INHOUDSOPGAVE VISIE 5 DE ORGANISATIE 6 BELEID 9 DE MEDEWERKER 14 KWALITEIT 18 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 20 VERANTWOORDING 25

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE VISIE 5 DE ORGANISATIE 6 BELEID 9 DE MEDEWERKER 14 KWALITEIT 18 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 20 VERANTWOORDING 25"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 INHOUDSOPGAVE VISIE 5 DE ORGANISATIE 6 BELEID 9 DE MEDEWERKER 14 KWALITEIT 18 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 20 VERANTWOORDING 25 POSTADRES: Postbus AG Venlo BEZOEKADRES: Hogeweg 26a 5911 EB Venlo Tel.: (077) Fax: (077) BLARIACUMCOLLEGE 26 COLLEGE DEN HULSTER 28 VALUASCOLLEGE 30 LEERLINGEN 32 HERKOMST LEERLINGEN 36 CIJFERS 36 3

3 VISIE Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken verzorgt onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege. De campussen onderscheiden zich van elkaar door de onderwijskundige aanpak en het onderwijsaanbod. Welbevinden, aantrekkelijkheid en veelzijdigheid staan centraal. Deze kwaliteiten vormen onbetwistbare uitgangspunten voor de uitvoering van onze maatschappelijke opdracht. Daarnaast heeft elke campus eigen profilerende kenmerken. Onze uitgangspunten zijn dat leerlingen van alle opleidingen elkaar kunnen ontmoeten en dat elke leerling op de juiste leerplek terecht komt, zodat hij of zij een goede ontwikkeling kan doormaken en uiteindelijk de best denkbare plek in de maatschappij vindt. Wij willen jongeren opleiden die in staat zijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio en de maatschappij van morgen. OGVO is altijd in staat onderwijs te bieden dat goed bij de leerling past. Wie het nog niet zo goed weet, wordt begeleid in het keuzeproces. Uiteindelijk streven wij naar een passende en gepersonaliseerde opleiding die zich kenmerkt door flexibele trajecten en inzet van moderne media en die rekening houdt met individuele verschillen en achtergronden van de leerling. Dit maakt de organisatie mogelijk door een goede samenwerking met elkaar en met externe belanghebbenden en door trots te zijn op zowel de gemeenschappelijke ambitie, als het onderscheidend vermogen ten opzichte van elkaar. Kernwaarden OGVO: De ontplooiing van de leerling en de medewerkers stellen we centraal. Stimuleren zelfverantwoordelijkheid, ambitie en een proactieve houding. Richt zich op het individu en heeft oog voor het belang van de ander. Anderen inspireren en ruimte bieden aan creativiteit. Meedoen met de maatschappelijke ontwikkelingen in onze omgeving. Bereid zijn verantwoording af te leggen. Oog hebben voor het erkennen en stimuleren van talent. Ondernemend zijn. Werk maken van integratie van verschillende maatschappelijke groeperingen. 5

4 DE ORGANISATIE BESTUURSSTRUCTUUR Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken is een organisatie met drie brede scholen onder aansturing van hetcollege van Bestuur. Samen met de drie campusdirecteuren vormt het College van Bestuur het Managementteam. Het onderwijsaanbod wordt centraal aangestuurd, onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering zijn het terrein van de campussen. Raad van Toezicht College van Bestuur Gemeenschappelijke Medezeggenschaps- Raad (GMR) Centrale Service Unit CAMPUSSEN CENTRALE SERVICE UNIT (CSU) De campusdirecteur is binnen de door het bestuur vastgelegde centrale kaders integraal verantwoordelijk voor zijn campus en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Centraal afgesproken speerpunten die binnen de campus tot ontwikkeling komen, worden waar mogelijk en wenselijk, overgedragen aan de overige campussen of de centrale service unit vanuit het principe van kennisdeling. Iedere campus heeft een eigen service unit, die de diverse ondersteunende activiteiten ten dienste van de campus uitvoert. De CSU ondersteunt de organisatie op het gebied van Inkoop, Huisvesting, ICT, Personeel en Organisatie, Financiën, Control en Communicatie. Zo krijgt het managementteam meer ruimte voor (onderwijs-)vernieuwingen en het opbouwen van netwerken. RAAD VAN TOEZICHT Het College van Bestuur legt integraal verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de wijze waarop het omgaat met de toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Raad staat daarnaast het College van Bestuur met raad en advies terzijde en beoordeelt het College op van te voren vastgestelde en overeengekomen doelen. Campusdirectie Blariacumcollege CAMPUSSTRUCTUUR Campusdirectie College Den Hulster Campus MR (per campus) Campusdirecteur Campusdirectie Valuascollege Directeur algemene zaken Onderwijsdirecteur VMBO Onderwijsdirecteur HAVO/VWO Service Unit Sector Sector 6 7

5 MEDEZEGGENSCHAP De wettelijke regels voor medezeggenschap liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet bevat veel mogelijkheden om als ouder, medewerker en leerling mee te denken en mee te beslissen over het doen en laten van de school. Voor campusoverstijgende onderwerpen vindt overleg plaats tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en het CvB. Voor campuseigen zaken is er per campus een Campus Medezeggenschapsraad (CMR). Belangrijke onderwerpen uit 2013 zijn het taakbeleid, CAO, DGO, scholing medezeggenschap, kwaliteits- en roosterbeleid, reviews, sturing leerlingenstromen, passend onderwijs, onderwijsvernieuwing en allerlei politieke ontwikkelingen. Daarnaast stonden de jaarlijkse terugkerende onderwerpen zoals de begroting, vakantieregelingen en examenreglementen op de agenda. 8 9

6 BELEID ONDERWIJSVERNIEUWING EN -ONTWIKKELING OGVO wil leerlingen voorbereiden op de kennismaatschappij van de 21 e eeuw, waarin creativiteit, dynamische technologische ontwikkelingen en de voortdurende beschikbaarheid van informatie en sociale contacten sleutelbegrippen vormen. In deze samenleving zullen onze leerlingen in toenemende mate een beroep moeten doen op hun creativiteit en het vermogen tot zelfsturing. Ons onderwijs moet meer en beter inspelen op de persoonlijke kwaliteiten, interesses, talenten, beperkingen en leerstijlen en moet in toenemende mate op de individuele leerling zijn afgestemd. Uiteindelijk resulteert dit in meer op maat gesneden vormen van persoonlijk leren die via gedifferentieerde trajecten en invullingen (groepsgrootte, tempo, niveau, leerlijn) leiden tot het bereiken van de kerndoelen en exameneisen zoals ze voor het voortgezet onderwijs gelden. In deze benadering ligt het eigenaarschap van leren gaandeweg en in toenemende mate bij de leerling zelf en leert hij of zij verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes en de wijze waarop aspiraties en bijbehorende doelen te bereiken zijn. In dit proces kunnen onze leerlingen rekenen op professionals die samen met hen de verantwoordelijkheid nemen om dit streven te verwerkelijken en hen helpen de gestelde doelen te realiseren middels persoonlijke coaching. INNOVATIE EN ONTWIKKELING 2013 stond voor OGVO en de drie scholen onderwijskundig in het teken van de breed nagestreefde onderwijsinnovatie en het verbeteren van de resultaten. Daarnaast geldt specifiek voor het vmbo dat er veel energie gestoken is in de voorbereiding van de nieuwe opzet van de examenprogramma s van de betrokken opleidingen, die conform planning in 2015 zou ingaan. Na een diepgaande analyse van elders gehanteerde methoden en de eerste pogingen om te komen tot een passende vertaalslag, hebben de drie scholen gekozen voor verschillende speerpunten. Kernwoorden binnen het Blariacumcollege zijn structuur, helderheid, ruimte, regelmaat, respect en rust. Het Blariacumcollege is aan de slag met de effectiviteit van het onderwijs en er is veel aandacht voor taal en rekenen. De onevenwichtige verdeling van de leerlingen over vmbo en havo/vwo is een aandachtspunt. De aantrekkingskracht van het Blariacumcollege op zorgleerlingen en 10 11

7 de aantrekkingskracht door het verkrijgen van het predicaat Excellente School voor het vmbo kan de scheefgroei doen toenemen. College Den Hulster heeft de focus in 2013 vooral gelegd op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het imago van de school. Verder staat het verbeteren van de resultaten hoog op de agenda. Er zijn drie speerpunten gekozen: Veilige school / rustige school; Invoeringstraject persoonlijk leren; Kwaliteitsverbetering. Voor leerlingen die meer kunnen en willen biedt het Valuascollege extra uitdaging, onder andere in de vorm van Topklassen en gymnasium-plus waarbij de leerlingen het reguliere programma in minder tijd doorlopen en zich parallel aan het reguliere programma verder ontwikkelen op basis van individuele wensen en hun respectievelijke talenten. In tegenstelling tot het havo-vwo advies dat is afgegeven door de basisscholen is er relatief veel afstroom naar het vmbo. Er moet nog een aanscherping plaatsvinden ten aanzien van de beoordelingskwaliteit in de determinatie brugklas - tweede klas. Er dient een verband gelegd te worden tussen de eindexamenresultaten, de citoscore en een verband tussen de cito-score en het afgegeven advies. Er vinden al gesprekken plaats met basisscholen over de kwaliteit van de advisering. De doorlopende leerlijn in havo/vwo wordt vormgegeven met inzet van de RTTI-methode. Deze methode zal ook in het vmbo gebruikt gaan worden. Op alle drie de campussen zijn nieuwe projecten gestart met gedigitaliseerd onderwijs, hetzij met tablets, hetzij met laptops. In 2012 zijn we van start gegaan met een zogenaamde hackersgroep bestaande uit leerlingen die de ICT-afdeling ondersteunen met het beter beveiligen van het OG- VO-brede netwerk. Er is niet alleen overleg met deze leerlingen maar ook worden zij uitgenodigd om lekken in het netwerk op te sporen. Wij hebben sterk ingezet op digitalisering van het personele en het financiële proces. Gedacht kan worden aan digitale loonstroken, declaraties, facturen, bestelprocedures en dergelijke. ICT EN ONDERWIJS ICT is een bijzonder krachtig hulpmiddel in de verwezenlijking van de genoemde ambities: het maakt monitoring en een snelle terugkoppeling naar leerlingen mogelijk. Daarom heeft de OGVO alle leeromgevingen uitgerust met hoogwaardige wifi-voorzieningen. In 2013 en 2014 zijn en worden deze verder geoptimaliseerd en gereed gemaakt voor de te verwachten toekomstige vraag. PASSEND ONDERWIJS In het kader van Passend Onderwijs heeft OGVO in het regionale samenwerkingsverband VO SVO het initiatief genomen om zich samen met de regionale partners voor te bereiden op de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus Dit heeft onder meer al geleid tot de totstandkoming van ondersteuningsprofielen voor alle scholen. Middels de dialoog in het samenwerkingsverband zal dit uiteindelijk resulteren in het gewenste gedegen en complementaire ondersteuningsaanbod, dat het vereiste dekkende regionale netwerk mogelijk maakt. TAAL- EN REKENONDERWIJS Er is sprake van diverse acties ten aanzien van het taal- en rekenonderwijs. Een betere afstemming met het basisonderwijs, doorlopende leerlijnen tussen de verschillende leerjaren en afdelingen, aanpassing van de lessentabellen en benoeming van taal- en rekencoördinatoren zijn voorbeelden. FINANCIEEL BELEID In het financieel beleid is in de loop van 2013 veel gewijzigd. OGVO draait met ingang van 2013 met twee cycli: kalenderjaar voor de externe verantwoording en het schooljaar voor de interne sturing. Externe hulp is beschikbaar om alle noodzakelijke financiële processen op het juiste, gewenste niveau te brengen. Een van deze processen betreft de zogenaamde harde financiële maandafsluitingen van de boekhouding. Daarnaast worden de processen met betrekking tot stambestanden, betalingsmethodieken en proceduren en inkoopprocedures verder verscherpt en beter bewaakt. Ook wordt de Centrale Financiële Administratie verder verbeterd in kwantitatief en kwalitatief opzicht. HUISVESTING In 2013 hebben slechts kleine noodzakelijke aanpassingen in de gebouwen plaatsgevonden. Wel is er in verband met de leerlingengroei tijdelijke huisvesting gehuurd

8 DE MEDEWERKER De 700 medewerkers van de Onderwijsgemeenschap werken voortdurend aan goed, vernieuwend en eigentijds (voortgezet) onderwijs voor bijna leerlingen in de regio Venlo. Wij werken vanuit transparantie, respect en vertrouwen, waarbij wij zowel leerlingen als medewerkers maximaal tot ontplooiing willen laten komen. Om onze docenten en leerlingen een herkenbare thuisbasis te geven in onze grote onderwijsgemeenschap, creëren wij een kleinschalige organisatie binnen elke campus. Wij werken volgens het principe van de teamorganisatie: een vaste groep docenten weet zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. Ook de onderwijsondersteunende organisatie werkt volgens dit principe. VERZUIMBELEID EN RE-INTEGRATIE OGVO zet in op het voorkomen van ziekteverzuim en besteedt veel aandacht aan preventie door uitval(-risico s) tijdig te signaleren. Ons beleid is gericht op het oplossen van het probleem en de inzet van de juiste hulp. Dat kan bijvoorbeeld door (interne) coaching of extern door ondersteuning van een bedrijfspsycholoog / mental coach. De structurele insteek is een snelle terugkeer in het arbeidsproces, eventueel met aangepast of passend werk, indien terugkeer in de huidige functie (nog) niet mogelijk is. De maatregelen hebben ertoe geleid dat het verzuim is teruggedrongen tot iets boven 4%, met de kanttekening dat hier ook een relatief hoog percentage langdurig zieken onder valt. Wij zijn eigen risicodrager voor onze zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. Door goed verzuim- en re-integratiebeleid zijn we erin geslaagd de uitkeringskosten te drukken. Hierdoor komen meer middelen ter beschikking voor het onderwijsproces. WERVING EN SELECTIE Ondanks een krimpend aanbod op de arbeidsmarkt staat de Onderwijsgemeenschap voor de uitdaging om zoveel mogelijk jongere en goed gekwalificeerde, bevoegde docenten aan te trekken om zo te komen tot een evenwicht in de leeftijdssamenstelling, de salarisstructuur en de gewenste kwaliteit. Om dat te bereiken hebben we verschillende ontwikkelingen in gang gezet zoals Opleiden in de School. OPLEIDEN IN DE SCHOOL In 2008 ging het project Opleiden in de school (OIDS) van start. Hiermee wil OGVO het tekort aan docenten terugdringen en ook in de toekomst een goed en gekwalificeerd lerarenkorps garanderen. Daarnaast beoogt Opleiden in de school de professionaliteit van de ervaren, beginnende én aankomende docenten te verhogen, zodat de kwaliteit van het onderwijs verder stijgt. Tenslotte biedt het ook de mogelijkheid om de lerarenopleidingen te voorzien van informatie over actuele en relevante ontwikkelingen, zodat we ook invulling kunnen geven aan de maatschappelijke opdracht om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van opleidingstrajecten. Eigen medewerkers worden opgeleid tot opleiders in de school, tot coach, of tot schoolpracticumdocent zodat ze studenten en leraren in opleiding professioneel kunnen begeleiden. Naast de inrichting van een goede infrastructuur voor begeleiding en opleiding, richten we ons in dit kader ook op leerlingen, oud-leerlingen en zij-instromers. In nauwe samenwerking met Fontys Sittard hebben we De pedagogische klas opgestart met eigen OGVO-leerlingen uit de Tweede Fase. Na vier interne bijeenkomsten kunnen de deelnemers de modules ICT, Presenteren en de PABO-instaptoetsen Rekenen en Taal volgen en de bijbehorende certificaten behalen, die recht (kunnen) geven op vrijstellingen bij de vervolgopleidingen. Op termijn krijgen de leerlingen stageplekken aangeboden binnen OGVO. De samenwerking met de lerarenopleidingen is sterk verbeterd, waardoor vele stagiaires door onze eigen medewerkers worden opgeleid en we stagiaires bij vacatures kunnen inzetten. Meer dan 60% van de vacatures wordt op dit moment ingevuld door Opleiden in de School (OIDS). Om de kwaliteit te meten, te borgen en te verbeteren hebben alle campussen het Keurmerk van de ILS- HAN weten te verwerven. OGVO-ACADEMY De OGVO-academy betreft een netwerk dat inhoudelijke leervragen met kennis, ervaring en competenties van medewerkers verbindt. Met zo n 700 medewerkers hebben we veel kennis en capaciteit in huis om in een specifieke leerbehoefte van een andere collega te kunnen voorzien. Permanent samen ontwikkelen, leren, delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van docenten, medewerkers in de ondersteuning en schoolleiding staan centraal. De academy moet hét loket zijn voor opleiding en ontwikkeling waar alle medewerkers met een ontwikkelbehoefte terecht kunnen. Net zoals in 2012 hebben we ons in 2013 vooral gericht op de ontwikkeling van de teamleiders en gekeken naar wat teamleiders willen. Teamleiders, directieleden en afdelingshoofden hebben deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten met als doel: mét en van elkaar leren door vanuit de eigen, dagelijkse praktijk situaties te analyseren en met elkaar te spreken over de mogelijke toegevoegde waarde

9 SCHOLINGSFACILITEITEN HRM-SYSTEEM Al onze docenten moeten over een onderwijsbevoegdheid beschikken. Daarom zijn alle onder- of onbevoegde docenten, bezig om een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te verwerven. Wij bieden bij studie goede faciliteiten, zoals studieverlof. Deze facilitering hangt onder andere af van de noodzaak tot scholing, loopbaanontwikkeling en de toekenning van de lerarenbeurs. In voorkomende gevallen nemen we de studiekosten geheel voor onze rekening. In 2013 is dit beleid onverminderd voortgezet. Daarnaast hebben we in goede samenwerking met de andere Limburgse VO-besturen het overleg gestart om middels vormen van Blended Learning flexibele trajecten voor onze medewerkers beschikbaar te krijgen die het mogelijk maken om een eerstegraads bevoegdheid te verwerven. Eind 2012 heeft dit geleid tot de afspraak met de samenwerkende lerarenopleidingen van de Hogescholen Windesheim, Utrecht, In-Holland en Amsterdam om trajecten aan te bieden voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde omdat hier naar verwachting op korte termijn vacatures gaan ontstaan. Het nieuwe HRM-pakket staat garant voor nieuwe en verbeterde informatievoorziening en biedt de mogelijkheid om laagdrempelig relevante informatie te verwerven. COMPETENTIES OOP In 2012 is gestart met het beschrijven van de competenties voor het ondersteunende personeel. Dit wordt gedaan tegen de achtergrond van de veranderende eisen die het moderne onderwijs aan medewerkers stelt. Dit is in 2013 voortgezet. 16

10 KWALITEIT Scholen zijn maatschappelijke instellingen met een publieke taak en financiering. Het is daarom vanzelfsprekend dat we aantonen dat we goed met de publieke middelen omgaan. Kwaliteitszorg is een onontbeerlijk instrument in ons streven om deze verantwoording, ofwel governance, transparant en betrouwbaar vorm te geven. Wij streven voortdurend naar een hogere kwaliteit en hanteren daarbij een uniforme manier van (tevredenheids-)meting van het onderwijs, onder zowel medewerkers, ouders, leerlingen als extern belanghebbenden. Zo werken we zichtbaar en merkbaar aan de verbetering en ontwikkeling van de campussen, en hun onderwijs. In 2013 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd onder examenleerlingen, ouders en medewerkers. De resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (inclusief de daarbij inbegrepen Work Ability Index) in 2010, bieden nog steeds aanknopingspunten waarmee we gericht aan de slag zijn gegaan om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Met uitzondering van het vwo van College Den Hulster, kenden alle opleidingen van OGVO het basisarrangement en we blijven alert op de ontwikkeling van leerresultaten om zo tijdig ingrijpen mogelijk te maken. We vertrouwen erop dat de vwo-opleiding van Den Hulster binnenkort weer het basisarrangement krijgt toegekend. De scores uit Trouw en Elsevier bevestigen dat onze drie campussen behoren tot de middengroep goed draaiende scholen. Verder is alle relevante informatie betreffende de scholen al enkele jaren te vinden middels Vensters voor Verantwoording (zie KLACHTEN EN KLACHTEN- REGELING In navolging van de kwaliteitswet die betrekking heeft op het onderwijs, beschikt OGVO over een klachtenregeling en een klachtencommissie. Deze klachtencommissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke domeinen zoals zorg, orthopedagogiek, psychologie en advies. Samen met onze collega s van Stichting Onderwijs Midden Limburg uit Roermond zijn wij de samenwerking op dit gebied aangegaan om tot een verdere professionalisering van de behandeling van klachten. De laagdrempelige structuur van interne (op campussen) en externe vertrouwenspersonen blijkt effectief te zijn. Door snel op mogelijk heikele kwesties in te spelen, is er in 2013 geen enkele klacht bij de klachtencommissie terecht gekomen. ONDERWIJSTIJD Volgens de wet op de onderwijstijd (WOT) dient elke school de wettelijk bepaalde onderwijstijd te realiseren. Alle drie de campussen voldeden in 2013 aan de vereisten van de onderwijstijd

11 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Als onderwijsorganisatie hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze reikt verder dan alleen het belang van onze leerlingen. Vanuit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid nemen wij daarom ook actief deel aan allerlei samenwerkingsverbanden. PASSEND ONDERWIJS Al in 2008 maakte het regionaal netwerk Noord-Limburg (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, speciaal onderwijs en Bureau Jeugdzorg) een start met passend onderwijs: voor elke leerling onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Vanaf dat moment participeren wij actief in dit overleg en maken werk van de structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en tussen onderwijs en jeugdzorg. De invoering van Passend Onderwijs werd zodoende al vroegtijdig in gang gezet. SAMENWERKING MET WAA GROEP Vanaf 2009 werkt OGVO samen met de WAA groep. Door de WAA groep opgeleide en begeleide medewerkers zijn in dienst bij een speciale stichting SMO (Stichting Maatschappelijke Ondersteuning), een dochter van OGVO, en verzorgen onder andere de schoonmaak van de drie campussen, de groenvoorzieningen en de interne postbezorging. Doordat zij deel uitmaken van OGVO is de kwaliteit verbeterd en is de schoonmaak met sprongen vooruit gegaan. Voorbereidend op het nieuwe stelsel voor passend onderwijs per 1 augustus 2014, zijn de noodzakelijke stappen gezet. OGVO maakt deel uit van het Samenwerkingsverband vo-vso Noord-Limburg Dit samenwerkingsverband bevordert de inrichting van een doelmatige ondersteuningsstructuur op elke betrokken vo-school. In 2013 is na een periode met een voorlopige ondersteuningsplanraad de OndersteuningsPlanRaad (OPR) geïnstalleerd. BURGERSCHAP Aandacht voor burgerschap bij OGVO moet ertoe leiden dat jongeren het vermogen en de bereidheid ontwikkelen om deel uit te maken van een gemeenschap en dat ze ook daadwerkelijk een actieve bijdrage aan de gemeenschap gaan leveren. Door sociale integratie niet alleen in woord maar vooral in daad uit te dragen, moeten leerlingen bekend zijn met en betrokken zijn bij uitingen van de Nederlandse cultuur en zo kunnen deelnemen aan de maatschappij

12 Wij brengen leerlingen kennis bij over verschillende culturen, religies en etniciteit, en brengen hen in contact met leeftijdsgenoten die een andere achtergrond dan zijzelf hebben. Dat gebeurt niet in aparte vakken maar op basis van ons uitgangspunt: geen scheiding bij de voordeur. Daarnaast wordt burgerschapsvorming in de les behandeld, als een vanzelfsprekend onderdeel van meerdere vakken. MAATSCHAPPELIJKE STAGE Alle leerlingen die in de schooljaren , en instroomden in het voortgezet onderwijs moeten tijdens hun middelbare schoolopleiding een maatschappelijke stage van 30 uur volgen. Inmiddels heeft de overheid besloten dat de bekostiging voor de maatschappelijke stage verdwijnt. Dit heeft geleid tot de discussie of de maatschappelijke stage gecontinueerd wordt. Hierover is in 2013 nog geen definitief besluit gevallen. De maatschappelijke stage dient in onze opvatting het burgerschap te ondersteunen. AANPAK SCHOOLUITVAL In 2009 is in Venlo een makelaar VSV (vroegtijdig schoolverlaters) benoemd die regiobreed verantwoordelijk is voor de uitvoering en coördinatie van de begeleiding en zorg van leerlingen die het risico lopen de overgang van vmbo naar mbo niet aan te kunnen. Mede door deze ontwikkeling presteert de gemeente Venlo goed in het terugdringen van het aantal uitvallers. Het aantal schoolverlaters in Nederland is over de algehele lijn dalende en de aanpak begint zijn vruchten af te werpen. De minister van OCW, heeft dan ook besloten het convenant de Aanval op de Uitval, tot 2015 te verlengen met de daarbij behorende projectgelden. De eventuele risicoleerlingen zijn nadrukkelijk in beeld. Aan de hand van iedere individuele casus zetten we in samenspraak met de betrokken leerling en onze maatschappelijke partners een maatwerktraject uit ter verkoming van voortijdig schooluitval. Ook de overgang naar het mbo is op deze wijze duidelijker in beeld. Aan het eind van het schooljaar is bij alle examenleerlingen de keuzes voor de vervolgopleiding helder en kunnen we via het preventieproject een extra impuls geven aan het begeleiden van de risicogroep. Op deze wijze is er bijna voor iedereen een passende vervolgopleiding te vinden, met als uitgangspunt het minimaal behalen van de startkwalificatie binnen het mbo. BOVENSCHOOLSE ZORGVOOR- ZIENING (BZV) De BZV is een speciale voorziening waar scholen voor voortgezet onderwijs uit Noord-Limburg leerlingen naar verwijzen die door diverse omstandigheden even niet meer op hun eigen school kunnen zijn. De BZV, financieel ook ondersteund door de gemeenten uit Noord-Limburg, is onderdeel van het Samenwerkingsverband vo-vso Noord-Limburg De BZV biedt deze leerlingen een adempauze. Uitgangspunt daarbij is dat de leerling na een zo beperkt mogelijke periode op de BZV, terugkeert naar het voortgezet onderwijs. Op de BZV wordt gewerkt aan het schoolprogramma, maar vooral ook wordt gewerkt aan de oorzaak voor de plaatsing op de BZV. In 2013 slaagde de BZV er in zo n 70% van de betrokken leerlingen terug te laten keren naar de school van oorsprong, dan wel hun diploma te laten halen

13 VERANTWOORDING Net als andere sectoren heeft ook het onderwijs te maken met een terugtredende overheid. Hierdoor krijgen wij meer ruimte om eigen beleid te maken. Beleid waarover wij verantwoording willen afleggen. Daar geven wij invulling aan door voortdurend in contact te zijn met alle partijen die betrokken zijn bij onze organisatie. De komende jaren zal nog meer aandacht kennen voor verbetering van de interne en externe communicatie (governance) waardoor ook de oriëntatie en betrokkenheid van medewerkers op onze omgeving groter wordt. Sinds 2010 participeert de Onderwijsgemeenschap in Vensters voor Verantwoording, een initiatief van de VOraad waarbij alle cijfers over de kwaliteit van scholen voor voortgezet onderwijs (landelijk) worden verzameld in één systeem. Doel is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en de mogelijkheid schoolresultaten met elkaar te vergelijken (benchmark). In 2012 zijn de scholen zich ook gaan presenteren op Schoolkompas, een site die zich vooral richt op leerlingen van groep 8 en hun ouders en deze helpt om de vergelijking te maken tussen de verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. OGVO onderschrijft de code goed onderwijsbestuur en heeft deze ook doorgevoerd. Dat doen we door letterlijk in gesprek te gaan met partijen die betrokken zijn bij onze organisatie. Dat varieert van regelmatig overleg met de gemeente tot gesprekken met ouders, basisscholen, ROC en hbo en andere relevante organisaties. Governance is onderdeel van onze manier van werken en is voor ons een vanzelfsprekendheid. De manier waarop wij Governance uitdragen, heeft ertoe geleid dat wij regelmatig door bijvoorbeeld het ministerie en overheden gevraagd worden over hoe andere organisaties in te wijden in de manier waarop we met bepaalde zaken omgaan. RISICOANALYSE Adequaat risicomanagement vormt een wezenlijk onderdeel van de governance. In 2010 doorliep OGVO een proces om een gedegen risicoanalyse op te stellen. Hierbij zijn de Raad van Toezicht, College van Bestuur, campusdirecties, teamleiders en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad betrokken geweest. Dit heeft geleid tot een beschrijving van de belangrijkste risico s voor de onderwijsgemeenschap. Deze inventarisatie was in 2013 nog steeds actueel. In 2014 zal een gedegen risicoanalyse hernieuwd worden uitgevoerd. 25

14 BLARIACUMCOLLEGE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN IN 2013 Net als in 2012 was het taal- en rekenonderwijs in 2013 een speerpunt. Hier is invulling aan gegeven door een betere afstemming met het basisonderwijs, doorlopende leerlijnen tussen de verschillende leerjaren en afdelingen van vmbo tot en met gymnasium. Ook zijn de lessentabellen aangepast, zijn taal- en rekencoördinatoren benoemd en is deelgenomen aan pilottoetsmogelijkheden. Het Blariacumcollege is een sport-actieve school wat beleidsmatig tot uitdrukking komt in de sportklassen. De visie is dat veel lichamelijke inspanningen leidt tot goede cognitieve ontwikkeling van kinderen. Binnen en buiten de lessen biedt het Blariacumcollege sportmogelijkheden aan voor alle leerlingen. In 2013 heeft de opleiding vmbo t van het Blariacumcollege voor het tweede opeenvolgende jaar de titel Excellente School 2013 toegekend gekregen. Het predicaat wordt toegekend op basis van resultaten, de toename van vaardigheden of kennis van leerlingen en de bijdrage die de school daaraan levert. Ook is de manier waarop een school zich onderscheidt op een specifiek onderwijsgebied van belang, zoals de aandacht voor leerlingen die het erg goed doen of voor leerlingen die juist extra ondersteuning in de klas nodig hebben. ONDERWIJSAANBOD SPEERPUNTEN vmbo - Zorg en Welzijn Breed - Zorg en Welzijn Smal - Uiterlijke Verzorging - ICT-leerroute - Handel en Verkoop - SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid) - Gemengde en Theoretische Leerweg havo vwo (atheneum en gymnasium) Kleinschaligheid ICT-leerroute vmbo en invoering Informatietechnologie in de bovenbouw van de vmbo-theoretische leerweg (ITTL) International Business School (IBS) Wetenschaps Oriëntatie Nederland (WON) Zorgonderwijs, waaronder Maasland, regionale voorziening extra ondersteund vmbo en havo Sport 26 27

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW

Voorwoord. ISW volop in beweging. Algemeen directeur ISW Jaarverslag 2013 ISW volop in beweging Voor u ligt het jaarverslag van Interconfessionele Scholengroep Westland. ISW is flink in beweging. Dat is nodig ook, want de ontwikkelingen gaan snel. Niet alleen

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Plan!van!Aanpak!Aloysius!College!2!Bestuur!Aloysiusstichting!!2!29!september!2015!

Plan!van!Aanpak!Aloysius!College!2!Bestuur!Aloysiusstichting!!2!29!september!2015! PlanvanAanpaksluitingAloysiusCollegeDenHaag 29september2015 Leeswijzer VooruligthetplanvanaanpakvanhetbestuurvanhetAloysiusCollegevoordesluitingvan deschool. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014

Verkort jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een verkorte versie. Het volledige jaarverslag vindt u op de site van RENN4. Verkort jaarverslag 2014 Het afgelopen schooljaar was het eerste jaar dat we werkten binnen het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Bestuursnummer : 74374 Onderzoeksnummer : 249157 Documentnummer : 4372518

Bestuursnummer : 74374 Onderzoeksnummer : 249157 Documentnummer : 4372518 RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Tabor College Plaats : Hoorn Bestuursnummer : 74374 Onderzoeksnummer : 249157 Documentnummer : 4372518 Datum onderzoek : mei - juli

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL. CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Scholen aan Zee

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL. CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Scholen aan Zee RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Scholen aan Zee Plaats Bestuursnummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek Datum vaststelling : Utrecht : 40931 : 249056 : 17 februari

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu

Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu Voorwoord Dit is de overkoepelende tekst van het schoolplan van OSG Willem Blaeu voor de periode 2015 2018. Het plan is gerelateerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland

Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden. Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Benchmark Onderwijs 2011 Regio Noord, Oost en Midden Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland Voorwoord Toezicht en verantwoording worden voor instellingen

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Beknopte Jaarrekening 2014

Beknopte Jaarrekening 2014 Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 229 BRIEF

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten.

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. VMBO PRO De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. Alle aspecten zijn t.o.v. vorig jaar fors verbeterd. Met 5,62 scoort organisatie het laagst. Er zijn dus geen onvoldoende

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Hogeschool Utrecht Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40516 Onderzoeksnummer : 277404 Periode onderzoek : Juli 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan!

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan! Passend Onderwijs 2e Passend onderwijs komt eraan! Nederland krijgt een nieuw onderwijsstelsel met de naam Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 (de invoering is een jaar uitgesteld) voeren alle scholen

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken.

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

BLARIACUMCOLLEGE: VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

BLARIACUMCOLLEGE: VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID BLARIACUMCOLLEGE: VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID BESTE BIJNA-BRUGKLASSER! Als brugklasser start je in het Juniorcollege, het schoolgebouw voor leerlingen van de onderbouw. Het is er kleinschalig, veilig

Nadere informatie

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557 RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij de Landstede Groep Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie

Nadere informatie

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM programma Nederland een kenniseconomie Leven lang leren Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Wat

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775

ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 ONDERZOEK FINANCIËLE POSITIE Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam H3277049/41775 Utrecht, juni 2012 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de financiële positie per

Nadere informatie

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1 Titel Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo september 2014 1 Auteur: Sectorleiding vmbo Beknopte toelichting inhoud: Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding, DV, MR Routing in school: Vervangt: eerdere

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding 3 Van good naar great vroeg vreemdetalenonderwijs 4 Taskforce vroeg vreemdetalenonderwijs 5 Vroeg vreemdetalenonderwijs in 2025

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstel voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres: info@mboonderzoeksdag.nl

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Bent u een onderwijskundig leider die zijn kennis en kunde graag wil inzetten binnen een dynamische stichting voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs?

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Scholen op de Kaart voor de MR

Scholen op de Kaart voor de MR Scholen op de Kaart voor de MR Maartje en Mayra 12 november 2014 Programma vandaag Voorstellen Doelen MR Gebruik Scholenopdekaart.nl MR & Onderwijskwaliteit Vanaf hier verder Doelstelling Scholenopdekaart

Nadere informatie

samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018

samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018 samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018 WOORD VOORAF De titel zegt alles. Samen onderwijs maken. Elke dag weer, samen met onze medewerkers, leerlingen en de regio. Daarin spelen wij als opleider een

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017 Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. De opleidingen en scholen van de Purmerendse ScholenGroep...

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie