Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire"

Transcriptie

1 Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

2 1 RESPONDENTNUMMER In te vullen door de interviewer. Dit nummer wordt alleen gebruikt om de gegevens uit deze vragenlijst samen te voegen met die uit het mondelinge gedeelte en wordt nadien vernietigd. Datum van afgifte:.. Geachte mevrouw, mijnheer, SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST U heeft meegewerkt aan een interview met vragen over waarden en opvattingen die leven onder de Vlaamse bevolking. Wij willen u daarvoor nogmaals hartelijk danken. Om het mondelinge interview niet nog langer te maken, willen wij u vragen om nog enkele vragen schriftelijk te beantwoorden. Het is de bedoeling dat u de vragen zelf, zonder hulp van anderen, beantwoordt. U heeft immers ook al meegewerkt aan het mondelinge interview. De vragenlijst is eenvoudig in te vullen. Mogen wij u vriendelijk verzoeken alle vragen te beantwoorden. Bij de meeste vragen is het voldoende het cijfer van uw keuze te omcirkelen. De volgende voorbeelden maken dit duidelijk. Voorbeeld 1: Met de vakantie die voor de deur staat, heeft u misschien al beslist waar u naar toe trekt. Het kan natuurlijk ook zijn dat u gewoon thuisblijft. De verschillende mogelijkheden staan hieronder opgesomd. Omcirkel het voor u best passende antwoord. Voorbeeld 2: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? Een enkel antwoord per bewering eens Ik blijf deze vakantie gewoon thuis 1 Ik breng mijn vakantie door in het binnenland 2 Ik breng mijn vakantie door in het buitenland 3 Ik heb nog niet beslist 4 Eens Niet eens en niet oneens Oneens oneens Ploeg A is beter dan ploeg B Ploeg B is beter dan ploeg C Mogen wij u vragen de ingevulde vragenlijst binnen de week terug te sturen. U kan hiervoor de witte omslag gebruiken. Op deze omslag is reeds het adres van de administratie Planning en Statistiek aangebracht. Postzegels kleven hoeft niet meer. Tot slot willen wij u nogmaals bijzonder danken voor uw medewerking. Zonder u is dit onderzoek niet mogelijk.

3 2

4 3 1. In welk jaar en welke maand bent u geboren? maand jaar 2. U bent: Man 1 Vrouw 2 Eerst volgen een aantal vragen over het interview dat door de interviewer werd afgenomen. Daarna volgt een reeks vragen over vrouwen. 3. Hoe aangenaam of onaangenaam vond u in het algemeen het interview waaraan u hebt meegewerkt? Zeer aangename ervaring 1 Aangename ervaring 2 Noch aangename, noch onaangename ervaring 3 Onaangename ervaring 4 Zeer onaangename ervaring 5 Weet niet 7 4a. Hoe beoordeelt u de wijze waarop de interviewer het interview heeft afgenomen? Zeer slecht 1 Slecht 2 Niet slecht maar ook niet goed 3 Goed 4 Zeer goed 5 Geen mening 7 4b. U kunt hier bedenkingen of commentaar neerschrijven over de wijze waarop de interviewer het interview heeft afgenomen: 5. In het algemeen genomen, vindt u dat de onderzoekers door het interview waaraan u hebt meegewerkt, een nauwkeurig of een onnauwkeurig beeld hebben bekomen van uw mening over de bevraagde onderwerpen? Zeer onnauwkeurig 1 Onnauwkeurig 2 Niet nauwkeurig maar ook niet onnauwkeurig 3 Nauwkeurig 4 Zeer nauwkeurig 5

5 4 6. Sommige mensen twijfelen om mee te werken aan een dergelijk onderzoek, anderen daarentegen twijfelen niet. In welke mate hebt u getwijfeld om mee te werken? Ik heb niet getwijfeld 1 Ik heb een beetje getwijfeld 2 Ik heb sterk getwijfeld 3 7. Hoe vaak bent u sinds september vorig jaar (2001), persoonlijk gecontacteerd geweest om mee te werken aan een interview? Dit contact kan zowel gebeurd zijn per telefoon, per brief, persoonlijk of via internet. Aantal keer:.. 8. Soms gebeurt het wel eens dat mensen worden gevraagd mee te werken aan een onderzoek, terwijl het uiteindelijk om een verkooptruc blijkt te gaan. Dit kan zowel gebeuren per telefoon, per brief, persoonlijk of via internet. Hoe vaak is dit gebeurd sinds september vorig jaar (2001)? Aantal keer:.. 9. In onderstaande tabel staan een aantal beweringen over het soort onderzoek waaraan u hebt meegewerkt. Kunt u per bewering over dit soort onderzoek aanduiden in welke mate u het (helemaal) eens of niet (helemaal) eens bent? ÉÉN ENKEL ANTWOORD PER BEWERING 1. Dergelijke onderzoeken zijn voor de mensen die eraan meewerken een verspilling van hun tijd. 2. Via dergelijk onderzoek kan men zijn mening kenbaar maken. 3. De resultaten van dergelijk onderzoek zijn bruikbaar om beleidsbeslissingen te nemen. 4. Het beantwoorden van de vragen van een dergelijk onderzoek, vraagt een serieuze inspanning. 5. Diegenen die meewerken aan dergelijke onderzoeken doen meestal hun best om naar waarheid te antwoorden. 6. Door deel te nemen aan een dergelijk interview dient men zijn eigenbelang. 7. Dergelijk onderzoek is een inbreuk op de privacy van de mensen. 8. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om mee te werken aan dergelijke onderzoeken. 9. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn meestal juist. 10. Mensen zouden moeten betaald worden om mee te werken aan een dergelijk interview. eens Eens Niet eens en niet oneens Oneens oneens Weet niet

6 5 11. De antwoorden die men tijdens een dergelijk interview geeft, worden nooit misbruikt. 12. Met dergelijke onderzoeken krijgt de overheid een goed beeld van wat er leeft bij de bevolking. eens Eens Niet eens en niet oneens Oneens oneens Weet niet Tot zover de vragen over het interview. In een tweede deel willen we enkele vragen stellen over de manvrouw verhoudingen in onze huidige samenleving en enkele vragen over de combinatie arbeid en gezin. Wij vragen uiteraard dat iedereen, ongeacht of men man of vrouw is, deze vragen zou willen beantwoorden. 10. In welke mate gaat u al of niet met de volgende uitspraken? a) Een buitenshuis werkende moeder kan haar kinderen evenveel warmte en geborgenheid geven als een moeder die niet buitenshuis werkt. b) Het is waarschijnlijk dat een peuter lijdt onder het feit dat zijn/haar moeder buitenshuis werkt. c) Al bij al lijdt het gezinsleven eronder wanneer de vrouw een voltijdse baan heeft. d) Een baan is OK, maar de meeste vrouwen willen eigenlijk een huis en kinderen. e) Het werk van een huisvrouw is even bevredigend als een betaalde baan. f) Een baan hebben is voor een vrouw de beste manier om zelfstandig te zijn. g) Zowel de man als de vrouw moeten bijdragen tot het inkomen van het gezin. h) De taak van de man bestaat erin geld te verdienen; die van de vrouw om voor het huis en het gezin te zorgen. i) Mannen zouden een groter deel van het huishoudelijk werk moeten doen dan nu het geval is. j) Mannen zouden een groter deel van de zorg voor de kinderen op zich moeten nemen dan nu het geval is. Akkoord Noch noch niet Niet niet Geen mening

7 6 11. Vindt u dat vrouwen in de volgende omstandigheden voltijds, deeltijds of helemaal niet buitenshuis zouden moeten werken? a) Na het huwelijk en vóór er kinderen zijn. b) Wanneer een van de kinderen de leerplichtige leeftijd nog niet heeft bereikt. c) Nadat het jongste kind naar school gaat. d) Nadat de kinderen het huis uit zijn. Voltijds werken Deeltijds werken Thuisblijven Geen mening In welke mate gaat u al of niet met de volgende uitspraken? a) Gehuwde mensen zijn doorgaans gelukkiger dan ongehuwde. b) Een slecht huwelijk is beter dan helemaal geen huwelijk. c) Mensen die kinderen willen, zouden moeten trouwen. d) Eén ouder alleen kan een kind even goed opvoeden als twee ouders samen. e) Het is geen probleem als een koppel samenwoont zonder de bedoeling om te trouwen. f) Het is een goed idee dat een koppel dat wil trouwen eerst ongehuwd samenwoont. g) Een echtscheiding is gewoonlijk de beste oplossing als een koppel de problemen in zijn huwelijk niet kan oplossen. Akkoord Noch noch niet Niet niet Geen mening

8 7 13. In welke mate gaat u al of niet met de volgende uitspraken? a) Kinderen zien opgroeien is de grootste vreugde in het leven. b) Mensen die nooit kinderen hebben gehad, leiden een leeg leven. c) Buitenshuis werkende vrouwen moeten betaald zwangerschapsverlof krijgen als ze een baby hebben. d) Gezinnen moeten financiële voordelen krijgen voor kinderzorg als beide ouders werken. Akkoord Noch noch niet Niet niet Geen mening 14. GELIEVE DE VOLGENDE VRAGEN TE BEANTWOORDEN ALS U OP DIT OGENBLIK MET UW ECHTGENO(O)T(E) OF PARTNER SAMENWOONT. ALS U OP DIT OGENBLIK NIET SAMENWOONT, GA NAAR VRAAG 22. Hoe organiseren u en uw echtgeno(o)t(e)/partner het inkomen dat één van u of dat u beide ontvangt? Kies de antwoordmogelijkheid die het best aan uw situatie beantwoordt. Ik beheer al het geld en geef mijn echtgeno(o)t(e)/partner zijn/haar deel 1 Mijn echtgeno(o)t(e)/partner beheert al het geld en geeft mij mijn deel 2 We leggen al het geld samen en nemen wat we nodig hebben 3 We leggen een deel van het geld samen en houden de rest apart 4 We houden elk ons geld apart Wie neemt in uw huishouden de volgende taken op zich? Altijd ik Gewoonlijk ik Ongeveer evenveel of beiden samen Gewoonlijk mijn echtgen(o)t(e) / partner Altijd mijn echtgeno(o)t(e) / partner Wordt door een derde persoon gedaan a) De was doen b) Kleine herstellingen in en rond het huis uitvoeren c) Voor zieke gezinsleden zorgen d) Naar de kruidenier gaan e) Poetsen in huis f) Eten klaarmaken Geen mening

9 8 16a. Hoeveel uren per week spendeert uzelf gemiddeld aan huishoudelijke taken zonder het zorgen voor de kinderen en vrijetijdsbesteding? uren per week. 16b. En hoe zit het met uw echtgeno(o)t(e) / partner? Hoeveel uren per week spendeert hij/zij gemiddeld aan huishoudelijke taken zonder het zorgen voor de kinderen en de vrijetijdsbesteding?. uren per week. 17. Welke van de volgende uitspraken past het best bij de verdeling van de huishoudelijke taken tussen u en uw echtgeno(o)t(e)/partner? Ik doe veel meer dan mijn deel in het huishouden 1 Ik doe iets meer dan mijn deel in het huishouden 2 Ik doe ongeveer mijn deel in het huishouden 3 Ik doe iets minder dan mijn deel in het huishouden 4 Ik doe veel minder dan mijn deel in het huishouden Hoe vaak zijn u en uw echtgeno(o)t(e)/partner het oneens over de verdeling van het huishoudelijk werk? Verscheidene malen per week 1 Verscheidene malen per maand 2 Verscheidene malen per jaar 3 Minder vaak / zelden 4 Nooit 5 Geen mening Wie neemt/nam er normaal de beslissingen over hoe uw kinderen moeten/moesten worden opgevoed? Meestal ik 1 Meestal mijn echtgeno(o)t(e)/partner 2 Soms ik / soms mijn echtgeno(o)t(e)/partner 3 We beslissen/beslisten samen 4 Iemand anders 5 Niet van toepassing / geen kinderen 9

10 9 20. Wanneer u en uw echtgeno(o)t(e)/partner beslissingen nemen over de volgende zaken, wie heeft er dan het laatste woord? a) Kiezen van gezamenlijke weekendactiviteiten. b) Belangrijke aankopen voor het huis doen. Meestal ik Meestal mijn echtgeno(o)t(e) / partner Soms ik / soms mijn echtgeno(o)t(e) / partner We beslissen samen Iemand anders Als u alle bronnen van inkomsten beschouwt, wie heeft er het hoogste inkomen: u of uw echtgeno(o)t(e)/partner? Mijn echtgeno(o)t(e)/partner heeft geen inkomen 1 Ik heb een veel hoger inkomen 2 Ik heb een hoger inkomen 3 We hebben ongeveer hetzelfde inkomen 4 Mijn echtgeno(o)t(e) / partner heeft een hoger inkomen 5 Mijn echtgeno(o)t(e) / partner heeft een veel hoger inkomen 6 Ik heb geen inkomen 7 Weet het niet In welke mate gaat u al of niet met de volgende uitspraken? a) Er zijn zoveel dingen te doen in huis, vaak heb ik geen tijd genoeg om alles te doen. b) Mijn leven thuis is zelden stresserend. c) Er zijn zoveel dingen te doen op het werk, vaak heb ik geen tijd genoeg om alles te doen. d) Mijn werk is zelden stresserend. Akkoord Noch noch niet Niet niet Geen mening Geen job 9 9

11 Hoe vaak zijn elk van de volgende zaken in de afgelopen drie maanden met u gebeurd? a) Toen ik van het werk thuiskwam, was ik te moe om de noodzakelijke huishoudelijke taken te doen. b) Het was moeilijk voor mij om mijn huishoudelijke verplichtingen te vervullen door de tijd die ik op het werk doorbreng. c) Ik kwam te moe op het werk aan om goed te presteren wegens de huishoudelijke taken die ik had gedaan. d) Het was moeilijk om mij op het werk te concentreren wegens mijn huishoudelijke verplichtingen. Meerdere malen per week Meerdere malen per maand Een- of tweemaal Nooit Niet van toepassing / geen job Als u uw leven in het algemeen bekijkt, hoe gelukkig of ongelukkig zou u zeggen dat u over het geheel genomen bent? Uitermate gelukkig 1 Zeer gelukkig 2 Eerder gelukkig 3 Noch gelukkig noch ongelukkig 4 Eerder ongelukkig 5 Zeer ongelukkig 6 Uitermate ongelukkig 7 Geen mening Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met uw (hoofd)job? Uitermate tevreden 1 Zeer tevreden 2 Eerder tevreden 3 Noch tevreden noch ontevreden 4 Eerder ontevreden 5 Zeer ontevreden 6 Uitermate ontevreden 7 Geen mening 8 Niet van toepassing / geen job 9

12 Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met uw gezinsleven? Uitermate tevreden 1 Zeer tevreden 2 Eerder tevreden 3 Noch tevreden noch ontevreden 4 Eerder ontevreden 5 Zeer ontevreden 6 Uitermate ontevreden 7 Geen mening Heeft uw moeder ooit één jaar lang een betaalde baan gehad, na uw geboorte en vóór u 14 jaar oud was? Ja, ze heeft een betaalde baan gehad 1 Neen 2 Weet het niet GELIEVE DEZE VRAAG TE BEANTWOORDEN ALS U OOIT KINDEREN HEEFT GEHAD. INDIEN U NOOIT KINDEREN HEEFT GEHAD, GA DOOR NAAR VRAAG 30. Heeft u voltijds, deeltijds of helemaal niet buitenshuis gewerkt? b) Toen een kind nog niet de leerplichtige leeftijd had bereikt c) Nadat het jongste kind naar school ging d) Nadat de kinderen het huis uit waren Wat met uw echtgeno(o)t(e)/partner toen? Werkte hij/zij voltijds, deeltijds of helemaal niet buitenshuis? Voltijds Deeltijds Thuisgebleven Niet van gewerkt gewerkt toepassing a) Na uw huwelijk en vóór u kinderen had Voltijds Deeltijds Thuisgebleven Niet van gewerkt gewerkt toepassing a) Na uw huwelijk en vóór u kinderen had b) Toen een kind nog niet de leerplichtige leeftijd had bereikt c) Nadat het jongste kind naar school ging d) Nadat de kinderen het huis uit waren

13 Vindt u dat vrouwen voltijds, deeltijds of helemaal niet buitenshuis zouden moeten werken als het koppel nog geen kinderen heeft? Voltijds werken 1 Deeltijds werken 2 Thuisblijven 3 Geen mening 8 HOE TERUGBEZORGEN? Gelieve deze vragenlijst na het invullen zo snel mogelijk terug te bezorgen. U doet dit door de vragenlijst terug in de witte omslag te steken en op de POST te doen. U hoeft geen postzegels meer te kleven. BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!

Dyadic Adjustment Scale (DAS)

Dyadic Adjustment Scale (DAS) Dyadic Adjustment Scale (DAS) DAS De meeste personen hebben wel eens onenigheden in hun relatie. Zou u zo vriendelijk willen zijn om voor de hieronder volgen de lijst van items te willen aanduiden in welke

Nadere informatie

INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1. ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2. Lijkt heel erg veel op mij. Lijkt op mij.

INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1. ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2. Lijkt heel erg veel op mij. Lijkt op mij. INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1. ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2 GF1 ALLEEN VOOR MANNEN KAART A. Hieronder beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed

Nadere informatie

"50+ in Europa" Onderzoek naar Gezondheid, Ouder worden en Pensionering in Europa

50+ in Europa Onderzoek naar Gezondheid, Ouder worden en Pensionering in Europa Household- ID Person- ID 2 4 0 4 2 Interview Datum: Interviewer ID: Voornaam Respondent: "50+ in Europa" nderzoek naar Gezondheid, uder worden en Pensionering in Europa 2006 Zelf in te vullen vragenlijst

Nadere informatie

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002)

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER Interviewernummer : INTCODE WZARCH INDID Module INTIMITEIT (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) Personen geboren vóór 1986. Betreft persoonnummer : P09PLINE (zie

Nadere informatie

1 Man... jaar 2 Vrouw. 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl...

1 Man... jaar 2 Vrouw. 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl... BIJLAGE 1 Enquête werknemers I PERSOONLIJKE GEGEVENS 1. Geslacht: 2. Leeftijd: 1 Man... jaar 2 Vrouw 3. Leefsituatie: 1 Gehuwd 2 Ongehuwd samenwonend 3 Alleenstaand 4 Bij ouders wonend 5 Anders*, nl...

Nadere informatie

Enquête Welzijn op het werk

Enquête Welzijn op het werk Ten geleide In opdracht van het Sociaal Fonds nemen wij deze vragenlijst bij u af. Hij gaat over allerlei thema s die te maken hebben met de arbeid die u verricht. Met deze vragenlijst willen wij komen

Nadere informatie

Vragenlijst Uw mening over gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Vragenlijst Uw mening over gelijkheid tussen mannen en vrouwen Vragenlijst Uw mening over gelijkheid tussen mannen en vrouwen Deze vragenlijst is bestemd voor: «AANHEF1» «VOORNM» «ACHTERNM» Geboren op: «P_GEBDAT» Panelnr: «HHNR» 1 2 HOE MOET U DEZE VRAGENLIJST INVULLEN?

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

"50+ in Europe" Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa. Zelf in te vullen vragenlijst

50+ in Europe Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa. Zelf in te vullen vragenlijst Huishouden ID 1 4 0 0 Persoon ID Datum interview : Interviewer ID: Voornaam respondent: Volgnummer: "50+ in Europe" Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa 2006 Zelf in te vullen

Nadere informatie

Vragenlijst. Welzijn en stress bij zelfstandige ondernemers

Vragenlijst. Welzijn en stress bij zelfstandige ondernemers Vragenlijst Welzijn en stress bij zelfstandige ondernemers Onderzoek 2010 Belangrijke informatie vooraf Wie moet de vragenlijst invullen? De persoon aan wie de vragenlijst is geadresseerd. De naam van

Nadere informatie

General information of the questionnaire

General information of the questionnaire General information of the questionnaire Name questionnaire: Adult Temperament Questionnaire Original author: Rothbart, Ahadi, & Evans Translated by: Hartmann & Rothbart Date version: 2001 Language: Nederlands

Nadere informatie

"50+ in Europa" Onderzoek naar Gezondheid, Ouder worden en Pensionering in Europa

50+ in Europa Onderzoek naar Gezondheid, Ouder worden en Pensionering in Europa Household- ID Person- ID 2 4 0 4 2 Interview Datum: Interviewer ID: Voornaam Respondent: "50+ in Europa" Onderzoek naar Gezondheid, Ouder worden en Pensionering in Europa 2006 Zelf in te vullen vragenlijst

Nadere informatie

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) VRAGENLIJST Geachte Mevrouw, Mijnheer, Deze vragenlijst is eenvoudig in te vullen. Mogen wij u vriendelijk verzoeken

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen

Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen Bevindingen uit het Belgische tijdsbudgetonderzoek Glorieux, I. en J. Vandeweyer (2002), Tijdsbestedingsonderzoek 1999 Deel A: naar gewest, leeftijd, context

Nadere informatie

MACTAR Baseline. 1. Hoe was de afgelopen week uw algemene gezondheid? Vond u deze: 1. Heel goed 2. Vrij goed 3. Niet zo goed antw.

MACTAR Baseline. 1. Hoe was de afgelopen week uw algemene gezondheid? Vond u deze: 1. Heel goed 2. Vrij goed 3. Niet zo goed antw. MACTAR Baseline Interviewer: Lees eerst de vraag voor en lees daarna alle antwoord-categorieën voor. Geef vervolgens de patiënt de gelegenheid om spontaan te reageren. Vul het nummer van het gegeven antwoord

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief Ander antwoord :

1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief Ander antwoord : Onderzoek naar het opnamebeleid 1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief 2. a. Wordt er gewerkt met een antwoordapparaat

Nadere informatie

Herstel na ziekteverzuim en werkhervatting

Herstel na ziekteverzuim en werkhervatting Vragenlijst Herstel na ziekteverzuim en werkhervatting Leidinggevenden Respondentnummer: Datum versturen: - - 2012 Datum ontvangen: - - 2012 Vragenlijst - Leidinggevenden versie 26-10-2010 KvB 1 Introductie

Nadere informatie

Op 28 januari 2016 was de enquête door 939 zelfstandigen ingevuld, waaronder 324 mannen en 615 vrouwen. ROFIEL VAN DE RESPONDENTEN

Op 28 januari 2016 was de enquête door 939 zelfstandigen ingevuld, waaronder 324 mannen en 615 vrouwen. ROFIEL VAN DE RESPONDENTEN Juli 2016 56% van de zelfstandigen besteedt meer dan 50 uur per week aan de eigen zaak. Er is een groot verschil tussen mannen en vrouwen. 55% van de mannelijke zelfstandigen geeft aan dat zijn partner

Nadere informatie

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers With support from the European Union Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers De gemeente Amsterdam werkt mee aan een onderzoek van de Europese Unie naar de gevolgen van vergrijzing. Een van

Nadere informatie

Mevrouw, mijnheer, Wij garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons bezorgt en uw antwoorden zullen strikt anoniem worden behandeld.

Mevrouw, mijnheer, Wij garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons bezorgt en uw antwoorden zullen strikt anoniem worden behandeld. Referentie : 2009-01 Datum : 23 janvier 2009 Contact : Janaina Costa Tel : 02/ 524 98 52 Mail : janaina.costa@health.fgov.be Mevrouw, mijnheer, De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Huishoudenvragenlijst

Huishoudenvragenlijst ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG HASSELT- GENK Huishoudenvragenlijst in te vullen door het gezinshoofd of de partner van het gezinshoofd In deze vragenlijst vragen we naar een aantal gegevens over uw. De

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

irgl INVLOED VAN REUMA OP GEZONDHEID EN LEEFWIJZE ZELFBEOORDELINGSLIJST C.J.A.E. HUISKES F.W. KRAAIMAAT J.W.J. BIJLSMA

irgl INVLOED VAN REUMA OP GEZONDHEID EN LEEFWIJZE ZELFBEOORDELINGSLIJST C.J.A.E. HUISKES F.W. KRAAIMAAT J.W.J. BIJLSMA irgl INVLOED VAN REUMA OP GEZONDHEID EN LEEFWIJZE ZELFBEOORDELINGSLIJST C.J.A.E. HUISKES F.W. KRAAIMAAT J.W.J. BIJLSMA COPYRIGHT 1990, 2004 Afdeling Medische Psychologie, Universitair Medisch Centrum,

Nadere informatie

Vragenlijsten. Instructies: De volgende 11 vragen gaan over uw standpunten t.a.v. uw algemene gezondheid.

Vragenlijsten. Instructies: De volgende 11 vragen gaan over uw standpunten t.a.v. uw algemene gezondheid. Vragenlijsten VIPER-nummer: Geboortedatum: d d m m m j j j j Datum van vandaag: d d m m j j j j Postcode: (alleen cijfers) Geslacht: Vrouw/Man Instructies: De volgende 11 vragen gaan over uw standpunten

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

Zelf in te vullen vragenlijst

Zelf in te vullen vragenlijst Household-ID 1 4 0 4 2 0 0 Person-ID Interview datum: Interviewer s ID: Voorletters van de respondent 50+ in Europa Zelf in te vullen vragenlijst 1 Hoe deze vragenlijst IN TE VULLEN? De ste van de volgende

Nadere informatie

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: /

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: / FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Tel.: 0800 98 799 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u) Fax: 02 509 81 85 E-mail: via het contactformulier op www.handicap.fgov.be Brussel,

Nadere informatie

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder?

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bij de start als onthaalouder koos je om één of meerdere redenen voor deze job. Dit bepaalt mee wat voor jou belangrijk is in de job.

Nadere informatie

De dagdagelijkse puzzel van arbeid en gezin gezien door de ogen van de kinderen

De dagdagelijkse puzzel van arbeid en gezin gezien door de ogen van de kinderen De dagdagelijkse puzzel van arbeid en gezin gezien door de ogen van de kinderen Simonne Vandewaerde Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de impact van het gezin op de rolverdeling bij de kinderen

Nadere informatie

U bent gevraagd om mee te doen aan het onderzoek Effect Thuisadministratie. Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse.

U bent gevraagd om mee te doen aan het onderzoek Effect Thuisadministratie. Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse. Informatie over het onderzoek Effect Thuisadministratie Begin ondersteuning Geachte heer/mevrouw, U bent gevraagd om mee te doen aan het onderzoek Effect Thuisadministratie. Wij willen u alvast bedanken

Nadere informatie

Huishoudenvragenlijst

Huishoudenvragenlijst ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT (Aalst en Mechelen) Huishoudenvragenlijst in te vullen door het gezinshoofd of de partner van het gezinshoofd In deze vragenlijst vragen we naar een aantal

Nadere informatie

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25!

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! 1 Informatiebrief CONNECT-IN studie (De effecten van CenteringPregnancy in Nederland) NL44319.058.13 Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! Geachte mevrouw, Wij vragen u

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd

Nadere informatie

Examen HAVO. Nederlands

Examen HAVO. Nederlands Nederlands Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 9.00 12.00 uur 20 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 23 vragen

Nadere informatie

WAT WIL HIJ, WAT WIL ZIJ?

WAT WIL HIJ, WAT WIL ZIJ? WAT WIL HIJ, WAT WIL ZIJ? Inhoud Voorwoord 7 1. Hoe stabiel is uw huwelijk? 9 2. Waarom de Liefdesbank nooit sluit 17 3. Waar zij echt niet zonder kan: Genegenheid 33 4. Waar hij echt niet zonder kan:

Nadere informatie

4. In uw dagelijks leven (bijvoorbeeld bij het uit bed stappen, douchen, aankleden) voelt u dan:

4. In uw dagelijks leven (bijvoorbeeld bij het uit bed stappen, douchen, aankleden) voelt u dan: IN TE VULLEN 3 MAANDEN NA DE OPERATIE CarolinasComfortScale Beantwoord alstublieft ALLE vragen voor elk van de 8 activiteiten. Gebruik nvt (niet van toepassing) als u een activiteit niet verricht. Omcirkel

Nadere informatie

Beste, Geef uw naam en voornaam Schrijf eerst uw naam en vervolgens uw voornaam.

Beste, Geef uw naam en voornaam Schrijf eerst uw naam en vervolgens uw voornaam. Beste, Er wordt u gevraagd om deze vragenlijst zo correct mogelijk in te vullen en op te sturen, zo dat de informatie vóór de bij u geplande onderzoeksdatum in ons bezit is. Vul deze vragenlijst zo nauwkeurig

Nadere informatie

Persoonlijk langskomen Telefoon Fax Brief Ander antwoord :

Persoonlijk langskomen Telefoon Fax  Brief Ander antwoord : Onderzoek naar het opnamebeleid 1. Hoe kan iemand jouw dienst contacteren voor informatie over opvang? Meerdere antwoorden mogelijk Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief 2. a. Wordt er gewerkt

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Cliënten aan het woord

Cliënten aan het woord Cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Versie Wonen Naam cliënt : Woning cliënt : Datum : Je ontvangt deze vragenlijst omdat we graag willen weten hoe je het wonen

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE

ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE Centraal Bureau voor de Statistiek Kaya Gobernador Debrot 41 Bonaire ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE Adres-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Onze cliënten aan het woord

Onze cliënten aan het woord Onze cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Naam cliënt : Naam invuller vragenlijst : Woning cliënt : Datum : 1 Toelichting Inleiding Naam instelling wil graag

Nadere informatie

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 RIS141287D_27-OKT-2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506

Nadere informatie

Kinderen 6 t/m 11 jaar (Interviewer Format)

Kinderen 6 t/m 11 jaar (Interviewer Format) Kinderen 6 t/m 11 jaar (Interviewer Format) CYSTIC FIBROSIS QUESTIONNAIRE-REVISED (MUCOVISCIDOSE VRAGENLIJST) Deze vragenlijst is opgesteld voor gebruik door een interviewer. Gebruik dit format alstublieft

Nadere informatie

Werk en gezin: hoe willen Vlamingen dit combineren en hoe kan de overheid hen hierbij helpen?

Werk en gezin: hoe willen Vlamingen dit combineren en hoe kan de overheid hen hierbij helpen? Werk en gezin: hoe willen Vlamingen dit combineren en hoe kan de overheid hen hierbij helpen? Corijn, M. (2004). Vlamingen over het huwelijk en het ouderschap, zorg voor kinderen en ouderen en gewenste

Nadere informatie

24 december Onderzoek onder klanten voedselbank

24 december Onderzoek onder klanten voedselbank 24 december 2016 Onderzoek onder klanten voedselbank Onderzoek onder klanten voedselbank 24 december 2016 Over het onderzoek Het online onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het EenVandaag Opiniepanel

Nadere informatie

4. Profiel van de respondenten.

4. Profiel van de respondenten. 23 4. Profiel van de respondenten. 4.1 Geslacht : Hoeveel mannen en vrouwen hebben de vragenlijst ingevuld? Aantal deelnemers die geantwoord hebben. 163 vrouwen 132 mannen 163 vrouwen hebben effectief

Nadere informatie

Ambulante dienstverlening

Ambulante dienstverlening deze dienst werkt WMO PROOF z.o.z. Leekerweide Ambulante dienstverlening precies die ondersteuning die u nodig heeft www.leekerweide.nl Ambulante dienstverlening Inhoud Ambulante ondersteuning 4 Zorg voor

Nadere informatie

Vragenlijst EMOP 2016

Vragenlijst EMOP 2016 Vragenlijst EMOP 2016 BA: Title on first screen Uw mening over emancipatie S1: Graag willen wij eerst van u weten welke van onderstaande woonsituaties het meest op u van toepassing is? [S] Slechts één

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2008 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

Amsterdam, Geachte ,

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>, Amsterdam, Geachte , In samenwerking met de Radboud Universiteit voeren wij dit najaar een groot onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking getiteld

Nadere informatie

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER 2 Vragenlijst De verwerking van deze vragenlijst gebeurt volledig anoniem. Deel 1 gaat over de communicatie van het bedrijf

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Huishoudnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN VRAGENLIJST HUISHOUDENS: In te vullen door het gezinshoofd Geachte Mevrouw, Geachte Heer, MET DIT ONDERZOEK WILLEN WE EEN BEELD KRIJGEN VAN HET

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

In te vullen door de onderzoeker:

In te vullen door de onderzoeker: In te vullen door de onderzoeker: Code : Datum: Studie, het effect van podoposturale therapie zolen op chronische lage rugpijn, al dan niet gepaard gaande met een uitstralende irritatie naar de gluteaalregio

Nadere informatie

Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 Samenleving De nieuwe vaders Niveau 3

Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 Samenleving De nieuwe vaders Niveau 3 Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 De nieuwe vaders Vroeger vormden vader en moeder met de kinderen een gezin. Vandaag is dat soms anders. Meer en meer ouders scheiden.

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van vrouwen rond de echtscheiding

Arbeidsparticipatie van vrouwen rond de echtscheiding Anne Marthe Bouman Ooit gescheiden moeders werken even vaak als gehuwd gebleven moeders, ongeacht of ze na de geboorte van hun jongste kind werkten of niet. De cijfers laten zien dat gescheiden moeders

Nadere informatie

Naam: Geb.dat.: Datum:

Naam: Geb.dat.: Datum: RAND-36 V2.0 1 Naam: Geb.dat.: Datum: Toelichting In deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd. Wilt u elke vraag beantwoorden door het juiste hokje aan te kruisen. Wanneer u twijfelt over het

Nadere informatie

Panel Studie van de Belgische Huishoudens CONTACTENBLAD

Panel Studie van de Belgische Huishoudens CONTACTENBLAD Panel Studie van de Belgische Huishoudens CONTACTENBLAD De interviews zijn strikt vertrouwelijk! Gegevens mogen in geen geval aan derden worden bekendgemaakt! GOLF 2 W2ARCH (Archief) Panel Huishouden in

Nadere informatie

WHOQOL-Bref. Helemaal niet

WHOQOL-Bref. Helemaal niet WHOQOL-Bref Instructies Wij vragen u om in deze vragenlijst aan te geven wat u vindt van uw kwaliteit van leven, gezondheid en andere levensgebieden. Beantwoord alstublieft alle vragen. Als u onzeker bent

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

in ZICHT CHIRO IN 2020

in ZICHT CHIRO IN 2020 in ZICHT CHIRO IN 2020 Dag Chiroleiding Chirojeugd Vlaanderen telt maar liefst 960 Chirogroepen, van Adinkerke tot Zutendaal. Allemaal met hun eigen gewoontes en tradities, afdelingen en leiding. En wat

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren

Nadere informatie

MASTERPROEF. Bereidheid van 55-plussers tot deelname aan valpreventie

MASTERPROEF. Bereidheid van 55-plussers tot deelname aan valpreventie MASTERPROEF Geachte collega Bereidheid van 55-plussers tot deelname aan valpreventie Mijn naam is Martine Agten en ik ben werkzaam als huisarts-in-opleiding in de praktijk van dr. Carlier, dr. Schreurs,

Nadere informatie

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen.

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen. SCP 9037702384 - Hoe het werkt met kinderen Bijlage Vragenlijst 2-1 INLEIDING Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van

Nadere informatie

Per brief: Certisys (ter attentie van Diane Debacker) Chemin de la Haute Baudecet 1 B-1457 Walhain

Per brief: Certisys (ter attentie van Diane Debacker) Chemin de la Haute Baudecet 1 B-1457 Walhain PU4498nl01 Mevrouw, mijnheer, Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en u nog meer voldoening te kunnen schenken vragen wij u een tiental minuutjes uit te trekken om op enkele vragen te

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Vragenlijst APS survey 2002 VRAGENLIJST REPONDENTNUMMER : INLEIDING : INTERVIEWERNUMMER : ENQ. : DE INLEIDING DIENT OM DE RESPONDENT

Nadere informatie

Arbeid. 1. Vrijwilligerswerk. 2. Huishoudelijk werk. 3. Zorgarbeid

Arbeid. 1. Vrijwilligerswerk. 2. Huishoudelijk werk. 3. Zorgarbeid Arbeid Arbeid kunnen we indelen in twee verschillende soorten: betaalde en onbetaalde arbeid. Betaalde arbeid is werk waarvoor een vergoeding (loon) wordt betaald. Deze betaling ontbreekt bij onbetaalde

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Grote Moraalenquête 2009 Selectie alle vragen Selectiedatum 10-8-2009-25-9-2009 Onderzoeksresultaten - 22-09-2009 1. Hieronder staan zes zaken die mensen belangrijk kunnen vinden. Wilt u

Nadere informatie

Kwaliteit van leven vragenlijst (SPF36)

Kwaliteit van leven vragenlijst (SPF36) Kwaliteit van leven vragenlijst (SPF36) Toelichting In deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd. Wilt U elke vraag beantwoorden door het juiste hokje aan te kruisen. Wanneer U twijfelt over het

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval Bijlage 2 Algemene inlichtingen Referentie van uw dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Uw gezinssituatie

Nadere informatie

Vragenlijst Ouder. Scheiding in Vlaanderen Golf Deel 1

Vragenlijst Ouder. Scheiding in Vlaanderen Golf Deel 1 Vragenlijst Ouder Scheiding in Vlaanderen Golf 1 2009-2010 Deel 1 *Intro* Variabelen in A- en M-database die beschikbaar zijn vanuit CAPI en waarmee de vragenlijst gepersonaliseerd wordt AY99914 = MH99903

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

BSN (indien bekend) Achternaam 2. Voorna(a)m(en) 3. Geboortedatum 4. Geboorteplaats, - land 5. Nationaliteit(en) 7

BSN (indien bekend) Achternaam 2. Voorna(a)m(en) 3. Geboortedatum 4. Geboorteplaats, - land 5. Nationaliteit(en) 7 Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (*) (*) doorhalen wat niet van toepassing is. Aanstaande echtgenoot / partner 1 BSN (indien bekend) Achternaam 2 1 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats,

Nadere informatie

Als ouders scheiden: kinderen en hun grootouders Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2

Als ouders scheiden: kinderen en hun grootouders Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 Als ouders scheiden: kinderen en hun grootouders Maaike Jappens 1 & Jan Van Bavel 1,2 1 Vrije Universiteit Brussel, 2 Katholieke Universiteit Leuven Wanneer ouders scheiden, gaan grootouders mogelijk een

Nadere informatie

Uitstekend... 1. Zeer goed... 2. Goed... 3. Matig... 4. Slecht... 5

Uitstekend... 1. Zeer goed... 2. Goed... 3. Matig... 4. Slecht... 5 SF-36 GEZONDHEIDSTOESTAND VRAGENLIJST INSTRUCTIE: Deze vragenlijst gaat over uw standpunten t.a.v. uw gezondheid. Met behulp van deze gegevens kan worden bijgehouden hoe u zich voelt en hoe goed u in staat

Nadere informatie

Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname)

Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname) SiBO Schoolloopbanen in het BasisOnderwijs Dekenstraat 2 B 3000 Leuven Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname) Naam en gegevens van het kind waarover deze vragenlijst gaat: Contactpersoon: Meer

Nadere informatie

IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE

IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE COPYRIGHT 2007: A.W.M. EVERS, P. DULLER & F.W. KRAAIMAAT ALGEMENE GEGEVENS Naam Geslacht man

Nadere informatie

Voor dit tevredenheidsonderzoek maken we gebruik van een verkorte versie van de vragenlijst, voor een tussentijdse evaluatie.

Voor dit tevredenheidsonderzoek maken we gebruik van een verkorte versie van de vragenlijst, voor een tussentijdse evaluatie. Datum: 4 maart 2013 Betreft: tevredenheidsonderzoek Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u weet houdt onze school regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder alle leerlingen van de bovenbouw, de ouders/verzorgers,

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O 0-3 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERSIE VOOR PLEEGOUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 3 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR: MAN PLEEGMOEDER

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016 NIET INVULLEN VERHUURDER VULT DIT VAK IN Ontvangen op: Aantal slaapkamers : (max. RB..) Inschrijvingsdatum: Inschrijvingsnummer:... Ontbrekende documenten:

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Alleen verder leven. Een onderzoek naar de verwerking van het verlies van de partner* Vragenlijst T1

Alleen verder leven. Een onderzoek naar de verwerking van het verlies van de partner* Vragenlijst T1 Alleen verder leven Een onderzoek naar de verwerking van het verlies van de partner* Vragenlijst T1 Dr. M.I. Broese van Groenou Drs. B. van Baarsen Drs. S. Lamme Prof.dr. C.P.M. Knipscheer VERTROUWELIJK

Nadere informatie

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Vul afzonderlijk van elkaar allebei de vragen in. Bij elke vraag moet je een antwoord kiezen. Als je niet kunt kiezen, kies dan het

Nadere informatie

Factsheet voor de Initiatiefwet Herziening Partneralimentatie

Factsheet voor de Initiatiefwet Herziening Partneralimentatie Expertgroep van de NVR, Nederlandse Vrouwen Raad, september 2015, ec.zelfst.vr@gmail.com Factsheet voor de Initiatiefwet Herziening Partneralimentatie - korte versie over werk en zorg - 1. Inleiding De

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Aanvraag huurprijsherziening.

Aanvraag huurprijsherziening. Aanvraag huurprijsherziening. Geachte heer, mevrouw Via dit aanvraagformulier wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid om minder huur te betalen. In overeenstemming met de wet 1 moet uw huidig inkomen

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch) P 2 2 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Nabestaandenuitkering

Nadere informatie