Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd WERKGEVER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd WERKGEVER"

Transcriptie

1 Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd WERKGEVER

2 2 Bevraging Deze vragenlijst peilt naar de aanwezige bedrijfsvisie rond genderbewust HRM en de combinatie arbeid en gezin/vrije tijd, en bekijkt welke maatregelen er hieromtrent genomen zijn door het bedrijf. Mogen wij u vragen om deze vragenlijst zo volledig en correct mogelijk in te vullen. Later zal er een interview volgen met een lid van het management om het proces rond deze maatregelen te bespreken. De Mobiele Gendercel De laatste jaren werden in heel wat ondernemingen en organisaties in Vlaanderen inspanningen geleverd om het genderbewust HRM-beleid en de combinatie arbeid en gezin/vrije tijd vorm te geven. Dit resulteerde in een rijk scala aan methodieken, goede voorbeelden en praktijken. Deze blijven echter onbekend gezien ze de werkvloer en de bedrijfscontext veelal niet verlaten. De meeste bedrijven/organisaties werken nog steeds op individuele basis, als op een eiland, wat een structurele discussie omtrent het thema bemoeilijkt. Daarnaast ontbreekt het op Vlaams niveau, bij bedrijven en bij diegenen die ondernemingen en organisaties ondersteunen in hun diversiteits- en genderbeleid, aan gebundelde en tastbare kennis en informatie over methodieken, goede voorbeelden en praktijken, die ingezet kunnen worden in om het even welke organisatie of bedrijfsomgeving. Om enerzijds een antwoord te bieden op deze vraag en om anderzijds het genderbewust HRM-beleid en/of de combinatie arbeid en gezin/vrije tijd te ondersteunen en te versnellen - voor vrouwen en mannen in allerlei functies en op alle niveaus - werd de Mobiele Gendercel opgestart. Doelstelling De Mobiele Gendercel heeft tot doelstelling een praktisch bruikbaar instrument te ontwikkelen, in de vorm van een database, waarmee Vlaamse bedrijven en organisaties (zelf) aan een genderbewust HRM-beleid en/of een optimaal combinatie-beleid arbeid en gezin/vrije tijd kunnen werken. Dit algemeen inzetbaar instrument zal groeien uit de verzameling, analyse en eventuele vertaling van reeds bestaande methodieken. Ervaringsbedrijven De Mobiele Gendercel wil het bestaande genderbewust HRM-beleid van 25 diverse bedrijven en/of organisaties in Vlaanderen (5 per provincie) doorlichten, door middel van een 360 feedback. Met 360 feedback wordt bedoeld dat alle betrokken partijen in het bedrijf zullen bevraagd worden, met name management, vakbondsvertegenwoordigers en werknemers. De doorlichting gebeurt niet enkel aan de hand van een bevraging van de verschillende bedrijfsactoren. Ook bedrijfsdocumenten zoals bedrijfsbrochures en CAO s worden onder de loep genomen. De knelpunten, succesfactoren en randvoorwaarden - gedetecteerd in de individuele bedrijfsanalyses - bundelen we in een macroanalyse, die de basis zal vormen voor het algemeen inzetbaar instrument dat bedrijven een methodiek aanbiedt om een geslaagd en kwaliteitsvol genderbewust HRM-beleid en/of combinatiebeleid (in) te voeren. Ambassadeurs De Mobiele Gendercel gaat tevens op zoek naar een 5-tal bedrijven die reeds ver staan in hun visie op en toepassing van een genderbewust HRM-beleid en/of combinatie-beleid arbeid en gezin/vrije tijd.

3 3 We willen deze 5 bedrijven mobiliseren om een ambassadeursfunctie op zich te nemen. Van deze ambassadeurs verwachten we dat zij hun kennis, ervaring en expertise delen met andere deelnemende bedrijven en op ervaringsuitwisselingsmomenten. Verspreiding resultaten Aangezien het belangrijk is de verspreiding van de resultaten van de Mobiele Gendercel te maximaliseren, zullen we onder meer een Train-The-Trainer-pakket (TTT) ontwikkelen. Deze TTT zal aangeboden worden aan verschillende arbeidsmarktactoren, zoals personeelsverantwoordelijken, projectontwikkelaars EAD 1, sectorconsulenten, intermediairen en consultants. Hiermee wordt tevens een netwerk van organisaties uitgebouwd dat bedrijven actief kan ondersteunen en begeleiden bij het introduceren van een genderbewust personeelsbeleid en/of combinatie-beleid arbeid en gezin/vrije tijd. Op Vlaams niveau richt de Mobiele Gendercel een stuurgroep op om het project mee te ondersteunen. Hierin zijn de sociale partners op VESOC 2 -niveau, de Vlaamse Regering (Kabinet Werkgelegenheid en het Kabinet Gelijke Kansen en de administraties Werkgelegenheid en Gelijke Kansen) en de projectpartners vertegenwoordigd. Communicatiecampagne In de laatste fase van het project zal een grootschalige communicatiecampagne worden opgezet. Hierin worden de resultaten van de analyses en de ervaringen, samen met de instrumenten, bekend gemaakt. De communicatiecampagne bevat ook een sensibiliserend luik rond het thema genderbewust HRM-beleid en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd. Dit project wordt mogelijk gemaakt door middel van subsidiëring vanuit ESF (Europees Sociaal Fonds) doelstelling 3, zwaartepunt 5 (gender) en VESOC. Voor meer informatie of vragen kan u steeds terecht bij: Mobiele Gendercel team Linda Cuylaerts en Inge Croes Ilse Gilops Wim De Kinderen T 014/ T 011/ T 011/ F 014/ F 011/ F 011/ E E E RESOC-Kempen P/a Spoorwegstraat Turnhout ERSV Limburg Kunstlaan Hasselt UHasselt/SEIN Agoralaan, gebouw D 3590 Diepenbeek Op 1 januari 2005 ging de Mobiele Gendercel van start. Dit ESF3, zw5 project is een gezamenlijk initiatief van RESOC- Kempen (Regionaal Sociaal Economisch OverlegComité), ERSV (Erkend Regionaal SamenwerkingsVerband) Limburg en Universiteit Hasselt/Sein en loopt tot 31 december Vzw Evenwicht, vzw Amazone en communicatiebureau Fé. zijn de partners die betrokken zijn bij de verschillende fasen van het project en hun expertise zullen inbrengen. 1 Evenredige ArbeidsDeelname 2 Vlaams Economisch en Sociaal OverlegComité

4 Deel 1: Identificatie bedrijf In deel 1 vult u algemene gegevens in betreffende het bedrijf. Zo krijgen we een zicht op de sector waarbinnen u werkt, welke producten of diensten u aflevert, hoe u strategische beslissingen neemt, en of er een vakbond in het bedrijf aanwezig is. 4 1 Identificatiegegevens van het bedrijf: Gegevens bedrijf Naam bedrijf Adres bedrijf Tel. Nr Fax Website Datum oprichting Aantal werknemers Indien van toepassing Naam vestiging Adres vestiging Tel. Nr Fax Website Datum oprichting Algemeen Directeur Naam Alg. Directeur Tel. Nr GSM Fax adres Contactpersoon Naam contactpersoon Functie Tel. Nr GSM Fax adres

5 5 2 Tot welke sector behoort uw bedrijf? U mag slechts 1 sector kiezen. Vul ook de nummer(s) van de betreffende Paritaire Comités in. Landbouw en Ontginning Nr(s). Paritair Comité 1. Land- en tuinbouw, jacht, veeteelt, bosbouw 2. Visserij 3. Winning van delfstoffen Industrie Nr(s). Paritair Comité 4. Productie en distributie van energie, watervoorziening 5. Chemische industrie, aardolie en aardgas, rubber- en plastiekverwerking 6. Metaalverwerking, vervaardiging producten uit metaal, machinebouw, elektronische industrie, autoassemblage 7. Elektronische industrie, elektrische of elektronische apparaten of instrumenten 8. Voeding, drank en rookwaren 9. Textiel, schoen- en kledingnijverheid 10. Houtindustrie, papierindustrie, grafische industrie 11. Woning- en utiliteitsbouw, weg- en waterbouwkunde 12. Farmaceutische industrie Diensten Nr(s). Paritair Comité 13. Telecommunicatie 14. Informatica 15. Distributie en logistiek, opslag en transport 16. Horeca, catering 17. Transport 18. Diensten aan ondernemingen 19. Diensten aan personen 20. Reclame en media, marketing, PR 21. Bank- en kredietwezen, verzekeringen 22. Kleinhandel 23. Groothandel 24. Onderzoek en ontwikkeling, consultancy, adviesbureau 25. Diensten aan ondernemingen Quartaire Sector Nr(s). Paritair Comité 26. Gezondheidszorg, welzijnszorg 27. Onderwijs, opleiding 28. Socio-culturele sector 29. Federale overheid 30. Overheden van gewesten en gemeenschappen 31. Lokale en provinciale overheid 32. Andere:

6 6 3 Wat zijn de belangrijkste producten (goederen en/of diensten) van uw bedrijf? U mag tot 5 producten en/of diensten invullen. Producten Hoeveel uren per week bedraagt een voltijdse baan contractueel in uw bedrijf? Geef indien nodig meer uitleg. 5 Welke uurregelingen bestaan er in uw bedrijf?. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Soorten uurregelingen 1. Vaste dagdienst 2. Vaste vroege dienst 3. Vaste late dienst 4. Vaste nachtdienst 5. Weekenddienst 6. Wachtdienst 7. Ploegensysteem/Shiften 8. Andere; welke:

7 7 6 Welke besluitvormingsorganen zijn er in uw bedrijf aanwezig? Geef ook aan wat de hiërarchie is van de besluitvormingsorganen : 1 is de hoogste score. Besluitvormingsorganen Aanwezig Hiërarchie (kruis aan) (omcirkel) 1. Directiecomité met uitvoerend management Raad van beheer/bestuur Dagelijks bestuur 4. Ondernemingsraad 5. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Geef voor de organen aan uit hoeveel vrouwen en mannen deze vertegenwoordiging bestond op 31 december 2002 en 31 december 2004 (in absolute cijfers). Met deze vraag willen we een vergelijking kunnen maken tussen nu en 3 jaar geleden. Besluitvormingsorganen (31/12/) 2002 (31/12/) Directiecomité met uitvoerend management 2. Raad van beheer/bestuur 3. Dagelijks bestuur 4. Ondernemingsraad 5. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) M V M V 8 Is er een vakbondsvertegenwoordiging in uw bedrijf? Indien ja : uit hoeveel mannen en vrouwen bestaat deze? Geef de absolute cijfers. Vakbondsvertegenwoordiging Aantal mannen Aantal vrouwen

8 8 Deel 2: Communicatie in het bedrijf In deel 2 stellen we u enkele vragen over hoe en hoe vaak de communicatie verloopt tussen het bedrijf, de werknemers en de vakbonden. We peilen ook naar de tevredenheid hierover, en maken ruimte voor eventuele suggesties. 9 Op welke manier en hoe vaak communiceert het bedrijf met het personeel over algemene bedrijfsgebeurtenissen (feiten, nieuwe regelingen )? Vormen van communicatie Nooit Soms Vaak Altijd Telefonisch 3. SMS 4. Intranet 5. Bedrijfskrant 6. Memo s 7. Informele gesprekken 8. Formele vergaderingen 9. Vergaderingen met de vakbond 10. Ondernemingsraad 11. CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) 12. Andere, welke: 10 Hoe tevreden bent u over de communicatie in het bedrijf naar de werknemers toe? Slechts één antwoord is mogelijk. Graad van tevredenheid 1. Heel tevreden 2. Eerder tevreden 3. Noch tevreden, noch ontevreden 4. Eerder ontevreden 5. Heel ontevreden 11 Gelieve toe te lichten waarom u deze score kiest:

9 9 Indien het bedrijf geen vakbondsafgevaardigden heeft, ga naar vraag Op welke manier en hoe vaak communiceert het bedrijf met de vakbondsafgevaardigden in het bedrijf? Vormen van communicatie Telefonisch 3. SMS 4. Intranet 5. Bedrijfskrant 6. Memo s 7. Informele gesprekken 8. Formele vergaderingen 9. Vergaderingen met de vakbond 10. Ondernemingsraad 11. CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) 12. Andere, welke:.. Nooit Soms Vaak Altijd 13 Hoe tevreden bent u over de communicatie van het bedrijf met de vakbond? Graad van tevredenheid 1. Heel tevreden 2. Eerder tevreden 3. Noch tevreden, noch ontevreden 4. Eerder ontevreden 5. Heel ontevreden 14 Gelieve toe te lichten waarom u deze score kiest: 15 Wie is er in het bedrijf verantwoordelijk voor de interne communicatie? Geef de functie van deze persoon. Functie:

10 Deel 3: Personeel Deel 3 geeft ons een overzicht van het personeel in het bedrijf. Op basis hiervan kunnen we een zicht krijgen op mogelijke obstakels voor een geslaagd combinatiebeleid arbeid gezin/vrije tijd en voor een vlotte doorstroming van vrouwen naar de hogere functies. 16 Welke van deze gegevens worden in het personeelsbestand bijgehouden? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Personeelsgegevens 1. Geslacht 2. Leeftijd 3. Nationaliteit 4. Onderwijsniveau 5. Woonplaats 6. Wijze van vervoer naar het werk 7. Burgerlijke staat 8. Contractueel aantal uren 9. Soort contract 10. Personeelscategorie 11. Arbeidsstatuut 12. Uurregeling 13. Kinderen ten laste Geef een overzicht van het aantal personeelsleden van de afgelopen 3 jaar naar geslacht en personeelscategorie (max. 4 categorieën). Maak een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Leidinggevende: Iemand die leiding geeft aan mensen met uitvoerende taken. Arbeider: Iemand die uitvoerend werk doet en onder het statuut van arbeider valt. Bediende: Iemand die uitvoerend werk doet en onder het statuut van bediende valt. Andere: (welke: ) artal Leidinggevende Arbeider Bediende Andere 31/12/ 2002 MAN 31/12/ /12/ /12/ 2002 VROUW 31/12/ /12/ 2004

11 11 18 Geef een overzicht van het aantal werknemers met hun arbeidsovereenkomst, naar personeelscategorie en geslacht (op 31/12/2004). Cijfers MAN VROUW Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds Leidinggevende Arbeider Bediende Andere 19 Wat is het aantal vaste en tijdelijke contracten van het afgelopen jaar, naar personeelscategorie en geslacht (op 31/12/2004)? Cijfers MAN VROUW Vast Tijdelijk Vast Tijdelijk Leidinggevende Arbeider Bediende Andere 20 Wat zijn de in- en uitstroomcijfers van het afgelopen jaar, naar personeelscategorie en geslacht (op 31/12/2004)? Cijfers MAN VROUW Instroom Uitstroom Instroom Uitstroom Leidinggevende Arbeider Bediende Andere 21 Wat zijn de absenteïsmecijfers (in procenten) van de voorbije 3 jaar? artal %Absenteïsme 31/12/2002 % 31/12/2003 % 31/12/2004 % 22 Zit moederschapsrust in de absenteïsmecijfers? Kruis ja of neen aan. Moederschapsrust in absenteïsmecijfers

12 12 23 Wat zijn de huidige regelingen in het bedrijf met betrekking tot arbeidstijden en organisatie? Soorten regelingen 1. Traditionele uurregeling (5 x 8u, 5 x 7u, 36u, ) 2. Alternatieve uurregeling (4 x 9,5u, 2 x 12u tijdens weekends, ) 3. Shiften/ploegensysteem 4. Vaste pauzemomenten 5. Maken van overuren 6. Compensatie overuren 7. Seizoensschommelingen in productie 8. Oproeppool 9. Beperkingen in het nemen van verlof 10. Deeltijdse uurregelingen 11. Glijdende werkuren 12. Extra pauzemomenten 13. Vrije opname vakantiedagen 14. Thuiswerk met ondersteuning van het bedrijf vb. PC, internet, 15. Thuiswerk zonder ondersteuning van het bedrijf 16. Telewerken/satellietkantoren 17. Andere; welke:.. Nee Weet niet 24 Welke mobiliteitsregelingen zijn van toepassing in het bedrijf? Regelingen rond mobiliteit 1. Fietsvergoeding 2. Sociaal abonnement 3. Carpoolplan 4. Bedrijfsvervoerplan 5. Gedeeltelijke terugbetaling openbaar vervoer 6. Volledige terugbetaling openbaar vervoer 7. Bedrijfswagen voor tijdelijk gebruik 8. Bedrijfswagen voor permanent gebruik 9. Bedrijfsbus 10. Andere; welke:.. Nee Weet niet

13 13 25 Hebben zich in de afgelopen 3 jaar belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op het vlak van onderstaande kenmerken? Kruis aan en vul in. 25.a.1 Personeelsomvang 25.a.2 Indien ja: welke waren deze ontwikkelingen in personeelsomvang? 25.b.1 Personeelsbehoud 25.b.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen in personeelsbehoud? 25.c.1 Personeelswerving 25.c.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen in personeelswerving?

14 14 25.d.1. Knelpuntberoepen 25.d.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen op het vlak van knelpuntberoepen? 25.e.1 Herstructureringen 25.e.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen op het vlak van herstructureringen? 25.f.1 Andere 25.f.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen op dit vlak?

15 15 Deel 4: Genderbewust HRM en combinatiebeleid arbeid en gezin/vrije tijd In deel 4 analyseren we de visie van het bedrijf met betrekking tot een genderbewust personeelsbeleid, het doorbreken van rollenpatronen en de combinatie arbeidgezin/vrije tijd. We bekijken tevens de maatregelen die op dit vlak genomen zijn en welke plannen het bedrijf nog heeft. Ook netwerken en awards komen aan bod. Op de maatregelen wordt dieper ingegaan tijdens een gesprek tussen de bedrijfsleider en/of contactpersoon van het bedrijf met de Mobiele Gendercel. 26 Is er in uw bedrijf een mission statement? Kruis aan. 27 Indien ja: hoe luidt het mission statement? 28 Heeft het bedrijf een visie op genderbewust HRM? Kruis aan. 29 Indien ja: wat is de bedrijfsvisie over genderbewust HRM?

16 16 30 Welke onderstaande maatregelen zijn van toepassing in het bedrijf in het kader van een gelijke kansenbeleid man/vrouw? Maatregelen/Initiatieven 1. Er zijn genderbewuste functieomschrijvingen 2. Er zijn genderbewuste vacatureadvertenties 3. Er is een gelijke verdeling M/V in de jury bij sollicitaties 4. Dezelfde contractvoorwaarden gelden voor mannen en vrouwen 5. Dezelfde loonvoorwaarden gelden voor mannen en vrouwen 6. Er is een emancipatie-ambtenaar of gelijke kansenverantwoordelijke in het bedrijf 7. Er is een interne werkgroep rond gelijke kansen voor mannen en vrouwen 8. Er is een netwerk voor vrouwelijke werknemers in het bedrijf 9. Er is een netwerk voor mannelijke werknemers in het bedrijf 10. Er is een gemengd netwerk in het bedrijf 11. Er is ondersteuning voor leidinggevende vrouwen 12. Er is ondersteuning voor leidinggevende mannen 13. Er zijn leidinggevende vrouwen in het bedrijf 14. Er zijn leidinggevende mannen in het bedrijf 15. Er wordt aan peterschap/mentoring gedaan in het bedrijf 16. Er bestaat coaching voor vrouwen in het bedrijf 17. Er bestaat coaching voor mannen in het bedrijf 18. Er zijn aparte sanitaire voorzieningen in het bedrijf voor mannen en vrouwen 19. Er zijn specifieke opleidingen voor vrouwen 20. Er zijn specifieke opleidingen voor mannen Nee Weet niet

17 17 Maatregelen/Initiatieven (vervolg) 21. Er is loopbaanbegeleiding/- ontwikkeling voor vrouwen 22. Er is loopbaanbegeleiding/- ontwikkeling voor mannen 23. Vrouwen kunnen verticaal doorstromen (promotie maken) 24. Mannen kunnen verticaal doorstromen (promotie maken) 25. Vrouwen kunnen horizontaal doorstromen (andere functie opnemen) 26. Mannen kunnen horizontaal doorstromen (andere functie opnemen) 27. Andere; welke:. Nee Weet niet 31 Heeft het bedrijf plannen om het personeelsbeleid nog genderbewuster te maken? 32 Indien ja: welke plannen heeft het bedrijf om het personeelsbeleid nog genderbewuster te maken?

18 18 33 Welke specifieke inspanningen levert het bedrijf om roldoorbrekend te werken? Roldoorbrekende maatregelen Nee Weet niet 1. Stimuleren van vrouwen om mannelijke functies in te vullen 2. Stimuleren van mannen om vrouwelijke functies in te vullen 3. Deeltijds werken voor leidinggevenden voorzien 4. Stimuleren van mannen om gebruik te maken van maatregelen als vaderschapsverlof, deeltijds werken, 5. Stimuleren van vrouwen om door te groeien in het bedrijf 6. Andere; welke:. 34 Heeft het bedrijf een visie op een combinatiebeleid arbeid-gezin/vrije tijd? Kruis aan. 35 Indien ja, wat verstaat het bedrijf onder een combinatiebeleid arbeid en gezin/vrije tijd?

19 19 36 Welke maatregelen zijn van toepassing in het bedrijf in het kader van combinatie arbeid en gezin/vrije tijd? Maatregelen/Initiatieven Werkuren en vakantiedagen 1. Contractueel deeltijds werken % 2. Contractueel deeltijds werken % 3. Contractueel deeltijds werken 50 % 4. Contractueel deeltijds werken minder dan 50 % 5. Voltijds contract, maar vrij tijdens de schoolvakanties 6. Duobaan 7. Tijdskrediet/Loopbaanonderbreking 8. Gezinsvriendelijke vergaderuren 9. Mogelijkheid tot verschuiven van shifturen 10. Voorrangsregeling voor vakantiedagen rekening houdend met de gezinssituatie Speciale verloven 11. Sociaal verlof 12. Borstvoedingsverlof 13. Educatief verlof Dienstverlening door/in het bedrijf 14. Postloket 15. Ander loket; welk:. 16. Bankautomaat 17. Winkel met bedrijfsproducten 18. Kruidenier /24 shop (winkelmuur) 20. Strijkdienst 21. Wasdienst 22. Boodschappendienst 23. Carwash 24. Bedrijfsrestaurant 25. Catering 26. Sportfaciliteiten Kinderopvang 27. Permanente kinderopvang in het bedrijf 28. Permanente kinderopvang georganiseerd door het bedrijf maar niet in het bedrijf 29. Kinderopvang tijdens schoolvakanties in het bedrijf Nee Weet niet

20 20 Maatregelen/Initiatieven (vervolg) 30. Kinderopvang tijdens schoolvakanties georganiseerd door het bedrijf maar niet in het bedrijf 31. Kinderopvang voor zieke kinderen in het bedrijf 32. Kinderopvang voor zieke kinderen georganiseerd door het bedrijf maar niet in het bedrijf 33. Volledige financiële tegemoetkoming voor kinderopvang door het bedrijf 34. Gedeeltelijke financiële tegemoetkoming voor kinderopvang door het bedrijf Betrekken van het gezin 35. Gezinsactiviteiten (bv. gezinsdagen, sinterklaasfeest,...) Financiële voordelen 36. Korting of financiële tegemoetkoming voor een sportabonnement 37. Korting of financiële tegemoetkoming voor culturele activiteiten 38. Andere; welke:.. Nee Weet niet 37 Heeft het bedrijf plannen om het personeelsbeleid nog beter af te stemmen op de combinatie arbeid en gezin/vrije tijd? Kruis aan. 38 Indien ja: welke plannen heeft het bedrijf om het personeelsbeleid nog beter af te stemmen op de combinatie van arbeid en gezin/vrije tijd?

21 21 39 Neemt het bedrijf deel aan een netwerk rond genderbewust personeelsbeleid, mensvriendelijk ondernemen, sociaal verantwoord ondernemen? Kruis aan. 40 Indien ja: aan welk(e) netwerk(en) neemt het bedrijf deel? 41 Heeft het bedrijf deelgenomen aan wedstrijden en/of awards rond genderbewust ondernemen en/of combinatie arbeid en gezin/vrije tijd? Kruis aan. 42 Indien ja: aan welke wedstrijden/awards heeft het bedrijf deelgenomen? Met welk resultaat?

22 22 43 Hebt u nog opmerkingen of vragen? U kan ze hier kwijt. Bedankt voor uw medewerking! Wij houden u op de hoogte van de resultaten. Het MOBIELE GENDERCEL-team.

Panel Survey of Organisations Flanders

Panel Survey of Organisations Flanders Panel Survey of Organisations Flanders Vraaggericht arbeidsmarktonderzoek VIONA-programma Industrie 2 Onderzoekster: Sophie De Winne Promotor: prof. dr. L. Sels Co-promotoren: prof. dr. G. Van Hootegem,

Nadere informatie

1. Leven is meer dan werken alleen

1. Leven is meer dan werken alleen 1. Leven is meer dan werken alleen Een goede combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd is niet altijd evident. We leven in een maatschappij met een hoge werkdruk, toenemende werkstress, vraag naar

Nadere informatie

C&F. Combinatiebeleid & FlexibiliTIJD voor de werknemer. Gender werkt! Gendervriendelijkheid maakt gelukkiger en motiveert INHOUD

C&F. Combinatiebeleid & FlexibiliTIJD voor de werknemer. Gender werkt! Gendervriendelijkheid maakt gelukkiger en motiveert INHOUD C&F Combinatiebeleid & FlexibiliTIJD voor de werknemer INHOUD Inleiding: 3 Waslijst van bedrijfsacties dankzij de C&F-experimenten 4 Getuigenissen van C&F-gebruikers uit bedrijven en 6 organisaties 1.

Nadere informatie

Inleiding... 1. Inhoud... 3

Inleiding... 1. Inhoud... 3 Inleiding De social profit is een van de belangrijkste werkgevers in Vlaanderen en bestaat uit diverse sectoren: gezondheid, welzijn, socioculturele sector,... De meeste leden van SLN zijn als nietcommerciële

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door:

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten (PC 140.05) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 V o r m i n g s i n i t i a t i e f v o o r B e d i e n d e n v a n d e A n t w e r p s e M e t a a l n i j v e r h e i d 1 Kennismaking 2 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG ACTIVITEITEN- VERSLAG Inhoud 1 Kennismaking 5 1.1. Sectoraal initiatief voor opleiding en loopbaanontwikkeling 5 1.2. Missie 5 1.3. Activiteiten 6 advies & coaching opleiding subsidiëring 1.4. Werkingsmiddelen

Nadere informatie

SMARTPOP is een project van vzw WEB (WEB-Consult) en wordt medegefinancierd door ESF en de Vlaamse Gemeenschap.

SMARTPOP is een project van vzw WEB (WEB-Consult) en wordt medegefinancierd door ESF en de Vlaamse Gemeenschap. SMARTPOP is een project van vzw WEB (WEB-Consult) en wordt medegefinancierd door ESF en de Vlaamse Gemeenschap. SMARTPOP POP-trajecten schoolverlaters leren en werken Inleiding Sinds april 2011 loopt bij

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS SEPTEMBER 2010 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK

Nadere informatie

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende Wim Van der Beken, verklaar

Nadere informatie

Vrouw en Management. Vrouwen beter en verder laten doorstromen in bedrijven. Vrouw en Management INHOUD INLEIDING

Vrouw en Management. Vrouwen beter en verder laten doorstromen in bedrijven. Vrouw en Management INHOUD INLEIDING Vrouw en Management Vrouwen beter en verder laten doorstromen in bedrijven INHOUD INLEIDING 1. Loopbaanbegeleiding en -planning 2 -Handleiding voor aandachtspunten en motivatie -Praktisch hulpmiddel: het

Nadere informatie

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Eindrapport In opdracht van: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Werkgelegenheid

Nadere informatie

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen.

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. CAO 104 en het werkgelegenheidsplan 45+ INLEIDING CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. In 2020 staan er immers voor elke 100 werknemers die zich

Nadere informatie

EAD VADEMECUM LIMBURG

EAD VADEMECUM LIMBURG EAD VADEMECUM LIMBURG Inhoudstafel EAD-vademecum Limburg [Evenredige Arbeidsdeelname & Diversiteit] 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.1.1. Diversiteitsplannen 1.1.2. Diversiteitsconsulenten

Nadere informatie

FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT

FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE: Inleiding en methodiek ESF: de Europese bijdrage tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid, door inzetbaarheid, ondernemerschap,

Nadere informatie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Dienst Emancipatiezaken VOORWOORD De Vlaamse Regering wil investeren

Nadere informatie

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN INHOUD 3 INHOUD SAMENVATTING A Methodologische nota... 6 B Resultaten

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor Ne noeste werker Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job Auteur: Peter Catthoor Van West-Vlamingen wordt vaak het traditionele beeld opgehangen van een noeste, harde werker die zijn principes en waarden

Nadere informatie

M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS

M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS INHOUD INLEIDING Emancipatie een voorbijgestreefd doel? 3-4 Voor wie is deze brochure? 5 Hoe gebruikt u deze brochure? 5 Basismateriaal voor de brochure 6 Enkele begrippen

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Diversiteit en Discriminatie

Diversiteit en Discriminatie Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Thomas Aelbrecht Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC)

Nadere informatie

OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT. Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement. Hilda Martens en Joke Manshoven

OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT. Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement. Hilda Martens en Joke Manshoven brochure 2BNL 19/11/07 23:27 Page 1 OP DE RAILS NAAR DIVERSITEIT Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement Hilda Martens en Joke Manshoven H. Martens, J. Manshove. Het verkrijgen van

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

TAAL- EN INTERCULTURALISERINGSBELEID VOOR DE OPLEIDINGEN POLYVALENT VERZORGENDE AIDE GÉRIATRIQUE JANUARI JUNI 2003

TAAL- EN INTERCULTURALISERINGSBELEID VOOR DE OPLEIDINGEN POLYVALENT VERZORGENDE AIDE GÉRIATRIQUE JANUARI JUNI 2003 Centrum voor Taal en Migratie Steunpunt Nederlands als Tweede Taal TAAL- EN INTERCULTURALISERINGSBELEID VOOR DE OPLEIDINGEN POLYVALENT VERZORGENDE AIDE GÉRIATRIQUE JANUARI JUNI 2003 Voorgelegd aan Vlaamse

Nadere informatie

LINGER. Stand van zaken Werkervaring. Juni - juli 2014

LINGER. Stand van zaken Werkervaring. Juni - juli 2014 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 9000 19 GENT - nummer 1 3 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van het onderzoek

1 Uitgangspunten van het onderzoek Uitgangspunten van het onderzoek 9 1 Uitgangspunten van het onderzoek In dit eerste hoofdstuk wordt de context gesitueerd waarin het onderzoek ontstaan is en wordt ingegaan op de onderzoeksmethode. 1.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 239 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie