Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire"

Transcriptie

1 Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

2 1 RESPONDENTNUMMER In te vullen door de interviewer. Dit nummer wordt alleen gebruikt om de gegevens uit deze vragenlijst samen te voegen met die uit het mondelinge gedeelte en wordt nadien vernietigd. Datum van afgifte:.. Geachte mevrouw, mijnheer, SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST U heeft meegewerkt aan een interview met vragen over waarden en opvattingen die leven onder de Vlaamse bevolking. Wij willen u daarvoor nogmaals hartelijk danken. Om het mondelinge interview niet nog langer te maken, willen wij u vragen om nog enkele vragen schriftelijk te beantwoorden. Het is de bedoeling dat u de vragen zelf, zonder hulp van anderen, beantwoordt. U heeft immers ook al meegewerkt aan het mondelinge interview. De vragenlijst is eenvoudig in te vullen. Mogen wij u vriendelijk verzoeken alle vragen te beantwoorden. Bij de meeste vragen is het voldoende het cijfer van uw keuze te omcirkelen. De volgende voorbeelden maken dit duidelijk. Voorbeeld 1: Met de vakantie die voor de deur staat, heeft u misschien al beslist waar u naar toe trekt. Het kan natuurlijk ook zijn dat u gewoon thuisblijft. De verschillende mogelijkheden staan hieronder opgesomd. Omcirkel het voor u best passende antwoord. Voorbeeld 2: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? Een enkel antwoord per bewering eens Ik blijf deze vakantie gewoon thuis 1 Ik breng mijn vakantie door in het binnenland 2 Ik breng mijn vakantie door in het buitenland 3 Ik heb nog niet beslist 4 Eens Niet eens en niet oneens Oneens oneens Ploeg A is beter dan ploeg B Ploeg B is beter dan ploeg C Mogen wij u vragen de ingevulde vragenlijst binnen de week terug te sturen. U kan hiervoor de witte omslag gebruiken. Op deze omslag is reeds het adres van de administratie Planning en Statistiek aangebracht. Postzegels kleven hoeft niet meer. Tot slot willen wij u nogmaals bijzonder danken voor uw medewerking. Zonder u is dit onderzoek niet mogelijk.

3 2

4 3 1. In welk jaar en welke maand bent u geboren? maand jaar 2. U bent: Man 1 Vrouw 2 Eerst volgen een aantal vragen over het interview dat door de interviewer werd afgenomen. Daarna volgt een reeks vragen over vrouwen. 3. Hoe aangenaam of onaangenaam vond u in het algemeen het interview waaraan u hebt meegewerkt? Zeer aangename ervaring 1 Aangename ervaring 2 Noch aangename, noch onaangename ervaring 3 Onaangename ervaring 4 Zeer onaangename ervaring 5 Weet niet 7 4a. Hoe beoordeelt u de wijze waarop de interviewer het interview heeft afgenomen? Zeer slecht 1 Slecht 2 Niet slecht maar ook niet goed 3 Goed 4 Zeer goed 5 Geen mening 7 4b. U kunt hier bedenkingen of commentaar neerschrijven over de wijze waarop de interviewer het interview heeft afgenomen: 5. In het algemeen genomen, vindt u dat de onderzoekers door het interview waaraan u hebt meegewerkt, een nauwkeurig of een onnauwkeurig beeld hebben bekomen van uw mening over de bevraagde onderwerpen? Zeer onnauwkeurig 1 Onnauwkeurig 2 Niet nauwkeurig maar ook niet onnauwkeurig 3 Nauwkeurig 4 Zeer nauwkeurig 5

5 4 6. Sommige mensen twijfelen om mee te werken aan een dergelijk onderzoek, anderen daarentegen twijfelen niet. In welke mate hebt u getwijfeld om mee te werken? Ik heb niet getwijfeld 1 Ik heb een beetje getwijfeld 2 Ik heb sterk getwijfeld 3 7. Hoe vaak bent u sinds september vorig jaar (2001), persoonlijk gecontacteerd geweest om mee te werken aan een interview? Dit contact kan zowel gebeurd zijn per telefoon, per brief, persoonlijk of via internet. Aantal keer:.. 8. Soms gebeurt het wel eens dat mensen worden gevraagd mee te werken aan een onderzoek, terwijl het uiteindelijk om een verkooptruc blijkt te gaan. Dit kan zowel gebeuren per telefoon, per brief, persoonlijk of via internet. Hoe vaak is dit gebeurd sinds september vorig jaar (2001)? Aantal keer:.. 9. In onderstaande tabel staan een aantal beweringen over het soort onderzoek waaraan u hebt meegewerkt. Kunt u per bewering over dit soort onderzoek aanduiden in welke mate u het (helemaal) eens of niet (helemaal) eens bent? ÉÉN ENKEL ANTWOORD PER BEWERING 1. Dergelijke onderzoeken zijn voor de mensen die eraan meewerken een verspilling van hun tijd. 2. Via dergelijk onderzoek kan men zijn mening kenbaar maken. 3. De resultaten van dergelijk onderzoek zijn bruikbaar om beleidsbeslissingen te nemen. 4. Het beantwoorden van de vragen van een dergelijk onderzoek, vraagt een serieuze inspanning. 5. Diegenen die meewerken aan dergelijke onderzoeken doen meestal hun best om naar waarheid te antwoorden. 6. Door deel te nemen aan een dergelijk interview dient men zijn eigenbelang. 7. Dergelijk onderzoek is een inbreuk op de privacy van de mensen. 8. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om mee te werken aan dergelijke onderzoeken. 9. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn meestal juist. 10. Mensen zouden moeten betaald worden om mee te werken aan een dergelijk interview. eens Eens Niet eens en niet oneens Oneens oneens Weet niet

6 5 11. De antwoorden die men tijdens een dergelijk interview geeft, worden nooit misbruikt. 12. Met dergelijke onderzoeken krijgt de overheid een goed beeld van wat er leeft bij de bevolking. eens Eens Niet eens en niet oneens Oneens oneens Weet niet Tot zover de vragen over het interview. In een tweede deel willen we enkele vragen stellen over de manvrouw verhoudingen in onze huidige samenleving en enkele vragen over de combinatie arbeid en gezin. Wij vragen uiteraard dat iedereen, ongeacht of men man of vrouw is, deze vragen zou willen beantwoorden. 10. In welke mate gaat u al of niet met de volgende uitspraken? a) Een buitenshuis werkende moeder kan haar kinderen evenveel warmte en geborgenheid geven als een moeder die niet buitenshuis werkt. b) Het is waarschijnlijk dat een peuter lijdt onder het feit dat zijn/haar moeder buitenshuis werkt. c) Al bij al lijdt het gezinsleven eronder wanneer de vrouw een voltijdse baan heeft. d) Een baan is OK, maar de meeste vrouwen willen eigenlijk een huis en kinderen. e) Het werk van een huisvrouw is even bevredigend als een betaalde baan. f) Een baan hebben is voor een vrouw de beste manier om zelfstandig te zijn. g) Zowel de man als de vrouw moeten bijdragen tot het inkomen van het gezin. h) De taak van de man bestaat erin geld te verdienen; die van de vrouw om voor het huis en het gezin te zorgen. i) Mannen zouden een groter deel van het huishoudelijk werk moeten doen dan nu het geval is. j) Mannen zouden een groter deel van de zorg voor de kinderen op zich moeten nemen dan nu het geval is. Akkoord Noch noch niet Niet niet Geen mening

7 6 11. Vindt u dat vrouwen in de volgende omstandigheden voltijds, deeltijds of helemaal niet buitenshuis zouden moeten werken? a) Na het huwelijk en vóór er kinderen zijn. b) Wanneer een van de kinderen de leerplichtige leeftijd nog niet heeft bereikt. c) Nadat het jongste kind naar school gaat. d) Nadat de kinderen het huis uit zijn. Voltijds werken Deeltijds werken Thuisblijven Geen mening In welke mate gaat u al of niet met de volgende uitspraken? a) Gehuwde mensen zijn doorgaans gelukkiger dan ongehuwde. b) Een slecht huwelijk is beter dan helemaal geen huwelijk. c) Mensen die kinderen willen, zouden moeten trouwen. d) Eén ouder alleen kan een kind even goed opvoeden als twee ouders samen. e) Het is geen probleem als een koppel samenwoont zonder de bedoeling om te trouwen. f) Het is een goed idee dat een koppel dat wil trouwen eerst ongehuwd samenwoont. g) Een echtscheiding is gewoonlijk de beste oplossing als een koppel de problemen in zijn huwelijk niet kan oplossen. Akkoord Noch noch niet Niet niet Geen mening

8 7 13. In welke mate gaat u al of niet met de volgende uitspraken? a) Kinderen zien opgroeien is de grootste vreugde in het leven. b) Mensen die nooit kinderen hebben gehad, leiden een leeg leven. c) Buitenshuis werkende vrouwen moeten betaald zwangerschapsverlof krijgen als ze een baby hebben. d) Gezinnen moeten financiële voordelen krijgen voor kinderzorg als beide ouders werken. Akkoord Noch noch niet Niet niet Geen mening 14. GELIEVE DE VOLGENDE VRAGEN TE BEANTWOORDEN ALS U OP DIT OGENBLIK MET UW ECHTGENO(O)T(E) OF PARTNER SAMENWOONT. ALS U OP DIT OGENBLIK NIET SAMENWOONT, GA NAAR VRAAG 22. Hoe organiseren u en uw echtgeno(o)t(e)/partner het inkomen dat één van u of dat u beide ontvangt? Kies de antwoordmogelijkheid die het best aan uw situatie beantwoordt. Ik beheer al het geld en geef mijn echtgeno(o)t(e)/partner zijn/haar deel 1 Mijn echtgeno(o)t(e)/partner beheert al het geld en geeft mij mijn deel 2 We leggen al het geld samen en nemen wat we nodig hebben 3 We leggen een deel van het geld samen en houden de rest apart 4 We houden elk ons geld apart Wie neemt in uw huishouden de volgende taken op zich? Altijd ik Gewoonlijk ik Ongeveer evenveel of beiden samen Gewoonlijk mijn echtgen(o)t(e) / partner Altijd mijn echtgeno(o)t(e) / partner Wordt door een derde persoon gedaan a) De was doen b) Kleine herstellingen in en rond het huis uitvoeren c) Voor zieke gezinsleden zorgen d) Naar de kruidenier gaan e) Poetsen in huis f) Eten klaarmaken Geen mening

9 8 16a. Hoeveel uren per week spendeert uzelf gemiddeld aan huishoudelijke taken zonder het zorgen voor de kinderen en vrijetijdsbesteding? uren per week. 16b. En hoe zit het met uw echtgeno(o)t(e) / partner? Hoeveel uren per week spendeert hij/zij gemiddeld aan huishoudelijke taken zonder het zorgen voor de kinderen en de vrijetijdsbesteding?. uren per week. 17. Welke van de volgende uitspraken past het best bij de verdeling van de huishoudelijke taken tussen u en uw echtgeno(o)t(e)/partner? Ik doe veel meer dan mijn deel in het huishouden 1 Ik doe iets meer dan mijn deel in het huishouden 2 Ik doe ongeveer mijn deel in het huishouden 3 Ik doe iets minder dan mijn deel in het huishouden 4 Ik doe veel minder dan mijn deel in het huishouden Hoe vaak zijn u en uw echtgeno(o)t(e)/partner het oneens over de verdeling van het huishoudelijk werk? Verscheidene malen per week 1 Verscheidene malen per maand 2 Verscheidene malen per jaar 3 Minder vaak / zelden 4 Nooit 5 Geen mening Wie neemt/nam er normaal de beslissingen over hoe uw kinderen moeten/moesten worden opgevoed? Meestal ik 1 Meestal mijn echtgeno(o)t(e)/partner 2 Soms ik / soms mijn echtgeno(o)t(e)/partner 3 We beslissen/beslisten samen 4 Iemand anders 5 Niet van toepassing / geen kinderen 9

10 9 20. Wanneer u en uw echtgeno(o)t(e)/partner beslissingen nemen over de volgende zaken, wie heeft er dan het laatste woord? a) Kiezen van gezamenlijke weekendactiviteiten. b) Belangrijke aankopen voor het huis doen. Meestal ik Meestal mijn echtgeno(o)t(e) / partner Soms ik / soms mijn echtgeno(o)t(e) / partner We beslissen samen Iemand anders Als u alle bronnen van inkomsten beschouwt, wie heeft er het hoogste inkomen: u of uw echtgeno(o)t(e)/partner? Mijn echtgeno(o)t(e)/partner heeft geen inkomen 1 Ik heb een veel hoger inkomen 2 Ik heb een hoger inkomen 3 We hebben ongeveer hetzelfde inkomen 4 Mijn echtgeno(o)t(e) / partner heeft een hoger inkomen 5 Mijn echtgeno(o)t(e) / partner heeft een veel hoger inkomen 6 Ik heb geen inkomen 7 Weet het niet In welke mate gaat u al of niet met de volgende uitspraken? a) Er zijn zoveel dingen te doen in huis, vaak heb ik geen tijd genoeg om alles te doen. b) Mijn leven thuis is zelden stresserend. c) Er zijn zoveel dingen te doen op het werk, vaak heb ik geen tijd genoeg om alles te doen. d) Mijn werk is zelden stresserend. Akkoord Noch noch niet Niet niet Geen mening Geen job 9 9

11 Hoe vaak zijn elk van de volgende zaken in de afgelopen drie maanden met u gebeurd? a) Toen ik van het werk thuiskwam, was ik te moe om de noodzakelijke huishoudelijke taken te doen. b) Het was moeilijk voor mij om mijn huishoudelijke verplichtingen te vervullen door de tijd die ik op het werk doorbreng. c) Ik kwam te moe op het werk aan om goed te presteren wegens de huishoudelijke taken die ik had gedaan. d) Het was moeilijk om mij op het werk te concentreren wegens mijn huishoudelijke verplichtingen. Meerdere malen per week Meerdere malen per maand Een- of tweemaal Nooit Niet van toepassing / geen job Als u uw leven in het algemeen bekijkt, hoe gelukkig of ongelukkig zou u zeggen dat u over het geheel genomen bent? Uitermate gelukkig 1 Zeer gelukkig 2 Eerder gelukkig 3 Noch gelukkig noch ongelukkig 4 Eerder ongelukkig 5 Zeer ongelukkig 6 Uitermate ongelukkig 7 Geen mening Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met uw (hoofd)job? Uitermate tevreden 1 Zeer tevreden 2 Eerder tevreden 3 Noch tevreden noch ontevreden 4 Eerder ontevreden 5 Zeer ontevreden 6 Uitermate ontevreden 7 Geen mening 8 Niet van toepassing / geen job 9

12 Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met uw gezinsleven? Uitermate tevreden 1 Zeer tevreden 2 Eerder tevreden 3 Noch tevreden noch ontevreden 4 Eerder ontevreden 5 Zeer ontevreden 6 Uitermate ontevreden 7 Geen mening Heeft uw moeder ooit één jaar lang een betaalde baan gehad, na uw geboorte en vóór u 14 jaar oud was? Ja, ze heeft een betaalde baan gehad 1 Neen 2 Weet het niet GELIEVE DEZE VRAAG TE BEANTWOORDEN ALS U OOIT KINDEREN HEEFT GEHAD. INDIEN U NOOIT KINDEREN HEEFT GEHAD, GA DOOR NAAR VRAAG 30. Heeft u voltijds, deeltijds of helemaal niet buitenshuis gewerkt? b) Toen een kind nog niet de leerplichtige leeftijd had bereikt c) Nadat het jongste kind naar school ging d) Nadat de kinderen het huis uit waren Wat met uw echtgeno(o)t(e)/partner toen? Werkte hij/zij voltijds, deeltijds of helemaal niet buitenshuis? Voltijds Deeltijds Thuisgebleven Niet van gewerkt gewerkt toepassing a) Na uw huwelijk en vóór u kinderen had Voltijds Deeltijds Thuisgebleven Niet van gewerkt gewerkt toepassing a) Na uw huwelijk en vóór u kinderen had b) Toen een kind nog niet de leerplichtige leeftijd had bereikt c) Nadat het jongste kind naar school ging d) Nadat de kinderen het huis uit waren

13 Vindt u dat vrouwen voltijds, deeltijds of helemaal niet buitenshuis zouden moeten werken als het koppel nog geen kinderen heeft? Voltijds werken 1 Deeltijds werken 2 Thuisblijven 3 Geen mening 8 HOE TERUGBEZORGEN? Gelieve deze vragenlijst na het invullen zo snel mogelijk terug te bezorgen. U doet dit door de vragenlijst terug in de witte omslag te steken en op de POST te doen. U hoeft geen postzegels meer te kleven. BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!

Belgium ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Dutch)

Belgium ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Dutch) Belgium ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Dutch) Internationaal Sociaal Survey Programma ISSP België - Vlaanderen/Brussel Studiedienst van de Vlaamse Regering http://www.issp.org http://www.vlaanderen.be/svr

Nadere informatie

Dyadic Adjustment Scale (DAS)

Dyadic Adjustment Scale (DAS) Dyadic Adjustment Scale (DAS) DAS De meeste personen hebben wel eens onenigheden in hun relatie. Zou u zo vriendelijk willen zijn om voor de hieronder volgen de lijst van items te willen aanduiden in welke

Nadere informatie

INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1. ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2. Lijkt heel erg veel op mij. Lijkt op mij.

INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1. ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2. Lijkt heel erg veel op mij. Lijkt op mij. INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1. ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2 GF1 ALLEEN VOOR MANNEN KAART A. Hieronder beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed

Nadere informatie

"50+ in Europa" Onderzoek naar Gezondheid, Ouder worden en Pensionering in Europa

50+ in Europa Onderzoek naar Gezondheid, Ouder worden en Pensionering in Europa Household- ID Person- ID 2 4 0 4 2 Interview Datum: Interviewer ID: Voornaam Respondent: "50+ in Europa" nderzoek naar Gezondheid, uder worden en Pensionering in Europa 2006 Zelf in te vullen vragenlijst

Nadere informatie

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002)

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER Interviewernummer : INTCODE WZARCH INDID Module INTIMITEIT (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) Personen geboren vóór 1986. Betreft persoonnummer : P09PLINE (zie

Nadere informatie

1 Man... jaar 2 Vrouw. 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl...

1 Man... jaar 2 Vrouw. 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl... BIJLAGE 1 Enquête werknemers I PERSOONLIJKE GEGEVENS 1. Geslacht: 2. Leeftijd: 1 Man... jaar 2 Vrouw 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl...

Nadere informatie

Vragenlijst Uw mening over gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Vragenlijst Uw mening over gelijkheid tussen mannen en vrouwen Vragenlijst Uw mening over gelijkheid tussen mannen en vrouwen Deze vragenlijst is bestemd voor: «AANHEF1» «VOORNM» «ACHTERNM» Geboren op: «P_GEBDAT» Panelnr: «HHNR» 1 2 HOE MOET U DEZE VRAGENLIJST INVULLEN?

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

Enquête Welzijn op het werk

Enquête Welzijn op het werk Ten geleide In opdracht van het Sociaal Fonds nemen wij deze vragenlijst bij u af. Hij gaat over allerlei thema s die te maken hebben met de arbeid die u verricht. Met deze vragenlijst willen wij komen

Nadere informatie

"50+ in Europe" Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa. Zelf in te vullen vragenlijst

50+ in Europe Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa. Zelf in te vullen vragenlijst Huishouden ID 1 4 0 0 Persoon ID Datum interview : Interviewer ID: Voornaam respondent: Volgnummer: "50+ in Europe" Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa 2006 Zelf in te vullen

Nadere informatie

General information of the questionnaire

General information of the questionnaire General information of the questionnaire Name questionnaire: Adult Temperament Questionnaire Original author: Rothbart, Ahadi, & Evans Translated by: Hartmann & Rothbart Date version: 2001 Language: Nederlands

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

MACTAR Baseline. 1. Hoe was de afgelopen week uw algemene gezondheid? Vond u deze: 1. Heel goed 2. Vrij goed 3. Niet zo goed antw.

MACTAR Baseline. 1. Hoe was de afgelopen week uw algemene gezondheid? Vond u deze: 1. Heel goed 2. Vrij goed 3. Niet zo goed antw. MACTAR Baseline Interviewer: Lees eerst de vraag voor en lees daarna alle antwoord-categorieën voor. Geef vervolgens de patiënt de gelegenheid om spontaan te reageren. Vul het nummer van het gegeven antwoord

Nadere informatie

Huishoudenvragenlijst

Huishoudenvragenlijst ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG HASSELT- GENK Huishoudenvragenlijst in te vullen door het gezinshoofd of de partner van het gezinshoofd In deze vragenlijst vragen we naar een aantal gegevens over uw. De

Nadere informatie

Vragenlijst. Welzijn en stress bij zelfstandige ondernemers

Vragenlijst. Welzijn en stress bij zelfstandige ondernemers Vragenlijst Welzijn en stress bij zelfstandige ondernemers Onderzoek 2010 Belangrijke informatie vooraf Wie moet de vragenlijst invullen? De persoon aan wie de vragenlijst is geadresseerd. De naam van

Nadere informatie

Cliënten aan het woord

Cliënten aan het woord Cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Versie Wonen Naam cliënt : Woning cliënt : Datum : Je ontvangt deze vragenlijst omdat we graag willen weten hoe je het wonen

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

Herstel na ziekteverzuim en werkhervatting

Herstel na ziekteverzuim en werkhervatting Vragenlijst Herstel na ziekteverzuim en werkhervatting Leidinggevenden Respondentnummer: Datum versturen: - - 2012 Datum ontvangen: - - 2012 Vragenlijst - Leidinggevenden versie 26-10-2010 KvB 1 Introductie

Nadere informatie

Vragenlijsten. Instructies: De volgende 11 vragen gaan over uw standpunten t.a.v. uw algemene gezondheid.

Vragenlijsten. Instructies: De volgende 11 vragen gaan over uw standpunten t.a.v. uw algemene gezondheid. Vragenlijsten VIPER-nummer: Geboortedatum: d d m m m j j j j Datum van vandaag: d d m m j j j j Postcode: (alleen cijfers) Geslacht: Vrouw/Man Instructies: De volgende 11 vragen gaan over uw standpunten

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Demografische evoluties in Vlaamse gezinnen vanaf 1970

Demografische evoluties in Vlaamse gezinnen vanaf 1970 Demografische evoluties in Vlaamse gezinnen vanaf 197 Edith Lodewijckx Departement Kanselarij en Bestuur, Studiedienst Vlaamse Regering 1 Vijftig jaar evolutie van huishoudens in Vlaanderen: 197-22. Edith

Nadere informatie

Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen

Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen Bevindingen uit het Belgische tijdsbudgetonderzoek Glorieux, I. en J. Vandeweyer (2002), Tijdsbestedingsonderzoek 1999 Deel A: naar gewest, leeftijd, context

Nadere informatie

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) VRAGENLIJST Geachte Mevrouw, Mijnheer, Deze vragenlijst is eenvoudig in te vullen. Mogen wij u vriendelijk verzoeken

Nadere informatie

Huishoudenvragenlijst

Huishoudenvragenlijst ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT (Aalst en Mechelen) Huishoudenvragenlijst in te vullen door het gezinshoofd of de partner van het gezinshoofd In deze vragenlijst vragen we naar een aantal

Nadere informatie

Arbeid. 1. Vrijwilligerswerk. 2. Huishoudelijk werk. 3. Zorgarbeid

Arbeid. 1. Vrijwilligerswerk. 2. Huishoudelijk werk. 3. Zorgarbeid Arbeid Arbeid kunnen we indelen in twee verschillende soorten: betaalde en onbetaalde arbeid. Betaalde arbeid is werk waarvoor een vergoeding (loon) wordt betaald. Deze betaling ontbreekt bij onbetaalde

Nadere informatie

irgl INVLOED VAN REUMA OP GEZONDHEID EN LEEFWIJZE ZELFBEOORDELINGSLIJST C.J.A.E. HUISKES F.W. KRAAIMAAT J.W.J. BIJLSMA

irgl INVLOED VAN REUMA OP GEZONDHEID EN LEEFWIJZE ZELFBEOORDELINGSLIJST C.J.A.E. HUISKES F.W. KRAAIMAAT J.W.J. BIJLSMA irgl INVLOED VAN REUMA OP GEZONDHEID EN LEEFWIJZE ZELFBEOORDELINGSLIJST C.J.A.E. HUISKES F.W. KRAAIMAAT J.W.J. BIJLSMA COPYRIGHT 1990, 2004 Afdeling Medische Psychologie, Universitair Medisch Centrum,

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief Ander antwoord :

1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief Ander antwoord : Onderzoek naar het opnamebeleid 1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief 2. a. Wordt er gewerkt met een antwoordapparaat

Nadere informatie

"50+ in Europa" Onderzoek naar Gezondheid, Ouder worden en Pensionering in Europa

50+ in Europa Onderzoek naar Gezondheid, Ouder worden en Pensionering in Europa Household- ID Person- ID 2 4 0 4 2 Interview Datum: Interviewer ID: Voornaam Respondent: "50+ in Europa" Onderzoek naar Gezondheid, Ouder worden en Pensionering in Europa 2006 Zelf in te vullen vragenlijst

Nadere informatie

Op 28 januari 2016 was de enquête door 939 zelfstandigen ingevuld, waaronder 324 mannen en 615 vrouwen. ROFIEL VAN DE RESPONDENTEN

Op 28 januari 2016 was de enquête door 939 zelfstandigen ingevuld, waaronder 324 mannen en 615 vrouwen. ROFIEL VAN DE RESPONDENTEN Juli 2016 56% van de zelfstandigen besteedt meer dan 50 uur per week aan de eigen zaak. Er is een groot verschil tussen mannen en vrouwen. 55% van de mannelijke zelfstandigen geeft aan dat zijn partner

Nadere informatie

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: /

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: / FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Tel.: 0800 98 799 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u) Fax: 02 509 81 85 E-mail: via het contactformulier op www.handicap.fgov.be Brussel,

Nadere informatie

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder?

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bij de start als onthaalouder koos je om één of meerdere redenen voor deze job. Dit bepaalt mee wat voor jou belangrijk is in de job.

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch) P 2 2 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers With support from the European Union Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers De gemeente Amsterdam werkt mee aan een onderzoek van de Europese Unie naar de gevolgen van vergrijzing. Een van

Nadere informatie

ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE

ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE Centraal Bureau voor de Statistiek Kaya Gobernador Debrot 41 Bonaire ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE Adres-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ONDERZOEK IN DE WIJK DE STRIJP Onderzoeksverantwoording Dongen, mei 2001 Ond.nr.: 3444.kvdr/mv Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. De steekproef

Nadere informatie

Onze cliënten aan het woord

Onze cliënten aan het woord Onze cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Naam cliënt : Naam invuller vragenlijst : Woning cliënt : Datum : 1 Toelichting Inleiding Naam instelling wil graag

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen.

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen. SCP 9037702384 - Hoe het werkt met kinderen Bijlage Vragenlijst 2-1 INLEIDING Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van

Nadere informatie

Mevrouw, mijnheer, Wij garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons bezorgt en uw antwoorden zullen strikt anoniem worden behandeld.

Mevrouw, mijnheer, Wij garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons bezorgt en uw antwoorden zullen strikt anoniem worden behandeld. Referentie : 2009-01 Datum : 23 janvier 2009 Contact : Janaina Costa Tel : 02/ 524 98 52 Mail : janaina.costa@health.fgov.be Mevrouw, mijnheer, De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Beste, Geef uw naam en voornaam Schrijf eerst uw naam en vervolgens uw voornaam.

Beste, Geef uw naam en voornaam Schrijf eerst uw naam en vervolgens uw voornaam. Beste, Er wordt u gevraagd om deze vragenlijst zo correct mogelijk in te vullen en op te sturen, zo dat de informatie vóór de bij u geplande onderzoeksdatum in ons bezit is. Vul deze vragenlijst zo nauwkeurig

Nadere informatie

4. In uw dagelijks leven (bijvoorbeeld bij het uit bed stappen, douchen, aankleden) voelt u dan:

4. In uw dagelijks leven (bijvoorbeeld bij het uit bed stappen, douchen, aankleden) voelt u dan: IN TE VULLEN 3 MAANDEN NA DE OPERATIE CarolinasComfortScale Beantwoord alstublieft ALLE vragen voor elk van de 8 activiteiten. Gebruik nvt (niet van toepassing) als u een activiteit niet verricht. Omcirkel

Nadere informatie

COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen

COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen 07.03.2017 Commissie Welzijn arbeidsmarkt Terminologie buitenlandse herkomst : personen die legaal en langdurig in België verblijven, en die bij hun geboorte

Nadere informatie

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>,

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>, Amsterdam, Geachte , In samenwerking met de Radboud Universiteit voeren wij dit najaar een groot onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking getiteld

Nadere informatie

General information of the questionnaire

General information of the questionnaire General information of the questionnaire Name questionnaire: Comprehensive Quality of Life Scale - Kinderen Original author: Cummins Translated by: unknown Date version: 1997 Language: Dutch Waar woon

Nadere informatie

Persoonlijk langskomen Telefoon Fax Brief Ander antwoord :

Persoonlijk langskomen Telefoon Fax  Brief Ander antwoord : Onderzoek naar het opnamebeleid 1. Hoe kan iemand jouw dienst contacteren voor informatie over opvang? Meerdere antwoorden mogelijk Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief 2. a. Wordt er gewerkt

Nadere informatie

Cliënten aan het woord

Cliënten aan het woord Cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Versie Wonen Naam cliënt : Woning cliënt : Datum : Je ontvangt deze vragenlijst omdat we graag willen weten hoe je het wonen

Nadere informatie

Kinderen 6 t/m 11 jaar (Interviewer Format)

Kinderen 6 t/m 11 jaar (Interviewer Format) Kinderen 6 t/m 11 jaar (Interviewer Format) CYSTIC FIBROSIS QUESTIONNAIRE-REVISED (MUCOVISCIDOSE VRAGENLIJST) Deze vragenlijst is opgesteld voor gebruik door een interviewer. Gebruik dit format alstublieft

Nadere informatie

Kinderen 6 t/m 11 jaar (Interviewer Format)

Kinderen 6 t/m 11 jaar (Interviewer Format) Kinderen 6 t/m 11 jaar (Interviewer Format) CYSTIC FIBROSIS QUESTIONNAIRE-REVISED (MUCOVISCIDOSE VRAGENLIJST) Deze vragenlijst is opgesteld voor gebruik door een interviewer. Gebruik dit format alstublieft

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2008 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

Zelf in te vullen vragenlijst

Zelf in te vullen vragenlijst Household-ID 1 4 0 4 2 0 0 Person-ID Interview datum: Interviewer s ID: Voorletters van de respondent 50+ in Europa Zelf in te vullen vragenlijst 1 Hoe deze vragenlijst IN TE VULLEN? De ste van de volgende

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

4. Profiel van de respondenten.

4. Profiel van de respondenten. 23 4. Profiel van de respondenten. 4.1 Geslacht : Hoeveel mannen en vrouwen hebben de vragenlijst ingevuld? Aantal deelnemers die geantwoord hebben. 163 vrouwen 132 mannen 163 vrouwen hebben effectief

Nadere informatie

De dagdagelijkse puzzel van arbeid en gezin gezien door de ogen van de kinderen

De dagdagelijkse puzzel van arbeid en gezin gezien door de ogen van de kinderen De dagdagelijkse puzzel van arbeid en gezin gezien door de ogen van de kinderen Simonne Vandewaerde Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de impact van het gezin op de rolverdeling bij de kinderen

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

24 december Onderzoek onder klanten voedselbank

24 december Onderzoek onder klanten voedselbank 24 december 2016 Onderzoek onder klanten voedselbank Onderzoek onder klanten voedselbank 24 december 2016 Over het onderzoek Het online onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het EenVandaag Opiniepanel

Nadere informatie

BIJZONDERE INSTRUCTIES

BIJZONDERE INSTRUCTIES Sociale Statistieken Eenheid «Enquête naar de Arbeidskrachten» Leuvenseweg 44-1000 Brussel DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN Speciale module werkorganisatie en arbeidstijdregelingen Tweede kwartaal

Nadere informatie

Vragenlijst Uw mening over gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Vragenlijst Uw mening over gelijkheid tussen mannen en vrouwen Vragenlijst Uw mening over gelijkheid tussen mannen en vrouwen Deze vragenlijst is bestemd voor: «AANHEF1» «VOORNM» «ACHTERNM» Geboren op: «P_GEBDAT» Panelnr: «HHNR» 1 2 HOE MOET U DEZE VRAGENLIJST INVULLEN?

Nadere informatie

U bent gevraagd om mee te doen aan het onderzoek Effect Thuisadministratie. Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse.

U bent gevraagd om mee te doen aan het onderzoek Effect Thuisadministratie. Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse. Informatie over het onderzoek Effect Thuisadministratie Begin ondersteuning Geachte heer/mevrouw, U bent gevraagd om mee te doen aan het onderzoek Effect Thuisadministratie. Wij willen u alvast bedanken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Huishoudnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN VRAGENLIJST HUISHOUDENS: In te vullen door het gezinshoofd Geachte Mevrouw, Geachte Heer, MET DIT ONDERZOEK WILLEN WE EEN BEELD KRIJGEN VAN HET

Nadere informatie

MANTELZORG IN VLAANDEREN

MANTELZORG IN VLAANDEREN MANTELZORG IN VLAANDEREN CBGS Vlaamse wetenschappelijke instelling Markiesstraat 1 1000 Brussel In de loop van 2003 organiseerde het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie een onderzoek rond het thema

Nadere informatie

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER 2 Vragenlijst De verwerking van deze vragenlijst gebeurt volledig anoniem. Deel 1 gaat over de communicatie van het bedrijf

Nadere informatie

Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 Samenleving De nieuwe vaders Niveau 3

Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 Samenleving De nieuwe vaders Niveau 3 Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 De nieuwe vaders Vroeger vormden vader en moeder met de kinderen een gezin. Vandaag is dat soms anders. Meer en meer ouders scheiden.

Nadere informatie

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25!

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! 1 Informatiebrief CONNECT-IN studie (De effecten van CenteringPregnancy in Nederland) NL44319.058.13 Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! Geachte mevrouw, Wij vragen u

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Vragenlijst Eigen Regie - versie voor mantelzorgers/ouders -

Vragenlijst Eigen Regie - versie voor mantelzorgers/ouders - Kenmerk bewoner:.. Datum: Vragenlijst Eigen Regie - versie voor mantelzorgers/ouders - De vragen in deze vragenlijst gaan over de eigen regie uw kind/naaste. Met eigen regie bedoelen we: het zoveel mogelijk

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van vrouwen rond de echtscheiding

Arbeidsparticipatie van vrouwen rond de echtscheiding Anne Marthe Bouman Ooit gescheiden moeders werken even vaak als gehuwd gebleven moeders, ongeacht of ze na de geboorte van hun jongste kind werkten of niet. De cijfers laten zien dat gescheiden moeders

Nadere informatie

Rapport Hulst Middelburg, december 2013

Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Han Schellekens Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

Vragenlijst Ouder. Scheiding in Vlaanderen Golf Deel 1

Vragenlijst Ouder. Scheiding in Vlaanderen Golf Deel 1 Vragenlijst Ouder Scheiding in Vlaanderen Golf 1 2009-2010 Deel 1 *Intro* Variabelen in A- en M-database die beschikbaar zijn vanuit CAPI en waarmee de vragenlijst gepersonaliseerd wordt AY99914 = MH99903

Nadere informatie

INCH trial Onderzoek naar Littekenbreukcorrecties

INCH trial Onderzoek naar Littekenbreukcorrecties Naam: Geb datum: INCH trial Onderzoek naar Littekenbreukcorrecties Onderzoek naar het verschil in effectiviteit tussen open en laparoscopische littekenbreukcorrecties. Patiënten Dagboek In te vullen vanaf

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

in ZICHT CHIRO IN 2020

in ZICHT CHIRO IN 2020 in ZICHT CHIRO IN 2020 Dag Chiroleiding Chirojeugd Vlaanderen telt maar liefst 960 Chirogroepen, van Adinkerke tot Zutendaal. Allemaal met hun eigen gewoontes en tradities, afdelingen en leiding. En wat

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

LIFESTYLE ASSESSMENT QUESTIONNAIRE FOR CHILDREN (LAQ-CP) VRAGENLIJST TER BEOORDELING VAN DE LEEFSTIJL VAN KINDEREN

LIFESTYLE ASSESSMENT QUESTIONNAIRE FOR CHILDREN (LAQ-CP) VRAGENLIJST TER BEOORDELING VAN DE LEEFSTIJL VAN KINDEREN LIFESTYLE ASSESSMENT QUESTIONNAIRE FOR CHILDREN (LAQ-CP) VRAGENLIJST TER BEOORDELING VAN DE LEEFSTIJL VAN KINDEREN Over deze vragenlijst en hoe u ons kunt helpen: We proberen gezinnen waarin gezorgd wordt

Nadere informatie

INLEIDING. Nee...-1 Ja...-2

INLEIDING. Nee...-1 Ja...-2 SCP 9037702384 - Hoe het werkt met kinderen Bijlage Vragenlijst 1-1 INLEIDING 1. Woont u samen met een partner? Nee...-1 Ja...-2 2. Heeft u een ex-partner die een deel van de zorg voor uw kind(eren) op

Nadere informatie

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 RIS141287D_27-OKT-2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

MASTERPROEF. Bereidheid van 55-plussers tot deelname aan valpreventie

MASTERPROEF. Bereidheid van 55-plussers tot deelname aan valpreventie MASTERPROEF Geachte collega Bereidheid van 55-plussers tot deelname aan valpreventie Mijn naam is Martine Agten en ik ben werkzaam als huisarts-in-opleiding in de praktijk van dr. Carlier, dr. Schreurs,

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Grote Moraalenquête 2009 Selectie alle vragen Selectiedatum 10-8-2009-25-9-2009 Onderzoeksresultaten - 22-09-2009 1. Hieronder staan zes zaken die mensen belangrijk kunnen vinden. Wilt u

Nadere informatie

Uitstekend... 1. Zeer goed... 2. Goed... 3. Matig... 4. Slecht... 5

Uitstekend... 1. Zeer goed... 2. Goed... 3. Matig... 4. Slecht... 5 SF-36 GEZONDHEIDSTOESTAND VRAGENLIJST INSTRUCTIE: Deze vragenlijst gaat over uw standpunten t.a.v. uw gezondheid. Met behulp van deze gegevens kan worden bijgehouden hoe u zich voelt en hoe goed u in staat

Nadere informatie

Werk en gezin: hoe willen Vlamingen dit combineren en hoe kan de overheid hen hierbij helpen?

Werk en gezin: hoe willen Vlamingen dit combineren en hoe kan de overheid hen hierbij helpen? Werk en gezin: hoe willen Vlamingen dit combineren en hoe kan de overheid hen hierbij helpen? Corijn, M. (2004). Vlamingen over het huwelijk en het ouderschap, zorg voor kinderen en ouderen en gewenste

Nadere informatie

Pijnkliniek AZ Klina. Dr. M. Dingens Dr. B. Ickx Dr. K. Lauwers

Pijnkliniek AZ Klina. Dr. M. Dingens Dr. B. Ickx Dr. K. Lauwers Dr. M. Dingens Dr. B. Ickx Dr. K. Lauwers Pijnkliniek AZ Klina Augustijnslei 100 2930 Brasschaat Secretariaat Pijnkliniek bereikbaar: elke werkdag tussen 9u en 13u en tussen 14u en 17u, behalve woensdagnamiddag,

Nadere informatie

Ambulante dienstverlening

Ambulante dienstverlening deze dienst werkt WMO PROOF z.o.z. Leekerweide Ambulante dienstverlening precies die ondersteuning die u nodig heeft www.leekerweide.nl Ambulante dienstverlening Inhoud Ambulante ondersteuning 4 Zorg voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen U moet op alle vragen die op u van toepassing zijn volledig en naar waarheid antwoorden. Als u dat niet doet, zal uw verzoek worden afgewezen.

Nadere informatie

Intake C O U N S E L L I N G. Biografische gegevens

Intake C O U N S E L L I N G. Biografische gegevens Intake C O U N S E L L I N G Biografische gegevens TOELICHTING BIJ HET INVULLEN De bedoeling van deze vragenlijst is om enige biografische gegevens te verzamelen, zodat wij samen met de mondelinge informatie

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Flanders (Belgium) ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Flanders (Belgium) ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Flanders (Belgium) ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire In te vullen door de interviewer: 1 NUMMER RESPONDENT - NUMMER INTERVIEWER Datum van afgifte / 0 / 0 7 Geachte mevrouw, Geachte heer,

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

Vragenlijst EMOP 2016

Vragenlijst EMOP 2016 Vragenlijst EMOP 2016 BA: Title on first screen Uw mening over emancipatie S1: Graag willen wij eerst van u weten welke van onderstaande woonsituaties het meest op u van toepassing is? [S] Slechts één

Nadere informatie

HOE MOET U DE VRAGENLIJST INVULLEN

HOE MOET U DE VRAGENLIJST INVULLEN PROMS Knie na operatie Zis nummer Datum van onderzoek / / HOE MOET U DE VRAGENLIJST INVULLEN Vult u de lijst op uw gemak in. Begin vooraan en werk de vragen één voor één door tot u klaar bent. Sla geen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Vragenlijst APS survey 2002 VRAGENLIJST REPONDENTNUMMER : INLEIDING : INTERVIEWERNUMMER : ENQ. : DE INLEIDING DIENT OM DE RESPONDENT

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie