PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK"

Transcriptie

1 PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2011

2

3 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN. 11 II BELEIDSTOELICHTING PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN MIDDELEN 0010 Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations Organisatieverliezen Burgerzaken Verkiezingen/referenda Publieke dienstverlening Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Mediabeleid. 49 PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 1100 Openbare orde en veiligheid Brandweer Rampenbestrijding. 61 PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER 2100 Wegen, straten en pleinen Verkeer Openbaar vervoer Parkeren Waterwegen. 79 PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN 3100 Economische aangelegenheden Nutsbedrijven.. 89 PROGRAMMA ONDERWIJS 4010 Huisvesting scholen Lokaal onderwijsbeleid Kinderopvang Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk) PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 5100 Openbaar bibliotheekwerk Sport Kunst en cultuur Cultureel erfgoed Speeltuinwerk. 123 PROGRAMMA ZORG, WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID 1400 Opvang zwerfdieren Minimabeleid Maatschappelijke dienst- en hulpverlening

4 6202 Ouderenbeleid Gehandicaptenwerk Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Sociaal cultureel werk Jeugdbeleid Welzijnsaccommodaties Volksgezondheid Ambulance dienstverlening Lijkbezorging 171 PROGRAMMA WONEN EN LEVEN 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Baten rioolheffing Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater Hemelwater Grondwater Ruimtelijke ordening Woningexploitatie Wijkontwikkeling Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondexploitatie Rijswijk-Zuid PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN 6100 Inkomen Participatie en minima Kinderopvang Arbeidsmarkt overig Schuldhulpverlening Participatie en integratie overig Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt Lijkbezorging 243 III OVERZICHTEN EN STATEN STAAT VAN ACTIVA 247 RENTEOMSLAG 269 OVERZICHT VAN PERSONELE LASTEN. 273 OVERZICHT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN 277 OVERZICHT VAN GELDLENINGEN VOOR WONINGBOUW 281 VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT OVERZICHT VAN KAPITAALLASTEN 295 BEGROTINGSWIJZIGINGEN VOOR INVESTERINGEN. 299 IV AFKORTINGEN

5 3 I INLEIDING

6 INLEIDING Hierbij hebben wij het genoegen u de productenrekening 2011 aan te bieden. De productenrekening 2011 vormt samen met de jaarstukken 2011 de jaarrekening. De jaarrekening vormt het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. Verklaring omtrent rechtmatigheid De accountant heeft over de jaarrekening 2011, naast een controle op de getrouwheid, ook een controle gedaan op de rechtmatigheid. Bij de controle op getrouwheid wordt nagegaan of: de jaarrekening zowel de baten en de lasten over een rekeningjaar als de activa en passiva per 31 december van dat rekeningjaar getrouw weergeeft; het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Een controle op rechtmatigheid houdt in dat er getoetst wordt op een goede naleving van relevante wet- en regelgeving, welke moet worden gewaarborgd door toereikende maatregelen op het gebied van Planning & Control. De gemeente Rijswijk heeft, naast een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid ook een goedkeurende verklaring over rechtmatigheid gekregen. Financieel resultaat na mutaties in de reserves Het saldo van de rekening van baten en lasten sluit met een nadelig saldo na mutaties in de reserves van ,-. Analyse op hoofdlijnen van het verschil in resultaten tussen de jaarrekening 2011 en de 2 e halfjaarrapportage 2011 Om snel inzicht te krijgen in de afwijkingen ten opzichte van de 2 e halfjaarrapportage 2011 wordt hieronder een analyse op hoofdlijnen gegeven. Hierbij worden de verschillen groter dan toegelicht. Bedrag x (V = voordelig; N = nadelig) Beleidsproducten 0030 Burgerzaken V Wegen, straten en pleinen V Economische aangelegenheden V Inkomen N Schuldhulpverlening V Jeugdbeleid V Volksgezondheid V Afvalverwijdering en -verwerking V Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater V Wijkontwikkeling V Volkshuisvesting N -765 Overige verschillen beleidsproducten V 942 Saldo beleidsproducten V Algemene dekkingsmiddelen V 625 Mutaties reserves N Doorbelasting exploitatie N -193 Saldo t.o.v. de 2e halfjaarrapportage 2011 N In bovenstaande cijferopstelling zijn de verschillen ten opzichte van de raming van de doorberekening van uren, afkomstig van de kostenplaatsen, geëlimineerd. Dit is gedaan om het inzicht in de Inleiding 4

7 verschillen per beleidsproduct te vergroten; veel verschillen per beleidsproduct worden anders sterk beïnvloed door verschillen in de doorberekende uren. Beleidsproducten Burgerzaken (voordeel ,-) Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename in het aantal verstrekte reisdocumenten. Ook zijn er meer naturalisaties en opties aangevraagd t.o.v Ook moet nu voor de mee te naturaliseren kinderen leges betaald worden. Voor een optie en kinderen die meegaan in een optie moet ook leges betaald worden maar hoeft niets aan het rijk afgedragen te worden. Daarnaast zijn er 60 huwelijken meer gesloten dan in Wegen, straten en pleinen voordeel ,-) Het product eindigt met een positief saldo. Dit komt o.a. door een meevaller op het beheersproduct vegen ( ,-). Sinds de taken weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit. Deze meevaller is structureel en zal worden verwerkt in de 1e halfjaarrapportage De uitgevoerde werken t.b.v. derden geeft een voordeel. Dit voordeel is optisch omdat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten wel doorberekend zijn aan de afnemers Economische aangelegenheden (voordeel ,-) Een bedrag van ,- is boekhoudtechnisch van aard. Er is ten behoeve van de uitwerking van de economische visie (pijler 3) een onttrekking geraamd uit een bestemmingsreserve. Er zijn echter nog geen kosten gemaakt in De voorgenomen onttrekking zal dus niet plaatsvinden waardoor de bestemmingsreserve ook ,- hoger blijft en deze middelen dus later kunnen worden ingezet. Een ander voordelig verschil wordt gerealiseerd doordat van de Provincie Zuid-Holland een subsidie van ,- werd ontvangen in het kader van de verduurzaming bedrijventerrein Plaspoelpolder. Met deze subsidie is in de raming geen rekening gehouden. Op het onderdeel expats is 7.000,- minder uitgegeven dan voorzien. Een zelfde bedrag werd minder uitgegeven op het onderdeel detailhandel. Op de verzamelpost overige economische aangelegenheden werd ,- minder uitgegeven. Voor deze laatste drie afwijkingen geldt dat de kosten per jaar niet exact zijn in te schatten en zijn dus incidenteel van aard. Markten Sinds de taken van het vegen weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit Inkomen (nadeel ,-) Er is een nadeel van ,- ontstaan door het resultaat op de uitkeringen die vallen onder de Wet BUIG (WWB, Ioaw, Ioaz, WIJ en Bbz). Doordat het terugdringen van het aantal uitkeringen in het jaar 2011 trager is verlopen dan verwacht, en pas in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar het gewenste aantal van 1090 uitkeringen voor levensonderhoud is bereikt, zijn de kosten voor bijstand ,- hoger uit gekomen dan geraamd. De waardering van de debiteuren heeft gezorgd voor een extra nadeel van , Schuldhulpverlening (voordeel ,-) Bij de najaarsrapportage is reeds melding gemaakt van het achterblijven van de uitgaven voor de adviesraad en is de begroting 2011 incidenteel met 7.440,- afgeraamd. Doordat de uitgaven aan de adviesraad nog lager zijn uitgekomen dan waarmee rekening is gehouden, is er een voordeel ontstaan van 6.000,-. Ten behoeve van de garantstellingen GKB was in de begroting 2011 een bedrag geraamd van ,-. Op het einde van het jaar 2011 was nog financiële ruimte binnen het geoormerkte budget Extra middelen en zijn de lasten met betrekking tot de garantstellingen GKB ten laste van dit geoormerkte budget gebracht. Hierdoor is per saldo een voordeel ontstaan van ,-. De kosten voor schuldenbemiddeling zijn lager uitgevallen dan geraamd waardoor op de exploitatie een voordeel is ontstaan van ,-. Dit voordeel komt ten gunste van de reserve van waaruit de kosten van deze functie gedekt worden (door lagere kosten is er een lagere onttrekking aan de reserve). Inleiding 5

8 66301 Jeugdbeleid (voordeel ,-) Op het product jeugdbeleid is per saldo een voordeel ontstaan van ,-. Dit valt als volgt te verklaren: Jeugdorganisaties Hier is ,- overgehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat rekening werd gehouden met een extra subsidie aan SRE (Herfstpop) van maximaal ,-. De verantwoording van Herfstpop is niet in 2011 aangeleverd, waardoor geen aanspraak op dit bedrag kan worden gemaakt. Scouting organisaties Er is 2.000,- minder subsidie verstrekt dan geraamd. Project integraal jeugdbeleid Hier bedraagt de onderschrijding , ,- over: projecten is niet ingezet ,- over. De kosten van herinrichting speelplek Anemoondreef en sport-enontmoetingsplek de Schilp kwamen lager uit, aangezien er begroot was met BTW. De BTW is echter compensabel. Aan het einde van het jaar was dit duidelijk en zijn ter grootte van dit bedrag kosten van personeel van Stadsbeheer en Ontwerp opgevoerd ,- over: gemeentelijke workshop/ cursus groepen pellen is niet doorgegaan, omdat Welzijn Rijswijk uit eigen middelen een coachingstraject heeft ingekocht ,- reservering Oud-en-Nieuwfeest over: Er werd verwacht dat de raming op de post Projectgroep Jaarwisseling ontoereikend zou zijn, vandaar de reservering op dit onderdeel. Er zijn echter geen initiatieven uit de wijken naar voren gekomen waardoor deze reservering niet nodig is gebleken. Activiteiten oud en nieuw Op deze post is 9.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Het accent lag dit jaar niet op de organisatie van een centraal feest, maar op aanvragen vanuit buurten voor (kleinschalige) buurtfeesten/activiteiten voor jong & oud. Op basis van de ervaringen van vorig jaar zijn vier aandachtsgebieden benoemd, waarbij een dergelijke feest/activiteit bij kan dragen aan een ordentelijk verloop van de jaarwisseling: Muziekbuurt, Strijp, Cromvliet en Leeuwendaal. De gemeente Rijswijk heeft de bewonersorganisaties van deze 4 aandachtsgebieden begin november een brief gestuurd. Indien er initiatieven vanuit deze 4 wijken kwamen, zouden deze initiatieven middels een werkgroep verder worden uitgewerkt. Helaas zijn er geen initiatieven vanuit deze wijken naar voren gekomen. Opvoedingsondersteuning, jeugdzorg/cjg en zorgnetwerk Op deze deelproducten is een voordeel ontstaan van ca ,-. Dit wordt voor een bedrag van ,- veroorzaakt doordat de rijksbijdrage hoger werden vastgesteld ( ,-) en niet geraamde inkomsten van 7.500,- op opvoedingsondersteuning wegens bijdragen aan de cursus Kom op voor jezelf. Daarnaast waren de kosten voor deze cursus voorzien in het jaar Er wordt echter vanaf dit jaar per schooljaar gewerkt. Op last van de accountant moet dus 7/12 van de kosten worden verantwoord in 2012, waardoor er voor 2011 een voordeel ontstaat van , Volksgezondheid (voordeel ,-) Verreweg het grootste deel van de onderschrijding ( ,-) wordt gevonden op de post AWBZ Pakketmaatregel. Het beleid (dagrecreatie+) is in 2011 verder uitgerold. De kosten komen echter pas in Dit neemt echter niet weg dat er een structurele onderschrijding is op deze begrotingspost. Bij de tweede halfjaarrapportage is een te laag bedrag afgeraamd. De structurele onderschrijding zal worden meegenomen in eerste voortgangsrapportage van De taken liggen in het verlengde van de taken die meekomen uit de decentralisatie AWBZ-begeleiding. De kosten van forensische geneeskunde en de geestelijke gezondheidszorg zijn 8.000,- goedkoper uitgepakt dan voorzien. Tot slot is de brede doeluitkering van het rijk in het kader van de jeugdgezondheidszorg geïndexeerd. Hiermee is geen rekening gehouden en resulteert in een voordeel van 8.000,-. Inleiding 6

9 67210 Afvalverwijdering en -verwerking (voordeel ,-) Het voordeel wordt o.a. veroorzaakt door: uitkering uit eigen vermogen Avalex vergoeding voor gescheiden inzameling verpakkingsafval lagere kosten kapitaallasten ondergrondse containers lagere subsidie oud papier externe kosten Avalex ivm niet geraamde kosten wassen containers ,- V ,- V ,- V ,- V ,- N Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater (voordeel ,-) Van het Hoogheemraadschap van Delfland is ca ,- ontvangen t.b.v. inspectiewerkzaamheden aan de Jaagpadleiding. Deze opbrengst is meegenomen in de toevoeging aan de reserve rioolrechten vanwaar uit de lasten van de investeringen hierin vergoed worden. Voor rioolaansluitingen voor derden is een opbrengst van ,- gerealiseerd. De kosten exclusief de personeelslasten hebben ,- bedragen Wijkontwikkeling (voordeel ,-) Stedelijke vernieuwing geeft een optisch voordeel van ,-. De oorzaak van dit optisch voordeel is dat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door ISV-subsidie gecompenseerd worden. Inclusief de doorberekende uren sluit dit onderdeel neutraal Volkshuisvesting (nadeel ,-) Verreweg het grootste gedeelte van de afwijking (een nadeel van ,-) valt te verklaren bij de bouwleges. De inkomsten en verwachtingen over de inkomsten worden enige malen per jaar geactualiseerd, met name waar het grote projecten betreft. De leges over kleinere projecten zijn ,- lager uitgevallen dan geraamd. Eind december is onverwacht snel een in een latere jaren geraamde inkomst van ,- voor een bouwproject aan de SW Churchilllaan verantwoord. De beoogde ontwikkelaar van het huidige bouwplan aan de Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) heeft in 2011 de bouwaanvraag ingetrokken. Op grond van de legesverordening worden de betaalde bouwleges gerestitueerd en dit leidt tot een nadeel van ,-. Te ontvangen leges wegens uitvoering van bestuursdwang worden, vanwege onvoorspelbaarheid, niet geraamd. In 2011 is echter voor een bedrag van ,- aan deze leges ontvangen. De kosten voor de exploitatie van woonwagencentra zijn per saldo ,- lager uitgevallen dan geraamd. Met name lagere onderhoudskosten zij hier de rede van. Tot slot hebben een aantal kleinere afwijkingen op dit product per saldo geleid tot een voordeel van ,-. Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen (voordeel ,-) Het voordelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: OZB V ,- Precario V ,- Algemene uitkering V ,- Gemeente eigendommen N ,- Overige verschillen V ,- V ,- OZB (voordeel ,-) Doordat er in 2011 minder bezwaarschriften waren en er daarom minder verminderingen van de aanslagen hebben plaats gevonden, in het bijzonder op de woningen, is de opbrengst OZB hoger dan begroot. Precario (voordeel ,-) De hogere opbrengst precariobelasting wordt veroorzaakt door bestandsoptimalisatie en doordat zowel over de belastingjaren 2010 als 2011 de aanslagen zijn opgelegd. Inleiding 7

10 Algemene uitkering (voordeel ,-) In de laatste circulaires zijn over de afgelopen jaren enkele extra uitkeringspunten door het ministerie van BZK toegekend als gevolg van de uitkering van de verdeelreserve en technische factoren met betrekking tot het gemeentefonds. Daarnaast zijn verschillende maatstaven definitief door het rijk vastgesteld, dat uiteindelijk tot een voordelig verschil ten opzichte van de raming heeft geleid. Gemeente eigendommen (nadeel ,-) Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door vertraging in de aanleg van de billboards. Zeven van de tien billboards zijn net voor de kerst 2011 geplaatst. Er zijn daarom nog geen inkomsten gegenereerd. Mutaties reserves Het nadelige verschil van ,- ten opzichte van de raming wordt grotendeels veroorzaakt door het niet onttrekken aan de algemene reserve en de reserve evenwicht meerjarenbegroting. Bij het raadsvoorstel voor de besteding van het jaarrekeningsaldo 2011 wordt voorgesteld het tekort van 2011 aan deze twee reserves te onttrekken. Voor een overzicht van de geraamde en werkelijke mutaties in de reserves wordt verwezen naar het laatste hoofdstuk van de inleiding Rekeningresultaat Doorbelasting exploitatie Het nadelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: Vooruitontvangen subsidiegelden N ,- Werken voor derden N ,- Minder doorbelast aan beleidsproducten V ,- Totaal N ,- Vooruitontvangen subsidiegelden De vooruitontvangen subsidiegelden geeft een optisch nadeel van ,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de toelichting van de beleidsproducten de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door subsidies gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Werken voor derden Werken voor derden geeft een optisch nadeel van ,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de beleidsproducten waar de werken voor derden verantwoord worden de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door facturering aan derden gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Minder doorbelast aan beleidsproducten Aan de beleidsproducten is minder doorbelast, dit geeft een voordeel van ,- voor de exploitatie. Inleiding 8

11 Financiële positie Algemene reserves zijn o.a. bestemd voor opvang van tekorten en zijn een buffer voor risico s waarvoor geen voorziening is getroffen. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit jaarrekeningoverschotten. Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserve afgezonderde bestanddelen waaraan door de raad een bepaalde bestemming is of wordt gegeven. Voorzieningen zijn passiefposten per balansdatum die een schatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum onzeker zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen voorafgaand aan de balansdatum. Voorheen voorzieningen bestaan uit vooruitontvangen subsidies; dit zijn ontvangen subsidies die in de balans onder overlopende passiva zijn verantwoord. De ontvangen subsidies dienen ter dekking van lasten van volgende jaren. De ontwikkeling van de totaal beschikbare middelen (bedragen x 1.000,-) over 2011 is als volgt: Stand per Mutaties in 2011 Stand per Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen Nog te bestemmen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Totaal eigen financieringsmiddelen Vooruitontvangen subsidies Totaal beschikbare middelen Per saldo is het eigen vermogen (bestaande uit algemene- en bestemmingsreserves) over 2011 met 2,2 miljoen afgenomen. De omvang van de voorzieningen is met 0,3 miljoen afgenomen en de vooruitontvangen subsidies zijn afgenomen met 1,9 miljoen. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de overzichten over het verloop van de reserves, voorzieningen en de vooruitontvangen subsidies in het boek van de jaarstukken. Inleiding 9

12 Rekeningresultaat 2011 (+/+ = voordelig, -/- = nadelig) Geraamde mutaties reserves Werkelijke mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Rekeningresultaat voor mutaties in de reserves Mutaties algemene reserves Algemene dekkingsreserve Herstel evenwicht meerjarenbegroting Herstel evenwicht meerjarenbegroting Mutaties bestemmingsreserves Mantelzorg Schuldhulpverlening Nieuwbouw brandweerkazerne Gemeentepersoneel Radicalisering Bestemmingsplannen Centrum voor Jeugd en Gezin Bezwaarschriften Multifunctionele accommodaties Maatschappelijke participatie kinderen Inzet combinatiefuncties / brede scholen Landgoederenzone Vastgoed Investeringsfonds openbare ruimte Speelplekken Clavecimbellaan en Dr. Poelslaan (Her) inrichten speel- en ontmoetingsplekken Programma Wijkontwikkeling Afvalstoffenheffing Decentrale arbeidsvoorwaarden Flankerend beleid ihkv OB Organisatie-ontwikkeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Baggerwerken Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen Revitalisering Oud-Rijswijk Invoering BTW-compensatiefonds Investeringen riolering Mutaties reserves Mutaties reserves Resultaat na mutaties in de reserves Inleiding 10

13 KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN 11

14 KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN I. FYSIEKE GEGEVENS Peildatum Peildatum Aantal inwoners 0 - < 4 jaar < 17 jaar < 65 jaar jaar en ouder Totaal < 20 jaar > 64 jaar Aantal leerlingen Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Openbaar speciaal onderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Oppervlakte van de gemeente ha ha Waarvan water in eigendom gemeente Rijswijk 67 ha 75 ha Historische stads- of dorpskern m m2 Aantal woningen Woonwagens Woonschepen 1 1 Lengte van wegen m m1 Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden m m1 12

15 Peildatum Peildatum Aantal m2 openbaar groen Wijkgroen 144 ha 144 ha Parken 182 ha 174 ha Begraafplaatsen m m2 II. SOCIALE STRUCTUUR Aantal bijstandsgerechtigden < 65 jaar Aantal bijstandsgerechtigden zelfstandigen Aantal gerechtigden WIJ Aantal gerechtigden IOAW Aantal gerechtigden IOAZ 4 3 Aantal tewerkgestelde Rijswijkers in de sociale 93,90 94,14 werkgemeenschap Rijswijk Aantal elders tewerkgestelde Rijswijkers 37,33 36,58 13

16 14

17 II BELEIDSTOELICHTING 15

18 16

19 PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE 17

20 18

21 Afdeling Concernstaf Portefeuillehouder G.W. van der Wel-Markerink Sectie Contactpersoon P. Schuit Productnummer 0010 Beleidsproduct : Bestuursorganen Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten Het voeren van autonoom beleid op diverse terreinen. Verder uitvoering geven aan wettelijke taken, regelingen van rijk en provincie. Het gaat om het voeren van dagelijks bestuur van de gemeente Rijswijk. In het collegeakkoord zijn de verschillende doelstellingen, prioriteiten en beleidsuitgangspunten beschreven. Het college wil zich blijven inzetten voor het behoud en verder ontwikkelen van deze sterke eigenschappen; voor Rijswijk worden kansen gecreëerd en nieuwe ontwikkelingen ingezet. Het meten van de bestuurskracht aan de hand van de uitkomsten van het rapport Waarstaatjegemeente.nl wordt meegenomen als doelstelling. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Uitgangspunt is dat op zoveel mogelijk terreinen gewerkt wordt aan het opstellen van gegevens om zodoende de effecten van het beleid te kunnen meten. De managementrapportage levert hieraan een bijdrage. In het najaar van 2010 doet de gemeente voor de derde maal mee aan het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl. Dit onderzoek vindt eenmaal per twee jaar plaats. Voor het meten van de bestuurskracht wordt onder andere gebruik gemaakt van de rapportages Waar staat je gemeente over de jaren 2006 en 2008 en In het najaar van 2010 heeft Rijswijk voor de derde keer meegedaan aan Waarstaatjegemeente.nl. De respons van 573 (327 via post; 186 via internet) is ruim voldoende om betrouwbare en geldige uitspraken te kunnen doen (minimaal vereiste respons is 400). Gezien de uitkomsten zet Rijswijk de ingeslagen weg voort, blijft zij werken aan verbetering en is er geen aanleiding tot prioritering. De waardering van alle prestaties ligt gemiddeld 14,7% hoger dan in Rijswijkers hebben gemiddeld ook iets hoger gewaardeerd dan inwoners van vergelijkbare gemeenten die meededen aan het onderzoek. De gemiddelde eindcijfers liggen in totaal 17,8% hoger dan de gemiddelde eindcijfers van 17 gemeenten. Met 43 van de 69 onderwerpen staat Rijswijk in de top drie. In het najaar van 2012 doet Rijswijk voor de vierde keer mee Bestuursorganen 19

22 Saldo beleidsproduct 0010 op productsoort (x 1.000) Product soort Omschrijving productsoort Raming primitief saldo (1) Raming na wijziging saldo (2) Jaarrekening saldo (3) Afwijking (3-2) Raad en commissies College Representatie Doorbelasting Baten en lasten beleidsproduct 0010 op kostensoort (x 1.000) Kosten soort Omschrijving kostensoort Raming primitief (1) Raming na wijziging (2) Jaarrekening (3) Afwijking (3-2) 11 Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Personeel van derden Aankopen niet duurzame goed. en dst Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten Overige Totaal lasten Overige goederen en diensten Totaal baten Saldo Baten en lasten op beleidsproductniveau 0010 (x 1.000) Baten Lasten 1. Raming van de primitieve begroting Begrotingswijziging 1 t/m 5 in Raming na wijziging 2011 (1+2) Bedrag van de jaarrekening Afwijking (4-3) Saldo (afwijking lasten baten) Bestuursorganen 20

23 Afdeling Concernstaf Portefeuillehouder G.W. van der Wel-Markerink Sectie Contactpersoon P. Schuit Productnummer 0011 Beleidsproduct : Bestuurlijke samenwerking Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten Het inhoud geven aan diverse bestuurlijke samenwerkingsrelaties (gemeenschappelijke regelingen, Wgr-plus, convenanten, publiek private samenwerking, ad hoc etc.). Invulling geven aan de betrokken onderdelen van het coalitieakkoord t.a.v. Haaglanden en de relatie Rijswijk en omliggende overheden. Het binnen de gestelde mogelijkheden en kaders voeren van internationale samenwerking met de gemeenten Beroun (Tsjechië) en Condega (Nicaragua). Het onderhouden en verbeteren van de bestuurlijke relaties met omliggende gemeenten, in de regio (Haaglanden), met de provincie en het Rijk. Het beter gebruik maken van de voordelen (inhoudelijk, financieel, beleidsmatig) van bestuurlijke samenwerking en beter inspelen op ontwikkelingen die zich in bestuurlijk Nederland voordoen. Het op maat invullen van de internationale stedenbanden met Beroun en Condega. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Onderzoeken en optimaliseren van eigen bestuurskracht. Onderzoeken van mogelijkheden voor strategische allianties en andere samenwerkingsverbanden. Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen. Verzorgen van bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in o.a. Stadsgewest Haaglanden en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Het vergroten van het draagvlak voor internationale samenwerking door het informeren en betrekken van burgers en organisaties bij activiteiten en projecten met de zustersteden Bestuurlijke samenwerking Om te achterhalen hoe we de kracht van onze gemeente kunnen optimaliseren, hoe inwoners over onze beleidsontwikkeling en dienstverlening oordelen en hoe deze waarderingen zich verhouden ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten, doen we tweejaarlijks mee aan de onderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl. In het najaar van 2010 heeft Rijswijk voor de derde keer meegedaan aan Waarstaatjegemeente.nl. Gezien de uitkomsten (rapport maart 2011) zet Rijswijk de ingeslagen weg voort (zie beleidsproduct bestuursorganen). In het najaar van 2012 doet Rijswijk voor de vierde keer mee. De mogelijkheden tot samenwerking met Delft zijn verder verkend. Er zijn bestuurlijke duo s gevormd met een portefeuillehouder uit Rijswijk èn een portefeuillehouder uit Delft. Zij geven samen vorm aan de samenwerking op strategische agendapunten: Metropoolregio, regionale ontwikkelingen, Europa, Regionaal Structuurplan, decentralisatie sociale agenda. Dit is een continu proces. Meest actueel hierin is de ontwikkeling van de Metropoolregio. Ook in 2011 is ambtelijk en bestuurlijk geparticipeerd in het Stadsgewest en zijn de goede contacten met de VNG verder uitgebouwd. Rijswijk-Beroun In september bracht een sportteam van de gemeente Rijswijk een bezoek aan het jaarlijkse drakenboottoernooi in Beroun. Rijswijk-Condega In 2011 zijn diverse draagvlakversterkende activiteiten georganiseerd. In april hebben alle inwoners van Rijswijk de Millenniumkrant toegestuurd gekregen. Het doel van deze krant was o.a. om meer 21

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s Inleiding En garde! Het collegewerkprogramma laat duidelijk zien dat we voortvarend onze ambities oppakken. Op veel gebieden investeren wij in Rijswijk, op straat, in de economie, in de samenleving, in

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016 VOORWOORD Niet eerder was het opstellen van de begroting zo moeilijk als nu het geval was. Immers, de economische crisis werkt nog steeds door, op tal van

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre JAARSTUKKEN 2013 Gemeente Oost Gelre Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat 2013 6 Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. Bestuur en organisatie. Kerngegevens. Jaarverslag. Programmaverantwoording. Programma Bestuur en veiligheid

Inleiding. Algemeen. Bestuur en organisatie. Kerngegevens. Jaarverslag. Programmaverantwoording. Programma Bestuur en veiligheid Jaarstukken 214 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 2 Bestuur en organisatie 6 Kerngegevens 9 Jaarverslag 11 Programmaverantwoording 12 Programma Bestuur en veiligheid 14 Programma Dienstverlening 19 Programma

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING 2006 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 2 1. Algemeen 1.1 Inleiding 7 1.2 Kerngegevens 9 1.3 Organigram 10 1.4 Van

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening RAADSVOORSTEL R.nr.: 37.1 Datum besluit B&W: 15 mei 27 Te behandelen in

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie