverband VO SVO het initiatief genomen om zich samen met de regionale partners voor te bereiden op de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus Dit heeft onder meer al geleid tot de totstandkoming van ondersteuningsprofielen voor alle scholen. Middels de dialoog in het samenwerkingsverband zal dit uiteindelijk resulteren in het gewenste gedegen en complementaire ondersteuningsaanbod, dat het vereiste dekkende regionale netwerk mogelijk maakt. TAAL- EN REKENONDERWIJS Er is sprake van diverse acties ten aanzien van het taal- en rekenonderwijs. Een betere afstemming met het basisonderwijs, doorlopende leerlijnen tussen de verschillende leerjaren en afdelingen, aanpassing van de lessentabellen en benoeming van taal- en rekencoördinatoren zijn voorbeelden. FINANCIEEL BELEID In het financieel beleid is in de loop van 2013 veel gewijzigd. OGVO draait met ingang van 2013 met twee cycli: kalenderjaar voor de externe verantwoording en het schooljaar voor de interne sturing. Externe hulp is beschikbaar om alle noodzakelijke financiële processen op het juiste, gewenste niveau te brengen. Een van deze processen betreft de zogenaamde harde financiële maandafsluitingen van de boekhouding. Daarnaast worden de processen met betrekking tot stambestanden, betalingsmethodieken en proceduren en inkoopprocedures verder verscherpt en beter bewaakt. Ook wordt de Centrale Financiële Administratie verder verbeterd in kwantitatief en kwalitatief opzicht. HUISVESTING In 2013 hebben slechts kleine noodzakelijke aanpassingen in de gebouwen plaatsgevonden. Wel is er in verband met de leerlingengroei tijdelijke huisvesting gehuurd

8 DE MEDEWERKER De 700 medewerkers van de Onderwijsgemeenschap werken voortdurend aan goed, vernieuwend en eigentijds (voortgezet) onderwijs voor bijna leerlingen in de regio Venlo. Wij werken vanuit transparantie, respect en vertrouwen, waarbij wij zowel leerlingen als medewerkers maximaal tot ontplooiing willen laten komen. Om onze docenten en leerlingen een herkenbare thuisbasis te geven in onze grote onderwijsgemeenschap, creëren wij een kleinschalige organisatie binnen elke campus. Wij werken volgens het principe van de teamorganisatie: een vaste groep docenten weet zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. Ook de onderwijsondersteunende organisatie werkt volgens dit principe. VERZUIMBELEID EN RE-INTEGRATIE OGVO zet in op het voorkomen van ziekteverzuim en besteedt veel aandacht aan preventie door uitval(-risico s) tijdig te signaleren. Ons beleid is gericht op het oplossen van het probleem en de inzet van de juiste hulp. Dat kan bijvoorbeeld door (interne) coaching of extern door ondersteuning van een bedrijfspsycholoog / mental coach. De structurele insteek is een snelle terugkeer in het arbeidsproces, eventueel met aangepast of passend werk, indien terugkeer in de huidige functie (nog) niet mogelijk is. De maatregelen hebben ertoe geleid dat het verzuim is teruggedrongen tot iets boven 4%, met de kanttekening dat hier ook een relatief hoog percentage langdurig zieken onder valt. Wij zijn eigen risicodrager voor onze zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. Door goed verzuim- en re-integratiebeleid zijn we erin geslaagd de uitkeringskosten te drukken. Hierdoor komen meer middelen ter beschikking voor het onderwijsproces. WERVING EN SELECTIE Ondanks een krimpend aanbod op de arbeidsmarkt staat de Onderwijsgemeenschap voor de uitdaging om zoveel mogelijk jongere en goed gekwalificeerde, bevoegde docenten aan te trekken om zo te komen tot een evenwicht in de leeftijdssamenstelling, de salarisstructuur en de gewenste kwaliteit. Om dat te bereiken hebben we verschillende ontwikkelingen in gang gezet zoals Opleiden in de School. OPLEIDEN IN DE SCHOOL In 2008 ging het project Opleiden in de school (OIDS) van start. Hiermee wil OGVO het tekort aan docenten terugdringen en ook in de toekomst een goed en gekwalificeerd lerarenkorps garanderen. Daarnaast beoogt Opleiden in de school de professionaliteit van de ervaren, beginnende én aankomende docenten te verhogen, zodat de kwaliteit van het onderwijs verder stijgt. Tenslotte biedt het ook de mogelijkheid om de lerarenopleidingen te voorzien van informatie over actuele en relevante ontwikkelingen, zodat we ook invulling kunnen geven aan de maatschappelijke opdracht om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van opleidingstrajecten. Eigen medewerkers worden opgeleid tot opleiders in de school, tot coach, of tot schoolpracticumdocent zodat ze studenten en leraren in opleiding professioneel kunnen begeleiden. Naast de inrichting van een goede infrastructuur voor begeleiding en opleiding, richten we ons in dit kader ook op leerlingen, oud-leerlingen en zij-instromers. In nauwe samenwerking met Fontys Sittard hebben we De pedagogische klas opgestart met eigen OGVO-leerlingen uit de Tweede Fase. Na vier interne bijeenkomsten kunnen de deelnemers de modules ICT, Presenteren en de PABO-instaptoetsen Rekenen en Taal volgen en de bijbehorende certificaten behalen, die recht (kunnen) geven op vrijstellingen bij de vervolgopleidingen. Op termijn krijgen de leerlingen stageplekken aangeboden binnen OGVO. De samenwerking met de lerarenopleidingen is sterk verbeterd, waardoor vele stagiaires door onze eigen medewerkers worden opgeleid en we stagiaires bij vacatures kunnen inzetten. Meer dan 60% van de vacatures wordt op dit moment ingevuld door Opleiden in de School (OIDS). Om de kwaliteit te meten, te borgen en te verbeteren hebben alle campussen het Keurmerk van de ILS- HAN weten te verwerven. OGVO-ACADEMY De OGVO-academy betreft een netwerk dat inhoudelijke leervragen met kennis, ervaring en competenties van medewerkers verbindt. Met zo n 700 medewerkers hebben we veel kennis en capaciteit in huis om in een specifieke leerbehoefte van een andere collega te kunnen voorzien. Permanent samen ontwikkelen, leren, delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van docenten, medewerkers in de ondersteuning en schoolleiding staan centraal. De academy moet hét loket zijn voor opleiding en ontwikkeling waar alle medewerkers met een ontwikkelbehoefte terecht kunnen. Net zoals in 2012 hebben we ons in 2013 vooral gericht op de ontwikkeling van de teamleiders en gekeken naar wat teamleiders willen. Teamleiders, directieleden en afdelingshoofden hebben deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten met als doel: mét en van elkaar leren door vanuit de eigen, dagelijkse praktijk situaties te analyseren en met elkaar te spreken over de mogelijke toegevoegde waarde

9 SCHOLINGSFACILITEITEN HRM-SYSTEEM Al onze docenten moeten over een onderwijsbevoegdheid beschikken. Daarom zijn alle onder- of onbevoegde docenten, bezig om een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te verwerven. Wij bieden bij studie goede faciliteiten, zoals studieverlof. Deze facilitering hangt onder andere af van de noodzaak tot scholing, loopbaanontwikkeling en de toekenning van de lerarenbeurs. In voorkomende gevallen nemen we de studiekosten geheel voor onze rekening. In 2013 is dit beleid onverminderd voortgezet. Daarnaast hebben we in goede samenwerking met de andere Limburgse VO-besturen het overleg gestart om middels vormen van Blended Learning flexibele trajecten voor onze medewerkers beschikbaar te krijgen die het mogelijk maken om een eerstegraads bevoegdheid te verwerven. Eind 2012 heeft dit geleid tot de afspraak met de samenwerkende lerarenopleidingen van de Hogescholen Windesheim, Utrecht, In-Holland en Amsterdam om trajecten aan te bieden voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde omdat hier naar verwachting op korte termijn vacatures gaan ontstaan. Het nieuwe HRM-pakket staat garant voor nieuwe en verbeterde informatievoorziening en biedt de mogelijkheid om laagdrempelig relevante informatie te verwerven. COMPETENTIES OOP In 2012 is gestart met het beschrijven van de competenties voor het ondersteunende personeel. Dit wordt gedaan tegen de achtergrond van de veranderende eisen die het moderne onderwijs aan medewerkers stelt. Dit is in 2013 voortgezet. 16

10 KWALITEIT Scholen zijn maatschappelijke instellingen met een publieke taak en financiering. Het is daarom vanzelfsprekend dat we aantonen dat we goed met de publieke middelen omgaan. Kwaliteitszorg is een onontbeerlijk instrument in ons streven om deze verantwoording, ofwel governance, transparant en betrouwbaar vorm te geven. Wij streven voortdurend naar een hogere kwaliteit en hanteren daarbij een uniforme manier van (tevredenheids-)meting van het onderwijs, onder zowel medewerkers, ouders, leerlingen als extern belanghebbenden. Zo werken we zichtbaar en merkbaar aan de verbetering en ontwikkeling van de campussen, en hun onderwijs. In 2013 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd onder examenleerlingen, ouders en medewerkers. De resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (inclusief de daarbij inbegrepen Work Ability Index) in 2010, bieden nog steeds aanknopingspunten waarmee we gericht aan de slag zijn gegaan om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Met uitzondering van het vwo van College Den Hulster, kenden alle opleidingen van OGVO het basisarrangement en we blijven alert op de ontwikkeling van leerresultaten om zo tijdig ingrijpen mogelijk te maken. We vertrouwen erop dat de vwo-opleiding van Den Hulster binnenkort weer het basisarrangement krijgt toegekend. De scores uit Trouw en Elsevier bevestigen dat onze drie campussen behoren tot de middengroep goed draaiende scholen. Verder is alle relevante informatie betreffende de scholen al enkele jaren te vinden middels Vensters voor Verantwoording (zie KLACHTEN EN KLACHTEN- REGELING In navolging van de kwaliteitswet die betrekking heeft op het onderwijs, beschikt OGVO over een klachtenregeling en een klachtencommissie. Deze klachtencommissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke domeinen zoals zorg, orthopedagogiek, psychologie en advies. Samen met onze collega s van Stichting Onderwijs Midden Limburg uit Roermond zijn wij de samenwerking op dit gebied aangegaan om tot een verdere professionalisering van de behandeling van klachten. De laagdrempelige structuur van interne (op campussen) en externe vertrouwenspersonen blijkt effectief te zijn. Door snel op mogelijk heikele kwesties in te spelen, is er in 2013 geen enkele klacht bij de klachtencommissie terecht gekomen. ONDERWIJSTIJD Volgens de wet op de onderwijstijd (WOT) dient elke school de wettelijk bepaalde onderwijstijd te realiseren. Alle drie de campussen voldeden in 2013 aan de vereisten van de onderwijstijd

11 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Als onderwijsorganisatie hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze reikt verder dan alleen het belang van onze leerlingen. Vanuit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid nemen wij daarom ook actief deel aan allerlei samenwerkingsverbanden. PASSEND ONDERWIJS Al in 2008 maakte het regionaal netwerk Noord-Limburg (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, speciaal onderwijs en Bureau Jeugdzorg) een start met passend onderwijs: voor elke leerling onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Vanaf dat moment participeren wij actief in dit overleg en maken werk van de structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en tussen onderwijs en jeugdzorg. De invoering van Passend Onderwijs werd zodoende al vroegtijdig in gang gezet. SAMENWERKING MET WAA GROEP Vanaf 2009 werkt OGVO samen met de WAA groep. Door de WAA groep opgeleide en begeleide medewerkers zijn in dienst bij een speciale stichting SMO (Stichting Maatschappelijke Ondersteuning), een dochter van OGVO, en verzorgen onder andere de schoonmaak van de drie campussen, de groenvoorzieningen en de interne postbezorging. Doordat zij deel uitmaken van OGVO is de kwaliteit verbeterd en is de schoonmaak met sprongen vooruit gegaan. Voorbereidend op het nieuwe stelsel voor passend onderwijs per 1 augustus 2014, zijn de noodzakelijke stappen gezet. OGVO maakt deel uit van het Samenwerkingsverband vo-vso Noord-Limburg Dit samenwerkingsverband bevordert de inrichting van een doelmatige ondersteuningsstructuur op elke betrokken vo-school. In 2013 is na een periode met een voorlopige ondersteuningsplanraad de OndersteuningsPlanRaad (OPR) geïnstalleerd. BURGERSCHAP Aandacht voor burgerschap bij OGVO moet ertoe leiden dat jongeren het vermogen en de bereidheid ontwikkelen om deel uit te maken van een gemeenschap en dat ze ook daadwerkelijk een actieve bijdrage aan de gemeenschap gaan leveren. Door sociale integratie niet alleen in woord maar vooral in daad uit te dragen, moeten leerlingen bekend zijn met en betrokken zijn bij uitingen van de Nederlandse cultuur en zo kunnen deelnemen aan de maatschappij

12 Wij brengen leerlingen kennis bij over verschillende culturen, religies en etniciteit, en brengen hen in contact met leeftijdsgenoten die een andere achtergrond dan zijzelf hebben. Dat gebeurt niet in aparte vakken maar op basis van ons uitgangspunt: geen scheiding bij de voordeur. Daarnaast wordt burgerschapsvorming in de les behandeld, als een vanzelfsprekend onderdeel van meerdere vakken. MAATSCHAPPELIJKE STAGE Alle leerlingen die in de schooljaren , en instroomden in het voortgezet onderwijs moeten tijdens hun middelbare schoolopleiding een maatschappelijke stage van 30 uur volgen. Inmiddels heeft de overheid besloten dat de bekostiging voor de maatschappelijke stage verdwijnt. Dit heeft geleid tot de discussie of de maatschappelijke stage gecontinueerd wordt. Hierover is in 2013 nog geen definitief besluit gevallen. De maatschappelijke stage dient in onze opvatting het burgerschap te ondersteunen. AANPAK SCHOOLUITVAL In 2009 is in Venlo een makelaar VSV (vroegtijdig schoolverlaters) benoemd die regiobreed verantwoordelijk is voor de uitvoering en coördinatie van de begeleiding en zorg van leerlingen die het risico lopen de overgang van vmbo naar mbo niet aan te kunnen. Mede door deze ontwikkeling presteert de gemeente Venlo goed in het terugdringen van het aantal uitvallers. Het aantal schoolverlaters in Nederland is over de algehele lijn dalende en de aanpak begint zijn vruchten af te werpen. De minister van OCW, heeft dan ook besloten het convenant de Aanval op de Uitval, tot 2015 te verlengen met de daarbij behorende projectgelden. De eventuele risicoleerlingen zijn nadrukkelijk in beeld. Aan de hand van iedere individuele casus zetten we in samenspraak met de betrokken leerling en onze maatschappelijke partners een maatwerktraject uit ter verkoming van voortijdig schooluitval. Ook de overgang naar het mbo is op deze wijze duidelijker in beeld. Aan het eind van het schooljaar is bij alle examenleerlingen de keuzes voor de vervolgopleiding helder en kunnen we via het preventieproject een extra impuls geven aan het begeleiden van de risicogroep. Op deze wijze is er bijna voor iedereen een passende vervolgopleiding te vinden, met als uitgangspunt het minimaal behalen van de startkwalificatie binnen het mbo. BOVENSCHOOLSE ZORGVOOR- ZIENING (BZV) De BZV is een speciale voorziening waar scholen voor voortgezet onderwijs uit Noord-Limburg leerlingen naar verwijzen die door diverse omstandigheden even niet meer op hun eigen school kunnen zijn. De BZV, financieel ook ondersteund door de gemeenten uit Noord-Limburg, is onderdeel van het Samenwerkingsverband vo-vso Noord-Limburg De BZV biedt deze leerlingen een adempauze. Uitgangspunt daarbij is dat de leerling na een zo beperkt mogelijke periode op de BZV, terugkeert naar het voortgezet onderwijs. Op de BZV wordt gewerkt aan het schoolprogramma, maar vooral ook wordt gewerkt aan de oorzaak voor de plaatsing op de BZV. In 2013 slaagde de BZV er in zo n 70% van de betrokken leerlingen terug te laten keren naar de school van oorsprong, dan wel hun diploma te laten halen

13 VERANTWOORDING Net als andere sectoren heeft ook het onderwijs te maken met een terugtredende overheid. Hierdoor krijgen wij meer ruimte om eigen beleid te maken. Beleid waarover wij verantwoording willen afleggen. Daar geven wij invulling aan door voortdurend in contact te zijn met alle partijen die betrokken zijn bij onze organisatie. De komende jaren zal nog meer aandacht kennen voor verbetering van de interne en externe communicatie (governance) waardoor ook de oriëntatie en betrokkenheid van medewerkers op onze omgeving groter wordt. Sinds 2010 participeert de Onderwijsgemeenschap in Vensters voor Verantwoording, een initiatief van de VOraad waarbij alle cijfers over de kwaliteit van scholen voor voortgezet onderwijs (landelijk) worden verzameld in één systeem. Doel is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en de mogelijkheid schoolresultaten met elkaar te vergelijken (benchmark). In 2012 zijn de scholen zich ook gaan presenteren op Schoolkompas, een site die zich vooral richt op leerlingen van groep 8 en hun ouders en deze helpt om de vergelijking te maken tussen de verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. OGVO onderschrijft de code goed onderwijsbestuur en heeft deze ook doorgevoerd. Dat doen we door letterlijk in gesprek te gaan met partijen die betrokken zijn bij onze organisatie. Dat varieert van regelmatig overleg met de gemeente tot gesprekken met ouders, basisscholen, ROC en hbo en andere relevante organisaties. Governance is onderdeel van onze manier van werken en is voor ons een vanzelfsprekendheid. De manier waarop wij Governance uitdragen, heeft ertoe geleid dat wij regelmatig door bijvoorbeeld het ministerie en overheden gevraagd worden over hoe andere organisaties in te wijden in de manier waarop we met bepaalde zaken omgaan. RISICOANALYSE Adequaat risicomanagement vormt een wezenlijk onderdeel van de governance. In 2010 doorliep OGVO een proces om een gedegen risicoanalyse op te stellen. Hierbij zijn de Raad van Toezicht, College van Bestuur, campusdirecties, teamleiders en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad betrokken geweest. Dit heeft geleid tot een beschrijving van de belangrijkste risico s voor de onderwijsgemeenschap. Deze inventarisatie was in 2013 nog steeds actueel. In 2014 zal een gedegen risicoanalyse hernieuwd worden uitgevoerd. 25

14 BLARIACUMCOLLEGE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN IN 2013 Net als in 2012 was het taal- en rekenonderwijs in 2013 een speerpunt. Hier is invulling aan gegeven door een betere afstemming met het basisonderwijs, doorlopende leerlijnen tussen de verschillende leerjaren en afdelingen van vmbo tot en met gymnasium. Ook zijn de lessentabellen aangepast, zijn taal- en rekencoördinatoren benoemd en is deelgenomen aan pilottoetsmogelijkheden. Het Blariacumcollege is een sport-actieve school wat beleidsmatig tot uitdrukking komt in de sportklassen. De visie is dat veel lichamelijke inspanningen leidt tot goede cognitieve ontwikkeling van kinderen. Binnen en buiten de lessen biedt het Blariacumcollege sportmogelijkheden aan voor alle leerlingen. In 2013 heeft de opleiding vmbo t van het Blariacumcollege voor het tweede opeenvolgende jaar de titel Excellente School 2013 toegekend gekregen. Het predicaat wordt toegekend op basis van resultaten, de toename van vaardigheden of kennis van leerlingen en de bijdrage die de school daaraan levert. Ook is de manier waarop een school zich onderscheidt op een specifiek onderwijsgebied van belang, zoals de aandacht voor leerlingen die het erg goed doen of voor leerlingen die juist extra ondersteuning in de klas nodig hebben. ONDERWIJSAANBOD SPEERPUNTEN vmbo - Zorg en Welzijn Breed - Zorg en Welzijn Smal - Uiterlijke Verzorging - ICT-leerroute - Handel en Verkoop - SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid) - Gemengde en Theoretische Leerweg havo vwo (atheneum en gymnasium) Kleinschaligheid ICT-leerroute vmbo en invoering Informatietechnologie in de bovenbouw van de vmbo-theoretische leerweg (ITTL) International Business School (IBS) Wetenschaps Oriëntatie Nederland (WON) Zorgonderwijs, waaronder Maasland, regionale voorziening extra ondersteund vmbo en havo Sport 26 27

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Bestuursverslag... 4 Inleiding... 4 1. Gevoerd beleid Voortgezet Onderwijs van Amsterdam... 6 1.1 De 4 P s

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst JAARVERSLAG 2012 Kleur je toekomst Inhoud 1. Organisatie Ten geleide 6 Tevreden 6 Raad van Toezicht 8 Goed Bestuur 10 De missie en visie van 11 de Stichting OSG Hengelo Continuïteit 12 2. Beleid, strategie

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29

INHOUDSOPGAVE 3. A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29 1 8 april 2014 2 INHOUDSOPGAVE 3 A JAARVERSLAG 5 A 1 Jaarverslag College van Bestuur 7 A 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 29 B JAARREKENING 33 B 1 Grondslagen 35 B 2 Balans per 31 december 2013 37 B 3 Staat

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Reggesteyn

Jaarverslag. CSG Reggesteyn Jaarverslag 2011 Jaarverslag CSG Reggesteyn 2011 1 2 In dit deel gaan we in op de ontwikkelingen in en rond de school als geheel Woord vooraf 5 Centrale verantwoording 7 Waar staat de school voor? 7 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag.

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag. Jaarverslag 2013 1 1. VOORWOORD Pag. 4 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personeelsbezetting 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7 3.1 Missie van Stichting Willem

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 212 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht Voorwoord College van Bestuur Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Strategische beleidsdoelen 1.4 Organisatie 1.5 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

JAARPLAN EN BEGROTING

JAARPLAN EN BEGROTING STICHTING BOOR JAARPLAN EN BEGROTING 2012 Mei 2012 Voorwoord Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. De stichting heeft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2011

BESTUURSVERSLAG 2011 Jan van Brabant postbus 150 5700 AD HELMOND tel. 0492-525246 fax 0492-546591 e-mail bestuur@janvanbrabant.nl bankrelatie: 68.65.97.273 KvK 17147263 BESTUURSVERSLAG 2011 Het bestuursverslag en de financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1 Inhoud: Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Algemene schoolgegevens...5 1.1. Het Linde College...5 1.2. Het bestuur...6 1.3. De organisatie van de school...6 1.4. Het schoolgebouw: de ontmoeting staat

Nadere informatie