PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK"

Transcriptie

1 PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2011

2

3 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN. 11 II BELEIDSTOELICHTING PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN MIDDELEN 0010 Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations Organisatieverliezen Burgerzaken Verkiezingen/referenda Publieke dienstverlening Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Mediabeleid. 49 PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 1100 Openbare orde en veiligheid Brandweer Rampenbestrijding. 61 PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER 2100 Wegen, straten en pleinen Verkeer Openbaar vervoer Parkeren Waterwegen. 79 PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN 3100 Economische aangelegenheden Nutsbedrijven.. 89 PROGRAMMA ONDERWIJS 4010 Huisvesting scholen Lokaal onderwijsbeleid Kinderopvang Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk) PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 5100 Openbaar bibliotheekwerk Sport Kunst en cultuur Cultureel erfgoed Speeltuinwerk. 123 PROGRAMMA ZORG, WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID 1400 Opvang zwerfdieren Minimabeleid Maatschappelijke dienst- en hulpverlening

4 6202 Ouderenbeleid Gehandicaptenwerk Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Sociaal cultureel werk Jeugdbeleid Welzijnsaccommodaties Volksgezondheid Ambulance dienstverlening Lijkbezorging 171 PROGRAMMA WONEN EN LEVEN 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Baten rioolheffing Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater Hemelwater Grondwater Ruimtelijke ordening Woningexploitatie Wijkontwikkeling Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondexploitatie Rijswijk-Zuid PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN 6100 Inkomen Participatie en minima Kinderopvang Arbeidsmarkt overig Schuldhulpverlening Participatie en integratie overig Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt Lijkbezorging 243 III OVERZICHTEN EN STATEN STAAT VAN ACTIVA 247 RENTEOMSLAG 269 OVERZICHT VAN PERSONELE LASTEN. 273 OVERZICHT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN 277 OVERZICHT VAN GELDLENINGEN VOOR WONINGBOUW 281 VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT OVERZICHT VAN KAPITAALLASTEN 295 BEGROTINGSWIJZIGINGEN VOOR INVESTERINGEN. 299 IV AFKORTINGEN

5 3 I INLEIDING

6 INLEIDING Hierbij hebben wij het genoegen u de productenrekening 2011 aan te bieden. De productenrekening 2011 vormt samen met de jaarstukken 2011 de jaarrekening. De jaarrekening vormt het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. Verklaring omtrent rechtmatigheid De accountant heeft over de jaarrekening 2011, naast een controle op de getrouwheid, ook een controle gedaan op de rechtmatigheid. Bij de controle op getrouwheid wordt nagegaan of: de jaarrekening zowel de baten en de lasten over een rekeningjaar als de activa en passiva per 31 december van dat rekeningjaar getrouw weergeeft; het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Een controle op rechtmatigheid houdt in dat er getoetst wordt op een goede naleving van relevante wet- en regelgeving, welke moet worden gewaarborgd door toereikende maatregelen op het gebied van Planning & Control. De gemeente Rijswijk heeft, naast een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid ook een goedkeurende verklaring over rechtmatigheid gekregen. Financieel resultaat na mutaties in de reserves Het saldo van de rekening van baten en lasten sluit met een nadelig saldo na mutaties in de reserves van ,-. Analyse op hoofdlijnen van het verschil in resultaten tussen de jaarrekening 2011 en de 2 e halfjaarrapportage 2011 Om snel inzicht te krijgen in de afwijkingen ten opzichte van de 2 e halfjaarrapportage 2011 wordt hieronder een analyse op hoofdlijnen gegeven. Hierbij worden de verschillen groter dan toegelicht. Bedrag x (V = voordelig; N = nadelig) Beleidsproducten 0030 Burgerzaken V Wegen, straten en pleinen V Economische aangelegenheden V Inkomen N Schuldhulpverlening V Jeugdbeleid V Volksgezondheid V Afvalverwijdering en -verwerking V Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater V Wijkontwikkeling V Volkshuisvesting N -765 Overige verschillen beleidsproducten V 942 Saldo beleidsproducten V Algemene dekkingsmiddelen V 625 Mutaties reserves N Doorbelasting exploitatie N -193 Saldo t.o.v. de 2e halfjaarrapportage 2011 N In bovenstaande cijferopstelling zijn de verschillen ten opzichte van de raming van de doorberekening van uren, afkomstig van de kostenplaatsen, geëlimineerd. Dit is gedaan om het inzicht in de Inleiding 4

7 verschillen per beleidsproduct te vergroten; veel verschillen per beleidsproduct worden anders sterk beïnvloed door verschillen in de doorberekende uren. Beleidsproducten Burgerzaken (voordeel ,-) Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename in het aantal verstrekte reisdocumenten. Ook zijn er meer naturalisaties en opties aangevraagd t.o.v Ook moet nu voor de mee te naturaliseren kinderen leges betaald worden. Voor een optie en kinderen die meegaan in een optie moet ook leges betaald worden maar hoeft niets aan het rijk afgedragen te worden. Daarnaast zijn er 60 huwelijken meer gesloten dan in Wegen, straten en pleinen voordeel ,-) Het product eindigt met een positief saldo. Dit komt o.a. door een meevaller op het beheersproduct vegen ( ,-). Sinds de taken weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit. Deze meevaller is structureel en zal worden verwerkt in de 1e halfjaarrapportage De uitgevoerde werken t.b.v. derden geeft een voordeel. Dit voordeel is optisch omdat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten wel doorberekend zijn aan de afnemers Economische aangelegenheden (voordeel ,-) Een bedrag van ,- is boekhoudtechnisch van aard. Er is ten behoeve van de uitwerking van de economische visie (pijler 3) een onttrekking geraamd uit een bestemmingsreserve. Er zijn echter nog geen kosten gemaakt in De voorgenomen onttrekking zal dus niet plaatsvinden waardoor de bestemmingsreserve ook ,- hoger blijft en deze middelen dus later kunnen worden ingezet. Een ander voordelig verschil wordt gerealiseerd doordat van de Provincie Zuid-Holland een subsidie van ,- werd ontvangen in het kader van de verduurzaming bedrijventerrein Plaspoelpolder. Met deze subsidie is in de raming geen rekening gehouden. Op het onderdeel expats is 7.000,- minder uitgegeven dan voorzien. Een zelfde bedrag werd minder uitgegeven op het onderdeel detailhandel. Op de verzamelpost overige economische aangelegenheden werd ,- minder uitgegeven. Voor deze laatste drie afwijkingen geldt dat de kosten per jaar niet exact zijn in te schatten en zijn dus incidenteel van aard. Markten Sinds de taken van het vegen weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit Inkomen (nadeel ,-) Er is een nadeel van ,- ontstaan door het resultaat op de uitkeringen die vallen onder de Wet BUIG (WWB, Ioaw, Ioaz, WIJ en Bbz). Doordat het terugdringen van het aantal uitkeringen in het jaar 2011 trager is verlopen dan verwacht, en pas in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar het gewenste aantal van 1090 uitkeringen voor levensonderhoud is bereikt, zijn de kosten voor bijstand ,- hoger uit gekomen dan geraamd. De waardering van de debiteuren heeft gezorgd voor een extra nadeel van , Schuldhulpverlening (voordeel ,-) Bij de najaarsrapportage is reeds melding gemaakt van het achterblijven van de uitgaven voor de adviesraad en is de begroting 2011 incidenteel met 7.440,- afgeraamd. Doordat de uitgaven aan de adviesraad nog lager zijn uitgekomen dan waarmee rekening is gehouden, is er een voordeel ontstaan van 6.000,-. Ten behoeve van de garantstellingen GKB was in de begroting 2011 een bedrag geraamd van ,-. Op het einde van het jaar 2011 was nog financiële ruimte binnen het geoormerkte budget Extra middelen en zijn de lasten met betrekking tot de garantstellingen GKB ten laste van dit geoormerkte budget gebracht. Hierdoor is per saldo een voordeel ontstaan van ,-. De kosten voor schuldenbemiddeling zijn lager uitgevallen dan geraamd waardoor op de exploitatie een voordeel is ontstaan van ,-. Dit voordeel komt ten gunste van de reserve van waaruit de kosten van deze functie gedekt worden (door lagere kosten is er een lagere onttrekking aan de reserve). Inleiding 5

8 66301 Jeugdbeleid (voordeel ,-) Op het product jeugdbeleid is per saldo een voordeel ontstaan van ,-. Dit valt als volgt te verklaren: Jeugdorganisaties Hier is ,- overgehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat rekening werd gehouden met een extra subsidie aan SRE (Herfstpop) van maximaal ,-. De verantwoording van Herfstpop is niet in 2011 aangeleverd, waardoor geen aanspraak op dit bedrag kan worden gemaakt. Scouting organisaties Er is 2.000,- minder subsidie verstrekt dan geraamd. Project integraal jeugdbeleid Hier bedraagt de onderschrijding , ,- over: projecten is niet ingezet ,- over. De kosten van herinrichting speelplek Anemoondreef en sport-enontmoetingsplek de Schilp kwamen lager uit, aangezien er begroot was met BTW. De BTW is echter compensabel. Aan het einde van het jaar was dit duidelijk en zijn ter grootte van dit bedrag kosten van personeel van Stadsbeheer en Ontwerp opgevoerd ,- over: gemeentelijke workshop/ cursus groepen pellen is niet doorgegaan, omdat Welzijn Rijswijk uit eigen middelen een coachingstraject heeft ingekocht ,- reservering Oud-en-Nieuwfeest over: Er werd verwacht dat de raming op de post Projectgroep Jaarwisseling ontoereikend zou zijn, vandaar de reservering op dit onderdeel. Er zijn echter geen initiatieven uit de wijken naar voren gekomen waardoor deze reservering niet nodig is gebleken. Activiteiten oud en nieuw Op deze post is 9.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Het accent lag dit jaar niet op de organisatie van een centraal feest, maar op aanvragen vanuit buurten voor (kleinschalige) buurtfeesten/activiteiten voor jong & oud. Op basis van de ervaringen van vorig jaar zijn vier aandachtsgebieden benoemd, waarbij een dergelijke feest/activiteit bij kan dragen aan een ordentelijk verloop van de jaarwisseling: Muziekbuurt, Strijp, Cromvliet en Leeuwendaal. De gemeente Rijswijk heeft de bewonersorganisaties van deze 4 aandachtsgebieden begin november een brief gestuurd. Indien er initiatieven vanuit deze 4 wijken kwamen, zouden deze initiatieven middels een werkgroep verder worden uitgewerkt. Helaas zijn er geen initiatieven vanuit deze wijken naar voren gekomen. Opvoedingsondersteuning, jeugdzorg/cjg en zorgnetwerk Op deze deelproducten is een voordeel ontstaan van ca ,-. Dit wordt voor een bedrag van ,- veroorzaakt doordat de rijksbijdrage hoger werden vastgesteld ( ,-) en niet geraamde inkomsten van 7.500,- op opvoedingsondersteuning wegens bijdragen aan de cursus Kom op voor jezelf. Daarnaast waren de kosten voor deze cursus voorzien in het jaar Er wordt echter vanaf dit jaar per schooljaar gewerkt. Op last van de accountant moet dus 7/12 van de kosten worden verantwoord in 2012, waardoor er voor 2011 een voordeel ontstaat van , Volksgezondheid (voordeel ,-) Verreweg het grootste deel van de onderschrijding ( ,-) wordt gevonden op de post AWBZ Pakketmaatregel. Het beleid (dagrecreatie+) is in 2011 verder uitgerold. De kosten komen echter pas in Dit neemt echter niet weg dat er een structurele onderschrijding is op deze begrotingspost. Bij de tweede halfjaarrapportage is een te laag bedrag afgeraamd. De structurele onderschrijding zal worden meegenomen in eerste voortgangsrapportage van De taken liggen in het verlengde van de taken die meekomen uit de decentralisatie AWBZ-begeleiding. De kosten van forensische geneeskunde en de geestelijke gezondheidszorg zijn 8.000,- goedkoper uitgepakt dan voorzien. Tot slot is de brede doeluitkering van het rijk in het kader van de jeugdgezondheidszorg geïndexeerd. Hiermee is geen rekening gehouden en resulteert in een voordeel van 8.000,-. Inleiding 6

9 67210 Afvalverwijdering en -verwerking (voordeel ,-) Het voordeel wordt o.a. veroorzaakt door: uitkering uit eigen vermogen Avalex vergoeding voor gescheiden inzameling verpakkingsafval lagere kosten kapitaallasten ondergrondse containers lagere subsidie oud papier externe kosten Avalex ivm niet geraamde kosten wassen containers ,- V ,- V ,- V ,- V ,- N Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater (voordeel ,-) Van het Hoogheemraadschap van Delfland is ca ,- ontvangen t.b.v. inspectiewerkzaamheden aan de Jaagpadleiding. Deze opbrengst is meegenomen in de toevoeging aan de reserve rioolrechten vanwaar uit de lasten van de investeringen hierin vergoed worden. Voor rioolaansluitingen voor derden is een opbrengst van ,- gerealiseerd. De kosten exclusief de personeelslasten hebben ,- bedragen Wijkontwikkeling (voordeel ,-) Stedelijke vernieuwing geeft een optisch voordeel van ,-. De oorzaak van dit optisch voordeel is dat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door ISV-subsidie gecompenseerd worden. Inclusief de doorberekende uren sluit dit onderdeel neutraal Volkshuisvesting (nadeel ,-) Verreweg het grootste gedeelte van de afwijking (een nadeel van ,-) valt te verklaren bij de bouwleges. De inkomsten en verwachtingen over de inkomsten worden enige malen per jaar geactualiseerd, met name waar het grote projecten betreft. De leges over kleinere projecten zijn ,- lager uitgevallen dan geraamd. Eind december is onverwacht snel een in een latere jaren geraamde inkomst van ,- voor een bouwproject aan de SW Churchilllaan verantwoord. De beoogde ontwikkelaar van het huidige bouwplan aan de Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) heeft in 2011 de bouwaanvraag ingetrokken. Op grond van de legesverordening worden de betaalde bouwleges gerestitueerd en dit leidt tot een nadeel van ,-. Te ontvangen leges wegens uitvoering van bestuursdwang worden, vanwege onvoorspelbaarheid, niet geraamd. In 2011 is echter voor een bedrag van ,- aan deze leges ontvangen. De kosten voor de exploitatie van woonwagencentra zijn per saldo ,- lager uitgevallen dan geraamd. Met name lagere onderhoudskosten zij hier de rede van. Tot slot hebben een aantal kleinere afwijkingen op dit product per saldo geleid tot een voordeel van ,-. Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen (voordeel ,-) Het voordelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: OZB V ,- Precario V ,- Algemene uitkering V ,- Gemeente eigendommen N ,- Overige verschillen V ,- V ,- OZB (voordeel ,-) Doordat er in 2011 minder bezwaarschriften waren en er daarom minder verminderingen van de aanslagen hebben plaats gevonden, in het bijzonder op de woningen, is de opbrengst OZB hoger dan begroot. Precario (voordeel ,-) De hogere opbrengst precariobelasting wordt veroorzaakt door bestandsoptimalisatie en doordat zowel over de belastingjaren 2010 als 2011 de aanslagen zijn opgelegd. Inleiding 7

10 Algemene uitkering (voordeel ,-) In de laatste circulaires zijn over de afgelopen jaren enkele extra uitkeringspunten door het ministerie van BZK toegekend als gevolg van de uitkering van de verdeelreserve en technische factoren met betrekking tot het gemeentefonds. Daarnaast zijn verschillende maatstaven definitief door het rijk vastgesteld, dat uiteindelijk tot een voordelig verschil ten opzichte van de raming heeft geleid. Gemeente eigendommen (nadeel ,-) Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door vertraging in de aanleg van de billboards. Zeven van de tien billboards zijn net voor de kerst 2011 geplaatst. Er zijn daarom nog geen inkomsten gegenereerd. Mutaties reserves Het nadelige verschil van ,- ten opzichte van de raming wordt grotendeels veroorzaakt door het niet onttrekken aan de algemene reserve en de reserve evenwicht meerjarenbegroting. Bij het raadsvoorstel voor de besteding van het jaarrekeningsaldo 2011 wordt voorgesteld het tekort van 2011 aan deze twee reserves te onttrekken. Voor een overzicht van de geraamde en werkelijke mutaties in de reserves wordt verwezen naar het laatste hoofdstuk van de inleiding Rekeningresultaat Doorbelasting exploitatie Het nadelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: Vooruitontvangen subsidiegelden N ,- Werken voor derden N ,- Minder doorbelast aan beleidsproducten V ,- Totaal N ,- Vooruitontvangen subsidiegelden De vooruitontvangen subsidiegelden geeft een optisch nadeel van ,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de toelichting van de beleidsproducten de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door subsidies gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Werken voor derden Werken voor derden geeft een optisch nadeel van ,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de beleidsproducten waar de werken voor derden verantwoord worden de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door facturering aan derden gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Minder doorbelast aan beleidsproducten Aan de beleidsproducten is minder doorbelast, dit geeft een voordeel van ,- voor de exploitatie. Inleiding 8

11 Financiële positie Algemene reserves zijn o.a. bestemd voor opvang van tekorten en zijn een buffer voor risico s waarvoor geen voorziening is getroffen. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit jaarrekeningoverschotten. Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserve afgezonderde bestanddelen waaraan door de raad een bepaalde bestemming is of wordt gegeven. Voorzieningen zijn passiefposten per balansdatum die een schatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum onzeker zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen voorafgaand aan de balansdatum. Voorheen voorzieningen bestaan uit vooruitontvangen subsidies; dit zijn ontvangen subsidies die in de balans onder overlopende passiva zijn verantwoord. De ontvangen subsidies dienen ter dekking van lasten van volgende jaren. De ontwikkeling van de totaal beschikbare middelen (bedragen x 1.000,-) over 2011 is als volgt: Stand per Mutaties in 2011 Stand per Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen Nog te bestemmen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Totaal eigen financieringsmiddelen Vooruitontvangen subsidies Totaal beschikbare middelen Per saldo is het eigen vermogen (bestaande uit algemene- en bestemmingsreserves) over 2011 met 2,2 miljoen afgenomen. De omvang van de voorzieningen is met 0,3 miljoen afgenomen en de vooruitontvangen subsidies zijn afgenomen met 1,9 miljoen. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de overzichten over het verloop van de reserves, voorzieningen en de vooruitontvangen subsidies in het boek van de jaarstukken. Inleiding 9

12 Rekeningresultaat 2011 (+/+ = voordelig, -/- = nadelig) Geraamde mutaties reserves Werkelijke mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Rekeningresultaat voor mutaties in de reserves Mutaties algemene reserves Algemene dekkingsreserve Herstel evenwicht meerjarenbegroting Herstel evenwicht meerjarenbegroting Mutaties bestemmingsreserves Mantelzorg Schuldhulpverlening Nieuwbouw brandweerkazerne Gemeentepersoneel Radicalisering Bestemmingsplannen Centrum voor Jeugd en Gezin Bezwaarschriften Multifunctionele accommodaties Maatschappelijke participatie kinderen Inzet combinatiefuncties / brede scholen Landgoederenzone Vastgoed Investeringsfonds openbare ruimte Speelplekken Clavecimbellaan en Dr. Poelslaan (Her) inrichten speel- en ontmoetingsplekken Programma Wijkontwikkeling Afvalstoffenheffing Decentrale arbeidsvoorwaarden Flankerend beleid ihkv OB Organisatie-ontwikkeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Baggerwerken Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen Revitalisering Oud-Rijswijk Invoering BTW-compensatiefonds Investeringen riolering Mutaties reserves Mutaties reserves Resultaat na mutaties in de reserves Inleiding 10

13 KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN 11

14 KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN I. FYSIEKE GEGEVENS Peildatum Peildatum Aantal inwoners 0 - < 4 jaar < 17 jaar < 65 jaar jaar en ouder Totaal < 20 jaar > 64 jaar Aantal leerlingen Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Openbaar speciaal onderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Oppervlakte van de gemeente ha ha Waarvan water in eigendom gemeente Rijswijk 67 ha 75 ha Historische stads- of dorpskern m m2 Aantal woningen Woonwagens Woonschepen 1 1 Lengte van wegen m m1 Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden m m1 12

15 Peildatum Peildatum Aantal m2 openbaar groen Wijkgroen 144 ha 144 ha Parken 182 ha 174 ha Begraafplaatsen m m2 II. SOCIALE STRUCTUUR Aantal bijstandsgerechtigden < 65 jaar Aantal bijstandsgerechtigden zelfstandigen Aantal gerechtigden WIJ Aantal gerechtigden IOAW Aantal gerechtigden IOAZ 4 3 Aantal tewerkgestelde Rijswijkers in de sociale 93,90 94,14 werkgemeenschap Rijswijk Aantal elders tewerkgestelde Rijswijkers 37,33 36,58 13

16 14

17 II BELEIDSTOELICHTING 15

18 16

19 PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE 17

20 18

21 Afdeling Concernstaf Portefeuillehouder G.W. van der Wel-Markerink Sectie Contactpersoon P. Schuit Productnummer 0010 Beleidsproduct : Bestuursorganen Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten Het voeren van autonoom beleid op diverse terreinen. Verder uitvoering geven aan wettelijke taken, regelingen van rijk en provincie. Het gaat om het voeren van dagelijks bestuur van de gemeente Rijswijk. In het collegeakkoord zijn de verschillende doelstellingen, prioriteiten en beleidsuitgangspunten beschreven. Het college wil zich blijven inzetten voor het behoud en verder ontwikkelen van deze sterke eigenschappen; voor Rijswijk worden kansen gecreëerd en nieuwe ontwikkelingen ingezet. Het meten van de bestuurskracht aan de hand van de uitkomsten van het rapport Waarstaatjegemeente.nl wordt meegenomen als doelstelling. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Uitgangspunt is dat op zoveel mogelijk terreinen gewerkt wordt aan het opstellen van gegevens om zodoende de effecten van het beleid te kunnen meten. De managementrapportage levert hieraan een bijdrage. In het najaar van 2010 doet de gemeente voor de derde maal mee aan het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl. Dit onderzoek vindt eenmaal per twee jaar plaats. Voor het meten van de bestuurskracht wordt onder andere gebruik gemaakt van de rapportages Waar staat je gemeente over de jaren 2006 en 2008 en In het najaar van 2010 heeft Rijswijk voor de derde keer meegedaan aan Waarstaatjegemeente.nl. De respons van 573 (327 via post; 186 via internet) is ruim voldoende om betrouwbare en geldige uitspraken te kunnen doen (minimaal vereiste respons is 400). Gezien de uitkomsten zet Rijswijk de ingeslagen weg voort, blijft zij werken aan verbetering en is er geen aanleiding tot prioritering. De waardering van alle prestaties ligt gemiddeld 14,7% hoger dan in Rijswijkers hebben gemiddeld ook iets hoger gewaardeerd dan inwoners van vergelijkbare gemeenten die meededen aan het onderzoek. De gemiddelde eindcijfers liggen in totaal 17,8% hoger dan de gemiddelde eindcijfers van 17 gemeenten. Met 43 van de 69 onderwerpen staat Rijswijk in de top drie. In het najaar van 2012 doet Rijswijk voor de vierde keer mee Bestuursorganen 19

22 Saldo beleidsproduct 0010 op productsoort (x 1.000) Product soort Omschrijving productsoort Raming primitief saldo (1) Raming na wijziging saldo (2) Jaarrekening saldo (3) Afwijking (3-2) Raad en commissies College Representatie Doorbelasting Baten en lasten beleidsproduct 0010 op kostensoort (x 1.000) Kosten soort Omschrijving kostensoort Raming primitief (1) Raming na wijziging (2) Jaarrekening (3) Afwijking (3-2) 11 Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Personeel van derden Aankopen niet duurzame goed. en dst Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) Kapitaallasten Overige Totaal lasten Overige goederen en diensten Totaal baten Saldo Baten en lasten op beleidsproductniveau 0010 (x 1.000) Baten Lasten 1. Raming van de primitieve begroting Begrotingswijziging 1 t/m 5 in Raming na wijziging 2011 (1+2) Bedrag van de jaarrekening Afwijking (4-3) Saldo (afwijking lasten baten) Bestuursorganen 20

23 Afdeling Concernstaf Portefeuillehouder G.W. van der Wel-Markerink Sectie Contactpersoon P. Schuit Productnummer 0011 Beleidsproduct : Bestuurlijke samenwerking Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten Het inhoud geven aan diverse bestuurlijke samenwerkingsrelaties (gemeenschappelijke regelingen, Wgr-plus, convenanten, publiek private samenwerking, ad hoc etc.). Invulling geven aan de betrokken onderdelen van het coalitieakkoord t.a.v. Haaglanden en de relatie Rijswijk en omliggende overheden. Het binnen de gestelde mogelijkheden en kaders voeren van internationale samenwerking met de gemeenten Beroun (Tsjechië) en Condega (Nicaragua). Het onderhouden en verbeteren van de bestuurlijke relaties met omliggende gemeenten, in de regio (Haaglanden), met de provincie en het Rijk. Het beter gebruik maken van de voordelen (inhoudelijk, financieel, beleidsmatig) van bestuurlijke samenwerking en beter inspelen op ontwikkelingen die zich in bestuurlijk Nederland voordoen. Het op maat invullen van de internationale stedenbanden met Beroun en Condega. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Onderzoeken en optimaliseren van eigen bestuurskracht. Onderzoeken van mogelijkheden voor strategische allianties en andere samenwerkingsverbanden. Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen. Verzorgen van bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in o.a. Stadsgewest Haaglanden en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Het vergroten van het draagvlak voor internationale samenwerking door het informeren en betrekken van burgers en organisaties bij activiteiten en projecten met de zustersteden Bestuurlijke samenwerking Om te achterhalen hoe we de kracht van onze gemeente kunnen optimaliseren, hoe inwoners over onze beleidsontwikkeling en dienstverlening oordelen en hoe deze waarderingen zich verhouden ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten, doen we tweejaarlijks mee aan de onderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl. In het najaar van 2010 heeft Rijswijk voor de derde keer meegedaan aan Waarstaatjegemeente.nl. Gezien de uitkomsten (rapport maart 2011) zet Rijswijk de ingeslagen weg voort (zie beleidsproduct bestuursorganen). In het najaar van 2012 doet Rijswijk voor de vierde keer mee. De mogelijkheden tot samenwerking met Delft zijn verder verkend. Er zijn bestuurlijke duo s gevormd met een portefeuillehouder uit Rijswijk èn een portefeuillehouder uit Delft. Zij geven samen vorm aan de samenwerking op strategische agendapunten: Metropoolregio, regionale ontwikkelingen, Europa, Regionaal Structuurplan, decentralisatie sociale agenda. Dit is een continu proces. Meest actueel hierin is de ontwikkeling van de Metropoolregio. Ook in 2011 is ambtelijk en bestuurlijk geparticipeerd in het Stadsgewest en zijn de goede contacten met de VNG verder uitgebouwd. Rijswijk-Beroun In september bracht een sportteam van de gemeente Rijswijk een bezoek aan het jaarlijkse drakenboottoernooi in Beroun. Rijswijk-Condega In 2011 zijn diverse draagvlakversterkende activiteiten georganiseerd. In april hebben alle inwoners van Rijswijk de Millenniumkrant toegestuurd gekregen. Het doel van deze krant was o.a. om meer 21

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN. 11 II BELEIDSTOELICHTING 15 PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN MIDDELEN 0010 Bestuursorganen. 19 0011 Bestuurlijke

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK

JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK JAARSTUKKEN GEMEENTE RIJSWIJK 2011 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 31 Verkeer en Vervoer 41 Economie

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Erratum gemeenterekening 2011 Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Bladzijde 11/12 Programma 2011 2011 Realisatie 2011 Saldo (bedragen x 1.000) () (na Economie en Werk 31.616

Nadere informatie

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november 2015 1 Vernieuwing BBV: planning en stand van zaken

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734 Aan Gemeenteraad Van College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid 2013-2014 Zaaknummer 90734 Aanleiding Jaarlijks wordt door ons college het

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie