Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd WERKGEVER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd WERKGEVER"

Transcriptie

1 Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd WERKGEVER

2 2 Bevraging Deze vragenlijst peilt naar de aanwezige bedrijfsvisie rond genderbewust HRM en de combinatie arbeid en gezin/vrije tijd, en bekijkt welke maatregelen er hieromtrent genomen zijn door het bedrijf. Mogen wij u vragen om deze vragenlijst zo volledig en correct mogelijk in te vullen. Later zal er een interview volgen met een lid van het management om het proces rond deze maatregelen te bespreken. De Mobiele Gendercel De laatste jaren werden in heel wat ondernemingen en organisaties in Vlaanderen inspanningen geleverd om het genderbewust HRM-beleid en de combinatie arbeid en gezin/vrije tijd vorm te geven. Dit resulteerde in een rijk scala aan methodieken, goede voorbeelden en praktijken. Deze blijven echter onbekend gezien ze de werkvloer en de bedrijfscontext veelal niet verlaten. De meeste bedrijven/organisaties werken nog steeds op individuele basis, als op een eiland, wat een structurele discussie omtrent het thema bemoeilijkt. Daarnaast ontbreekt het op Vlaams niveau, bij bedrijven en bij diegenen die ondernemingen en organisaties ondersteunen in hun diversiteits- en genderbeleid, aan gebundelde en tastbare kennis en informatie over methodieken, goede voorbeelden en praktijken, die ingezet kunnen worden in om het even welke organisatie of bedrijfsomgeving. Om enerzijds een antwoord te bieden op deze vraag en om anderzijds het genderbewust HRM-beleid en/of de combinatie arbeid en gezin/vrije tijd te ondersteunen en te versnellen - voor vrouwen en mannen in allerlei functies en op alle niveaus - werd de Mobiele Gendercel opgestart. Doelstelling De Mobiele Gendercel heeft tot doelstelling een praktisch bruikbaar instrument te ontwikkelen, in de vorm van een database, waarmee Vlaamse bedrijven en organisaties (zelf) aan een genderbewust HRM-beleid en/of een optimaal combinatie-beleid arbeid en gezin/vrije tijd kunnen werken. Dit algemeen inzetbaar instrument zal groeien uit de verzameling, analyse en eventuele vertaling van reeds bestaande methodieken. Ervaringsbedrijven De Mobiele Gendercel wil het bestaande genderbewust HRM-beleid van 25 diverse bedrijven en/of organisaties in Vlaanderen (5 per provincie) doorlichten, door middel van een 360 feedback. Met 360 feedback wordt bedoeld dat alle betrokken partijen in het bedrijf zullen bevraagd worden, met name management, vakbondsvertegenwoordigers en werknemers. De doorlichting gebeurt niet enkel aan de hand van een bevraging van de verschillende bedrijfsactoren. Ook bedrijfsdocumenten zoals bedrijfsbrochures en CAO s worden onder de loep genomen. De knelpunten, succesfactoren en randvoorwaarden - gedetecteerd in de individuele bedrijfsanalyses - bundelen we in een macroanalyse, die de basis zal vormen voor het algemeen inzetbaar instrument dat bedrijven een methodiek aanbiedt om een geslaagd en kwaliteitsvol genderbewust HRM-beleid en/of combinatiebeleid (in) te voeren. Ambassadeurs De Mobiele Gendercel gaat tevens op zoek naar een 5-tal bedrijven die reeds ver staan in hun visie op en toepassing van een genderbewust HRM-beleid en/of combinatie-beleid arbeid en gezin/vrije tijd.

3 3 We willen deze 5 bedrijven mobiliseren om een ambassadeursfunctie op zich te nemen. Van deze ambassadeurs verwachten we dat zij hun kennis, ervaring en expertise delen met andere deelnemende bedrijven en op ervaringsuitwisselingsmomenten. Verspreiding resultaten Aangezien het belangrijk is de verspreiding van de resultaten van de Mobiele Gendercel te maximaliseren, zullen we onder meer een Train-The-Trainer-pakket (TTT) ontwikkelen. Deze TTT zal aangeboden worden aan verschillende arbeidsmarktactoren, zoals personeelsverantwoordelijken, projectontwikkelaars EAD 1, sectorconsulenten, intermediairen en consultants. Hiermee wordt tevens een netwerk van organisaties uitgebouwd dat bedrijven actief kan ondersteunen en begeleiden bij het introduceren van een genderbewust personeelsbeleid en/of combinatie-beleid arbeid en gezin/vrije tijd. Op Vlaams niveau richt de Mobiele Gendercel een stuurgroep op om het project mee te ondersteunen. Hierin zijn de sociale partners op VESOC 2 -niveau, de Vlaamse Regering (Kabinet Werkgelegenheid en het Kabinet Gelijke Kansen en de administraties Werkgelegenheid en Gelijke Kansen) en de projectpartners vertegenwoordigd. Communicatiecampagne In de laatste fase van het project zal een grootschalige communicatiecampagne worden opgezet. Hierin worden de resultaten van de analyses en de ervaringen, samen met de instrumenten, bekend gemaakt. De communicatiecampagne bevat ook een sensibiliserend luik rond het thema genderbewust HRM-beleid en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd. Dit project wordt mogelijk gemaakt door middel van subsidiëring vanuit ESF (Europees Sociaal Fonds) doelstelling 3, zwaartepunt 5 (gender) en VESOC. Voor meer informatie of vragen kan u steeds terecht bij: Mobiele Gendercel team Linda Cuylaerts en Inge Croes Ilse Gilops Wim De Kinderen T 014/ T 011/ T 011/ F 014/ F 011/ F 011/ E E E RESOC-Kempen P/a Spoorwegstraat Turnhout ERSV Limburg Kunstlaan Hasselt UHasselt/SEIN Agoralaan, gebouw D 3590 Diepenbeek Op 1 januari 2005 ging de Mobiele Gendercel van start. Dit ESF3, zw5 project is een gezamenlijk initiatief van RESOC- Kempen (Regionaal Sociaal Economisch OverlegComité), ERSV (Erkend Regionaal SamenwerkingsVerband) Limburg en Universiteit Hasselt/Sein en loopt tot 31 december Vzw Evenwicht, vzw Amazone en communicatiebureau Fé. zijn de partners die betrokken zijn bij de verschillende fasen van het project en hun expertise zullen inbrengen. 1 Evenredige ArbeidsDeelname 2 Vlaams Economisch en Sociaal OverlegComité

4 Deel 1: Identificatie bedrijf In deel 1 vult u algemene gegevens in betreffende het bedrijf. Zo krijgen we een zicht op de sector waarbinnen u werkt, welke producten of diensten u aflevert, hoe u strategische beslissingen neemt, en of er een vakbond in het bedrijf aanwezig is. 4 1 Identificatiegegevens van het bedrijf: Gegevens bedrijf Naam bedrijf Adres bedrijf Tel. Nr Fax Website Datum oprichting Aantal werknemers Indien van toepassing Naam vestiging Adres vestiging Tel. Nr Fax Website Datum oprichting Algemeen Directeur Naam Alg. Directeur Tel. Nr GSM Fax adres Contactpersoon Naam contactpersoon Functie Tel. Nr GSM Fax adres

5 5 2 Tot welke sector behoort uw bedrijf? U mag slechts 1 sector kiezen. Vul ook de nummer(s) van de betreffende Paritaire Comités in. Landbouw en Ontginning Nr(s). Paritair Comité 1. Land- en tuinbouw, jacht, veeteelt, bosbouw 2. Visserij 3. Winning van delfstoffen Industrie Nr(s). Paritair Comité 4. Productie en distributie van energie, watervoorziening 5. Chemische industrie, aardolie en aardgas, rubber- en plastiekverwerking 6. Metaalverwerking, vervaardiging producten uit metaal, machinebouw, elektronische industrie, autoassemblage 7. Elektronische industrie, elektrische of elektronische apparaten of instrumenten 8. Voeding, drank en rookwaren 9. Textiel, schoen- en kledingnijverheid 10. Houtindustrie, papierindustrie, grafische industrie 11. Woning- en utiliteitsbouw, weg- en waterbouwkunde 12. Farmaceutische industrie Diensten Nr(s). Paritair Comité 13. Telecommunicatie 14. Informatica 15. Distributie en logistiek, opslag en transport 16. Horeca, catering 17. Transport 18. Diensten aan ondernemingen 19. Diensten aan personen 20. Reclame en media, marketing, PR 21. Bank- en kredietwezen, verzekeringen 22. Kleinhandel 23. Groothandel 24. Onderzoek en ontwikkeling, consultancy, adviesbureau 25. Diensten aan ondernemingen Quartaire Sector Nr(s). Paritair Comité 26. Gezondheidszorg, welzijnszorg 27. Onderwijs, opleiding 28. Socio-culturele sector 29. Federale overheid 30. Overheden van gewesten en gemeenschappen 31. Lokale en provinciale overheid 32. Andere:

6 6 3 Wat zijn de belangrijkste producten (goederen en/of diensten) van uw bedrijf? U mag tot 5 producten en/of diensten invullen. Producten Hoeveel uren per week bedraagt een voltijdse baan contractueel in uw bedrijf? Geef indien nodig meer uitleg. 5 Welke uurregelingen bestaan er in uw bedrijf?. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Soorten uurregelingen 1. Vaste dagdienst 2. Vaste vroege dienst 3. Vaste late dienst 4. Vaste nachtdienst 5. Weekenddienst 6. Wachtdienst 7. Ploegensysteem/Shiften 8. Andere; welke:

7 7 6 Welke besluitvormingsorganen zijn er in uw bedrijf aanwezig? Geef ook aan wat de hiërarchie is van de besluitvormingsorganen : 1 is de hoogste score. Besluitvormingsorganen Aanwezig Hiërarchie (kruis aan) (omcirkel) 1. Directiecomité met uitvoerend management Raad van beheer/bestuur Dagelijks bestuur 4. Ondernemingsraad 5. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Geef voor de organen aan uit hoeveel vrouwen en mannen deze vertegenwoordiging bestond op 31 december 2002 en 31 december 2004 (in absolute cijfers). Met deze vraag willen we een vergelijking kunnen maken tussen nu en 3 jaar geleden. Besluitvormingsorganen (31/12/) 2002 (31/12/) Directiecomité met uitvoerend management 2. Raad van beheer/bestuur 3. Dagelijks bestuur 4. Ondernemingsraad 5. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) M V M V 8 Is er een vakbondsvertegenwoordiging in uw bedrijf? Indien ja : uit hoeveel mannen en vrouwen bestaat deze? Geef de absolute cijfers. Vakbondsvertegenwoordiging Aantal mannen Aantal vrouwen

8 8 Deel 2: Communicatie in het bedrijf In deel 2 stellen we u enkele vragen over hoe en hoe vaak de communicatie verloopt tussen het bedrijf, de werknemers en de vakbonden. We peilen ook naar de tevredenheid hierover, en maken ruimte voor eventuele suggesties. 9 Op welke manier en hoe vaak communiceert het bedrijf met het personeel over algemene bedrijfsgebeurtenissen (feiten, nieuwe regelingen )? Vormen van communicatie Nooit Soms Vaak Altijd Telefonisch 3. SMS 4. Intranet 5. Bedrijfskrant 6. Memo s 7. Informele gesprekken 8. Formele vergaderingen 9. Vergaderingen met de vakbond 10. Ondernemingsraad 11. CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) 12. Andere, welke: 10 Hoe tevreden bent u over de communicatie in het bedrijf naar de werknemers toe? Slechts één antwoord is mogelijk. Graad van tevredenheid 1. Heel tevreden 2. Eerder tevreden 3. Noch tevreden, noch ontevreden 4. Eerder ontevreden 5. Heel ontevreden 11 Gelieve toe te lichten waarom u deze score kiest:

9 9 Indien het bedrijf geen vakbondsafgevaardigden heeft, ga naar vraag Op welke manier en hoe vaak communiceert het bedrijf met de vakbondsafgevaardigden in het bedrijf? Vormen van communicatie Telefonisch 3. SMS 4. Intranet 5. Bedrijfskrant 6. Memo s 7. Informele gesprekken 8. Formele vergaderingen 9. Vergaderingen met de vakbond 10. Ondernemingsraad 11. CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) 12. Andere, welke:.. Nooit Soms Vaak Altijd 13 Hoe tevreden bent u over de communicatie van het bedrijf met de vakbond? Graad van tevredenheid 1. Heel tevreden 2. Eerder tevreden 3. Noch tevreden, noch ontevreden 4. Eerder ontevreden 5. Heel ontevreden 14 Gelieve toe te lichten waarom u deze score kiest: 15 Wie is er in het bedrijf verantwoordelijk voor de interne communicatie? Geef de functie van deze persoon. Functie:

10 Deel 3: Personeel Deel 3 geeft ons een overzicht van het personeel in het bedrijf. Op basis hiervan kunnen we een zicht krijgen op mogelijke obstakels voor een geslaagd combinatiebeleid arbeid gezin/vrije tijd en voor een vlotte doorstroming van vrouwen naar de hogere functies. 16 Welke van deze gegevens worden in het personeelsbestand bijgehouden? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Personeelsgegevens 1. Geslacht 2. Leeftijd 3. Nationaliteit 4. Onderwijsniveau 5. Woonplaats 6. Wijze van vervoer naar het werk 7. Burgerlijke staat 8. Contractueel aantal uren 9. Soort contract 10. Personeelscategorie 11. Arbeidsstatuut 12. Uurregeling 13. Kinderen ten laste Geef een overzicht van het aantal personeelsleden van de afgelopen 3 jaar naar geslacht en personeelscategorie (max. 4 categorieën). Maak een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Leidinggevende: Iemand die leiding geeft aan mensen met uitvoerende taken. Arbeider: Iemand die uitvoerend werk doet en onder het statuut van arbeider valt. Bediende: Iemand die uitvoerend werk doet en onder het statuut van bediende valt. Andere: (welke: ) artal Leidinggevende Arbeider Bediende Andere 31/12/ 2002 MAN 31/12/ /12/ /12/ 2002 VROUW 31/12/ /12/ 2004

11 11 18 Geef een overzicht van het aantal werknemers met hun arbeidsovereenkomst, naar personeelscategorie en geslacht (op 31/12/2004). Cijfers MAN VROUW Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds Leidinggevende Arbeider Bediende Andere 19 Wat is het aantal vaste en tijdelijke contracten van het afgelopen jaar, naar personeelscategorie en geslacht (op 31/12/2004)? Cijfers MAN VROUW Vast Tijdelijk Vast Tijdelijk Leidinggevende Arbeider Bediende Andere 20 Wat zijn de in- en uitstroomcijfers van het afgelopen jaar, naar personeelscategorie en geslacht (op 31/12/2004)? Cijfers MAN VROUW Instroom Uitstroom Instroom Uitstroom Leidinggevende Arbeider Bediende Andere 21 Wat zijn de absenteïsmecijfers (in procenten) van de voorbije 3 jaar? artal %Absenteïsme 31/12/2002 % 31/12/2003 % 31/12/2004 % 22 Zit moederschapsrust in de absenteïsmecijfers? Kruis ja of neen aan. Moederschapsrust in absenteïsmecijfers

12 12 23 Wat zijn de huidige regelingen in het bedrijf met betrekking tot arbeidstijden en organisatie? Soorten regelingen 1. Traditionele uurregeling (5 x 8u, 5 x 7u, 36u, ) 2. Alternatieve uurregeling (4 x 9,5u, 2 x 12u tijdens weekends, ) 3. Shiften/ploegensysteem 4. Vaste pauzemomenten 5. Maken van overuren 6. Compensatie overuren 7. Seizoensschommelingen in productie 8. Oproeppool 9. Beperkingen in het nemen van verlof 10. Deeltijdse uurregelingen 11. Glijdende werkuren 12. Extra pauzemomenten 13. Vrije opname vakantiedagen 14. Thuiswerk met ondersteuning van het bedrijf vb. PC, internet, 15. Thuiswerk zonder ondersteuning van het bedrijf 16. Telewerken/satellietkantoren 17. Andere; welke:.. Nee Weet niet 24 Welke mobiliteitsregelingen zijn van toepassing in het bedrijf? Regelingen rond mobiliteit 1. Fietsvergoeding 2. Sociaal abonnement 3. Carpoolplan 4. Bedrijfsvervoerplan 5. Gedeeltelijke terugbetaling openbaar vervoer 6. Volledige terugbetaling openbaar vervoer 7. Bedrijfswagen voor tijdelijk gebruik 8. Bedrijfswagen voor permanent gebruik 9. Bedrijfsbus 10. Andere; welke:.. Nee Weet niet

13 13 25 Hebben zich in de afgelopen 3 jaar belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op het vlak van onderstaande kenmerken? Kruis aan en vul in. 25.a.1 Personeelsomvang 25.a.2 Indien ja: welke waren deze ontwikkelingen in personeelsomvang? 25.b.1 Personeelsbehoud 25.b.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen in personeelsbehoud? 25.c.1 Personeelswerving 25.c.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen in personeelswerving?

14 14 25.d.1. Knelpuntberoepen 25.d.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen op het vlak van knelpuntberoepen? 25.e.1 Herstructureringen 25.e.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen op het vlak van herstructureringen? 25.f.1 Andere 25.f.2 Indien ja: welke waren de ontwikkelingen op dit vlak?

15 15 Deel 4: Genderbewust HRM en combinatiebeleid arbeid en gezin/vrije tijd In deel 4 analyseren we de visie van het bedrijf met betrekking tot een genderbewust personeelsbeleid, het doorbreken van rollenpatronen en de combinatie arbeidgezin/vrije tijd. We bekijken tevens de maatregelen die op dit vlak genomen zijn en welke plannen het bedrijf nog heeft. Ook netwerken en awards komen aan bod. Op de maatregelen wordt dieper ingegaan tijdens een gesprek tussen de bedrijfsleider en/of contactpersoon van het bedrijf met de Mobiele Gendercel. 26 Is er in uw bedrijf een mission statement? Kruis aan. 27 Indien ja: hoe luidt het mission statement? 28 Heeft het bedrijf een visie op genderbewust HRM? Kruis aan. 29 Indien ja: wat is de bedrijfsvisie over genderbewust HRM?

16 16 30 Welke onderstaande maatregelen zijn van toepassing in het bedrijf in het kader van een gelijke kansenbeleid man/vrouw? Maatregelen/Initiatieven 1. Er zijn genderbewuste functieomschrijvingen 2. Er zijn genderbewuste vacatureadvertenties 3. Er is een gelijke verdeling M/V in de jury bij sollicitaties 4. Dezelfde contractvoorwaarden gelden voor mannen en vrouwen 5. Dezelfde loonvoorwaarden gelden voor mannen en vrouwen 6. Er is een emancipatie-ambtenaar of gelijke kansenverantwoordelijke in het bedrijf 7. Er is een interne werkgroep rond gelijke kansen voor mannen en vrouwen 8. Er is een netwerk voor vrouwelijke werknemers in het bedrijf 9. Er is een netwerk voor mannelijke werknemers in het bedrijf 10. Er is een gemengd netwerk in het bedrijf 11. Er is ondersteuning voor leidinggevende vrouwen 12. Er is ondersteuning voor leidinggevende mannen 13. Er zijn leidinggevende vrouwen in het bedrijf 14. Er zijn leidinggevende mannen in het bedrijf 15. Er wordt aan peterschap/mentoring gedaan in het bedrijf 16. Er bestaat coaching voor vrouwen in het bedrijf 17. Er bestaat coaching voor mannen in het bedrijf 18. Er zijn aparte sanitaire voorzieningen in het bedrijf voor mannen en vrouwen 19. Er zijn specifieke opleidingen voor vrouwen 20. Er zijn specifieke opleidingen voor mannen Nee Weet niet

17 17 Maatregelen/Initiatieven (vervolg) 21. Er is loopbaanbegeleiding/- ontwikkeling voor vrouwen 22. Er is loopbaanbegeleiding/- ontwikkeling voor mannen 23. Vrouwen kunnen verticaal doorstromen (promotie maken) 24. Mannen kunnen verticaal doorstromen (promotie maken) 25. Vrouwen kunnen horizontaal doorstromen (andere functie opnemen) 26. Mannen kunnen horizontaal doorstromen (andere functie opnemen) 27. Andere; welke:. Nee Weet niet 31 Heeft het bedrijf plannen om het personeelsbeleid nog genderbewuster te maken? 32 Indien ja: welke plannen heeft het bedrijf om het personeelsbeleid nog genderbewuster te maken?

18 18 33 Welke specifieke inspanningen levert het bedrijf om roldoorbrekend te werken? Roldoorbrekende maatregelen Nee Weet niet 1. Stimuleren van vrouwen om mannelijke functies in te vullen 2. Stimuleren van mannen om vrouwelijke functies in te vullen 3. Deeltijds werken voor leidinggevenden voorzien 4. Stimuleren van mannen om gebruik te maken van maatregelen als vaderschapsverlof, deeltijds werken, 5. Stimuleren van vrouwen om door te groeien in het bedrijf 6. Andere; welke:. 34 Heeft het bedrijf een visie op een combinatiebeleid arbeid-gezin/vrije tijd? Kruis aan. 35 Indien ja, wat verstaat het bedrijf onder een combinatiebeleid arbeid en gezin/vrije tijd?

19 19 36 Welke maatregelen zijn van toepassing in het bedrijf in het kader van combinatie arbeid en gezin/vrije tijd? Maatregelen/Initiatieven Werkuren en vakantiedagen 1. Contractueel deeltijds werken % 2. Contractueel deeltijds werken % 3. Contractueel deeltijds werken 50 % 4. Contractueel deeltijds werken minder dan 50 % 5. Voltijds contract, maar vrij tijdens de schoolvakanties 6. Duobaan 7. Tijdskrediet/Loopbaanonderbreking 8. Gezinsvriendelijke vergaderuren 9. Mogelijkheid tot verschuiven van shifturen 10. Voorrangsregeling voor vakantiedagen rekening houdend met de gezinssituatie Speciale verloven 11. Sociaal verlof 12. Borstvoedingsverlof 13. Educatief verlof Dienstverlening door/in het bedrijf 14. Postloket 15. Ander loket; welk:. 16. Bankautomaat 17. Winkel met bedrijfsproducten 18. Kruidenier /24 shop (winkelmuur) 20. Strijkdienst 21. Wasdienst 22. Boodschappendienst 23. Carwash 24. Bedrijfsrestaurant 25. Catering 26. Sportfaciliteiten Kinderopvang 27. Permanente kinderopvang in het bedrijf 28. Permanente kinderopvang georganiseerd door het bedrijf maar niet in het bedrijf 29. Kinderopvang tijdens schoolvakanties in het bedrijf Nee Weet niet

20 20 Maatregelen/Initiatieven (vervolg) 30. Kinderopvang tijdens schoolvakanties georganiseerd door het bedrijf maar niet in het bedrijf 31. Kinderopvang voor zieke kinderen in het bedrijf 32. Kinderopvang voor zieke kinderen georganiseerd door het bedrijf maar niet in het bedrijf 33. Volledige financiële tegemoetkoming voor kinderopvang door het bedrijf 34. Gedeeltelijke financiële tegemoetkoming voor kinderopvang door het bedrijf Betrekken van het gezin 35. Gezinsactiviteiten (bv. gezinsdagen, sinterklaasfeest,...) Financiële voordelen 36. Korting of financiële tegemoetkoming voor een sportabonnement 37. Korting of financiële tegemoetkoming voor culturele activiteiten 38. Andere; welke:.. Nee Weet niet 37 Heeft het bedrijf plannen om het personeelsbeleid nog beter af te stemmen op de combinatie arbeid en gezin/vrije tijd? Kruis aan. 38 Indien ja: welke plannen heeft het bedrijf om het personeelsbeleid nog beter af te stemmen op de combinatie van arbeid en gezin/vrije tijd?

21 21 39 Neemt het bedrijf deel aan een netwerk rond genderbewust personeelsbeleid, mensvriendelijk ondernemen, sociaal verantwoord ondernemen? Kruis aan. 40 Indien ja: aan welk(e) netwerk(en) neemt het bedrijf deel? 41 Heeft het bedrijf deelgenomen aan wedstrijden en/of awards rond genderbewust ondernemen en/of combinatie arbeid en gezin/vrije tijd? Kruis aan. 42 Indien ja: aan welke wedstrijden/awards heeft het bedrijf deelgenomen? Met welk resultaat?

22 22 43 Hebt u nog opmerkingen of vragen? U kan ze hier kwijt. Bedankt voor uw medewerking! Wij houden u op de hoogte van de resultaten. Het MOBIELE GENDERCEL-team.

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER 2 Vragenlijst De verwerking van deze vragenlijst gebeurt volledig anoniem. Deel 1 gaat over de communicatie van het bedrijf

Nadere informatie

Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media

Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media 1 De 4 dimensies van Talent Management 1. Aantrekken 2. Ontwikkelen 4. Behouden 3. Benutten 2 1 op de 3 organisaties

Nadere informatie

Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd LEIDRAAD INTERVIEW. Procesbespreking per maatregel

Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd LEIDRAAD INTERVIEW. Procesbespreking per maatregel Ervaringsbedrijf genderbewust HRM en combinatie arbeid en gezin/vrije tijd LEIDRAAD INTERVIEW Procesbespreking per maatregel 2 PROCESBESPREKING (per maatregel) Deel 1 Algemeen 1. Wat is de naam van de

Nadere informatie

Nulmeting m/v Charter 2006

Nulmeting m/v Charter 2006 1/24 Nulmeting m/v Charter 2006 Mag ik u vriendelijk vragen de secties aangeduid met een markeerstift aan te vullen en aanvullingen en opmerkingen aan te duiden met een andere kleur. Waarvoor dank! Status

Nadere informatie

Werkbaarheid. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Ervaringsfonds

Werkbaarheid. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Ervaringsfonds Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Ervaringsfonds Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVA) Vragenlijst over Werkbaarheid (VOW) Versie 2010 ONDERNEMING

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Belgische ouders uit op betere combinatie van werk en gezin 89 % wil graag meer tijd voor het gezin 82 %voelt zich vaak gehaast om taken rond te krijgen 77%

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

HOE GEZINSVRIENDELIJK

HOE GEZINSVRIENDELIJK HOE GEZINSVRIENDELIJK 5BIG ZIJN DE 5? 5 Een gezinsvriendelijk bedrijf is: HOE GEZINSVRIENDELIJK ZIJN DE BIG 5? Een groot gedeelte van je tijd breng je door op je werk. Het werk combineren met gezin en

Nadere informatie

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid In het voorjaar van 2015 heeft Odyssee een digitale enquête uitgezet onder 950 ondernemingsraden om zicht te krijgen

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

WERKEN BIJ INTERNATIONALE

WERKEN BIJ INTERNATIONALE AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM WERKEN BIJ INTERNATIONALE BEDRIJVEN Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Met de ondersteuning van de dienst Emancipatiezaken De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk mensen uit de kansengroepen aantrekken voor vacatures. Daarom is

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie 3 redenen voor een duurzaamheidsverslag 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie Over het verslag Tweejaarlijkse publicatie Volgens GRI4 (tabel) Met de stakeholders: bepalen

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015 HR-Dashboard Workshop 16 maart 2015 Michel Winnubst 16 maart 2015 Welkom door Jannet Bergman A&O-fonds Provincies Wat doet het A&O-fonds Provincies https://www.youtube.com/watch?v=6wwu3rc6hkc Peter Smits,

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

1. Basisregeling: geen wijziging tijdens duur opleiding en woonplaats werknemer en werkplaats werknemer liggen in zelfde Gewest

1. Basisregeling: geen wijziging tijdens duur opleiding en woonplaats werknemer en werkplaats werknemer liggen in zelfde Gewest Educatief verlof behandeling bij intergewestelijke mobiliteit 1. Basisregeling: geen wijziging tijdens duur en woonplaats werknemer en werkplaats werknemer liggen in zelfde Gewest werknemer bij start werknemer

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN Versie december 2015 Content Inleiding... 1 Wanneer vallen de verkiezingen? Wat is een verkiezingskalender?... 2 In welke bedrijven worden verkiezingen gehouden? Wanneer

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren;

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren; STERRENTOEKENNING ORGANISATIES > 250 WERKNEMERS In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren; * = niet onderscheidend ** = positief onderscheidend *** = zeer

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

In het juninummer van Romaneske lanceerden we een warme oproep om onze Grote

In het juninummer van Romaneske lanceerden we een warme oproep om onze Grote De hardwerkende romanist Benedict Vanclooster In het juninummer van Romaneske lanceerden we een warme oproep om onze Grote Romanistenenquête in te vullen. Het was onze bedoeling uit te zoeken hoe het de

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code Advies deontologische code voor loopbaandienstverlening Inhoud Op 2 december 2003 vroeg de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme R.

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

Hoe werkbaar werk realiseren in de (kleine) zorg/welzijnsinstellingen? HR in zorg en welzijn: studievoormiddag 22 mei 2013

Hoe werkbaar werk realiseren in de (kleine) zorg/welzijnsinstellingen? HR in zorg en welzijn: studievoormiddag 22 mei 2013 1 Hoe werkbaar werk realiseren in de (kleine) zorg/welzijnsinstellingen? HR in zorg en welzijn: studievoormiddag 22 mei 2013 Hadewych Bamps Ria Bourdeaud hui Werkbaar werk realiseren in zorginstellingen

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Jongeren helpen met een juiste studiekeuze: inleefdagen in het Ziekenhuis Maas en Kempen. ZMK en KaSOMK - Mosa-ic

Jongeren helpen met een juiste studiekeuze: inleefdagen in het Ziekenhuis Maas en Kempen. ZMK en KaSOMK - Mosa-ic Jongeren helpen met een juiste studiekeuze: inleefdagen in het Ziekenhuis Maas en Kempen ZMK en KaSOMK - Mosa-ic Wie zijn wij? Ziekenhuis Maas en Kempen twee campussen: campus Bree campus Maaseik Structurele

Nadere informatie

De dienstenchequewerknemers sinds 2004

De dienstenchequewerknemers sinds 2004 De dienstenchequewerknemers sinds 2004 25 oktober 2012 Virginie Vaes Attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1 Inhoud Loopbaan van de werknemers In-en uitstroom van werknemers uit het stelsel,

Nadere informatie

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig?

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid Prof. Dr. Hans De Witte Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie, WOPP-KU Leuven Seminarie

Nadere informatie

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten 1. Doelstelling Ter uitvoering van de verplichtingen van de bestuursovereenkomst hield de HZIV tijdens de maanden juni, juli en augustus 2004 een

Nadere informatie

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan?

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Ilse Weeghmans Directeur Vlaams Patiëntenplatform vzw Science meets psychiatric practice 21 juni 2013 - Duffel Overzicht Het Vlaams Patiëntenplatform vzw Eén stem

Nadere informatie

JONGE MOEDERS EN HUN WERK

JONGE MOEDERS EN HUN WERK AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES (AIAS) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM JONGE MOEDERS EN HUN WERK Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag pagina 1 van 5 Deze vacature is niet langer gepubliceerd. Zoek jobs Meer info over POD Maatschappelijke Integratie POD Maatschappelijke Integratie in BRUSSEL zoekt Coördinator Ervaringsdeskundigen - project

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming Werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming Dit werkgelegenheidsplan bevat een of meer onderneming specifieke maatregelen om de arbeidsparticipatiegraad van werknemers van 45 jaar en ouder

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

SJABLOON VOOR ONTHAALBROCHURE

SJABLOON VOOR ONTHAALBROCHURE SJABLOON VOOR ONTHAALBROCHURE Inleiding Een onthaalbrochure is een onderdeel van het onthaalbeleid. Het is een handig naslagwerk waarin je alle belangrijke (praktische) informatie inventariseert die een

Nadere informatie

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts CONTEXT 1999: 844 VTE s (theoretisch) 2002 (bestuursovereenkomst): 795 VTE s (922 hoofden )

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.461

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.461 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.461 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Lijst van afkortingen

Lijst van afkortingen INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen VIII DEEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Hoofdstuk 1. De ondernemingen die gehouden zijn een vakbondsafvaardiging in te stellen 9 Afdeling 1. De betrokken ondernemingen 9

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Mobiliteit binnen sociaal overleg 09-12-2014

Mobiliteit binnen sociaal overleg 09-12-2014 Mobiliteit binnen sociaal overleg 09-12-2014 Familiehulp? VZW 12.000 medewerkers Verspreiding in Vlaanderen en Brussel Thuiszorg diensten: zorg, pd, PIT, karwei, kinderopvang, 2 Sociaal overleg? Centraal

Nadere informatie

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 17 september 2009 VSKO/DB/09.04 Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs TWEEDE OPROEP OMZETTING VAN 10-MAANDENCONTRACTEN NAAR

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten

Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten Onderstaand overzicht toont welke instrumenten de school kan gebruiken om haar beginsituatie in kaart te brengen en/of beleid te evalueren. Voeding Beweging

Nadere informatie

CP1. op zoek naar werk

CP1. op zoek naar werk CP1 op zoek naar werk Als u in Nederland op zoek gaat naar werk, kunt u zich inschrijven bij het CWI of een uitzendbureau. Bedrijven die vacatures hebben, geven dat door aan het CWI of uitzendbureau. Ook

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1 Bedrijfsopleidingen in de 1 M.J. Roessingh 2 Het aantal bedrijfsopleidingen dat een werknemer in de in 1999 volgde, is sterk gestegen ten opzichte van 1993. Ook zijn er meer opleidingen gaan volgen. Wel

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen actieve en passieve bevolking?...

Wat is het verschil tussen actieve en passieve bevolking?... Activiteit III. De beroepssectoren We zoeken een antwoord op deze vragen: - Wat is het verschil tussen actieve en passieve bevolking? - In welke beroepssectoren werken onze ouders? - Hoe pak je een onderzoeksopdracht

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Vraag nr. 904 van 28 juni 2013 van LODE VEREECK

Vraag nr. 904 van 28 juni 2013 van LODE VEREECK VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 904 van 28 juni 2013 van LODE VEREECK Opleidingscheques Stand

Nadere informatie

Opslag. Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1-

Opslag. Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Opslag Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Ben je van plan om zelf binnenkort loonsopslag te vragen aan je huidige werkgever?

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 FUSION TEAMS Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 Aanleiding van het onderzoek; observaties uit de praktijk Eerder weinig jongeren met niet Belgische achtergrond

Nadere informatie

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s expresso S e p t e m b e r 2 0 1 0 KADERLEDEN: DE SPELREGELS VASTleggen Edito Als maar meer bedienden worden beschouwd als kaderleden. Sommige werkgevers spelen met die aanlokkelijke titel om je abnormale

Nadere informatie

Bevraging van de instellingen, diensten en bedrijven die actief zijn in de Belgische archeologie

Bevraging van de instellingen, diensten en bedrijven die actief zijn in de Belgische archeologie Bevraging van de instellingen, diensten en bedrijven die actief zijn in de Belgische archeologie Bijgevoegd de vragenlijst die we U willen voorleggen. U zult merken dat de vragen eenvoudig te beantwoorden

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Alle tools Leeftijd en Werk op www.leeftijdenwerk.be. Lieve De Lathouwer expertisecentrum Leeftijd en Werk

Alle tools Leeftijd en Werk op www.leeftijdenwerk.be. Lieve De Lathouwer expertisecentrum Leeftijd en Werk 0 Alle tools Leeftijd en Werk op www.leeftijdenwerk.be Lieve De Lathouwer expertisecentrum Leeftijd en Werk Studiedag Een loopbaanplan voor jong en oud georganiseerd door Diverscity ism Wivo 31 maart 2011,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

Bedrijfsgegevens. Bedrijf of organisatie. Adres. Gemeente en postcode. Land. Contactpersoon. Functie. E-mail. Telefoon.

Bedrijfsgegevens. Bedrijf of organisatie. Adres. Gemeente en postcode. Land. Contactpersoon. Functie. E-mail. Telefoon. Inleiding Vul de Company Health Check in om na te gaan hoe het gezondheidsbeleid binnen uw organisatie kan worden verbeterd! In 15 minuten komt u te weten in welke mate gezondheidsbevordering een rol speelt

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Template voor Event evaluatie geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie...1. 01 Inhoud (vaste sectie)...2

Template voor Event evaluatie geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie...1. 01 Inhoud (vaste sectie)...2 Template voor Event evaluatie geavanceerde uitgebreide versie Inhoudsopgave Hoofdsectie...1 01 Inhoud (vaste sectie)...2 02 Sprekers/ trainers/ organisatie (vaste sectie)...3 03 Organisatie (vaste sectie)...4

Nadere informatie

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt Absenteïsme beleid Inhoud 1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt 2. Maatregelen bij absenteïsme 3. Kosten van ziekteverzuim 4. Ziekteverzuim volgens de kenmerken van de werkgever 5. Ziekteverzuim

Nadere informatie

ENQUÊTE SOCIAAL OVERLEG

ENQUÊTE SOCIAAL OVERLEG ENQUÊTE SOCIAAL OVERLEG In oktober 2009 is een internet enquête gehouden bij de plaatselijke afgevaardigden over het verloop van het sociaal overleg, zoals dat aan de basis wordt ervaren. DE DEELNEMERS

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

Angst om je job te verliezen

Angst om je job te verliezen Angst om je job te verliezen Redactioneel onderzoek 3.483 Vlamingen Afname enquête 20nov 30 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Wie ondervraagd? Aantal % Aantal % Heb je momenteel betaald

Nadere informatie